Tagalis STXL. Nov. gen.

Texto completo

(1)

Saica

AM.

et

SERv.

1. S. rubella

AM.

et

SuRv.

Hist. des Hem. p. 372. (Mus. Holm.).

Tagalis STXL.

Nov. gen.

Corpus

elongatum. Caput latitudine (cum oculis) paullulum

longius,

ante oculos vix productum, subtus spinulosuim, collo brevi, crassiusculo, retrorsumn nonnihil angustato. Ocelli nulli. Rostrum articulo basali reliquis 2 fere mequilongo,

articulo

2 basin versus

nonnihil crassiore. Antenna corpori vix

vequilongee,

geniculatea.

Thorax subelongatus,

antrorsum nonnihil angustatus, supra

planiusculus,

medio constrictus. Scutellum parvum,

apice spinosum.

Hemelytra

membranacea,

membrana

subdistincta.

Pedes

mediocres,

coxis anticis elongatis, femoribus anticis supra

subtusq-te

spinulosis,

tibiis anticis subtus spinis

3 armatis; tarsis brevibus, apicem versus

latioribus,

unguiculis

2 minutis instructis.

Saicce affine genus.

1. T.

inornata

STAL.

Testaceo-flava, annulo subapicali obsoleto femorum

fuscescente;

hemelytris

valde

di-lute fuscescentibus. 9.

Long.

61, Lat. 1 Millim. -(Mus.

Holm.).

Jiranetis SPIN.

A. Capite

spinroso.

. H.

tipulifomrnis

BURM. Ent. Trars. IL p. 105. 3.

2. H.

gracilis

BuRm. Ent. Trans. II. p. 106. 6. Tab. XI. p. 5.

3. H.

flavidata

STAL.

Dilute fiava, antennis, annulo apiceque femnorum

posticorum,

tibiis

posticis

(medio

excepto), tarsis, costa media venaque apicali membrane nigro-fuscis. $.

Long.

13,

Lat. 2*

Millim.

(Mus. Holm. et STAL.).

4.

:H.

ga8trica

STAL.

Nigro-fusca,

capite

aitennisque

nigris;

fascia

lata

membranaw

annulisque

fenmorurn

Ravescentibus;

abdomine (apioe excepto) san

guineo.

o.

Long. 12, Lat.

21

Millim.

(Mus.

Hoirn.).

Articulas tertius antennarum lenissime incrassatus.

5.

H. fusco-apicata

STAL.

Pallide flavescens,

antennis,

capite fere toto, lobo

postico thoracis

(margine

excepto),

apce

c~rii,

vtta thoracis laterali

pone

caput,

maculis

lateralibus ventris pedibusque

(an-nulls f'rnorurnexcepti) nigri ant niro-fuscs;

membrana decolore, apice

fusca.

olf.

Long.

12, Lat. 21

Millm.

-

(Mus.

Hoinm).

C. STAL. 76

(2)

BI])RAG TILL RIO JANEIRO-TRARTENS HEMIPTER-FAUNA. 77 6. H.

lwe'mnatogastra

STAL.

Obscure testacea, antennis apicem versus nigro-fuscis; thoracis disco postico

sub-deplanato,

corio prope apicem ma;cula luteseente; membrana fusceseente; abdomine

sangui-neo; pedibus flavo-testaceis. o. Long. 12, Lat. 2 M-lillim. - (Mus. Holm.).

Antennarmm articulus tertius subincrassatus.

B. Capite haud spinoso,

yone

antennas utrimque tuberculo tantuzn subconico plus qminus dzstincto instructo.

7. H. ornaticeps STAi.

Pallide

griseo-fiavescens,

disco dorsali abdorninis, antennis (anaulis exceptis),

capite-que nigris, hoc ante et pone oculos utrimque et subtus vittis flavescentibus ornato;

pedi--bus fuscescente-annulatis; ruiarginipedi--bus abdorninis

nigro-fasciatis,

vitta hujus laterali

irregu-lari maculisque pectoris posterioribus nigris, maculis imiinutis albido-farinosis ornatis.

Y2.

Long. 12, Lat. 3 Millim. - (Ms. Holim.).

