que es tractés res en aquest sentit. Continua l'interrogatori del senyor Gassol

Texto completo

(1)

EL TEMPS. - A Catalunya el cel eetA en general cobert o Mml· oobert llevat el Segrià, La Segarra I conca de Tremp on hi ha pocs 1• núvoiL Ela vents aón fluixos o en calma. Durant les darreres 24 hores ha plogut lleugerament a Tremp, camarasa, Reus, Estangento, Cap-della, Pobla, Ribes I Adrall. La màxima preclpltaoló ha estat de 15 11· tres per metre quadrat a Seròs; 11 litres a Núria I 8 a Barcelona I Es· tangento.

Barcelona, dimarts, 28 de maig del

19lS

DAVANT DEL

TRIBUNAL

I

DAVANT

.

DEL POBLE

_ _

o

=--

o

la sessió

de la

tarda

(Vegeu la del matí a la pàgina 3)

En Ja modestlssima taula de la ceHa de la Presó, el President Companys treballa. (Fot. Alfonso.)

Al

marge

de

hi

.

s

tòrica

·

vista

la

El dina

r

d

e

l

s consell

er

s

~adrid, 27. - En acabar la ses-sió del maU, els famlllar3 dels con-sellers, mentre els membres del Tri -bunal es retiraven, aprofltaren uns

m~tanh; per a abraçar a aque1ls, sense que ningú hi posé3 cap obsta-c:e.

El senyor Jiménez de Asúa trac-tarà especialment de justificar amb tesis jurldiques l'estat de necessitat que equival al de legitima defensa.

El senyor Ruiz Funes analitzarà l'aspecte penal 1 le. qualificació del ~uposat delicte, eostenint el c.~ncep­

te federable de la Coru;titucló de la República.

In

t

errogator

i

del se

ny

or

Ga

s

sol

Madrid, 27. - A les cinc 1 deu miñúts de la tarda es dóna entrada àl públic a la Sala. Van entrant moltes més senyores que en la ses-sió del mati. Després entra-ren de mica en mica la Premsa 1 els aê.vocats.

Es constitueix el Tribunal 1 tots els vocals apareixen als seus respeC-tius llòês.

A un quart de s's entra una pare-lla. de la Guàrdia civil custodiant els consellers, els quals es coHoquen pel mateix ordre del mati. Permaneixen dempeus i el presld!\'lt els a.utoritza a asseure's. Una mica després en-tren a la Sala els advocats defensors.

Es concedeix l'aud'ència. pública

1 a continuació el president del Tri-bunal pregunta al senyor Gassol el

seu nom, etc., 1 el senyor GAS-SOL contesta a la pregunta.

El FISCAL de la República dema-na al senyor Gassol que parli de la

seva intervenció 1 de la seva posició política.

El senyor GASSOL diu que quant a. la seva posició personal la sinte-titza en el fet que el moviment d'Es tat Català suposava que es feia per a do02.r una solució a fi que no po-gués córrer perill la República i que no fissin amenaaçs l'Estat de Cata-lunya 1 la llibertat de Catalunya 1 d'Espanya 1 a més perquè alxl es deferu;ava un Estat federal de què parla la Constitució. Això es feia perquè es formava un Govern que no ·garantia el que el poble féu amb els seus vots el 14 d'abril.

El FISCAL. A les Corts Constitui-ents -vàreu votar pel federallsme?

El sanyor GASSOL. El que sé és que s'estigué a punt d'acordar-se el federalisme; però de totes maneres es donà a tothom la sensació que era federal la Repúbllca.

El FISCAL. Em sembla, sl no re-cordo malament que fou presentada. una esmena en aquest sentit. Recor-deu com es votà?

El senyor GASSOL. No estic segur, però en d sau ()$perit es votà per

una P..epública federal.

El FISCAL: Recordeu el discurs El senyor Companys, a més

d'a-braçar els seus famHiars, saludà els diputats que hi havia al saló 1 des-prés. en retlrar-3e, adreçà una salu-tació als periodiStes, els quals li contestaren agraïts.

que pronunciàreu a continuació del

El Senyor Companys

que féu el senyor Companys?

---='---

----=--

.:.-

El senyor GASSOL: Sf, sf.

El FISCAL, ordena que es doni

parlarà

Si

Cal

lectura de l'aHocuacló del senyor Els altres consellers, després

&ha-ver saludat llurs familiars, es reuni-ren al saló de «Pienillos» del Tribu-nal Suprem per a esmorzar 1 els fo-tògrafs tJraren plaques després d'ha-ver pregat al senyor Companys que els di~pensés. En donar-li les grà-cies, l'ex-President de la. Generali-tat els saludà un a un anomenant-los pel seu nom.

Madrid, 27. - Els periodistes han deñiimat al senyor Gómez Hidalgo qúe preguntés al senyor Companys sl p¡¡.rlàrie. en la. vista. de la. causa.. L'ex-President de la Gencralita.t 11 ha contestat que digués als perio-distes que suboidinava el parlar al curs que tingués el procés.

*

D'una carta

de

A un quart de tres els !ou servit el dinar, al qual no pogueren assiS-tir altre3 persones, puix que davMt el gran nombre de solilcitants, com que no era possible atendre'ls, hi

hagué necessitat de no autoritzar- un nostre amic, relacionat amb

los. persones residents en diverses

pro-Palència

Al saló vel al de «Plenlllos», on víncies d'Espanya, ha rebut una car -menjaven els consellers, feien vigl- ta d'un amic seu, fill i resident en lància dues parelles de la Guàrdia. . poble de Palència, la qual entre al -C'lvll i a. l'entrada del pas;adis on tres coses no menys saboroses diu:

hi ha el saló hi havia una altra pa- «La crisis campesina se agudiza.

rella. en proporciones alarmantes. El obre

-Hom no ha emmanillat

companys, ja. coneguda.

El senyor FISCAL: Són aquestes les paraules que pronunciàreu?

El senyor GASSOL: Sl, essencial· ment són aquestes paraules.

El FISCAL: Teniu notícies del que passava al carre?

El senyor GASSOL: Jo, no. El FISCAL: Fèreu algunes ges-tions per tal que cessés la lluita?

El senyor GASSOL: No, ~rquè no n'estava assabentat.

