AJUNTAMENT DE MONTGAT PLA LOCAL D HABITATGE DE MONTGAT

31  Download (0)

Full text

(1)

PLA LOCAL D’HABITATGE DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE MONTGAT

(2)

INTRODUCCIÓ. NATURALESA PLH

PROGRAMÀTIC

ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA I/O INICIATIVA MUNICIPAL

6 ANYS ESTRATÈGIC OBJECTIUS I DIRECTRIUS DE POLÍTICA D’HABITATGE TREBALL TÈCNIC VOLUNTAT MUNICIPAL NOVA CREACIÓ EXISTENT PÚBLIC PRIVAT SOSTRE SÒL ANALÍTIC CONEIXEMENT SISTEMÀTIC SITUACIÓ LOCAL D’HABITATGE

ESTAT ÚS LLEI 18/2007, DEL DRET A L’HABITAGE:

PLH = propostes i compromisos municipals en polít. habitatge i proposta marc concertació polítiq. habitatge amb GENCAT

ACCÈS PÈRDUA

FÍSIC SOCIAL

(3)

1.1 Situació i estructura territorials 1.2 Estructura urbana residencial 1.3 Rol del municipi en model territorial

paper del municipi en el context territorial residencial

MARC URBÀ I TERRITORIAL

1

2.1 Dinàmica demogràfica i residencial 2.2 Oferta i accessibilitat mercat habitatge 2.3 Probl. y nec. habitatge assequible i soc.

LES

PERSONES

2

3.1 Característiques generals teixit resid. 3.2 La qualitat del parc residencial 3.3 L’ús del parc residencial

EL PARC D’HABITATGES

3

4.1 Planejament d’aplicació o referència 4.2 Estat execució del sòl residencial 4.3 Potencial i previsions creixement res.

EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4

ELS RECURSOS I LES INICIATIVES

5

6

DIAGNOSI problemàtiques i perspectives d’accés i manteniment de l’habitatge problemàtiques i perspectives del parc residencial previsions d’execució del sól residencial capacitat d’intervenció municipal Situació de l'habitatge en el municipi 6.1 Interpretació relacionada 6.2 6.3 ELEMENTS CLAU PER A LA DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA LOCAL D’HABITATGE

D

A

F

O

ANÀLISI

INTRODUCCIÓ. CONTINGUT PLH

(4)

INTRODUCCIÓ. CONTINGUT PLH

objectius

generals

7.1

7

DIRECTRIUS

8

DESPLEGAMENT

9

EXECUCIÓ

10

PROGRAMACIÓ

ANY 1 (optatiu)

estratègies

7.2

què ?

Com ?

8.1

8.2

quant ?

8.3

objectius

específics

programes i

actuacions

calendari finançament

9.1

9.2

9.3

agents de l’habitatge en el municipi gestió del pla seguiment i avaluació concreció i desenvolupament de les determinacions del PLH pel primer any d’execució

(5)
(6)
(7)
(8)

PROCÉS REDACCIÓ PLA LOCAL HABITATGE

FASE 1: ELABORACIÓ PLH (prova metodològica i document estratègic intern). Feb2014 - Maig2015

Desenvolupament anàlisi i diagnosi

Interlocució constant amb Diputació de Barcelona i serveis territorials municipals Reunió serveis personals

Intercanvi amb OLH Consell Comarcal Maresme Contacte IMPSOL

Sessió conjunta equip redactor -serveis territorials per compartir visió DAFO i definir una política d’habitatge

Desenvolupament pla d’acció

Definició conjunta amb Diputació de Barcelona i serveis territorials municipals

Sessió oberta amb els responsables municipals i supramunicipals en matèria d’habitatge

FASE 2 : ACTUALITZACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRAMITACIÓ PLH. Set2016 – Des2017 ? Treball intern

Interlocució constant amb Diputació de Barcelona i serveis territorials municipals Intercanvi d’informació amb OLH Consell Comarcal.

Procés de participació

Sessió oberta a la ciutadania (20 juny 2017)

Procés de tramitació (estimació)

Acord Ple Info Pública + Suggeriments i Al·legacions: juny- setembre 2017

(9)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

DIAGNOSI

EL PAPER DEL MUNICIPI EN EL CONTEXT TERRITORIAL – RESIDENCIAL

PROBLEMÀTIQUES D’ACCÉS I PRESERVACIÓ DE L’HABITATGE

PROBLEMÀTIQUES I PERSPECTIVES DE CONSERVACIÓ I ÚS ADEQUAT DEL PARC RESIDENCIAL

CONDICIONANTS I PERSPECTIVES DEL PLANEJAMENT I EL SÒL RESIDENCIAL

(10)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

EL PAPER DEL MUNICIPI EN EL CONTEXT TERRITORIAL – RESIDENCIAL

1. El PTMB permet creixement i substitució de teixits obsolets per dotar de serveis.

2. Montgat es troba immers en la dinàmica residencial de l’AMB. Els preus se situen a la franja mitja – alta. Dificulta l’accés a la gent del municipi.

3. Tot i la crisi Montgat ha presenta fluxos residencials forts els darrers 18 anys (tant d’entrada com de sortida). Atrau i expulsa població jove 20-39 anys.

Més de 18.800 moviments en 18 anys: 10.600 d’entrada i 8.200 de sortida 4. Creixement molt desigual entre barris.

GUANYEN POBLACIÓ: Montsolís– Pla De Montgat (+1.732 hab) Les Mallorquines (+1.181 hab)

Les Vilares (+281 hab) Turó Del Sastre (+188 hab) Can Ciurana (176 hab) Casc Antic (+82 hab)

PERDEN POBLACIÓ: Les Costes (-42 hab)

(11)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

PROBLEMÀTIQUES D’ACCÉS I PRESERVACIÓ DE L’HABITATGE

1. Important creixement de població els darrers 18 anys (de 7.800 a 11.600 habitants). - Ha rejovenit la població

- Importància del creixement natural (poques migracions exteriors). 2. Es preveu un creixement moderat fins al 2.020. Entre 120 i 250 noves llars.

3. El planejament pot assumir el volum, però caldrà habitatge assequible (no tot de nova creació):

- Gran part del col·lectiu jove 60 – 80 habitatges

- Població amb problemes de pagament 65 – 85 habitatges, ajudes al pagament

- Població en risc d’exclusió 10 – 20 habitatges, ajudes diverses 4. L’HPO no pot assumir les necessitats habitatge assequible. 150.000 €/habitatge

5. No hi ha cap habitatge del municipi a la borsa de lloguer de l’OLH del Consell Comarcal. 6. Progressiu endeutament de la població. (1991: 27% - 2001: 43% - 2011: 63%).

7. El preu de l’habitatge de compra baixa (16% entre 2008 i 2011). Actualment 230.000 €/habitatge

8. El preu del lloguer puja. (Tot i baixades puntuals, és superior al preu de 2006). Actualment 680 €/hab. 9. Potencial noves llars derivat alliberament llars grans (600 habitatges / 20 anys).

(12)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

PROBLEMÀTIQUES I PERSPECTIVES DE CONSERVACIÓ I ÚS ADEQUAT DEL PARC RESIDENCIAL

1. Municipi fragmentat i amb problemàtiques diferenciades entre barris. 2. El PGM: Ha estat negatiu pels teixits tradicionals i d’autoconstrucció

Ha donat lloc a importants afectacions urbanístiques

3. Bon estat de manteniment del parc. Poca necessitat de rehabilitació detectada:

- Les Costes 10 habitatges

- Can Ciurana 10 edificis

- Les Mallorquines 30 – 40 habitatges (majoritàriament en entorns afectats) - Colònia Argentina 10 – 20 habitatges

4. Presència d’habitatge buit: 12% del parc. Uniforme als diferents teixits. 5. Problemes d’accessibilitats importants 150 habitatges.

(Les Costes, Can Ciurana, Turó Del Mar i Les Vilares).

6. Nivell d’eficiència energètica molt baix derivat antiguitat parc i baixa renovació. 7. Possibilitat transformació habitatge unifamiliar en bifamiliar. 340 hab. Potencials.

(13)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

(14)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

(15)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

(16)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

(17)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

CONDICIONANTS I PERSPECTIVES DEL PLANEJAMENT I EL SÒL RESIDENCIAL

1. Planejament esgotat. Està afavorint les actuacions sobre teixits obsolets

2. Es preveu que es generin 310 habitatges aproximadament (104 HPO al voltant de la meitat seran en règim de lloguer) els propers 6 anys.

3. L’aprofitament derivat de la antiga illa Farggi permetrà disposar d’habitatges per a ús social i fons que s’integraran al Patrimoni Municipal de Sòl.

4. L’activitat constructiva no s’ha aturat i s’està construint HPO.

5. Previsió de creixement de l’habitatge d’ús turístic que pot generar distorsions en el mercat de lloguer.

(18)

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE AL MUNICIPI

CAPACITAT D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL

1. Durant molts anys la prioritat municipal s’ha centrat en la creació HPO per a joves. No dóna resposta a les necessitats actuals de la població.

(Població jove – població amb problemes pagament i risc pèrdua habitatge)

S’estan generant noves actuacions per generar habitatge assequible: - Ajuts al pagament del lloguer i els subministraments

- Obtenció d’habitatges de lloguer a través d’e cessions aprofitament urbanístic - Generació HPO de lloguer

2. Alguns serveis es presten a l’Oficina local d’habitatge del Consell Comarcal

S’està aprofundint la relació amb l’Oficina per millorar els serveis a la població S’estan obtenint fons d’altres administracions per millorar l’atenció

3. L’ajuntament no compta amb programes específics de rehabilitació. Es deriven: - Gestió OLH: Ajudes Estat i Generalitat. Incidència molt baixa.

(19)

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

DEBILITATS I AMENACES

1. Municipi fragmentat i amb problemàtiques diferenciades entre barris

2. Planejament uniformador. Negatiu pels teixits tradicionals i d’autoconstrucció

3. Importants afectacions urbanístiques

4. Creixent nombre de persones amb problemes per pagar l’habitatge i els subministraments

5. Política d’habitatge enfocada a la construcció d’HPO de venda

6. Manca de generació d’habitatge assequible 7. Recursos tècnics i econòmics escassos

8. Dinàmica rehabilitadora pràcticament inexistent 9. Existència d’habitatges buits

10. Pressió de l’habitatge d’ús turístic sobre l’habitatge al municipi.

FORTALESES I OPORTUNITATS

1. Planejament esgotat. Està afavorint les actuacions sobre teixits obsolets

2. Interès de la població en romandre al municipi

3. L’aprofitament derivat de les Farggi permetrà disposar habitatges per ús social.

4. L’activitat constructiva no s’ha aturat i s’està construint HPO

5. Es disposa de sòl per HPO i operadors disposats a construir-lo, amb capacitat per fer HPO lloguer. 6. La necessitat activar parc vacant ajudarà a generar

habitatge assequible.

7. El parc residencial actual es troba en bon estat 8. La redacció PLH està ajudant a establir més relació

amb administracions supralocals

9. La redacció del PLH en un moment de necessitat habitacionalcom l’actual, està ajudant a definir noves polítiques d’habitatge i trobar nous mecanismes per generar habitatge de lloguer assequible.

(20)

OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGIES

Objectiu 1

Generar habitatge assequible adequat a les necessitats i la capacitat econòmica de la població i garantir el manteniment dels habitatges actuals.

Objectiu 2

Facilitar el manteniment de l’habitatge per part de la població vulnerable.

Objectiu 3

Evitar la degradació del parc construït i millorar l’estat de conservació d’entorns concrets.

a) Potenciant que part de l’habitatge protegit que es generi sigui en règim de lloguer.

b) Optimitzant el parc d’habitatges existent fomentant el lloguer assequible i nous models d’accés a l’habitatge. c) Establint els mecanismes i cooperacions necessàries per evitar la pèrdua d’habitatge per motius econòmics. d) Fent un seguiment del desenvolupament i execució del planejament que inclou HPO.

e) Evitant que l’ús turístic afecti negativament a l’ús residencial

a) Incentivant les actuacions de rehabilitació als espais comuns d’edificis en risc de degradació.

c) Eliminant o reduint les afectacions urbanístiques on les condicions actuals no les fan recomanables. a) Reforçant l’actuació municipal en relació al pagament de l’habitatge

b) Millorant la coordinació amb organismes supramunicipals que ofereixen ajuts vinculats al manteniment de l’habitatge

(21)

OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGIES

Objectiu 4

Mitigar la concentració de les problemàtiques residencials de la població i de conservació de l’estat del parc vinculada a les afectacions urbanístiques.

Objectiu 5

Millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica del parc d’habitatges actual.

Objectiu 6

Impulsar i visualitzar una política d’habitatge integral, específica, realista, i coordinada amb els serveis d’habitatge prestats per altres administracions.

a) Incentivant les rehabilitacions energètiques i conscienciant de l’estalvi futur d’aquestes actuacions. b) Impulsant la instal·lació d'ascensors i acompanyant a les comunitats.

a) Millorant la coordinació amb entitats supralocals que presten serveis en matèria d’habitatge.

b) Difonent les iniciatives i serveis d’habitatge existents i previstos oferts per les diferents administracions. c) Preveient l’encaix de les actuacions previstes dins de les tasques i responsabilitats dels serveis municipals. a) Concretant els entorns on cal mantenir l’afectació i on es possible eliminar-la.

b) Definint l’ordenació urbana dels entorns actualment afectats. c) Preveient el reallotjament de la població afectada.

(22)

PROGRAMES I ACTUACIONS CLAU

Programa 1

Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible

Estudi del parc vacant del municipi.

Subvenció IBI i bonificació de taxes i impostos al parc vacant amb ús social Establiment d’acords amb EEFF per a la cessió d’habitatges

Cessió temporal d’habitatges buits a l’ajuntament.

Programa 2

Foment de models alternatius d'accés i tinença d'habitatge

Formació als tècnics municipals en models alternatius

Mediació per al foment masoveria urbana per a recuperar parc buit

Programa 3

Suport a l’accés i al manteniment de l’habitatge

Serveis de mediació i intermediació

Suport a les famílies amb problemes de pagament del lloguer. Assessorament en relació a pobresa energètica i millora habitatges Intervenció en situacions d’ocupació sense títol habilitant

Programa 4

Adequació planejament urbanístic

vinculat a la política d’habitatge Ajustar el planejament vigent dels entorns amb afectacions urbanístiquesSeguiment i regulació dels habitatges d’ús turístic

Programa 5

Foment de la rehabilitació i millora de l’accessibilitat del parc privat

Suport gestió ajuts d’administracions supralocals a la millora del parc Exempció o bonificació de taxes o impostos per rehabilitació energètica. Mediació comunitats de veïns per possibilitar la instal·lació d’ascensors.

Programa 6

(23)

ALGUNES ACTUACIONS CLAU

ESTUDI DEL PARC VACANT

Permet iniciar el treball d’activació del parc vacant

PER EXEMPLE ...

POTENCIAR-NE L’ENTRADA A LA BORSA DE LLOGUER DEL CONSELL COMARCAL

ACTIVAR MESURES FISCALS PER ESTIMULAR-NE L’ACTIVACIÓ

ACONSEGUIR-NE LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT

(24)

ALGUNES ACTUACIONS CLAU

FORMACIÓ ALS TÈCNICS MUNICIPALS

EN MODELS ALTERNATIUS D'ACCÉS I TINENÇA DE L'HABITATGE

Permetrà a l’Ajuntament tenir eines per facilitar la creació

d’altres models d’habitatge assequible

...

MASOVERIA URBANA

(25)

ALGUNES ACTUACIONS CLAU

MILLORA DE LA COORDINACIÓ AMB L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

(Cal integrar OLH dins la política d’habitatge del municipi)

ACTUACIONS VINCULADES ALS SERVEIS QUE OFEREIX L’OLH*:

BORSA DE LLOGUER DEL CONSELL COMARCAL

DIFUSIÓ I SUPORT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ DE DEUTES DE L’HABITATGE

DIFUSIÓ I SUPORT A LA GESTIÓ DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER I D’ESPECIAL URGÈNCIA SUPORT A LA GESTIÓ DELS AJUTS A LA MILLORA I REHABILITACIÓ DEL PARC RESIDENCIAL

(26)

ALGUNES ACTUACIONS CLAU

AJUSTAR EL PLANEJAMENT DELS ENTORNS AMB AFECTACIONS URBANÍSTIQUES*

Permetrà:

Evitar la degradació del parc residencial

Donar seguretat als residents

Definir el planejament que necessita Montgat ara

(27)

ALGUNES ACTUACIONS CLAU

SUPORT A LA GESTIÓ DELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

+

SUPORT A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

ESTUDI TÈCNIC I DE VIABILITAT PER INCORPORAR ASCENSORS

(28)

LA GESTIÓ DE LA POLÍTICA D’HABITATGE

(29)

CALENDARI DES DESPLEGAMENT DEL PLH

2017 2018 2019 2020 2021 2022

P. 1 Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible

1.1 Estudi del parc vacant del municipi

1.2 Difusió i suport a la Borsa de Lloguer del Consell Comarcal del Maresme

1.3 Subvenció IBI i bonificació taxes al parc vacant que s'ocupi o incorpori Borsa lloguer 1.4 Seguiment execució HPO iniciativa no municipal per generar habitatge assequible 1.5 Establiment d'acords amb entitats financeres per a la cessió d'habitatges

1.6Cessió temporal d’habitatges buits de particulars a ajuntament per utilització social

P. 2 Foment de models alternatius d'accés i tinença d'habitatge

2.1 Formació a tècnics municipals en models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge 2.2 Mediació per al foment masoveria urbana per a recuperar parc buit en mal estat 2.3Mediació per al foment cessió d'ús al parc de propietat vertical

2.4 Difusió dels models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge.

P. 3 Suport a l'accés i al manteniment de l'habitatge

3.1 Serveis de mediació i intermediació

3.2 Suport famílies amb problemes pagament lloguer i subministraments

3.3Difusió i suport gestió ajuts pagament lloguer i especial urgència CC Maresme

3.4 Assessorament pobresa energètica i millora energètica habitatges 3.5 Intervenció en les ocupacions sense títol habilitant

P. 4Adequació i desenvolupament del planejament urbanístic vinculat a la política d’habitatge

4.1 Mesures urbanístiques per resoldre problemàtica derivada afectacions urbanístiques 4.2 Seguiment estat edificacions afectades per garantir que no esdevenen perilloses. 4.3 Anàlisi i contenció dels habitatges d'ús turístic

P. 5Foment de la rehabilitació i de la millora de l’accessibilitat del parc privat

5.1Suport gestió ajuts administracions supralocals a la rehabilitació parc residencial 5.2 Suport comunitats propietaris Can Ciurana per al foment de la rehabilitació

5.3 Suport a l'arranjament d'habitatges de gent gran

5.4 Exempció/bonificació impostos municipals en cas de rehabilitació energètica 5.5 Campanya de sensibilització per al foment de la rehabilitació energètica 5.6 Estudi tècnic i de viabilitat per incorporar ascensors a les Vilares i Turó del Mar. 5.7Mediació amb les comunitats de veïns per possibilitar la instal·lació d’ascensors

P. 6 Gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge

6.1 Constitució i funcionament del patrimoni municipal de sòl i habitatge

ACTUACIONS

(30)

ELS AGENTS,

ALGUNS EXEMPLES

2017 2018 2019 2020 2021 2022

P. 1 Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible

1.1 Estudi del parc vacant del municipi

Serveis territorials

Equip extern 1.2 Difus ió i s uport a la Borsa de Lloguer del Cons ell Comarcal del Mares me

Serveis territorials Serveis personals OLH Consell comarcal maresme

1.3 Subvenció IBI i bonificació taxes al parc vacant que s 'ocupi o incorpori Borsa lloguer

Serveis territorials Interventor municipal

1.4 Seguiment execució HPO iniciativa no municipal per generar habitatge as s equible

Serveis territorials Impsol

1.5 Establiment d’acords amb entitats financeres per a la cessió d’habitatges

Serveis territorials

1.6 Ces s ió temporal habitatges buits de particulars a ajuntament per a ús s ocial.

Serveis territorials

P. 2 Foment de models alternatius d'accés i tinença d'habitatge

2.1 Formació a tècnics municipals en models alternatius d'accés i tinença

Serveis territorials Serveis personals Equip extern 2.2 Mediació per al foment mas overia urbana per recuperar parc buit en mal es tat

Serveis territorials Serveis personals equip extern 2.3 Mediació per foment cooperatives cessió d'ús al parc de propietat vertical

Serveis territorials Serveis personals Equip extern 2.4 Difus ió dels models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge.

Equip extern

TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS

(31)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PROGRAMA 1: mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible. PROGRAMA 2: foment de models alternatius d'accés i tinença d'habitatge.

GRUP 1

PROGRAMA 3: suport a l’accés i al manteniment de l’habitatge.

GRUP 2

GRUP 3

PROGRAMA 4: adequació planejament urbanístic vinculat a la política d’habitatge.PROGRAMA 5: foment de la rehabilitació i millora de l’accessibilitat del parc privat.

Ampli acord amb les conclusions del PLH

Aportacions de les persones participants:

- S’identifiquen les ocupacions sense títol habilitant com una problemàtica en augment.

- L’activació d’habitatge buit es veu com una bona oportunitat, amb garanties a la propietat. - Promoure la masoveria urbana es considera una actuació adequada.

- Es destaca que l’habitatge per a gent gran és una de les principals necessitats. - Es proposa que es puguin transformar locals en planta baixa a habitatges.

- Es veu com una acció imprescindible intentar ampliar el parc d’habitatge municipal. - S’assenyala que els habitatges HPO de venda tenen un cost molt elevat.

- Es valora molt positivament que es donin ajudes per millorar l’accessibilitat dels habitatges. - Es realitzen diferents propostes per millorar l’estat dels habitatges i l’eficiència energètica. - Les afectacions del planejament i els habitatges d’ús turístic no es detecten com un problema.

Figure

Updating...

References

Related subjects :