PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Texto completo

(1)

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Ordre EMO/193/2014, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa pilot de formació professional Aprenent i treballant del Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Entitats beneficiàries Quines parts intervenen?

Aquest Programa té tres parts importants que hi participen activament:

a) “Entitat promotora”: és l’entitat que detecta les necessitats de les empreses d’un sector i cerca una entitat formadora per impartir la formació que és objecte del contracte per a la formació i l’aprenentatge. L’entitat promotora és qui presenta el projecte al SOC. Poden ser entitats promotores les organitzacions empresarials sectorials o intersectorials, els centres de formació professional, les empreses o les entitats locals o els organismes dependents d’aquestes amb competències en polítiques actives d’ocupació.

b) “Empresa”: és l’entitat que contracta a les persones participants sota la modalitat contractual de “contracte per a la formació i l’aprenentatge”. Aquestes empreses han de comptar amb centres de treball radicats a Catalunya on portar a terme l’activitat laboral que s’inclogui en el projecte. Pot participar qualsevol tipus d’empresa, de capital majoritàriament privat, sota qualsevol forma jurídica inclosos els autònoms i les persones físiques que realitzen actuacions en l’exercici de la seva pràctica professional o activitat econòmica. c) “Entitat formadora”: és l’entitat, pública o privada, acreditada al registre de centres i entitats de formació del SOC per a impartir la formació per a l’obtenció del certificat de professionalitat que s’inclou en el projecte.

Pot ser una l’entitat promotora i a la vegada l’entitat formadora o empresa? Si, sempre i quan l’entitat compleixi els requisits per ser dues parts en el procés.

Persones destinatàries

(2)

Les persones destinatàries del Programa Pilot d’Aprenent i Treballant són les persones joves, majors de 16 i menors de 30 anys, que no tinguin la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contractes de pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte.

Han de complir amb algun requisit?

A més del requisit recollit en la pregunta anterior, les persones destinatàries han de complir, el dia abans de la contractació, els següents requisits:

a) Estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats.

b) Complir amb els requisits de l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

c) Complir els requisits dels articles 11.2.c) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i l’article 6 del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre.

Projecte del Programa Aprenent i Treballant Què és un projecte d’Aprenent i Treballant?

Conjunt d’accions i iniciatives formatives mixtes de formació i ocupació. És a dir, un projecte d’aquest programa és l’encaix de:

Per una banda: la concreció dels llocs de treball i les empreses que formalitzaran els contractes de treball i dels joves a contractar.

D’altra banda: la concreció de la formació adequada als llocs de treball, conduent a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, i de l’entitat formadora, acreditada en el registre del SOC per a la seva impartició.

Quines línies de subvenció té aquest projecte? Té dues línies:

a) Línia d’accions formatives

(3)

Què ha de contenir el Projecte?

La base 10 de l’Ordre EMO/193/2014, de 23 de juny, estableix els requisits mínims que ha de contenir la memòria del Projecte i que a continuació detallem.

a) Entitat promotora del projecte de formació professional

b) Àmbit d’aplicació del projecte de formació professional (incloure la descripció dels llocs de treball).

c) Objectius i continguts

d) Modalitat de formació professional

e) Nombre de persones destinatàries del projecte, especificant el nombre de contractes

f) Relació nominal de les persones destinatàries raó social i NIF de les empreses contractants i declaració conforme compleixen els requisits establerts a la base 9 de l’Ordre EMO/193/2014, de 23 de juny.

g) Entitat acreditada per a impartir la formació h) Cost previst de les accions formatives

i) Temporalització del projecte “aprenent i treballant”

j) Acció de suport, coordinació, tutoria i seguiment del desenvolupament del projecte “aprenent i treballant”

Què s’aprova?

Aquesta Ordre preveu l’aprovació de realització del projecte de formació professional Aprenent i Treballant. Aquest projecte inclou les subvencions de formació i, si escau, de suport.

L’aprovació del projecte per part del SOC comporta l’autorització d’inici de l’activitat formativa que preveu l’article 16.9 del RD 1529/2012, de 8 de novembre per part del SEPE.

Què es subvenciona?

Aquest Programa té dues línies de subvencions:

Subvenció de les accions formatives. El SOC subvenciona l’acció formativa de tots els projectes aprovats. Per tant, la formació inherent al

(4)

contracte no suposa cap despesa per a l’empresa que contracta els joves. La sol.licita directament al SOC l’entitat formadora.

Subvenció de les accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment al desenvolupament dels projectes. El SOC subvenciona l’acció de suport, coordinació, tutoria i seguiment dels projectes promoguts, exclusivament, per organitzacions empresarials sectorials o intersectorials.

Import que es subvenciona

Per les accions formatives: l’import màxim a subvencionar és de 8 euros per participant i hora de formació.

Per les accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment: es subvencionarà l’import dels costos salarials i de cotització a la seguretat social d’acord amb el conveni d’aplicació de les persones que portin a terme aquestes funcions i amb les següents limitacions:

a) les despeses salarials subvencionables han de fer referència a un número determinat de persones. S’estableix una ràtio de 1 persona de suport a jornada completa per 20 contractes formalitzats. Si el nombre de contractes és inferior, la jornada serà proporcional.

b) El número màxim de mensualitats a subvencionar seran la meitat de la durada del projecte.

Accions formatives subvencionables

Puc impartir qualsevol tipus d’accions formatives?

No. Les accions formatives dels projectes de formació “Aprenent i Treballant” han d’estar adreçades o bé a l’obtenció d’un certificat de professionalitat per la totalitat dels mòduls o bé, si la durada del contracte no ho permet, a l’obtenció de la certificació parcial de determinats mòduls formatius d’un certificat de professionalitat.

Juntament amb aquesta formació, els projectes poden incloure formació no referida als certificats de professionalitat per a donar resposta a les necessitats formatives del sector de l’activitat. No és possible impartir únicament formació complementària.

(5)

Els establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, a l’Odre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, i en els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat.

Hi ha un mínim i màxim de persones a les accions formatives?

Les accions formatives s’han d’organitzar en grups de 5 persones com a mínim i 20 com a màxim.

Hi ha un número d’hores formatives obligatòries?

Si. Durant el primer any, les persones amb contractes de formació i aprenentatge han de dedicar al menys el 25% de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectius o, en el seu defecte, de la jornada legal màxima, a activitats formatives. Durant el segon i tercer any, el percentatge de dedicació a activitats formatives serà del 15%.

Puc subcontractar la formació de certificat de professionalitat perquè la faci una altra entitat?

No. Les entitats beneficiàries de les subvencions han d’impartir de manera directa la formació de certificat de professionalitat. No obstant, si que és possible la subcontractació de la docència, total o parcialment.

Puc subcontractar la formació complementària perquè la faci una altra entitat? Si, però per una sola vegada. Les entitats beneficiàries poden subcontractar la formació complementària a un servei docent extern, entès com la contractació d’entitats especialitzades en la matèria. El centre subcontractat no podrà concertar amb tercers l’execució total ni parcial de l’activitat subcontractada.

Les persones participants tenen un tutor a les accions formatives?

Si. L’entitat formadora designarà, d’entre les persones professores de la seva entitat, a una persona que exercirà les funcions de:

(6)

coordinació de l’avaluació amb les persones professores i tutores que hi intervenen.

funcions d’interlocutora amb l’empresa per el desenvolupament de l’activitat formativa i laboral establerta en el contracte.

Accions de suport subvencionables

Totes les entitats beneficiaries tenen dret a la subvenció de la línia de suport? No. Només se subvencionarà a les entitat promotores que siguin organitzacions empresarials sectorials o intersectorials.

Que és subvenciona? i Quin és l’import?

Són subvencionables les despeses salarials i de seguretat social amb les següents limitacions d’import màxim.

Se subvenciona una persona a jornada completa per cada 20 joves durant la meitat de la durada del Projecte. Si el Projecte és de menys de 20 joves, la jornada laboral subvencionables es reduirà proporcionalment i la durada serà la meitat .

Contracte de treball

Quin model contractual tinc que formalitzar amb la persona destinatària del Programa?

 Modalitat: Contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat pel Real Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.

 Salari: La retribució es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb allò establert al conveni col·lectiu. En qualsevol cas, la retribució no pot ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

 Durada: mínim d’un any i màxim de tres, excepte que el conveni col.lectiu estableixi un temps menor però mai inferior a 6 mesos

 Jornada: completa

 Temps de treball efectiu, relacionat amb el temps dedicat a les activitats formatives, no pot superar el 75 per cent el primer any, o el 85 per cent

(7)

el segon i tercer any, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en el seu defecte, de la jornada legal màxima

Figure

Actualización...

Related subjects :