Grau en Administració i Direcció d Empreses

Download (0)

Full text

(1)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Taula de Planificació Docent de Anàlisi dels Estats Economicofinancers Curs acadèmic 2011-2012

Contextualització Dades de l’assignatura:

Codi 101327

Nom Anàlisi dels Estats Economicofinancers Facultat Facultat de Dret i Economia

Departament Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals Tipologia Obligatòria (B)

Extensió Semestral

Idioma 100% Castellà

Crèdits ECTS 6 ECTS (25h/ECTS)

150 hores

(40%) 60h presencials (60%) 90h treball autònom

Assignatura en el conjunt del pla d’estudis:

Anàlisi d'estats econòmic financers s'imparteix en el tercer curs del Grau en ADE. Es pretén que l'alumne que ha adquirit els coneixements de comptabilitat bàsica en primer curs i comptabilitat financera en segon curs, estigui ara en disposició d’elaborar els estats econòmic financers que formen els comptes anuals i la seva posterior interpretació. Dins del pla d’estudis és una assignatura que culmina els coneixements comptables imprescindibles per a exercir funcions de responsabilitat en l’administració de l’empresa i que en el curs on es troba comparteix objectius d’anàlisi amb l’assignatura de Direcció Financera.

Requisits per cursar-la:

Prerequisits: Anàlisi dels Estats Econòmic Financers de tercer curs té el prerequisit de Planificació Comptable de primer curs. Per tal de matricular Anàlisi dels Estats Econòmic Financers de tercer curs cal haver superat Planificació Comptable de primer curs.

Corequisits: Cap corequisit

Professorat:

Nom José Luis Gallizo Larraz Telèfon + 34 973 70 3344

Ubicació despatx Despatx 1.32 Edifici Facultat de Dret i Economia Horari consulta Consultar horaris de tutoria a la secretaria d’AEGERN

Correu-e gallizo@aegern.udl.cat

(2)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Competències

Competències generals o bàsiques (CB) CB1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi

CB2. Capacitat d’organitzar i planificar.

CB3. Treball en equip i lideratge CB4. Capacitat de crítica i autocrítica CB5. Preocupació per la qualitat

CB6. Habilitat per a treballar i aprendre de forma autònoma.

Competències específiques (CES)

CES1.Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l’entorn en què opera.

CES2.Elaborar, interpretar i auditar la informació econòmico-financera d’entitats i particulars i prestar assessorament sobre els mateixos.

CES3.Capacitat de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions.

CES4.Capacitat d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

CES5.Capacitat d'identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional, i la seua repercussió sobre les organitzacions.

CES6.Capacitat d'intervindre en operacions pròpies d’entitats i mercats financers.

Competències estratègiques universitat (CEU) CEU1. Correcta expressió oral i escrita.

CEU2. Coneixement d’una llengua estrangera.

CEU3. Domini de les TIC.

Objectius

- Classificar els documents que integren la informació comptable atenent a la seva naturalesa (CEU1, CB1, CB2)

- Formular els estats econòmic financers de caràcter obligatori (CES2, CB6)

- Interpretar cada un dels estats comptables a partir dels informes anuals de qualsevol empresa (CB1, CB2, CES3, CES5)

- Analitzar mitjançant l'ús de ràtios financers la solvència i rendibilitat d'una companyia nacional o estrangera (CEU2, CES1, CES3, CES4)

- Preparar estats comptables previsionals i informació voluntària (CB2, CEU1, CES2, CES4, CB5) - Sintetitzar un judici global sobre la situació econòmica financera d'una entitat (CES5, CES6, CB4) Continguts

TEMA 1: La informació comptable 1 .- Presentació i anàlisi d'estats comptables

2 .- Classificació de la informació financera empresarial 3 .- El marc conceptual de la comptabilitat

4 .- Els comptes anuals del Pla General de Comptabilitat TEMA 2: El balanç

1 .- Concepte, elements que l'integren i objectius 2 .- Estructura del balanç de situació segons el Nou PGC 3 .- Classificació funcional

4 .- Situacions d'equilibri i desequilibri patrimonial 5 .- Interpretació del balanç

(3)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

TEMA 3: EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 1 .- Models de compte de pèrdues i guanys 2 .- Resultats del compte de pèrdues i guanys

3 .- L'impost sobre beneficis. Conciliació de la BI de l'impost i el resultat comptable 4 .- Interpretació del compte de pèrdues i guanys

TEMA 5: L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net

1 .- Objectius i utilitat de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net 2 .- Definició i components del patrimoni net

3 .- Estat d'ingressos i despeses reconeguts. Operacions freqüents.

3.1. Subvencions de capital

3.2. Actius financers disponibles per a la venda 4 .- Estat total de canvis en el patrimoni net

5 .- Interpretació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net TEMA 6: L'Estat de Fluxos d'Efectiu

1 .- Informació sobre fluxos d'efectiu

2 .- Fluxos d'efectiu classificats per activitats

3 .- Mètode directe de presentació dels fluxos d'explotació 4 .- Mètode d'elaboració segons el PGC. Mètode indirecte 4.1. Ajustaments per correccions de valor

4.2. Ajustaments per operacions que s'han de classificar com d'inversió o finançament 4.3. Ajustos en el capital corrent

5 .- Interpretació de l'Estat de Fluxos d'Efectiu TEMA 7: La Memòria i l'Informe de Gestió 1 .- Contingut i utilitat de la memòria

2 .- Diferències entre memòria normal i abreujada 3 .- Informació per segments

4 .- L'informe de gestió com a prolongació dels comptes anuals. Contingut 5 .- Obligatorietat en la legislació mercantil

6 .- Concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals TEMA 8: La proposta d'aplicació del resultat

1 .- Distribució de beneficis: requisits de l'equilibri patrimonial 2 .- Càlcul previ de beneficis (partícips)

3 .- Distribució de dividends

4 .- Dotacions a reserva i romanent 5 .- Compensació de pèrdues TEMA 9: L'Informe d'Auditoria 1 .- Concepte de l'Informe d'Auditoria 2 .- Elements bàsics de l'Informe d'Auditoria

3 .- Contribució de l'opinió de l'auditor en l'anàlisi comptable TEMA 10: L'Estat de valor afegit (EVA)

1 .- Concepte de valor afegit 2 .- Definició i estructura de l'EVA

3 .- Diferents modes de presentació i anàlisi de l'EVA 4 .- Avantatges i insuficiències de l'EVA

TEMA 11: Introducció a l'anàlisi de l'empresa a través dels seus estats financers 1 .- Introducció a l'anàlisi de la situació financera a curt termini

2 .- Anàlisi de la solvència 3 .- Anàlisi de la rendibilitat 4 .- Rendibilitat de l'accionista

(4)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Metodologia

Dates (Setmanes)

Descripció: Activitat

Presencial

HTP (2) (Hores)

Activitat treball autònom

HTNP (3) (Hores) Setmana 1-4 Presentació de l’assignatura

Tema 1. La informació comptable

Tema 2. El balanç

Lectures Lliçó magistral Discussió de casos

14 Comprensió i estudi d’apunts Resolució d’exercicis

15

Setmana 5-7 Tema 3. Compte de pèrdues i guanys.

Impost sobre beneficis

Resolució de problemes Estudis de casos

10,5 Resolució de casos Cerca de comptes de PiG de

empreses reals Elaboració 1ª fase del treball complet

15

Setmana 8 Tema 5. Estat de canvis en el patrimoni net

Tema 6. Estat de fluxos d’efectiu

Resolució de problemes Estudis de casos

3,5 Resolució de casos Cerca d’estats comptables d’empreses reals Elaboració 2ª fase del treball complet

5

Setmana 9 PTP 1. Prova escrita de teoria i pràctica dels temes 1 al 6

Examen escrit individual

2 Preparar examen

10

Setmana 10- 15

Tema 7. Memòria e informe de gestió

Tema 8. Proposta d’aplicació del resultat

Tema 9. Informe d’ auditoria

Resolució de problemes Estudis de casos Cerca d’informes de

auditoria 21

Lectura i comprensió d’informes

Resolució de casos Comprensió d’apunts

Elaboració 3ª fase del treball complet

20

Setmana 16-17

Tema 10. Estat de valor afegit

Tema 11. Anàlisi de l’empresa

Resolució de problemes Estudis de casos Discussió a classe del treball en grup

7 Lectura y comprensió de informes

Resolució de casos Comprensió d’apunts

Elaboració 4ª fase del treball complet

15

Setmana 18-19

PTP 2. Prova escrita de teoria i pràctica dels temes 7al 11

Examen escrit individual

2 Preparar examen 10

(2)HTP = Hores de Treball Presencial (3)HTNP = Hores de Treball No Presencial

(5)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Avaluació Activitats

d'Avaluació Criteris

% Dates O/V

(1) I/G

(2)

Observacions

Analitzar una empresa

Analitzar el informe anual de una empresa

Exercicis recollits a classe

15% Durant el curs segons calendari establert

O G S’obtindrà la mateixa nota per a tots els membres de grup que facin el treball d’anàlisi Prova test 1

(temes 1 y 2)

Encerts = 1 Errades = -1 Blanc = 0

10% 4ª setmana V I 20 preguntes

PTP 1. Prova escrita teoria i pràctica dels temes 1 al 6

Dos casos pràctics valorats al 50% cadascun

23% 9ª setmana V I Contindrà un problema

de l’ impost sobre beneficis i un altre de pèrdues i guanys PTP 2. Prova

escrita 2 (Temes 5 i 6)

Dos casos pràctics valorats al 50% cadascun

23% 14ª setmana O I Contindrà un problema del ECPN y un altre de EFE

PTP 3. Prova escrita de teoria i pràctica dels temes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cas complet d’anàlisi d’empresa mitjançant les tècniques estudiades 10% teoria

90% pràctica

29% 18ª setmana O I A partir del balanç i resultats d’una empresa es demanarà elaborar estats financers i la seva anàlisi

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal Aclariments:

1er. L’assignatura d’anàlisi d’estats econòmic financers serà avaluada mitjançant avaluació contínua.

2on. L’avaluació consistirà en què l’alumne obtingui notes de 4 tipus d’activitats: com a mínim, 2 proves escrites (obligatòria la PTP 3), presentació del treball, casos i exercicis demanats a classe o al campus virtual i una prova test.

3er. L’anàlisi de l’informe Anual d’una empresa es farà mitjançant lliuraments parcials del seu contingut que es valoraran conjuntament en finalitzar el curs. Les normes d’elaboració de l'informe es donaran amb antelació.

4rt. L’estudiant obtindrà qualificació de no presentat, si no es presenta a cap de les proves escrites programades.

5è. Per superar l’assignatura serà necessari complir amb el 2on aclariment i obtenir com a mínim el 50%

de la nota, obtinguda com a mitjana ponderada de les diferents proves.

Bibliografia i recursos

ACCID (2009). Gestión del circulante. Serie Contabilidad y Dirección, nº 9. Varios autores. Editorial Profit.

Llorente Olier, Jose I. (2010) Anàlisis de estados económico financieros. Ediciones CEF

Archel, P Lizarraga, F, Sánchez, S y Cano, M (2010) Estados contables. Elaboración, anàlisis e intepretación. Ediciones Piràmide, 3ª edición.

Cantalapiedra, M. (2005) Manual de gestión financiera para Pymes. Cie Inversiones Editoriales Dossat.

Martinez, J y Labatut, G (2011) La contabilización del efecto impositivo del impuesto sobre sociedades.

Ediciones CEF

Stickney, C, Richard, P, Wahlen, J.M. (2007) Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation. Ed. South-Western. Cengage Learning.

Recursos i casos pràctics a l’apartat Continguts del campus virtual.

Figure

Updating...

References

Related subjects :