REQUISITS D ACCESSIBILITAT ALS ESTABLIMENTS D ÚS PÚBLIC - CRITERIS D APLICACIÓ DE LA NORMATIVA -

37  Descargar (0)

Texto completo

(1)

C E T I B

Jordi Oliva i Prim

Responsable tècnic d’accessibilitat

ALS ESTABLIMENTS D’ÚS PÚBLIC

- CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA -

26/10/2011

Àrea de Promoció de l’Accessibilitat

(2)

Índex de continguts

1 – Introducció: Marc normatiu i conceptes generals 2 – Característiques dels itineraris accessibles

3 – Característiques dels espais singulars 4 – Requisits de connexió entre zones

5 – Criteris per a intervencions en edificis existents

(3)

1995: Decret 135/1995,

de 24 de març

(Codi d’accessibilitat de Catalunya).

2003: Llei 51/2003,

de 2 de desembre

, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. (LIONDAU)

2006: Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

(Nova York, 13 de desembre de 2006) / (ratificada per Espanya el 23-11-2007)

Marc normatiu

2011: Llei 26/2011,

d’1 d’agost

, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

2010: Reial Decret 173/2010 modificació del Codi tècnic de l’edificació

(CTE): DB-SUA

(d’aplicació obligatòria a les llicències sol·licitades amb posterioritat al 12 de setembre de 2010).

(4)

 D.135 i SUA: normatives plenament vigents i d’aplicació simultània.

 En cas de concurrència, aplicació del requisit més exigent des del punt de vista de l’accessibilitat.

 En cas de contradicció, preval la normativa bàsica estatal sempre que quedi justificada per criteris de seguretat i millora de l’accessibilitat.

 Obra nova: Obligatorietat de complir tots els requisits.

 Intervencions en edificis existents: Possibilitat d’aplicar determinades solucions alternatives quan es justifiqui la seva necessitat i idoneïtat.

 Còmput de superfícies:

 Decret 135/1995 (taula 2.1): Superfície total construïda.

 SUA: Superfície útil, total o d’ús públic segons el requisit (ascensors) i superfície construïda (aparcament).

Marc normatiu - criteris generals

(5)

Conceptes

● Referent als espais:

a) Zones: espais on es desenvolupa alguna activitat (zones de venda, cambres higièniques, sales, allotjaments,...)

b) Itineraris: espais de connexió entre zones o entre punts singulars dins una zona.

● Referent als usos:

a) Ús privat: Zones o elements de circulació als quals no pot accedir el públic.

b) Ús públic:

b.1) Ús públic general: Zones o elements de circulació susceptibles de ser utilitzats pel públic en general, persones no familiaritzades amb l'edifici (zones comuns).

b.2) Ús públic restringit: zones o elements de circulació limitats a un màxim de 10 persones que tenen el caràcter d'usuaris habituals. En el cas d'ús residencial públic inclou l'interior dels allotjaments.

(6)

Conceptes

● Referent als nivells d’accessibilitat:

Decret 135/1995:

a) Practicable:

a) Establiments comercials de 100 a 500 m2.

b) Establiments residencials de 25 a 50 places.

c) Centres docents de més de 100 m2.

d) ...

b) Adaptat :

a) Establiments comercials de més de 50 m2.

b) Bars i restaurants de més de 50 places

c) Establiments residencials de més de 50 places.

d) Centres docents de més de 500 m2.

e) ...

CTE DB-SUA:

c) Accessible: Tots els establiments

(7)

● Conceptes definits a la LIONDAU:

a) Ajust raonable: Mesures d’adequació, que sense suposar una càrrega desproporcionada, facilitin l’accessibilitat o participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans.

Per determinar si una càrrega és proporcionada o no cal tenir en compte:

1) costos de la mesura,

2) efectes discriminatoris que suposi la seva no-adopció,

3) característiques de la persona o entitat que l’ha de posar en pràctica 4) possibilitat d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda

Conceptes

(8)

Conceptes

● Paràmetres funcionals d’una persona usuària de cadira de rodes:

(9)

Itinerari accessible – Accés a l’edifici

Decret 135/1995

• Itinerari adaptat:

- S'admet, a l'accés de l'edifici, un desnivell no superior a 2 cm, i s'arrodonirà o bé s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

• Itinerari practicable:

- Només s'admetrà a l'itinerari l'existència d'un graó, com a màxim de 12 cm d'alçada, a l'entrada de l'edifici

.

