• No se han encontrado resultados

A les hores, es reuneixen a la Sala d Actes de l Ajuntament els regidors i les regidores següents:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A les hores, es reuneixen a la Sala d Actes de l Ajuntament els regidors i les regidores següents:"

Copied!
62
0
0

Texto completo

(1)

ACTA NÚM. 1/15 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE GENER DE 2015

Sant Andreu de la Barca, 28 de gener de 2015

A les 10.30 hores, es reuneixen a la Sala d’Actes de l’Ajuntament els regidors i les regidores següents:

SR. LUÍS FELIPE NIETO GUILLÉN PSC SRA. ROSARIO RAMÍREZ PASTORA PSC SRA. AMELIA ARROYO COSANO PSC SRA. MONTSERRAT TOBELLA i CANALS PSC SR. FRANCESC DELGADO i COMAJUNCOSAS PSC SR. JOSÉ MARÍA ROQUE RODRÍGUEZ PSC SR. JUAN ANTº SÁNCHEZ VÁZQUEZ PSC SRA. Mª TERESA ORTEGA PÉREZ PSC SR. JOAN GASPÀ i PUIG CiU SR. DAVID LAGUNAS ÁLVAREZ CiU SRA. JOSEFA GORDILLO MONTAÑO CiU SR. FRANCISCO CASADO LUQUE ICV-EUiA SR. FRANCESCA MUÑOZ ORTI ICV-EUiA SR. JORDI ALSINA i FELIP PP

SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE PP SR. JORDI ALBERT i CABALLERO ERC-AM SR. DAVID SOLSONA I FONT ERC-AM SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA BRAVO D3.0 SR. JOAN ÀNGEL MARÍN SÁNCHEZ PxC

(Excusa l’absència el Sr. David Castellar Millán).

Sota la presidència del Sr. alcalde, M. ENRIC LLORCA i IBÁÑEZ, i l’assistència del secretari, SR. RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ per dur a terme la sessió ordinària del PLE DE LA CORPORACIÓ.

Hi intervé el Sr. alcalde i agraeix a tothom la presència a aquest Ple.

Oberta la sessió, i un cop comprovat pel secretari l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, d’acord amb l’art.

47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es comença amb el primer punt de l’ordre del dia del Ple.

(2)

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

L’acta de la sessió ordinària núm. 12/14, de data 26 de novembre de 2014, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

0.0.02. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA, DE LA SRA. FRANCESCA MUÑOZ ORTI

L’alcalde convida a la regidora electe que exposi en aquest acte si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, i de la qual cosa que a la persona interessada no l’afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.

L’alcalde pregunta al secretari de la corporació si la candidata electe, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/91, de 22 de març, si ha formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus bens i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o pugui proporcionar-li ingressos econòmics.

El secretari informa al Sr. Alcalde que la candidata ha fet les seves declaracions.

A continuació, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, modificat per la Llei orgànica 9/1991, de 13 de març, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, la candidata electe jura o promet acatament a la Constitució. Per això, l’alcalde, formula a la candidata electe, la pregunta següent:

“JUREU O PROMETEU, PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I, AIXÍ MATEIX, L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”

(3)

Contesta:

FRANCESCA MUÑOZ ORTI: “Sí, prometo por imperativo legal”.

0.0.03. RETRE COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA

D’acord amb el que estableix l’article 42 del ROFRJ, el Sr.

alcalde, ret compte a la corporació de les resolucions que s’han adoptat des de la última sessió plenària ordinària, i el Ple es dóna per assabentat de la corresponent a l’Alcaldia, la qual literalment transcrita diu el següent:

Decret núm. 107/2014

Atès l’informe emès per l’assessora jurídica, en relació a l’aprovació de la creació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (e-Seu) i de les instruccions internes que regulen el seu funcionament, que literalment transcrit diu:

“Informe que emet l’assessora jurídica, en relació a l’aprovació de la creació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (e-Seu) i de les instruccions internes que regulen el seu funcionament.

Atès que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, disposa en el seu art. 10 el següent:

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

(4)

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

i la Llei 29/2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, al seu art. 11-1 preveu:

1. El servei públic de difusió de la informació general del sector públic inclosa a les lletres a, b i c de l’article 10.1 es presta mitjançant la corresponent seu electrònica.

Atès que a l'àmbit municipal, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca compta amb l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca (ORAE), publicada al BOPB de 30 de juny de 2014, que pel que fa la seu electrònica, determina en el seu article 4 el següent:

“1.La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.

A través de la seu electrònica els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’administració de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca

1. L'Administració municipal determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica, la qual s’ha de subjectar als principis següents:

a. Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.

b. Publicitat oficial.

c. Responsabilitat.

d. Qualitat.

e. Seguretat.

f. Disponibilitat.

g. Accessibilitat i usabilitat.

h. Neutralitat tecnològica.

i. Interoperabilitat.

2. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través de les xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques l'Administració municipal i, en tot cas, a través del següent apartat de la web municipal, www.seu.sabarca.cat o bé a www.seu.cat/sabarca

(5)

Cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a l’Administració municipal que necessàriament han de residenciar-se en una seu electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l’ens que presta el servei, l’Administració municipal pot reconèixer la referida seu com a pròpia i autoritzarà el referit certificat. L’aprovació correspon a l’Alcalde qui n’autoritzarà el certificat. El decret d’alcaldia es publicarà a la seu electrònica.

4. La seu electrònica posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes, com a mínim, els continguts següents:

- Àmbit d’aplicació de la seu electrònica.

- Informació sobre l'organització administrativa, les seves competències, les autoritats, el personal directiu i el personal a llur servei responsables de la tramitació dels procediments administratius i de la prestació dels serveis públics, i també la relació actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules retributives corresponents.

- Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i ciutadanes i, en particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les sol·licituds; els procediments administratius que tramiten, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents interoperables que són en poder de les administracions públiques.

- Informació sobre l'activitat de l’Administració municipal i, en particular, la informació relativa als serveis públics prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de serveis, i també la informació relativa als acords presos, de conformitat amb el que estableix llur normativa reguladora.

- Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada supòsit en l’exercici del seu dret a comunicar- se amb l’Ajuntament i per a la formulació de suggeriments i queixes.

- L’accés al tauler d’edictes electrònic

- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles

- Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials.

- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos.

- Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic - Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se.

(6)

- Indicació de la data i hora oficial

- Indicació dels dies que es consideren inhàbils

- Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud - Les actes de les sessions del ple.

- Aquells altres continguts i informacions legalment establerts.

5. La titularitat de la seu electrònica correspon a l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca

6. La gestió i l’administració de la seu electrònica correspon a la Regidoria de Noves Tecnologies, sens perjudici que els diferents departaments de l’ajuntament son responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica

7. El Departament de Sistemes d’Informació, és el responsable de subministrar i gestionar els mitjans tecnològics corporatius que conformen la seu electrònica municipal

La seu electrònica de l'Administració municipal utilitzarà, per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent. Per facilitar la seva identificació, la seu electrònica seguirà les disposicions generals establertes per a l’

imatge institucional de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

8. Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de seguretat i interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics...”

Atès que, per altra banda, l’article 16 de l’esmentada ordenança estableix:

1.- Els serveis a la seu electrònica estaran operatius 24 hores al dia, tots els dies de l’any. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica, o alguns dels seus serveis, pot no estar operativa, s’haurà d’anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin disponibles.

(7)

2.- La seu electrònica complirà els estàndards d’accessibilitat de conformitat amb la normativa aplicable, i en particular, es garantirà que sigui accessible des dels principals navegadors i sistemes operatius d’estàndards oberts o, en el seu cas, d’ús generalitzat pels ciutadans.

3.- La seguretat de les seus i registres electrònics, així com la de l'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics, es regiran per l’establert en l'Esquema Nacional de Seguretat. La seu electrònica de l'Ajuntament publica el llistat de declaracions de conformitat, i els distintius de seguretat obtinguts en relació al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

4.- Seran canals d'accés als serveis disponibles en la seu electrònica de l’Ajuntament:

- l’accés electrònic, a través d’Internet.

- l'atenció presencial, mitjançant funcionaris habilitats, a les oficines de l’administració Municipal, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que el funcionari actuï en assistència del ciutadà segons el disposat en l’article 22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en l’article 45.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.- La informació i els serveis inclosos en la seu electrònica compliran els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria a cada moment.

Els ciutadans i ciutadanes podran escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se amb les Administracions públiques, o dirigir-se a les mateixes, sempre que utilitzin estàndards oberts o, si escau, aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans d’acord amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i el que estableixi el Marc d’Interoperabilitat de Catalunya Per a facilitar la interoperabilitat amb les Administracions públiques, el catàleg d’estàndards legalment establert contindrà una relació d’estàndards oberts, i si escau, complementaris, aplicables.

(8)

6.- De conformitat amb la normativa vigent sobre les condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, la informació disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament és accessible per les persones majors i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d’accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004.

Així mateix, respecte a la llengua de signes, la seu electrònica de l’Ajuntament compleix el disposat en la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

7.- Les entitats incloses a l’article 2 d’aquesta Ordenança es comprometen a vetllar per la qualitat de la informació continguda a les pàgines web de la seva titularitat, si bé no es consideraran responsables en cap cas de la informació que es pot obtenir a través de fonts externes a les entitats esmentades, ni tampoc de les opinions que puguin expressar, a través de les pàgines web municipals, persones que no hi estiguin vinculades.

Atès que la disposició transitòria tercera preveu:

“1. La seu electrònica de l’Administració municipal entrarà en funcionament en un termini màxim de 6 mesos, comptadors de l’endemà de la data d’entrada en vigor del present Ordenança”

Atenent els antecedents esmentats, i el fet que la regulació substantiva respecte a la seu electrònica municipal es troba continguda a la normativa sectorial, l'aplicació de la qual, a banda de la implementació tecnològica adient, necessita tan sols de la determinació d'unes instruccions de gestió i funcionament, d'acord amb el que preveu l'article 7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

Ateses les atribucions delegades a l’Alcalde-President Sr. M.

Enric Llorca Ibáñez, en la seva condició de Regidor d’Innovació i Noves Tecnologies, d’acord al decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2013, es proposa l’adopció dels acords següents:

Primer.- Crear i posar en funcionament la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

(9)

Segon.- Aprovar la Instrucció Interna per la posada en marxa i el funcionament de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Andreu que figura com annex 1 de la present resolució.

Tercer.- Publicar el contingut dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província, i que es faci avinent al conjunt de l'organització municipal per a la seva observança i compliment.

Quart.- Retre compte al Ple de la Corporació dels presents acords La qual cosa s’informa als efectes adients.”

He resolt,

PRIMER.- Crear i posar en funcionament la Seu Electrònica de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

SEGON.- Aprovar la Instrucció Interna per la posada en marxa i el funcionament de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Andreu de la que figura com annex 1 de la present resolució.

TERCER.- Publicar el contingut dels presents acords el Butlletí Oficial de la Província, i que es faci avinent al conjunt de l'organització municipal per a la seva observança i compliment.”

QUART.- Retre compte al Ple de la Corporació dels presents acords.

El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

0.0.04. RETRE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL SR. FRANCISCO CASADO LUQUE, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPALS D’ICV-EUiA, REGISTRE D’ENTRADA 438 DE DATA 20 DE GENER DE 2015

Vist l’escrit presentat pel Sr. Francisco Casado Luque, regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA, de data 20 de gener de 2015, el qual diu:

(10)

“Con fecha 23 de Diciembre de 2014 y 19 de Enero de 2015 presenté escritos en el Registro General de este Ajuntament dirigidos al Secretario de esta Corporación. El motivo de estos escritos venían razonados por la sustitución de Rafael Hernica y la incorporación de Francisca Muñoz como concejala al Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

La toma de posesión como Concejala de Francisca Muñoz todavía no se ha producido, es por lo que me dirijo a usted para dejar sin efecto los referidos escritos.

Por todo ello y hasta la fecha de la toma de posesión como Concejala de Francisca Muñoz las responsabilidades que tenía Rafael Hernica serán asumidas por Francisco Casado.

Una vez se haya producido el cambio este Grupo Municipal registrará escrito comunicando las distintas responsabilidades”.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord següent:

El Ple es dóna per assabentat de l’escrit presentat pel Sr.

Francisco Casado Luque, regidor d’aquest Ajuntament pel grup municipal ICV-EUiA, assumint les responsabilitats que el Sr.

Rafael Hernica Ortiz tenia atribuïdes com a portaveu del grup municipal ICV-EUiA i vocal de la Comissió de Serveis Territorials i a la Persona.

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

1.1.01. RETRE COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2014, PEL QUAL S’APROVA L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS ALS SERVEIS D’ESTÈTICA QUE ES PRESTARAN AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT ANDREU DE LA BARCA, PER L’ANY 2015

La Junta de Govern Local en sessió de data 23 de desembre de 2014 ha aprovat la següent proposta d’establiment del preu públic pels serveis d’estètica del Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca de per l’any 2015:

(11)

“Vist el projecte de nous serveis de la gerència del Patronat Municipal d’Esports de data 17 de desembre de 2014 , en que s’indica que

“Els serveis esportius han evolucionat en els últims temps en concepte, disseny i oferta de serveis. L’orientació cap a la salut, a la millorà del cos, i l’aspecte físic van introduint noves tendències que cada cop són més demandades pels usuaris d’aquests tipus de serveis. S’imposa el terme WELLNESS.

El terme Wellness, que pot traduir-se per sentir-se bé, sembla adaptar-se a la descripció dels centres com L’11, que engloben sota un mateix nom genèric, la totalitat de les zones d'aigua (hidroteràpia), termal (saunes, banys de vapor, saunes-clima, etc.), de fitness (exercici físic) i de tractaments mèdics, estètics o de fisioteràpia que puguin formar part de la instal·lació.

Cansament, problemes de somni, apatia,… Més del 40% dels treballadors sofreixen alguns d'aquests símptomes en la seva vida diària. Fer una pausa i carregar-se d'energia per fer front a les obligacions diàries amb massatges i tractaments són dos dels principals objectius que es troben intrínsecs en el concepte wellness.”

Atès que a l’esmentat projecte especifica:

A) Les instal·lacions on es desenvolupen els serveis.

B) Els recursos humans necessaris per a dur a terme el servei.

C) L’especificació dels serveis dels quals n’és necessària la contractació.

D) El finançament necessari per a dur a terme el projecte.

E) La descripció del programa de serveis i els preus proposats.

F) L’estudi dels costos per a la realització d’aquests serveis per l’any 2015.

Vist el projecte de serveis d’estètica de la gerència del Patronat Municipal d’Esports de data 17 de desembre de 2014 que textualment diu:

“Segons l’estudi realitzat pel Consell Català de l’esport a l’any 2013 sobre les piscines cobertes de Catalunya, poden veure que aquests serveis estan presents en el 25 % de les piscines, essent del 31% en les piscines més grans (PCO3).

(12)

El sector públic, no s’escapa d’aquesta demanda i amplia els serveis ja “tradicionals” amb les noves tendències estètiques. Es tracta com una millora de la carta de serveis i com una nova oportunitat de generar ingressos variables.

L’entorn d’una instal·lació esportiva, és des de el punt de pista del numero d’usuaris, un potencial molt alt: hom i dones, ampli espectre d’edat i un objectiu generalitzat bastant comú: Salut i cuidar-se, trobar-se bé en si mateix.

Objectiu:

El servei de estètica està orientat a millorar els aspectes físics de la persona dintre del context del wellness. Un servei per aconseguir que el cos es retrobi amb l'essència de la bellesa i el benestar per ajudar a sentir-te millor.

Els serveis que oferirem:

9 Depilacions:

™ Fotodepilacions : Làser de díode o IP- SHR

™ Amb cera a baixa temperatura o cera tèbia amb roll-on.

Ampli ventall de serveis per a homes i dones. Cera 3G.