El senyor GASSOL: Jo no puc respondre.

El VOCAL: A VÓS no se US va ocórrer?

El senyor GASSOL: A ml no se'm va oc6rrer.

El VOCAL: Una última pregunta. ¿No sospitàreu mai Ja r.eacció que podria produir en el Govern central una declaració de la naturalesa de la llegida pel senyor Companys?

El senyor GASSOL: Jo no v!llg poder suspitar-ho perquè amb 1 es-perit en què personalm~nt ho fci.a

ment sorprès perquè allò que jo 1 eis altres consellers estàvem esperant era la contestació que havia promès el general Batet.

El VOCAL: Però els sentireu, pre-gunto sl sèntireu o no les canona-des.

El senyor GASSOL: Jo vaig sen-tir les canonades.

Ei VOCAL: ¿Tenieu noticia que alguna força facciosa tingués canons que pogués disparar en aquell mo-ment?

El senyor GASSOL: No tenia. cap notiCia. en aquest sentit, però tam-poc rio tenia. motius suficients que em demostressin el contrari, perquè no seria. la primera vegada que a base de canonades d'Exèrcit es do-nava un cop d'Estat.

El VOCAL: ¿No pot referir-nos el processat quina conversació tingue-ren refetingue-rent de la proclamació de l'Estat de guerra 1 de l'hostilització de forces de l'Exèrcit des que es va fer la declaració pel senyor Com-pany fins que es rendiren al mati del dia 7?

El senyor GASSOL: ¿Voleu tenir la bondat de repetir-me la. pregun-ta?

El VOCAL: No parlàreu de res referent de l'hostilitat de les forces contra l'Exèrcit des que es procla-mà l'Estat de guerra, a pesar que havien estat reunits a la GeneraU-tat o al Palau o residència del se-nyor President, que està propera a. aquella i sols separada per passa--dissos?

El senyor GASSOL: No recordo que es tractés res en aquest sentit.

Cont

i

nua l

'

interrogatori

del sen

y

or Gassol

Els lletrats defensors senyors Bar-ela Jiménez Asúa i Ossorio i Gallar-da ' renuncien a. l'interrogatori.

Pregunta el senyor RUIZ FUNES: -Vós votàreu en el Parlament

UN TESTIMONI EN EL PROCES

El comr.ndant Pérez Farràs, que ha estat trasllada~

a

Madrid des del penal on compleix condemna, per

a

declarar en el procés contra el Govern de la Generalitat. Interessant foto de Pérez Farràs al costat de MaclA rotllat al front del vostre càrrec de realitzar, gràcies a la iniciativa del El VOCAL: ¿Vàreu tenir motius consellel' de Cultura? meu departament, el Congrés Inter- raonables per a imaginar-vos que El senyor GASSOL: Ho referiré nacional de ~n-Clubs. Foren creats, existia a .Barcelona força per a llUitar breument. Després que vàreig ésser tarnbé, cursos a les casernes de la contra els elements que us atacaven? nomenat pel restaurador de la Ge· guarnició de Barcelona per a supri- El senyor GASSOL: ¿Teniu la bo-neralltat de Catalunya, senyor Fran- mir l'anal!ebatisme; es crearen tam- nesa. de repetir-me la pregunta? cesc Macià, conseller de Cultura de bé, altres institucions de caràcter po- El VOCAL: ¿Si tenieu algun motiu la. Generalitat, càrrec que he tingut pular, per a fer ressaltar més el sen- racional per a imaginar-vos que eXls· l'honor d'exercir fins avui, el meu tit popular que vollem donar a. l'obra tien a Barcelona agrupacions de for· primer esforç no fou altre que el de de cultura del meu departament. Fi- ces que tinguessin armament com continuar i intensificar l'obra mag- nalment, s'ha. creat l'Institut d'Acció aquell que disparava en els moments ní!ica de cultura que havia ja co- Social Universitària. i Escolar, a.mb que es féu l'atac a la Generalita.t,

·tat d que no fos l'Exèrcit?

mençat l'antiga Ma.ncomun1 e la finallta.t d'estimular totes aque- El senyor GASSOL: Això no puc catalunya:. Abans de referirlme a lles institucions de caràcter social dir h p è b

1 t ~

vull f · que pogués constituir els estudiants, · 0 erqu • en a so u • no es pov

les coses noves, re era-me a dir mal si hi ha elements que tene:n.

l'obra iniciada per la Mancomuni- que amb tQt 1 tenir aptituds estan o no armament.

tat. Vàreig intensificar l'obra de Bi- mancats de mitjans per a dedicar-se El VOCAL: ¿Pregunto, si tenieu blioteques Populars, creant-ne de als estudiS universitaris. S'organitzà. motiu racional per a creure-ho com noves cada any 1 intensificant d'una la residència d'Estudiants; es creà. a representant de la Generalitat, I manera molt especial tot el que es una residència de senyoretes ofici- per tant, a qui estava encomenat referia a l'ensenyament tècnic, obra nlstes; s'augmentaren les beques en l'Ordre Públic, si havia motiu r a-extraordinària de la Mancomunitat cional, o alguna sospita per a ima.-a totes les institucions que integren el dima.-arrer pressupost, solima.-ament en ginar-vos que a Barcelona hi hagués

ABANS DE LA VISTA

alguna organització amb força tan poderosa 1 amb els elements d'atac de la naturalesa dels que atacaven la Generalitat?

El senyor GASSOL: Pot molt bé ésser, perquè a. Barcelona corrien ru-mors del perill d'un cop d'Estat.

El VOCAL: De qui?

El senyor GASSOL: Del qui

ros.

El VOCAL: ¿No tenieu més notfcta. que aquesta?

El senyor GASSOL: No eren més concretes, no.

El VOCAL: ¿L'atac !ou contesta~ des de la Generalitat?

El senyor GASSOL: Ho ignoro, perquè no era cosa de la meva ln· cumbência.

El VOCAL: ¿Però no estàveu a la Generalitat?

El senyor GASSOL: Sf, hi estava; però no vaig assabentar-me d'aquesfs detalls.

El VOCAL: Em refereiXo concr eta-ment a si contestàreu des de la Ge-neralitat a l'agressió.

El senyor GASSOL: Ho ignoro. El VOCAL: ¿No se 11 ocorregué a. cap membre dels de la Generalitat informar-se dels Qui eren els què ~~:tacaven?

El_~r. GASSOL: No ho reêordo.

.I

nt

e

rr

o

g

a

tor

i de MartJ

Bar

r

e

r

a

els processats

Madrid, 27. - Els comellers de la Generalltat 1 el President, senyor Companys, no foren en cap moment emmarullats 1 foren conduïts des de la Presó fins el Suprem amb tota lllena de consideracions, per la qual cosa es mostraren molt reconeguts.

ro ve aumentar el número de sus parados. Los colones J1 pequeños pro-pietarios vislumbran su total ruina; algunos va hacen vida de mtseria,

carecen hasta de lo mas necesario.

Otros mendigan a los burócratas de las Juntas Provinciales trigueras 11 a los harineros la salida de su trigo al precio que sea; éstos, los mejor

situades, de otra forma no podrian

vivir ya que sus productes no

en-cuentran salida. Los créditos agrí-colas solo har~ servido para

empe-ñarles mas: Esto ha injlufdo para

aumentar su descontento. La con-tribución, aumentada enormemente

les ha exasperada. Todo lo

espera-ban de Gil Robles 11 ah.ora, ya Poder, Ze maldicen. En cuanto a los

obre-ros, 11a sin pan, asaltan trenes car-boneros en marcha erpuestos a

mo-rir entre sus ruedas para ver de

obtener unes arrobas de carbó11 '!I con el producte de su venta poder

corner. Los mas thnidos, e1~

carava-nas, mendigan. Hay días que por

aqui pasan legiones de pordioseros.

Es horribk La CEDA puede estar orgullosa de su obra.»

era de defensar i garantir la Repu-blica 1 l'Estatut de Catalunya, 1 a més sabia que l'honorable senyor President de la Generalitat ho ha- El via anunciat a S. E. el President ~e la República, i per tant no podia suposar allò que m'indiqueu.

President I Consellers de la Generalitat darrera Ics reixes del locutori de la Presó de la Moncloa, poo abans d'ésser traslladats al Palau del suprem, davant el Tribunal do Garanties.

Es procedeix a l'interrogatori del processat senyor Martí Barrera, de

45 anys d'edat, casat, amb tres fills, natural de La Bisbal, domiciliat a Barcelona. Fou processat per un dè· licte d'impremta com a responsable subsidiari.

Després d'ésser exhortat pel Pre$1• dent que digui la veritat, és pregun. tat pel FiScal.

E

l

s d

i

scur

s

os dels ad·

voc

a

t

s

defenso

r

s

Madrid, 27. - Sembla que els ad-vocat3 defensors del Govern de la Generalitat pensen dllstribuir-se les lllatèries que hauran d'ésser la. de-fensa del conjunt de la responsabl-ll

dtat del Govern de la Generalitat e Catalunya.

tr El defensor del Pr~ident, l'iBus-e Ossorlo 1 Gallardo, farà una de-fensa general examinant el proble-llla i>Olitic de conjunt 1 el que va detel'lninar el gest del 6 d'octubre.

Avís

Al nostre entendre no cal fer

co-mentaris als paragrajs d'aquesta carta.

El VOCAL: Molt bé. ¿No diguéreu en aquest manifest que trencàveu amb el Govern centrai?

El senyor GASSOL: Ho diguérem.

El VOCAL: Res més, senyor pre-sident.

A co:ttlnuació el senyor Gassol és interrogat pel vocal senyor Mar-tin Alvarez.

El VOCAL: ¿No tenieu .els con-sellers de Ja. Generalitat que es~vcu

reunits ai Palau de la. Generalitat, cap noticia que les forces de l'Exèr· cit havien e:>tat llostmtzades pels que no ho eren, en fer Ja. declara-ció de l'Estat de guerra?

EI senyor GASSOL: No teníem cap noticia.

El VOCAL: No us ho digué cap Mosso d'Esquadra?

El senyor GASSOL: No valg par-lar amb cap Mosso d'Esquad!a.

El VOCAL: ¿No us ho digué cap

guàrdia d'Assalt? •

i

mportant

El senyor GASSOL: No valg par-lar amb cap guàrdia d'Assalt;, a més allà no h1 havia guàrdies das-salt; no hi havia més que Mossos d'Esquad!a.

El VOCAL: No vàreu tenir noti· cies els consellers de la. Genera~~;

La vista de la ca

u

s

a

contra el Go

vern d

e

la

Ge·

tat d'aquell diàleg que es prod:...

entre el cap senyor Femàndez Un-zue que comandava les forces que

ne

r

alitat de Catalunya

i

el gran ac

t

e p

olíti

c d

'

es-

anaven a prendre la. Generalitat per ordre (iel comandant general de 1~

q

uer

ra celebrat a Val

ènci

a

,

e

ns

o

blig

uen, per

Quarta Divisió, diàleg que sosUngu

amb el senyor Pérez Farràs?

El senyor GASSOL: No, no

em

raons

d

'

espai, a supr

i

mir al

g

unes s

e

cc

i

ons fi

x

es

vaig assabentar d'aquest diàleg rins

després de

a

capitulació.

del no

st

re d

i

ar

i

,

com

a

ix

í ma

teix

redu

ir

-ne a

l

tres.

Cr

ei

em que

els

lectors es faran

càrrec

de les

circumstànc

i

es

i

d

i

sculparan aquesta mome

nt

à

ni

a

alteració

del r

i

tme habitual de

LA HUMAPJI

T

A

T

,

El VOCAL: ¿De manera que :lO

us vàreu assabentar de la declara-ció de l'Estat de guerra?

El senyor GASSOL: No vaig poder assabentar-me de dita proclrunacló.

El VOCAL: ¿No vàreu sentir els espetecs de les canonades que diS· pararen les forces i que no podien ~r altres que 11!6 de I'Exèrci~?

El senyor GASSOL: Vaig sent:r l'espetec i em va.ig qued!f

pcr!ecta-Aquest

mumero

ha

l'article primer de la Constitució vigent en el qual es diu que Espa-nya ~ una República integral, com-patible amb l'autonomia dels muni-cipis i de les reg¡ons?

El senyor GASSOL: El vàreig vo-tar.

El DEFENSOR: Vós entenieu que segons .ia màl'J.m.a dec!ara.ció d'a-quest. article, d.ntre de la República integral d'ESpanya, hl tenia cabuda l'autonomia de les reglo:1s?

El senyor GASSOL: Ho creia. El DEFENSOR: En el parlament que !éreu dc~;prés del senyor compe.nys el dia 6 d'octuure, l·ecor-deu si entre altres n1ots parlàreu de sacrificis exemplars al servei de catalunya, de la República 1 de la Llibertat?

El senyor GASSOL: S!, ho rLcordo perfectament.

El DEF~~SOR: A més, diguéreu que ajude:;sin a les forces del Govern de Catalunya per tal d'imposar l'ordre tots els ciutadans?

El senyor GASSOL: Exacte.

El DEFENSOR: Per què parlàreu vós després del senyor Companys? El senyor GASSOL: oJ vàre1¡¡ par. lal' després Ptr acord del Consell,

1 per tractar-se del conseller més antic de la Generalitat.

El DEFE.~SOR: El senyor Pérez Farràs manava ex;:luslvament els mossos d'esquadra o tenta altra co-mandlünent?

El senyor GtASSOL: No en tenia cap més.

El DEFENSOR: Com a cap dels mossos d'esquadra, depenia directa-ment del conseller de Govemació?

El senyor GASSOL: SI.

El DEFENSOR: Els altres conse-llers ten:en jurisdicció sobre els mossos d'esquadra?

El senyor GASSOL: No. Cap. El DEFENSOR: Voleu referir lleu-&"erament la labor que beu

desen-la nostra Unlversítat Industrial de Barcelona. I com a cosa de nova creació el primer que va fer qui té l'honor d'adreçar-vos la paraula, fou el Consell de Cultura que jo và-reig crear, nascut de la ide~ que l'obra cultural d~ Catalunya no ha -via d'ésser labor exclusiva d'un sol partit, sinó el resultat del que po-drlem dir-ne el pensament de Cata-lunya. P¿r aquest mot~ u. vàreig .de-manar la coHaboració a. l'esmentat Consell de les primeres figures de la cultura caalana, no oblidant tampoc un representant dels obrers de Ca-talunya. Creat el Consell de Cul• u-ra les primeres institucions que sor-gire::J. del meu departament, foren l'Escola Normal de Mestres i l'Insti· tut Escola. For~n creats cursos po-pulars per a obrers a diverses bar-riades d;! Barcelona 1 cursos univcr· sltaris per a. obrers ~ la Universitat de Catalunya. Obra del meu depar-tament fou també la creació del Patronat Autònom de 1::1. Uni,·ersitat de catalunya lla creac!ó del Comitè ML'I:t de primera Ensenyança 1 del Comitè MiXt de Segona Ensenyança, organismes aquests tres darrers creats d'acord amb el Mlnlsteri d'Instrucció PUblica de la Repúbli-ca. DeSprés de realltzar una obra tan magnifica que per mostra no-més cal demostrar que en menys d'un any fou organitzada d'una ma-nera adm:rable la Universitat de Barcelona i en menys d'un any, tam-be, es crearen a. Catalunya 14 Ins-tituts de segona ensenyança. Obra també del meu departament és l'es-Umul de totes les arts. S'han creats premls de poesia, de música, d'es-cultura, do pintura; s'ha protegit el teatre de la gran òpera; s'ha or-ganitzat l'ensenyança de les arts dramàtiques, s'ha reorg:ulltzat l'as-soclac:ó d'amics de la poesia, i tam-bé el Pen-Clubs que ara acaba de

(Fot. Alfonso.>

nombre de 100 les dedicades a estu- FISCAL: ¿Per quin delicte fóreu

diants universitaris. processat?

Aquesta obra s'ha inspirat, més PROCESSAT: Pel delicte d'Im· que res, en el sentit popular que premta com a responsable subsidtarl. jo valia donar-h des del meu Depar- FISCAL: ¿Heu sentit la declaració tament, 1 aquestes institucions, en del . senyor Lluhl? Us invito perquè la sevn majoria, han estat elogiades rectifiqueu o amplieu alguna cOSa. ferventment per amics 1 enemics, d'eUa, si abti us plau.

àdhuc dels que ens han succeït, que PROCESSAT: En tot el que ha es-han fet l'elogi de moltes institucions, tat exposició de fet, subscric inte-encara que no sé ptrquè inconse- grament el que ba. manifestat el se-qüències Inexplicables, després d'ha- nyor Llahf.

ver-les elogiades, les han desvirtuades FISCAL: Prop dels motius de la per complet. declaració llegida, d'haver presenciat Interroga al senyor Gassol el vocal la lectura. d'aquesta, de la conducta del '.fr1bunal de Garanties, senyor posterior que vàreu observar en la.

Vlctor Pradera. Generalitat, d'haver-vos assabentat

El senyor PRADERA: ¿A quina del tiroteig entre els Mossos de l'Es-hora us vàreu assabentar que era 1 quadra i les forces de l'Exèrcit, etc., l'Exèrcit espanyol el que atacava la etcètera, prop de tot això, ¿subscri-Generalitat?

I

viu allò dit pel senyor Lluhi?

El senyor GASSOL: A la matinada. PROCESSAT: Sf, tot el manifestat

El senyor PRADERA: ¿A quina pel senyor Lluhf.

hora? FISCAL: ¿Quan us assabentàreu

El senyor GASSOL: No recordo que les forces de l'Exèrcit eren les l'bora; molt poc abans de la rendl- q-;1e disparaven contra els Mossos de

ció. l'Esquadra?

El VOCAL: ¿Després continuà l'a- PROCESSAT. No me'n valg assa·

tac? bentar, d'això.

El senyor GASSOL: Ho ignoro, és FISCAL: Com que no?

a dir, no continuà l'atac, perquè hi PROCESSAT: Fins moments abans hagué els cpour-parleru dc l'Honora- d'acordar-se la. rendició.

ble senyor Prcsldent amb el gene- FISCAL: ¿Moment s abans?

ral Bal.et. Quant de temps? No exigeixo una

El VOCAL: Em refereixo al perlo- precissió matemàtica.

de de temps entre que vàreu sabel PROCESSAT: No puc precisar ara. que era l'Exèrcit i el moment que el temps que feia, però sé que fou poc el senyor President de la Generalitat abans. •

pe.rlà per telèfon amb el general FISCAL: Fos el temps que fos,

Batet ¿vós no vàreu fer res perquè el

Go-E! Senyor GASSOL: No hi hagué vern prengués l'acord que aquella

cap altre atac. resiStència acabés?

El VOCAL: ¿Quins motius vàreu PROCESSAT: No! No era cosa tenir per n. no pensar que era l'E:xèr- meva.

clt el que atacava? Renuncien a l'interrogatori

d'a-El senyor GASSOL: Un motiu evi- quest processat els adnx:ats de!en-dentlssim, 1 és que tots estàvem pen- sors senyors Ossorio Galla.rdo, Jimé-dents de la contestació que ens ha- nez de Asua t Ruiz P.mes.

via promès per telèfon i per mitjà L'interroga el lletrat !enyor Barcla. del senyor President el general

Ba-tct. (Passa a l.l pàgina 6)

(2)

Dissabte, ter. de juny, homenatge à•TOMAS BRETON:

Los amantes de Teruel

TEATRE BARCElONA

--

--

----

---

-DEFINITIV

AM

ENT

dijous vinent, tarda, a les 5'30 I

nit, 10'15, DEBUT de la.

Compa-nyia d'alta comèdia. de:

LOLA MEMBRIDES

amb l'estrena de:

LA

CASA

DEL

OLVIDO

de Fernàndez de Sevilla

TEATRE

COMIC

PALAU DE LA REVISTA

Ttlrda, 5'15. Butaaues platea,

3 ptes.: LAS VAMPIRESAS. per

Pinillos, Aiady I Lepe. Nit, 10'15:

AL CANTAR EL GALLO

triomf de Pinillos, Alady, Lepe I tota la Companyia..

TEATRE TIVOLI

Direcció: CIRCUITOS CARCELLE

Tarda, a les 5. Nit a les 10'15, presentació del tamós caricat de les tamtlles:

R

A

M P E R

amb les seves novlsslmes eng

l-nyosltats. DEBUT de la popular ex-tiple

FLORA PEREIRA

amb el seu nou espectacle

d'es-trella de la cançó còmica. DEBUT de la jove 1 belllssima estrella co-reogràfica MARIA ANTINEA I les

grans o.tracclons THE JOANNYS,

ombres electro-LHumtnades ANACAONA, la bella dansarina

exòtica. DEU CABREJAS amb els seus balls fantasistes - RIA DE CASTRO, notable vedette

moder-na • SIMONE et CARDONA, els

campions de la dansa;

The Billy Jackson Giris

el més perrecte conjunt

coreogrà-fic 1 els 15 VIRTUOSOS DE

TRINSCHER amb les seves total-ment noves exhlblcions - 4 ptes.

TOTES LES BUTAQUES.

TEATRE

POliORAMA

Companyia de Comèdies de Maria

Fernanda Ladrón do Guevara Avu!, I cada dl~ tarda I nit, el gran é:dt:

Dl NERO

comêdia de LóPeZ de Haro

TEATRE

ROMEA

Tolèfon '12028

A les 5'30 I 10'15, la 88 i 87

representacions de:

MORENA CLARA

Lo. millor obra dels amos de la

¡ràcla, Quintero i Guillén. Tres

hores de rialla continua. Insupe. rabie èxit d'Interpretació d'Antò·

tots els artistes - Demà, tarda I nit: MORENA CLARA -

D1-jous, o. les 3'30: LAS DOCE EN PUNTO. A les 6 I 10'15: MORE·

t-IA CLARA.

TEAT

RE

~OVET

ATS

Companyia VILA • DAVI Avui COMIAT de la Compa-nyia VILA DAVI. Tarda, 4'30. Butaques, 3 ptes.: REINA i MISS· THERY - Nit, 10'15. Butaaues. 3 ntn.: REINA - Demà, nit, a le¡¡ 10'15. Debut de la Companyia del Teatre de la Sa.rsuela de Ma-drid amb l'estrena a Barcelona: HO ME OLVIDES, de Romero Fer• nàndez I mestre SOROZABAL.

-Protagonista: MARC REDONDO.

C

1

N E

GRAN TEATRE ESPANYOl

Sessió continua des de les 4 tarda

TOT EL PROGRAMA EN

ESPANYOL

BOL

IC

H

E

DUES FORMIDABLES ESTRENES A BARCELONA

GLORIA QUE MATA

SOSRE

EL CIENO

GLORIA QUE MATA (GRANERO)

es projectarà a les 4, a. les '7'45 1 a les 11'40

COLISEUM

Avui, tarda, a les 4'10. Nit, a

les lO:

REVISTA PARAMOUNT

LA LEY DEL OESTE

per Evelyn Brent I Ranúolph Scott

ANN RARPING en

O

IV IN

A

amb Robert Young, Hils Asther i

Sari Maritza

(Producció RADIO)

METRO POL

Llúria. 115 • Te"lon 81222

Avui, tarda, a les 4 I nit, a les 10:

TEMPORADA DE GRANS REPRESES

F RUTA

VERD E

Anny Ondra en

Una noche en el paraíso

I

EL AL TAR DE LA MODA

per William Powell Preus: 1'60 ptes.

NOTA: La pel-11cula. FRUTA VER· DE solament es projectarà a la tarda.

MARYLAND

Placa Uraulnaona. 6-Ttl. !1988 AVUI, ESTRENA: DIBUIXOS DOCUMENTAL

El viajero solitario

per Llonol Barrymore. May

Rob-son, Dorothy Jordan I Frances De o

UROUINAONA

Avui tarda, a les 4. Nit, a les 10:

EL DIFUNTO TUPINEL

per Colette Darftuil i Etchepare

LA NOVIA ALEGRE

per Carole I Chester

EMPRESA

CAPITOL

CAPITOL. - Avui, tarda, a les

4 1 nit, a les 10. Formidable pro-grama doble: LA ISLA DEL MIS·

TERIO, per Nlgel Bruce I Hearthe Anget_ MUJERES PELIGROSAS,

per .t:Sarner Baxter 1 Ro&emary Ames, Rochelle Hudson, Mona Barrle I DIBUIXOS.

EXCELSIOR. - Avui, sessió continua de 4 a 12'30: EL CUA· PO, en espanyol, per James Ca¡¡-. ney; EL .... ES ELLA, per Meg Le-monler; EL ANGEL DEL ARRO•

YO. per Caral Lombard 1

DIBUI-XOS.

COMTAL. - Avui, gran esde-veniment. Actuació personal de l'estrella del cant !lamenc LOLA

CABELLO, acompanyada del gul-Et~EMIGO PUBLICO NUM. 1, per Clarck Gablc, William Powell I Myrn~ Loy; EL CONQUISTA·

DOR IRRESISTIBLE, per Robert Montgomery l NUs Asther; NA·

CIDO PARA PELEAR, per Buck Joncs 1 DIBUIXOS.

WALKYRIA. -Avui, sessió con tiuu:t. de 4 a 12'30: LAS VIRGE·

NES DE WIMPOLE STREET, en espanyol, per Norma Shearer 1 Frederic March; EL TREN DE LAS 8'47, en espanyol, per Alady,

Lepe i Santpere; NO ES PECADO, per Mae West I DIBUIXOS.

J.

VIDAL GALOBARDES

FUSTERIA MECANICA

IGUALTAT, 292 bis. - B A R C E L O N A. - TELEFON 53224

DUANES I COMISSIONISTA DE TRANSIT

t

J

.

LABORI BUXO

CASTA~OS, NUM. S • Tol. 14360

1

EI

Dr. P. Batlle Amfres

Ha traslladat el seu consultori nl carrer de Muntaner, 259, ler. 1ra. (Xamfrà Travessera.. Tel. 73635)

eAR RESTAURANT

L'HOSTAL DEL GALL

PLAÇA DE LA REPUBLICA, 2 TELEFON 18548

JOAN

MON GUILLOT

~ragó,

379

GRANJA

BARCELONA

Telèfon 55502

lnstaHacions generals d'AISU..", Cas El&otricltat Gran estoc de Làmparcs I Objectes elèctrics per a presents

LLU

I

S

PUIG

MUNE

Repre:entant oficial de productes PHILIPS RADIO Aparells a terminis 1 al comptat

MALLORCA, 612 (S. M.) TELEFON 51083

SessiO continua. Seient UNA PES

SETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·

TALS • VIATGES, ate.

Sessió continua d" dt Iu 4'15 (Tarda). A les 12'30 (Nit>

3 GRANS PRODUCCIONS, 3

VOLANDO EN POS

DE

LA

DICHA

per Noah Beery I William Farnum

CALLES

DE

LA CIUDAD

per Gary Cooper I Sylvia Sidney

ESCANDALOS ROMANOS

per EDDIE CANTOR CAP PROGRAMA ES POT

COM-PARAR AMB AQUEST

VARIETATS

FROP.TO NOVETATS

Avui, dimarts, tarda, al es 4: PASTOR • QUINTANA III contra

AZURMENDI - GEGO~ES m -Nit, a les 10'15: ARAQUISTAIN-CHIQUITO GALLARTA contra

IZAGUIRRE - PASAY. - Detalls per cartells.

Frontó

Principal

Palace

Avui, dimarts, tarda: L

UCIO-MAGUREGUI contra

BURGOA-VICENTE I. Nit: TABOADA • TEODORO contra GABRIEL ll

-CAZALIS ll.

ANUNCIEU

A

LA HUMANITAT

TE A T RE

·

I

la humanitat

Ass

ociació

de

Cu

ltur

a

Musical

SOlament socls DemA, dimecres, nit, a les 10. PALAU DE LA MU•

SICA CATALANA. Important con-cert;

Quartet

de corda i

O~:·

questra

clàssica de

Barcelona

Direcci6: JOSEP SABATER Obres de

SALVAT- LAMOTE DE GRIGNON I VALLS

Inscripcions SOCis: CLARIS, 43.

1er. 2na. - Tel. 20 328.

Palau

Música

Catalana

ADUIVENDRES. DICIO EXTRAORDINARIA I 31, a les 10 de la nit ULTIMA

de la CANTATA núm. 161 I dtl Gloria, Sanctus, Benedlctua i Aw· nus de la

GRAN MISSA en si menor

de J. 8. BACH

Ortcó Català. Or<1uestra. Grans

orgues. Solistes vocals i instru-mentals. Direcció: mestre LLUIS

Mll..LET. Localitats 1 prQilrames a. U. M. Casa Werner. Paaselg de Gràcia, 54 - Condicions especials per als senyors socis de I'ORFEO

CA TALA.

Sales d'Art

Galeries Laietanes

Corts, 613

Eugènia de Loutchlskl Pintura

Viladrich

»

Vidal Rolland »

Joan Matamala Escultura

Exposició de pintures de Fortuny

<F!.ns el dia 31)

SYRA

Diputació, 262 :: Telèfon 18710 ART I ORNAMENTACIO

OBJECTES PER A PRESENTS

Valeri Corberó Pintures 1 pr()o

Jectes decoratlw (Fins el 31 de maig)

CINEMA

LA

FABRICA DE

NEVERES

11

G

LA

e

1 AV

1

VEN BARATISSIM, DIRECTE

AL CONSUMIDOR. Immens

assortit per a tots els usos, des

dels preus més tnflrns

Neveres patentades de màxima refrigeració 1 sense mescla de gustos 1 olors, a preus mòdics.

Benet 1 Mercadé, 26 (al costat

d'Estació Gràcia I Teatre Bosc)

SAC

GUARDA·ROBA

"SIEMPREFINO"

el millor i el de major goronflo

per o protegir els seus vestits o

pells contra els estralls de les

Arnes, de lo llum i de lo pols.

Exigiu sempre el Soc Guardo· robo "Siemprefino" únic de

paper impregnat {patentat).

Cada Sac "Siemprefino" vo previst d'un segell numerat de

legitimitat, que el distingeix

d'ALJRES SACS INEFICAçOS PER ESSER DE PAPER CORRENT.

Ptes. 1.50 coda un. Tomany 160

X 70 cms. Pes IlO grams. De

venda en "la Villa de Però". Fiveller (abans Ferran), 32; C. A.

Vicenç Ferrer, Pl. Catalunya¡

J. Uriach & C.0

, S. A., Bruc, 49

i en altres establiments. Venda a l'engròs: C. E. P. A., Sant Baudili (Barcelona).

Bar Petit Miramar

Ateneu Popular de Gràcia _ _ _ _ _

_..._ _ _

Casa recomanable pel seu peix freso I menJara d'enolrreo Exquisits plats t1e popets com

enlloc més de Barcelona

Gran terrassa per a banquets

J festes La Secció de Cinema de l'Ateneu

Popular de Gràcia, donarà la. segona sessió de cinema al teatre del Bosc,

el pròxim diumenge, dia 2 de juny,

a dos quarts d'onze del mat[.

El programa serà el següent:

I. Documental retrospectiu de la. Rússia del 1918.

II. De l'esport soviètic.

III. El drama intens de les mi· nes "Carbó", de W. Pabst.

Donat el caire benèfic d'aquesta

Sel!Sió, l'empresa del Bosc ha cedit

gratuïtament el local.

Per localitats al preu únic de 0'50 pessetes, abans de la data de la ses -sió a: Ateneu Popular de Gràcia,

Salmeron, 177-179; Ateneu Enciclo-pèdic Popular, Carme, 30; Ateneu Obrer Martinenc, Besalú, 14; Paco

CAP

~

TOL

11

Un gran film dramàtic amb

WARNER BAXTER

Muieres Peligrosas

Prefe ència. 2

ptes.

General ... 1 pta.

Ka.J Amo, Salmeron, 56, pral. 1.1'; Acadèmia Labora tor! "Esperanto",

Clos, 14, torre; Cooperativa "La.

Lealtad", Montseny, 81; Slndicat Mercantil, Portaferrissa, 19, pral.

LIONEL BARRYMORE

Es un film

TEATRE

AMATEUR

*

AL CASAL REGIONAL DE MURCIA I ALBACETE

Dissabte passat, va tenir lloc al

local social de la Casa Regional de Múrcia i Albacete, un festival a ho-nor i benefici de l'eminent ar~ista Rosa G. Albert!.

Es posaren en escena les sarsue-les "Los cadetes de la reina" i "Los claveles", en les quals h1 obtingué l'esmentada cantatriu un èxit cla-morós. Col-laboraren a les dues obres, el baríton Francesc Pifia 1 el cone-gut tenor Antoni GarciA Roman.

La festa va resultar molt brillant

D I P UT A C I O, 195, ler. (Entre Muntaner l Aribau)

BARCELONA

AV

u

I

UN DRAMA VIGOROS DE LES PASSIONS HUMANES

Aquesta superprocludc.ió no serà

projectaQa. en cap altre cinema

de Barcelona. fins la temporada

pròxima'

UN EXTRAORDINARI

PROGRAMA FOX

UN FILM D'INTRIGA APASSIONANT

La I sl a del Mis te ri o

11

CAPITOL

1 la senyoreta Alberti va rebre

mol-tes felicitacions per la sen brillant actuació. L1 augurem en la seva

car-rera artística una. sèrie ininterrom-puda d'èxits.

GRAN ENDERROC

VIa Laietana, mima. 60 1 82

Venc portes, bigues, maons, jàsseres,

columnes, mosaics. etcètera ENDERROCS BALAGUE

Almogàvers, 76 (xamfrà a Marina)

- PASSEIG NACIONAL,

6:1-Barcelona. Telèfon 19235

VENDA I CLINICA

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS

Hospital, 42- Tel. 13651

FARRE PIJUAN

METGE ESPECIALISTA

PELL •• VIES URINARIES

DEFECTES SEXUALS Rambla de Canaletes, 11, primer

Papereria PR

I

ETO

MATERIAL PER A OFICINES

IMPRESOS DE TOTES MENES Capsa de paper I sobres1 0'95

CARME, 30

f4oren~~. fí~tule~. Uague~

M AO N

a

38

ptes.

miler

Furòncols, Eczemes, Clivelles 1 altres

malalties de la pell. Es guareixen

s Ru.O'a11y

Plaoa Catalunya. 11

BALAGUE

-

!2! 3

TUb, li'IO ptes. Escudellers, 8; casa

Alsina, Passatge del Crèdit, f, 1 al-tres Farmàcies 1 Centres d'Específics

VELES

VELATGE • FUNDES PER

J.

MARSAL

A CANOES

Per encàrrecs: Tel~fon 2122t • Sant Miquel, J1

CAMISERIA

Ferrer Batlles

36,

Soqueria,

38

Espec1alltats - Camises a

mida - Adam 1 model RA-GLAN (patentada)

MITGES cFERRO•

(de garantia)

PREUS BARATISSIMS

ANUNCIS PER PARAULES

Les

dues primeres ratlles

C

ada

ratlla de

més ••••••

J

'00

pesseta

0

'30

))

DIVERSOS

FUSTERS, EBENISTES platona Montserrat de

fantasia 1 per a la cons-truccló a mida., encolats amb carnaaaa. Preue

eoo-nòmlca. Lena, 11 - Tel.

34689.

PASCUAL. Cisellador, FALTEN mlp otlclals or, ar¡ent. Bxda. Caça- pel banc 1 per la forJa

dOrs, 8 s. Escolà. - l.follerus:~.. SENYORETA s'ofereix

per atendre 6tanc1 Fira

de Barcelona. Elc. 4.1176.

MERCAT D'OCASIONS

COMPRA[VENDA/CANVI

-DE MOBLES, PlANOS, RADIOS, CAIXES DE CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE 00.

Sl.R., MALEI'ES, DISCOS,

etc.

TOT D'OC

ASIO

CORTS CATALANES,

414

Telèfon

&0422

BARCELONA

-A Montserrat en

automò

bil

Servei diari sense transbords

sortida• plaça de la Universitat, a lea vult del mau. Per a bitllet

plaça de la Universitat, 12¡ telèfon 21963 11

CAMISERIES

cw;e;m;;;;

;w

amru;

DEU

LO

FE

U

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE PRIMAVERA I ESTIU

Camlsee darrer model. confecclonades Immillorablement est.U

americà~ obertes - Corbates. mitJons¡ cinturons. piJames't bar-nussoe oe ~~:ran moda. Excel:lent aasort ment de géneres !>el a

CAMISES A MIDA Call, 30, Pla,. RepCJbllca.

a

Telet. 19.873 BARCELONA

ATEN

CIO!

Gran

Rbla. Flors_ •

Telet. 19657

e e

li

er

de

ABDO

TORNE

Vins I olis de collita pròpia de totes menes tots preus Se serveix a domicili

-SERRA, 22 B A R C E L O N A TELEFON 2184t

APARELLS

FOTOGRAFIC

S

PRISMATICS

BINOCLES

CINEMES

PEL•LICULES • PATHE BABY · MAQUINES FONOGRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS

TOT

de

VERITABLE OCASIO

COMPRA, VENDA

i

CANVI

CASA

BAGUES

Carrer de Sant Pau,

(prop Rambles> Tel. 14237

6

B A R C E L

O

N

A

MAOt<11J; r11811elg de ia Oastcuo.na, tt. HAR<JEL.ONA: VIa uuetana,

LI NIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA· CADIZ• CANA RIES

SOrtides setmanals els dissabtes, a les i:l Efectuaran el servei tes motonaut

«CIUt'A[I DE SEVILLA• I oVILLA DE MADRID•

LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA . PALMA DE MALLORCA Sortides cada dia (llevat • ia diumenges! de Barcelona , Palma, a lea

19 nores. per Iee motonaus

«CIUDAD DE BARCELONA• < rCIUDAD DE PALMA•

SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA· EIVISSA LUUA CU~ClAL AMB ESCALES A

ro

1.'8 ELS PORTS UI!: LA MJWI· TERRANIA, NORD D'AFRICA i CANIIR!ES. - I::>Ortldes qutnzeoall! de

Bar-cetona ell diJous. LlNLA COMERCIAL l31UiAU. OADIZ ·CAN ARlES, AMB ESOALA A TOTS ltL8 PORT8 DEL NOtW O'ltSPANYA. - Sortides QUID-zenals da Bilbao els diJous. UNIA RAPlOA liEOULI\R ENTRE ESPANYA

l TERRITORIS Ol!l U OUINEA ESPAN~OLA IFERNANOO POO). - Sar•

tides el dia 1'7 de cada mes. amb escilles a València CAdlz, Laa Palmas, santa Cruz de Tener!Ce o Freetown. Santa llabel de Fernando Poo. Bata. KOiO I

ruo

Benlto pels vapors •PLUS UL fRA» 1 cLEGAZPh

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA 1 VALENCIA

SOrtldes àe Barcelona els dlUuoe 1 diJous, a tea 110 boree

«CIUDAD DE VALENCIAI

Preu a Dober1a: 9'00 Plisetes. Bitllets d'anada 1 tornada a preua redul!l

LlNlA REUUL.AR ENTRE BARCELONA ALACAN'l · OHAN · i.1.ELtLLA

VILLA ALBUCEMAI:I · Cl!:U'lA l VICR-VER8A

sortldea àe Barcelona ca.da c11umen¡e. a 1a. 11 nores; d'Alacant ell C11l1Jartl, d'Cran ell dimecnlS, d Cran cap a Atacao~ els dimarta. 1 d'Atacant Cll) a

Ba:celona. ell dimecres

fba1·ra

y

U.

3

,

S.

en

C

.

Unies regulars de grans vapors per

a,s

desti

ns

que es detallen

SEHVEJ KAI:'lO ENUUs, Bl\tti.)El..UNA 1 BILBAO

I::>Ortldea tots els DIMECRES a la nit cap a Valéncla. Alacant, MA!sil.

Sevilla, Vl.lr:o. VUlsaarcla. Ooruoy~. Muse1. Santander t Bilbao.

Alt.e1oan~ les cscate.t ae.

rarraguna, Ceuta 1 Huelva caao. aues setmaoea

sant Carles I Ferro! cada dues SGtmanoa

SERVEl CORREN'l EN'l'Riió ~ARCELONA I BILBAO cada duea SGtmanea

I:Sortldee ell DIVENDRES a 1a olt. cap a ·rarrs¡ona, t3aDt cartes • Vlnaroç, Valéocla, Cullera. AJacant. CIU'¡,a¡tena, Aauuaa. Almeria,

t4&-1Wa, Motrtl, MAla¡a, Ceuta, Cèdlz. Scvllla, Huelva, Vlao. Marln,

Vt-Uaaarcla. Ferrol. COrunya, t.vUéa. Musel 6a.otandar, 8Ubao I Pas&J• tiERVEl EN'IR& BARCELONA t:SETE 1 MARSEU..A SOnlc1ea QU1112enaia elS dlJoue cap a Séte 1 Marsella

Servei QUIIUenat cap a UENOVA

La ct.rre¡a ea rep rt Tln¡¡tado cte ta Oomp_nnyla 'JoU del RebaU Telétoo 13()85

~ ó!!HVEl H.APW CAP AL. lS~tiU..· t>LArA

per moto-tr&Jl81tlàntlca correua esl)lloyot.

SOrtides rues cada 21 atu

Cap a 8ANTOS, MOtnEVIOEO 1 b1J1:HU~ AIRES sorttrà el dia 11 de juny del 1935, la magntflca motonau

«CABO

SAN

AGUSTIN

>>

que aC1metra oassat~ters 1 mercaderies 11m 1

La càrre¡a ea rep llna la vetlla del dia de sortida. al ttnalado 0

del MoU de Bateara. Tel~ton 1827t__..., """~'7

VIA LAIETANA 1 TEL.,.-.., .. ¿,~..., Coll.SI¡na ~:

Fill

de

Ròmul Bosch, S. en

C.

VlA LA1BTANA. 'I n;LEFON _2'.l06'1

ACADEMIA FONT SA· BATE. SOlte\a, teoria. pla

no, harmonia, contrapun;

ru¡a 1 composició. Tap1

-nerla, 1, pral. Ve!yara, 11.

==~======~======~

Obrer català conscient: el teu diari

j l l

es

LA HUMANITAT

I

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :