Sortzapen data / Fecha de devengo AURKEZLEA / PRESENTADOR. Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Administrazioaren alea / Ejemplar para la administración

Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako etekinak

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

AITORPEN ARRUNTA/ DECLARACIÓN ORDINARIA

210

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua

Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012682002*

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Probintz. edo herria / Provincia o país Posta k. / C. postal

ZERGADUNA / CONTRIBUYENTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Herria / País

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

ORDAINTZAILEA EDO ATXIKITZAILEA / PAGADOR O RETENEDOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

LORTUTAKO ERRENTA / RENTA OBTENIDA

Errenta mota / Tipo de renta

Higiezinaren kokapena / Situación del inmueble:

Herriaren kodea / Código país

Dibisa gakoa / Clave de divisa

OINARRIAREN ZEHAZTAPENA / DETERMINACIÓN DE LA BASE

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Sarrera osoak /Ingresos íntegros ...

Langileen gastuak/Gastos de personal ...

Bestelako gastuak/Otros gastos ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskualdatze balioa/Valor de transmisión ...

Eskuratze balioa/Valor de adquisición ...

Aldea/Diferencia ( 06 – 07 ) ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskuratze data/Fecha de adquisición

Ondare irabaziak

Ganancias patrimoniales

210 C

Sarrerak,

gastuak ken ditzaketenak

210 B

Ingresos

con deducción de gastos

Orokorra/General

210 A

KUOTAREN ZEHAZPENA / DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

03

02

01

04

05

09

06

07

08

12

13

14

11

Kuota osoa / Cuota íntegra ...

Dohaintzengatiko kenk./Deduc. donativos ...

Atxikipenak / Retenciones ...

Hitzarmen batek salbuetsia / Exención convenio

Hitzarmen batek mugatua / Límite convenio

2/1999 FAK salbuetsia / Exención NF 2/1999

Karga tasa / Tipo de gravamen ...

10

KUOTA DIFERENTZIALA / CUOTA DIFERENCIAL

Tokia eta data / Lugar y fecha ...

Sinadura / Firma

(2)

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

AITORPEN ARRUNTA/ DECLARACIÓN ORDINARIA

210

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012682002*

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Probintz. edo herria / Provincia o país Posta k. / C. postal

ZERGADUNA / CONTRIBUYENTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Herria / País

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

ORDAINTZAILEA EDO ATXIKITZAILEA / PAGADOR O RETENEDOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

LORTUTAKO ERRENTA / RENTA OBTENIDA

Errenta mota / Tipo de renta

Higiezinaren kokapena / Situación del inmueble:

Herriaren kodea / Código país

Dibisa gakoa / Clave de divisa

OINARRIAREN ZEHAZTAPENA / DETERMINACIÓN DE LA BASE

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Sarrera osoak /Ingresos íntegros ...

Langileen gastuak/Gastos de personal ...

Bestelako gastuak/Otros gastos ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskualdatze balioa/Valor de transmisión ...

Eskuratze balioa/Valor de adquisición ...

Aldea/Diferencia ( 06 – 07 ) ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskuratze data/Fecha de adquisición

Ondare irabaziak

Ganancias patrimoniales

210 C

Sarrerak,

gastuak ken ditzaketenak

210 B

Ingresos

con deducción de gastos

Orokorra/General

210 A

KUOTAREN ZEHAZPENA / DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

03

02

01

04

05

09

06

07

08

12

13

14

11

Kuota osoa / Cuota íntegra ...

Dohaintzengatiko kenk./Deduc. donativos ...

Atxikipenak / Retenciones ...

Hitzarmen batek salbuetsia / Exención convenio

Hitzarmen batek mugatua / Límite convenio

2/1999 FAK salbuetsia / Exención NF 2/1999

Karga tasa / Tipo de gravamen ...

10

KUOTA DIFERENTZIALA / CUOTA DIFERENCIAL

Tokia eta data / Lugar y fecha ...

Sinadura / Firma

Zer

(3)

Erantzule solidarioaren/atxikitzailearen alea / Ejemplar para el responsable solidario/retenedor

Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako etekinak

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

AITORPEN ARRUNTA/ DECLARACIÓN ORDINARIA

210

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua

Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012682002*

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Probintz. edo herria / Provincia o país Posta k. / C. postal

ZERGADUNA / CONTRIBUYENTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Herria / País

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

ORDAINTZAILEA EDO ATXIKITZAILEA / PAGADOR O RETENEDOR

F/J IFZ / NIF Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza Udalerria / Municipio Posta k. / C. postal

LORTUTAKO ERRENTA / RENTA OBTENIDA

Errenta mota / Tipo de renta

Higiezinaren kokapena / Situación del inmueble:

Herriaren kodea / Código país

Dibisa gakoa / Clave de divisa

OINARRIAREN ZEHAZTAPENA / DETERMINACIÓN DE LA BASE

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Sarrera osoak /Ingresos íntegros ...

Langileen gastuak/Gastos de personal ...

Bestelako gastuak/Otros gastos ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskualdatze balioa/Valor de transmisión ...

Eskuratze balioa/Valor de adquisición ...

Aldea/Diferencia ( 06 – 07 ) ...

Oinarri ezargarria/Base imponible ...

Eskuratze data/Fecha de adquisición

Ondare irabaziak

Ganancias patrimoniales

210 C

Sarrerak,

gastuak ken ditzaketenak

210 B

Ingresos

con deducción de gastos

Orokorra/General

210 A

KUOTAREN ZEHAZPENA / DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

03

02

01

04

05

09

06

07

08

12

13

14

11

Kuota osoa / Cuota íntegra ...

Dohaintzengatiko kenk./Deduc. donativos ...

Atxikipenak / Retenciones ...

Hitzarmen batek salbuetsia / Exención convenio

Hitzarmen batek mugatua / Límite convenio

2/1999 FAK salbuetsia / Exención NF 2/1999

Karga tasa / Tipo de gravamen ...

10

KUOTA DIFERENTZIALA / CUOTA DIFERENCIAL

Tokia eta data / Lugar y fecha ...

Sinadura / Firma

(4)

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, ante la misma: Pº Errotaburu nº 2, Donostia-San Sebastián. Inprimaki honetan jartzen dituzun datuak zerga-helburuetarako fitxategi informatikoetan gordeko ditugu. Datu

horiekiko sarrera, zuzenketa, deuseztatze eta oposizio eskubideak erabil ditzakezu, 15/1999 Lege Organikoaren baldintzetan, Foru Ogasunaren aurrean: Errotaburu pasealekua 2, Donostia.

210 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

Dokumentu hau makinaz edo boligrafoz bete behar da, azal gogor baten gainean idatziz eta hizki larriak erabiliz. Aitorpen orriak eta kontabilitate agiriak osatzen dute 210 eredua. Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe arituta edozein motatako errentak jasotzen dituztenean aurkeztuko da aitorpena. Hala ere, ondasun higiezinen eskualdaketetatik datozen irabaziak 212 ereduaren bidez aitortuko dira. Sortzapen bakoitza, osoa edo partziala, bereiztuta aitortuko da beti, sortzapen data adieraziz. Ez da aitorpenik aurkeztuko zergaren araudiaren arabera atxikipena izan duten errentengatik.

AITORPEN ARRUNTA AURKEZLEA ETA BESTELAKO DATU PERTSONALAK

Zergadunaren edo bere ordezkariaren datuak adieraziko dira. Zergaduna bizi den herria jarriko da ere.

Erantzule solidarioek ere aitorpena aurkez dezakete (etekinen ordaintzaileak eta zergadunaren ondasun eta eskubideen gordailuzainak edo kudeatzaileak). Gainera, itzulketa eskatzen den aitorpenetan, atxikitzera behartuta dagoen pertsonak aurkez dezake ere. Behar den laukian X jarriz aurkezlearen izaera adieraziko da:

S aurkezlea zergaduna da.

R aurkezlea zergadunaren ordezkaria da. P aurkezlea ordaintzailea da. D aurkezlea gordailuzaina da. G aurkezlea kudeatzailea da. T aurkezlea atxikitzailea da.

Era berean, etekinen kasuan, ordaintzailearen datuak adieraziko dira, eta atxikipenari lotuta dauden ondare irabazien kasuan, berriz, atxikitzailearenak.

LORTUTAKO ERRENTA

Errenta mota: jarri dagokiona errenta motak jasotzen dituen zerrendaren arabera. Herriaren kodea: zergaduna bizi den herria jarriko da, herrien kodeak jasotzen dituen zerrendaren arabera.

Dibisen gakoa: ordainketetan erabili den dibisa jarriko da, dibisen gakoak jasotzen dituen zerrendaren arabera.

Higiezinaren kokapena: errenta mota 01 edo 02 denean bakarrik beteko da.

OINARRIAREN ZEHAZTAPENA 210A-Orokorra:

01 Oinarri ezargarria: sortutako etekin osoa jarriko da. Hala badagokio, Entitate Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen gaineko Karga Bereziagatik ordaindutako zenbatekoa gastu kengarritzat hartuko da.

210B-Sarrerak (gastuak ken ditzaketenak):

02 Sarrera osoak: zerbitzu prestazioetatik, laguntza teknikoetatik, ingeniaritza kontratuen instalazio edo muntai lanetatik eta, oro har, establezimendu iraunkorrik gabeko ekonomi jardueretatik datozen etekinak jarriko dira.

03 Langileen gastuak: jarduera horretan aritzen diren langileen gastuak jarriko dira, beti ere lan etekinen horien zerga edo konturako ordainketak justifikatzen edo bermatzen badira. 04 Bestelako gastuak: jarduera ekonomikoan erabilitako materialen horniketa eta kontsumitutako hornigaiak sartuko dira. Biltegian gorde ez daitezken hornigaiak kenduko dira bakarrik.

Hala badagokio, Erakunde Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen gaineko Karga Bereziagatik ordaindutako zenbatekoa gastu kengarritzat hartuko da.

05 Oinarri ezargarria: sarrera osoen eta gastu guztien arteko aldea izango da. 210C-Ondare irabaziak (ondasun higiezinetatik datozenak izan ezik):

06 Eskualdatze balioa: eskualdaketaren zenbatekoa, eskualdatzaileak ordaindutako eskualdaketari lotuta dauden gastuak kenduta, jarriko da.

07 Eskuratze balioa: ondasuna zenbatean eskuratu den adieraziko da. Erosketak ekarritako gastuak (orain eskualdatzailea denak ordaindutakoak) gehituko dira. Ondasun higiezinen eskualdaketetatik datozen irabaziak 212 ereduaren bidez aitortuko dira. 0 8 A l d e a : e s k u a l d a t z e b a l i o a r i e s k u r a t z e b a l i o a k e n d u z a t e r a k o d a . 09 Oinarri ezargarria: 08 laukian adierazitakoa izango da. Hala ere, eskualdatzailea pertsona fisikoa bada eta ondasuna 1994ko abenduaren 31a baino lehen eskuratu badu, irabaziaren zenbatekoa 08 laukian adierazitakoari murrizpen portzentajeak aplikatuz kalkulatuko da. Portzentaje horiek, PFEZren ekainaren 6ko 18/1991 Legearen zortzigarren xedapen iragankorrak ezarritakoak izango dira.

KUOTAREN ZEHAZPENA

Salbuespenak eta mugak: barruko araudiagatik nahiz nazioarteko hitzarmenen ondorioz salbuespenak edo mugak aplikatzen direnean, egoitza fiskalaren ziurtagiriak edo formularioak aurkeztuko dira.

10 Karga tasa: aitortutako errentari dagokion karga tasa jarriko da. Eskala bat aplikatzen bada, batez besteko tasa jarriko da.

11 eta 12 Kenkariak eta atxikipenak: kuotatik kentzen diren dohaintzen edo atxikipenen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

13 Kuota osoa: oinarri ezargarriari karga tasa aplikatzetik ateratzen den emaitza. Oinarri ezargarria negatiboa denean, kuota osoa zero izango da.

14 Kuota diferentziala: positiboa bada, hau izango da sartu beharreko zenbatekoa. Kuota osoari dohaintzen kenkaria aplikatzetik ateratzen den emaitza atxikipenen batura baino txikiagoa denean, aitorpenarekin batera diferentziaren itzulketa eskatuko da. SINADURA

Aurkezten duen pertsonak sinatu behar du aitorpena, eta pertsona juridikoa izanez gero, bere ordezkariak.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 210 Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas. El modelo 210 se compone de hoja de declaración y de documento contable.

Se deberá presentar la declaración cuando los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes perciban cualquier tipo de renta sin establecimiento permanente, excepto las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles, para cuya declaración se utilizará el modelo 212.