9 Tractaments corporals(SPA)

™ Pílings: Regenera, neteja la pell i hidrata.

o Píling corporal + hidratació.

o Píling corporal + “ envoltura”(embolcall)

™ Massatges:

o Massatge relaxant.

™ Cavitació

™ Pressoteràpia

™ Radio freqüència 9 Manicura i Pedicura:

ƒ Bàsica o semipermanent”

Quadre de preus dels serveis que es poden prestar:

(13)

Tractament Abonat No abonat

Depilació Homes Dones Homes Dones

Mitges cames 15,00 € 8,00€ 18,00 € 12,00 € Cames senceres 18,00 € 12,00 € 20,00 € 16,00 € Aixelles 7,00 € 5,00 € 8,00 € 6,00 € Braços sencers 14,00 € 10,00 € 16,00 € 12,00 € Engonals 8,00 € 6,00 € 9,00 € 7,00 € Celles 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € Esquena o abdomen 8,00 € 10,00 €

Pit 8,00 € 10,00 €

Abdomen 8,00 € 10,00 €

Pit + abdomen 15,00 € 17,00 €

Glutis 10,00 € 8,00 € 12,00 € 10,00 €

Zona facial 3,00 € 4,00 €

Línia alba/lumbars 8,00 € 8,00 € 9,00 € 9,00 €

Per tot lo exposat,

ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l’establiment dels següents preus públics corresponents als serveis d’estètica que es prestaran pel Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca, dins del programa de servis per abonats i usuaris de les Instal·lacions Esportives Municipals:

tractament Abonat no abonat

Fotodepilació làser de díode/SHR-IPL 23€ 25€

Píling corporal + hidratació 25€ 28€

embolcall 45€ 50€

Massatge relaxant 45’ 27€ 30€

Cavitació 30€ 35€

Pressoteràpia 13€ 15€

Radiofreqüència 25€ 30€

Manicura bàsica 8€ 10€

Manicura semipermanent 18€ 20€

Pedicura bàsica 27€ 30€

Pedicura semipermanent 30€ 35€

Semipermanent mans i peus 25€ 30€

(14)

tractament Abonat no abonat Fotodepilació làser de díode/SHR-IPL 23€ 25€

Píling corporal + hidratació 25€ 28€

embolcall 45€ 50€

Massatge relaxant 45’ 27€ 30€

Cavitació 30€ 35€

Pressoteràpia 13€ 15€

Radiofreqüència 25€ 30€

Manicura bàsica 8€ 10€

Manicura semipermanent 18€ 20€

Pedicura bàsica 27€ 30€

Pedicura semipermanent 30€ 35€

Semipermanent mans i peus 25€ 30€

Tractament Abonat No abonat

Depilació Homes Dones Homes Dones

Mitges cames 15,00 € 8,00€ 18,00 € 12,00 € Cames senceres 18,00 € 12,00 € 20,00 € 16,00 € Aixelles 7,00 € 5,00 € 8,00 € 6,00 € Braços sencers 14,00 € 10,00 € 16,00 € 12,00 € Engonals 8,00 € 6,00 € 9,00 € 7,00 € Celles 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € Esquena o abdomen 8,00 € 10,00 €

Pit 8,00 € 10,00 €

Abdomen 8,00 € 10,00 € Pit + abdomen 15,00 € 17,00 €

Glutis 10,00 € 8,00 € 12,00 € 10,00 €

Zona facial 3,00 € 4,00 €

Línia alba/lumbars 8,00 € 8,00 € 9,00 € 9,00 €

Segon.- Fer públic aquest acord a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia del preu públic aprovat.

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Regidoria d’Esports, al Patronat Municipal d’Esports, al Departament de Gestió Tributària i al departament d’Intervenció, als efectes adients.

Quart.- Retre compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats en la primera sessió ordinària que se celebri, d’acord amb la delegació de competències a la Junta de Govern Local, efectuada pel Ple de data 27 d’abril de 2000, en matèria d’establiment i modificacions dels preus públics que siguin necessaris per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat de competència d’aquesta entitat local.”

(15)

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2014 pel qual s’aprova la proposta d’establiment del preu públic pels serveis d’estètica del Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca de per l’any 2015.

SEGON: Comunicar aquests acords a la Regidoria d’Esports, al Patronat Municipal d’Esports, al Departament de Gestió Tributària i al departament d’Intervenció, als efectes adients.

2. SERVEIS TERRITORIAL I A LA PERSONA

2.1. REGIDORIA DE CULTURA I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.1.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES CULTURALS I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2015

La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Participació Ciutadana, entre altres objectius, promociona l’associacionisme, fomenta els valors socials i culturals i noves formes de participació.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015, es necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de Cultura i Participació Ciutadana amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

Vist l’informe del Coordinador de Cultura de data 14 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 14 de gener de 2015.

(16)

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes culturals i de participació ciutadana per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre-ho al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

2.1.02. RETRE COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LA SOCIETAT MERCANTIL SAB-URBÀ, SL (MEMÒRIA ANUAL I COMPTE D’EXPLOTACIÓ), CORRESPONENT A L’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE SANT ANDREU DE LA BARCA DEL CURS ESCOLAR 2013-2014

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en sessió duta a terme el 26 de febrer de 2009, va aprovar inicialment el servei públic de titularitat municipal de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca.

(17)

En data 25 de març de 2009, la Junta de Govern Local, va prendre entre d’altres, l’acord d’aprovar l’encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ SL, per a la gestió de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, el qual es concreta en el següent:

- Contractació de tot el personal docent i administratiu necessari per dur a terme la prestació del servei.

- Garantir el compliment del projecte educatiu i curricular del servei, així com el seu pressupost.

- Gestió dels alumnes de l’escola.

- Adquisició de béns i equips necessaris per a la prestació del servei.

En data 22 d’abril de 2009, es signa el conveni entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la societat mercantil SAB-URBÀ SL, per la gestió de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca.

En compliment de les seves obligacions de retre compte a l’Ajuntament, en data 9 de desembre de 2014, el Conseller Delegat de l’empresa municipal SAB-URBÀ SL, va presentar per registre d’entrada (número 9097) de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el compte d’explotació de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca de l’exercici escolar 2013-2014, així com la memòria del curs.

Tenint en compte les prescripcions dels articles 213 a 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En data 18 de desembre de 2014, l’interventor de l’Ajuntament ha presentat informe de fiscalització del compte d’explotació de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca de l’exercici escolar 2013-2014.

Vista la memòria anual de les activitats realitzades per l’escola de música durant el curs 2013-2014 examinada i valorada pel seu director.

(18)

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Donar-se per assabentat de la documentació presentada per la societat mercantil SAB-URBÀ SL, corresponent a l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca de l’exercici escolar 2013-2014, que consta del següent:

1.Memòria anual de l’exercici escolar 2013-2014.

2.Compte d’explotació de l’exercici escolar 2013-2014.

SEGON: Comunicar aquest acord a la societat mercantil SAB-URBÀ SL, amb indicació dels recursos adients.

TERCER: Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària per l’efectivitat d’aquests acords.

2.2. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

2.2.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LAS BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES PROMOGUTS PER LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES PER A L’ANY 2015

La Regidoria d’Ensenyament, entre altres objectius, promociona la col·laboració de les Associacions de pares i mares d’alumnes en activitats realitzades als centres escolars públics del municipi.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2015, serà necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de l’ensenyament amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i les bases específiques.

(19)

Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 15 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 16 de gener de 2015.

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes promoguts per les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per a aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

(20)

2.3. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

2.3.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LAS BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS PER A L’ANY 2015

La Regidoria de Serveis Socials, entre altres objectius, promociona l’associacionisme, fomenta els valors i l’acció social i noves formes de participació del teixit associatiu del municipi.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2015, serà necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de serveis socials amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i les bases específiques.

Vist l’informe de la Coordinadora de Serveis Social de data 16 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 16 de gener de 2015.

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes en l’àmbit dels serveis socials per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

(21)

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per a aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

2.4. REGIDORIA DE JOVENTUT

2.4.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT PER A L’ANY 2015

La Regidoria de Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme juvenil, fomenta l’activitat i empenta dels i les joves i la seva participació en el teixit associatiu del municipi.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu d ela Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2015, serà necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de joventut amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i les bases específiques.

Vist l’informe del Coordinador de Joventut de data 15 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 15 de gener de 2015.

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

(22)

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes en l’àmbit de la joventut per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per a aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

2.5. REGIDORIA D’ESPORTS

2.5.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A L’ANY 2015

La Regidoria d’esports, entre altres objectius, fomenta l’associacionisme i promociona l’activitat esportiva.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

(23)

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2015, és necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de l’esport amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i les bases específiques.

Vist l’informe del Gerent del Patronat Municipal d’Esports de data 12 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 15 de gener de 2015.

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per a aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC i 2 del PP, amb l’abstenció de 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 d’ERC-AM i 1 de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

(24)

2.6. REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

2.6.01. APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA DE DATA 23/1/2015, EN RELACIÓ A LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A L’ANY 2015

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat, entre d’altres objectius, dona suport a les activitats destinades a projectes de Polítiques d’Igualtat.

L’article 9 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d’aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2015, serà necessari aprovar una convocatòria de subvencions en l’àmbit de les polítiques d’Igualtat amb la intenció d’iniciar el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis establerts a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i les bases específiques.

Vist l’informe de la tècnica d’Igualtat de data 15 de gener de 2015.

Vist l’informe jurídic de data 16 de gener de 2015.

Atès que l’òrgan competent per aprovar les bases específiques de les subvencions és el Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes de Polítiques d’Igualtat per l’any 2015.

SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte de que es presentin les reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés si no se’n presenta cap.

(25)

TERCER: Facultar a la Junta de Govern Local per a aprovar la convocatòria una vegada aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015.

QUART: Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords.

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb els 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV-EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

De conformitat amb l’art. 101 a), apartat 4 del Reglament orgànic municipal, s’inclou dos assumptes sobrevinguts a l’ordre del dia del Ple, a proposta del senyor alcalde.

Així mateix es declara d’urgència, i se sotmet a votació.

Un cop sotmès a votació, s’aprova la inclusió dels dos punts a l’ordre del dia, amb 9 vots a favor del PSC, 3 de CiU, 2 d’ICV- EUiA, 2 del PP, 2 d’ERC-AM; 1 vot d’abstenció de PxC; i 1 vot en contra de D3.0.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.1.01. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA BRAVO, REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE DEMOCRACIA 3.0, CONTRA ELS ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2014

Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. José Manuel García Bravo, regidor d’aquest Ajuntament i portaveu del grup municipal D3.0 (registre d’entrada núm. 294 de data 15 de gener de 2015), contra els acords adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària, duta a terme el dia 18/12/2014, sol·licitant siguin declarats nuls de ple dret a l’empar del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en

(26)

endavant, LRJAPPC) i, que els esmentats acords es sotmetin novament a la seva aprovació mitjançant la convocatòria d’un nou Ple ordinari convocat a l’efecte a l’empar dels procediments legalment establerts en el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta Corporació, esmenant les deficiències que el recurrent al·lega en el seu escrit, les quals podrien ser causa d’anul·labilitat segons el que disposa l’article 63 de la LRJAPPC.

Antecedents:

1. En data 9 de desembre de 2014, l’Alcalde d’aquesta Corporació, convocà la sessió del Ple ordinari corresponent al mes de desembre de l’any 2014, mitjançant notificació efectuada pel correu electrònic corporatiu, del que disposen tots els membres de l’equip govern municipal.

2. En la mateixa data, també convocà a tots els/les regidors/es a la celebració de la Junta de Portaveus que tindria lloc el mateix dia de la sessió del Ple ordinari del mes desembre, a les 9.30 h, per tractar els assumptes inclosos en el mateix.

3. Els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la sessió plenària del dia 18/12/2014 van ser els següents:

• Aprovació de l’acta de la sessió anterior

• Retre compte de decrets d’Alcaldia.

• Establiment de la periodicitat de les sessions ordinària del Ple de la corporació per a l’any 2015.

• Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

• Modificació de les zones d’afectació i volum d’estacionament regulats (zona blava), així com la distribució de places, tot mantenint el còmput global de places.

• Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2015, per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, plantilles de personal, bases d’execució del pressupost i establiment de les retribucions dels membres de la corporació i indemnitzacions dels grups polítics municipals.

• Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 11/2014, per generació i transferència de crèdit.

(27)

• Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

• Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

• Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal Casa Estrada, EDUCARE XXI, SL, corresponent al curs escolar 2013-2014.

• Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal El Cavallet, SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL, corresponent al curs escolar 2013-2014.

• Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal Casa Pedemonte, CLECE, SA, corresponent al curs escolar 2013-2014.

• Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal El Trenet, SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL (SENFO, SL), corresponent al curs escolar 2013- 2014.

• Retre compte al Ple de la corporació del premi concedit per la Generalitat de Catalunya al municipi de Sant Andreu de la Barca, pel Programa d’oci actiu vols jugar amb nosaltres?, dins els premis PAAS, corresponent a l’any 2014.

• Moció presentada pel grup municipal de PxC en data 5 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.045, perquè es doni l’ordre a la Policia Local que actuï d’ofici els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2014; i l’1 i 6 de gener de 2015, per aixecar acta per infracció administrativa als establiments comercials que incompleixin la Llei d’horaris comercials.

• Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en data 9 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.080, per la defensa del caràcter públic i gratuït del Registre Civil.

(28)

• Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en data 9 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.081, per defensar i garantir el dret de vot reservat dels ciutadans i ciutadanes invidents a les pròximes eleccions municipals.

4. Juntament amb la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 18/12/2014, es va remetre a tots/es regidors/es, la documentació dels assumptes que havien de ser objecte de debat i aprovació durant el desenvolupament de la sessió plenària i que amb el mateix ordre dels assumptes anteriorment esmentats van ser els següents:

ƒ Còpia de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia 12/11/2014.

ƒ Decrets dictats per l’Alcaldia dels quals se n’havia de retre compte.

ƒ Proposta de la Presidència per a l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinària del Ple per a l’any 2015.

ƒ Informe jurídic preceptiu i proposta de la presidència pel nomenament de jutge de pau substitut d’aquest municipi.

ƒ Proposta de l’inspector en Cap de la Policia Local i proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació per a la modificació de les zones d’afectació i volum d’estacionament regulats (zona blava).

ƒ Expedient complet de la proposta d’aprovació inicial de modificació del pressupost núm. 11/2014, per generació i transferència de crèdit.

ƒ Proposta del Regidor d’Urbanisme i Territori per l’aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2015.

ƒ Proposta del Regidor d’Urbanisme i Territori per l’aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges a través de l’OLH, per a l’any 2015.

ƒ Pels assumptes inclosos en la Regidoria d’Ensenyament, relatius a retre compte al Ple de la documentació presentada per les diferents empreses concessionàries de la gestió de les escoles bressol del municipi, la documentació enviada va ser la següent:

(29)

o Informe de la Intervenció Municipal

o Valoració de la Memòria de les actuacions realitzades o Proposta del Regidor d’Ensenyament

ƒ Proposta de la Regidora de Salut Pública donant compte al Ple del premi concedit per la Generalitat de Catalunya al nostre municipi, pel Programa d’oci actiu vols jugar amb nosaltres?, dins els premis PAAS, any 2014.

ƒ Escrits presentats pels diferents grups municipals en relació a les mocions.

5. Les Comissions Informatives de Serveis Generals i Econòmics i de Serveis Territorials i a la Persona, van ser convocades pel seu President el dia 10 de desembre de 2014, per ser celebrades el dia 16/12/2014, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de desembre.

En base a aquests antecedents i a la vista del recurs de reposició presentat pel senyor José Manuel García Bravo, regidor d’aquest Ajuntament i portaveu del Grup Municipal DEMOCRACIA 3.0, el Secretari de la Corporació, en data 26 de gener de 2015, va emetre INFORME JURÍDIC, el qual literalment transcrit diu:

“...1.- Objecte del recurs

El recurs de reposició presentat té per objecte, segons expressió literal del recurrent, “la totalidad de los acuerdos alcanzados en el pleno ordinario de 18 de diciembre último que no fueron dictaminados previamente por la comisión informativa correspondiente, siendo preceptivo este trámite;…”

Així doncs entenem, que en no haver subscrit formalment un dictamen la comissió informativa corresponent, en els termes establerts a l’article 109 del ROM, el regidor recurrent impugna inicialment els acords següents:

1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació per l’any 2015.

2. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

(30)

3. Modificació de les zones d’afectació i volum d’estacionament regulats (zona blava), així com la distribució de places, tot mantenint el còmput global de places.

4. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2015, per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, plantilles de personal, bases d’execució del pressupost i establiment de les retribucions dels membres de la corporació i indemnitzacions dels grups polítics municipals.

5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 11/2014, per generació i transferència de crèdit.

6. Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

7. Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

La resta dels assumptes del Ple ordinari de data 18/12/2014 tenien caràcter informatiu, eren assumptes sobrevinguts amb previ acord unànime per la seva inclusió al Ple, o es tractava de les mocions plantejades pels grups polítics, assumptes exclosos de dictamen segons es desprèn del que estableix l’article 81 del ROM.

2.- Legitimació activa

Doncs bé, atès que mitjançant el present recurs s’impugnen una pluralitat d’acords adoptats pel Ple de la Corporació, haurem de determinar prèviament si és procedent la presentació d’aquest recurs front a tots i cadascun dels acords adoptats pel Ple.

Un dels pressupostos necessaris per a l’admissibilitat de qualsevol recurs és que el recurrent disposi de legitimació per impugnar i que, a judici de qui subscriu el present informe jurídic, no disposa respecte a la totalitat dels acords impugnats.

(31)

L’article 63.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local(LBRL) es refereix a la legitimació general aplicable en el procés contenciós administratiu dels membres de la corporació, que clarament s’ha de fer extensiva a la via administrativa.

Certament qualsevol membre de la corporació està legitimat per la impugnació de qualsevol acte i/o acord, d’òrgans unipersonals o col·legiats, en formin part o no, amb l’excepció d’aquells acords que no hagin votat en contra de la seva aprovació.

El Tribunal Suprem ha justificat la manca de legitimació activa dels regidors que no hagin votat en contra dels acords que impugna, en nombroses ocasions.

Molt clarificadora és la doctrina que recull la sentència de 14 de novembre de 2005 del Tribunal Suprem:

“Tal precepto ha sido reiteradamente entendido por este Tribunal en el sentido de que los concejales de una Corporación local no pueden impugnar los acuerdos de la Corporación a que pertenecen más que en aquellos supuestos en que hubieren votado en contra del acuerdo que impugnan lo que no acontece cuando se encuentran presentes y no votan en contra del acuerdo (sentencia de 12 de enero de 1994, recurso de casación 874/1992 [ RJ 1994, 928] ). En sentido similar la sentencia de 21 de enero de 2003, recurso de casación 7705/1998 ( RJ 2003, 1527) .-

...

Posición que, independientemente de la solución adoptada en el recurso de amparo 2902/2002, fallado por sentencia 173/2004, de 18 de octubre, es la esencialmente mantenida por el Tribunal Constitucional. Así expresa que «el precepto analizado –el tan repetido art. 63.1.b) LBRL– parte, por elemental lógica, de un principio de legitimación de los miembros representantes populares de las corporaciones locales, que luego resulta matizado en el caso de que los actos propios de dichos representantes durante el proceso de formación de voluntad del órgano que dictó el acto de que se trate contradigan palmariamente la posterior actividad impugnatoria, cosa que se produciría cuando no se hubiese puesto objeción alguna al acuerdo o cuando, incluso, se hubiera votado a favor de su adopción.

(32)

Lo que acabamos de decir no significa negar el derecho de los concejales a abstenerse de expresar su opinión en la adopción de un concreto acuerdo. De lo que se trata es de concretar las facultades conferidas por el art. 63.1.b) LBRL. Y, entendemos, que no ofrece cobertura para su utilización cuando teniendo la posibilidad o el derecho de manifestar la voluntad contraria frente a un concreto acuerdo no se expresa la postura sino que se oculta esa posición mediante la abstención. La falta de participación voluntaria en la expresión de la voluntad del órgano competente, en este caso en las contrataciones municipales, no puede generar el uso de una vía reservada por la Ley a los que si opinaron en contra.”

El Tribunal Suprem en aquesta mateixa sentència ha considerat, fins i tot, que la impugnació d’un acord plenari per un regidor que l’ha votat a favor suposa un abús de dret:

"Abstenerse de mostrar una opinión contraria a un concreto acuerdo municipal en el acto de formación de voluntad y luego pretender su impugnación en vía jurisdiccional por la vía de la legitimación especial recogida en el art. 63.1. b) LBRL ..., tras el rechazo de una petición de revisión de los actos administrativos, bajo el argumento de que el acto impugnado lesiona la legalidad puede comportar no solo un abuso de derecho sino metajurídicamente una desconsideración hacia los votantes mediante cuyo voto el componente del órgano colegiado pudo acceder a la condición de miembro del ente local."

En aplicació de l’article 63.1b) de la LBRL i de la doctrina del Tribunal Suprem que mostra la sentència citada, queda clar que la legitimació s’atribueix únicament als membres de la corporació que haguessin votat en contra de l’aprovació d’un determinat acte. En aquest cas, el recurrent, regidor de Democracia 3.0, va mostrar la seva conformitat o la seva abstenció en alguns dels acords que ara pretén impugnar al·legant que els actes son nuls de ple dret.

Així doncs, és procedent acordar la inadmissió a tràmit del recurs de reposició per manca de legitimació activa en relació als acords impugnats en el recurs però votats a favor pel recurrent en la sessió plenària, que són els següents:

• Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 11/2014, per generació i transferència de crèdit.

(33)

• Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

I de la mateixa manera, és procedent NO ADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició per manca de legitimació activa en relació als acords impugnats en el recurs però sobre els que el recurrent va abstenir-se en el Ple, que són els següents:

• Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

3.- Impugnació de l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal i plantilla per l’any 2015.

Aquest assumpte està relacionat amb el punt 2.2.01 de l’ordre del dia del Ple de data 18/12/2014.

L’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, estableix que poden ser objecte de recurs de reposició els actes administratius que posin fi a la via administrativa.

Per tant, amb caràcter general, un acte de tràmit no pot ser objecte d’impugnació mitjançant recurs de reposició.

L’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal no és un acte que posi fi a la via administrativa. Ni tan sols és un acte definitiu, resolutori d’un procediment administratiu, sinó que és un acte de tràmit no impugnable que permet la continuació de la tramitació de l’expedient d’aprovació dels pressupostos municipals.

El procediment per l’aprovació del pressupost i plantilla municipal és el previst a l’article 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL):

(34)

1. Aprovació inicial pel Ple de la Corporació

2. Exposició pública, previ anunci a butlletí corresponent per 15 dies per l’examen i presentació de reclamació pels interessats davant el Ple.

3. Aprovació definitiva amb la resolució de les reclamacions presentades en temps i forma.

Per tant en aquest procediment, és l’acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal el que posa fi a la via administrativa.

L’acord d’aprovació inicial del pressupost, acte de tràmit, no pot ser objecte de recurs de reposició.

Únicament és admissible el recurs de reposició contra els actes de tràmit en els supòsits establerts a l’article 107.1 de la LRJPA:

“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley”

L’aprovació inicial del pressupost no pot encabir-se en cap dels supòsits excepcionals de recurs de reposició contra actes de tràmit que contempla l’article 107.1 de la LRJPA.

Tampoc podem considerar aquest recurs contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal com una reclamació administrativa prevista a l’article 170 del TRLHL que hauria de ser resolta abans de la aprovació definitiva, per diverses raons:

1. Perquè les al·legacions formulades en el recurs de reposició no es refereixen a les causes de reclamació taxades establertes a l’article 170.2 del TRLHL.

2. Perquè en data 19 de gener de 2015, registre d’entrada 401 el recurrent presenta la reclamació administrativa contra l’acord del Ple de data 18/12/14, pel qual s’aprova inicialment el pressupost general de l’Ajuntament i a judici del que subscriu el present informe, és dubtosa la legitimació activa del recurrent com a “interessat” per presentar la reclamació administrativa prevista als articles 169 i 170 del TRLHL contra l’aprovació inicial del pressupost, qüestió que no és el moment de tractar per no ser objecte del recurs.

(35)

Per tant, ens trobem davant d’un supòsit previst a la Llei que empara la inadmissió del recurs de reposició, ja que l’acord impugnat és l’aprovació inicial del pressupost i la plantilla del personal, havent de seguir-se per la seva aprovació definitiva els tràmits establerts als articles 169 i següents del TRLHL, entre els que trobem el període d’exposició pública, ja exercit pel recurrent en el seu escrit d’al·legacions.

A la vista d’allò exposat, és procedent NO ADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició presentat contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2015, per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, plantilles de personal, bases d’execució del pressupost i establiment de les retribucions dels membres de la corporació i indemnitzacions dels grups polítics municipals.

4.- Efectes jurídics de la manca de dictamen formal de la Comissions informatives

En atenció a les causes d’inadmissió que hem considerat en els apartats precedents, resulta que únicament hauríem d’entrar a valorar el recurs de reposició interposat, quan el fons, respecte dels acords impugnats següents:

1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació per l’any 2015.

2. Modificació de les zones d’afectació i volum d’estacionament regulats (zona blava), així com la distribució de places, tot mantenint el còmput global de places.

3. Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

Al marge d’algunes irregularitats procedimentals no invalidants denunciades que no s’adeqüen estrictament a allò establert al ROM municipal, a les que faré referència més endavant, el recurs de reposició s’ha motivat bàsicament en la impugnació dels acords referits per no haver estat objecte de dictamen per les respectives comissions informatives amb caràcter previ a la deliberació i aprovació pel Ple.

Referencias

Documento similar

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 30 de Septiembre de 2020 por la que se convoca proceso selectivo para la contratación

comenzando con la de este

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del personal docent i no docent dels centres educatius

pèrdua de la por a l’embaràs (que, no obstant això, no va acompanyada d’una educació sexual adequada i informació sobre salut sexual); major permissivitat

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

On est là devant un dilemme : ou bien promouvoir une régionalisation avancée standard et l’appliquer sans distinction à l’ensemble du territoire national ; dans ces conditions,