8. H. spissicornis STAI.

Fusco-testacea, sericea, inaculis minutis lIevibus irrorata, subtus nonnihil dilutior;

antennarum articulis 2 et prasertim 3 maris inerassatis, compressis; connexivo

nigro-fa-sciato. dcs.? Long. ?. 14, 7. 16, Lat. oeh 3, Y. 4 Millim. -

(Mus.

Holn. et STAL.).

9. B. subannulata STiL.

Dilute

fiavo-testacea,

puberula,

antennis pedibusque obscurius annulatis; thoracis

disco postico deplanato, angulis posticis rotundatis. 9 (? Long. 17, Lat. 3 Millim.

(Mus. Holn.).

10. H. simulans STAi.

Testaceo-flavescea, piOsula; pedibus antennisque obsolete subobscurius annulatis; thoracis lobo postico haud vel vis deplanato, angulis posticis emarginatis, ante

emargina-turani

breviter obtuse spinosis.

j.

Long.

16,

Lat. 34 Millim. - (Mus.

Holim).

Praecedenti valde sinilis, latior, dilutior, thorace postice subapinoso, lobo postico haud deplanato.

11. H. Mbcolor BURM.

Trans. of the Ent. Soc. P. II. p. 107. 8. (Mus. Rolm. et StL.). Zehus FABR.

1. Z. 4-spinosus L. Am. et S:ltv. Hist. des RIem. p. 373. 1. (us. HolM. et STL.).

2. Z obscurzves STA.L

Dilute-rufo-testaceus; antennis pedibusque

(basi

femorum excepta) nigro-fuscis; abdo-minis

rmargine

inermi.

Y.

Long.

154,

Lat.

34

Millim. -(Mus.

Holm).

Z. 4-spzno8o valde similis, colore pedam abdomineque inerni non differt.

.3, Z

flavium

S.EV.Am. et

(3)

4.

Z.

anticus

STAL.

Dilute flavescens, antennis capite, lobo antico

thoracis,

scutello

niaculaque

utrirnque

pectoris

nigro-piceis;

henmelytris

fuscis,

membrana fascia lata inulto dilutiore ornata. ? (?).

Long. 11, Lat. 24 Millim. (Mus.

Holn.).

5.

Z

2miacei

STAt.

Valde

elongatus,

angustus, pallide

griseo-flavescens;

oculis adinodurn

prornllentibus;

antennis pedibusque pilosulis, illarum articulo basali

capite

cuin

thorace

fore

r longic)re;

thoracis lobo postico ante singularn spinamn mediam carina

obsoleta

longitudinali

instructo,

nter carinas

planiusculo;

abdominis

margine

spinuloso;

corii apice maculaque

nonnihil

pone medium obsoleta sanguineis. &.

Long.

14, Lat. 24 Millirrx. -

(Mus.

Holm'.).

Z. spinoso minor, angustior, oculis magis prominentibus, capite pone oculos longiore, basin versus anwgis

angustato, ut et colore valde diversus.

6. Z.

Iongus

STIL.

Valde

elongatus,

pallide

griseo-flavescens,

antennis

pedibusque pilosulis,

illarurn

ar-ticulo basali capite cum thorace fI fere

longiore,

apice ipso

rufescente;

thoracis lobo postico

ante singulam spinamrnmediam carina

longitudinlli

obsoleta

instructo,

inter carinas

planiu-sculo; lobo antico parti lobi

postici

ante

spinas

fere

fequilongo;

sutura clavi

corioque

api-cem versus

rufescentibus,

hujus apice et muacula pone medium

fuscescentibus;

abdornine

inernmi. Y. Long. 13, Lat. 24 Millirn.

-(Mus.

Holm.).

Precedenti similis, capite angustiore, abdomine inermi mox differt.

7. Z. pilicornis STAL.

Angustus,

gsiseo-flavescens,

antennnis

pedibusque

pilosulis, illarurn articulo basali

ca-pite cum thorace paullulutn

longiore;

oculis

inodice

prominulis; thoracis lobo postico ante

singulain spinam mediam carina longitudinali obsoleta instructo, inter carinas

planiusculo,

spinis lateralibus fuscis; clavo, commisuraque obsolete subsanguineis,

corii

apice macu-laque media

fuscescentibus;

abdominis

inargine spinuloso.

S.

Long. 15, Lat.

2*

Millim.

(Mus.

STIt.).

Proecedenti valde similis, thorace posteriora versus latiore, abdomine spinoso tainen distinctissimus. 8. Z.

Sahlbelgi

STAL.

Fusco-testaceus,

antennis pedibusque pilosulis cum rostro

flavo-albidis,

fusco-annufla-tis; femorumn apicibus fuscis, longius

pilosis;

carinis lobi

postici thoracis

distinctioribus,

in

loburn anticum

subcontinuatis;

corii

macula

media spinisque

thoracis

albidis;

abdomine

oblongo-ovato, segrnento

singulQ

apice utrimque

spinoso-producto;

meso-

et

metastethio,

ventrisque parte fere dimidia basali

pallidis.

?.

Long.

15, Lat. 3

Millirn.

-

(Mus.

Holm.).

lfeza AM. et SERVV.

I.

H.

8-spinosa

F. Zetus id. FABn. Syst. Rhyng. p. 289. (Mus. Ioha. et

2. IH multi-annulata STAL.

Dilute testaceo-flava,

pilosa;

antennis

pedibusque

fusco-multi-annulatis;

thoracis

spi-xis posticis basi fuscis;

abdorninis

margine spinoso, spinis pone rmedium

sitis

fuscis.

od.

Long. 13, Lat. 4 Millim. (Mus.

Holm.).

(4)

BIDRAG TILL RIO JANEIRO-TRAKTENS HEMIPTER-FAUNA.

Sinea Am. et SERV,

1. S.

granuligera

STAL.

Flavo-testacea, admodum dense et rude punctata; antennis fuscis, articulo basali al-bido-annulato; capite utrimque ante oculos spinis 3 longioribus, supra oculos spina 1, pone

oculos spinis 6 vel 7, quarum una alterave minutissima, tuberculiformi; pedibus

subnodo-sis, femoribus anticis densissime granulatis, supra spinula subapicali tuberculisque 2

distan-tibus mediis parvis, subtus serie duplici spinarum multarum intus etiam una alterave

mi-nore armatis; abdoinine medio utrimque

subangulato-ampliato.

o. Long. 12, Lat. 3

Millim;-(Mus. STIL.).

Notocyrtus

HOFFM.

1. N 6-foveolatus SPIN.

HII. Scir. Wanz. Ins. IX. p. 124. fig. 944. (Mus.Holm.).

Sphaeridops

AM. et SERV.

1. S. amoenus LAP. et SERV.

AM. et SEnv. Hist. des Hem. p.382. (Mus. Holm.).

Nalata STAL. Nov. gen.

Corpus

anguste

oblongum.

Caput ovale, partibus anteoculari et

postoculari

sequi-longis,

io.

subconico,

hoc

breviter cylindrico vel obconico, basi subito constricto.

Ocelli

adsunt.

Rostrum

crassiusculum, articulo basali reliquis 2 parum

breviore.

Antennm

cor-poris

dimidio

vix

longiores, articulis 2 basalibus mediocriter crassis,

apicalibus

illis

multo

gracilioribus, capillaribus. Thoraxtrapeziformis, antrorsum angustatus, postice quamantice

duplo

latior

vel

ultra, mox ante

medium

constrictus.

Scutellum

apice

productum,

mar-ginibus

lateralibus

plus

minus

elevatis. Hemelytra completa, abdomine nonnihil

angusti-ora,

em

brauae

cellula

posteriore venas 2

emittente.

Pedes

inediocres,

scabriusculi,

anti-corum

coxis spinosis, femoribus incrassatis, tibiis subtus utrimquebreviter

multi-spinulosis, apice subcurvis. fossa spongiosa nulla; unguiculisinermibus.

Hoc genus novum, secundum methodum a D. D. AMYOT et SEnviLxE propositam, invicinitate Steuopo

da

et

generumn

affinium

locandum

est, omnibus characteribus tamen ut et habitu

cumn

lRedtividibus

propriis

(Spot.

gipedibris

Am. et

Sxnv.)

congrufit,

praeter

fossam,

spongiosam

tibiarum deficientem. Fossa autem hoec spongiosa,

s;

familiam

Iuctirostrium

dividere vis, me judice nullum vel minimum habet valorem, multo magis valet etpnm O

loco adhibenda est forma unguictulorum, uit etiam

pprimus

voluit sagacissimus Burmeister.Fossam fere nullam

ha-bent Nabides, transitionem formantes ad generaomrnino nullam habentia.

Qune

quoe ita sint, nulomodo Spo

gipedes aCoaorrhinidibus etStenopodidibus separari possunt; adeo sunt, ut ihi videtur, divisiones fusier se affines, utm elius in unamn conjungantur. Species sequentes quattuor mihi sunt obviae.

1.1. N aspera STALL.

Sordcld

e flavo-testacea,annulis 3 rostri, 2 basalibusfemorum, 2tibiaru m

posterio-rum,

1

tibiarum

anticarum,

harum

etiam basi et,

apice

(licet

obsolete),

disco

vittaque

utrimque

ventris,

membrana

fasciisque connexivi

nigro-fuscis.

a".

Long. 8,

Lat

vix

3

Millim.

Thorax

(Mus. Holmn. et

STA.L.).

p

ostice

quam

antice ter

latior,

lobo

antico

medio

profunde

sulcato,

adsulcum

utrimque

tuberculo,

tuberculis

ipsis subsulcatis, antice

carinula

granuloa

albida

instmctis;

lobo postic o an

r

carnisetors

(5)

divergentibus, anticec um carinis intermediis sive

tuberculorum

lobi antici parte interioreconfluentibus.

Scutellum

carinis lateralibus et

apice

albidis, Hemelytra

fuscescentia,

fascia media

membrane

eque basi pallidioribus. 2. N.

fuscipen

nis STAL.

Cinnarmoinea,

liemelytris'

(inargine

costali basali

excepto),

margineque abdominis

utri'nque

nigro-fuscis,

hoc

cinnamomeo-niaculato.

Yi

Long.

7,

Lat. 2 Millim.

-

(Mus.

Holm.

et STAL.).

Thorax

postice

quam antice 2Y latior,

lobo

antic carinis 4, lateralibus

brevioribus,

mediis

a sulco

profun-diore

et latiore separatis, in

lobumposticum

continuatis,

hie

divergentibus et

sensim

evanescentibus. Pedes

obso.

lete dilutius annulati.

Variat abdomine

utrimquie

plaga longitudinali fusca, inedie dilutius

vittata.

3.

NS;

plebeja

STA

t.

F

lavo-testacea,

hemnelytris

(margine

basali sat lato

excepto)

fuscis;

membra

nve

mar-gine

ad

apicem

corii

anguste

flavo-albido. 6.

Long.

6,

Lat. vix 2 Millim. - (Mus.

Holm.).

Species heec et sequens a preecedentibus

structura

thoeacis

nonnihil

discrepant. Thorax antice quam

postice

plus dimidio

angustior,

medio

sulc

lato,

utlimque

abbreviate, antice quam

postice

angustiore

et

subprofundiore,

a

suloo

medio

transverse per

carinulas

brevissimas obseletas

separato;

partibus

lobi

antici lateralibus cenvexiusculis;

lobo postico supra angulos impresso.

4.

N.

fuscicols

STAL.

Sordide

flavo-testacea,

capite,

thorace,

scutello,

femoribus

maculisque

abdomninis

m arginalibus

obscure

fuscis.

6.

Long.

5,

Lat.

1l

Millirn.

-

(Mus.

Holh.

et

STAL.).

Preeedente

statura et structura

thoracis

omnino

similis,

thorace

postice

quam antice

duplo

latiore.

Variat

pectore

vittaque

utrimque

angusta

ventris

fuscis.

Bactrodes

STAL.

Nov.

gen.

Corpus

valde

elongatum,

gracile.

Caput

supra

anterius subglobosum,

nonnihil pone

oculos

subconstrictumn,

dein collo

gracili

instructum.

Oculi

admodum

prominentes.

Ocelli duo nonnihil

pone

oculos

siti,

subapproximati.

Rostrum

inerme,

articulis

1

et 3

subsequi-longis,

2

illis

nonnihil

longiore.

Antennea

setacee,

geniculate.

Thorax elongatus,

an-trorsum

angustatus,

anterius infra insertionem coW

productus,

medio

constrictus, lobo

postico

bicarinato,

posterius

subdeclivo.

Scutellumr

parvum,

triangulare, s3quilateruim.

Hemelytra

completa,

tota

membranacea,

membrana

venis

3,

quarum

2

cellulam.

unicam

includentibuls.

Pedes

longi,

graciles.

Coxte

anticea

elongatwe.

Femora

antica

subincrassata,

subtus serie

spinarum

instructa.

Tibise

antice

absque

spinis

evidentibus.

Tarsi

antici

bi-unguiculati,

posteriores

ungue

(ut

mihi

vdetur)

unico

instructi.

Pleiarie

affine

genus

structura

capitis,

thoracis

hemelytrorumque moe

distinctum,

ecellis

prteditnm.

1.

B.

biannulatus

STAL.

Pallide

testaceo-flavus, annulis

2

ante

medium

femorum anticorum

maculisque

con-nexivi

nigro-fusci-s;

thoracis

lobo

postico

dense

punctato.

c

.

Long.

9,

Lat.

11

Millim.-(Mus.

Hoim.

et

STAL.).

Malacopus

STAL.

Nov.

gen.

Corpus

gracile,

elongatum,

valde

angustatum.

Caput

breviusculum,

latitudine

(cam

oculis)

parum

longius.

Ocelli adsunt.

Oculi

subglobosi.

Rostrum

crassiussculum,

articulo

basali

(6)

BIDRAG TILL RIO JANEIRO-TRAKTENS HEMIPTER-FA1TNA.

basali reliquis 2 ad unum fere aequilongo. Antennme

longissime,

corpore multo

longiores,

valde graciles, geniculatae. Thorax

subelongatus,

antrorsum,

angustatus, mox ante medium

constrictus. Scutellum parvum, spina erecta armatum. Hemelytra membranacea, mem-brana reticulato-venosa. Pedes longissimi,

gracillimi,

coxis anticis elongatis; tarsis valde

brevibus, unguiculis 2 minutis instructis.

Ploiarice iterum affine genus, ocellis, thorace longiore, antrorsum angustato, spina scutelli insigne. 1. M. cellularis STAL.

Pallide testaceo-flavescens, annulis obsoletis pedum cellulisque mernbrane (basalibus exceptis) fuscis. 9. (?) Long.

61,

Lat. I Millim. - (Mus. Holin.).

OCULATI LATR.

Salda

FABR.

1. S. ventralis STAL.

Oblonga, nigricans,

nitida,

glabra, antennarum articulo basali (apice ipso excepto),

limbo laterali medio thoracis, macula parva subapicali clavi, rostro, pedibus ventreque testaceo-flavis; margine costali (excepta parte mox pone medium), lineola maculaque parva ante medium maculisque 2 oblongis (interiore minore) subapicalibus corii testaceo-albidis;

membrana fuscescente, nigro-venosa;, segmento ventrali apicali

fusco,

apice utrimque

sor-dide albido. cP. Long. 4, Lat. 2 Millim. - (Mus. Holm.).

Statura fere S. saltatorice. Oculi mediocres. Thorax longitudine media fere ter latior, posticesubtruncatus, utrimque rectus, antice quam postice dimidio fere angustior, medio transversim impressus. Articulus 2 antennaru

tertia I fere longior.

ENICOCEPHALIDAE

STAL.

Caput elongatum, pone oculos latum, crassum, utrimque rotundatum. Ocelli adsunt. Antennae filiformes. Thorax retrorsumn ampliatus, bis constrictus, postice subtruncatus.

Scutellum triangulare. Hemelytra tota membranacea, longitrorsum venosa, vena una al-terave furcata et confluente. Pedes breviusculi, tibiis compressis anticis intus dilatatis;

tarsis brevibus, crassis, comnpressis, biunguiculatis.

Familiam certe distinctam constituit genus Enicocephalus a Dom. WESTWOOD propOsitULm, inter Ductirostres et Ploteres locandam. Dom. WESTWOOD tarsos anticos uni-unguiculatos describit, in speciebus mihicoguitis ungui-culos duos distinctos inveni, internum tarso ipso nonnihil longiorem, externun illo nonnihil breviorem, mMusvalidum.

Enicocephalus

WESTW.

1.

E.

spurculuS

STAL.

Flavo-testaceus, subnitidus, parce pilosulus; tegrninibus pallide

fuscescentibus

capitis

lobo postico latitudine fere longiore, thorace latitudine postica nonnihil

longiore.

o. I . vix 4, Lat. j Millim.

Caput lobo postico latitudine fere Iongiore, capitis parti media. (cum oculis) aequilato. Thorax atitudine basali paullulum Iongior, lobo intermedio longitrorsum leviter impresso, reliquis 2 bongione et his ad unum fore

K.Yet. Akad. Handl. B8 2. N:o7. 1

(7)

aequilongo, postico deplanato. Antennaruum articuli 3 ultinai paruin graciliores. Femora antica

iner'ssata,

corn-pressa, supra admodum convexa.

2. E.

rhyparus

STAL.

Fusco-testaceus,

parce

pilosulus,

pedibus dilutioribus; tegrninibus pallide

fuscescenti-bus; capitis lobo postico subtransverso, leviter sulcato; thorace latitudine postica nonnihil breviore. Long. 31, Lat. vix 1 Millim. -

(Mus.

Hoirn.).

Caput lobo postico transverso, parte capitis media (cam oculis) nonnihii latiore, medio longitrorsum leviter sulcato. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, lobo antico brevi, lobo medio illo nonnihil, postico eodeem ad-hue longiore; lobo postico medio duplo latiore, illo impressione levi media, hoc irmpressione parva media

subtrans-versa instructis. F3emora antica vix incrassata. Antennarum articuli 2 ultimi graciliores, penultirno ultimo adhuc graciliore.

PLOTERES Am. et

SERv.

Velia

LATR.

1 .V brasiliensis S.

Sci.

Wanz. Ins. IX. p. 76. fig. 937. (Mus. Hoim. et STAL.). - Yelia Zicolor BLANCHARD in dOrbigi1y Voy.

danS l'Amer. mer. Ins. p. 218. 755. p1. XXIX. f. 1.

2. V. brachialis STAL.

Fusco-castanea,

thorace ante medium limboque ventris

pallidioribus;

thoracis macula utrimque anteriore parva

obsolete

albido-subsericea;

tegminum vitta basali

intracostali

ma-culisque 3 parvis apicalibus triangulariter dispositis, quarum media

(anteriore)

majore,

po-sterius emarginata, albidis; coxis,

femoruim

dimidio basali annuloque

tibiarurn

pallide

te-staceo-fiavis.

Long. 5, Lat. 2

Millimn.

(Mus. Holm.).

Antenna mutilatoe in exemplo unico speciei valde eximiie et pulchera.

HYDROCORISE

LATRE

ltiononyx

LAr.

1. M.

1t'punctatus

StArL

(5fiTers. afK. Vet. Ac. Forh. 1854. p. 239. 2. (v); . raptnU Bu; H Scr Wan Ins IX 27

fig.95. (us. Helm, et STR~L.)W..Is.I. 27

Fabricius nuliam facit Mentionem maculse

parvwe

hemelytrorue

et speciem suan etiam "reliqtis nulto mino-rem dicit, quare de identitate specierum ab illo auctore et Ce Burreiter at Herrick-Schae? deacriptarun valde

dubito.Ce.BnetretH ic&h,

2.

;t

fusco.-.conspersus

STAL.

Quadrato-ovalisI

sordide

testaceo-flavescens;

thorace

utrimque late

rotundato,

basi

hemaelytrorum vi~x

vel pallulum

latiore,

cum scutello

mlinute

granulato,

hoc

longitrorsum tri-carinato; hemlelytris

fusco-variegatis;

pedibuas

fusco-annulatis;

subtus

nigro-fuscus,

obso-lete

fiavo'testaceo-maculatus,

maculis

ventris serialibus. $. Long.

5*,

Lat. 3

Mihim.

-(Mus.

Hoim. et

8TA

te

seriagi34

ongqi, Lat. t

Stte

as

turaiq

fre

preeetsaulto

minOr, thorace

subparallebos-

ttrimique

anternna

et pseisrtnao o ~a~tmbsi

uninquemilto

minas distincte oblique truncato,-disco

nrgaimqai

neisurx

stenilUs nte scuteliham profu-ndius sinuato. Mebrnasrdda trcop nct qalievanriugata. iaqu~e oilit,

p-C. STkL.

(8)

BIDRAG TILL RIO. JANEIRO-TRAKTENS REMIPTER-PAtUNA.

Galgulus LATR. 1. G. nebulosus GUER,

Icon. dU Rkgnie anim. p. 351. (??). (Mus. Holm. et STAI.).

Naucoris GEOEFR.

1. N. bipunctulus H. ScHe

Waiz. Ins. IX. P. 39, fig. 900. (Mus. Holm. et STAL.).

2. N. binotulatus STAL.

Oblongus, convexiusculus, flavo-testaceus, fiisco-brunnescente-irroratus; thorace sub-transversim subtilissime rugulosus; scutello hemelytrisque subtiliter punctatis, corio ad mnemnbranam inacula parva pallida; subtus fuscus; margine abdominis utrimque pallido, nigro-fusco-maculato. Long. 8, Lat. 5

Millimn.

- (Mus. Holm. et STAL.).

Prmecedente multo minor, proportionaliter angustior, paullulum convexior. Caput lalera versus distincte punctatum. Thorax longitudine vix 1-1 latior, utrimque leviter rotundatus, subtilissime (disco subtransversim) 1U-gulosias, vel aciculatus, latera versus parcius magis minute, disco densius confluenter brunnescente-conspersus et

irroratus. Scutellum dense brunnescente-conspersum. Heemelytra sat dense subtiliter punctulata, sat dense minute fusco-brunneo-conspersa, embolio ultra medium maculaque parva corii apicali commisuram, versus sita pallidis, haud

irroratis. Prostethium et pedes pallida, femoribus anticis supra extus brunnescente-indutis.

Limnocoris

STAL. Nov. gen.

Corpus late ovale, subdepressum. Caput curn thorace ad unum fere

semicirculari-ter

rotundatum,

e thorace parum

proniinulum,

obtusunm. Oculi supra visi retrorsum sen-sim sublatiores. Thorax latus, longitudine media circiter quater latior, utrimque dilatatus,

rotundatus, angulis anticis valde productis caput utrimque omnino amplectentibus, angu-lis posticis productis obtusis. Hemelytra completa, einbolio valde dilatato.

Structura thoracis emboliique distinctum genus, habitu etiam a Naucori divergens.

1. L. insignis STAL.

Flavo-testaceus, sat dense subtiliter punctato-rugulosus; capitis basi, thorace medio

hemelytrisque prassertim disco fusco-variegatis et irroratis, margine posteriore embolii et corii anguste, scutello (apice excepto) meinbranaque nigro-fuscis, hac

pallido-variegata;

ventre obscuriore, abdominis margine utrimnque nigro-maculato. Long.

81,

Lat.

6j

Millim.

(Mus.

Holm.).

Zaitha AM. et SERV.

1. Z. anura H. SCH.

Wanz. Ins. VIII. p. 26. fig. 799. (Mus. Holm. et STAL.).

2. Z. plebeja STAL.

Oblongo-subovata, mox pone medium latior, flavo-testacea, certo situ cupreo- et

subviolaceo-micans, sat dense punctata, thorace subtiliter ruguloso; capite ante oculos

parum producto, parte anteoculari intraculari breviore; thorace retrorsum sensim

ampliato,

latitudine antica vix + breviore, utriinque quam levissime late sinuato; membrana 8-9

(9)

84 c. STAL.

nervosa; femoribus

posterioribus

supra, anticis

utrirnque

parce

subferrugineo-variis,

tibiis

viz

dilatatis.

Long.

15, Lat. 8 Millim. ;

(Mus. STALt).

Z. anura dimidio minor, capite unlto minus producto, thorace breviore

3. Z. micantula STAL.

Oblongo-subovata, sordide flavo-testacea, certo situ subviolaceo-mnicans (praosertim

thorace scutelloque); capite parum producto; thorace latitudine antica *

breviore,

posterius

subtruneato, utrimque subrecto vel vix sinuato, membrana 6-7 nervosa; fernoribus parce obsolete fusco-conspersis; tibiis vix dilatatis. Long. 13, Lat. 7 Millin. - (Mus. Holm.).

Yar. 6. Thoracis setotellique vitta media commisuraque pallidis. (Mus. STAL.).

Prrzcedenti maxime affinis, nonnihil minor, thorace nonnihil breviore.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :