2190 Dep. Bioloxía Funcional

131  Download (0)

Full text

(1)

Proposta de acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela de 20 de decembro de 2019, de modificación da Relación de Postos de Traballo do Persoal Docente e Investigador da USC

Vicerreitoría de Profesorado 13 de Decembro de 2019

(2)

Acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela de 20 de decembro de 2019, de modificación da Relación de Postos de Traballo do Persoal Docente e Investigador da USC

De conformidade co establecido no artigo 70.1 a Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, "cada universidade pública establecerá anualmente, no estado de gastos do seu orzamento, a relación de postos de traballo do seu profesorado, na que se relacionarán, debidamente clasificadas, todas as prazas de profesorado, incluíndo o persoal docente e investigador contratado". Este mesmo artigo engade, no seu apartado 3, que as universidades poderán modificar esta relación "por ampliación das prazas existentes ou por minoración ou cambio de denominación das prazas vacantes", e atribúelles ás universidades a competencia para establecer nos seus estatutos o procedemento para facelo.

En aplicación deste precepto, o artigo 15 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, atribúelle ao Consello de Goberno a competencia para aprobar a relación de postos de traballo do PDI, logo da negociación cos órganos de representación do persoal, e co informe do Consello Social. Por outra banda, nos artigos 21.2 e 22.2 sinálase que lle corresponde tamén ao Consello de Goberno acordar a creación de prazas de PDI funcionario e contratado, respectivamente, "así como, se procede, manter, minorar ou cambiar a denominación ou a categoría dos postos vacantes, a través da correspondente relación de postos de traballo, logo de negociación cos órganos correspondentes de representación do persoal".

A presente proposta de modificación da relación de postos de traballo (RPT) de persoal docente e investigador (PDI) da Universidade de Santiago de Compostela ten por obxecto ofrecer unha imaxe veraz e actualizada dos postos de traballo efectivamente existentes, e harmonizala coa contida na relación de prazas de PDI que se anexa aos orzamentos da Universidade. Con este fin, a proposta implica a supresión na relación de postos de traballo daquelas prazas que quedaron vacantes como consecuencia de distintas situacións do profesorado que as ocupaba (xubilacións, falecementos, xubilacións por incapacidade, excedencias voluntarias por interese particular, renuncias, finalizacións de contratos, transformacións, integracións, entre outras), e que por distintos motivos non foran suprimidas no seu día, aínda que non contasen xa con dotación orzamentaria. A relación de prazas que se propón suprimir constan no ANEXO I (Prazas a suprimir da RPT de PDI).

Engádese en anexos a información relativa a:

- Prazas previstas na OEP de 2019, que contan con dotación orzamentaria e que se incorporarán á relación unha vez que se celebren os concursos correspondentes (ANEXO II. Prazas da OEP de 2019 pendentes de autorización da Xunta de Galicia).

(3)

- Prazas ocupadas, tanto reservadas regulamentariamente como pendentes de concurso, para as que se conta coa dotación orzamentaria correspondente (ANEXO III. Prazas da RPT ocupadas ou en proceso de concurso).

- Prazas fóra da relación de postos de traballo, correspondentes ás prazas de profesorado interino (de vacante ou de substitución) e ás prazas financiadas con recursos conveniados (ANEXO IV. Prazas fóra de RPT).

Dando cumprimento ao establecido nos artigos anteriormente citados dos Estatutos da USC, o día 20 de novembro de 2019 a proposta foi sometida a negociación na Mesa de Negociación Sindical do PDI, onde obtivo o voto favorable da maioría dos sindicatos presentes nese órgano. Con esta mesma data a proposta remitiuse aos diferentes Departamentos da Universidade para que estes puidesen emitir os informes correspondentes. Finalmente, na súa reunión do día 13 de decembro de 2019 a Comisión de Organización Académica e Profesorado acordou informar favorablemente a proposta.

Unha vez realizados os trámites requiridos, o Consello de Goberno, en uso das atribucións que ten conferidas en relación á modificación da relación de postos de traballo do persoal docente e investigador, na sesión celebrada o 20 de decembro de 2014, ACORDA:

ÚNICO: A supresión na relación de postos de traballo das prazas do persoal docente e investigador da USC vacantes que constan no ANEXO I (Prazas a suprimir da RPT de PDI).

(4)

ANEXO I: Prazas a suprimir da RPT de PDI

Vicerreitoría de Profesorado 13 de Decembro de 2019

(5)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

2189 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet.

025 Anatomía e Anatomía Patol. Comparadas

A Catedratico de Universidade

A00140 T L

C Titular de Universidade

C00519 T L

C00518 T L

079 Ciencias Clínicas Veterinarias

A Catedratico de Universidade

A00385 T L ROF. CODINA

C Titular de Universidade

C00913 T L ROF. CODINA

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0335 PACS L

LX0196 PACS L

700 Produción Animal

A Catedratico de Universidade

A00308 T L

C Titular de Universidade

C00516 T L

C00858 T L

C01209 T L

2190 Dep. Bioloxía Funcional

050 Bioloxía Celular

A Catedratico de Universidade

A00051 T S

C Titular de Universidade

C01214 T S

C00954 T L

C00838 T S

220 Ecoloxía

C Titular de Universidade

C00606 T S

C00607 T S

C00658 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(6)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

FX Profesor Axudante Doutor

FX0312 T S

412 Fisioloxía Vexetal

A Catedratico de Universidade

A00007 T S

C Titular de Universidade

C00262 T S

C00263 T S

C00376 T S

C00896 T S

C00756 T L

C01615 T L

PX Profesor Contratado Doutor

PX0282 T S

2111 Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular

060 Bioquímica e Bioloxía Molecular

A Catedratico de Universidade

A00164 T S

A00521 T S

A00069 T S

C Titular de Universidade

C00855 T S

HX Asociado LOU T3

HX1158 P6 S

HX1141 P3 S

HX1157 P6 S

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0215 PACS S

2183 Dep. Botánica

063 Botánica

A Catedratico de Universidade

A00048 T S

A00132 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(7)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C00938 T S

C00450 T S

C00261 T S

C00143 T S

C00832 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0386 T S

2192 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped

020 Anatomía Patolóxica

A Catedratico de Universidade

A00295 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00428 P6 S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0195 PACS S

LX0270 PACS C

613 Medicina Legal e Forense

A Catedratico de Universidade

A00032 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0289 T S

645 Obstetricia e Xinecoloxía

C Titular de Universidade

C00732 T S SERGAS

C01136 P6 S

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0209 PACS S

LX0063 PACS C

LX0034 PACS O

LX0307 PACS C

LX0150 PACS P

LX0037 PACS S

LX0062 PACS S

670 Pediatría

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(8)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00281 T S SERGAS

A00403 T S SERGAS

A00509 T S SERGAS

A00060 T S SERGAS

A00017 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00427 T S SERGAS

C00849 T S SERGAS

C01201 T S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0069 PACS F

LX0246 PACS P

LX0326 PACS S

LX0015 PACS S

LX0181 PACS S

LX0064 PACS V

LX0067 PACS O

LX0094 PACS C

LX0255 PACS S

LX0065 PACS C

LX0103 PACS S

2191 Dep. Ciencia Política e Socioloxía

070 Ciencia Política e da Administración

A Catedratico de Universidade

A00416 T S

C Titular de Universidade

C01311 T S

C01529 T S

C01263 T S

C01425 T S

HX Asociado LOU T3

HX1160 P6 S

HX1177 P3 S

775 Socioloxía

A Catedratico de Universidade

A00254 T S

C Titular de Universidade

C00930 T S

C00092 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(9)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

FX Profesor Axudante Doutor

FX0297 T S

HX Asociado LOU T3

HX1134 P3 S

2152 Dep. Ciencias da Comunicación

105 Comunicación Audiovisual e Publicidade

C Titular de Universidade

C01048 T S

C01653 T S

HX Asociado LOU T3

HX1020 P3 S

HX1207 P3 S

HX1087 P6 S

HX1086 P6 S

HX1099 P3 S

HX1182 P3 S

HX1019 P6 S

675 Xornalismo

C Titular de Universidade

C01215 T S

C01217 T S

HX Asociado LOU T3

HX1184 P3 S

HX1088 P3 S

2120 Dep. Ciencias Morfolóxicas

027 Anatomía e Embrioloxía Humana

A Catedratico de Universidade

A00110 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00788 T S

C00315 T S

C00017 T S

C00552 T S SERGAS

C00897 T S

HX Asociado LOU T3

HX1173 P6 S

443 Histoloxía

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(10)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00202 T S SERGAS

2193 Dep. Cirurxía e Espec. Médico‐Cirúrxicas

090 Cirurxía

C Titular de Universidade

C01139 P6 S SERGAS

C00312 T S SERGAS

C01219 T S SERGAS

C00831 T S SERGAS

PX Profesor Contratado Doutor

PX0364 T S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0251 PACS S

LX0081 PACS S

LX0262 PACS S

LX0284 PACS C

LX0282 PACS C

LX0083 PACS O

LX0073 PACS V

LX0080 PACS S

LX0373 PACS C

183 Dermatoloxía

A Catedratico de Universidade

A00497 T S SERGAS

A00085 T S SERGAS

275 Estomatoloxía

C Titular de Universidade

C00662 T S

C00996 T S

HX Asociado LOU T3

HX1219 P6 S

HX0399 P6 S

HX1196 P6 S

HX1148 P6 S

HX1218 P6 S

HX1138 P3 S

646 Oftalmoloxía

A Catedratico de Universidade

A00008 T S SERGAS

A00386 P6 S SERGAS

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(11)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C00302 P6 S

HX Asociado LOU T3

HX0020 P6 S

653 Otorrinolaringoloxía

C Titular de Universidade

C00033 P6 S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0202 PACS S

830 Traumatoloxía e Ortopedia

C Titular de Universidade

C00388 P6 S SERGAS

2103 Dep. Dereito Común

130 Dereito Civil

D Titular de Escola Universitaria

D00487 P6 L

155 Dereito Internacional Privado

C Titular de Universidade

C01325 T S

180 Dereito Romano

A Catedratico de Universidade

A00076 T S

2194 Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa

140 Dereito do Traballo e da Seguridade Social

N Profesor Laboral Asim. a TEU

N00003 P6 S

N00004 P6 S

165 Dereito Mercantil

A Catedratico de Universidade

A00061 T S

HX Asociado LOU T3

HX1131 P3 L

170 Dereito Penal

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(12)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00250 T S

175 Dereito Procesual

HX Asociado LOU T3

HX0407 P3 S

381 Filosofía do Dereito

HX Asociado LOU T3

HX1132 P6 S

470 Historia do Dereito e das Institucións

HX Asociado LOU T3

HX0134 P6 S

2101 Dep. Dereito Público e Teoría do Estado

125 Dereito Administrativo

A Catedratico de Universidade

A00229 T S

A00090 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0304 T S

135 Dereito Constitucional

A Catedratico de Universidade

A00557 T S

160 Dereito Internacional Público e Relacións Intern.

A Catedratico de Universidade

A00058 T S

C Titular de Universidade

C00613 T S

2195 Dep. Didácticas Aplicadas

187 Didáctica da Expresión Corporal

C Titular de Universidade

C01618 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00266 T S

189 Didáctica da Expresión Musical

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(13)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

D Titular de Escola Universitaria

D00475 T S

D00113 T S

IX Asociado LOU T2

IX0121 P6 S

193 Didáctica da Expresión Plástica

HX Asociado LOU T3

HX1163 P6 S

HX1164 P6 S

195 Didáctica da Lingua e a Literatura

B Catedrático de Escola Universitaria

B00095 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00055 T S

200 Didáctica da Matemática

C Titular de Universidade

C01223 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00205 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0226 T L

205 Didáctica das Ciencias Experimentais

A Catedratico de Universidade

A00410 T S

C Titular de Universidade

C01331 T S

C01708 T L

C01628 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00048 T L

210 Didáctica das Ciencias Sociais

IX Asociado LOU T2

IX0002 P6 S

21A7 Dep. Economía Aplicada

225 Economía Aplicada

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(14)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00168 T S

A00167 T S

A00122 T S

A00139 T S

A00212 T S

C Titular de Universidade

C00659 T S

C00609 T S

C00245 T S

C00189 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00453 T S

HX Asociado LOU T3

HX0350 P6 L

HX0194 P3 S

HX0159 P3 S

HX0309 P6 S

HX1145 P3 L

HX0022 P6 S

HX0124 P6 S

HX1178 P6 L

235 Economía, Sociololoxía e Política Agraria

C Titular de Universidade

C01180 T L

HX Asociado LOU T3

HX0107 P3 L

HX0274 P3 L

HX1205 P3 L

HX1210 P6 L

480 Historia e Institucións Económicas

A Catedratico de Universidade

A00166 T S

A00263 T S

A00027 T S

C Titular de Universidade

C00095 T S

2165 Dep. Economía Cuantitativa

223 Economía Cuantitativa

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(15)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00169 T S

A00289 T S

A00288 T S

A00094 T S

C Titular de Universidade

C00885 T S

C00979 T S

C01251 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0340 T S

2109 Dep. Economía Financeira e Contabilidade

230 Economía Financeira e Contabilidade

A Catedratico de Universidade

A00338 T S

A00206 T S

B Catedrático de Escola Universitaria

B00106 T L

C Titular de Universidade

C01733 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00327 T L

D00215 T L

HX Asociado LOU T3

HX1211 P6 S

HX1025 P3 S

2114 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola

240 Edafoloxía e Química Agrícola

A Catedratico de Universidade

A00316 T S

A00118 T S

A00453 T S

A00023 T S

C Titular de Universidade

C00210 T S

C00212 T S

280 Estratigrafía

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(16)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

FX Profesor Axudante Doutor

FX0302 T L

2151 Dep. Electrónica e Computación

035 Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

A Catedratico de Universidade

A00311 T S

C Titular de Universidade

C01573 T S

C01398 T S

075 Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

A Catedratico de Universidade

A00194 P6 S

250 Electrónica

C Titular de Universidade

C00335 T S

C01735 T S

C01736 T S

570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

HX Asociado LOU T3

HX0078 P6 S

HX0084 P6 S

21A9 Dep. Enxeñaría Agroforestal

305 Expresión Gráfica na Enxeñaría

D Titular de Escola Universitaria

D00435 T S

500 Enxeñaría Agroforestal

A Catedratico de Universidade

A00292 T L

C Titular de Universidade

C01756 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00261 T L

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(17)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

QX Profesor Colaborador

QX0009 T L

QX0010 T L

505 Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

HX Asociado LOU T3

HX1104 P3 L

HX1103 P3 L

HX1102 P3 L

510 Enxeñaría da Construción

HX Asociado LOU T3

HX1026 P3 L

530 Enxeñaría e Infraestructura dos Transportes

HX Asociado LOU T3

HX1199 P3 L

HX1106 P3 L

540 Enxeñaría Hidráulica

HX Asociado LOU T3

HX1217 P6 L

545 Enxeñaría Mecánica

D Titular de Escola Universitaria

D00071 P6 L

M Mestre de Taller

M00001 T L

2149 Dep. Enxeñaría Química

555 Enxeñaría Química

A Catedratico de Universidade

A00247 T S

A00078 T S

A00036 T S

A00351 T S

A00127 T S

C Titular de Universidade

C00619 T S

C01737 T S

C01738 T L

C00317 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(18)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

D Titular de Escola Universitaria

D00474 T L

PX Profesor Contratado Doutor

PX0073 T S

HX Asociado LOU T3

HX0562 P6 S

HX0563 P6 S

HX1113 P3 L

21B1 Dep. Estatística, Análise Matem. e Optim

015 Análise Matemática

A Catedratico de Universidade

A00046 T S

A00050 T S

A00108 T S

C Titular de Universidade

C00226 T S

C00343 T S

C00495 T S

C00052 T S

C00065 T S

C00225 T S

C00417 T S

265 Estatística e Investigación Operativa

A Catedratico de Universidade

A00294 T S

C Titular de Universidade

C01739 T S

C00660 T S

C00165 T S

C00409 T S

HX Asociado LOU T3

HX0089 P3 S

2196 Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm.

310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

A Catedratico de Universidade

A00152 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(19)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C00923 T S

C00737 P6 S

C00771 T S

C00235 P6 S

315 Farmacoloxía

A Catedratico de Universidade

A00354 T S

A00154 T S

A00039 T S

C Titular de Universidade

C00234 T S

C00431 T S

C00035 T S SERGAS

C00610 T S

C01100 T S

HX Asociado LOU T3

HX0075 P6 S

2197 Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana

335 Filoloxía Francesa

A Catedratico de Universidade

A00223 T S

C Titular de Universidade

C00961 T S

C00906 T S

C00058 T S

C01608 T S

C00668 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00484 T L

D00483 T L

340 Filoloxía Grega

A Catedratico de Universidade

A00062 T S

HX Asociado LOU T3

HX0251 P6 S

350 Filoloxia Italiana

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(20)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C01105 T S

355 Filoloxía Latina

C Titular de Universidade

C00042 T S

C00214 T S

C00535 T S

2122 Dep. Filoloxía Galega

360 Filoloxía Románica

A Catedratico de Universidade

A00089 T S

C Titular de Universidade

C01235 T S

370 Filoloxías Galega e Portuguesa

A Catedratico de Universidade

A00259 T S

A00193 T S

C Titular de Universidade

C00038 T S

C01740 T S

C01583 T S

HL LECTOR

HL0520 P6 S

2186 Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá

320 Filoloxía Alemá

A Catedratico de Universidade

A00133 T S

345 Filoloxía Inglesa

A Catedratico de Universidade

A00221 T S

A00379 T S

C Titular de Universidade

C00083 T S

C00766 T S

C01194 T S

C01240 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(21)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

D Titular de Escola Universitaria

D00154 T S

D00500 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0077 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0305 T S

HX Asociado LOU T3

HX0687 P3 S

2198 Dep. Filosofía e Antropoloxía

030 Antropoloxía Social

A Catedratico de Universidade

A00474 T L

A00293 T S

C Titular de Universidade

C00941 T S

375 Filosofía

A Catedratico de Universidade

A00324 T S

B Catedrático de Escola Universitaria

B00041 T S

C Titular de Universidade

C00466 T S

C01346 T S

C00467 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00143 T L

585 Lóxica e Filosofía da Ciencia

A Catedratico de Universidade

A00400 T S

A00384 T S

C Titular de Universidade

C00935 T S

C00218 T S

2134 Dep. Física Aplicada

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(22)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

247 Electromagnetismo

A Catedratico de Universidade

A00080 T S

A00260 T S

385 Física Aplicada

A Catedratico de Universidade

A00355 T S

C Titular de Universidade

C01614 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00084 T L

D00348 T L

647 Óptica

A Catedratico de Universidade

A00195 T S

C Titular de Universidade

C00524 T S

648 Optometría

D Titular de Escola Universitaria

D00538 T S

21A8 Dep. Física de Partículas

390 Física Atómica, Molecular e Nuclear

A Catedratico de Universidade

A00392 T S

395 Física da Materia Condensada

A Catedratico de Universidade

A00476 T S

A00458 T S

A00261 T S

A00357 T S

A00121 T S

C Titular de Universidade

C00502 T S

405 Física Teórica

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(23)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00068 T S

A00238 T S

A00072 T S

2113 Dep. Fisioloxía

410 Fisioloxía

A Catedratico de Universidade

A00088 T S

A00113 T S SERGAS

A00114 T S SERGAS

A00280 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00305 T S

C00991 T L

C00448 T S

C00881 T L

C00303 T S

C00773 T S

C00316 T S SERGAS

PX Profesor Contratado Doutor

PX0310 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0285 T S

2108 Dep. Fundamentos da Análise Económica

415 Fundamentos de Análise Económica

D Titular de Escola Universitaria

D00502 T L

HX Asociado LOU T3

HX0074 P3 S

2199 Dep. Historia

033 Arqueoloxía

A Catedratico de Universidade

A00156 T S

C Titular de Universidade

C00170 T S

C00190 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(24)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

040 Biblioteconomía e Documentación

PX Profesor Contratado Doutor

PX0163 T S

085 Ciencias e Técnicas Historiográficas

A Catedratico de Universidade

A00503 T S

C Titular de Universidade

C01134 T S

445 Historia Antiga

A Catedratico de Universidade

A00092 T S

C Titular de Universidade

C00856 T S

450 Historia Contemporánea

A Catedratico de Universidade

A00303 T S

B Catedrático de Escola Universitaria

B00101 T S

C Titular de Universidade

C00615 T S

HX Asociado LOU T3

HX1027 P3 S

485 Historia Medieval

A Catedratico de Universidade

A00082 T S

A00329 T S

C Titular de Universidade

C00824 T S

C01589 T S

C00616 T S

C01060 T S

490 Historia Moderna

C Titular de Universidade

C01744 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0205 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(25)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

695 Prehistoria

A Catedratico de Universidade

A00328 T S

C Titular de Universidade

C00877 T S

2137 Dep. Historia da Arte

465 Historia da Arte

A Catedratico de Universidade

A00010 T S

A00084 T S

A00239 T S

C Titular de Universidade

C00422 T S

C00528 T S

C00683 T S

C01113 T S

C01487 T S

C01742 T S

C00268 T S

635 Música

C Titular de Universidade

C00982 T S

21A1 Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e Lin. Xer

567 Lingua Española

A Catedratico de Universidade

A00073 T S

A00104 T S

C Titular de Universidade

C01103 T S

575 Lingüística Xeral

B Catedrático de Escola Universitaria

B00016 T L

PX Profesor Contratado Doutor

PX0346 T S

583 Literatura Española

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(26)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00234 T S

A00093 T S

A00086 T S

C Titular de Universidade

C00999 T L

C00811 T S

C00221 T S

C00054 T S

2142 Dep. Matemática Aplicada

595 Matemática Aplicada

C Titular de Universidade

C01566 T L

C00968 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00090 T L

21A2 Dep. Matemáticas

005 Álxebra

A Catedratico de Universidade

A00241 T S

A00109 T S

C Titular de Universidade

C00053 T S

440 Xeometría e Topoloxía

A Catedratico de Universidade

A00240 T S

A00034 T S

A00075 T S

C Titular de Universidade

C00084 T S

C00085 T S

C00377 T S

2112 Dep. Microbioloxía e Parasitoloxía

630 Microbioloxía

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(27)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00508 T S

A00482 T S

A00363 T S

A00162 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00144 T S

C01745 T S

C00307 T S

660 Parasitoloxía

C Titular de Universidade

C00862 T S

C00764 T S

21ZY Dep. non determinado

998 Sen asignación de área

GX Axudante LOU

GX0032 T S

GX0026 T S

GX0025 T S

GX0038 T S

GX0039 T S

GX0040 T L

GX0041 T L

GX0043 T S

GX0029 T L

GX0024 T S

GX0023 T S

GX0037 T S

GX0028 T L

GX0031 T S

GX0033 T L

GX0034 T L

GX0044 T L

GX0022 T S

GX0036 T S

2110 Dep. Organiz. de Empresas e Comercializ.

095 Comercialización e Investigación de Mercados

HX Asociado LOU T3

HX0298 P3 S

HX0154 P3 S

650 Organización de Empresas

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(28)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00191 T S

A00053 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0296 T S

21A3 Dep. Pedagoxía e Didáctica

215 Didáctica e Organización Escolar

A Catedratico de Universidade

A00372 T S

A00209 T S

A00172 T S

C Titular de Universidade

C01279 T S

C01225 T S

C01332 T S

C01179 T S

C00978 T S

C00333 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00093 T L

PX Profesor Contratado Doutor

PX0054 T L

HX Asociado LOU T3

HX1169 P3 S

625 Metodos de Investigación e Diagnóstico en Educ.

A Catedratico de Universidade

A00304 T S

A00095 T S

C Titular de Universidade

C00852 T S

805 Teoría e Historia da Educación

C Titular de Universidade

C00977 T S

C00107 T S

D Titular de Escola Universitaria

D00188 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(29)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

21A4 Dep. Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría

705 Produción Vexetal

B Catedrático de Escola Universitaria

B00117 T L

C Titular de Universidade

C01258 T L

C01015 T L

C01040 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00510 T L

720 Proxectos de Enxeñaría

A Catedratico de Universidade

A00448 T L

D Titular de Escola Universitaria

D00495 T L

HX Asociado LOU T3

HX0560 P3 L

HX0481 P3 L

HX0931 P3 L

HX1112 P3 L

2127 Dep. Psicol. Clínica e Psicobioloxía

680 Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico

A Catedratico de Universidade

A00279 T S

A00364 T S

C Titular de Universidade

C00381 T S

2128 Dep. Psicol. Evolutiva e da Educación

735 Psicoloxía Evolutiva e da Educación

A Catedratico de Universidade

A00120 T S

C Titular de Universidade

C00549 T S

C00378 T S

C01300 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(30)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

D Titular de Escola Universitaria

D00097 T S

HX Asociado LOU T3

HX1328 P3 S

2132 Dep. Psicol. Social,Básica e Metodoloxía

730 Psicoloxía Básica

A Catedratico de Universidade

A00465 T S

740 Psicoloxía Social

A Catedratico de Universidade

A00119 T S

C Titular de Universidade

C01125 T S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0366 T S

21B2 Dep. Psiq., Radiol.,S. Púb., Enf. e Med.

255 Enfermaría

B Catedrático de Escola Universitaria

B00110 T S SERGAS

B00087 T S

B00077 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C01726 T S SERGAS

D Titular de Escola Universitaria

D00105 T S

D00191 T S

D00330 T S

D00228 T S

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0115 PACS S

LX0313 PACS S

LX0124 PACS S

LX0123 PACS S

LX0109 PACS S

610 Medicina

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(31)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

A Catedratico de Universidade

A00580 T S SERGAS

A00074 P6 S SERGAS

A00275 T S SERGAS

A00290 T S SERGAS

A00330 T S SERGAS

A00449 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00076 T S SERGAS

C00123 T S SERGAS

C00851 T S SERGAS

C01014 P6 S SERGAS

C01694 T S

C00075 T S SERGAS

PX Profesor Contratado Doutor

PX0393 T S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0101 PACS L

LX0300 PACS C

LX0205 PACS S

LX0295 PACS V

LX0099 PACS F

LX0390 PACS S

LX0100 PACS S

LX0296 PACS V

LX0253 PACS C

LX0056 PACS V

LX0050 PACS S

LX0266 PACS C

LX0213 PACS S

LX0227 PACS S

LX0043 PACS C

LX0090 PACS F

LX0147 PACS C

LX0256 PACS V

LX0228 PACS S

LX0187 PACS S

LX0053 PACS O

LX0093 PACS V

615 Medicina Preventiva e Saúde Pública

A Catedratico de Universidade

A00204 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00836 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(32)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

745 Psiquiatría

C Titular de Universidade

C00436 T S SERGAS

C01695 T S SERGAS

C00435 T S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0247 PACS S

LX0104 PACS O

LX0120 PACS V

LX0269 PACS S

770 Radioloxía e Medicina Física

A Catedratico de Universidade

A00266 T S SERGAS

C Titular de Universidade

C00330 T S SERGAS

PX Profesor Contratado Doutor

PX0394 T S SERGAS

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0240 PACS S

LX0241 PACS S

2150 Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom.

640 Nutrición e Bromatoloxía

C Titular de Universidade

C01074 T L

C01747 T S

750 Química Analítica

C Titular de Universidade

C00706 T S

C00438 T S

C00337 T S

C00275 T S

C00274 T S

C00271 T S

C00018 T S

780 Tecnoloxía de Alimentos

D Titular de Escola Universitaria

D00244 T L

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(33)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

2147 Dep. Química Física

755 Química Física

A Catedratico de Universidade

A00245 T S

A00267 T S

A00100 T S

C Titular de Universidade

C00277 T S

2146 Dep. Química Inorgánica

760 Química Inorgánica

A Catedratico de Universidade

A00102 T S

A00130 T S

A00367 T S

A00268 T S

A00404 T S

A00134 T S

A00196 T S

A00547 T L

A00248 T S

C Titular de Universidade

C00272 T S

C00711 T S

C00273 T S

C00714 T S

C00458 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0306 T S

FX0287 T S

2148 Dep. Química Orgánica

765 Química Orgánica

A Catedratico de Universidade

A00200 T S

A00516 T S

A00246 T S

A00227 T S

A00071 T S

A00035 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(34)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C00145 P6 S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0119 T S

2140 Dep. Xeografía

010 Análise Xeográfica Rexional

C Titular de Universidade

C00424 T S

430 Xeografía Física

A Catedratico de Universidade

A00346 T S

C Titular de Universidade

C00057 T S

C01124 T S

435 Xeografía Humana

C Titular de Universidade

C00200 T S

C00178 T S

C00113 T S

21A6 Dep. Zoolox., Xenética e Antrop. Física

028 Antropoloxía Física

A Catedratico de Universidade

A00098 T S

420 Xenética

A Catedratico de Universidade

A00161 T S

C Titular de Universidade

C00329 T S

C01324 T S

819 Zooloxía

A Catedratico de Universidade

A00083 T S

A00097 T S

A00255 T S

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(35)

Relación de prazas a suprimir da RPT de PDI

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

C Titular de Universidade

C00205 T S

C00640 T S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0298 T L

Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(36)

ANEXO II: Prazas da OEP de 2019 pendentes de autorización da Xunta de Galicia

Vicerreitoría de Profesorado 13 de Decembro de 2019

(37)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN Ciencia Política e Socioloxía 70 Ciencia Política e da 

Administración S PX Profesor Contratado Doutor TC

Ciencias Forenses, Anatomía  Patolóxica, Xinecoloxía e 

Obstetricia, e Pediatría  613 Medicina Legal e Forense S C Profesor titular de Universidade TC Ciencias Forenses, Anatomía 

Patolóxica, Xinecoloxía e 

Obstetricia, e Pediatría  610 Pediatría S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Ciencias Forenses, Anatomía  Patolóxica, Xinecoloxía e 

Obstetricia, e Pediatría  670 Pediatría S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Ciencias Morfolóxicas 027 Anatomía e Embrioloxía Humana S C Profesor titular de Universidade TC Cirurxía e Especialidades 

Médico‐Cirúrxicas 275 Estomatoloxía S A Catedrático de Universidade TC

Dereito Común 130 Dereito Civil S A Catedrático de Universidade TC

Dereito Público e Teoría do 

Estado 160 Dereito Internacional 

Público e Relacións 

Internacionais S A Catedrático de Universidade TC

Dereito Público Especial e da 

Empresa 165 Dereito Mercantil S C Profesor titular de Universidade TC

Didácticas Aplicadas 187 Didáctica da Expresión Corporal S PX Profesor Contratado Doutor TC Didácticas Aplicadas 187 Didáctica da Expresión Corporal L PX Profesor Contratado Doutor TC Didácticas Aplicadas 193 Didáctica da Expresión Plástica S PX Profesor Contratado Doutor TC Didácticas Aplicadas 195 Didáctica da Lingua e a Literatura S PX Profesor Contratado Doutor TC

Vicerreitoría de Profesorado 1

(38)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN Didácticas Aplicadas 205 Didáctica das Ciencias Experimentais L PX Profesor Contratado Doutor TC Didácticas Aplicadas 205 Didáctica das Ciencias Experimentais S PX Profesor Contratado Doutor TC

Economía Aplicada 225 Economía Aplicada S PX Profesor Contratado Doutor TC

Economía Aplicada 225 Economía Aplicada S PX Profesor Contratado Doutor TC

Economía Financeira e 

Contabilidade 230 Economía Financeira e Contabilidade S PX Profesor Contratado Doutor TC Edafoloxía e Química Agrícola 240 Edafoloxía e Química Agrícola L A Catedrático de Universidade TC Edafoloxía e Química Agrícola 240 Edafoloxía e Química Agrícola S C Profesor titular de Universidade TC

Enxeñaría Agroforestal 505 Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría L C Profesor titular de Universidade TC

Enxeñaría Agroforestal 505 Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría L C Profesor titular de Universidade TC

Enxeñaría Química 555 Enxeñaría Química S C Profesor titular de Universidade TC

Enxeñaría Química 555 Enxeñaría Química S PX Profesor Contratado Doutor TC

Farmacoloxía, Farmacia e 

Tecnoloxía Farmacéutica  310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica S A Catedrático de Universidade TC Farmacoloxía, Farmacia e 

Tecnoloxía Farmacéutica  310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica S A Catedrático de Universidade TC Farmacoloxía, Farmacia e 

Tecnoloxía Farmacéutica  310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica L C Profesor titular de Universidade TC Farmacoloxía, Farmacia e 

Tecnoloxía Farmacéutica  310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica S C Profesor titular de Universidade TC Filol. Clásica, Francesa e 

Italiana 335 Filoloxía Francesa S A Catedrático de Universidade TC

Filoloxía Galega 360 Filoloxía Románica S A Catedrático de Universidade TC

Filoloxía Inglesa e Alemá 320 Filoloxía Alemá S A Catedrático de Universidade TC

Vicerreitoría de Profesorado 2

(39)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN

Filoloxía Inglesa e Alemá 345 Filoloxía Inglesa L A Catedrático de Universidade TC

Filoloxía Inglesa e Alemá 345 Filoloxía Inglesa S A Catedrático de Universidade TC

Filosofía e Antropoloxía 375 Filosofía S PX Profesor Contratado Doutor TC

Filosofía e Antropoloxía 585 Lóxica e Filosofía da Ciencia S A Catedrático de Universidade TC

Física de Partículas 405 Física Teórica S A Catedrático de Universidade TC

Física de Partículas 405 Física Teórica S A Catedrático de Universidade TC

Física de Partículas 405 Física Teórica S C Profesor titular de Universidade TC

Fisioloxía 410 Fisioloxía S A Catedrático de Universidade TC

Fisioloxía 410 Fisioloxía S A Catedrático de Universidade TC

Fisioloxía 410 Fisioloxía S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Fisioloxía 410 Fisioloxía S PX Profesor Contratado Doutor TC

Historia 33 Arqueoloxía S PX Profesor Contratado Doutor TC

Historia 445 Historia Antiga S C Profesor titular de Universidade TC

Historia 450 Historia Contemporánea L C Profesor titular de Universidade TC

Historia 450 Historia Contemporánea S PX Profesor Contratado Doutor TC

Historia da Arte 465 Historia da Arte S C Profesor titular de Universidade TC

Lingua e Literatura Españolas,  Teoría da Literatura e 

Lingüística Xeral 567 Lingua Española S C Profesor titular de Universidade TC

Lingua e Literatura Españolas,  Teoría da Literatura e 

Lingüística Xeral 583 Literatura Española S A Catedrático de Universidade TC

Lingua e Literatura Españolas,  Teoría da Literatura e 

Lingüística Xeral 796 Teoría da Literatura e Literatura Comparada S C Profesor titular de Universidade TC

Matemática Aplicada 595 Matemática Aplicada L C Profesor titular de Universidade TC

Matemáticas 440 Xeometría e Topoloxía S A Catedrático de Universidade TC

Vicerreitoría de Profesorado 3

(40)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN

Microbioloxía e Parasitoloxía 630 Microbioloxía S A Catedrático de Universidade TC

Microbioloxía e Parasitoloxía 630 Microbioloxía S A Catedrático de Universidade TC

Pedagoxía e Didáctica 215 Didáctica e Organización Escolar L PX Profesor Contratado Doutor TC Pedagoxía e Didáctica 625 Metodos de Investigación e Diagnóstico en Educ. S PX Profesor Contratado Doutor TC Pedagoxía e Didáctica 805 Teoría e Historia da Educación S PX Profesor Contratado Doutor TC Produción Vexetal e Proxectos 

de Enxeñaría  720 Proxectos de Enxeñaría L C Profesor titular de Universidade TC

Produción Vexetal e Proxectos 

de Enxeñaría  720 Proxectos de Enxeñaría L PX Profesor Contratado Doutor TC

Psicoloxía Clínica e 

Psicobioloxía 680 Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico S C Profesor titular de Universidade TC Psicoloxía Clínica e 

Psicobioloxía 680 Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico S C Profesor titular de Universidade TC Psicoloxía Evolutiva e da 

Educación 735 Psicoloxía Evolutiva e da Educación S PX Profesor Contratado Doutor TC

Psicoloxía Social, Básica e 

Metodoloxía 730 Psicoloxía Básica S A Catedrático de Universidade TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 255 Enfermaría S PX Profesor Contratado Doutor TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 610 Medicina S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 610 Medicina S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Vicerreitoría de Profesorado 4

(41)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN Psiquiatría, Radioloxía, Saúde 

Pública, Enfermaría e 

Medicina 610 Medicina S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 610 Medicina S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 770 Radioloxía e Medicina Física S A Catedrático de Universidade TC

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde  Pública, Enfermaría e 

Medicina 770 Radioloxía e Medicina Física S C ‐V Profesor Titular de Universidade con 

praza asistencial vinculada TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 640 Nutrición e Bromatoloxía L A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 640 Nutrición e Bromatoloxía L A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 640 Nutrición e Bromatoloxía L PX Profesor Contratado Doutor TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 750 Química Analítica S A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 750 Química Analítica S A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 750 Química Analítica S A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 750 Química Analítica S A Catedrático de Universidade TC

Química Análitica, Nutrición e 

Bromatoloxía 780 Tecnoloxía de Alimentos L A Catedrático de Universidade TC

Química Inorgánica 760 Química Inorgánica S C Profesor titular de Universidade TC

Química Orgánica 765 Química Orgánica S A Catedrático de Universidade TC

Química Orgánica 765 Química Orgánica S A Catedrático de Universidade TC

Química Orgánica 765 Química Orgánica S C Profesor titular de Universidade TC

Vicerreitoría de Profesorado 5

(42)

ANEXO II: RELACIÓN DE PRAZAS DA OEP 2019 PENDENTES DE AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

DEPARTAMENTO ID.ÁREA ÁREA DE COÑECEMENTO CAMPUS ID.CATEG. CATEGORÍA DEDICACIÓN

Xeografía 10 Análise Xeográfica Rexional S PX Profesor Contratado Doutor TC

Xeografía 10 Análise Xeográfica Rexional S PX Profesor Contratado Doutor TC

Zooloxía, Xenética e 

Antropoloxía Física  420 Xenética S C Profesor titular de Universidade TC

Zooloxía, Xenética e 

Antropoloxía Física  420 Xenética L C Profesor titular de Universidade TC

Resumo de Corpos/Categorías:

A Catedrático de Universidade C Profesor Titular de Universidade C‐V Profesor Titular de Universidade 

(Vinculada USC‐SERGAS) PX Profesor Contratado Doutor

Vicerreitoría de Profesorado 6

(43)

ANEXO III: Prazas da RPT ocupadas ou en proceso de concurso

Vicerreitoría de Profesorado 13 de Decembro de 2019

(44)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

2189 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet.

025 Anatomía e Anatomía Patol. Comparadas

C Titular de Universidade

C00895 T L S

C01321 T L S

C01654 T L S

C01673 T L S

C00800 T L S

C00972 T L S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0430 T L S

079 Ciencias Clínicas Veterinarias

C Titular de Universidade

C01360 T L ROF. CODINA S

C01515 T L S

C01546 T L S

C00917 T L ROF. CODINA S

C01297 T L ROF. CODINA S

C01256 T L ROF. CODINA S

C01676 T L S

C00911 T L S

C00741 T L ROF. CODINA S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0217 T L S

PX0272 T L S

PX0400 T L S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0355 T L S

HX Asociado LOU T3

HX1377 P6 L N

HX1376 P6 L N

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0166 PA L S

LX0273 PA L S

LX0249 PA L N

LX0272 PA L S

LX0248 PA L S

LX0198 PA L S

LX0197 PA L S

Página 1 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(45)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

700 Produción Animal

C Titular de Universidade

C01320 T L S

C01749 T L S

D Titular de Escola Universitaria

D00437 T L S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0040 T L S

PX0431 T L S

HX Asociado LOU T3

HX1140 P3 L S

HX1347 P6 L S

2190 Dep. Bioloxía Funcional

050 Bioloxía Celular

A Catedratico de Universidade

A00494 T S S

A00495 T S S

C Titular de Universidade

C01386 T S S

C01773 T S S

C01022 T S S

C01785 T S S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0028 T S S

FX Profesor Axudante Doutor

FX0371 T S S

220 Ecoloxía

A Catedratico de Universidade

A00270 T S S

A00520 T S S

C Titular de Universidade

C01711 T S S

C01786 T S S

C01610 T L S

C01674 T S S

C01755 T L S

C01613 T L S

Página 2 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(46)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

PX Profesor Contratado Doutor

PX0041 T L S

412 Fisioloxía Vexetal

A Catedratico de Universidade

A00459 T S S

A00063 T S S

C Titular de Universidade

C00956 T S S

C00641 T S S

C01207 T S S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0087 T S S

PX0317 T L S

PX0378 T S S

2111 Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular

060 Bioquímica e Bioloxía Molecular

A Catedratico de Universidade

A00522 T S S

A00348 T S S

A00249 T S SERGAS S

A00388 T S S

A00469 T S S

A00145 T L S

A00523 T S S

Página 3 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(47)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

C Titular de Universidade

C00951 T L S

C00833 T L S

C01023 T L S

C01571 T S S

C00952 P6 S S

C01675 T S S

C00744 T S S

C00802 T S S

C01087 T S S

C01171 T S S

C00859 T L S

C01275 T S S

C01436 T L S

C01382 T S S

C01435 T S S

C00739 T S S

C00457 T S S

C00513 T S S

C00332 T S S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0045 T S S

PX0145 T S S

PX0455 T S N VXNP0324

PX0152 T S S

PX0153 T S S

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0336 PA S S

2183 Dep. Botánica

063 Botánica

A Catedratico de Universidade

A00566 T S S

A00556 T S S

A00314 T S S

C Titular de Universidade

C00939 T L S

C01555 T S S

C00646 T S S

C01603 T S S

C00642 T L S

C01138 T L S

C00460 T S S

Página 4 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(48)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

D Titular de Escola Universitaria

D00282 T L S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0372 T L S

PX0186 T L S

PX0123 T L S

PX0185 T S S

2192 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped

020 Anatomía Patolóxica

A Catedratico de Universidade

A00310 T S SERGAS S

A00447 T S SERGAS S

C Titular de Universidade

C01697 T S SERGAS S

C00553 T S SERGAS S

HX Asociado LOU T3

HX1284 P3 S S

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0271 PA S S

LX0337 PA S S

613 Medicina Legal e Forense

A Catedratico de Universidade

A00468 T S S

A00243 T S S

A00420 T S S

A00444 T S S

C Titular de Universidade

C01701 T S S

PX Profesor Contratado Doutor

PX0263 T S S

PX0385 T S S

645 Obstetricia e Xinecoloxía

A Catedratico de Universidade

A00112 P6 S SERGAS S

C Titular de Universidade

C01509 T S S

C00067 P6 S SERGAS S

Página 5 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

(49)

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PDI DA USC

Categoría/Posto Dedic. Campus Vinculada

OCUPADA

Ocupada Interinamente

VACANTE

LX Asociado Ciencias da Saúde LOU

LX0318 PA L S

LX0308 PA C S

LX0306 PA V S

LX0237 PA S S

LX0372 PA S S

LX0207 PA S S

LX0254 PA S N

LX0371 PA S S

LX0325 PA S S

LX0339 PA S S

LX0305 PA S S

LX0018 PA S S

LX0208 PA S S

LX0235 PA S S

LX0236 PA S S

LX0042 PA V S

LX0267 PA S S

670 Pediatría

C Titular de Universidade

C01799 T S SERGAS S

C01542 T S SERGAS S

C01800 T S SERGAS S

C00997 T S SERGAS S

EX Profesor Emérito LOU

EXNP0078 P01 S S

EXNP0089 P01 S S

Página 6 de 76 Datos a:09/12/2019 Impreso o día: 09/12/2019

Figure

Updating...

References

Related subjects :