CTE DB-SUA

• Itinerari accessible:

- No s'admeten esglaons.

(10)

Itinerari accessible – Itineraris horitzontals

DB-SU DB-SUA

Adaptat Practicable PMR Accessible

Amplada de pas > 90 > 90 > 120

Estrenyiment puntual > 80 > 80 > 100

Espai per a gir Ø 150 Ø 120 Ø 150

Espai canvi de direcció Ø 120 Ø 120 Ø 120

Alçada lliure > 210 > 210 > 220 > 220

Amplada portes > 80 > 80 > 80

Espai davant portes Ø 150 Ø 120 Ø 120

Força d'obertura < 25 N < 25 N (1)

CTE Decret 135/1995

(1) 65 N quan es tracti de portes RF

- Senyalització de portes de vidre: apartat 1.4 del SUA2

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(11)

Itinerari accessible – Rampes

DB-SU DB-SUA

Adaptat Practicable PMR Accessible Pendents 12% < 3m 12% 10% <3m 10% <3m

10% 3-10m 8% 3-6m 8% 3-6m

8% 10-20m 6% 6-9m 6% 6-9m

Amplada 90 90 120 120

Longitud trams 20 m 10 m 9 m 9 m

Long. replà entre trams 150 120 150 150

Long. replà als extrems 150 120 120

Passamans 2 costats 1 costat 1 costat (2) 2 costats (3)

Alçada passamans 90 a 95 90 a 95 90 a 110 90 a 110 65 a 75

Sócol inferior h 10 h 10

(3) Quan p6% i h>18,5 cm

Trams de més de 3 m: prolongar el passamans 30 cm (DB-SUA)

Decret 135/1995 CTE

(1) Es consideren rampes els plans inclinats amb pendent > 4%

(2) Als 2 costats si a>120 cm

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(12)

Itinerari accessible – Rampes

(13)

Itinerari accessible – Escales d’ús públic general

DB-SU DB-SUA Adaptat Practicable PMR Accessible

Alçada màxima del graó 16 18,5 17,5

Estesa mínima del graó 30 28 28

Graons seguits 12 h 3,20 m h 2,25 m

Amplada de pas 100 80 100 (1)

Llargada replans 120 100 100

Passamans 2 costats 1 costat 1 costat

Baranes 90 a 95 90 a 110 90 a 110

Senyalització tàctil replà planta

- L'amplada mínima útil s'ha de mesurar entre parets o barreres de protecció, sense descomptar l'espai ocupat pel passamà sempre que no sobresurti

(1) Valor mínim, pot ser superior en funció dels ocupants.

- S'admet amplada mínima de 80 quan no comunica amb cap zona accessible

més de 12 cm de la paret o barrera de protecció.

CTE Decret 135/1995

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(14)

Itinerari accessible – Ascensors

Adaptat Practicable >1,000 1,000 Cabina portes oposades 110 x 140 90 x 120 (1) 110 x 140 100 x 125 Cabina portes 90º 140 x 140 120 x 120 140 x 140 140 x 140

Amplada portes 80 80 80 80

Portes de cabina automàtiques automàtiques automàtiques automàtiques Portes de recinte automàtiques manuals automàtiques automàtiques

Espai davant porta Ø150 Ø120 Ø150 Ø150

Alçada botonera 100-140 100-140 80-120 80-120

Indicació núm planta (2) h = 140 h=80-120 h=80-120

(2) En Braille i aràbic en alt relleu situada en el brancal dret en sentit sortida de la cabina - En grups de diversos ascensors, l'ascensor accessible té crida individual / pròpia.

- La botonera inclou caràcters en Braille i en alt relleu, contrastats cromàticament.

(1) Amb una súperfície mínima d'1,20 m2.

- Han de disposar de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m

Sup. útil plantes no d'accés

Decret 135/1995 CTE

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135) 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no es requereixi ascensor segons SUA)

(15)

Itinerari accessible – Ascensors

(16)

Espais singulars – Cambra higiènica accessible

En cada conjunt de lavabos que donin servei a activitats diferents i no es trobin a prop.

D. 135/95 DB-SUA Adaptat Accessible

80 80

Ø150 Ø150

1 costat 2 costats

80 80

75 (fons) (3) Alçada accessoris i mecanismes 40-140 70-120 Barres horitz. de suport - altura 70-75 70-75 Barres horitz. de suport - longitud 70

45 45-50

(1) Portes abatibles cap a l'exterior o corredisses.

