Grau en Educació ID 1 CENTRE. LLOC Diversitat funcional 18:00h Alcarràs Animació Sociocultural Alcarràs INSTITUCIÓ. lo Casino. Berga.

Texto completo

(1)

PLA

Gra

ID  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

ACES PRACTIC

au en Educació

CENTRE  Acudam (Centre O Ajuntament d Alca lo Casino  Ajuntament d Alca lo Casino  Ajuntament de Be Àrea d Inclusió Soc Àrea de Prevenció  Comunitària  Arrels Reinserció Arrendadora d´Equ residència  Assemblea Local d Manresa  Associació Àgora d Adultes de la Vern Associació Antisida Associació CEPS. C Associació de Fam d´Alzheimer de Tà Associació de Para (ASPID)  Associació Familiar

UM I 

ó Social. Curs 

Ocupacional)  arràs. Centre cultura arràs. Centre cultura rga. Serveis Socials  cial (antic Maranyos i Mediació  uipaments SL. Sènio e Creu Roja a  de l´Escola de Perso eda. Sant Martí  a CRAE en Polzet  iliars de Malalts  rrega  aplègics i Discapacit rs Malalts d´Alzheim

17/18 

INSTITUCIÓ al  al  sa)  Ajuntament d Ajuntament d Mollerussa  Fundació Soci Ignasi de Loio or  nes  ats  mer  LLOC Mollerus Alcarràs Alcarràs Berga e Lleida Lleida e  Mollerus al Snt.  la  Lleida Bellvís Manresa Barcelon Lleida Piera Tàrrega Seu d'Ur Alcarràs H ssa L´ 1 D 1 D 1 Ta Ta ssa D d ca D D d a Ta na M 1 2 M M M rgell R D d D ORARI  ´horari que el centr 8:00h  De dilluns a divendr 7 a 20h.   De dilluns a divendr 7 a 20h.   ardes al centre Obe ardes  e dilluns a divendre imarts de 17h a 19. ap de setmana.  e dilluns a divendre Dilluns i dimarts de  e tarda.   ardes  Matins: de 9 a 14h (o 5 a 20h; de 16h a 2 2h   Matins i alguna tarda Matins o tardes Matins  ealització servei UE ivendres 9h a 14h i  eterminar.   e 16:00 a 20:00h e està obert és de 9 es de 9 a 14, dimart es de 9 a 14, dimart ert es 9h a 14.30h. Tard 30h. En casos punt es de  15 A 21 h. mati i de dimecres  o de 9:30h a 13:30h 1h; de 16h a 20h; o a. EC Seu d´Urgell Dillu  alguna tarda pende ÀMB 9:00 a  Diver ts i dijous de  Parti Anim ts i dijous de  Parti Anim Serve Serve des: dilluns i  uals algun  Infàn famíl Addic a divendres  Gent Parti Anim h) Tardes: de  o de 17h a  Parti Anim Parti Anim Joves Diver uns a  ent  Diver Parti Anim BIT rsitat funcional  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  eis Socials eis Socials ncia, adolescència i  lia  ccions t gran cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  s en risc rsitat funcional  rsitat funcional  cipació Social i  mació Sociocultural 

(2)

ID  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  CENTRE  Associació Ment i S Associació Ment i S Associació Reinteg Associació Salut M Associació Salut M Atenció i acompan sociolaboral  C.O Sorigué CEE Esperança Centre d Art la Pan Centre d’Acollida d Centre d’Acollida d Centre de dia l Ona Centre de Formaci Centre Educatiu El Centre Educatiu El Centre Educatiu El Centre Educatiu El Centre Educatiu El Salut La Muralla  Salut La Muralla  gra Mental La Noguera  Mental Ponent  nyament a la inserci nera de Raimat  de Raimat  ada Tarragona  ió La Solana   Segre   Segre   Segre   Segre   Segre  INSTITUCIÓ Club Social El  ó  Associació PR Fundació Aspr Fundació Mer Fontanilles  Fundació Mer Fontanilles  L´Onada a les  Persones  Ajuntament d Tàrrega  Centre Estudis i Formació  Especialitzada Centre Estudis i Formació  Especialitzada Centre Estudis i Formació  Especialitzada Centre Estudis i Formació  Especialitzada Centre Estudis i Formació  LLOC Tarragon Tarragon Lleida Porxo Balaguer Lleida OSEC Lleida ros Lleida Lleida Lleida rcè  Raïmat rcè  Raïmat Tarragon e  Tàrrega s Jurídics  a  Lleida s Jurídics  a  Lleida s Jurídics  a  Lleida s Jurídics  a  Lleida s Jurídics  Lleida H na 9  na 9  P p r 0 d M P 9 M Ta Ta na M A M C M M Ta ORARI  a 13 i de 15 a 18h.  a 13 i de 15 a 18h.  referible tardes per els matins  9:30‐14:30‐ 15:00‐1 e 9 a 15  Matins de 9h‐14h. D referentment de 10 :00‐15:00 Matins o tardes ardes  ardes  Matins i dijous tarda pactar amb l'alumn Matins  aps de setmana i fe Matins  Matins  arda  divendres de 9 a 13 divendres de 9 a 13 rò també tenim disp 18:30 e dilluns a divendre 0 a 14 h ne estius ÀMB 3h. Salut 3h. Salut ponibilitat  Joves Salut Salut es. Parti Anim Diver Joves Parti Anim Infàn famíl Infàn famíl Gent Joves Justíc Justíc Justíc Justíc Justíc BIT t mental t mental s en risc t mental t mental cipació Social i  mació Sociocultural  rsitat funcional  s en risc cipació Social i  mació Sociocultural  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  t gran s en risc cia cia cia cia cia

(3)

ID  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  CENTRE  Centre Obert ( Igu Centre Obert ( Igu Centre Obert Calid Centre Obert El M Centre Obert El Tr Centre Obert Mon Centre Obert Mon Centre Obert Mun Històric Casal Com Centre Obert Mun Històric Casal Rem Centre Obert Nord Centre Obert Onda Centre Obert Pare Associació Solidari Teresina  Centre Obert Pare Associació Solidari Teresina  Centre Obert Pas a alada)  alada)  doscopi  ercat ampolí  ntserrat  ntserrat  nicipal del Centre  mpanyia  nicipal del Centre  molins  d Est ara  Palau ‐ Esclat,  tat i Servei Santa   Palau ‐ Esclat,  tat i Servei Santa  a Pas INSTITUCIÓ Especialitzada Ajuntament d Igualada  Ajuntament d Igualada  Fundació Cha SALESIANS SA JORDI ‐ PES LL (abans CIJCA) SALESIANS SA JORDI ‐ PES LL (abans CIJCA) Ajuntament d Igualada  Ajuntament d Igualada  Associació PR Associació PR Fundació Cha Ajuntament d Tàrrega  Fundació Cha LLOC a   Igualada   Igualada mpagnat Lleida ANT  LEIDA  La Borde ANT  LEIDA  Lleida   Igualada   Igualada OSEC Lleida OSEC Lleida mpagnat Lleida e  Tàrrega Lleida Lleida mpagnat Lleida H Ta Ta D h co eta/ Lleida Ta Ta Ta Ta Ta D Ta D D 1 To d d d d D d ORARI  ardes de 16h a 20h ardes de 16h a 20h e dilluns a divendre oraris de matins o m oordinacions.  ardes  ardes  ardes de 16h a 20h ardes de 16h a 20h ardes de 16.00 a 20 issabtes quinzenals ardes de 16.00 a 20 issabtes quinzenals e dilluns a divendre 3 h. Pels matins hi h otes les tardes de 4 illuns, dimarts, dim e 17 a 20h divendre illuns, dimarts, dim e 17 a 20h divendre e les 16´30 a les 20 ivendres  es de 16´30 a 20 ho migdies de reunions 0.45h (de dilluns a d s de 10.00 a 14.00h 0.45h (de dilluns a d s de 10.00 a 14.00h es de 16 a 20,30. Els ha reunió o coordin 4 a 8 i algun matí ecres: de 15:30 a 20 es de 17 a 19h  ecres: de 15:30 a 20 es de 17 a 19h  0´45 hores de dilluns ÀMB Infàn famíl Infàn famíl res, més  s i  Parti Anim Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl divendres)  Infàn famíl divendres)  Infàn famíl s ds de 9 a  acions.  Infàn famíl Infàn famíl 0:00 dijous:  Infàn famíl 0:00 dijous:  Infàn famíl s a  Infàn famíl BIT ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  cipació Social i  mació Sociocultural  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia 

(4)

ID  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  CENTRE  Centre Obert Pas a Centre Obert Pas a Centre Ocupaciona Centre Penitenciar Clínica Psiquiàtrica Clínica Psiquiàtrica Consell Comarcal P CP Ponent. Progra especialitzada)  CRAE Enric Llaberia CRAE la Llar CRAE La pastoreta CRAE les Garrigues CRAE Llar Mare Es Esclavas del Imma Maria  CRAE Llar Vilanova CRAE Llar Vilanova Creu Roja Anoia Creu Roja Joventut Creu Roja La Nogu Social  a Pas a Pas al AREMI  ri Ponent  a Bellavista  a Bellavista  Pallars Jussà SSB  ma DAE (Dep. atenc a . Grup Sagessa  s. Talma  perança. Misionera culado Corazon de  a a t era Centre Mediaci INSTITUCIÓ Fundació Cha Fundació Cha Associació AR Centre Estudis i Formació  Especialitzada Consell Coma Pallars Jussà  ció  Fundació Salu Comunitat  Fundació Cha Talma as  Fundació Pers valors  Fundació Pers valors  Creu Roja Llei ió  Creu Roja la N LLOC mpagnat Lleida mpagnat Lleida EMI Lleida s Jurídics  a  Lleida Lleida Lleida rcal del  Tremp ut i  Lleida Lleida mpagnat Igualada Reus Les Borg Lleida sona i  Vilanova sona i  Vilanova Igualada da Lleida Noguera Balaguer H D d D d D M 9 9 M A M M Ta ges Blanques A Ta a de Bellpuig Ta a de Bellpuig Ta d d 1 r d fi ORARI  e les 16´30 a les 20 ivendres.  e les 16´30 a les 20 ivendres.   illuns a Divendres d Matins  :00‐13:00 16:00‐19 :00‐13:00 16:00‐19 Matins  pactar amb l'alumn Matins/tardes/cap d Matins o tardes ardes i si es vol caps concretar, principa arda, de 15h a 22h ardes i cap de setm ardes i cap de setm e dilluns a divendre isponibilitat de mat 6 a 19 hores  e dilluns a divendre ns a les 21:30h amb 0´45 hores de dilluns 0´45 hores de dilluns de 09:00h a 14h i de :00 :00 ne e setmana s de setmana alment tardes ana ana es de 9 a 14 i de 16  tins de 8 a 15hores, es de 17h a 19:30h,  b joves.  ÀMB s a  Infàn famíl s a  Infàn famíl e 15h a 17h Diver Justíc Salut Salut Serve Justíc Joves Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl a 19hores. Parti Anim  i tardes de  Parti Anim divendres  Infàn famíl BIT ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  rsitat funcional  cia t mental t mental eis Socials cia s en risc ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  ncia, adolescència i  lia 

(5)

ID  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  CENTRE  Creu Roja La Nogu Social  Creu Roja Les Garr Creu Roja Noguera Creu Roja Pallars J Equip Atenció Infà (EAIA)  Equip Basic de Serv (Democràcia i Talla Equip Basic de Serv Esquerra (Cappont Equip Basic de Serv (Balafia, Secà, Pard Equip d’Execució d Obert  Espai Social Lleida. Fundació Casa de l Mare Janer  Fundació La Manre Fundació Privada A Guissona. Residen Fundació Privada I Fundació Residenc Sant Anton  Fundació Snt. Jose Casa Snt. Josep  Fundació Snt. Jose era Centre Mediaci rigues a ussà ncia i Adolescència  veis Socials Barri An ada)  veis Socials Marge  t, Bordeta, Magrane veis Socials Nord Es dinyes)  de Mesures en Med . Projecte Rems  la Caritat. Residenc eana (hípica)  Agropecuaria de  cia Geriàtrica  lersis (Shalom)  cia de la Gent Gran  ep de Tarragona. CR ep de Tarragona.  INSTITUCIÓ ió  Creu Roja la N Creu Roja la N Ajuntament d ntic  Ajuntament d ers)  Ajuntament d st  Ajuntament d di  Centre Estudis i Formació  Especialitzada Fundació Cata Pedrera  ia  RAE  LLOC Noguera Balaguer Les Borg Noguera Balaguer Tremp e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida s Jurídics  a  Lleida alunya La  Lleida Cervera Juneda Guissona Lleida Tàrrega Tarragon Tarragon H r d fi ges Blanques M r d M H H H H M M 1 d D d 1 a D D M na H na H ORARI  e dilluns a divendre ns a les 21:30h amb Matins  e dilluns a divendre Matins  orari marcat pel prà orari marcat pel prà orari marcat pel prà orari marcat pel prà Matins  Matins de 9 a 13h. D 9h. Es pot fer nomé e 9:00 a 12:00 e dilluns a divendre epenent dels projec 0 a 13.45 hores.  e 9h a 14h i de 16h Diari de 17.30 a 22.3 Matins o tardes orari d´atenció d´un orari d´atenció d´un es de 17h a 19:30h,  b joves.  es de 9h a 13h. àcticum àcticum àcticum àcticum Dilluns, dimarts i dijo és matins o tardes. es matins i tarda a c ctes del trimestre ;   a 18h de dilluns a d 30. n CRAE n CRAE ÀMB divendres  Infàn famíl Infàn famíl Infàn famíl Parti Anim Infàn famíl Serve Serve Serve Justíc ous de 16 a  Gent Gent convenir,  dissabtes de  Joves divendres Gent Diver Gent Infàn famíl Infàn BIT ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i  lia  cipació Social i  mació Sociocultural  ncia, adolescència i  lia  eis Socials eis Socials eis Socials cia t gran t gran s en risc t gran rsitat funcional  t gran ncia, adolescència i  lia  ncia, adolescència i 

(6)

ID  83  84  85  86  87  88  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  CENTRE  CREAE Casa Snt. Jo Fundació Tutelar In Gestió de Serveis S Residencia STS Mis Hospital Hestia Ba de Salut Mental)  Institut Manuel de Institut Manuel de Intress Acolliments L´Auro. Granja esc escola de natura  L2o Aula Digital la  Llar Alba  Llar Residencia Elis Intress  Ludoteca Balafia Ludoteca Cap Pont Ludoteca Centre H Ludoteca la Bordet Ludoteca Parc de G Palma centre de re Programa de Supo Pròpia Llar  osep ntress  Sacio Sanitaris.  sericòrdia  laguer. ( Centre de  e Montsuar  e Montsuar  s ola terapèutica i  Pau senda Montcada,  t Històric  ta Gardeny  ecursos juvenils  ort a l'Autonomia a l INSTITUCIÓ Fundació Intre la Integració  dia  Intress Ajuntament d Residencia  Assistencial de Manresa. Fun Cots  Intress Ajuntament d Ajuntament d Ajuntament d Ajuntament d Ajuntament d Ajuntament d la  Intress LLOC ess per a Lleida Tarragon Balaguer Lleida Lleida Lleida Llanera e Lleida Lleida e  dació  Manresa Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida e Lleida Lleida Lleida H M na M r 9 d d D M M a Ta D ta Ta Ta Ta Ta Ta A M ORARI  Matins de 9 a 14 h Matins o tardes h a 15h  e 8 a 14.25 e 8 a 14.25 e 9 a 14h. o 15 h. Matins o tardes Matins  ardes  e dilluns a divendre anca mai. A concret ardes(de 4 a 7:30h. ardes(de 4 a 7:30h. ardes(de 4 a 7:30h. ardes(de 4 a 7:30h. ardes(de 4 a 7:30h. pactar centre Matins i/o tardes es matí o tarda. El se tar quan es confirm ) i tres matins(de 9  ) i tres matins(de 9  ) i tres matins(de 9  ) i tres matins(de 9  ) i tres matins(de 9  ÀMB famíl Diver Serve Salut Joves Joves Infàn famíl Diver Joves Infàn famíl ervei no  in les dates.  Salut a 13h) Parti Anim a 13h) Parti Anim a 13h) Parti Anim a 13h) Parti Anim a 13h) Parti Anim Parti Anim Diver BIT lia rsitat funcional  eis Socials t mental s en risc s en risc ncia, adolescència i  lia  rsitat funcional  s en risc ncia, adolescència i  lia  t mental cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  cipació Social i  mació Sociocultural  rsitat funcional 

(7)

ID  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  CENTRE  Residència Angel S Sociosanitarios  Residencia Assistid Onada  Residencia assistid habitatges tutelats Eulen Sociosanitar Residencia Barben Residencia d´Avis d Sociosanitarios SA Residencia El Turo Residencia i Centre Onada  Residencia Icad Residència la Teva  Residencia Llar San Residencia Mirado Residencia Munici Bellpuig  Residencia Parc de Residencial  Residencia per a G Residencial Sant Se de Serveis SL  Sanitas Residencia Mayores  Sant Joan de Deu L Hospital de Lleida Sant Joan de Deu T Serveis d Habitatge Ajuntament de Lle Serafi. Grupo Eulen  da Les garrigues.   L  da, centre de dia i  s comtes d Urgell.  rios SA  ns de Flix. Grupo Eulen e de Dia La Sagrera.  Llar SLU  nt Josep de Lleida  or el Segrià  pal de Vilanova de  el Segre .Ilerda  Gent gran Lleida Bala ebastià‐Grup Caber l Ilerda. Sanitas  Lleida Terres de Lle Terres de Lleida  es d Inclusió Social. eida  INSTITUCIÓ Grupo Eulen  Sociosanitario L´Onada a les  Persones  Grupo Eulen  Sociosanitario Serveis Lleida  Group SL  n  Grupo Eulen  Sociosanitario Fundació Amp . L  L´Onada a les  Persones  afia  Gestió de Serv Sanitaris  rol  ida.  Sant Joan de D   Ajuntament d LLOC os SA  Sort Les Borg os SA  Balaguer Global  Barbens os SA  Flix pans Sant Fru Barcelon Torre‐Se Lleida Lleida Rosselló Vilanova Lleida veis  Lleida Alcarràs Lleida Déu Lleida Almacell e Lleida Lleida H A ges Blanques M r A M A itos de Bages Ta na M erona D D D D a de Bellpuig P 1 9 M D a  M M les D Ta ORARI  pactar centre Matins  pactar centre Matins  pactar centre ardes  Matins o tardes e dilluns a divendre e dilluns a divendre e 9 a 14 hores e dilluns a divendre oden fer tant de ma 5 a 20 SEGONS DISP :00 a 13:00 Matins o tardes e dilluns a divendre 16:00h.   Matí i tarda Matins. Àmbit Infant e dilluns a divendre ardes i algun mati es de 10‐14 i de 16‐ es de 16 a 20h es en horari laboral atí :de 9 a 4, com de PONIBILITAT DE L´A es 09:00h a 13:00h  to‐juvenil es, matins. ÀMB Gent Gent Gent Gent Gent Infàn famíl Gent ‐20 Gent Gent Gent Gent e tarda: de  ALUMNE  Gent Gent Gent i DE 14:00h  Gent Gent Salut Diver Serve BIT t gran t gran t gran t gran t gran ncia, adolescència i  lia  t gran t gran t gran t gran t gran t gran t gran t gran t gran t gran t mental rsitat funcional  eis Socials

(8)

ID  120  121  122  123  124  125  126  CENTRE  Serveis Socials Bas SUMAR SL. Centre  Garrigues  UEC Almacelles UEC Cervera. Form UEC Mollerussa. Fo UEC PNO  UEC PNO  sics de l´Alt Urgell   de Serveis les  mació i Valors  ormació i Valors  INSTITUCIÓ Consorci d Ate les Persones d Urgell  Associació PR UTE Formació Fundació Anto Jiménez  UTE Formació Fundació Anto Jiménez  Associació PR Associació PR LLOC enció a  de l Alt  La Seu d La Grana OSEC Almacell ó i Valors  onio  Cervera ó i Valors  onio  Mollerus OSEC Lleida OSEC Lleida H  Urgell M adella L´ p d les M D ssa D M M ORARI  Matins  ´horari del centre e ersonalment amb c isponibilitat.  Matins  e 8 a 14h e 8 a 14h Matins  Matins  s de 9 a 19h, es pot cada estudiant i la se ÀMB Serve t valorar  eva  Gent Joves Joves Joves Joves Joves BIT eis Socials t gran s en risc s en risc s en risc s en risc s en risc

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :