XARXA DE TERRITORIS ARROSSERS SITUATS A L ENTORN D ESPAIS NATURALS PROTEGITS.

16  Download (0)

Full text

(1)

PLA D’ACCIÓ DEL PROJECTE:

XARXA DE TERRITORIS ARROSSERS SITUATS A

L’ENTORN D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS

http://redterritoriosarroceros.wordpress.com/

#Territorisarrossers

#Territoriosarroceros

(2)
(3)

Antecedents

El projecte de creació d’una Xarxa de Territoris Arrossers situats a l’entorn d’espais naturals prote-gits va començar a desenvolupar-se cap a la meitat del 2011. Arran d’un estudi de les potencialitats del delta de l’Ebre i els productes turístics que s’hi oferien, es va creure necessari crear mecanismes de cooperació entre els agents de la comarca -però també entre altres territoris arrossers- per es-tudiar la viabilitat de preparar projectes comuns que tinguessin en els paisatges i la temàtica arros-sera el fil conductor per posar en valor la resta de recursos del territori. I és que algunes de les principals explotacions arrosseres del Mediterrani occidental se situen en espais agraris d’una gran qualitat paisatgística i ecològica. En aquests espais agraris es produeixen, a més a més, altres productes agroalimentaris de qualitat propis de la dieta mediterrània, sans i molt identificatius de la gastronomia local.

Des del 2012, s’ha anat avançant en la creació d’una estratègia de desenvolupament rural basada en les oportunitats que pot generar el treball en xarxa amb zones de característiques similars. En aquest procés, s’han fet visites a diferents territoris productors d’arròs que estan situats a l’entorn d’espais naturals protegits de l’Estat espanyol i d’Europa.

L’acollida d’aquests territoris ha sigut excel·lent i, fruit d’aquests intercanvis i coneixement mutu, s’han integrat al projecte els dos principals territoris arrossers de l’Estat espanyol (l’albufera de Va-lència i Doñana), la zona del Parc Natural Regional de la Camarga, a França, i el delta del Po, a Itàlia. La proposta de treball s’ha centrat en quatre línies de treball principals:

1. Plataforma de promoció de l’arròs i dels territoris arrossers. 2. Recolzament a la creació de productes turístics.

3. Identificació i seguiment de programes d’ajuts. 4. Consolidació i extensió de la xarxa..

(4)
(5)

III Jornades Montsià Actiu:

“La Xarxa de Territoris

Arrossers, una oportunitat per a la cooperació”

Les primeres jornades de la Xarxa de Territoris Arrossers situats a l’entorn d’espais naturals protegits van celebrar-se els dies 13 i 14 de novembre a Amposta, capital de la comarca del Montsià, en ple delta de l’Ebre (Catalunya). Les jornades van comptar amb la participació d’uns cinquanta assistents, representants dels cinc territoris que formen la xarxa (el delta de l’Ebre, l’albufera de València, Do-ñana, la Camarga francesa i el delta del Po italià) i van desenvolupar-se en un clima de treball intens, cordialitat i enteniment mutu entre tots els participants.

L’objectiu de les jornades era estructurar un marc de cooperació estable per al període europeu 2014-2020 que permetés desenvolupar projectes conjunts en l’àmbit del turisme, de l’arròs o de la investigació i el desenvolupament local sostenible.

S’hi van constituir quatre taules de treball i els assistents van distribuir-s’hi per debatre sobre pro-postes, línies d’actuació i aspectes relacionats amb les temàtiques següents:

- Governança de la xarxa, - arròs,

- turisme i

- territori i investigació.

(6)
(7)

Conclusions de les taules de treball

– PLA D’ACCIÓ

TAULA GOVERNANÇA

OBJECTIU

S’ha manifestat l’interès per impulsar la Xarxa i estructurar un marc de cooperació estable que permeti:

• Donar més visibilitat als territoris (‘lobby’);

• la cooperació i el treball en comú dels actors públics i privats de cada territori; • l’intercanvi d’experiències; i

• la preparació de projectes susceptibles de ser finançats en convocatòries estatals i europees.

MODEL DE GOVERNANÇA

• S’ha consensuat NO crear una estructura formal inicial, sinó treballar per a acords de parte-nariat en projectes específics.

• Es fa palesa la necessitat de poder comptar amb una estructura mínima de suport que faciliti tasques fonamentals, com ara informació als integrants de la Xarxa, comunicació, identificació de convocatòries i programes d’interès per a la Xarxa i la coordinació i dinamització.

• El Consell Comarcal del Montsià s’ha posicionat per assumir aquestes funcions en aquest període inicial. Alhora, l’òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre do-narà suport tècnic per a la preparació de projectes.

• Es fa palesa la necessitat de donar visibilitat a la Xarxa, als seus actors i a les línies de treball des de l’òrgan de gestió, amb la col·laboració de tots els territoris.

• Per donar més visibilitat i representativitat a la Xarxa, els territoris constaten la necessitat d’i dentificar tots els actors locals vinculats al projecte a través de convenis de partenariat. • Aquest document de conclusions de les jornades servirà com a document marc del conveni de partenariat.

• Cada territori nomenarà un responsable de la governança a la Xarxa.

RESPONSABLE

Consell Comarcal del Montsià

CALENDARI D’EXECUCIÓ

(8)
(9)

TAULA ARRÒS

OBJECTIU

Identificar línies de treball comunes i interessants per a les zones de la Xarxa i que aquestes pu-guin integrar-se en algunes de les convocatòries públiques de finançament.

LÍNIES DE TREBALL / PROJECTES CONSENSUATS

• Sistemes àgils de comunicació i alerta entre els territoris associats sobre l’aparició de malalties i plagues. Transferència de coneixements.

• Impuls d’estratègies de control i disponibilitat de matèries actives per a la lluita contra males herbes i aparició de resistències.

3 Mesures de prevenció davant la introducció d’espècies invasores en zones protegides, molt fràgils i el seu entorn.

• Conscienciació de les Polítiques Agràries Comunitàries, de la importància agroambiental d’un assessorament tècnic agrícola assequible econòmicament per als arrossaires.

• Promoure l’alleujament dels efectes negatius sobre la producció i sobre el benefici econòmic dels pagesos resultants de l’aplicació de bones pràctiques mediambientals.

• Incentivar noves varietats adaptades a factors biòtics i abiòtics (salinitat, malalties...).

• Impulsar estratègies de gestió i infraestructures que incideixin positivament en la qualitat de l’aigua.

• Impulsar estratègies i infraestructures que alleugereixin els efectes de regressió i salinització dels territoris arrossers associats.

• Campanyes d’informació i promoció del producte i de com es cultiva a les zones tradicionals arrosseres. Cal tenir en compte que està prevista una directiva que obligui a etiquetar els pa-quets d’arròs amb l’origen del producte.

(10)
(11)

TAULA TURISME

OBJECTIU

Objectiu principal: Identificar projectes / accions vinculades al turisme que puguin ser comuns a tots els territoris. Una vegada identificades, buscar el mecanisme de finançament més adequat. • Fomentar la professionalitat del sector turístic per augmentar la competitivitat.

• Posar en valor la cultura de l’arròs i desenvolupar experiències turístiques comercialitzables. • Fomentar el coneixement del medi natural i les zones humides.

• Apostar per la innovació turística, tant a nivell de promoció i comunicació com de desenvolu-pament de productes nous.

• Aprofitar projectes que ja s’estan desenvolupant en alguns dels territoris per estudiar-ne l’apli-cació a la resta de territoris de la Xarxa.

• Inculcar la cultura de l’esforç vinculat als treballs del sector arrosser en les experiències turísti-ques i en la promoció.

LÍNIES DE TREBALL / PROJECTES CONSENSUATS

• Desenvolupar una matriu de recursos turístics de cada territori per identificar-ne les poten-cialitats i, a partir d’ella, dur a terme projectes conjunts. (2015)

• Definir criteris, materials i activitats comuns per desenvolupar experiències de divulgació adaptades als territoris arrossers i de sensibilització ambiental per a tots els públics. (2016)

• Realitzar una promoció conjunta de les activitats i esdeveniments que es portin a terme a tots els territoris de la Xarxa per començar a crear marca utilitzant #territorisarrossers #territo-riosarroceros #territoiresduriz #terrediriso. (2015)

• Aprofitar la ruta eqüestre i les dinàmiques existents entre Camarga i Doñana per fer-les ex-tensibles a la resta de territoris de la Xarxa i que esdevinguin itineraris de mobilitat sostenibles, adaptats a altres modalitats, com el senderisme i el cicloturisme. (2015)

• Aprofitar l’exemple del projecte Arroceando i altres projectes similars que s’estan desenvolu-pant als territoris de la Xarxa per implementar-lo a la Xarxa com a exemple de relació entre productors arrossers, espais d’interpretació i restaurants. A més a més, aprofitar aquest exemple com a model de bones pràctiques en comunicació i promoció ‘on line’ (2015).

• Desenvolupar un projecte d’observació d’aus en territoris arrossers amb l’adaptació dels ser-veis turístics a les necessitats específiques d’aquest segment en clau de qualitat, servei i pro-moció. (2018)

(12)
(13)

TAULA TERRITORI I INVESTIGACIÓ

OBJECTIU

Valorització de l’arròs produït en territoris arrossers situats a l’entorn d’espais naturals protegits des del punt de vista agrari, mediambiental, socioeconòmic i cultural.

LÍNIES DE TREBALL / PROJECTES CONSENSUATS

• Intercanvi d’experiències per conèixer línies d’investigació fetes a cada territori que puguin ser un punt de partida per a investigacions futures.

(14)
(15)

Entitats participants que subscriuen el document

DELTA DE L’EBRE

ALBUFERA DE VALÈNCIA

Consell Comarcal del Montsià –

Montsià Actiu

Associació Empreses i Activitats Turístiques Delta de l'Ebre

Parc Natural Delta de l'Ebre Camara Arrosera del Montsià

Comunitat de Regants de l’Esquerre del Delta

Unió de Pagesos CODE

Museu de les Terres de l’Ebre

IRTA

Consell Comarcal Baix Ebre

PRODELTA

Cooperativa Arrossaires del Delta Comunitat de Regants de la Dreta

Arròs Molí de Rafelet DELTAMED

Fundació Assut

Arròs Tartana / Muceval

Unió d’Agricultors i Ramaders – Comunidad Regantes de l’Estell

Arroceando

DOÑANA

Espacio Natural Doñana

Federación de Arroceros de Sevilla

Fundación Doñana 21

DELTA DEL PO

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del

Po

GAL Polesine Delta del Po

CAMARGA

(16)

http://redterritoriosarroceros.wordpress.com/

Figure

Updating...

References

Related subjects :