Usos i obres provisionals; criteris d autorització en el marc de la legislació urbanística catalana

Texto completo

(1)

Usos i obres provisionals; criteris d’autorització

en el marc de la legislació urbanística catalana

Laia Soriano-Montagut Jené Advocada Direcció de Serveis d’Urbanisme Àrea Metropolitana de Barcelona

(2)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Qüestions prèvies

- Aquest règim és d’aplicació en els supòsits en que no es dugui a terme l’activitat d’execució de l’actuació de transformació urbanística.

- Són llicències de caràcter excepcional. Cal seguir “de forma no expansiva” els criteris fixats en la legislació per tal de no convertir l’excepcionalitat en la regla general.

- Proporcionalitat i temporalitat: Cal atenir-se al principi de proporcionalitat en el sentit que si l’actuació sol·licitada (usos i obres) no impossibilita les previsions del planejament, pot autoritzar-se de forma temporal.

- Quant a les obres, necessàriament han de ser fàcilment desmontables i traslladables, i no poden comportar una desfiguració definitiva del terreny. No poden tenir vocació de permanència.

(3)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Qüestions prèvies

- És una mesura que facilita la implementació d’usos i activitats en els espais buits urbans i no urbans.

- Promou l’activitat econòmica i l’ús dels espais en desús, en emplaçaments pendents d’execució.

- Es caracteritzen per la seva precarietat, en el sentit que els propietaris, arrendataris, explotadors, etc han de renunciar de forma explícita a qualsevol indemnització quan es produeixi l’enderrocament o cessament per a executar les previsions del planejament.

- Cal utilizar aquesta via amb sentit comú, les previsions del planejament no es poden menystenir.

- Cal atenir-se en les previsions establertes en legislació urbanística i sectorial, com les derivades del planejament urbanístic, territorial i sectorial.

(4)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS MARC JURÍDIC D’APLICACIÓ

CATALANA

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s‘aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (articles 53 I 54)

*Llei 3/2012 (modifica articles 53 i 54)

*Llei 16/15 (modifica article 53) Decret 305/2006 (articles 61 i 62)

Decret 64/20014 (deroga el 62 RLU i desenvolupa la regulació del règim d’usos i obres provisionals)

ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (atribueix a l’AMB la competència d’emetre informe preceptiu en matèria d’usos i obres provisionals)

ESTATAL

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS 2008+L3R).

AIXÍ COM EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC, TERRITORIAL I SECTORIAL APLICABLE

(5)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Consideracions generals

Àmbit d’aplicació:

1.Terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística

2.Terrenys destinats a sistemes urbanístics

3.Terrenys del 1er apartat on es prevegi el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, a partir de la inscripció en el Registre de la propietat del projecte de reparcel·lació. (Només poden autoritzar-se usos en les finques edificades prèviament a l’inici del projecte de reparcel·lació).

4.Terrenys destinats a sistemes ja adquirits per l’administració Requisit temporal:

•Mentre no s’hagi iniciat un procediment de reparcel•lació, d’ocupació directa o d’expropiació.

•3er supòsit: els usos autoritzats no poden tenir un termini de vigència superior als 7 anys a comptar des de la data d’inscripció del projecte de reparcel·lació.

(6)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Consideracions generals

Límits:

•Que no estiguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial, territorial o urbanístic.

•3er supòsit: Usos conformes amb el planejament que s’executa i sempre que no impossibilitin la futura execució de les seves previsions.

•4art supòsit: L’autorització dels usos per l’administració titular del domini públic no suposa l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic.

(7)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS, Consideracions generals Usos admesos:

•Emmagatzematge o dipòsit simple i pur de mercaderies o de béns mobles, que no comportin activitats de comercialització o distribució

•Prestació de serveis particulars a la ciutadania (aparcament de vehicles, circuits de pràctiques de conducció, rentat d'automòbils, els centres de jardineria, o altres usos anàlegs que no requereixin la implantació de construccions)

•Activitats del sector primari i activitats comercials relacionades amb el sector primari.

•Activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.

•Exhibició d’anuncis publicitaria a través de panells

•En construccions i instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona urbanística en que estiguin inclosos els terrenys que ocupen.

•4rt supòsit relatiu a terrenys ja adquirits per l’administració: execució d’obres o prestació de serveis públics. També, temporalment i esporádica, mercats ambulants, atcivitats de lleure, esportives, recreatives i culturals, aparcaments públics i similars.

Usos prohibits:

•Usos residencials

•Usos disconformes amb el règim del sòl no urbanitzable

(8)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Consideracions generals

Construccions i instal·lacions en situació de fora d’ordenació:

L’autorització d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions de l’article 53 amb les limitacions de l’article 108 TRLU.

Terrenys ja adquirits per l’administració:

Execució d’obres o prestació de serveis públics. També, temporalment i esporàdica, es poden dur a terme mercats ambulants, activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals, aparcaments públics i similars.

(9)

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Consideracions generals

Obres admeses:

•Obres vinculades als usos provisionals i a activitats econòmiques preexistents.

•Han de ser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial.

•Han de ser fàcilment desmontables i traslladables.

•Les obres executades han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes instal·lacions transportables o desmuntables i no poden comportar una desfiguració definitiva del terreny.

(10)

Informe de la CTUB o ÀMB:

Preceptiu i vinculant quan el seu sentit és desfavorable. Hi ha un termini 2 de mesos per emetre’l.

Així mateix, en el cas que no s’emeti en el termini indicat, es pot interrompre el termini dels tràmits successius.

Finiment:

-Els usos provisionals autorizats han de cesar i les obres provisionals autoritzades han de desmontar-se o enderrocar-se quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització.

-No hi ha cap dret per part de les persones afectades a percebre indemnizació.

RÈGIM D’USOS I OBRES PROVISIONALS Consideracions generals

(11)

REGULACIÓ

Article 53 TRLU. Usos i obres de caràcter provisional

•Modificat per l’art. 16 de la Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

•Ap. 2 modificat per disp. addic. 3.4 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

•Ap. 1 bis afegit per disp. addic. 3.3 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

LLEI 3/2012: DÓNA UNA NOVA REGULACIÓ A L’ARTICLE 53. Aspectes a destacar:

-Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

- S’introdueixen com a usos provisionals l’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.

- Pel que fa a les construccions i les instal·lacions preexistents, es dóna una nova regulació, disposant que en aquests casos i sempre que s’estigui en sòl urbà, s’admeten els usos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen.

(12)

Article 53 TRLU. Usos i obres de caràcter provisional

•Modificat per l’art. 16 de la Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

•Ap. 2 modificat per disp. addic. 3.4 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

•Ap. 1 bis afegit per disp. addic. 3.3 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

LLEI 3/2012: DÓNA UNA NOVA REGULACIÓ A L’ARTICLE 53. Aspectes a destacar:

- No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos disconformes amb aquest règim de sòl. Pel que s’elimina la prohibició d’autoritzar l’ús industrial.

- S’afegeix que només poden autoritzar-se com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistentss normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables.

-Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració pública s’afegeix que es puguin ocupar temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis públics. També que poden dur-se a terme aparcaments públics i similars. S’afegeix que l’autorització d’aquests usos és du a terme per l’administració titular del domini públic.

(13)

Article 53 TRLU. Usos i obres de caràcter provisional

•Modificat per l’art. 16 de la Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

•Ap. 1 bis afegit per disp. addic. 3.3 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

•Ap. 2 modificat per disp. addic. 3.4 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

LLEI 16/2015:

«1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el Registre de la propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció del projecte de reparcel·lació, i només es poden autoritzar en les finques edificades abans de l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la futura execució de les previsions. Les obres necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb carácter provisional se sotmeten al règim establert per a les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació.»

(14)

Article 53 TRLU. Usos i obres de caràcter provisional

•Modificat per l’art. 16 de la Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

•Ap. 1 bis afegit per disp. addic. 3.3 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

•Ap. 2 modificat per disp. addic. 3.4 de la Llei núm. 16/2015, de 21 de juliol.

LLEI 16/2015:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 53 del TRLU, que resta redactat de la manera següent:

«2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització.»

(15)

Article 54 TRLU. Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional

•Modificat per l’art. 16 de la Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

LLEI 3/2012: REFORMULA L’ARTICLE 54. Aspectes a destacar:

Es requereixen els documents següents:

• La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres.

• L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.

• El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari.

L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals sol·licitats si l’informe de la CTU o de l’AMB és desfavorable.

(16)

REGULACIÓ

Article 108 TRLU. Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme Ap. 3 modificat per disp. addic. 3.b) de Llei núm. 3/2012, de 22 de febrer.

3. Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.3 f.

(17)

Article 61 RLU Usos i obres de caràcter provisional

61.1 Només poden ser admesos com a usos provisionals, en el casos i les condicions que estableix l'article 53 del TRLU, els següents:

a) L'emmagatzematge o el dipòsit de mercaderies o altres béns mobles que no comportin activitats de comercialització o distribució.

b) La prestació de serveis particulars als ciutadans com l'aparcament de vehicles, els circuits de pràctiques de conducció, el rentat d'automòbils, els centres de jardineria, o altres usos anàlegs que no requereixin la implantació de construccions.

c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials relacionades amb aquest sector.

d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.

61.2 Les obres executades per a la implantació dels usos provisionals esmentats a l'apartat 1 han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes instal·lacions transportables o desmuntables i no poden comportar una desfiguració definitiva del terreny.

(18)

REGULACIÓ

Article 62 RLU Autorització d’usos i obres de caràcter provisional (Derogat per disp.

derog. única.1 a) de Decret núm. 64/2014, de 13 de maig.

El Decret 64/2014 regula en la secció 8 les Llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals. En concret conté 5 articles, que complementen el procediment establert en el TRLU:

•Article 65 Sol·licituds

•Article 66 Acceptació dels efectes i compromís d’advertència

•Article 67 Informació pública (20 dies)

•Article 68 Informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme (2 mesos)

•Article 69 Resolució

•Article 70 Eficàcia

(19)

Sol·licituds per iniciar el procediment:

Acompanyades de la documentació següent:

-Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició.

-Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

-Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.

(20)

Acceptació dels efectes i compromís d’advertència

A més dels documents a què fa referència l’article 65, amb la sol·licitud s’han d’aportar els escrits dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:

a)L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.

b)El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.

(21)

Informació pública:

Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de sotmetre al tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies.

Informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme o de l’ÀMB:

Simultàniament a l’establiment del període d’informació pública, s’ha de sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme competent o ÀMB sobre els aspectes de legalitat dels usos i les obres provisionals interessades.

L’òrgan municipal competent no pot atorgar la llicència urbanística sol·licitada si l’informe emès és desfavorable.

El termini per emetre l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme és de dos mesos. Si aquest informe no s’emet en el termini assenyalat es pot interrompre el termini dels tràmits successius.

(22)

Resolució:

El còmput del termini de 2 mesos queda susès durant el període comprès entre la sol·licitud de l’informe preceptiu de la CTU o AMB i la seva recepció o, si l’informe no s’emet dintre del termini assenyalat, el dia de conclusió d’aquest termini.

La resolució municipal es pot subjectar a un termini temporal màxim.

Les llicències s’han d’atorgar amb la condició resolutòria expressa que l’acceptació i el compromís de l’article 66 també s’assumeixin expressament per les terceres persones que adquireixin, a través de negoci jurídic, drets de propietat I ús relacionats directament amb els usos I obres provisionals autoritzades.

(23)

Eficàcia:

Està supeditada al fet que les persones titulars acreditin davant l’administració municipal atorgant les circumstàncies següents:

a)Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària de les condicions sota les quals s’atorgui la llicència urbanística corresponent.

b)Constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del sector públic, de garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que s’alteri al seu estat original. Aquesta garantia s’ha de constituir a disposició de l’administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les obres de reposició.

Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:

a) Per haver-se complert la condició resolutòria del’article 69.3.

b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent.

c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent.

(24)

REGULACIÓ

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 36 Altres competències urbanístiques i en matèria d’habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funcions urbanístiques següents:

a) L’elaboració de l’informe preceptiu per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional, d’acord amb el que estableix la legislació urbanística

(25)

RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS 2008+L3R).

Artículo 13.2d) Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades.

2. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes:

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden de la Administración urbanística acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. En estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de retorno.

(26)

REGULACIÓ

RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS 2008+L3R).

Artículo 14. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado:

facultades.

En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen, además de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo anterior (usos y obras de carácter provisional), en su caso, las siguientes:

…….

(27)

ANTECEDENTS NORMATIUS ESTATAL

•Ley de 12 de mayo 1956, de Régimen del suelo y ordenación urbana

•Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana

•Ley 8/2007, del suelo

•Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, por el que se aprueba la Ley del suelo Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Disposición Final duodécima. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el RDL (art.8.3 d))

•Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS 2008+L3R).

CATALUNYA

•Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística

•Llei 2/2002, de 14 març, d’Urbanisme de Catalunya (art. 53 i 54)

•TRLU 2005, TRLU 2010, Llei 3/2012, Llei 16/2015

•Decret 287/2003

•Decret 305/2006

•Decret 64/2014

(28)

ANTECEDENTS NORMATIUS ESTATALS

Ley de 12 de mayo 1956, de Régimen del suelo y ordenación urbana Artículo 47

2. No obstante, si no hubieren de dificultar la ejecución de los Planes, podrán autorizarse sobre los terrenos, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y la autorización, aceptada por el propietario, deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.

3. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos y, en todo caso finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o desalojamiento para ejecutar los Proyectos de urbanización.

(29)

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana

Artículo 58

1. La obligatoriedad de observancia de los Planes comportará las siguientes limitaciones:

2. No obstante, si no hubieren de dificultar la ejecución de los Planes, podrán autorizarse sobre los terrenos, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización y la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.

3. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización.

(30)

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana (Vigente hasta el 30 de junio de 1992)

Artículo 84.

1. El suelo urbanizable programado estará sujeto a la limitación de no poder ser urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entre tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones, salvo las que se hayan de ejecutar mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere el artículo 17.2 y las de carácter provisional previstas en el artículo 58.2, ni podrán destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos distintos de los que señale el Plan General.

(31)

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo Artículo 13. Utilización del suelo rural.

3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:

a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresa- mente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial.

Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

(32)

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, por el que se aprueba la Ley del suelo (según la modificación de la Ley 3R)

Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades

3. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes:

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden de la Administración urbanística acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. En estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de retorno.

(33)

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, por el que se aprueba la Ley del suelo (según la modificación de la Ley 3R)

Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades

5. En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen, además de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 3, en su caso

(34)

ANTECEDENTS NORMATIUS A CATALUNYA

DECRET LEGISLATIU 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística

Art. 91.

1. La obligatoriedad de observancia de los Planes comportará las limitaciones siguientes:

2. No obstante, si no hubieren de dificultar la ejecución de los Planes, podrán autorizarse sobre los terrenos, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional, que se habrán de demoler cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.

3. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o el desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización.

(35)

DECRET LEGISLATIU 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística

Art. 121.

1. El suelo urbanizable programado y el suelo apto para ser urbanizado estará sujeto a la limitación de no poder ser urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entre tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones excepto aquéllas que se hayan de ejecutar mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere el artículo 29.2 de esta Ley así como las de carácter provisional previstas en el artículo 91.2, ni podrán destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos diferentes de los que señale el Plan General.