(2) Lavabo amb espai lliure inferior mínim de 70 (altura) x 50 (profunditat) cm.

(3) Des del marge frontal del vàter.

Amplada portes (1) Espai lliure gir

Espai apropament lateral al vàter

Altura seient vàter

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(17)

Espais singulars – Cambra higiènica accessible

Altres requeriments a tenir en compte del DB-SUA

 Barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.

 Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció d'inodors (pot ser d'ús compartit)

 No s'admet il·luminació amb temporització en cabines de lavabos accessibles i vestidors accessibles.

 La distància dels mecanismes accessibles al reclau en racó és de 35 cm, com a mínim

(18)

Espais singulars – Vestidor accessible

D. 135/95 DB-SUA Adaptat Accessible

Amplada espais de circulació 90 120

Ø150 Ø150

80x120 80x120 Espai apropament lateral a dutxa 80 80

40x40 40x40

90-120 70-120 Espai lliure gir

Dutxa accessible Seient

Alçada aixetes

 A cada vestidor, una cabina de vestidor accessible, un lavabo accessible i una dutxa accessible per cada 10 unitats o fracció dels instal·lats.

 En el cas que el vestidor no estigui distribuït en cabines individuals, s'ha de disposar almenys una cabina accessible.

 Botigues de roba: una cabina de vestidor accessible per cada 10 unitats o fracció.

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(19)

Espais singulars – Cambra higiènica i vestidor accessible

Barres de suport:

 Fàcils d'agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm. Separades del parament 45-55 mm.

 Fixació i suport suporten una força d'1 kN en qualsevol direcció.

 Barres horitzontals - Se situen a una altura entre 70-75 cm, de longitud 70 cm, abatibles les del costat de la transferència.

 En inodors - Una barra horitzontal a cada costat, separades entre si 65–70 cm.

 En dutxes - A la banda del seient, barres de suport horitzontal de forma perimetral en almenys dues parets que formin cantonada i una barra vertical a la paret a 60 cm de la cantonada o del suport del seient.

(20)

Espais singulars – Dutxes accessibles

 Terra enrasat amb pendent d'evacuació 2%.

 Seient de dutxa abatible i amb respatller.

(21)

Espais singulars – Aparcament

Nombre mínim de places adaptades Decret 135/1995

de 10 a 70 places: 1 plaça adaptada.

de 71 a 100 places: 2 places adaptades.

de 101 a 150 places: 3 places adaptades.

de 151 a 200 places: 4 places adaptades.

per cada 200 places més: 1 plaça adaptada.

més de 1.000 places: 10 places adaptades.

DB-SUA

1 plaça accessible per cada allotjament accessible (ús residencial públic).

1 plaça accessible per cada 33 places d'aparcament o fracció (ús comercial, pública concurrència o aparcament d'ús públic).

1 plaça accessible per cada 50 places d'aparcament o fracció, fins a 200 places i 1 plaça accessible més per cada 100 places addicionals o fracció (altres usos).

En tot cas, una plaça d'aparcament accessible per cada plaça reservada per PMR Nota – ambdues condicions s’han de complir per separat (ús residencial públic).

(22)

Espais singulars – Aparcament

Característiques de les places d’aparcament adaptades Decret 135/1995

 Dimensions mínimes: 2,20 m x 4,50 m.

 Espai d'apropament: 0,90 m d'amplada (pot ser compartit). Ha de permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor.

 Espai d'apropament comunicat amb un itinerari d'ús públic adaptat.

 Senyalització: símbol d'accessibilitat a terra i senyal vertical en lloc visible.

DB-SUA

 Plaça en bateria: Espai lateral annex d'aproximació i transferència d’1,20 m.

(es pot compartir per dues places contigües)

 Plaça en diagonal: Espai lateral annex d'aproximació i transferència d’1,20 m.

(en carrers d’un sentit no es pot compartir)

 Plaça en línia: Espai al darrere d'aproximació i transferència de longitud 3,00 m.

Nota – els accessos a les places es consideren zones comuns i han de disposar d’itinerari accessible.

(23)

Espais singulars - Allotjaments adaptats

Decret 135/1995De 50 a 100 places residencials: 2 places adaptades.De 101 a 150 places residencials: 4 places adaptades.De 151 a 200 places residencials: 6 places adaptades.Més de 200 places residencials: 8 places adaptades.

DB-SUADe 5 a 50 allotjaments: 1 allotjament accessibles.De 51 a 100 allotjaments: 2 allotjaments accessibles.De 101 a 150 allotjaments: 4 allotjaments accessibles.De 151 a 200 allotjaments: 6 allotjaments accessibles.Més de 200 allotjaments: 8 allotjaments accessibles i un més cada 50 allotjaments o fracció addicionals a 250.

Nombre mínim

(24)

D. 135/95 DB-SUA Adaptat Accessible

Amplada passadissos 110 110

Espai lliure davant la porta Ø120 Ø120 Espai lliure canvi de direcció Ø120 Ø120

Espai lliure de gir Ø150 Ø150

Espai aproximació i transferència al llit 80 90

Espai de pas als peus del llit 90 90

Altura mecanismes 40-140 80-120 (1)

(1) Les preses de corrent o de senyal entre 40 i 120.

Observacions:

- Els allotjaments és consideren d’ús restringit, per tant als banys, el vàter ha de disposar d’espai de transferència a un costat.

- Els allotjaments adaptats han de tenir el mobiliari adaptat.

Espais singulars - Allotjaments adaptats

100 Paràmetre d'aplicació 100 Paràmetre inferior 100 Paràmetre aplicable parcialment (quan no correspongui adaptat segons D.135)

(25)

Decret 135/1995

Espais singulars d’ús públic – Recepció, sales, menjador, bar,...

(26)

Espais singulars – Recepció, sales, menjador, bar,...

Mobiliari

 El mobiliari d'atenció al públic ha de tenir, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 85 cm.

 Punt d'atenció accessible:amplada mínima del pla de treball: 80 cmaltura màxima: 85 cmespai lliure inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x amplada x profunditat)Alternativament punt de crida accessible per rebre assistència.

 Una taula es considera accessible quan té una alçada màxima de 80 cm i

la part inferior, entre 0 i 70 cm d'alçada, en una amplada de 80 cm com a

mínim, lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.

(27)

Espais singulars – Piscina

 L’itinerari accessible ha de garantir l’accés a l’interior del vas de la piscina.

 Utilització de productes de suport tipus grua de piscina o elevador hidràulic.

 Si es tracta d’un element desmuntable ha de disposar dels anclatges i

trobar-se instal·lat sempre que alguna habitació adaptada es trobi

ocupada per PMR o sempre que algú ho sol·liciti.

(28)

Espais singulars – Spa, sauna, gimnàs, ...

 Disposar d’itinerari accessible que permeti accedir a la sala o equipament.

 Tenir adaptats els recorreguts interiors:

 Portes de 80 cm de pas,

 Circulacions: amplada de pas mínima de 90 cm I espai de gir Ø120 cm.

 Espais lliures Ø 150 cm, especialment a l’interior de les cabines.

 Recomanació: tenir cadira de rodes especial per a zones humides a

disposició dels usuaris que ho sol·licitin.

(29)

Connexió entre zones – Mobilitat vertical

Ascensor accessible (o rampa accessible).

Ha de comunicar l’entrada principal amb:

Decret 135/1995

a) Les plantes amb zones d’ús públic general (quan correspongui itinerari practicable o adaptat).

b) Les plantes amb espais singulars accessibles.

DB-SUA

a) Les plantes que tinguin més de 100 m2 de superfície útil d’ús públic o elements accessibles.

b) Totes les plantes que no siguin d’ocupació nul·la quan:

• En total hi hagi més de 200 m2 de superfície útil exclosa la superfície de zones d'ocupació nul·la en plantes sense entrada accessible a l'edifici.

• S'hagin de salvar més de 2 plantes des d'alguna entrada principal accessible a l'edifici fins a alguna planta que no sigui d'ocupació nul·la.

(30)

Zones a diferents nivells

Es poden admetre zones que no disposin d’itinerari accessible (altells, zones elevades, soterranis, ...), sempre que:

 Tots els serveis que s’hi ofereixin estiguin disponibles a la part accessible en proporció suficient per no discriminar ningú i amb condicions equivalents.

 Tinguin, en conjunt, una capacitat inferior al 50% de la capacitat total de l’activitat (places, sales, ...).

 Tinguin una superfície d’ús públic no superior a 100 m2.

Connexió entre zones – Mobilitat vertical

(31)

Connexió entre zones – Terrasses i espais exteriors

Es poden admetre zones exteriors no accessibles, sempre que:

 Es justifiqui per les característiques topogràfiques del terreny.

 Els itineraris accessibles permetin arribar a tots els punts singulars.

 Tots els serveis i activitats que s’hi ofereixin estiguin disponibles també als espais accessibles (hamaques, barres de bar a l’exterior,...)

 Els itineraris accessibles permetin accedir a més del 50% de la

superfície i dels elements de cada tipus.

(32)

Connexió entre zones – Itineraris alternatius

És consideren vàlids els accessos i recorreguts alternatius per a persones amb mobilitat reduïda, sempre que no generin situacions de discriminació vers aquest col·lectiu, atenent als criteris següents:

a) El seu recorregut no pot ser desproporcionadament més llargs (en el Decret 135/1995 es parla de 6 vegades l’habitual).

b) No es pot condicionar a autoritzacions expresses o altres limitacions.

c) Quan es tracta d’itineraris alternatius a accessos o recorreguts principals, han de tenir característiques anàlogues.

d) Quan un establiment té accessos des de l’exterior en plantes diferents, cal disposar d’una entrada accessible en cada una d’elles.

e) En cap cas un recorregut alternatiu a un itinerari interior pot discórrer per

l’exterior (es considera una circumstància clarament discriminatòria ja que

deixa a la persona amb mobilitat reduïda exposada a les inclemències

climatològiques).

(33)

Intervencions en edificis existents – Criteri de proporcionalitat

DB-SUA Introducció.

III Criteris generals d’aplicació:

“Quan l'aplicació de les condicions d'aquest DB en obres en edificis existents no sigui tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb el grau de protecció, es poden aplicar les solucions alternatives que permetin la màxima adequació possible a les condicions esmentades”.

.

(34)

Intervencions en edificis existents – Criteri de proporcionalitat

Per determinar si una càrrega és proporcionada o no cal tenir en compte:

1) costos de la mesura,

2) efectes discriminatoris que suposi la seva no-adopció,

3) característiques de la persona o entitat que l’ha de posar en pràctica 4) possibilitat d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda

A) Aspectes que incideixen en el cost de la mesura:

 Dificultats tècniques

 Inutilització o afectació d’elements existents

 Reducció funcional de l’edifici (en funció de la superfície de l’establiment) B) Aspectes que incideixen en l’efecte discriminatori de la no-adopció:

 Característiques de l’activitat (nivell d’utilització, permanència, ...)

 Intensitat d’ús, previsible, dels elements afectats

 Relació amb l’entorn

 Possibilitat d’adoptar mesures alternatives

(35)

Característiques de les solucions alternatives:

 Permeten una interpretació flexible dels paràmetre tècnics.

 Han d’estar motivades, justificant la impossibilitat o cost desproporcionat d’altres solucions més ajustades a la normativa.

 No han d’impedir la utilització autònoma de l’edifici o establiment per part de les persones amb discapacitat.

 No han de generar efectes discriminatoris significatius.

● Situacions que cal evitar:

 Existència de graons.

 Paràmetres inferiors als corresponents a un itinerari practicable segons D.135:

– Amplades de pas inferiors a 90 cm i alçades lliures inferiors a 2,10 m.

– Portes o passos d’amplada inferior a 80 cm.

– Canvis de direcció en que no sigui possible inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.

Intervencions en edificis existents – Criteri de proporcionalitat

(36)

● Utilització de productes de suport del tipus plataformes elevadores per suprimir barreres existents, quan no és factible una solució millor.

En aquests casos s’ha d’instal·lar PEV quan no és possible posar ascensor o rampa per salvar un desnivell i en última instància plataformes pujaescales (amb seient abatible) quan tampoc es possible PEV.

● No s’accepten productes de suport que no permetin el seu ús de manera autònoma per part de les persones amb mobilitat reduïda, com ara cadires pujaescales o cadires tipus oruga.

Intervencions en edificis existents – Solucions admissibles

(37)

Conclusions

Els projectes d’obra nova han de tenir present:

a) El compliment simultani de la normativa estatal i autonòmica.

b) L’aplicació dels paràmetres més favorables des del punt de vista de l’accessibilitat.

Els projectes en un edifici existent han de tenir present:

a) Incorporar les actuacions necessàries per permetre la igualtat d’oportunitats i no-discriminació.

b) La possibilitat d’adoptar solucions alternatives, sempre que es justifiqui

la necessitat, la idoneïtat i segueixin el criteri de proporcionalitat.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :