PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA

71  Download (0)

Full text

(1)

                                     

PROJECTE DE REPARCEL∙LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

“INSTITUT ‐ LA COMA” 

Vacarisses                 Febrer 2015 

(2)

   

(3)

 

ÍNDEX      MEMÒRIA. 

 

1. OBJECTE I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 

2.  PLANEJAMENT VIGENT. 

3. SEGREGACIONS PRÈVIES. 

4. RELACIÓ D’INTERESSATS. 

5. DESCRIPCIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. 

6. VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE  LA PROPIETAT. DRETS AFECTATS. 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

9. DESPESES D’URBANITZACIÓ. 

10. FINQUES APORTADES. 

11. QUADRE RESUM FINQUES APORTADES. 

12. FINQUES RESULTANTS. 

13. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL. 

 

PLÀNOLS. 

1. SITUACIÓ. 

2. PLANEJAMENT VIGENT. 

3. PLANEJAMENT VIGENT. 

4. FINQUES APORTADES. 

5. FINQUES APORTADES. 

6. FINQUES RESULTANTS. 

7. FINQUES RESULTANTS. 

   

PROJECTE DE REPARCEL∙LACIÓ DEL POLIGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

“INSTITUT ‐ LA COMA” 

 

   

(4)

   

(5)

1. OBJECTE I ANTECEDENTS URBANÍSTICS.

En data de 29 de juny de 2006, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament la Modificació de PGO i definició de la Unitat d’actuació Institut número (expedient 2006/022056/B RPUC), i publicada en el DOGC d'11 de juliol de 2006 que abasta sòls en caràcter discontinus amb l’objectiu de la Implantació de l’Institut als terrenys situats a l’extrem sud del sector Eixample de la població de Vacarisses.

(6)

En desenvolupament de l’esmentada modificació, l’ajuntament de Vacarisses va procedir a l’ocupació directe prevista per l’article 150 LUC i inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa nº3, tom 3.287, llibre 127, finca nº5.474, foli 167 d’una finca de onze mil dos-cents cinquanta-un metres i trenta decímetres quadrats destinada a la implantació de l’equipament escolar. Així mateix es va ocupar pel mateix procediment una finca de mil cent cinquanta- quatre metres trenta-cinc decímetres quadrats, destinats a serveis tècnics, inscrits al registre de la Propietat de Terrassa nº3, tom 3.287, llibre 127, finca número 5.466, foli 54.

En data de 5 de maig de 2008 l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació “Institut” del terme municipal de Vacarisses, i aquest document va adjudicar les finques següents:

Parcel·la 1: Urbana. Parcel·la susceptible d’edificació situada a la Unitat d'Actuació "Institut" del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada d’un rectangle corbat de 1.956,16m2 de superfície. Limita al nord amb el carrer Joan Miró, al Sud amb finca colindant i Passatge Estrada, a l’Est amb el mateix Passatge Estrada i a l’Oest amb verd públic del Sector. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 198, finca 5552.

De conformitat amb allò que determina l'article 53 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, referent a la redistribució en règim de propietat horitzontal i la seva determinació de forma simultània en la finca descrita com a parcel·la 1, es divideix en 3 departaments en règim de propietat horitzontal que tot seguit es descriuran.

Descripció de les entitats que composen la finca aportada Parcel·la 1:

Entitat nº1.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA

“Institut” del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada d’un rectangle de superfície de sòl 195 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, al sud amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal. Una densitat de tres habitatges. Pertanyen a les Sres.

Montserrat Ciurana Torrella i Maria Collell Ciurana Torrella per meitats indivises per aportació del dret real d’aprofitament de les finques 3 i 4. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 191, finca 5553.

Entitat nº2.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA

(7)

rectangle de superfície de sòl 130 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº3, al sud amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal. Una densitat de dos habitatges.

Pertanyen al Club Deportivo Torreblanca per aportació de la finca nº1. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 193, finca 5554.

Entitat nº3.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA

“Institut” del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada d’un rectangle de superfície de sòl 130 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal, al sud amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i verd públic. Una densitat de dos habitatges. Pertany un 50% a l’ajuntament de Vacarisses, i 50% Club Deportivo Torreblanca. A l’ajuntament de Vacarisses a títol de cessió de sòl amb aprofitament urbanístic i el restant al Club Deportivo Torreblanca per aportació de la finca nº1. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 195, finca 5555.

Així mateix el PR va establir els sòls públics següents:

Parcel·la nº2. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 15.651,06 m2. Limita al nord amb el carrer Joan Miró, al sud amb finques colindants a la UA, a l’est amb parcel·la resultant nº1 del present projecte i a l’oest amb el carrer Josep Trueta. S’adjudica com a cessió gratuïta i obligatòria a l’Ajuntament de Vacarisses. Verd Públic. Lliure de Càrregues i gravàmens.

Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 198, finca 5556.

Parcel·la nº3. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 2.157,69 m2. Limita al nord amb terrenys qualificats de ciutat jardí semi- intensiva en filera, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb parcel·la qualificada d’equipament local i a l’oest amb torrent. Destinada a verd públic.

Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 200, finca 5557.

Parcel·la nº4. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 934.65 m2. Limita al nord amb carrer Josep Carné, al sud amb torrent i l’oest amb parcel·la qualificada d’equipament. Destinada a Verd Públic. Inscrita al

(8)

registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 202, finca 5558.

Parcel·la nº5. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 11.251,33 m2. Limita al nord amb carrer Josep Carné, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb torrent i l’oest amb el carrer de la Urpina. Destinada a Equipament. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 127 Vacarisses, foli 166, finca 5474.

Parcel·la nº6. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 1.063,07 m2. Limita al nord amb verd públic, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb carrer de Carles Riba i l’oest amb verd públic. Destinada a Equipament local. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 204, finca 5559.

Parcel·la nº7. Urbana situada a la UA “Institut” amb una superfície de 219,70 m2. Limita al nord amb terrenys qualificats d’equipament, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb torrent i a l’oest amb carrer Urpina. Destinada a Serveis tècnics. Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 206, finca 5560.

En data de 29 de juny de 2008 (Sentència nº 524/2008), la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, va estimar parcialment el recurs interposat contra la resolució dictada el 29 de juny de 2006 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i va anul·lar la definició de la UA Institut que conté l’acte recorregut. Tot mantenint, però, les qualificacions dels sòls inclosos, i requerir que es produís un increment de l’aprofitament que fes viable el sector. Aquesta sentència anul·la, per tant, tots els actes administratius produïts en desenvolupament de la gestió de la UA delimitada, però no així les qualificacions, ni l’ocupació directe necessària per a la construcció de l’equipament escolar.

En data de 26 de Setembre de 2013, l’Ajuntament de Vacarisses aprova inicialment la Modificació de MPGO del municipi que, entre d’altres, delimita un nou àmbit de gestió amb l’objectiu de complimentar la sentència recaiguda. Així mateix, en el mateix ple municipal , s’aprova inicialment el conveni subscrit entre l’ajuntament de Vacarisses i la Sra. Montserrat Ciurana Torrella, part actora del contenciós esmentat, segons el qual acorden la tramitació del nou PAU i la tramitació del PR del qual porta causa.

El present document de projecte de reparcel·lació desenvolupa el PAU delimitat, d’acord amb els criteris d’atorgament de major aprofitament que garanteixi la viabilitat del sector.

(9)

2. PLANEJAMENT VIGENT.

El planejament sobre el qual es redacta el present Projecte de Reparcel·lació el constitueix la “MODIFICACIÓ DE PGO A L'ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ, EIXAMPLE, TOPRREBLANCA I LA COMA”, aprovat inicialment en data 26 de Setembre de 2013 pel ple de l’Ajuntament. En paral·lel, amb aquest document s’aprova el Conveni Urbanístic signat entre l’Ajuntament de Vacarisses i la Sra.

Montserrat Ciurana Torrella, part actora del contenciós, segons el qual acorden la tramitació del nou PAU i la tramitació del PR del qual porta causa.

La fitxa urbanística del nou PAU delimitat és la següent:

POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA INSTITUT-LA COMA

0.- Objectiu Complimentar la sentència recaiguda i garantir les reserves de sistemes públics definits pel planejament parcialment anul·lat.

____________________________________________________________________________

1.- Tipus de sòl Sòl urbà no consolidat

____________________________________________________________________________

2.- Qualificacions zonal Zona 2. Ciutat jardí semi intensiva I

Zona 2c. Ciutat jardí semi intensiva I. En filera Zona 2P. Habitatge protegit A

Zona 5P. Habitatge protegit C

____________________________________________________________________________

3.- Aprofitament urbanístic

SUPERFÍCIE TOTAL 53.216,80 m² SOSTRE EDIFICABLE TOTAL 4.860 m2st Nº habitatges unifamiliars 24 habitatges.

Sostre i Nº habitatges protegits 1.260 m2st 1habitatge / 70m2 de sostre ÍNDEX D’EDIFICACIÓ BRUTA 0,09 m2st/m2sòl

- Cessió a l’administració local del 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

- Es reserva com a mínim el 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, del qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat.

Aquest sostre es materialitzarà en la zona que aquest PAU destini a habitatge protegit.

- En aplicació dels paràmetres normatius de l’article 8a del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, els habitatges amb protecció oficial hauran de resultar en general amb unes superfícies màximes de 90 m² i mínimes de 70 m².

- El sostre màxim sobre rasant de la Zona 2. Ciutat jardí semi intensiva I i Zona 2c. Ciutat jardí semi intensiva I. En filera és de 150 m2st per habitatge.

____________________________________________________________________________

4.- Percentatges de sòl destinats a cada ús

SUPERFÍCIE SISTEMES 39.658,64 m² (74,52%) Zones verdes 25.363,54 (47,66%) Equipaments 12.314,40 (23,14%) Vialitat i espais de protecció 1.761,00 m² (3,31%)

Serveis tècnics 219,70 m² (0,41%)

SUPERFÍCIE ZONES 13.558,16 m² (25,48%)

Zona 2 8.618,00 m² (16,19%) 150 m2st per habitatge Zona 2c 1.470,16 m² (2,76%) 150 m2st per habitatge Zona 2P 486,00 m² (0,91%)

(10)

___________________________________________________________________________

5.- Usos permesos Habitatge unifamiliar i habitatge plurifamiliar protegit.

____________________________________________________________________________

6.- Determinacions a fixar pel Projecte de reparcel·lació.

- Els promotors dels habitatges amb protecció estaran obligats a la tramitació de la qualificació dels habitatges protegits davant el Servei competent de la Secretaria d'Habitatge. La qualificació definitiva dels habitatges, que es rebrà un cop acabades les obres i passada la inspecció tècnica per part de tècnics de la Direcció General d'Habitatge, haurà de ser inscrita per la persona o entitat promotora al Registre de la Propietat, a fi i efecte de la constància del règim jurídic a què estan subjectes els habitatges qualificats..

____________________________________________________________________________

7.- Condicions específiques de la urbanització:

- El Pla haurà de connectar la seva xarxa de sanejament amb la municipal.

_______________________________________________________________________________

8.- Terminis d’execució i Sistema d’actuació:

- El desenvolupament del sector es preveu en el primer sexenni de desenvolupament del pla.

- El Sistema d’actuació serà per reparcel·lació modalitat cooperació.

(11)
(12)

   

(13)

   

   

 

(14)

 

La normativa d’aplicació al present procediment es troba contemplada als articles 124 a 129 del TRLUC i al decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Pel que fa a les valoracions, cal estar allò que determina el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del sòl, 8/2007, de 28 de maig.

També cal destacar el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària, respecte a la inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

(15)

3. SEGREGACIONS PRÈVIES. 

Tots el titulars afectats pel Projecte de Reparcel·lació aporten la totalitat de les finques de la seva propietat, amb l'excepció dels propietaris de la finca registral número 89, aportant una superfície de 13.482m2 de la finca registral nº89.

D'acord amb allò que estableix l'article 310. 5è de la Llei del sòl 1/92:

"El título en cuya virtud se inscribe el proyecto de reparcelación o compensación serà suficiente para la modificación de entidades hipotecarias, rectificación de descripciones registrales, inmatriculación de fincas o de excesos de cabida, reanudación del trato sucesivo, y para la cancelación de derechos reales incompatibles, en la forma que reglamentariamente se determine".

Per tant, el títol pel que es pretengui practicar la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat haurà d'efectuar la segregació de la part de la finca registral inclosa en l'àmbit del PR. Així mateix, d'acord amb allò que estableix l'art.47 del Reglament Hipotecari, haurà de descriure's la resta de la finca que queda fora de l'àmbit del PR.

Així doncs, de la finca registral 89, del tom 286, llibre 8, foli 159 de Vacarisses, del Registre de la Propietat de Terrassa nº5, s'efectua la següent segregació:

A) Finca inicial. Rústica.- Heretat anomenada "Torrella", situada al terme de Vacarisses, formada d'una casa de baixos i primer pis, amb el seu barri, estables, corrals, cups, bodegues i demés dependències pròpies d'una casa de pagès; de cabuda, tota ella, dues-centes cinquanta-tres hectàrees, sis àrees, vuitanta-una centiàries, vint-i-quatre decímetres i quatre centímetres quadrats, part de regadiu, part secà, part oliverar, part bosc, part tartera i part plantada de vinya, les terres de la qual estan concedides a diferents persones que paguen part en fruits i estan subjectes al pacte resolutori de restitució finido que sigui pel termini pel qual es van concedir es establiment. AFRONTA tota la masia heretat,a Orient, part amb l'heretat anomenada Satorra, pròpia de Manuel Domenech i part amb la Masia Boixadell, pròpia de Juan Alsina; a Migdia, part amb finques segregades d'aquesta finca, part amb la Masia "Mimó", part amb la Masia "Puigventós", pròpies del successor de Joaquim Llobet; a Ponent, part amb la Masia "Casasayas", pròpia de Francisco Gibert, i al Nord, part amb la Masia "Castellet de la Ratera", pròpia de José Ros, part amb la Masia "Casas", pròpia dels hereus de Nicolás Casas, part amb terres de Camprubí,, part amb José Seuba, part amb un senyor conegut per Samayre, part amb José Masana, part amb José Batlló, part amb els hereus de José Grau i part amb el Mas Boada, propietat de Rosa Boada d'Ubach. L'esmentada heretat està atravessada per la línia de Ferrocarrils de Saragossa a Pamplona i Barcelona i per les carreteres que de la vila de Monistrol es dirigeixen a la ciutat de Terrassa, i la que del poble de Vacarisses es dirigeix a la vila d'Olesa.

(16)

De la finca registral 89, consten SEGREGADES per les seves actuals titulars diverses peces de terreny, sense que s'hagi fet descripció de la RESTA de cabuda existent en la finca número 89. L'esmentada resta és segons Registre de 1.997.658 metres, 76 decímetres i 64 centímetres quadrats.

B) Finca segregada. Urbana-. Parcel·la situada en el Polígon d'Actuació Urbanística "Institut - La Coma" del terme municipal de Vacarisses, amb una geometria irregular, amb una superfície de 13.482m2. Limita al nord amb la finca nº89 heretat anomenada "Torrella", al sud amb el carrer de la Farigola, a l'est amb el camí del Comi i a l'oest amb el nucli urbà de La Coma.

C) Resta de la finca. Rústica-. Heretat anomenada "Torrella", situada al terme de Vacarisses, formada d'una casa de baixos i primer pis, amb el seu barri, estables, corrals, cups, bodegues i demés dependències pròpies d'una casa de pagès; de cabuda tota ella en 1.984.176 m2 76 dm2 64 cm2, part de regadiu, part secà, part oliverar, part bosc, part tartera i part plantada de vinya, les terres de la qual estan concedides a diferents persones que paguen part en fruits i estan subjectes al pacte resolutori de restitució finido que sigui pel termini pel qual es van concedir es establiment. AFRONTA tota la masia heretat,a Orient, part amb l'heretat anomenada Satorra, pròpia de Manuel Domenech i part amb la Masia Boixadell, pròpia de Juan Alsina; a Migdia, part amb finques segregades d'aquesta finca, part amb la Masia "Mimó", part amb la Masia

"Puigventós", pròpies del successor de Joaquim Llobet; a Ponent, part amb la Masia "Casasayas", pròpia de Francisco Gibert, i al Nord, part amb la Masia

"Castellet de la Ratera", pròpia de José Ros, part amb la Masia "Casas", pròpia dels hereus de Nicolás Casas, part amb terres de Camprubí,, part amb José Seuba, part amb un senyor conegut per Samayre, part amb José Masana, part amb José Batlló, part amb els hereus de José Grau i part amb el Mas Boada, propietat de Rosa Boada d'Ubach. L'esmentada heretat està atravessada per la línia de Ferrocarrils de Saragossa a Pamplona i Barcelona i per les carreteres que de la vila de Monistrol es dirigeixen a la ciutat de Terrassa, i la que del poble de Vacarisses es dirigeix a la vila d'Olesa.

(17)

4. RELACIÓ D’INTERESSATS.

La relació de titulars de domini de l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística són:

1. Generalitat de Catalunya.

2. Ajuntament de Vacarisses.

3. Associació de Propietaris i Veïns de Torreblanca de Montserrat.

4. Montserrat Ciurana Torrella i Maria Collell Ciurana Torrella.

5. DESCRIPCIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA.

El Polígon d’Actuació Urbanística "Institut-La Coma" es conforma pels terrenys següents:

a) Terrenys del sector Torreblanca I qualificats de sistema d’espais lliures (clau 9) d’una superfície de 15.651,06 m2. Limita al nord amb el carrer de Joan Miró, a l’est amb zona de ciutat jardí semi-intensiva I en filera C (clau 2c) i amb la zona d'habitatge protegit A (clau 2p) incloses en el PAU, al sud amb ciutat jardí dins del règim de sòl urbà consolidat i a l’oest amb el carrer Josep Trueta. Correspon a la part més alta del turó que se situa en el centre del sector amb forta vegetació i a una àrea d’esbarjo del sector residencial.

b) Terrenys qualificats pel pla com a zona de ciutat jardí semi-intensiva I en filera C (clau 2c) de 1.470,16 m2. Limita al nord amb el carrer de Joan Miró, a l’est amb el Passatge d’Estrada, al sud amb la zona d'habitatge protegit A (clau 2p) i a l’oest amb el parc públic esmentat en el punt anterior. Correspon a la part situada a llevant del turó.

c) Terrenys qualificats pel pla com a zona d'habitatge protegit A (clau 2p) de 486 m2. Limita al nord amb els terrenys anteriors, a l’est amb el Passatge d’Estrada, al sud amb ciutat jardí dins del règim de sòl urbà consolidat i a l’oest amb el parc públic esmentat en el punt a).

d) Terrenys situats en la cruïlla entre els carrers de Josep Carner i de l’Urpina destinats a equipament públic de 11.251,33 m2, objecte d’ocupació directe i actualment ocupats per l’Institut.

e) Terrenys destinats a espais lliures de 934,65 m2 , situats entre l’Institut i el torrent.

f) Terrenys destinats a serveis tècnics de 219,70 m2, situats al sud de l'equipament públic esmentat en el punt d) i a l'oest del torrent.

g) Terrenys destinats a verd públic situats a llevant del torrent de 2.157,69m2.

h) Terrenys destinats a equipament local de 1.063,07 m2, situats entre el carrer Carles Riba i la zona verda esmentada anteriorment.

(18)

i) Terrenys destinats a un petit àmbit de creixent al sud del nucli urbà de la Coma. L’àmbit de 13.482 m2, es desenvolupa sobre una estructura viària de nova implantació de 1.761 m2. A l’entorn d’aquest vial se situa zona de ciutat jardí semi-intensiva I, amb una superfície de 8.618 m2 on es poden implantar un número màxim de 16 habitatges. Així mateix se situen els sistemes locals necessaris amb una superfície de zona verda de 3.103 m2.

j) Terrenys del sector Torreblanca I qualificats de sistema d’espais lliures (clau 9) situats entre l torrent i el passeig de les Oliveres La superfície de l’àmbit és de 3.517,14 m2.

k) Terrenys del sector Torreblanca II qualificats com a zona d'habitatge protegit C (clau 5p) destinats a habitatge de protecció oficial. I situats en la cruïlla entre el carrer Cingle Moliner i el carrer del Torrent del Moliner, amb una superfície de 2.984 m2.

La zonificació del PAU i aprofitaments previstos en la “ MODIFICACIÓ DE PGO A L'ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ, EIXAMPLE, TOPRREBLANCA I LA COMA” és la següent:

SUPERFÍCIE TOTAL 53.216,80 SUPERFÍCIE SISTEMES 39.658,64 m²

Zones verdes 25.363,54

Equipaments 12.314,40

Vialitat i espais de protecció 1.761,00 m² Serveis tècnics 219,70 m²

SUPERFÍCIE ZONES 13.558,16 m² zona de ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2) 8.618,00 m² zona de ciutat jardí semi-intensiva I. En filera C (clau 2c) 1.470,16 m² zona de ciutat jardí semi-intensiva Hp (clau 2p) 486,00 m² zona de ciutat jardí Hp (clau 5p) 2.984,00 m² Edificabilitat zona de ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2) 2.400 m2st Edificabilitat zona de ciutat jardí semi-intensiva I. En filera C (clau 2c) 1.200 m2st Nº habitatges unifamiliars 24 habitatges.

Sostre i Nº habitatges protegits 1.260m2st 1habitatge / 70m2 de sostre

(19)

6. VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA PROPIETAT. DRETS AFECTATS.

Quantificació.-

La quantificació dels drets es farà en base al sòl aportat en tots aquells sòls incorporats en el PAU delimitat per la modificació de PGO, del qual aquest PR porta causa. A tal efecte computen en el PAU tots aquells sòls inclosos, excepte aquells de domini públic que mantenen el destí per el qual varen ser cedits.

En data de 21 de desembre de 2006, a l’empara d’allò que determina l’article 156 del TRLUC, adquirí 12.405,68 m2 de terrenys qualificats d’equipament comunitari, serveis tècnics i verd públic mitjançant el procediment d’ocupació directa, donada la necessitat de l’ajuntament de Vacarisses d’implantar un nou centre escolar. L’ocupació directa és aquell sistema pel qual s’obtenen els terrenys reservats pel planejament com de cessió obligatòria, tot fixant el sistema d’actuació per a la seva obtenció.

L’ocupació directa comporta el reconeixement de l’administració actuant del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues d’un àmbit de gestió, i el propietari del terreny perd la possessió física del terreny ,però conserva l’aprofitament urbanístic inherent del mateix que es farà efectiu quan es desenvolupi el PP on s’hagi incorporat, és a dir, en el present Projecte de Reparcel·lació. En aquest cas, tal com s’ha exposat en els antecedents de planejament, l’ocupació directa va possibilitar la construcció de l’equipament i permet que el propietaris puguin consolidar els drets urbanístics dins de l’àmbit del nou PAU delimitat.

Com ja s’ha justificat, el procés jurisdiccional recaigut anul·la únicament la delimitació del PAU i l’assignació de beneficis i càrregues, però en cap cas el procediment endegat per l’adquisició del sòl, i, per tant, resta vigent la situació jurídica deixada per l’ocupació directe efectuada.

A fi i efecte de garantir la reserva d’habitatge protegit definida per llei i garantir una distribució adequada a les característiques del municipi i coherent amb els criteris exposats a la memòria social de la MPGO, del qual aquest PR porta causa, el nou PAU incorpora terrenys de titularitat municipal destinats a habitatge protegit on s’incrementa l’aprofitament i densitat en relació a la prevista pel planejament anterior a la MPGO.

(20)

Càrregues preexistents.-

Les càrregues preexistents, que consten individualitzadament transcrites en cadascuna de les fitxes de les finques aportades, cal distingir, fonamentalment dos tipus entre les detectades a les comprovacions registrals, que, respondrien en definitiva, a la clàssica distinció entre càrregues compatibles i incompatibles amb el planejament que s’executa.

Així seran compatibles totes aquelles càrregues que es podran traslladar sense problemes d’execució urbanística a les finques resultants en substitució de les aportades i en execució del principi de subrogació real. En concret, es trobarien en aquest supòsit, hipoteques, substitucions i anotacions preventives de demanda detectades.

Per contra seran incompatibles aquelles càrregues (servituds de pas, aqüeducte i cavalleria que, a més d’ésser, en principi, incompatibles amb l’execució del planejament i amb la nova realitat física que es concretarà a partir d’aquesta, no té cap mena de sentit mantenir-les, doncs a partir de la referida execució esdevindran inútils, ja que la utilització d’aquestes servituds passa a ser garantida, a partir d’aquest moment, per la pròpia execució del planejament.

En conseqüència, a les finques resultants, en aplicació dels anteriors criteris generals, es faran constar, de forma individualitzada per a cada una d’elles, les càrregues reals que substitueixen, havent-se d’entendre les que no consten a les finques resultants, com expressament declarades incompatibles amb el planejament que s’executa i, per tant, eliminades de la realitat jurídica de les finques.

L’estat i situació de cadascuna de les finques aportades és la que resulta dels certificats de domini i càrregues que s’adjunten.

Atès que els processos jurisdiccionals anul·len els documents administratius aprovats, però no així els actes dels quals porten causa, com per exemple la inscripció registral de les finques resultants d’una reparcel·lació anul·lada, en conseqüència,d’una delimitació poligonal també anul·lada. El present document incorpora els certificats de domini i càrregues de les finques adjudicades en desenvolupament de la UA “Institut”, avui anul·lada, i quadres explicatius de la transformació jurídica de les finques aportades en aquesta reparcel·lació, en relació a les avui inscrites en base al Projecte de Reparcel·lació anul·lat.

Les finques s’inscriuran afectades realment al que resulti del compte de liquidació provisional. Aquesta afectació es detallarà a cadascuna de les descripcions de les finques resultants, que efectua el present document, i es farà constar al Registre de la propietat (art. 19 del Real Decreto 1093/1997).

(21)

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

Els drets dels propietaris dins de la reparcel·lació seran proporcionals a la superfície de les finques aportades. Això vol dir que, tots els terrenys inclosos dins d’un mateix sector o PAU, es valoraran uniformement, és a dir, d’acord amb un mateix valor unitari, amb els criteris establerts per la legislació vigent.

La data per determinar el dret dels propietaris afectats serà la de la iniciació de l’expedient de reparcel·lació.

En els casos de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que preval aquesta sobre aquells.

Els criteris de valoració de les finques aportades es regirà d’acord amb el que estableix la Llei 6/98 , de 13 d’abril sobre Règim del Sòl i Valoracions i el seu Reglament Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre.

Per efectuar el repartiment dels aprofitaments resultants del PAU s’ha tingut en compte que l’administració actuant resulta beneficiària del 15% de l’apu del PAU de l’aprofitament total assignat pel PAU, i que la materialització de l’aprofitament urbanístic fa inviable la formació d’indivisos.

Així mateix, el Projecte de Reparcel·lació proposa l’adjudicació dels drets en el mateix àmbit d’on són originaris els drets inicials.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ.

La llei 6/989 de 13 d’abril sobre Règim del Sòl i Valoracions i el seu Reglament Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre estableix la valoració dels aprofitament assignats en un sector o PAU, el mètode de càlcul sobre el Valor residual estàtic. En concret:

Metodologia del càlcul Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre La repercussió del sòl urbanitzat s’obté aplicant la següent fórmula:

VRS =( Vv/K) - Vc

Els valors i paràmetres emprats en aquest càlcul són:

VRS: Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.

Vv: Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat edificable.

(22)

K: Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de financiació, gestió i promoció immobiliària necessària per a la materialització de l’edificabilitat. Aquest coeficient tindrà com a caràcter general un valor de 1,40, podrà ser reduït o augmentat d’acord amb els criteris següents:

a) Podrà reduir-se fins un mínim de 1,20 el el supòsit de terrenys en situació d’urbanitzat destinats a habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, habitatges subjectes a habitatge protegit que fixi valors màxims de venda que s’apartin de manera substancial dels valors mitjans del mercat residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades a explotacions econòmiques, a raó de factors objectius que justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la qualitat i la tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat immobiliari de la zona.

b) Podrà augmentar se fins un màxim de 1,5 en el supòsit de terrenys en situació de sòl urbanitzat destinats a promocions que per raó de factors objectius com puguin ser, l’extraordinària localització, la forta dinàmica immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia edificatòria, el termini de comercialització, el risc previsible, o altres característiques de la promoció, justifiquin l’aplicació d’un major component de despeses generals.

Vc Valor de construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres necessàries per a la construcció de l’immoble.

Tots els valors hauran d’estar referenciats a la data que correspongui segons l’objecte de la valoració en els termes establits a l’apartat 2 de l’article 21 del Text refos de la Llei del Sòl estatal.

En el cas de parcel·les que no es trobin completament urbanitzades o que tinguin pendent l’aixecament de càrregues o el compliment de deures per a poder realitzar l’edificabilitat prevista, es descomptaran del valor del sòl establert anteriorment la totalitat de costos i despeses, així com el benefici empresarial derivat de la promoció, d’acord amb la següent expressió:

Vso = VS – G ( 1 + TLR + PR)

Vso Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.

Vs Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.

(23)

G Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros..

TLR Taxa lliure de risc en tant per ú.

PR Prima de risc en tant per ú.

La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en aquest Reglament, serà l’última referència publicada en el Banc d’Espanya del rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys. Pel que fa a la prima de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció d’aquest Reglament, es fixarà en funció dels usos i tipologies corresponents atribuïts per a l’ordenació urbanística, prenent com a referència els percentatges establerts en el quadre de l’annex IV del Reglament en funció del tipus d’immoble sense que pugui ser superior al percentatge que es determina pel coeficient corrector K, inclosa la pròpia prima de risc com a part de la suma de la totalitat de despeses generals.

En el cas que ens ocupa, el planejament del qual porta causa el present Projecte de Reparcel·lació defineix quatre zones urbanístiques diferents:

- zona de ciutat jardí semi-intensiva I. En filera C (clau 2c) . - zona de ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2).

- zona d'habitatge protegit A (clau 2p).

- zona d'habitatge protegit C (clau 5p) Dues plurifamiliars destinades a la implantació d’usos d’habitatge protegit però amb una tipologia edificatòria compatible amb la ciutat jardí de l’entorn, i dues més de ciutat jardí , una aïllada i una altra aparionada o en filera.

La valoració dels aprofitaments assignats bé definida per les tipologies edificatòries i la valoració del mercat.

Zona de ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2).- Correspon a la qualificació de sòl prevista en els terrenys situats a l’accés sud de la urbanització de sòl urbà de La Coma. Les parcel·les se situen en una plana allunyada de fondals i en bona posició tant d’assolellament com de proximitat amb el nucli urbà de Vacarisses. La valoració del mercat immobiliari en una situació de crisi com l’actual fa difícil precisar el valor en venda de parcel·les edificables. No obstant i això de les mostres de mercat localitzat xifren ofertes molt variades que oscil·len des dels 60.000 € per parcel·la a més de 95.000€. No obstant, no consten vendes realitzades en els mateixos àmbits, a tal efecte l’estudi de mercat s’ha ampliat a edificacions unifamiliars ja edificades de segona mà.

(24)

En concret:

a) Estudi de Mercat de solars sense edificació.

b) Estudi de Mercat de solars amb edificació aïllada.

Si apliquem el sistema de càlcul de la legislació vigent s’obtindrà el valor del sòl i per tant del solar.

Vs = (VM/1,2) - Vc = (1910/1,2) – 1.100 = 492€/m2 s aplicat sobre 120m2 de sòl el valor se situa al voltant dels 59.000€ per una parcel·la amb una edificabilitat potencial a l’entorn dels 150m2 i un nivell mig alt d’edificació.

Per tant del sistema de càlcul el valor d’una parcel·la unifamiliar aïllada urbanitzada oscil·la entre els 60.000€ i els 95.000€ depenen de la situació, asolellament, vistes, proximitat al nucli, qualitat de l’edificació i serveis.

El valor assignat a La Coma es xifra en 80.000€/parcel·la, o un valor de repercussió sobre el sostre potencial màxim de 150m2st de 533€m2st sense construir, o 1.660€/m2st construït. Com es pot veure de la comparació amb el quadre (b) aquest valor es pràcticament igual al valor més baix trobat i corresponent al sector de Torreblanca II.

Zona de ciutat jardí semi-intensiva I. En filera C (clau 2c).- Correspon a la qualificació de sòl prevista en els terrenys situats a llevant de la zona verda

Solars preu

Viladecavalls 131 137.500 €

Vacarisses 600 130.000 €

Els Caus 500 70.000 €

Torreblanca I 450 75.000 €

Vacarisses 500 90.000 €

Els Caus 450 70.000 €

Valor mig 95.417 €

Lloc Sostre hab. preu  repercussió

Vacarisses 220 5 390.000 € 1.772,73 €/m2

Vacarisses 130 3 198.000 € 1.523,08 €/m2

Can Serra 85 3 198.000 € 2.329,41 €/m2

Torreblanca II 120 3 199.000 € 1.658,33 €/m2

Can Serra 92 3 179.000 € 1.945,65 €/m2

Can Serra 90 3 174.900 € 1.943,33 €/m2

El Palà 120 3 239.700 € 1.997,50 €/m2

Can Serra 90 3 220.000 € 2.444,44 €/m2

Can Serra 115 3 180.000 € 1.565,22 €/m2

Valor mig 120 1.908,86 €/m2

(25)

Valor en venda 80.000,00 € Valor €/m2

Nº parcel·les cessió 15% apu Nª parcel·les privades

VM 80.000,00 €

VM/1,2 66.666,67 €

(VM/1,2)/st 444,44 €

Vs (repercussió 444,44 €

VALOR RESIDUAL ESTÀTIC SÒL URBANITZAT HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

unifamiliar aparionada de PB+PP+PG. L’estudi de mercat de parcel·les amb aquest tipologia és inexistent en aquest àmbit territorial, no obstant s’han localitzat unes poques de venda d’habitatges dins d’aquesta tipologia.

Com es pot veure els valors són lleugerament més baixos als de l’habitatge unifamiliar, en concret oscil·len des dels 50.000 € per parcel·la a més de 80.000 €.

c)Estudi de Mercat de cases unifamiliars aparionades de segona mà.

El valor assignat a la nova zonificació de l’Eixample es xifra en 65.523€/parcel·la, o un valor de repercussió sobre el sostre potencial màxim de 150m2st de 436,82€/m2st sense construir, o 1.560€/m2st construït. Com es pot veure de la comparació amb el quadre (c) aquest valor està lleugerament per sota de la mitja estudiada.

Zones d’Habitatge protegit (2p,5p).- Correspon a les qualificacions de sòl destinades a habitatge plurifamiliar protegit i concertat compatible amb les característiques edificatòries de ciutat jardí de l’entorn.

Tenint en compte la situació de crisi econòmica i la poca diferència de preu que existeix entre l’habitatge protegit i concertat en l’àmbit geogràfic de Vacarisses es pren com a valor de referència per a tot l’habitatge protegit proposat 1.229€/m2st.

El càlcul dels valors urbanístic de cada ús , és el següent:

Lloc Sostre hab. preu  repercussió

Alzina 140 4 190.000 € 1.357,14 €/m2

Can Serra 90 3 174.500 € 1.938,89 €/m2

Can Serra 90 3 183.000 € 2.033,33 €/m2

Valor mig 110 1.776,46 €/m2

(26)

En base a les valoracions esmentades, el Valor del sòl un cop urbanitzat és de 1.884.210 €

Valor en venda 65.523,00 €

Valor €/m2 Nº parcel·les cessió 15% apu Nª parcel·les privades

VM 65.523,00 €

VM/1,2 54.602,50 €

(VM/1,2)/st 364,02 €

Vs (repercussió) 364,02 €

VALOR RESIDUAL ESTÀTIC SÒL URBANITZAT HABITATGE UNIFAMILIAR APARIONAT

Valor en venda 1.229,00 €

Valor €/m2 Nº parcel·les cessió 15% apu Nª parcel·les privades

VM 1.229,00 €

VM/1,2 1.024,17 €

CC 722,00 €

Vs (repercussió) 302,17 €

VALOR RESIDUAL ESTÀTIC SÒL URBANITZAT HABITATGE PROTEGIT

(27)

9. DESPESES D’URBANITZACIÓ.

Els costos imputables al sector corresponen exclusivament als previstos a l’àmbit de La Coma, en tant en la resta del PAU les obres d’urbanització ja estan executades.

Els costos d’urbanització es xifren en 262.000 € dels quals 255.000 € corresponen a les obres d’urbanització i connexió a les xarxes general de La Coma i 7.000 € corresponen als costos de gestió, tràmits legals i redacció del present document de Reparcel·lació.

L’estimació dels costos d’urbanització s’han realitzat a partir dels mòduls d’urbanització de la vialitat mitja estimats a la mateixa urbanització de La Coma.

El valor del sòl sense urbanitzar és per tant de 1.339.578 €

(28)

10. FINQUES APORTADES

L'anul·lació de la MPGO produïda en el marc de la Sentència de data de 29 de juny de 2008 (Sentència nº 524/2008), suposa la nul·litat dels documents que aquesta MPGO porta causa, però no els seus efectes i, per tant, no resten nul·les les inscripcions registrals de les finques resultants del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses" de la MPGO, però, en canvi, sí és nul el PR.

Per tant si bé les finques aportades en aquest nou document corresponen a les originals i sobre aquestes es realitza el compte de liquidació provisional i l'assignació de drets i deures, cal mantenir el redactat de les finques aportades registrals corresponents a l'esmentat PR, amb l'únic objectiu de poder inscriure de forma eficaç i clara les noves finques resultants.

A fi i efecte de clarificar els afectes de la reparcel·lació sobre el registre de la propietat es diferencien aquelles finques aportades incloses en la unitat d’execució que suposa un canvi registral d’aquelles que, per bé que estan incloses en l’àmbit de gestió, els efectes registrals són nuls i per tant es pot mantenir la inscripció ja realitzada.

A) FINQUES APORTADES EN LA UNITAT D’EXECUCIÓ

Parcel·la 1: Urbana. Parcel·la susceptible d’edificació situada a la Unitat d'Actuació "Institut" del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada de un rectangle corbat de 1.956,16 m2 de superfície. Limita al nord amb el carrer Joan Miró, al Sud amb finca colindant i Passatge Estrada a l’Est amb el mateix Passatge Estrada i a l’Oest amb verd públic del Sector.

Inscripció: Inscrit al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 198, finca 5552.

De conformitat amb allò que determina l'article 53 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, referent a la redistribució en règim de propietat horitzontal i la seva determinació de forma simultània en el "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses", la finca descrita com a parcel·la 1 està dividida en 3 departaments en règim de propietat horitzontal que tot seguit es descriuran:

Descripció de les entitats que composen la finca aportada Parcel·la 1:

Entitat nº1.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA “Institut”

del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada de un rectangle de superfície de sòl 195 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, al sud

(29)

amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 191, finca 5553.

Densitat: Tres habitatges.

Titularitat: Pertany a les Sres. Montserrat Ciurana Torrella i Maria Collell Ciurana Torrella per meitats indivises per aportació del dret real d’aprofitament de les finques 3 i 4 del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació

"Institut" del Terme Municipal de Vacarisses" .

Càrregues i gravàmens: Aquesta finca queda efecte al pagament de 108.749 € en el compte de liquidació provisional del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses"

Coeficient de propietat respecte el total de finca resultant del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses": 42,86%.

Entitat nº2.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA “Institut”

del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada de un rectangle de superfície de sòl 130 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº3, al sud amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal.

Inscripció: Inscrit al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 193, inscripció 2ª, finca 5554.

Densitat: Dos habitatges.

Titularitat: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE TORREBLANCA DE MONTSERRAT, con CIF G59805903, és titular del ple domini d'aquesta finca per títol de declaració en sentència judicial. Mitjançant Testimoni de la sentència de data set d'Abril de dos mil deu i diligències d'ordre de data vint-i- dos de novembre de dos mil onze alliberades pel Jutjat 1ª Instància Nº4 de Terrassa, que va motivar la inscripció 2ª, de data vint-i-set de Desembre de l'any dos mil onze, al foli 195 del tom 3.384, llibre 133.

(30)

Càrregues i gravàmens:

Càrregues de procedència: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, l'Impost de TP/AJD de la que va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data vint-i-cinc de Febrer de l'any dos mil nou, segons resulta de la nota al marge de la inscripció 1a de la finca 5552 de Vacarisses.

Càrregues pròpies: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, l'Impost de TP/AJD de la que va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data vint-i-cinc de Desembre de l'any dos mil onze, al marge de inscripció/anotació 2ª.-.

Coeficient de propietat respecte el total de finca resultant del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses": 28,57%.

Entitat nº3.- Porció de sòl pertanyen a la fina resultant nº1 de la UA “Institut”

del terme municipal de Vacarisses, amb la geometria aproximada de un rectangle de superfície de sòl 130 m2. Confronta al nord amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal, al sud amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb l’entitat nº2, a l’est amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i amb el passatge d’Estrada; i a l’oest amb terrenys comunitaris de la finca dividida en propietat horitzontal i verd públic.

Inscripció: Inscrit al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 195, inscripció 2ª, finca 5555.

Densitat: Dos habitatges.

Titularitat:

AJUNTAMENT DE VACARISSES, con DNI/CIF P0829100G, és titular d'una meitat indivisa d'aquesta finca, per ADJUDICACIÓ en REPARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA, mitjançant certificacions expedides per la Secretaria de l'AJUNTAMENT DE VACARISSES, el quinze de setembre de dos mil vuit, dinou de gener de dos mil nou i dos de febrer de dos mil nou, que va motivar la inscripció 1ª, de data vint-i-cinc de febrer de dos mil nou, de la finca 5554 de VACARISSES, al foli 193 del Tom 3384, Llibre133.

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE TORREBLANCA DE MONTSERRAT, con CIF G59805903, és titular del ple domini d'una meitat indivisa d'aquesta finca per títol de declaració en sentència judicial. Mitjançant Testimoni de la sentència de data set d'Abril de dos mil deu i diligència d'ordre de data vint-i-dos de Novembre de dos mil onze alliberades pel Jutjat 1ª

(31)

Instància Nº4 de Terrassa, que va motivar la Inscripció 2ª, de data vint-i-set de Desembre de l'any dos mil onze, al foli 195 del tom 3.384, llibre 133.-

Càrregues i gravàmens:

Càrregues de procedència

NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la que va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data vint-i-cinc de Febrer de l'any dos mil nou, segons nota al marge de la inscripció 1ª de la finca 5552.-

Càrregues pròpies

NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'impost de TP/AJD de la que va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data vint-i-set de Desembre de l'any dos mil onze, al marge de la inscripció/anotació2ª.-

Coeficient de propietat respecte el total de finca resultant del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses": 28,57%.

(32)

Parcel·la 8: “Urbana.- Porción de terreno, sito en término municipal de Vacarisses, i situado en el passeig de les Oliveres, número cuarenta y cinco, calificado como aprovechamiento medio, procedente de la heredad constituida por parte del Mas Buxadell, La Torre y Domingo, actualmente denominada sector Torreblanca I, de superficie mil setecientos noventa y dos metros cuadrados. Linda: por el norte, con la finca de referencia 0053304; por el este, con el Passeig de les Oliveres; por el sur, con la finca de referencia 0053306 y por el oeste con torrente”

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa nº5, tom 2.797, llibre 98, foli 174, finca número 4780.

Titularitat: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses per títol de cessió gratuïta, mitjançant escriptura autoritzada per Maria Fátima Hernandez Ravanals, Notari d’Olesa de Montserrat, el quinze de Juny de l’any 2.000

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Nota fiscal, per el termini de cinc anys del Impost de TP/AJD, practicada en data de quatre de setembre de 2.000. En tant que ja ha transcorregut període no hi cap càrrega ni gravamen.

(33)

Parcel·la 9: “Urbana.- Porción de terreno de forma cuadrangular, situado en el término municipal de Vacarisses, y situado en el Passeig de les Oliveres, número cuarenta y tres, calificado como aprovechamiento medio, procedente de la heredad constituida por parte del Mas Buxadell, La Torre y Domingo, actualmente denominada sector Torreblanca I, de superficie setecientos noventa y cinco metros cuadrados. Linda: por el norte, con la finca de referencia 0053305; por el este, con el passeig de les Oliveres; por el sur, con la finca de referencia 0053307 y por el oeste con torrente”

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa nº5, tom 2.797, llibre 98, foli 177, finca número 4781.

Titularitat: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses per títol de cessió gratuïta, mitjançant escriptura autoritzada per Maria Fatima Hernandez Ravanals, Notari d’Olesa de Montserrat, el quinze de Juny de l’any 2.000

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Nota fiscal, per el termini de cinc anys del Impost de TP/AJD, practicada en data de quatre de setembre de 2.000. En tant que ja ha transcorregut període no hi cap càrrega ni gravamen.

(34)

Parcel·la 10: “Urbana.- Porción de terreno de forma cuadrangular, situado en el término municipal de Vacarisses, y situado en el Passeig de les Oliveres, número cuarenta y uno, calificado como aprovechamiento medio, procedente de la heredad constituida por parte del Mas Buxadell, La Torre y Domingo, actualmente denominada sector Torreblanca I, de superficie ochocientos setenta y dos metros cuadrados. Linda: por el norte, con la finca de referencia 0053306; por el este, con el Passeig de les Oliveres; por el sur, con la finca de referencia 0053308 y por el oeste con torrente”

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa nº5, tom 2.797, llibre 98, foli 180, finca número 4782.

Titularitat: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses per títol de cessió gratuïta, mitjançant escriptura autoritzada per Maria Fatima Hernandez Ravanals, Notari d’Olesa de Montserrat, el quinze de Juny de l’any 2.000.

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Nota fiscal, per el termini de cinc anys del Impost de TP/AJD, practicada en data de quatre de setembre de 2.000. En tant que ja ha transcorregut període no hi cap càrrega ni gravamen.

(35)

Parcel·la 11: “Urbana.- Porción de terreno, sito en término municipal de Vacarisses, sector Torreblanca II, de dos mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados de superficie. Linda: al Norte, con calle Cingle del Moliner; al Sur, con parcelas catastrales 02644-06, 02664-08, 02664-09 y 02664-10; al Este, con calle Cingle del Moliner; y al Oeste, con las parcelas catastrales 02644-04. Calificación urbanística: Ciudad Jardín extensiva I (clau 2)”

Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa nº5, tom 2777, llibre 96 , foli 93, finca número 4643.

Titularitat: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses per títol de cessió gratuïta, mitjançant escriptura autoritzada per Joan Rubies Mallol Notari de Barcelona, el dos de febrer de mil nou-cents noranta-nou, i certificacions lliurades a l’Ajuntament de dates dos de febrer i quatre de març de dos mil, que varen motivar la inscripció 1ª, de data dotze d’abril de dos mil.

Qualificació urbanística: Habitatge protegit C

Càrregues i gravàmens: Afecta a la liquidació provisional de les despeses del projecte de reparcel·lació , per un import de vint-i-quatre mil vuit-cents setanta i quatre amb trenta-dos euros, per el termini de set anys, data de dotze d’abril de l’any 2.000. En tant que ja ha transcorregut període no hi cap càrrega ni gravamen.

(36)

Parcel·la 12: Urbana-. Parcel·la situada en el Polígon d'Actuació Urbanística

"Institut - La Coma" del terme municipal de Vacarisses, amb una geometria irregular, amb una superfície de 13.482 m2. Limita al nord amb la finca nº89 heretat anomenada "Torrella", al sud amb el carrer de la Farigola, a l'est amb el camí del Comi i a l'oest amb el nucli urbà de La Coma.

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa nº5, tom 286, llibre 8, foli 159, finca número 89

Titularitat: Pertany a Montserrat Ciurana Torrella y Maria Collell Ciurana Torrella

Qualificació urbanística: Zona de ciutat jardí semi-intensiva I Zones verdes

Vialitat

Càrregues i gravàmens: Lliure de Càrregues i gravàmens.

(37)

B) FINQUES APORTADES EN LA UNITAT D’EXECUCIÓ SENSE AFECTES REGISTRALS

Parcel·la 2: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 15.651,06 m2. Limita al nord amb el carrer Joan Miró, al sud amb finques colindants de la unitat, a l’est amb parcel·la resultant nº1 del present projecte i a l’oest amb el carrer Josep Trueta.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 198, finca 5556.

Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Vacarisses com a Cessió gratuïta i Obligatòria del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses".

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

(38)

Parcel·la 3: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 2.157,69 m2. Limita al nord amb terrenys qualificats de ciutat jardí semi-intensiva en filera, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb parcel·la qualificada d’equipament local i a l’oest amb torrent.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 200, finca 5557.

Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Vacarisses com a Cessió gratuïta i Obligatòria del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses".

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

(39)

Parcel·la 4: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 934.65 m2. Limita al nord amb carrer Josep Carné, al sud amb torrent i l’oest amb parcel·la qualificada d’equipament.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 202, finca 5558.

Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Vacarisses com a Cessió gratuïta i Obligatòria del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses".

Qualificació urbanística: Verd Públic.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

(40)

Parcel·la 5: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 11.251,33 m2. Limita al nord amb carrer Josep Carné, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb torrent i l’oest amb el carrer de la Urpina.

Inscripció: Inscrita en el registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 127 Vacarisses, foli 166, inscripció 3ª, finca 5474.

Titularitat: "GENERALITAT DE CATALUNYA, en méritos de la cessión gratuita, por acta de cesión con fecha veinte de mayo de dos mil ocho, por el Ajuntament de Vacarises, representado por su Alcalde, el señor Carles Canongia junto acuerdo del Ple Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses y por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de dieciocho de marzo de dos mil ocho, en el que aceptó la cesión gratuita de esta finca, que motivó con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, la inscripción 2ª de la finca 5474 obrante al folio 166 del volumen 3287 del libro 127 de Vacarisses y por reparcelación, según certificaciones emitidas el quince de septiembre de dos mil ocho, el diecinueve de enero y el dos de febrero de dos mil nueve, por el Secretario del Ajuntament de Vacarisses, que motivó con fecha de veinticinco de febrero de dos mil nueve, la inscrpción 3ª de la finca 5474 de Vacarisses."

Qualificació urbanística: Equipament.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

Observacions: La cessió a favor de la Generalitat de Catalunya prové de la necessitat de construcció de l'Institut. Aquesta cessió fou atorgada per l'Ajuntament de Vacarisses un cop obtinguts per ocupació directa els terrenys en desenvolupament de la "Modificació de PGO i definició de la Unitat d’actuació Institut" anul·lada per la Sentència nº 524/2008 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, en data de 29 de juny de 2008. El drets urbanístics dels esmentats terrenys corresponen als propietaris originaris en virtut de l'esmentada sentència i per tant la Generalitat de Catalunya no té drets urbanístics sobre el nou PAU delimitat per la "Modificació de PGO a l'àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma". No obstant i això, aquesta finca mantindrà la titularitat a favor de la Generalitat de Catalunya al mantenir-se l'obligació de cessió d'aquests terrenys a favor de l'Ajuntament Vacarisses i aquest a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'Institut.

(41)
(42)

Parcel·la 6: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 1.063,07 m2. Limita al nord amb verd públic, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb carrer de Carles Riba i l’oest amb verd públic.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 204, finca 5559.

Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Vacarisses com a Cessió gratuïta i Obligatòria del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses".

Qualificació urbanística: Equipament local.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

(43)

Parcel·la 7: Urbana. Parcel·la situada a la Unitat d'Actuació “Institut” amb una superfície de 219,70 m2. Limita al nord amb terrenys qualificats d’equipament, al sud amb terrenys de la unitat, a l’est amb torrent i a l’oest amb carrer Urpina.

Inscripció: Inscrita al registre de la Propietat nº5 de Terrassa, Tom 3384, llibre 133 Vacarisses, foli 206, finca 5560.

Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Vacarisses com a Cessió gratuïta i Obligatòria del "Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Institut" del Terme Municipal de Vacarisses".

Qualificació urbanística: Serveis Tècnics.

Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens

(44)

11. QUADRE RESUM FINQUES APORTADES

Nº PROPIETARI Nº FINCA

REGISTRAL

SUPERFÍCIE REGISTRAL

SUPERFÍCIE REAL

1 5.552 1.956,16m2 1.956,16m2

Montserrat Ciurana Torrella i

Maria Collell Ciurana Torrella

5.553 195m2 195m2

Associació de Propietaris i veïns de Torreblanca de

Montserrat

5.554 130m2 130m2

50% Ajuntament de Vacarisses, i 50% Associació de Propietaris i

veïns de Torreblanca de

Montserrat

5.555 130m2 130m2

2 Ajuntament de

Vacarisses 5.556 15.651,06m2 15.651,06m2

3 Ajuntament de

Vacarisses 5.557 2.157,69m2 2.157,69m2

4 Ajuntament de

Vacarisses 5.558 934,65m2 934,65m2

5 Generalitat de

Catalunya 5.474 11.251,33m2 11.251,33m2

6 Ajuntament de

Vacarisses 5.559 1.063,07m2 1.063,07m2

7 Ajuntament de

Vacarisses 5.560 219,70m2 219,70m2

8 Ajuntament de

Vacarisses 4780 1.792m2 1.792m2 

9 Ajuntament de

Vacarisses 4781 795m2 795m2 

10 Ajuntament de

Vacarisses 4782 872m2 930,14m2 

11 Ajuntament de

Vacarisses 4643 2.984m2 2.984m2 

12

Montserrat Ciurana Torrella i

Maria Collell Ciurana Torrella

89 13.482m2 13.482m2 

Figure

Updating...

References

Related subjects :