Se declarará de forma separada cada devengo total o parcial, indicándose la fecha de devengo. No hay obligación de presentar declaración respecto de las rentas que hayan sufrido retención de acuerdo con la normativa del Impuesto.

DECLARACIÓN ORDINARIA PRESENTADOR Y OTROS DATOS PERSONALES

Se indicarán los datos del contribuyente o su representante. Se hará constar también el país de residencia del contribuyente.

Pueden también presentar la declaración los responsables solidarios (el pagador de los rendimientos o el depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes). Además, en caso de declaraciones con solicitud de devolución, podrán presentarlas también los obligados a retener.

Se marcará una X en la casilla correspondiente para indicar la condición del presentador: S el presentador es el contribuyente.

R el presentador es el representante del contribuyente. P el presentador es el pagador.

D el presentador es el depositario. G el presentador es el gestor. T el presentador es el retenedor.

Además, tratándose de rendimientos deberán indicarse los datos del pagador y tratándose de ganancias sometidas a retención los del retenedor.

RENTA OBTENIDA

Tipo de renta: se indicará de acuerdo con la relación de tipos de renta.

Código país: se hará constar el del país de residencia del contribuyente de acuerdo con la relación de códigos de países.

Clave divisa: se indicará la divisa utilizada para los pagos, de acuerdo con la relación de claves de divisas.

Situación del inmueble: se indicará sólo cuando el tipo de renta sea 01 ó 02.

DETERMINACIÓN DE LA BASE 210A-General:

01 Base imponible: coincidirá con el rendimiento íntegro devengado. En su caso, será considerado gasto deducible el importe satisfecho en concepto de Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.

210B-Ingresos con deducción de gastos:

02 Ingresos íntegros: se incluirán los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivadas de contratos de ingeniería y en general de actividades económicas realizadas sin mediación de establecimiento permanente. 03 Gastos de personal: se indicarán los gastos del personal que se emplee en esa actividad siempre que se justifique o garantice el pago del impuesto o pagos a cuenta de esos rendimientos del trabajo.

04 Otros gastos: incluyen el aprovisionamiento de materiales y los suministros consumidos en la actividad económica. Sólo serán deducibles los abastecimientos no almacenables. En su caso, será considerado gasto deducible el importe satisfecho en concepto de Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.

05 Base imponible: será la diferencia entre los ingresos íntegros y todos los gastos. 210C-Ganancias patrimoniales (excepto bienes inmuebles):

06 Valor de transmisión: importe de la transmisión del que se habrá restado los gastos inherentes a la misma satisfechos por el transmitente.

07 Valor de adquisición: importe por el que se adquirió el bien, sumados los gastos inherentes a la adquisición satisfechos por el ahora transmitente. Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles se declaran en el modelo 212.

08 Diferencia: resultado de restar el valor de adquisición al de transmisión.

09 Base imponible: coincidirá con el importe calculado en la casilla 08 . Sin embargo, si el transmitente es una persona física y el elemento patrimonial fue adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, la ganancia se calculará aplicando al importe obtenido en la casilla 08 los porcentajes de reducción previstos en la disposición transitoria octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF.

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

Exenciones y límites: cuando se apliquen exenciones o límites, bien por la normativa interna o por aplicación de convenios internacionales, deberán aportarse los certificados de residencia fiscal o formularios correspondientes.

10 Tipo de gravamen: se aplicará el tipo de gravamen correspondiente al tipo de renta declarada. Si es de aplicación una escala, se indicará el tipo medio resultante. 11 y 12 Deducciones y retenciones: deberá presentarse documentación acreditativa de las donaciones y retenciones que se deduzcan de la cuota.

13 Cuota íntegra: será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. Si la base imponible es negativa, la cuota íntegra será cero.

14 Cuota diferencial: si resulta positiva, ese será el importe a ingresar. Cuando el importe resultante de restar a la cuota íntegra la deducción por donativos sea menor que la suma de las retenciones, por la diferencia se solicitará la devolución al presentar la declaración. FIRMA

Deberá firmar la declaración la persona que la presente o, si se trata de una persona jurídica, el representante de la misma.

(5)

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

Tokia eta data

Lugar y fecha

Sinadura

Firma

Administrazioaren alea / Ejemplar para la administración

Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako etekinak

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

KONTABILITATE AGIRIA / DOCUMENTO CONTABLE

210

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua

Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012692002*

F/J

IFZ / NIF

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza

Udalerria / Municipio

Probintz. edo herria/ Provinc. o país Posta k. / C. postal

Zenbatekoa / Importe:

ORDAINDU BEHARREKOA / A INGRESAR

ZERO KUOTA / CUOTA CERO

Zenbatekoa / Importe:

ITZULKETA / DEVOLUCIÓN

IFK / NIF

Izena / Nombre:

Entitatearen zigilua eta sinadura

Sello de la entidad y firma

Finantza entitatearen ziurtapena

Certificado de la entidad financiera

Kontuaren titularra / Titular de la cuenta

Bezeroaren kontu kodea

Código cuenta cliente

Entitatea

Entidad

Sukurtsala

Sucursal

KD

DC

Kontu zenbakia

Número de cuenta

(6)

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

Tokia eta data

Lugar y fecha

Sinadura

Firma

Zer

gadunaren/ordezkariaren alea / Ejemplar para el contribuyente/representante

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

KONTABILITATE AGIRIA / DOCUMENTO CONTABLE

210

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012692002*

F/J

IFZ / NIF

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza

Udalerria / Municipio

Probintz. edo herria/ Provinc. o país Posta k. / C. postal

Zenbatekoa / Importe:

ORDAINDU BEHARREKOA / A INGRESAR

ZERO KUOTA / CUOTA CERO

Zenbatekoa / Importe:

ITZULKETA / DEVOLUCIÓN

IFK / NIF

Izena / Nombre:

Entitatearen zigilua eta sinadura

Sello de la entidad y firma

Finantza entitatearen ziurtapena

Certificado de la entidad financiera

Kontuaren titularra / Titular de la cuenta

Bezeroaren kontu kodea

Código cuenta cliente

Entitatea

Entidad

Sukurtsala

Sucursal

KD

DC

Kontu zenbakia

Número de cuenta

(7)

S

R

P

D

G

T

AURKEZLEA / PRESENTADOR

Tokia eta data

Lugar y fecha

Sinadura

Firma

Erantzule solidarioaren/atxikitzailearen alea / Ejemplar para el responsable solidario/retenedor

Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako etekinak

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

KONTABILITATE AGIRIA / DOCUMENTO CONTABLE

210

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua

Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

www.gipuzkoa.net/ogasuna

Sortzapen data / Fecha de devengo

*8400012692002*

F/J

IFZ / NIF

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Helbidea: kalea edo plaza / Domicilio: calle o plaza

Udalerria / Municipio

Probintz. edo herria/ Provinc. o país Posta k. / C. postal

Zenbatekoa / Importe:

ORDAINDU BEHARREKOA / A INGRESAR

ZERO KUOTA / CUOTA CERO

Zenbatekoa / Importe:

ITZULKETA / DEVOLUCIÓN

IFK / NIF

Izena / Nombre:

Entitatearen zigilua eta sinadura

Sello de la entidad y firma

Finantza entitatearen ziurtapena

Certificado de la entidad financiera

Kontuaren titularra / Titular de la cuenta

Bezeroaren kontu kodea

Código cuenta cliente

Entitatea

Entidad

Sukurtsala

Sucursal

KD

DC

Kontu zenbakia

Número de cuenta

(8)

ONDASUN HIGIEZINAK ERRENTAN EDO

AZPIERRENTAN EMATETIK DATOZEN ETEKINAK

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTA EGOTZIAK

JARDUERA ENPRESARIALEN ERRENTAK

ENTITATEEN FONDO PROPIOETAKO PARTAIDETZA

(DIBIDENDOAK)

KAPITAL PROPIOAK BESTERI UZTEAGATIK

LORTUTAKO ETEKINAK

Interesak eta bestelako etekinak

Salbuetsiak

Hobarituak

KANONAK

Jabetza industriala

Jabetza intelektuala

Ondasun higiezin, negozio edo meategien errentamenduak

Know-how eta teknologi transferentziak

Bestelakoak

LAGUNTZA TEKNIKOA

JARDUERA ARTISTIKOEN ERRENTAK

KIROL JARDUEREN ERRENTAK

JARDUERA PROFESIONALEN ERRENTAK

LAN ERRENTAK

PENTSIOAK ETA HARTZEKO PASIBOAK

BERASEGUROAK

ITSAS EDO AIRE NABEGAZIO ENTITATEAK

KUDEAKETA LAGUNTZA ZERBITZUAK

BESTELAKO ERRENTAK

GASTUAK KEN DITZAKETEN SARRERAK

ONDARE IRABAZIAK

Kotizazioan onartutako akzioenak

Inbertsio kolektiboko erakundeenak (fondoak)

Bestelako irabaziak

Ezarpen osagarria

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

RENDIMIENTOS DE INMUEBLES ARRENDADOS

O SUBARRENDADOS

RENTAS IMPUTADAS DE INMUEBLES URBANOS

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PA RT I C I PA C I Ó N E N F O N D O S P R O P I O S D E

ENTIDADES (DIVIDENDOS)

RENDIMIENTOS POR LA CESION DE CAPITALES

PROPIOS

Intereses y otros rendimientos

Exentos

Bonificados

CÁNONES

Propiedad industrial

Propiedad intelectual

Arrendamientos de bienes inmuebles, negocios o minas

Know-how y transferencias de tecnología

Otros

ASISTENCIA TECNICA

R E N TA S D E A C T I V I D A D E S A RT Í S T I C A S

R E N TA S D E A C T I V I D A D E S D E P O RT I VA S

RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

RENTAS DEL TRABAJO

PENSIONES Y HABERES PASIVOS

REASEGUROS

ENTIDADES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA O AÉREA

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

OTRAS RENTAS

I N G R E S O S C O N D E D U C C I Ó N D E G A S TO S

GANANCIAS PATRIMONIALES

De acciones admitidas a cotización

De instituciones de inversión colectiva (fondos)

Otras ganancias

Imposición complementaria

Koroa daniarra

Koroa norbegiarra

Koroa suediarra

Dolar australiarra

Dolar kanadarra

Dolar zeelanda berritarra

Dolar estatubatuarra

Franko suitzarra

Libra esterlina

Euroa

Yen japoniarra

Bestelako monetak

Corona danesa

Corona noruega

Corona sueca

Dólar australiano

Dólar canadiense

Dólar neozelandés

Dólar USA

Franco suizo

Libra esterlina

Euro

Yen japones

Otras monedas

208

578

752

036

124

554

840

756

826

954

392

999

DIBISA GAKOA / CLAVE DE DIVISA

ERRENTA MOTAK / TIPOS DE RENTA

KONTABILITATE AGIRIA

Ordaindu beharrekoa: 14 laukiaren emaitza positiboa bada, zenbateko hori

jarriko da.

Zero kuota: ordaindu edo itzultzeko zenbatekorik ez dagonean, X jarriko da.

Itzulketa: likidazioaren emaitza itzultzea bada, Bezeroaren Kontu Kodea jarriko

da itzulketa egin behar den kontua identifikatzeko.

Finantza entitateak kontuaren eta titularraren datuak ziurtatu behar ditu.

Kontuaren titularra aitorpena aurkezten duena izango da. Hala ere, aurkezlea

zergaduna ez denean, honen kontua jar daiteke, beti ere Espainian irekita badago.

SINADURA

Aurkezten duen pertsonak sinatu behar du aitorpena, eta pertsona juridikoa

izanez gero, bere ordezkariak.

DOCUMENTO CONTABLE

A ingresar: si el resultado de la casilla 14 es positivo, se indicará el importe.

Cuota cero: se marcará una X cuando no resulte cantidad a ingresar o a devolver.

Devolución: si el resultado de la liquidación es a devolver, se indicará el Código

Cuenta Cliente que identifique la cuenta a la que deba efectuarse la devolución.

La entidad financiera deberá certificar los datos de la cuenta y su titular.

El titular de la cuenta será aquella persona que presente la declaración. No

obstante, cuando no presente la declaración el contribuyente, se podrá consignar

una cuenta de éste, siempre que este abierta en España.

FIRMA

Deberá firmar la declaración la persona que la presente, o si se trata de una

persona jurídica, el representante de la misma.

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, ante la misma: Pº Errotaburu nº 2, Donostia-San Sebastián. Inprimaki honetan jartzen dituzun datuak zerga-helburuetarako fitxategi informatikoetan gordeko ditugu. Datu

horiekiko sarrera, zuzenketa, deuseztatze eta oposizio eskubideak erabil ditzakezu, 15/1999 Lege Organikoaren baldintzetan, Foru Ogasunaren aurrean: Errotaburu pasealekua 2, Donostia.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :