ACORD MARC PER A CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

Texto completo

(1)

ANY 2013-2014

EXPEDIENT NÚM. UVIC2013007

ACORD MARC PER A CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Regulació harmonitzada: Sí Criteris d’adjudicació: Diversos

TÍTOL: ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS A LA UNIVERSITAT DE VIC

CPA-2008: 47.00.31, 58.29.50, 33.13.19 i 77.33.12

CPV-2008: 30213000-5, 30213100-6, 30231310-3, 48780000-9 i 48820000-2 Categoria: No procedeix

(2)

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE L’ACORD MARC

A.- DIVISIÓ EN LOTS Bloc 1:

Lot núm. 1 (ordinadors de sobretaula, 100 unitats): Preu unitari compra 600,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 2 (ordinadors portàtils, 300 unitats): Preu unitari compra 660,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 3 (ordinadors portàtils lleugers, 50 unitats): Preu unitari compra 1.000,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 4 (monitors):

Monitors 22” (± 5), 180 unitats: preu unitari compra 180,00 €, IVA exclòs Monitors 24” (± 5), 110 unitats: preu unitari compra 250,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 5 (ordinadors de sobretaula d’altes prestacions, 80 unitats): Preu unitari compra 950,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 6 (ordinadors de sobretaula per a disseny gràfic, 80 unitats): Preu unitari compra 1.500,00 €, IVA exclòs

Lot núm. 7 (virtualització d’escriptoris):

Servidor + virtual. + programari: preu compra 160.000,00 €, IVA exclòs Client lleuger, 300 llicències: preu unitari compra 275,00 €, IVA exclòs

Bloc 2:

Lot núm. 8 (arrendament sense opció de compra d’articles del bloc 1): Factor per al lot núm. 1: 0,0260

Factor per al lot núm. 2: 0,0253 Factor per al lot núm. 3: 0,0260 Factor per al lot núm. 4 (22”): 0,0265 Factor per al lot núm. 4 (24”): 0,0265 Factor per al lot núm. 5: 0,0268 Factor per al lot núm. 6: 0,0258

(3)

B.- PRESSUPOST BASE O TOTAL DE L’ACORD MARC (IVA inclòs) 1. Opció 1, compra:

Primer any:

En xifres: 662.886,40 €

En lletres: sis-cents seixanta-dos mil vuit-cents vuitanta-sis euros i quaranta cèntims

En cas de pròrroga, cada any: En xifres: 156.428,80 €

En lletres: cent cinquanta-sis mil quatre-cents vint-i-vuit euros i vui-tanta cèntims

2. Opció 2, arrendament operatiu (no inclou el lot núm. 7): Primer any:

En xifres: 508.416,64 €

En lletres: cinc-cents vuit mil quatre-cents setze euros i seixanta-quatre cèntims

En cas de pròrroga, cada any: En xifres: 169.472,21 €

En lletres: cent seixanta-nou mil quatre-cents setanta-dos euros i vint-i-un cèntims

C.- VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC (IVA exclòs) 1. Total (3 anys):

En xifres: 942.798,40 €

En lletres: nou-cents quaranta-dos mil set-cents noranta-vuit euros i quaranta cèntims

2. Exclusivament a l’efecte de la determinació de la solvència econòmica mínima, els valors estimats de la primera anualitat són els següents:

Lot núm. 1 (ordinadors de sobretaula) ...44.928,00 € Lot núm. 2 (ordinadors portàtils)...144.270,72 € Lot núm. 3 (ordinadors portàtils lleugers) ...37.440,00 € Lot núm. 4 (monitors) ...45.715,68 € Lot núm. 5 (ordinadors d’altes prestacions)...58.659,84 € Lot núm. 6 (ordinadors per a disseny gràfic) ...89.164,80 € Lot núm. 7 (virtualització d’escriptoris) ...150.000,00 € Lot núm. 8 (arrendament)...150.000,00 €

(4)

D.- FORMA DE DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE Per preus unitaris

E.- DATA D’INICI, TERMINIS I PRÒRROGA

1. Data prevista per a l’adjudicació de l’acord marc: 20 de desembre de 2013 2. Vigència de l’acord marc: un (1) any

3. Possibilitat de pròrroga de l’acord marc: sí, per dues (2) anualitats consecutives d’un (1) any de durada cada una d’elles, per mutu acord entre les parts

4. Vigència mínima dels contractes i de l’extensió de garantia: quaranta-vuit (48) mesos

5. Vigència de l’arrendament (lot núm. 8): quaranta-vuit (48) mesos

F.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Qualsevol dels tres apoderats següents, actuant solidàriament: 1. El rector de la Universitat de Vic (UVic)

2. El director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB) 3. El gerent de la UVic

G.- HABILITACIÓ EMPRESARIAL S’exigeix: No

H.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ

1. Classificació requerida: no s’exigeix en tractar-se d’un subministrament. 2. Acreditació de la solvència:

– Econòmica i financera: a través dels mitjans indicats a la clàusula 11.2.1a.2) i a la clàusula 11.2.1a.3) d’aquest plec.

– Tècnica: a través del mitjà indicat a la clàusula 11.2.2a.1) d’aquest plec, sem-pre que es tracti de treballs o serveis similars al que es sem-pretén contractar, i a més, en el cas dels lots del bloc 1, a través dels mitjans indicats a les clàusu-les 11.2.2a.2), 11.2.2a.3) i 11.2.2a.5), també d’aquest plec.

3. Acreditació del compliment de determinades normes de garantia de la qualitat o de gestió ambiental:

(5)

4. Solvència mínima exigida: – En tots els lots:

a) Fons propis en l’últim exercici tancat iguals o superiors a la suma dels va-lors estimats anuals dels lots a l’adjudicació dels quals s’opti, amb el límit màxim de cent cinquanta mil euros (150.000 €) en els lots d’import més ele-vat (núms. 7 i 8) (apartat C.2 d’aquest quadre de característiques). No s’ac-cepten en cap cas ofertes de licitadors els comptes dels quals reflecteixen fons propis negatius o bé préstecs participatius.

b) Volum global de negocis promig dels últims tres anys igual o superior al triple de la suma dels valors estimats anuals dels lots a l’adjudicació dels quals s’opti segons l’apartat C.2 d’aquest quadre de característiques.

c) Contractes de subministrament amb objecte similar al del lot a l’adjudica-ció del qual s’opti, formalitzats en els últims tres anys i ja executats, per im-port igual o superior al valor estimat anual del mateix lot segons l’apartat C.2 d’aquest quadre de característiques. Cal presentar almenys un certificat de correcta execució corresponent a aquests contractes, original. La FUB es re-serva el dret de contactar amb cada un dels clients indicats per verificar les dades.

– En el lot núm. 7, a més, la certificació màxima de cada fabricant de progra-mari de CPD i la certificació màxima del prograprogra-mari de virtualització propo-sat.

– En tots els lots del bloc 1 cal, a més, que tot el maquinari lliurat com a mos-tra compleixi les especificacions tècniques mínimes del PPT.

I.- GARANTIA PROVISIONAL S’exigeix: No

J.- VARIANTS O MILLORES

No s’admeten variants (incloent en aquest concepte les alternatives); la presenta-ció de variants determina l’exclusió del procediment. S’exceptua d’això el lot núm. 7, que inclou dues úniques solucions alternatives possibles. Únicament es poden admetre les millores avaluables d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en aquest plec.

K.- GARANTIA DEFINITIVA

S’exigeix: només a la signatura dels contractes Import: 2% de cada contracte

(6)

L.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT No n’hi ha

M.- REVISIÓ DE PREUS

Procedeix: Únicament en el cas de pròrroga de l’acord marc, i en els con-tractes d’arrendament

Condicions: Els preus s’actualitzaran anualment, aplicant el 85 per 100 de la variació anual de l’índex de preus al consum general de Catalu-nya publicat per l’“Instituto Nacional de Estadística” o l’organis-me que en el futur el substitueixi.

N.- SUBCONTRACTACIÓ Procedeix: Sí S’exigeix: No Límit màxim: 15%

O.- ENS QUE SUBVENCIONEN ELS CONTRACTES Cap

P.- PLA DE SEGURETAT I SALUT S’exigeix: No

Q.- PROGRAMA DE TREBALL S’exigeix: No

R.- LLOC DE LLIURAMENT I EXECUCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS Diversos campus de la Universitat de Vic, tots ells a la ciutat de Vic

S.- TERMINI DE GARANTIA POSTERIOR A LA RECEPCIÓ

(7)

T.- FORMA DE PAGAMENT

1. Compra: transferència bancària a seixanta (60) dies

2. Arrendament: domiciliació bancària per mensualitats vençudes

U.- UNITAT ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COMPTABILITAT Àrea de Gestió Econòmica de la UVic (carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic)

(8)

I

DISPOSICIONS GENERALS

1

OBJECTE I PLECS REGULADORS

1.1 L’objecte del present acord marc és fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que durant el termini de la seva vigència es formalitzaran a la seva empara a fi d’efectuar els subministraments designats a l’apartat A del quadre de característiques del present plec i de prestar els serveis associats, segons la documentació contractual, a la Universitat de Vic (en endavant, UVic). L’entitat que convoca la licitació és la Fundació Universitària Balmes (en endavant, FUB), com a titular de la UVic.

1.2 En virtut de l’adjudicació dels contractes, sempre que sigui procedent i necessa-ri, l’adjudicatari ha de cedir a la FUB els drets de propietat intel·lectual corres-ponents a les llicències d’ús de programari que puguin derivar-se dels subminis-traments realitzats.

1.3 Les necessitats que cal satisfer mitjançant els contractes a què l’acord marc ha de donar lloc, i la forma en què cal satisfer-les, són les que figuren en el plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT), on queda constància de tots els fac-tors de qualsevol ordre que cal tenir en compte.

1.4 L’acord marc es divideix en els lots que s’identifiquen a l’apartat A del quadre de característiques d’aquest plec. Cada un dels lots té un únic adjudicatari. 1.5 El present plec de clàusules particulars i el PPT regeixen tant la licitació pública i

l’execució de l’acord marc com l’execució dels contractes celebrats a la seva empara; per tant, tenen caràcter contractual i han de ser signats per l’adjudica-tari en prova de conformitat en el moment de la formalització. Les Instruccions internes de contractació de la FUB a què fa referència la clàusula 61.1 d’aquest plec (en endavant, les IIC) també regeixen el procediment, en allò que no pre-veu la documentació de caràcter contractual.

2

REGLES GENERALS DE LA MECÀNICA D’AQUEST PROCEDIMENT

2.1 En virtut del present procediment la FUB selecciona:

a) un proveïdor al qual adquirir cada un dels articles a què corres-ponen els lots indicats en l’apartat A del quadre de característi-ques d’acaracterísti-quest plec, i

(9)

b) un únic proveïdor dels mateixos articles en règim d’arrendament sense opció de compra, també dit arrendament operatiu, empre-sarial o “renting” (en endavant, simplement arrendament). 2.2 Per fer això possible, els lots indicats estan dividits en dos blocs: el bloc 1, de

selecció d’un únic adjudicatari per a cada un dels lots núms. de l’1 al 7, i el bloc 2, de selecció d’un únic adjudicatari per al lot núm. 8, el qual ha d’adquirir els articles als adjudicataris dels lots inclosos en el bloc 1 i cedir-los a la FUB en rè-gim d’arrendament; per tant, tot l’equipament objecte dels contractes que la FUB adjudiqui a l’empara d’aquest acord marc l’han de subministrar els adjudi-cataris dels diferents lots que formen el bloc 1, però amb la particularitat que la FUB elegeix en cada cas una modalitat de subministrament d’entre les dues in-dicades a l’apartat 2.1 anterior (compra o arrendament).

2.3 Coherentment amb l’anterior, en els contractes que se celebren un cop adjudi-cat aquest acord marc, i a la seva empara:

a) Els adjudicataris seleccionats en el bloc 1, lots núms. de l’1 al 7 (en endavant, els proveïdors) estan obligats a vendre els seus ar-ticles, al preu que hagin ofert, tant a l’adjudicatari del bloc 2 com a la FUB, en cada cas a la conveniència d’aquesta última i seguint les seves indicacions.

b) L’adjudicatari seleccionat en el bloc 2, lot núm. 8 (en endavant, l’arrendador) està obligat tant a comprar els articles als adjudi-cataris seleccionats en el bloc 1 o proveïdors, al preu que aquests hagin ofert, com a cedir aquests mateixos articles a la FUB, en la modalitat d’arrendament, també al preu que hagi ofert i en cada cas a la conveniència de la FUB i seguint les seves indicacions. Si la licitació d’algun dels lots del bloc 1 queda deserta, l’obliga-ció de l’arrendador s’entén referida al proveïdor que resulta ad-judicatari de la licitació o concurrència d’ofertes posterior que la FUB convoca per tal d’aconseguir el subministrament de l’article o els articles d’aquell lot del bloc 1.

3

TIPUS DE LICITACIÓ

3.1 En el cas dels lots inclosos en el bloc 1, la licitació s’efectua sobre la base dels preus unitaris indicats a l’apartat A del quadre de característiques del present plec.

(10)

3.2 En el cas del lot inclòs en el bloc 2, la licitació s’efectua sobre la base d’un fac-tor, igualment indicat a l’apartat A del quadre de característiques del present plec, que multiplicat pel preu unitari resultant de l’adjudicació de qualsevol dels lots del bloc 1, donarà la quota mensual d’arrendament del mateix bé, la qual s’haurà de mantenir constant al llarg del nombre de mensualitats indicat a l’a-partat E.5 del mateix quadre de característiques, sense perjudici de la seva revi-sió anual.

3.3 Tant els preus unitaris dels lots inclosos en el bloc 1 com el factor del lot inclòs en el bloc 2 són millorables a la baixa, motiu pel qual tota oferta que excedeixi el tipus prèviament fixat per al lot a l’adjudicació del qual opti quedarà exclosa de la licitació del mateix lot.

3.4 Dins d’un mateix lot és obligatori oferir un preu per a cada un dels articles que s’hi inclouen (o en el lot núm. 8, indicar un factor per a cada un dels altres lots), que ha de ser igual o inferior a l’indicat a l’apartat A del quadre de característi-ques. Tota oferta que incompleixi aquestes normes quedarà exclosa de la licita-ció del mateix lot.

3.5 Cap dels licitadors que resultin adjudicataris pot al·legar que el preu que havia ofert tan sols era vàlid per al cas que se li adjudiquessin més lots que el/s que fi-nalment se li adjudiqui/n.

3.6 En qualsevol cas, el tipus de licitació inclou tota possible retribució a què pugui tenir dret l’adjudicatari per qualsevol element o servei que sigui necessari per a la correcta execució i acabament dels contractes, les despeses generals, el be-nefici industrial i també tota possible retribució per la cessió de drets de propie-tat intel·lectual, si n’hi ha.

4

PRESSUPOST BASE I VALOR ESTIMAT

4.1 El pressupost base o total és el que figura a l’apartat B del quadre de caracterís-tiques. Aquest pressupost constitueix la quantitat màxima que la FUB pot com-prometre per l’execució dels contractes que adjudiqui en virtut d’aquest acord marc durant la primera anualitat, en cada una de les dues modalitats. En cas de pròrroga de l’acord marc, es renova l’assignació prevista per a tots els lots. 4.2 Un cop adjudicat l’acord marc, l’import de l’adjudicació serà l’import que regirà

durant l’execució dels subministraments, amb la particularitat –derivada de la impossibilitat de determinar amb caràcter previ l’import de cada un dels futurs contractes– que l’adjudicació de l’acord marc no suposarà per ella mateixa l’au-torització o el compromís d’una despesa equivalent al producte de l’import de l’adjudicació pel nombre d’unitats previstes, sinó únicament la possibilitat

(11)

d’au-toritzar la despesa a favor de l’adjudicatari per tal producte, com a màxim, du-rant la vigència de l’acord marc. L’autorització de la despesa resultarà només de l’adjudicació dels contractes de desplegament de l’acord marc, l’import de cada un dels quals anirà minorant la quantitat disponible per a encàrrecs futurs. 4.3 El valor estimat de l’acord marc (VE) a l’efecte de determinar el procediment

d’adjudicació i la publicitat és el que figura a l’apartat C del quadre de caracte-rístiques. El VE no inclou l’IVA.

4.4 El pressupost de l’acord marc ha estat determinat d’acord amb el que indica l’a-partat D del quadre de característiques.

5

TERMINI DE DURADA I DATA D’INICI

5.1 El termini de durada de l’acord marc és el que figura a l’apartat E.2 del quadre de característiques, i és prorrogable al seu venciment per mutu acord entre la FUB i l’adjudicatari de cada un dels lots per períodes successius d’un any cadas-cun, fins el màxim que figura a l’apartat E.3 del quadre de característiques, si no existeix denúncia per qualsevol de les dues parts notificada a l’altra de manera fefaent amb quatre (4) mesos d’antelació a la data de venciment del contracte o de cada una de les seves pròrrogues.

5.2 Si el proveïdor d’algun dels lots del bloc 1 no s’avé a la pròrroga, però sí la FUB i l’arrendador adjudicatari del lot núm. 8, aquest s’entén obligat a proveir-se, du-rant el termini de la pròrroga, de qui resulta adjudicatari de la licitació o concur-rència d’ofertes posterior que la FUB convoca per tal d’aconseguir el subminis-trament de l’article o els articles d’aquell lot del bloc 1.

5.3 El termini de vigència dels contractes celebrats a l’empara de l’acord marc és el que figura als apartats E.4 i E.5 del mateix quadre de característiques.

6

FALTA D’EXCLUSIVITAT I DE COMPROMÍS DE DESPESA

6.1 L’adjudicació d’aquest acord marc no atorga a l’adjudicatari cap classe d’exclu-sivitat en els subministraments que constitueixen el seu objecte, ja que la FUB conserva en tot moment la facultat de subscriure contractes amb altres empre-ses, segons la seva conveniència. Això no obstant, durant la vigència de l’acord marc l’exercici per part de la FUB de la facultat de subscriure contractes de sub-ministrament de material similar al descrit en el PPT amb empreses distintes de l’adjudicatària d’aquest requereix un informe tècnic previ que en justifiqui els motius i, si escau, una licitació pública o una concurrència d’ofertes.

(12)

6.2 Les unitats de material indicades en el bloc 1 de l’apartat A del quadre de carac-terístiques corresponen a les necessitats que en el moment de la convocatòria de la licitació la FUB preveu que se li presentaran al llarg dels propers tres anys; orientativament, i sense que això impliqui cap compromís, es pot dir que la pro-porció d’adquisicions es preveu que sigui del 60% en el primer any, i del 20% en cada un dels dos anys següents de possibles pròrrogues, tret de la solució tècni-ca de virtualització d’escriptoris del lot núm. 7, que es preveu d’implantar sen-cera durant el primer any (els clients lleugers, en canvi, seguirien el mateix pa-tró de distribució: 60%+20%+20%).

6.3 Amb tot, la FUB tampoc s’obliga a adjudicar a cap adjudicatari de l’acord marc contractes per un valor similar o igual al que pugui derivar del que s’indica als apartats A, B i C del quadre de característiques, per la qual cosa aquests no te-nen dret a cap tipus d’indemnització si durant la vigència de l’acord marc les co-mandes de la FUB no atenyen les seves expectatives.

II

DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

7

DISPOSICIONS SOBRE EL TRÀMIT DE L’EXPEDIENT

7.1 La tramitació de l’expedient de contractació és la que s’indica en la portada d’a-quest plec, d’acord amb l’article 34 de les IIC.

7.2 L’acord marc s’adjudica pel procediment obert i està sotmès a regulació harmo-nitzada, tot això d’acord amb els articles 16.1, lletra ‘b’, 138.2, 157-161, 190.1, 197.1 i concordants del “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-blico”, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 7.3 En els terminis establerts per dies es computen els dies hàbils o els naturals

se-gons s’indiqui en cada cas, però si s’omet aquesta indicació es computen els dies naturals. En cas que l’últim dia de qualsevol d’aquests terminis s’escaigui en un dissabte o bé un festiu a la ciutat de Vic, el termini s’entén prorrogat au-tomàticament al dia hàbil següent; si hi ha una hora fixada com a límit, serà la mateixa.

7.4 Si en el curs del procediment cal donar audiència a un licitador o al contractista i la norma reguladora no estableix el termini, aquest serà com a mínim de cinc (5) dies hàbils.

(13)

8

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

8.1 Pel que fa a l’acord marc, l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat F del quadre de característiques d’aquest plec. Pel que fa als contractes que han de derivar de l’acord marc, l’òrgan de contractació és el que determinen en ca-da cas les normes d’organització internes de la FUB, d’acord amb l’article 17 de les IIC.

8.2 Les facultats de l’òrgan de contractació són delegables en els termes previstos per la llei.

9

MESA DE CONTRACTACIÓ

9.1 La mesa de contractació que actua en aquest procediment és la permanent de la FUB, que consta en el perfil de contractant (www.uvic.cat/node/287).

9.2 En els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment el president de la mesa pot delegar a favor del vicepresident.

9.3 Perquè la mesa es pugui considerar vàlidament constituïda a l’efecte de cele-brar sessions, deliberar i prendre acords cal la presència del president o de la persona en qui hagi delegat, la del secretari i almenys la d’un dels vocals.

9.4 De totes les reunions de la mesa cal estendre’n una acta, que han de signar tots els membres de l’òrgan i, si escau, els empresaris assistents, i on cal reflectir to-tes les incidències produïdes.

10

REQUISITS ESPECÍFICS DE CAPACITAT

10.1 La capacitat dels contractistes i la forma d’acreditar-la es regeixen per allò que disposen els articles del 54 al 60, 72 i 73 del TRLCSP, les clàusules 15.2 i 25 d’a-quest plec i la present.

10.2 Forma d’acreditació de la capacitat d’obrar: 10.2.1 Empreses espanyoles:

a) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que són perso-nes jurídiques s’acredita mitjançant:

(14)

a.1) L’escriptura (de constitució o de modificació posterior) en la qual consten les normes vigents que regulen la seva acti-vitat, inscrita en el Registre Mercantil quan això sigui exigi-ble conforme la legislació aplicaexigi-ble. Quan no ho sigui, s’a-credita mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional en el qual consten les sus-dites normes, inscrits, si escau, en el registre oficial corres-ponent.

a.2) El NIF de l’empresa.

b) Els empresaris individuals espanyols han de presentar el docu-ment nacional d’identitat o un docudocu-ment equivalent (passaport, etc.).

c) En un i altre cas, si és exigible segons l’objecte de l’acord marc i així ho indica l’apartat G del quadre de característiques d’aquest plec cal presentar les autoritzacions i permisos administratius preceptius per a l’exercici de l’activitat empresarial.

10.2.2 Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu cal que aportin:

a) La documentació acreditativa de la seva inscripció en el registre procedent o les certificacions que indica l’apartat de l’annex I del “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administra-ciones Públicas”, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’oc-tubre (RGLCAP), que corresponguin segons el tipus de contracte. b) Quan la legislació de l’Estat en què es trobin establertes aquestes

empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei de què es tracti, han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

10.2.3 Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’a-portar:

a) Un informe lliurat per la missió diplomàtica permanent o per l’o-ficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, amb l’acreditació prèvia per part d’aquesta, que figu-ren inscrits en el registre local professional, comercial o similar, o bé que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats a les quals s’estén l’objecte de l’acord marc.

(15)

b) Si l’acord marc està subjecte a regulació harmonitzada, un infor-me lliurat per la missió diplomàtica permanent o per la Secreta-ria General de Comerç Exterior de l’Estat espanyol que acrediti que l’Estat d’on són nacionals ha signat l’Acord sobre Contracta-ció Pública de l’OrganitzaContracta-ció Mundial de Comerç; en cas contrari, l’informe de reciprocitat indicat a l’article 55.1 del TRLCSP.

10.3 Normes per al cas que l’oferta la presenti una UTE:

10.3.1 L’acord marc pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es consti-tueixi temporalment a aquest efecte (UTE).

10.3.2 En cas que diverses empreses en unió temporal presentin una oferta conjunta, cadascuna d’elles ha d’acreditar la seva personalitat i la se-va capacitat segons el que disposa aquesta clàusula.

11

REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA

11.1 La solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels contractistes i la forma d’acreditar-la es regeixen per allò que disposen els articles del 62 al 64 i del 74 al 82 del TRLCSP; les clàusules 15.2 i 25 d’aquest plec i la present.

11.2 Forma d’acreditació de la solvència:

11.2.1 Pel que fa a la solvència econòmica i financera:

a) Cal presentar necessàriament els documents que indica l’apartat H.2 del quadre de característiques de l’acord marc, d’entre els in-closos en la relació següent:

a.1) Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si es-cau, el justificant de l’existència d’una assegurança d’in-demnització per riscos professionals.

a.2) Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspon-gui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’a-creditació, els llibres de comptabilitat degudament legalit-zats.

(16)

a.3) Una declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats correspo-nent a l’objecte de l’acord marc, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesu-ra que es disposi de les referències d’aquest volum de ne-gocis.

b) Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les referències sol·licitades, la mesa de contractació el pot autoritzar a acreditar la solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que aquest òrgan consideri apropiat.

11.2.2 Pel que fa a la solvència tècnica o professional:

a) Cal presentar necessàriament els documents que indica l’apartat H.2 del quadre de característiques de l’acord marc, d’entre els in-closos en la relació següent:

a.1) Una relació dels principals subministraments efectuats du-rant els tres (3) últims anys, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari, públic o privat. Els subministraments efec-tuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’a-quest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. a.2) La indicació del personal tècnic o unitats tècniques,

inte-grades o no en l’empresa, dels quals es disposa per execu-tar els contractes, especialment els encarregats del control de qualitat.

a.3) Una descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesu-res utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.

a.4) Un control efectuat per l’entitat del sector públic contrac-tant o, en nom seu, per un organisme oficial competent de l’Estat en el qual està establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’organisme esmentat, quan els productes que s’han de subministrar són complexos o quan, excepcio-nalment, han de respondre a un fi particular. Aquest

(17)

con-trol ha de versar sobre la capacitat de producció de l’em-presari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi i recerca de què disposa, així com sobre les mesures utilitzades per al control de la qualitat.

a.5) Mostres, descripcions i fotografies dels productes que es tracta de subministrar, l’autenticitat de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic contractant. a.6) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials

encarre-gats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a especificacions o nor-mes determinades.

b) La mera presentació dels documents corresponents pressuposa, si escau, el compromís d’adscripció dels mitjans indicats, a què fan esment l’article 64, paràgrafs 1 i/o 2, del TRLCSP i la clàusula 23.2.1 d’aquest plec.

c) Per acreditar la solvència tècnica o professional necessària, l’em-presari es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que exis-teixin entre ells, sempre que demostri que, per a l’execució dels contractes, disposarà efectivament d’aquests mitjans.

11.2.3 Si es tracta d’un acord marc subjecte a regulació harmonitzada, l’òr-gan de contractació pot exigir la presentació de certificats lliurats per organismes independents que acreditin el compliment de determina-des normes de garantia de la qualitat o de gestió ambiental. Aquests certificats, si s’exigeixen, es detallen a l’apartat H.3 del quadre de ca-racterístiques del present plec.

11.3 Normes per al cas que l’oferta la presenti una UTE:

a) Totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència segons el que disposa aquesta clàusula.

b) Per tal de determinar la solvència de la UTE s’acumula l’acredita-da per cal’acredita-dascuna de les seves integrants.

(18)

12

GARANTIA PROVISIONAL

12.1 Els licitadors han de constituir una garantia provisional si així es determina a l’a-partat I del quadre de característiques, i per l’import que expressament s’hi fi-xa.

12.2 La garantia provisional es pot constituir mitjançant un ingrés o una transferèn-cia al compte corrent 0081 0056 96000 159 7662, del qual és titular la FUB, fet dintre del termini d’admissió de les proposicions. Si la garantia s’ha constituït d’aquesta manera, l’acreditació s’efectua incloent en el sobre núm. 1 una còpia del resguard emès, en el qual ha de constar clarament, com a mínim, el compte corrent indicat, l’import i l’ordenant.

12.3 També s’admet la garantia provisional mitjançant un aval o un contracte d’asse-gurança de caució emesos per entitats avaladores o asseguradores de la màxi-ma solvència i autoritzats per persones que disposin de poder suficient per obli-gar-les. Aquestes garanties s’han de formalitzar totalment d’acord amb els mo-dels mo-dels annexos 1 o 2 d’aquest plec, i constituir-se segons el que disposa l’arti-cle 61.1, lletra ‘b’, del RGLCAP. En tals supòsits, els documents presentats han de ser originals.

12.4 S’admet la substitució posterior de la garantia provisional constituïda en efectiu per una constituïda mitjançant un aval o un contracte d’assegurança de caució. 12.5 En el cas d’una UTE la garantia provisional, quan és exigible, pot ser constituïda

per una o diverses de les empreses unides, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l’apartat I del quadre de característiques d’aquest plec i ga-ranteixi conjuntament i solidàriament tots els integrants de la unió.

13

INFORMACIÓ A LES PERSONES INTERESSADES

13.1 L’anunci de convocatòria es publicarà, almenys, en el Diari Oficial de la Unió Eu-ropea (DOUE) i el perfil de contractant de la FUB.

13.2 Els plecs i la documentació addicional, si n’hi ha, estaran a la disposició de totes les persones interessades en el perfil de contractant i, si escau, en els altres in-drets que indiqui l’anunci de convocatòria.

13.3 L’obtenció de còpies d’altres documents està supeditada a la conformitat prè-via de la FUB i al pagament previ del preu que aquesta hagi establert.

13.4 Pel que fa a les consultes o peticions d’informació addicional sobre els plecs i la documentació addicional en la fase del procediment compresa entre la

(19)

publica-ció de l’anunci de convocatòria i la presentapublica-ció d’ofertes, s’estableixen les dis-posicions següents:

13.4.1 Normes generals:

a) A partir de la publicació de l’anunci s’obre la possibilitat de for-mular consultes o peticions d’informació addicional per part de cada un dels licitadors, per correu electrònic.

b) La presidència de la mesa de contractació decideix a qui corres-pon de rescorres-pondre cada pregunta, i concentra les respostes abans de publicar-les.

c) Les respostes, precedides pel text de la pregunta o petició, s’han de fer públiques en el perfil de contractant.

d) Les respostes s’han de publicar almenys durant el tercer dia na-tural anterior a la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, sempre que la petició s’hagi formulat per escrit mitjançant algun dels sistemes indicats a l’anunci de convocatòria i s’hagi rebut abans del sisè dia natural anterior a aquesta mateixa data límit. e) L’òrgan de contractació no s’obliga a respondre les preguntes

re-budes durant el sisè dia natural abans de la mateixa data límit, o més tard.

13.4.2 Quan la documentació o informació addicional, tot i haver-se sol·lici-tat en temps i forma, no s’ha proporcionat en els terminis fixats, o quan les ofertes només es poden realitzar després d’una visita sobre el terreny o després de consultar “in situ” la documentació, els termi-nis per a la recepció de pliques s’han de prorrogar de manera que to-tes les persones interessades afectades puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per formular les seves ofertes. Corres-pon a la mesa de contractació apreciar aquestes circumstàncies i acordar si escau la pròrroga, cosa que pot fer d’ofici o bé a instància de part.

13.5 La mesa de contractació ha d’adoptar les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l’accés a la informació so-bre el procediment.

13.6 Els licitadors han de respectar la confidencialitat dels documents integrants de la informació facilitada per la FUB, quan així se’ls indiqui.

(20)

14

FORMA I CONTINGUT DE LES PLIQUES

14.1 Cada plica ha de constar de dos (2) sobres. Els sobres s’han de presentar tan-cats i, si es desitja, lacrats o signats per l’empresari o la persona que el repre-senti. A l’exterior de cada sobre s’ha d’expressar el procediment, el contingut i el nom de l’empresa, segons el que indiquen les clàusules 15.1 i 16.1 d’aquest plec. En cas de presentació per correu postal cal tenir present el que estableix la clàusula 17.3.2.

14.2 Cada sobre ha de contenir la documentació que preveuen les clàusules 15 i 16, numerada i disposada en l’ordre que en elles s’indica, i degudament enquader-nada si cal. En un full independent situat al principi s’ha de fer constar el contin-gut del sobre, enunciat numèricament en forma d’índex. Si es presenten diver-sos volums, cadascun d’ells ha d’estar degudament numerat.

14.3 La presentació dels sobres implica l’acceptació incondicionada per part de l’em-presari de tots els documents esmentats en la clàusula 1.5 d’aquest plec. 14.4 Les empreses només poden presentar una única oferta. No en poden

subscriu-re cap en unió temporal amb altsubscriu-res empsubscriu-reses si també ho fan individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció de qualsevol d’aquestes normes produeix la inadmissió automàtica de totes les ofertes que ha presentat o en les quals participa la persona infractora.

14.5 Les ofertes s’han de referir al conjunt de treballs objecte de l’acord marc, tal com s’enuncien a la clàusula 1.1 d’aquest plec. Si l’objecte s’ha dividit en lots, l’oferta s’ha de referir a un lot sencer, com a mínim. En conseqüència, no s’ad-meten ofertes parcials.

14.6 Tant l’exterior com el contingut de cada sobre ha d’estar escrit a màquina o en d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, de forma que no s’accepta cap document manuscrit. Tampoc no s’accepta cap document amb omissions, errades o esmenes que impedeixin de valorar-lo clarament.

14.7 Les còpies de les escriptures o dels documents anàlegs que es presentin han de ser autèntiques i completes, i han de contenir l’acreditació conforme estan ins-crites en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

14.8 Els documents redactats en llengües distintes del castellà o del català s’han de presentar acompanyats d’una traducció íntegra a algun d’aquests dos idiomes autoritzada per un traductor jurat.

(21)

14.9 Tots els documents inclosos en els sobres han de ser fotocòpies compulsades o originals, llevat dels annexos de la documentació tècnica que per la seva natu-ralesa puguin presentar-se fotocopiats sense compulsar. Les signatures han de ser sempre originals; cal que estiguin signades, en particular, les certificacions, les garanties, les declaracions, les memòries i l’oferta. La FUB no pot compulsar fotocòpies.

14.10 Tota la documentació que els empresaris aportin mitjançant les seves pliques quedarà unida a l’expedient, i només es podrà retornar en el cas que aquests ho sol·licitin per escrit i aportin una fotocòpia íntegra de la que vulguin recupe-rar, compulsada si cal (i que per tant hauran d’haver fet prèviament). L’original de l’oferta econòmica no es retornarà en cap cas.

14.11 Els licitadors poden indicar quina informació inclosa en la documentació pre-sentada té caràcter confidencial, sempre que realment tingui aquest caràcter, que quedi exclosa d’aquesta consideració l’oferta econòmica i que la indicació de confidencialitat no s’estengui a tota la resta de documents presentats, en bloc. La FUB garanteix la confidencialitat de la informació expressament així de-signada.

14.12 Les disposicions d’aquesta clàusula també són aplicables, en allò que corres-pongui, als documents a què fan referència les clàusules 25, 26 i 27 del present plec.

15

NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 1

15.1 Els licitadors han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: Sobre núm. 1

Documentació general Títol de l’acord marc:

(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta)

Dades de l’empresa o empresari: – Nom (i cognoms, si escau)

– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) – Adreça postal completa

– Telèfon i fax

– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) Lloc, data i signatura

(22)

15.2 El contingut del sobre núm. 1 ha de ser el següent:

a) Un índex, segons el que prescriu la clàusula 14.2.

b) L’acreditació de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord amb allò que preveu la clàusula 10 d’aquest plec.

c) L’acreditació de la representació: en el supòsit que es compare-gui o se signi l’oferta en nom d’altri cal presentar un poder bas-tant a l’efecte, que consti en una escriptura pública, i el docu-ment nacional d’identitat o un docudocu-ment equivalent de la perso-na apoderada. No cal que el poder estigui bastantejat.

d) L’acreditació de la solvència, presentant les referències específi-ques que requereix l’apartat H del quadre de característiespecífi-ques, d’acord amb allò que preveu la clàusula 11 d’aquest plec.

e) L’acreditació de no trobar-se en cap de les situacions indicades a l’article 60, apartats 1 i 3, del TRLCSP, presentant un testimoni ju-dicial o un certificat administratiu, segons els casos; aquest docu-ment, quan no pot ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o judicial, un notari públic o un organis-me professional qualificat, segons correspongui, eorganis-mesa segons el model que s’adjunta com a annex 3.

f) Mitjançant el mateix model de l’annex 3 s’ha d’acreditar la perta-nyença o no a un grup empresarial; en cas afirmatiu, cal indicar en un document annex la denominació del grup empresarial al qual pertany el licitador, les empreses que l’integren i si alguna d’aquestes empreses concorre a la present convocatòria (articles 145.4, segon paràgraf, del TRLCSP i 86.3 del RGLCAP, en relació a l’article 42.1 del Codi de Comerç).

g) Una còpia del resguard lliurat per l’entitat bancària, o bé l’aval o el certificat d’assegurança de caució amb què es constitueixi la garantia provisional, si aquesta s’exigeix a través de l’apartat I del quadre de característiques de l’acord marc, per l’import que expressament s’hi fixa.

h) Les unions temporals d’empreses han de presentar un document privat que indiqui els noms i les circumstàncies de les que el subscriuen, en virtut del qual aquestes es comprometen a consti-tuir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries,

(23)

con-creten la participació percentual que tindrà cada una d’elles en la unió i designen la persona o entitat que, en el present procedi-ment i, si escau, durant la vigència de l’acord marc, exercirà la plena representació davant la FUB. El document esmentat ha d’estar signat per les persones que legalment representin cadas-cuna de les empreses que han de constituir la UTE.

i) Totes les empreses estrangeres, estiguin integrades o no en una UTE, han de presentar també una declaració responsable confor-me se sotconfor-meten als jutjats i tribunals espanyols per a totes les in-cidències que puguin sorgir de l’acord marc i dels contractes que se celebrin a la seva empara, amb renúncia expressa al fur propi. 15.3 La FUB no ha fet ús de l’article 3.4 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de crea-ció del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalu-nya; en conseqüència, no pot admetre els certificats lliurats per aquest registre.

16

NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 2

16.1 Els licitadors han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: Sobre núm. 2

Oferta tècnica i econòmica Títol de l’acord marc:

(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta)

Dades de l’empresa o empresari: – Nom (i cognoms, si escau)

– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) – Adreça postal completa

– Telèfon i fax

– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) Lloc, data i signatura

16.2 Aquest sobre ha de contenir dos sobres més, igualment tancats, segons es de-talla a continuació. Això no obstant, en cas que l’annex 4 del present plec porti únicament la llegenda “Sense contingut” tan sols cal presentar el sobre núm. 2-B, i en tal cas no és necessari incloure’l dintre d’un sobre núm. 2.

(24)

Sobre núm. 2-A

Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la pon-deració dels criteris d’adjudicació avaluables per judicis de valor Títol de l’acord marc:

(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta)

Dades de l’empresa o empresari: – Nom (i cognoms, si escau)

– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) – Adreça postal completa

– Telèfon i fax

– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) Lloc, data i signatura

16.2.2 Sobre núm. 2-B, amb la llegenda següent: Sobre núm. 2-B

Proposició

Títol de l’acord marc:

(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta)

Dades de l’empresa o empresari: – Nom (i cognoms, si escau)

– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) – Adreça postal completa

– Telèfon i fax

– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) Lloc, data i signatura

16.3 Contingut dels sobres inclosos en el sobre núm. 2:

16.3.1 A l’interior del sobre núm. 2-A cal incloure, a més de l’índex indicat en la clàusula 14.2, la proposta tècnica acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables per judicis de valor, integrada necessàriament per la documentació que s’assenyala a l’annex 4 d’aquest plec, tant en suport paper com digital (documents .pdf). En cas que l’annex 4 porti únicament la lle-genda “Sense contingut” (clàusula 16.2 anterior), aquest sobre no cal presentar-lo.

(25)

16.3.2 A l’interior del sobre núm. 2-B cal incloure-hi, també tant en suport paper com digital (documents .pdf):

a) Una memòria tècnica que detalli les millores que es puguin valo-rar d’acord amb el criteri d’adjudicació núm. 2, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

b) Una única oferta econòmica, d’acord amb les normes següents: b.1) Ha d’estar formulada estrictament conforme al model que

s’adjunta a l’annex 5 d’aquest plec, datada i signada per l’empresari en tots els seus fulls (les ofertes presentades per una UTE les han de signar els representants de totes les empreses integrades en ella).

b.2) S’ha de presentar impresa o escrita a màquina; no se n’ac-ceptarà cap que tingui omissions, errades o esmenes que no permetin de conèixer clarament allò que la FUB consideri fonamental per a valorar-la.

b.3) L’import de l’oferta econòmica no pot superar l’import to-tal expressat en l’apartat A del quadre de característiques d’aquest plec. A més, si el model de l’annex 5 d’aquest plec demana que s’hi faci constar el termini d’execució, aquest no pot superar el límit expressat en l’apartat E del mateix quadre. Es recomana que abans de subscriure l’oferta es consultin totes les informacions fetes públiques en el perfil de contractant en resposta a les preguntes formulades se-gons preveu la clàusula 13.4 d’aquest plec.

b.4) Normes especials en cas que l’objecte de l’acord marc hagi estat dividit en lots:

– Cal presentar tants sobres 2-B com lots als quals es con-corri, cada un amb una única oferta econòmica segons les normes abans indicades.

– Les proposicions es consideraran admissibles tan sols en la mesura que els preus o factors oferts en cada lot no superin l’import parcial expressat en el mateix apartat A del quadre de característiques d’aquest plec.

– Si l’apartat J del quadre de característiques així ho indica i es recull en el model d’oferta, es pot admetre com a

(26)

millora un percentatge de descompte que sigui aplicable en el supòsit d’adjudicació al mateix empresari de tots els lots per als quals tal empresari presenti oferta. 16.3.3 El sobre núm. 2-A no pot contenir cap dada, ni en suport paper ni en

suport digital, que segons aquest plec hagi de figurar dintre del sobre núm. 2-B. La infracció d’aquesta norma dóna lloc a l’exclusió automà-tica del procediment.

16.3.4 Tot i no ser motiu d’exclusió, no es pot tenir en compte, i en conse-qüència no pot ser valorada, la documentació inclosa en el sobre 2-B que havia d’haver estat dintre del sobre 2-A.

16.4 En el cas, que cal evitar, de discrepància entre la informació impresa i la digita-litzada, preval sempre la primera: la informació impresa és l’única que té valide-sa legal i que ha de ser objecte de valoració. Per tant, cal tenir cura d’introduir les còpies en suport electrònic dintre del mateix sobre que la informació impre-sa a la qual correspon, en especial a l’efecte de complir la norma de la clàusula 16.3.3 precedent.

16.5 La mesa de contractació pot prendre en consideració les variants o millores que ofereixin els empresaris, si a l’apartat J del quadre de característiques i a l’anun-ci de convocatòria s’indica expressament que s’admeten. Perquè puguin ser tin-gudes en compte és imprescindible que les variants o millores admissibles esti-guin redactades a més d’una forma clara, que no indueixi a cap confusió, i que la seva eventual acceptació no tingui cap cost addicional immediat per a la FUB.

17

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

17.1 Els sobres núms. 1 i 2 s’han de presentar de forma conjunta a les oficines de la FUB al carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic (CP 08500) abans de les tretze ho-res (13.00 h.) de la data límit que assenyali l’anunci de convocatòria.

17.2 D’acord amb el que preveu l’article 159.1 del TRLCSP, i donat que la FUB fa ús de mitjans electrònics tant per preparar i trametre l’anunci de licitació com per oferir accés als plecs i a la documentació complementària, el termini de presen-tació ha de ser, com a mínim, de quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de tramesa del mateix anunci al DOUE.

17.3 Dins el termini d’admissió, i segons el que disposa l’article 80.4 del RGLCAP, la documentació es pot trametre també per correu postal (Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.), complint les normes següents:

(27)

17.3.1 Els participants han de justificar que la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus és, com a màxim, l’assenyalada en l’anunci, i fer-ho saber a l’òrgan de contractació mitjançant un telegrama, un fax o un correu electrònic que la FUB ha de rebre dintre del mateix dia. L’anunci a la FUB per correu electrònic només és vàlid si existeix constància de la transmissió i de la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fidedigna el remitent i el destinatari.

Sense la concurrència de tots aquests requisits la documentació no pot ser admesa, però si, tot i complir-se, passen deu (10) dies natu-rals des de la finalització del termini de presentació i la FUB no l’ha rebuda, aquesta no serà admesa en cap cas.

17.3.2 Les empreses que presentin la seva documentació per correu han de col·locar els sobres tancats amb la documentació exigida dins d’un al-tre sobre o paquet, de manera que en obrir-se la correspondència no es trenqui involuntàriament el secret de l’oferta.

17.4 No s’admet la presentació d’ofertes per comunicació telefònica ni per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

17.5 Un cop lliurada la documentació només es pot retirar per motius justificats, que correspon d’apreciar a la mesa de contractació. Si escau, les empreses que reti-ren injustificadament la seva oferta abans de l’adjudicació perden la garantia provisional en benefici de la FUB.

18

COMUNICACIÓ AMB ELS LICITADORS

18.1 Un cop presentades les ofertes, les comunicacions que la FUB ha de dirigir als li-citadors o a l’adjudicatari s’envien primerament a l’adreça de correu electrònic, sense perjudici de la tramesa posterior pels mitjans habituals, si escau. La re-cepció d’aquesta primera tramesa per correu electrònic és la que determina l’i-nici del còmput del termini corresponent, tret del cas que es tracti d’un termini per a la presentació d’un recurs.

18.2 L’adreça de correu electrònic indicada en els sobres núm. 1 i 2 ha de ser neces-sàriament la mateixa per a cada licitador; en cas de discrepància, la comunica-ció es dirigeix a l’adreça indicada a l’exterior del sobre núm. 1. L’omissió de l’a-dreça pot donar lloc a la inadmissió de l’oferta.

18.3 Les adreces facilitades pels licitadors han de tenir activada la funció de confir-mació de lectura, a fi de facilitar a la FUB la verificació de la recepció del

(28)

nicat. L’incompliment d’aquest requeriment no permet entendre que la comu-nicació no s’hagi efectuat.

19

OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES NÚM. 1

19.1 L’acte d’obertura dels sobres núm. 1 no és públic, i té lloc a les oficines de la FUB a partir del primer dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació de les ofertes.

19.2 En l’acte esmentat la mesa de contractació ha de verificar, en primer lloc, que cada licitador ha presentat dos sobres d’acord amb el que prescriuen les clàu-sules 14, 15 i 16, i que aquests sobres han estat presentats i, si escau (en el cas dels presentats per correu postal), rebuts o anunciats dintre del termini hàbil assenyalat a l’efecte, per la qual cosa ha de rebutjar, sense obrir-los, els que no compleixen aquests dos requisits, llevat que els defectes que pateixin siguin es-menables.

19.3 A continuació, un cop oberts els sobres núm. 1, la mesa de contractació ha de verificar que cada d’un d’ells conté els documents exigits d’acord amb la clàusu-la 15.2 d’aquest plec, i l’assessoria jurídica ha d’efectuar clàusu-la validació dels que acreditin les facultats de representació.

19.4 La manca de presentació de qualsevol dels documents que necessàriament cal incloure en el sobre núm. 1 o la seva insuficiència o incorrecció manifestes po-den ser causes d’exclusió del present procediment, per elles soles. Això no obs-tant, si l’òrgan esmentat observa omissions, errors o defectes materials de ca-ràcter esmenable en la documentació del sobre núm. 1 pot concedir, si ho con-sidera oportú, un termini per corregir-los que ha de ser de tres (3) dies naturals o menys.

19.5 Als efectes establerts en els articles del 54 al 84 del TRLCSP, la mesa de contrac-tació pot demanar també a qualsevol empresa aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-la perquè en presenti altres de complemen-taris, coses que aquesta ha de fer en el termini de cinc (5) dies naturals i en tot cas abans de la selecció de licitadors feta d’acord amb el que disposa la clàusula 19.7 d’aquest plec.

19.6 El requeriment per a l’esmena de defectes o omissions que tenen aquest caràc-ter i la presentació d’aclariments s’ha de fer respectant sempre el principi d’i-gualtat de tracte i no discriminació entre els licitadors, i de conformitat amb les regles següents:

(29)

a) La mesa de contractació ha de detallar per escrit les esmenes, precisions o concrecions que demana. Això pot incloure el lliura-ment i la instal·lació de mostres, segons el que prevegi el PPT. b) La mesa de contractació ha de fixar un termini de contestació

proporcionat a la quantitat i l’entitat de les esmenes, precisions o concrecions que demana, de fins a tres (3) o cinc (5) dies natu-rals, segons allò que preveuen les anteriors clàusules 19.4 i 19.5. c) La mesa de contractació dirigeix el seu requeriment a l’adreça de

correu electrònic indicada a l’exterior del sobre núm. 1 pel licita-dor que ha d’efectuar l’esmena o ha de donar l’aclariment. d) La resposta s’ha de lliurar físicament a les oficines indicades en la

clàusula 17.1 d’aquest plec, a l’atenció de la mesa de contracta-ció, llevat del cas que aquest òrgan hagi indicat en el seu requeri-ment una altra forma i adreça de recepció.

e) Amb ocasió d’aquest tràmit els licitadors no poden, en cap cas, modificar substancialment la documentació prèviament presen-tada, sinó simplement esmenar-la, precisar-la o concretar-la. 19.7 La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació i les mostres

presentades, i esmenats, si escau, els seus defectes o omissions, es pronuncia expressament sobre les ofertes admeses a la licitació i les rebutjades. En parti-cular, en aquesta fase la mesa ha d’excloure els licitadors que no acrediten dis-posar de capacitat i de la solvència mínima exigida a l’apartat H.4 del quadre de característiques, i també els que han presentat documentació defectuosa quan les esmenes, precisions o concrecions aportades en resposta a la petició de la mesa són a parer d’aquesta insuficients, explicitant sempre en l’acta correspo-nent les causes de cada exclusió.

19.8 La mesa de contractació, mitjançant una resolució, ha de declarar admeses les ofertes que compleixen els requisits establerts per a aquesta fase del procedi-ment, i fer constar en la mateixa resolució els motius de tota possible inadmis-sió de les que exclogui.

20

OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2 I 2-A

20.1 L’acte d’obertura dels sobres núm. 2 i 2-A corresponents a les ofertes declara-des admeses és públic, i té lloc a la seu de la FUB en el dia i l’hora indicats en l’anunci de licitació, o bé en el d’ajornament, no més tard del setè dia següent al de l’obertura dels sobres núm. 1.

(30)

20.2 En aquest acte la mesa de contractació rebutja, si escau, els sobres núm. 2 pre-sentats pels licitadors ja exclosos, i els prepre-sentats fora de termini o bé que in-compleixen qualsevol altre dels requisits establerts per aquest plec.

20.3 A continuació, la mesa de contractació dóna a conèixer els licitadors admesos i els exclosos i la causa d’exclusió, i concedeix als oferents o als seus represen-tants la possibilitat d’examinar els sobres núm. 2 presentats, contrastar-los amb l’assentament respectiu del llibre de registre, sol·licitar els aclariments i formu-lar les observacions que creguin oportuns, abans d’obrir-los. Tot seguit el presi-dent de la mesa ordena obrir els sobres núm. 2 corresponents a les ofertes de-clarades admeses, i també el sobre núm. 2-A inclòs en cada un d’ells. Un cop oberts els sobres núm. 2-A, el president de la mesa els lliura a la persona o per-sones responsables de dur a terme l’avaluació a què fa esment l’apartat 20.4 següent.

20.4 L’avaluació prèvia dels criteris d’adjudicació que no són quantificables mitjan-çant la mera aplicació de fórmules s’ha de dur a terme en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils, llevat que el nombre d’ofertes presentades sigui superior a deu (10); en cas que se superi aquesta xifra, la mesa de contractació ha de fixar la data màxima d’acabament de l’avaluació, tenint en compte la clàusula 21.1 següent.

20.5 En cas que l’annex 4 del present plec porti únicament la llegenda “Sense contin-gut” i que per tant, d’acord amb la clàusula 16.2, només hagi calgut presentar el sobre núm. 2-B, la mesa ha d’obviar les disposicions de la present i passar a l’o-bertura d’aquests sobres núm. 2-B, en el dia i l’hora indicats en l’anunci de lici-tació, o bé en el d’ajornament.

21

OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2-B

21.1 Un cop efectuada la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables per judicis de valor, si escau, la mesa de contractació du a terme l’acte d’obertura i exa-men de les ofertes, que és públic i té lloc en l’indret, el dia i l’hora assenyalats en l’anunci de licitació o en el d’ajornament, i en qualsevol cas dintre del mes següent a la data d’acabament del termini de presentació d’ofertes.

21.2 En aquest acte la mesa de contractació dóna a conèixer el resultat de la ponde-ració esmentada, si escau, i concedeix als oferents o als seus representants la possibilitat de sol·licitar els aclariments i formular les observacions que creguin oportuns, i també la d’examinar els sobres núm. 2-B presentats, abans d’obrir els corresponents a les ofertes declarades admeses i de llegir les ofertes econò-miques.

(31)

21.3 Seguidament s’obren els sobres núm. 2-B de les ofertes admeses, i es llegeixen les ofertes econòmiques que contenen. Els corresponents a les ofertes declara-des excloses romanen sense obrir, arxivats a l’expedient.

21.4 La mesa rebutja, mitjançant una resolució motivada, les ofertes que no concor-den amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquen de forma substancial el model establert a l’annex 5 d’aquest plec i les que contenen un error manifest en relació a l’import, com ara un preu superior al pressupost to-tal. Igualment ha de rebutjar totes aquelles ofertes en les quals el licitador re-coneix posteriorment l’error o la inconsistència que la fan inviable.

21.5 Tot seguit, i a l’efecte de l’article 62 de les IIC, la mesa pot considerar que una oferta conté valors anormals o desproporcionats, si aquest valor és inferior al lí-mit més econòmic definit segons la clàusula 23.2.3b) d’aquest plec. En tal supò-sit s’ha de seguir el procediment establert en la clàusula 22 d’aquest mateix plec, llevat –per economia de procediment– que l’oferta afectada no pugui ser proposada com a adjudicatària per altres motius addicionals.

21.6 Atesa la necessitat d’efectuar, almenys, la valoració a què es refereix la següent clàusula 23, la mesa no determina en aquest acte l’oferta econòmicament més avantatjosa, tret del cas en què només hagi estat admesa l’oferta d’un únic lici-tador.

21.7 La informació sobre licitadors admesos i exclosos i sobre els imports de les ofer-tes econòmiques dels primers s’ha de publicar tot seguit en el perfil de contrac-tant; a l’efecte del que preveu l’article 87 del RGLCAP, si és aplicable, el còmput de dos (2) dies hàbils comença el dia hàbil immediatament posterior a la publi-cació.

22

OFERTES DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT

22.1 En el supòsit que en aplicació del que preveu la clàusula 21.5 anterior alguna de les ofertes presenti un valor anormal o desproporcionat, la mesa de contracta-ció ha de sol·licitar la informacontracta-ció necessària per tal de poder determinar si efec-tivament l’oferta resulta anormalment baixa o desproporcionada en relació a la prestació i per tant s’ha d’excloure, o si per contra no resulta anormalment bai-xa o desproporcionada i per tant s’ha de tenir en compte per a l’adjudicació de l’acord marc.

22.2 Per aquest motiu, la mesa de contractació ha de demanar per escrit al licitador les precisions que consideri oportunes respecte de la seva oferta i les justifica-cions pertinents. El licitador disposa d’un termini màxim de cinc (5) dies

(32)

natu-rals, a comptar des del següent al de la tramesa de la sol·licitud per correu elec-trònic, per presentar un informe escrit, redactat d’acord amb l’article 62.3 de les IIC i degudament justificat.

22.3 Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep les justifica-cions, es considera que l’oferta no pot ser complerta i, per tant, el licitador res-ta exclòs del procediment de selecció.

22.4 Si, per contra, es reben les justificacions en el termini esmentat, la mesa de contractació decideix o bé acceptar l’oferta perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per a l’adjudicació de l’acord marc, o bé rebutjar-la.

22.5 Admeses les justificacions per la mesa de contractació, s’han d’avaluar totes les ofertes de tots els licitadors admesos d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

23

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ DE LES OFERTES

23.1 Un cop oberts els sobres núms. 1 i 2, la mesa de contractació valora les ofertes, tenint en compte els informes tècnics elaborats si d’acord amb el seu criteri es-cau d’emetre’ls.

23.2 Els criteris d’adjudicació són els següents:

23.2.1 Criteri núm. 1: valoració qualitativa de l’oferta tècnica. a) La puntuació màxima és la següent:

a.1) Lots núms. 1, 2 i 3: 10 punts. a.2) Lots núms. 5 i 6: 5 punts. a.3) Lot núm. 7: 15 punts. a.4) Lots núms. 4 i 8: no s’aplica.

b) En aquest apartat és objecte de valoració subjectiva la docu-mentació indicada en l’annex 4 d’aquest plec, en el benentès que cal que l’oferta sigui tècnicament justificada i, quan correspon-gui, doni plena seguretat sobre l’efectiva factibilitat de les solu-cions proposades. En concret, en cada lot es valora el següent: b.1) Lots núms. 1, 2 i 3:

– Procediment de desplegament i

configuració...fins a 5 punts – Servei post-venda (p.e.: ampliació de la

(33)

combinació d’aquests o altres

factors...) ...fins a 5 punts b.2) Lots núms. 5 i 6: – Procediment de desplegament i configuració...fins a 5 punts b.3) Lot núm. 7: – Procediment de desplegament i configuració...fins a 10 punts – Valoració qualitativa del servei

post-venda...fins a 5 punts c) En l’aplicació d’aquest criteri en el lot núm. 7 cal assolir una pun-tuació mínima de nou (9) punts. Les ofertes que no aconseguei-xen aquesta puntuació mínima es consideren no acceptables per manca de garanties d’ordre qualitatiu, i són excloses del proce-diment, per la qual cosa els seus valors quantitatius no es tenen en compte a l’hora d’aplicar les fórmules previstes en els criteris d’adjudicació següents. El mateix s’esdevé quan, tot i assolir-se la puntuació mínima de 9 punts, s’obtenen zero (0) punts en alguna de les dues rúbriques del subapartat b.3). En tots els altres lots no s’exigeix una puntuació mínima.

d) En l’aplicació d’aquest criteri, de valoració eminentment subjecti-va, molt difícil –si no impossible– de quantificar, no és obligatori puntuar cada oferta individualitzadament, sinó que es pot agru-par les diverses ofertes que presenten un nivell similar i puntuar per igual totes les incloses en el mateix grup.

23.2.2 Criteri núm. 2: millores.

a) La puntuació màxima és la següent: a.1) Lots núms. 1, 2 i 3: 30 punts. a.2) Lot núm. 4: 40 punts. a.3) Lots núms. 5 i 6: 35 punts. a.4) Lot núm. 7: 25 punts. a.5) Lot núm. 8: no s’aplica.

b) En aquest apartat és objecte de valoració l’augment de les pres-tacions i de les garanties de l’equipament ofert. En concret, en cada lot es valora el següent:

(34)

– Característiques tècniques:

◦ Augment de RAM de 8 Gb a 16 Gb...fins a 15 punts 3,75 punts per cada 2 Gb addicional

◦ Rendiment del processador ...fins a 10 punts Resultat de l’indicador BAPCo SYSmark 2012:

Valoració: 10 x (1 – (Vi.max – Vi.e) / Vi.max) on:

Vi.max: Major indicador BAPCo SYSmark 2012 de les ofertes rebudes Vi.e: Indicador avaluat

◦ Major capacitat de disc dur a 750 Gb...fins a 5 punts b.2) Lots núms. 2 i 3:

– Característiques tècniques:

◦ Augment de RAM de 4 Gb a 8 Gb...fins a 15 punts 7,50 punts per cada 2 Gb addicional

◦ Rendiment del processador ...fins a 10 punts Resultat de l’indicador BAPCo SYSmark 2012:

Valoració: 10 x (1 – (Vi.max – Vi.e) / Vi.max) on:

Vi.max: Major indicador BAPCo SYSmark 2012 de les ofertes rebudes Vi.e: Indicador avaluat

◦ Major capacitat de disc dur (a 750 Gb

en SATA i a 500 Gb en SSD) ...fins a 5 punts b.3) Lot núm. 4:

– M. 22” (± 5): augment fins a 24” (± 5) ...fins a 20 punts – M. 24” (± 5): augment fins a 27” (± 5) ...fins a 20 punts b.4) Lot núm. 5:

– Característiques tècniques:

◦ Rendiment del processador ...fins a 10 punts Resultat de l’indicador BAPCo SYSmark 2012:

Valoració: 10 x (1 – (Vi.max – Vi.e) / Vi.max) on:

Vi.max: Major indicador BAPCo SYSmark 2012 de les ofertes rebudes Vi.e: Indicador avaluat

(35)

5 punts per cada 500 Gb addicional

◦ Millora de la targeta gràfica ...fins a 10 punts 5 punts per cada 1 Gb addicional

– Ampliació de la garantia a 5 anys...fins a 5 punts b.5) Lot núm. 6:

– Característiques tècniques:

◦ Rendiment del processador ...fins a 10 punts Resultat de l’indicador BAPCo SYSmark 2012:

Valoració: 10 x (1 – (Vi.max – Vi.e) / Vi.max) on:

Vi.max: Major indicador BAPCo SYSmark 2012 de les ofertes rebudes Vi.e: Indicador avaluat

◦ Augment de RAM de 16 Gb a 32 Gb...fins a 10 punts 5 punts per cada 8 Gb addicional

◦ Millora de la targeta gràfica ...fins a 10 punts 2 punts per cada 512 Mb addicional

– Ampliació de la garantia a 5 anys...fins a 5 punts b.6) Lot núm. 7:

– Millores en els clients lleugers:

◦ Augment de RAM de 512 Mb a 2 Gb...fins a 5 punts 2,5 punts fins a 1 Gb; 5 punts fins a 2 Gb

◦ Ampliació de la garantia a 5 anys ...fins a 5 punts – Ampliació de la garantia de

l’equipa-ment maquinari CPD a 5 anys ...fins a 10 punts – Ampliació de la garantia del programari

de virtualització a 5 anys...fins a 5 punts c) No es fixa una puntuació mínima que calgui obtenir.

23.2.3 Criteri núm. 3: oferta econòmica.

a) La puntuació màxima és de seixanta (60) punts. b) La puntuació s’atorga segons el procediment següent:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :