Anunci convocatòria i bases procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball.

Texto completo

(1)

Anunci convocatòria i bases procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball.

Per acord de la Junta de Govern Local de 28-11-2016, l’Ajuntament de Vila-seca convoca el següent procés selectiu: Borsa de treball de d’auxiliars (enterramorts) del Cementiri Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca. Exp. GOV806/2016.

Aquestes bases tenen per objecte regular la constitució d’una borsa de treball per efectuar nomenament de caràcter temporal d’un lloc de treball de classe laboral, categoria Oficial de 3a Cementiri Municipal (ID 112), adscrit a l’Àrea funcional de Serveis Públics i Logístics Municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant la selecció pel procediment de concurs de mèrits i entrevista personal.

Així mateix, els aspirants que superin el procés selectiu integraran de forma automàtica la borsa de treball de llocs d’oficial de 3a de l’Àrea de Serveis Públics i Logístics Municipals i, respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció, podran seran cridats per cobrir mitjançant contractació laboral temporal qualsevol necessitat, cobertura de vacants, baixes o substitucions que es produeixin en llocs de treball de la categoria professional d’acord amb la puntuació obtinguda en el procés.

 Denominació del lloc: Auxiliar de Cementiri (enterramorts).

 Servei d’adscripció: Cementiri Municipal.

 Règim jurídic: Laboral.

 Modalitat: Temporal.

 Grup: Agrupacions Professionals (DA6ª RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el TREBEP. Antic Grup E Llei 30/84, 2 d’agost).

 Classe: Personal d’Oficis.

 Categoria: Oficial 3a.

 Retribucions: Les fixades a la relació de llocs de treball que estigui vigent en cada moment en el lloc de treball ofert.

 Jornada de treball: La duració de la jornada ordinària de treball serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual (Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’ET).

Distribuïdes segons les necessitats del lloc de treball. La persona seleccionada prestarà serveis en el Cementiri de Vila-seca en jornada partida i horari adequat amb dedicació especial a la prestació del servei determinat pel Responsable d’Edificis i Equipaments Municipals, amb prestació de serveis de dilluns a diumenge i festius, amb els descansos legals corresponents

 Sistema selectiu: Concurs de mèrits i entrevista personal.

 Les funcions assignades s’exerciran en règim d’incompatibilitat. Això no obstant, les funcions i comeses expressades s’han d’entendre amb caràcter general, a títol enunciatiu i no limitatiu. Per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions que li siguin dictades pel superior jeràrquic així com per les necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.

Funcions bàsiques:

- Preparar els nínxols per fer enterraments, obrint-los, retirant làpides de sepultures, retirar restes de taüts i col·locar les restes existents al fons de la sepultura en sudaris funeraris.

- Traslladar restes a altres sepultures o a la fossa comú, manipulant-les si escau.

(2)

- Practicar enterrament en nínxols, panteons i tombes, d'inhumació, exhumació, trasllat i reducció de cadàvers, restes humanes i/o cendres.

- Traslladar i cremar la fusta sobrant dels trasllats i reduccions.

- Atendre al públic i a les funeràries en relació a les consultes, tràmits i execució del servei d’enterraments de difunts i trasllat de restes cadavèriques.

- Realitzar tasques pròpies de l'ofici de paleta per al manteniment del recinte, com ara reparar frontals i cobertes dels blocs de nínxols.

- Manteniment d’instal·lacions i mobiliari del cementiri realitzant tasques de pintura, fusteria, obres, pavimentació, electricitat, lampisteria, neteja, etc.

- Procedir a l’obertura i tancament dels accessos a les dependències del cementiri.

- Informar als usuaris dels serveis que s’ofereixen i atendre’ls personalment i telefònica, responent a aquelles qüestions per a les quals està facultat/da o derivant a la persona responsable que correspongui.

- Controlar l’estoc de material.

- Controlar l’ús de les instal·lacions i espais per part dels usuaris.

- Preparar les sales i espais, condicionant-les per a les activitats que s’hagin de desenvolupar.

Altres funcions associades:

- Realitzar informes bàsics de manteniment avisant d’avaries i desperfectes.

- Realitzar tasques pròpies de l'ofici de jardiner, com desbrossar i tallar la gespa, esporgar, etc.

- Netejar el recinte recollint el contingut de les papereres, retirant la pinassa dels carrers i els ornaments florals deteriorats, etc.

- Vetllar per tal que les empreses marbristes que instal·len làpides en el cementiri municipal disposen de la llicència corresponent.

- Informar al superior les incidències que esdevinguin en el recinte i facilitar altres informacions que li siguin sol·licitades.

- Realitzar treballs vinculats a l’àmbit específic de treball, i d’altres treballs complementaris no propis de la seva especialitat.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys, a comptar de la seva constitució pel tribunal qualificador.

1. CONDICIONS I REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS:

a) Ciutadania: Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També seran admesos els cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

(3)

c) Titulació: Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent o qualsevol altre de nivell superior.

d) Coneixements bàsics de la llengua catalana (Nivell A2). En cas de no acreditar-los, s’exigirà la superació de la prova corresponent prevista a l’apartat 2.1.1 de la Base 2.

e) Llengua castellana: Nivell intermedi (pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

g) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció.

h) No trobar-se afectat per causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar en el moment d’acabar el termini de presentació d’instàncies amb l’excepció del català i del castellà que podrà acreditar-se fins el dia de la prova. La no acreditació en els termes exposats comportarà l’exclusió automàtica de l’aspirant.

2. EL PROCÉS SELECTIU CONSISTIRÀ EN:

2.1. Prova coneixement de llengües:

2.1.1 Llengua catalana:

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell bàsic de català (A2), d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya. El portarà a terme un/a tècnic/a designat pel Consorci de Normalització Lingüística.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. Els aspirants que siguin declarats NO APTES quedaran eliminades del procés selectiu.

Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell de suficiència de català (certificat A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i es consideraran com a aptes/as.

2.1.2 Llengua castellana: Només pel cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres de la Comissió. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

(4)

Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell C2.

2.2. Entrevista:

Es realitzarà una entrevista per a determinar la idoneïtat de la persona aspirant amb les competències dels treballadors de l’Ajuntament de Vila-seca, el perfil professional i les funcions del lloc de treball a assignar. Aquesta fase té caràcter no eliminatori i serà puntuada de 0 a 10 punts.

Per tal d’avaluar els coneixements i adequació al perfil professional, consistirà en la realització d’una bateria de preguntes i supòsits pràctics sobre les funcions i comeses assignables al lloc de treball objecte de la convocatòria, quedant a judici de la Comissió de Valoració el seu contingut, característiques, i forma de valoració, relacionades amb:

1.- Tècniques mortuòries, trasllat de restes i obertura/tancament de sepultures.

2.- Tècniques de cimentació, tabicació i utilització de materials de construcció.

3.- Tècniques de manteniment d’arbrat, jardins i mobiliari del cementiri.

2.3. Valoració dels mèrits.

Experiència professional. Per haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques anàlogues o similars a les de la plaça convocada en el seu contingut professional i categoria en qualsevol cementiri municipal. Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori serà puntuada a raó 0,2 punts/mes complet en el sector privat, i 0,4 punt/mes complet en qualsevol administració local. Fins a un màxim de 10 punts.

* L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública s’ha d’acreditar mitjançant:

1 certificat de la vida laboral del/de la sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i,

2 certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis.

* L’antiguitat en serveis prestats en el sector privat pública s’ha d’acreditar mitjançant:

1 Informe de vida laboral, i

2 Els contractes de treball on hi constin els períodes treballats i la categoria professional.

* L’antiguitat en serveis prestats per a les persones que han treballat com autònomes s’ha d’acreditar mitjançant:

1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui, i

2. Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.

2.4. Puntuació màxima.

La puntuació màxima que podrà obtenir cada aspirant serà de 20 punts.

(5)

Pel supòsit d’empat en la puntuació total del es prioritzarà per a la crida la persona que hagi obtingut la major puntuació en l’apartat d’experiència professional en treball efectiu en qualsevol administració local en l’àmbit del cementiri municipal.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, al Registre General de l’Ajuntament de Vila-seca (planta baixa de l‘edifici del carrer de la Font 12, 43480- Vila.-seca). La documentació a presentar és:

- Fotocòpia simple del DNI.

- Fotocòpia simple de la titulació requerida.

- Original o fotocòpia compulsada del nivell de català requerit.

- Curriculum vitae.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

- Declaració jurada. On consti no haver estat inhabilitat/a per sentencia ferma per a l’exercici de les funcions publiques ni haver estat separat, per resolució disciplinaria ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d’incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de desembre.

- Certificat mèdic punt 1.g).

L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de català si s’escau.

4. COMISSIO DE VALORACIÓ.

President:

Titular: El Cap de l’Àrea de Governació i Règim Intern

Suplent: El Cap de Serveis Territorials i de Planificació de l’Ajuntament.

Vocals:

Titulars: El cap de l’Àrea de Serveis Públics, L’Inspector de serveis Públic i la Responsable de l’Oficina de Gestió Integral d’Equipaments municipals.

Suplents:

El tècnic d’Edificació i Obra Civil. La responsable de Serveis Mediambientals, i la Tècnica Responsable de Llicències d’Activitats i Protecció Civil.

Secretària: Actuarà de secretària la Responsable de l’àrea de Recursos Humans i com a suplent la Cap del negociat dels Serveis Administratius.

L’òrgan de selecció no es pot constituir sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, i pot disposar que s’incorporin assessors especialistes a les seves tasques.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 12 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

(6)

El Tribunal Qualificador no valorarà altres mèrits que els aportats fins aquest moment.

6. LISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vila-seca i a la Seu Electònica: https://seuelectronica.vila- seca.cat/ca/web/guest/anuncis-municipals, disposant d’un termini de 5 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau. Per a obtenir informació es pot trucar al telèfon 977 309300, de 9 a 14 hores com a màxim dins el termini de 3 dies hàbils anteriors al de finalització del període de presentació de sol·licituds de participació.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d’identificació que correspon als tres últims números i a la lletra del NIF/NIE.

La Comissió de Valoració no podrà proposar la contractació d’un nombre superior d'aspirants al de places objecto de convocatòria.

7. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.

Establerta la puntuació final del procés selectiu, es publicaran els resultats i la relació d’aprovats per ordre de puntuació, essent per aquest ordre pel que es procedirà a la crida dels candidats.

La publicació dels resultats es farà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seva pàgina web www.vila-seca.cat (oficina virtual, oferta d’ocupació).

La no disponibilitat per incorporar-se comportarà el desplaçament al final de la borsa, excepte si el motiu respon a incapacitat temporal, qüestions de mobilitat geogràfica o a causes de força major degudament justificades. En aquests casos es mantindrà l’ordre de preferència.

Un cop extingit el contracte de treball de la persona escollida en aquesta borsa de treball, si el cap del servei i el departament de recursos humans emeten informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat nomenada, prèvia audiència de la persona interessada, es perdrà el dret a tornar a ser cridat dins d’aquesta borsa de treball.

A la finalització de l’interinatge/temporalitat, l’aspirant tornarà a la mateixa posició que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves demandes.

Seran motius d’exclusió de la borsa de treball:

a) La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa o a celebrar el contracte

b) La no superació del període de prova

c) La falsa declaració dels mèrits i requisits de participació d) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció

e) La no presentació de la documentació necessària per a la formalització del contracte en el termini que se l’indiqui.

(7)

8. INCIDÈNCIES.

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del concurs, atenent al que estableix la normativa reguladora dels procediments de provisió de llocs de treball a l’Administració Pública.

9. CONFIDENCIALITAT.

Es garanteix total confidencialitat de la participació dels/de les candidats/es en aquest procés de selecció, així com de qualsevol de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels/de les candidats/es no seleccionats/des queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador, fent-se públic exclusivament les tres últimes xifres i lletra del DNI del/de la candidat/a seleccionat/da.

10. RÈGIM DE RECURSOS.

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. - De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà d’aquesta publicació, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament.

El Secretari General,

Adolf Barceló Barceló

Vila-seca, 29 de novembre de 2016

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca Data: 2016.12.02 08:47:27 GMT+01:00

Raó: Autenticació del document electrònic Ubicació: Vila-seca. Tarragona

Figure

Actualización...

Related subjects :