(36)

Llei 2/2002, de 14 març, d’Urbanisme de Catalunya (art. 53 i 54) Artículo 53. Régimen de uso provisional del suelo

1. Puede autorizarse dar los usos provisionales al suelo y realizar en el mismo las obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos en la legislación urbanística o sectorial ni en el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial y que no puedan dificultar la ejecución de estos planeamientos, tanto en suelo urbanizable delimitado, sin plan parcial urbanístico aprobado, como en terrenos emplazados en cualquier clase de suelo que estén afectados por sistemas urbanísticos generales o locales, en tanto en cuanto no se haya iniciado en el mismo un procedimiento de reparcelación, de ocupación directa o de expropiación.

2. La autorización a que se hace referencia en el apartado 1 en ningún caso da derecho a percibir indemnización.

3. Sólo pueden admitirse como usos provisionales, a efectos de lo establecido en el apartado 1, el almacenamiento o el depósito simples y puros de mercancías o bienes muebles, la prestación de servicios particulares a los ciudadanos, las actividades del sector primario, las actividades comerciales relacionadas con dicho sector y las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales. No se admiten como usos provisionales los usos residenciales ni los usos industriales.

(37)

Llei 2/2002, de 14 març, d’Urbanisme de Catalunya (art. 53 i 54) Artículo 53. Régimen de uso provisional del suelo

4. Las obras ejecutadas para usos provisionales citados en el apartado 3 han de ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, pero no pueden omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas en la legislación sectorial, que han de acreditarse en la memoria justificativa que debe presentarse a tales efectos.

5. Se puede autorizar la utilización provisional de los edificios y las instalaciones que están fuera de ordenación para instalar en ellos oficinas y para desarrollar actividades comerciales, además de los usos admitidos en el apartado 3. Esta autorización se sujeta en todo caso a las determinaciones del presente artículo, con las limitaciones que se señala en el artículo 102.

6. Los terrenos destinados a sistemas urbanísticos generales o locales ya adquiridos por la Administración pública pueden ser utilizados de forma temporal y esporádica, para instalar en los mismos mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales y similares. La autorización de estos usos no supone el incumplimiento de la obligación de destinar los terrenos a las finalidades determinadas por el planeamiento urbanístico.

(38)

Llei 2/2002, de 14 març, d’Urbanisme de Catalunya (art. 53 i 54)

Artículo 54 Procedimiento para la autorización de usos provisionales del suelo y de obras de carácter provisional

1. La autorización municipal de dar al suelo un uso provisional o de realizar en el mismo obras de carácter provisional requiere previamente la información pública por el ayuntamiento, por un plazo de veinte días, y requiere el previo informe favorable de la comisión territorial de urbanismo correspondiente, que la ha de emitir en el plazo de dos meses. La autorización requiere también la aceptación por los propietarios de hacer cesar los usos y de desmontar o derribar las instalaciones y las obras cuando lo acuerde el ayuntamiento, sin derecho a percibir indemnización de ningún tipo, y puede imponer la constitución de las garantías necesarias para asegurar la reposición del suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución de dichos usos y obras.

2. La autorización a que se hace referencia en el apartado 1 adquiere eficacia si se hacen constar en la misma las condiciones en el Registro de la Propiedad, en los supuestos regulados por reglamento.

3. La eficacia de la autorización a que se hace referencia en el apartado 1 queda sometida a la condición resolutoria de que, en todo momento, los compromisos aceptados por los propietarios sean también aceptados expresamente por los gestores o explotadores de los usos, las obras, los edificios o las instalaciones, en virtud de arrendamiento o de cualquier otro negocio jurídico con los propietarios, sin perjuicio de las demás determinaciones que establezca para este caso la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.

(39)

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

Articles 53 I 54… (no aporten novetats…) Decret 287/2003:

Article 92 Règim dels usos i obres provisionals (Desplegament dels articles 53, 54 i 102.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

92.1 La sol·licitud d'autoritzacions tant per a usos del sòl i obres de caràcter provisional, com per a la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions que estan fora d'ordenació, ha d'expresar l'acceptació de les obligacions següents:

Obligació d'enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i obligació de desallotjar els edificis o les instal·lacions i de cessament definitiu dels usos autoritzats, sense dret a percebre indemnització, quan l'ajuntament adopti l'ordre corresponent amb la finalitat d'executar les determinacions del planejament.

Obligació d'advertir als títols que s'atorguin amb les persones arrendatàries, titulars de drets de superfície, o usuaris de qualsevol classe, que la relació contractual està exclosa del règim especial d'arrendaments rústics i urbans i que finalitzarà automàticament, una vegada adoptada l'ordre d'enderrocament, desmuntatge o desallotjament.

(40)

Decret 287/2003:

Article 92 Règim dels usos i obres provisionals (Desplegament dels articles 53, 54 i 102.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Obligació de reposar el sòl i l'espai a l'estat anterior a l'execució dels usos i obres de caràcter provisional, sense dret a percebre indemnització, i de garantir aquesta reposició.

Obligació d'advertir el caràcter provisional de l'autorització i dels seus efectes, als títols traslatius del domini total o parcial de l'immoble, i de condicionar-los a la subrogació per part de l'adquirent.

92.2 La sol·licitud d'autorització ha d'expressar també l'acceptació de que les esmentades obligacions siguin objecte de nota marginal al Registre de la propietat.

La nota es prendrà d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de la inscripció al Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística, a instància del propietari, acompanyada de la corresponent certificació administrativa.

(41)

Decret 287/2003:

Article 92 Règim dels usos i obres provisionals (Desplegament dels articles 53, 54 i 102.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

92.3 L'autorització s'atorga condicionant la seva eficàcia a què s'acrediti per l'interessat que s'ha pres nota al marge de la darrera inscripció de domini de la finca registral de la qual es tracti i amb la constitució prèvia, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractació de les administracions públiques, de fiança, en quantia no inferior al 12% del pressupost de les obres i actuacions necessàries per al desmuntatge o enderrocament de les obres i instal·lacions autoritzades i per a la correcta reposició del sòl i de l'espai a la situació anterior a l'atorgament de l'autorització.

92.4 Les persones arrendatàries, titulars de drets de superfície, usuaris o explotadors per qualsevol títol jurídic de les obres o instal·lacions autoritzades i dels usos autoritzats en edificis fora d'ordenació han d'acceptar, davant l'ajuntament, el cessament definitiu dels usos autoritzats sense dret a percebre indemnització quan l'ajuntament adopti l'ordre corresponent amb la finalitat d'executar les determinacions del planejament.

Si es constata que es realitza un ús o explotació sense l'esmentada acceptació, l'ajuntament pot declarar la ineficàcia de l'autorització atorgada, per incompliment de condició resolutòria, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei, amb l'audiència prèvia de les persones interessades

(42)

… RECORDEU:

-EL RÈGIMD’USOS I OBRES PROVISIONALS ÉS EXCEPCIONAL

-CAL APLICAR EL PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT I EL SENTIT COMÚ

-CAL ANALITZAR EL CAS A CAS, NO ES PODEN ESTABLIR CRITERIS GENÈRICS

-EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BCN CAL SOL·LICITAR INFORME A L’ÀMB, EN LLOC DE LA CTUB.

-DAVANT QUALSEVOL DUBTE SOBRE ELS USOS ADMESOS EN EL CAS CONCRET I LA NATURALESA DE LES OBRES, PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB LA NOSTRA DSU PER ANALITZAR LA PROPOSTA, AMB CARÀCTER PREVI A LA TRAMESA DE LA PETICIÓ.

- EN LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT PODEN HAVER-HI COMPETÈNCIES SECTORIALS CONCURRENTS, PEL QUE CAL SOL·LICITAR INFORME ALS DIVERSOS ORGANISMES AFECTATS.

(43)

… GRÀCIES!

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :