• No se han encontrado resultados

EL CICLE DE L AIGUA. L evaporació és el fenomen pel qual l aigua passa d estat líquid a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EL CICLE DE L AIGUA. L evaporació és el fenomen pel qual l aigua passa d estat líquid a"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

EL CICLE DE L’AIGUA

L’aigua es mou contínuament pel nostre planeta i adopta diverses formes. La podem trobar en estat líquid al mar o als rius, en estat sòlid en forma de neu o gel a les muntanyes o també la podem trobar en estat gasós, en forma de vapor d’aigua en els núvols. Són els tres estats de l’aigua! El cicle de l’aigua ens explica tot aquest moviment.

1. El cicle de l’aigua és com una roda gegant. Comença amb l’evaporació de grans quantitats d’aigua des del mar, els llacs o els boscos.

L’evaporació és el fenomen pel qual l’aigua passa d’estat líquid a estat gas. Quan estenem la roba

mullada al terrat aquesta s’eixuga perquè el sol i el vent evaporen l’aigua i l’aigua que tenia la roba, convertida ara en vapor d’aigua, s’escampa per l’aire. Diem que l’aigua s’ha evaporat.

2. La següent fase del cicle de l’aigua és la condensació. El vapor d’aigua que ha sortit del mar, dels llacs, dels boscos (o de la roba que hem estès al terrat) ara està escampat per l’aire. Quan aquest vapor troba un lloc on fa fred es torna altre cop líquid en forma de gotetes microscòpiques que suren en el cel.

Aquest vapor condensat és el que nosaltres anomenem núvols.

3. Quan els núvols es fan espessos i les gotetes que els formen es van ajuntant i es van fent grans arriba el moment en que acaba plovent. És la precipitació. De precipitació també n’hi ha en forma de neu o de pedra però és precipitació igualment.

 

http://www.drinking‐water.org/assets/400x/00000392.jpg

http://wwwblogspotcom‐  

meama.blogspot.com.es/2008/03/el‐agua‐y‐las‐

primeras‐civilizaciones.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3% 

B3_atmosf%C3%A8rica 

(2)

4. Un cop l’aigua ha caigut a terra cal que aquesta circuli cap a mar altre cop. Pel seu propi pes l’aigua rodola avall, aquest moviment s’anomena escolament. L’aigua va baixant des de les muntanyes cap al mar a través dels rius i les rieres.

5. Però no tota l’aigua rodola per sobre la terra corrents cap a mar.

Hi ha part de l’aigua que és més mandrosa i li agrada d’anar més a poc a poc. Aigua que agafa camins més difícils per sota terra.

Es tracta de la infiltració de l’aigua cap a sota terra on crea rius i llacs

subterranis. Aquesta aigua també va cap a mar per sota terra o surt a la superfície per les fonts naturals.

El cicle de l’aigua artificial

També hi ha un cicle de l’aigua creat per l’home, és un cicle de l’aigua artificial.

Quan agafem aigua per a beure o per a rentar-nos estem creant nous camins per a l’aigua. Camins que no són els naturals.

Així per tal de guardar d’aigua, per quan n’hi ha poca, aturem els rius amb grans preses i embassaments. Quan necessitem aigua per a regar o beure fem forats a terra fins arribar als rius subterranis per agafar-la. Per portar l’aigua a les cases construïm dipòsits i xarxes de tubs que van per sota dels carrers. I quan hem utilitzat l’aigua per al que volíem i l’hem embrutat força l’enviem a les depuradores a través del clavegueram. Tot un nou cicle artificial de l’aigua.

Museu de la Mina Vella Vilassar de Mar http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/Publicaciones/Ap

untesCienciasTierra/x‐otros/CicloUrbanoAgua.htm https://sites.google.com/site/lorcaalbaladejo/   

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/galeria _imagenes/recursos_galeria3.htm 

(3)

ACTIVITATS

GRUP 1. GLOSSARI DE PARAULES CLAU

Heu de llegir el text i a continuació definir les paraules que trobareu al quadre.

• En la majoria dels casos trobareu les definicions al text.

• Altres paraules les haureu de definir a partir del que haureu entès de la lectura.

• Si no podeu definir-les a partir de la lectura, les podeu buscar al diccionari.

• Si hi ha altres paraules en el text que no enteneu, afegiu-les al quadre i busqueu-ne la definició.

CONCEPTE Està explicat al

text?

En quina part? Definició

cicle de l’aigua natural

Evaporació

Condensació

Precipitació

Escolament

Infiltració

cicle de l’aigua artificial

(4)

GRU Posa

UP 2. COM a a l’esque

MPLETAR ema el núm

UN ESQU mero del te

UEMA ext que es c

Dibuix

correspon

x fet per l’Àlex M

amb la im

Martín i l’Anna Se

matge:

erra per a l’ACAA

(5)

Soluucionari gruup 2

(6)

GRUP 3.

Fes una frase amb la idea principal de cada paràgraf

Introducció

Punt 1

Idea principal

Punt 2

Idea principal

Punt 3

Idea principal

Punt 4

Idea principal

Punt 5

Idea principal

El cicle de l’aigua artificial

(7)

GRUP 4. EXPLICACIÓ A LA CLASSE DE CICLE MITJÀ

Feu grups de quatre. Imagineu-vos que heu d’anar a explicar la part de text que fa referència al cicle de l’aigua natural als alumnes de tercer de primària que estan treballant el tema de l’aigua.

Torneu a llegir el text i marqueu:

- amb color verd quines parts del text penseu que poden entendre sense dificultats.

- amb color vermell les parts del text on penseu que poden tenir dificultats de comprensió.

Penseu quines ajudes o suport us poden ajudar a fer entendre les parts més difícils:

- acompanyar l’explicació amb imatges - acompanyar l’explicació amb un esquema - afegir exemples, comparacions...

- ...

Elaboreu un nou text on s’hi inclogui tot el que heu treballat anteriorment.

Penseu que el text que feu no el llegiran els alumnes de tercer, sinó que vosaltres l’explicareu i ells l’escoltaran; per tant, haureu de decidir abans de fer l’exposició quines idees voleu que els quedin molt clares.

Referencias

Documento similar

Por PEDRO A. EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO. Re- laciones entre el Derecho privado y el ordenamiento comunitario. Ca- racterización del Derecho privado comunitario. A) Mecanismos

Uns anys més tard, uns altres investigadors portaran a terme un nou estudi de provinença utilitzant també l’AN sobre la sigillata oriental A amb un doble objectiu (Elam et al.

En el capítulo de desventajas o posibles inconvenientes que ofrece la forma del Organismo autónomo figura la rigidez de su régimen jurídico, absorbentemente de Derecho público por

Artículo 8. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de

I think she is classically modernist in the sense that in her stories the focus on subjectivity is the organising principle of meaning in the world, and the medium through which

Les espècies més nombroses, totes elles dependents dels arrossars com a zones d’alimentació, han patit disminucions molt significatives: l’ànec cullerot (Anas

Respecto a las enfermedades profesionales, en virtud del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de

En aquest sentit, encara que majoritàriament els conreus propugnats van coincidir amb les propostes que es feien a d’altres regions europees, la insistència dels nostres agrònoms

ción se administra el sacramento en la capilla del caserío o se reúnen los candidatos de varios sectores en el templo parroquial o capilla m ás importante de

L’aposta del projecte ha estat realit- zar un disseny de la formació tècnica i professional centrada en un perfi l competencial molt emergent del qual encara no hi ha una

i) A objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el Oficio Ord. N° 2308, de fecha 21 de octubre de 2013, de este Servicio, que informa respecto del procedimiento que debe

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per, si escau, aprovar la gestió

document que sigués adreçat únicament per l’escola i pels professors per tal de que tinguessin eines per tal de saber tractar de forma correcta a l’infant amb

Dintre del tractament de Crohn pediàtric, un dels tractaments que utilitzem és la nutrició enteral exclusiva, s’ha demostrat des de fa anys que no se sap molt bé quina

També a Barcelona foren afusellats altres caps i ofi cials de l’exèrcit i la guàr- dia civil, com el comandant d’infanteria Emilio Torres Iglesias, que el juliol del 1936

This study presents the combined solid-state enzymatic hydrolysis (SSEH) and solid-state fermentation (SSF) as a sustainable approach for obtaining PHA using the leftovers

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Esto viene a corroborar el hecho de que perviva aún hoy en el leonés occidental este diptongo, apesardel gran empuje sufrido porparte de /ue/ que empezó a desplazar a /uo/ a

Five-step methodology DEA-based * allows us the decompose the differences in the research output of universities in terms of Intra-field inefficiency (inefficiencies of the

– Seeks to assess the contribution of the different types of capital assets: tangible ICT, tangible non-ICT, intangibles (public and private) and public capital (infrastructures). ·

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

A causa del desconeixement general sobre què és i el que envolta la Natació Artística i l'esport femení, aquest projecte ha tingut com a objectiu final la creació d'una