La Transfusió. Què és una transfusió de sang?

Download (0)

Full text

(1)
(2)

La Transfusió

Les persones que tenen anèmia (dis-minució de glòbuls vermells o hematies en sang) poden, en alguns casos, necessitar una transfusió de sang.

Què és una transfusió de sang?

Anomenem transfusió de sang o de glòbuls vermells a l’administració d’hematies d’una persona a una altra. Els d’hematies s’obtenen a partir de la sang que una persona dóna. Se separen els d’hematies d’altres components de la sang i es recullen i guarden en una bossa, anomenada concentrat de d’hematies. Després d’analitzar aquesta sang, s’administra a altra persona a través d’un catèter en una vena.

Com s’administra una transfusió?

Les bosses de concentrat de hematies s’administren a través d’un catèter petit en una vena superficial (via perifèrica) o a través d’un catèter de major grandària en una vena de major calibre, com són per exemple les venes jugular en el coll o femoral en l’engonal (vies centrals). També es poden administrar a través d’un reservori subcutani o port-a-cath en aquells pacients que els hi han implantat.

Les transfusions les indica sempre un metge/ssa i les administra un infermer/a, que les supervisa i controla.

Es poden realitzar ingressats en un hos-pital o sense necessitat d’ingrés, en un hospital de dia. Cada vegada que es faci una transfusió el seu metge li informarà d’això i li demanarà la seva autorització. A més, el seu infermer prendrà una mostra de sang de la persona que s’ha

Hola Albert

Hola Teresa Hola Luc í a

Que avui no ve amb tu el Pau per jugar? No pot, està malalt a l’hospital Som-hi Luc í a! Hem d’anar a veure en Pau Podem anar-hi nosaltres també?

D’acord, però heu de demanar perm í s

als vostres pares

Hola Pau!

Hola nois

Què és el que et passa,

Pau?

Estic malalt, em trobo malament i cansat, i no tinc

ganes de jugar ni res

Pau, t’haurem de fer una TRANSFUSIÓ per poder-te curar

Això sona fatal, què deu ser això d’una transfu... no sé què?

(3)

La Transfusió

de transfondre per a assegurar-se que sigui compatible amb la sang que s’administrarà (proves creuades). Això significa que es determina el grup del nen i de la sang a administrar (per exem-ple sang 0+ o B-) i que es creuen per a comprovar que no són incompatibles.

Quan està indicada una transfusió?

No existeix un valor d’anèmia a partir del qual s’hagi de realitzar una transfusió. Depèn de la situació de la persona en aquell moment, de la seva tolerància a l’anèmia i del tipus de complicació que presenti. Els metges intentaran transfon-dre només en els casos que sigui estrictament necessari. Je je, TRANS-FU-SIÓ, però no t’espantis Pau, no n’hi ha per tant... Us ensenyar é una cosa, nois

Hola Dr. Rebó

Hola amic, què tal estàs? Et fa res explicar a aquests

nens qui ets i qu è fas amb els teus

companys?

És clar

El meu nom cient í fic és “ERITRÒCIT”. Ve del grec erythro i kito. Significa “cèl·lula vermella”, però

em podeu dir Eritro

Hola Eritro!!

També se’m coneix amb el nom d’hematie o glòbul vermell, i el meu

color es deu a un pigment que porto a l’interior, l’hemoglobina

El vermell i el rosa són els meus colors

preferits... La meva funció i la dels meus companys és transportar oxigen des dels pulmons a totes

les parts del vostre cos, teixits i cèl·lules, per a

que pugui funcionar

I també endur-me’n les deixalles, com el diòxid de carboni

Hola company Hola Eritro,

hola nois Per què el teu

amic és més fosc que tu?

(4)

La Transfusió

Quins són els beneficis de la

transfusió?

En les persones que tenen anèmia important, l’ oxigenació dels òrgans i teixits de l’organisme no és bona perquè hi ha menys hematies, que són els responsables de transportar l’oxigen des dels pulmons a totes les cèl·lules del nostre cos.

Quan hi ha anèmia, el cor bomba la sang amb més rapidesa (augmenta el ritme cardíac o taquicàrdia) per a inten-tar compensar la falta d’ hematies i fer-los passar més vegades pels pulmons per a oxigenar-se. La transfusió, a l’aportar hematies, pot millorar l’ oxigenació i evitar que el cor ctingui un excés de treball.

A més, en algunes malalties, com l’anèmia de cèl·lules falciformes, pot tenir un efecte beneficiós perquè els hematies transfosos no són falciformes i milloren el flux de la sang, que pot estar disminuït per la presència de hematies falciformes que embossen la circulació.

Quins riscos té la transfusió?

1. Sobrecàrrega o excés de ferro: cada unitat de sang té ferro que s’acumula amb cada transfusió perquè l’organisme per si sol no pot eliminar-ho. Aquest excés de ferro no sol ser important quan es realitzen transfusions esporàdiques. No obstant això, en les persones que necessiten transfusions cròniques (cada 3-6 setmanes) aquest excés de ferro pot danyar alguns òrgans com són el fetge i el cor. Per a evitar aquestes complica-cions és molt important que es faci un

Això és perquè ell porta el diòxid de carboni i jo l’oxigen

Sí, el diòxid de carboni fa que se’ns posi aquest

color més fosc

Això que esteu traient de les motxilles és l’”oxigen” que deies i el “diòxid de carboni”? Molt llesta, Teresa L’oxigen és necessari per viure

L’oxigen és com el menjar o gasolina que necessiten les vostres cèl·lules per poder funcionar, i el diòxid

de carboni és les escombraries

I és l’hemoglobina la que ens ajuda a transportar-los Vosaltres sou

la sang que em surt quan caic al

parc i em faig una ferida?

Sí, som nosaltres. El que passa és que som tan petits que en una gota

de sang hi pots trobar milions de glòbuls vermells o eritròcits

A més... la sang no només es compon

d’eritròcits...

També hi ha els glòbuls blancs, que ajuden a la defensa de l’organisme

Les plaquetes, que són les que fan que et cicatritzin les ferides...

Tot això portem a la sang? I no només això, que és el principal, sinó molt í ssimes més coses... ... com anticossos, hormones, proteïnes, sucres, etc. I tot dissolt al plasma sanguini, que

és el líquid pel que ens movem

(5)

La Transfusió

tractament (anomenat quelant) per a eliminar el ferro. Existeixen medica-ments com la desferoxamina que cal administrar de forma subcutània durant 8-10 hores cada dia, almenys 5 dies a la setmana. També existeixen medica-ments més nous que es poden administrar en forma de comprimits o pastilles, com la deferiprona i el deferasirox. El seu metge li explicarà quin és el tractament més apropiat en el seu cas.

2. Reaccions transfusionals: en alguna ocasió durant la transfusió es pot presentar al·lèrgia o intolerància a algu-na substància de la sang que se li administra. Els símptomes poden ser febre, calfreds, dolor o urticària. Quan això succeeix s’ha de valorar per un metge qui plantejarà l’administració de medicació per a calmar aquestes reaccions.

3.Transmissió d’infeccions: la sang que s’administra s’obté de donacions d’altres persones. S’analitza amb la finalitat d’evitar la transmissió infeccions com l’hepatitis B i C i el virus de la SIDA. Després d’aquestes anàlisis, el risc de transmetre una d’aquestes infeccions és avui dia molt petit. Per exemple, el risc d’adquirir una infecció pel virus de la SIDA és inferior a un en un milió.

Val, però segueixo sense entendre què és

una transfusió

A veure nois... A vegades, a causa de malalties, accidents, ferides

greus i operacions, es perden quantitats importants de sang, sobretot d’eritròcits com nosaltres,

que el cos no pot fabricar tan de pressa

... llavors, per a que el cos pugui recuperar aquesta sang, és necessari fer una “transfusió” , que consisteix en introduir sang d’una altra persona a la persona

malalta

I per què ha de ser d’una altra

persona? Perquè la sang només es fabrica dins

del cos dels humans i dels animals Per això avui en

dia existeixen bancs de sang,

on la gent va a donar

D’aquesta manera no cal que el donant

i la persona a qui es transfon estiguin juntes mentre es realitza la transfusió A més, en aquests llocs la sang s’analitza i es classifica

rigorosa-ment per comprovar que està lliure de malalties i saber de quin

grup sanguini és

Grup sanguini?

Hi ha 4 classes de tipus de sang o grup sanguini, i només es pot rebre sang de la que sigui compatible

(6)

La Transfusió

Quins tipus de transfusió de sang

existeixen?

Existeixen diferents tipus de transfu-sions d’hematies:

1) Transfusió simple: és el tipus més freqüent. S’administra sang a la persona a través d’un catèter en una vena. Es realitza de forma esporàdica, quan la persona té una anèmia important o presenta alguna complicació que la necessiti.

2) Transfusió crònica: algunes persones amb determinades malalties (talassèmia major, certs pacients amb anèmia falciforme o altres anèmies cròniques greus) precisen transfusions periòdiques (cada 3-6 setmanes), durant mesos, anys o per a tota la vida.

3) Recanvi sanguini o exanguinotrans-fusió: Aquest tipus de transfusió consis-teix en administrar a la persona una quantitat de sang i alhora se li treu la mateixa quantitat del seu cos per un altre catèter. Pot estar indicada, entre altres situacions, en persones amb anèmia falciforme que han presentat alguna complicació greu com pot ser un infart cerebral. El recanvi millora la circulació de la sang perquè disminueix les cèl·lules falciformes que dificulten el flux sanguini. Sí, existeixen quatre grups: O, A, B i AB I rebre una transfusió fa mal?

De cap manera, l’única molèstia és que cal fer una punxadeta a la persona que s’ha de transfondre, però

només és un moment, el demés no fa mal

Doctor, ja sé el que és una transfusió i per a qu è serveix. Seré valent i no em

farà por que me la faci Me n’alegro

Això mateix, germanet! Així podràs

tornar a jugar amb nosaltres aviat

Dies més tard... Hola Pau, quina alegria tornar-te

a veure!

Què tal tot?

Genial, va anar tot molt bé i ja estic

com nou

Fins una altra, amics!!

(7)

La Transfusió.

El viatge de la sang

Guió original: Javier Metidieri Luengo Coro Delgado Muñoz Text columnes: Dra. Susana Rives Solá Il·lustracions: Joaquín González Dorao Concepció i realització: ALHETA. www.alheta.com

Director del projecte: Antonio César Cerrato Sánchez Adaptació versió catalana: María del Mar Mañú Pereira Laura Olaya Costa

Maquetación e impresión: grafimon-04 Depósito Legal: BA-000722-2009. Copyright 2009

Figure

Updating...

References

Related subjects :