PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D ACTUACIONS PER L ELABORACIÓ DE L INVENTARI DE BÉNS I DRETS A L AJUNTAMENT DE SITGES

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PER L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A L’AJUNTAMENT DE SITGES

PRIMERA.- Objecte del contracte

Les presents prescripcions tenen per objecte la contractació per a la realització de l’ Inventari General Consolidat de béns i drets que conformin el patrimoni municipal de l’Ajuntament de Sitges (en endavant l’Ajuntament), sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. L’ inventari s’haurà de realitzar d’acord amb el que preveu el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, en especial l’indicat als articles 100 a 118, d’acord al que disposen aquestes prescripcions, així com en consonància i correlació amb el que estableix la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’ aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

L’objecte d’aquesta actuació recollirà tant l’ inventari de l’Ajuntament com el dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia dependents d’aquest. Tot i que no forma part de l’inventari municipal l’inventari específic de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, en no estar subjectes a comptabilitat pública i no poder incorporar-se al programari GPA, s’incorpora la contractació de la realització de l’inventari de la societat municipal Sitges Model XXI S.A, en procés de dissolució, per estar prevista la incorporació del seu patrimoni a l’Ajuntament.

En concret es farà inventari de:  Ajuntament de Sitges  Agencia de Turisme (EPEL)

 Sitges Model XXI SA (en dissolució)  Consorci del Club Natació Sitges

SEGONA.- Necessitat i idoneïtat del contracte.

La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Intervenció General, i en concret, del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, realitza actuacions adreçades a la millora en la gestió de l’àmbit econòmic als Ajuntaments de la seva demarcació territorial. Aquesta línia d’actuació complementa les actuacions realitzades en l’àmbit de gestió econòmica comptable, impulsant als ens locals a elaborar i mantenir el seu propi inventari patrimonial, d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, sistematitzant una gestió integral del patrimoni i facilitant la posterior implantació en programaris específics, però integrats dins l’entorn de programaris de l’àmbit econòmic i comptable.

L’Ajuntament de Sitges no està inclòs en aquesta línea de gestió però està annexionat al programari de comptabilitat que utilitza la Diputació i compta amb el programari GPA que utilitza habitualment la Diputació en la introducció de dades de l’inventari, per la qual cosa els treballs a desenvolupar són similars, sota les directrius de l’Ajuntament de Sitges i amb els criteris ja marcats com a genèrics en els documents que ha realitzat la Diputació.

En concret servirà de base per la realització de l’inventari el Manual per la realització dels treballs de camp d’inventari, realitzat pel servei d’Assistència a la gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona, amb les especifitats determinades per l’Ajuntament.

(2)

2

TERCERA.- Documentació a facilitar abans de l’inici de l’actuació.

L’Ajuntament de Sitges facilitarà a l’empresa contractista la següent documentació: - Estructura orgànica de l’organització

- Normativa interna, procediments de gestió patrimonial que s’utilitzen - Operacions patrimonials amb procediments

- Classificació de les tipologies de béns

- Programa patrimonial que s’utilitza (Programa de Gestió Patrimonial (GPA en endavant) o d’altres) i interfase amb altres sistemes

- Inventari anterior o relació aproximada de les propietats immobiliàries municipals, indicant-ne el seu ús

- Relació de vehicles propietat de l’entitat

- Relació cadastral amb titularitat cadastral (llistat IBI) - Característiques tècniques del tractament cartogràfic - Criteris d’amortització

- La liquidació del pressupost del capítol 6 de despeses i detall per partides, dels darrers 8-10 exercicis, corresponent a l’Ajuntament, i llistat comptable del grup 2 corresponent a la EPEL o S.A

- L’últim balanç aprovat per l’Ajuntament i llistat comptable del grup 2 corresponent a la EPEL o S. A

Per realitzar aquesta tasca serà necessari crear una comissió tècnica, formada per un equip multidisciplinari que es composi per:

- Tècnic/a de Patrimoni - Tècnic/a de Secretaria - Tècnic/a d’ Urbanisme - Tècnic/a d’ Intervenció - Tècnic/a d’ Ingressos

i es designarà a un Responsable operatiu (la dedicació del qual no serà total) que s’encarregarà de garantir la necessària coordinació entre l’Ajuntament de Sitges i l’empresa adjudicatària.

Pel que fa a l’Ajuntament, existeix prèviament introduït al programa GPA dades, que seran llistades i enviades per valorar la necessitat de mantenir-les o no.

Un cop rebuda la documentació referida al paràgraf anterior, l’empresa contractista haurà de remetre via telemàtica a l’Ajuntament de Sitges en format pdf, a l’adreça electrònica, carbonelltx@sitges.cat el següent programa de treball respecte l’actuació proposada, el qual contindrà com a mínim:

- Data en la que poden iniciar-se els treballs.

- Detall del personal que efectuarà els treballs, la categoria professional del mateix i la dedicació prevista de forma individualitzada per a cadascun d’ells.

- El programa dels treballs a realitzar, separant-ne les diferents fases d’actuació previstes, i detallant les proves i procediments a efectuar.

- Durada estimada dels treballs, des de l’inici o data de presentació a l’Ajuntament, fins el lliurament provisional de l’informe relatiu a l’inventari.

QUARTA.- Inici i abast de l’actuació.

En un termini no superior a 7 dies des de la signatura del present contracte, el representant designat per l’empresa, realitzarà una visita a l’Ajuntament a fi i efecte d’iniciar l’actuació. En aquesta visita es procedirà a fixar els següents punts:

(3)

3

- Data d’inici del treball de camp, que haurà de tenir lloc en el termini màxim dels 30

dies posteriors a la visita.

- Documentació mínima necessària per iniciar el treball de camp, i que haurà d’estar disponible el dia fixat per a l’inici d’aquesta fase. Entre la documentació a subministrar per part de l’Ajuntament en aquest moment hi ha la següent:

o Escriptures, contractes, convenis, etc... d’adquisició de béns immobles o Notes/certificats del Registre de la propietat de titularitat municipal o Drets reals (concessions, cessions...)

o Pla Urbanístic vigent i accés a les possibles modificacions d’aquest o Acords de govern digitalitzats dels últims 8 anys

o Contractes i/o convenis amb tercers (lloguers, rèntings...)

- Determinació d’un espai, dins les dependències municipals, per ubicar l’equip de treball designat durant la fase de treball de camp. En aquest espai, és necessari que hi hagi un ordinador amb accés als programaris GPA (Gestió del Patrimoni) i Sicalwin (programari comptable).

- Comunicació de les persones que formaran l’equip de treball (relació de telèfons, mails...).

El Responsable Operatiu municipal serà el responsable de facilitar la documentació requerida per l’equip de treball.

Un cop efectuada la visita referida, s’aixecarà per part de l’Ajuntament, acta de la reunió, en la que es faran constar tots i cadascun dels punts descrits amb anterioritat, essent signada la mateixa pel representant designat per l’empresa contractista, l’Interventor/a de l’Ajuntament, el Secretari/a de l’Ajuntament i el responsable operatiu municipal.

La manca de disponibilitat dels extrems anteriors durant la visita efectuada, deixarà en suspens l’actuació, fins que l’Ajuntament estigui en condicions de poder oferir aquestes necessitats. En cas que l’Ajuntament en un termini màxim de 30 dies des de l’inici de la visita efectuada no hagués facilitat els punts indicats en aquesta clàusula s’anul·larà l’actuació engegada sense més tràmits, deixant-se sense efecte el contingut de les presents prescripcions.

CINQUENA.- Designació de l’equip de treball

Per part de l’empresa adjudicatària, hi haurà un Director de Projecte, encarregat de coordinar als consultors que realitzaran el treball de camp.

Per part de l’Ajuntament, i com s’ha posat de manifest a la clàusula tercera, es designarà un Responsable operatiu, referent executiu/operatiu del projecte, i una comissió tècnica amb personal de, com a mínim, els Departaments de Secretaria, Intervenció, Patrimoni, Urbanisme i Ingressos.

Es realitzaran reunions quinzenals entre el Director del Projecte i la comissió tècnica i empleats municipals que el responsable operatiu municipal estimi oportú, per tal de fer el seguiment de l’estat actual del projecte, notificacions d’incidències, determinar necessitats de documentació addicional, resolució de dubtes, revisar el grau de compliment de les tasques planificades, etc.

SISENA.- Característiques tècniques de l’actuació.

L’ inventari a realitzar es durà a terme d’acord amb el “Manual per a la realització dels treballs de camp d’inventari” aprovat pel Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona, ja facilitat al contractista i es tindran en compte El manual de normes i procediments que han de regir la implantació de la gestió integral del patrimoni de l’Ajuntament

(4)

4

de Sitges i els seus Organismes Autònoms, aprovades pel Ple de la Corporació de 28 de juny de 2010. Partint de la base de l’esmentat manual, l’oferta del licitador haurà de definir l’abast de l’inventari físic-comptable i els criteris de gestió amb els que s’actuarà en la gestió del patrimoni, i les regles de funcionament respecte als béns.

Pel que fa als béns immobles, s’haurà de fer una anàlisi interrelacional de la seva naturalesa física, jurídica, urbanística i tributària, a partir de les diferents fonts documentals (escriptures, notes registrals, certificats cadastrals, planejament, acords de govern i altres (contractes privats, contractes de precari, convenis, etc)), que seran adjuntades degudament escanejades en la fitxa corresponent del repositori informàtic.

Pel que fa a l’inventari del mobiliari, serà tractat per quantitat i ubicació, llevat del mobiliari urbà el qual serà tractat per inversió general. En cap cas es procedirà a etiquetar béns.

La valoració econòmica actualitzada de tots els elements continguts en l’inventari es farà mitjançant la utilització del mètode que resulti d’aplicació, dels reflectits a l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i determinats drets per certes finalitats financeres, modificada per l’Ordre EHA/3011/2007, de 4 d’octubre (BOE nº249, de 17 d’octubre de 2007).

SETENA.- Fases de l’actuació.

Fase 1: Durant la primera fase del projecte, l’empresa realitzarà l’inventari dels béns i drets i procedirà a la seva valoració. L’estimació de la durada d’aquesta fase és d’un màxim de 10 setmanes a comptar des de l’inici dels treballs de camp. Transcorregut aquest termini, l’empresa lliurarà el llistat d’inventari valorat provisional, amb la relació de béns i drets tractats, la seva valoració i situació jurídica, a l’Ajuntament per a que aquest ho validi. Es podran realitzar entregues parcials, de manera que l’Ajuntament pugui anar revisant els béns i drets identificats. En cas de no poder-se assolir la data fixada amb anterioritat per impossibilitat material de l’Ajuntament a l’hora de disposar de la totalitat de la informació necessària per dur a terme l’inventari, l’empresa podrà optar per l’anul·lació de l’actuació mitjançant la presentació d’escrit justificat i conseqüentment documentat.

L’inventari haurà de ser lliurat definitivament a l’Ajuntament en el termini màxim de 4 setmanes des del lliurament provisional del mateix.

Fase 2: Per garantir la conciliació efectiva entre la situació jurídica dels béns segons el Reglament del patrimoni i el seu reflex comptable segons la Instrucció de Comptabilitat, l’empresa procedirà en una segona fase, a realitzar la conciliació amb els fitxers comptables de l’entitat per tal d’actualitzar el valor en llibres de l’immobilitzat, de manera que tots els béns tinguin la seva contrapartida en el fitxer comptable. L’empresa realitzarà una proposta d’assentaments de regularització a l’Ajuntament per a que aquesta doni el seu vist-i-plau. Validada la proposta dels apunts comptables, l’empresa realitzarà la regularització juntament amb el tècnic comptable municipal. L’estimació de la durada d’aquesta fase és d’un màxim de 3 setmanes.

Fase 3: L’empresa introduirà les dades dels béns identificats en el programa GPA. Aquestes dades podran ser introduïdes a les dependències de l’Ajuntament. Durant aquesta fase, el personal de l’Ajuntament no tindrà accés a dites dades.

Mentre duri l’actuació, l’empresa contractista tindrà una connexió temporal dels seus ordinadors al programari GPA i Sicalwin ubicats als servidors de l’Ajuntament de Sitges. L’estimació de la durada d’aquesta fase és de 1 setmana.

Fase 4: Finalitzada la realització de l’inventari encomanat, l’empresa contractista comunicarà a l’Ajuntament de Sitges que la totalitat de les dades dels béns i drets identificats s’han incorporat al programari GPA, i lliurarà provisionalment a l’Ajuntament un exemplar de l’informe en format paper, amb la relació de béns i drets tractats, la seva valoració i situació jurídica. Des d’aquell moment es donarà accés a consultar el programari GPA a l’Ajuntament.

(5)

5

L’Ajuntament de Sitges demanarà al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local que revisi la informació introduïda al programari GPA, emetent el corresponent informe de detall sobre les actuacions realitzades.

L’Ajuntament disposarà d’un termini de 1 mes a fi i efecte de presentar proposta d’esmenes sobre el treball rebut. Aquesta proposta d’esmenes serà enviada per l’Ajuntament a l’empresa contractista, amb còpia per correu electrònic a la Diputació de Barcelona a l’adreça que tot seguit s’indica; s.assistenciagel@diba.cat. En cas que en l’esmentat informe es faci constar la necessitat de revisar o modificar qualsevol de les dades introduïdes, caldrà que l’empresa dugui a terme les modificacions o revisions oportunes fins a superar les proves de revisió. L’empresa contractista disposa d’un termini de 15 dies per tal de contestar les esmenes presentades, transcorregut el qual, es donarà l’actuació per finalitzada, enviant-se l’informe definitiu en format paper a l’Ajuntament de Sitges amb la relació definitiva de béns i drets que composen el patrimoni municipal de l’Ajuntament.

VUITENA.- Resultats de l’actuació.

Com a resultat de l’actuació l’Ajuntament disposarà d’una Base de Dades carregada al programa GPA amb tots els béns de l’inventari municipal, i conciliada amb la comptabilitat. Es farà entrega de l’ inventari en els següents documents:

 Llistat, generat pel mateix programari GPA, on hi consti cada bé amb el seu valor, classificació, destí ( programa) i situació jurídica.

 Fitxes dels diferents béns de l’inventari impreses en format paper, en una carpeta amb separadors pels epígrafs regulats al reglament de patrimoni i ordenades dins de cada epígraf en ordre cronològic invers. Dins de cada fitxa d’immobilitzat material s’incorporarà la informació justificativa escanejada.

Addicionalment es farà entrega d’un annex amb el llistat de tots els béns pendents de regularitzar, i una proposta de com resoldre les incidències detectades per a la seva regularització patrimonial.

NOVENA.- Formació a empleats municipals

L’empresa adjudicatària realitzarà una formació pràctica als empleats municipals que la comissió tècnica designi (màxim de 12 empleats), per tal que aquests puguin realitzar en el futur les actualitzacions de l’inventari en el programari GPA i els assentaments comptables que corresponguin en el programari comptable.

DESENA.- Idioma

L’ idioma de presentació dels treballs i entrada de la informació al programari GPA haurà de ser en català.

ONZENA.- Condició d’obligat compliment per part de l’empresa

L’empresa es compromet a adscriure a l’execució de l’inventari a efectuar, els mitjans personals o materials suficients per a la seva correcta realització, d’acord amb el que s’estableix al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

(6)

6

El pagament de l’import referit, s’efectuarà prèvia presentació de factura expedida per part l’empresa contractista. Dita empresa, presentarà la factura corresponent a l’import total, juntament amb el lliurament provisional de l’inventari corresponent, segons s’indica al quart paràgraf del punt següent. La factura presentada haurà de ser degudament conformada per l’Interventor o persona en qui delegui.

TRETZENA.- Inspecció de l’ inventari.

La Intervenció General i la Secretaria General es reserven les següents facultats:

- Resoldre els dubtes que puguin sorgir sobre el contingut i abast de la informació objecte del treball.

- Recavar l’examen de la documentació que s’inclogui als documents de treball que donen suport als registres de béns i drets considerats, per tal de vigilar l’adequat compliment de les condicions i continguts del present plec de prescripcions i de la proposta de treball de l’actuació presentada.

CATORZENA.- Propietat de l’ inventari.

El propietari de l’ inventari de béns i drets que conformin el patrimoni municipal de l’Ajuntament serà el mateix Ajuntament.

QUINZENA.- Subcontractació.

No s’admet la subcontractació atesa la naturalesa i característiques objecte d’aquestes prescripcions.

SETZENA.- Confidencialitat de la informació.

L’empresa contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la que tingui accés durant l’execució de l ’inventari. L’empresa contractista no podrà utilitzar per a sí ni proporcionar a tercers cap detall sobre els treballs efectuats. En tot cas, l’empresa contractista serà responsable dels danys i perjudicis que se’n derivin de l’ incompliment d’aquesta obligació.

DISSETENA.- Responsabilitat

L’Ajuntament de Sitges i l’empresa adjudicatària no assumeixen , en virtut d’aquest encàrrec de treball, cap responsabilitat directa ni indirecta en relació amb el desenvolupament de la gestió ni elaboració de l’ inventari realitzat que s’ha de desenvolupar en els termes pactats i en el ben entès que les dades incorporades a l’ inventari que es presenti per l’empresa han estat comprovades documentalment.

DIVUITENA.- Causes de resolució.

Seran causes de resolució de la contractació, la concurrència de les contemplades en els articles 223 i 308 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).

D’altra banda, les actuacions encomanades podran ser finalitzades a requeriment de l’Ajuntament, a través de la presentació d’una petició formal i per escrit, davant de l’empresa contractista, expressant la seva voluntat de donar per finalitzats aquests treballs.

En el termini màxim de 10 setmanes de l’inici dels treballs per part de l’empresa contractista a l’Ajuntament, l’actuació haurà de ser lliurada provisionalment. En cas de no poder-se assolir la data fixada amb anterioritat per impossibilitat material de l’Ajuntament a l’hora de disposar de la

(7)

7

totalitat de la informació necessària per dur a terme l’inventari, l’empresa contractista podrà optar per la resolució de l’actuació, deixant-se sense efecte el contingut de les presents prescripcions.

Serà causa de resolució de la contractació objecte d’aquestes prescripcions, el fet d’incórrer l’empresa en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’art. 60 del TRLCSP o a les presents prescripcions durant l’execució de l’inventari.

Tanmateix, serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol precepte d’aquestes prescripcions.

DINOVENA.- Règim jurídic.

El present contracte de serveis s’haurà d’executar complint la normativa de contractació pública així com la de règim local vigent, el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució del Pressupost 2014 de la Diputació de Barcelona, el Plec de Clàusules Administratives Generals aprovat definitivament per acord plenari núm. 207/13, de la Diputació de Barcelona, de data 28 de novembre de 2013, i que va entrar en vigor el 30 de desembre de 2013, data de publicació del corresponent anunci sobre l’aprovació definitiva del Plec i el seu text íntegre en el BOPB, i les presents prescripcions.

VINTENA.- Jurisdicció competent.

D’acord amb l’article 21.1 del TRLCSP l’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.

Igualment, la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa estableix la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós -administratiu en les qüestions que es suscitin en relació amb els contractes administratius i els actes de preparació i adjudicació de la resta de contractes subjectes a la legislació de contractació de les Administracions Públiques.

Figure

Actualización...

Referencias