PLA D ACTUACIÓ DEPARTAMENT D ORIENTACIÓ

14  202  Download (1)

Full text

(1)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

PLA D’ACTUACIÓ

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

CURS 2015- 2016

IES ENGUERA

(2)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

INDEX

1. INTRODUCCIÓ

1.1. COMPOSICIÓ 1.2. FUNCIONS

1.3. INTEGRACIÓ DINS DEL PEC

2. PLA D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

2.1. INTRODUCCIÓ 2.2. AMBITS D’ACTUACIÓ

3. TEMPORALITZACIÓ

4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.

(3)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

1.- INTRODUCCIÓ

L’activitat orientadora és un procés inherent al procés educatiu i a la pràctica educativa. La LOE (2006) considera el concepte d’educació integral, per el qual l’educació ha d’encaminar-se al desenvolupament personal i social dels alumnes, es a dir, es tindran que potenciar totes les capacitats que conformen la personalitat (cognitives, motrius, lingüístiques, d’inserció social i d’equilibri personal). Però a més, d’integral la LOE aboga per una educació individualitzada, que s’adapta i dona resposta a les característiques individuals i a les necessitats dels alumnes. El departament d’orientació es configura com un recurs fonamental per a fer efectius els principis de personalització i atenció a la diversitat necessaris en la nostra escola comprensiva.

Així, podem afirmar que en l’actualitat el concepte d’orientació no es concebeix com un fet aïllat sinó vinculat a un procés educatiu que porta al desenvolupament integral de la persona (tant personal com social).

L’activitat orientadora deu contribuir a l’èxit d’una educació integral en la mesura que: aporte assessorament i recolzament en l’educació i fer possible l’atenció a la diversitat de capacitats, interessos i motivacions de l’alumnat, així com l’atenció a les diferències educatives que tenen el seu origen en circumstàncies de tipus social o cultural.

Des de el IES Enguera ens anem a centrar en l’activitat pròpia dels membres del departament d’orientació i en l’acció dels tutors però en estreta col·laboració i coordinació amb el Serveis Psicopedagògics Escolars i altres institucions o serveis de l’entorn.

1.1.- Composició.

El Departament d’Orientació està integrat aquest curs 2015 - 2016 per una orientadora, per la professora de Pedagogia Terapèutica (PT). També estan els professors dels àmbits del PDC .

La programació del Departament d’Orientació i amb el desenvolupament de les seues funcions, es realitzen al llarg de tres camps interrelacionats que són els següents:

Recolzament al procés d’ensenyament - aprenentatge.

La Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional.

L´acció Tutorial.

1.2.- Funcions

Són funcions del Departament d’Orientació segons el art. 85 del Decret 234/97, 27 de setembre, del govern valencià, pel que es regula el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’ensenyament secundari.

(4)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

A.- Atenció al procés d’ensenyament /aprenentatge.

1.- Recolzament a les tasques generals del centre

- Elaborar, d’acord amb les directrius de la COCOPE i en col·laboració amb els tutors, les propostes de l’organització de l’orientació educativa i professional i del Pla d’Acció Tutorial.

- Fer propostes a l’equip directiu i al claustre, relatives a l’elaboració o modificació del PEC i PGA.

- Contribuir al desenvolupament de l’orientació educativa i professional dels alumnes, especialment en els canvis de cicle i etapa.

2.- Assessorament als Departaments Didàctics.

- Col·laborar, amb els professors del centre, amb la direcció del cap d’estudis, en la prevenció i detecció primerenca dels problemes d’aprenentatge i en la programació i aplicació de les adaptacions curriculars per als alumnes.

- Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus membres.

3.- Recolzament a les mesures d’atenció a la diversitat

- Assessorar en l’elaboració del Pla d’Atenció a la Diversitat del Centre..

- Fer propostes de criteris i procediments per a realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes amb NEE.

- Realitzar l’avaluació psicopedagògica prèvia a les propostes de mesures extraordinàries.

- Realitzar les reunions pertinents amb els tutors, mestres de Pedagogia Terapèutica i d’audició i Llenguatge dels C.P. i de l´SPE per rebre informació dels alumnes de nova incorporació al centre el proper curs.

- Reunions amb els serveis socials ( Educadora Social i Psicóloga) per intercanviar informació de l´alumnat atés per serveis socials al llarg del curs.

B.- Pla d’Acció Tutorial

- Contribuir al desenvolupament del PAT ( revisió I actualització ) i realitzar una memòria a la fi del curs.

C.- Pla d’orientació acadèmica i professional.

(5)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

- Contribuir al desenvolupament del POAP.

- Participar el l’elaboració del Consell Orientador, que respecte al futur acadèmic i professional de l’alumne, ha de formular-se al termini de l’educació secundària obligatòria. La LOMCE estableix en el seu apartat 19 que al final de cadascun dels cursos de l´ESO s ´entregarà a les famílies un consell orientador, que inclourà un informe sobre el grau de consecució dels objectius i d´adquisició de les competències corresponents, així com una proposta del itinerari més adequat a seguir que podrà incloure la incorporació a un programa de millora de l´aprenentatge i el rendiment o a un Cicle de FP Bàsica

1.3.- Integració dins del PEC.

El Departament d’Orientació té com a funcions prioritàries contemplades al PEC, possibilitar que l’orientació escolar i professional i la tasca tutorial s’integren en la Programació General Anual del centre.

La planificació d’activitats del departament es desenvolupa al voltant d’aquestes funcions prioritàries:

1.- Suport a l’acció tutorial

- Revisió i modificació si cal del Pla d’Acció Tutorial ( PAT )

- Recolzar i assessorar el professorat en general i els tutors en particular en qüestions pràctiques d’organització i d’agrupament d’alumnat.

- Promoure accions encaminades a afavorir la sensibilització i els canvis d’actituds que possibiliten la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials, assessorant tècnicament i proporcionant material per a realitzar les adaptacions curriculars de centre, d’aula o individuals que es detecten com a necessàries.

2.- Orientació educativa

- Coordinar, sistematitzar i organitzar, - d’acord amb el Projecte Curricular – la informació i l’assessorament a l’alumnat i a les seues famílies sobre temes educatius i professionals. - Afavorir el pas de l’alumnat quan accedeix a un altre nivell, a una altra modalitat d’ensenyament o al món del treball, i orientar-lo davant diverses opcions curriculars i professional

- Participar en l’elaboració del consell orientador que sobre el futur acadèmic i professional de l’alumne ha de formular-se a l’acabament de l’ESO.

(6)

IES ENGUERA CURS 2015 / 2016

- Col·laborar en l’elaboració del Projectes Curriculars d’Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius del centre.

- Realitzar l’avaluació Psicopedagògica prèvia del alumnes amb adaptació curricular i alumnes candidats al Programa de Diversificació i /o altres mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat.

- Col·laborar amb l’equip directiu i els tutors en el seguiment de les avaluacions de l’ESO.

- Col·laborar amb la Comissió de Convivència en el desenvolupament de conductes per a conviure millor, y en la prevenció y resolució de conflictes .

Els àmbits de treball del D.O. son:

1.- Atenció al procés d’ensenyament i aprenentatge del alumnes

2.- Elaboració i col·laboració en la realització del Pla d’Acció Tutorial ( PAT )

3.-Elaboració i col·laboració en la realització del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP)

4.- Altres : col·laboracions amb els Departaments Didàctics; coordinació amb l’Equip directiu; Col·laboració amb els pares...

(7)

2.-PLA D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 2.1.- Introducció

- El pla d’actuació del D.O. de l’IES Enguera per al curs 2015-2016 es basa en els principis psicopedagògics que la normativa estableix com a fonamentals per al desenvolupament de la funció educativa.

- La intervenció psicopedagògica i l’orientació són aspectes integrals del procés educatiu.

- L’acció educativa no és tasca d’un professional és una activitat compartida, encara que amb diferents funcions, graus de responsabilitat per part de tot el professorat del centre.

- Atendre a la diversitat

- Afavorir l’autonomia i creativitat i sentit crític de l’alumnat, capacitant-lo per a l’autorientació i presa de decisions vocacionals.

Durant el curs 2015-16 seran prioritaris les següents actuacions:

- Mantenir les reunions de coordinació amb els tutors, amb el coordinador i amb l’equip directiu.

- Seguiment del Programa de Diversificació Curricular i la col·laboració amb els professors del Programa així com realitzar propostes per implementar les mesures d’atenció a la diversitat.

- Coordinació amb la persona de suport de l´ONCE i amb la logopeda de l´SPE.

- Mantenir la coordinació didàctica entre els col·legis adscrits de primària i els nostres departaments didàctics de les àrees instrumentals.

2.2.- Àmbits d’actuació

2.2.1.- Atenció al procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes

Actuacions:

- Prevenir les dificultats d’aprenentatge dels alumnes mitjançant la col·laboració dels tutors.

(8)

- Col·laborar amb l’equip directiu en la revisió de la normativa d’educació per introduir al centre les modificacions i propostes necessàries per adaptar-nos a la nova organització i estructura.

- Establir en la COCOPE els criteris per planificar mesures de recolzament per als alumnes amb dificultats d’aprenentatge des del principi del curs.

- Intervenir en les dificultats d’aprenentatge que presenten els alumnes.

- Assessorar a la COCOPE en l’elaboració de documents relatius a les mesures d’atenció a la diversitat.

- Assessorar als D. Didàctics en l’elaboració i pràctica de les mesures de recolzament als alumnes amb dificultats.

- Seguiment dels alumnes que continuen en 1r , 2n i 3º ESO i els que estan en 4º ESO amb mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat ( ACIs, Programa de Diversificació Curricular.)

- Seguiment i avaluació psicopedagògica dels alumnes candidats al programa de Diversificació Curricular.

- Seguiment dels alumnes de l´FP Bàsica i coordinar les propostes per al proper curs. - Avaluació psicopedagògica dels alumnes que cursen ESO i són candidats a una Adaptació Curricular ( informes dels C.P. o detectats al centre).

- Revisió i actualització dels informes psicopedagògics. - Col·laborar en les avaluacions de tots els nivells d’ ESO.

- Assessorar i col·laborar amb els professors del àmbits dels programa de diversificació i amb el tutor del grup.

Mesures ordinàries que s’apliquen a grups d’alumnes o de forma individual

1. Establir recolzament als alumnes que presenten dificultats. El D.O col·labora en aquestos recolzaments. Realitzar adaptacions curriculars no significatives a aquells alumnes que ho necessiten.

2. Detectar als alumnes amb necessitats educatives especials. Establir els recolzaments que deuen donar els professors.

3. Seguiment personalitzat d’aquells alumnes repetidors de curs i realitzar activitats de reforç per a les assignatures pendents.

4. Assessorar als alumnes i promoure l’atenció individualitzada. Dissenyar activitats relacionades amb aquest tema. Orientar als alumnes amb matèries opcionals, optatives segons les seues capacitats, motivacions i interessos.

5. Donar informació a les famílies de les mesures adoptades amb els alumnes. Entrevistes amb la família per a potenciar aquest procés. Establir vies de col·laboració

Procediment: Reunions del D. O. amb: Tutors, Equip Directiu, CCP,D. Didàctics

(9)

Aquest curs inclourem en el PAT l’organització de la tutoria del grup de l´FP Bàsica.

També continuarem elaborant un dossier de documents de material per a cada nivell d’ESO per a les sessions de tutoria en els alumnes que puguen servir de guia als tutors per desenvolupar tots els temes de tutoria per nivells.

Com cada curs continuarem aportant als tutors a l’avaluació zero un full informatiu dels alumnes de cada grup ( rendiment acadèmic, currículum, informació sociofamiliar rellevant, malalties rellevants...)

Continuarem realitzant les respectives reunions de pares per informar-los de les opcions acadèmiques i/o professionals dels alumnes.

- Seguiment i notificació al cap d’estudis dels alumnes absentistes i amb risc d’abandonament escolar

- Elaborar propostes per desenvolupar el PAT

- Elaborar les propostes de programacions dels diferents trimestres per als tutors del diferents nivells.

- Programar amb els tutors el 2º i 3º trimestres segons les necessitats educatives específiques de cada grup i nivell.

- Proporcionar als tutors recursos didàctics, tècniques de dinàmica de grup... - Fer possible des del D.O. una col·laboració entre el tutors i els D. Didàctics.

- Assessorar als tutors en l’elaboració de documents necessaris per l’atenció dels seus grups d’alumnes.

- Col·laborar amb els tutors en el seguiment dels alumnes amb NEE dels seus grup. - Col·laborar amb la tutora del grup del Programa de Diversificació.

- Crear un àmbit per al desenvolupament de la formació permanent de tutors mitjançant les anàlisis dels problemes en l’acció tutorial: curs de la fundació d´ajuda a la drogadicció. - Avaluar les activitats i el funcionament de la tutoria i el material utilitzat amb la col·laboració dels tutors.

- Realitzar a petició del tutor o dels pares les entrevistes i reunions que aquestos sol·liciten, prèvia cita amb el tutor/a o amb el D.O.

- Realitzar les reunions informatives d’orientació acadèmica i professional per als alumnes i per als pares interessats dels alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerats

2.2.3.- Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP)

Actuacions:

(10)

- Proposta de Material d’Orientació: Dossiers per treballar el procés d’assessorament vocacional ( autoconèixement i informació d’itineraris i opcions acadèmiques i professionals) per a tots els nivells d’ESO , Batxillerats i FP).

- Promoure la col·laboració dels Departaments Didàctics en l’orientació acadèmica i professional dels alumnes. Aquest curs també com a prioritari continuar sol·licitant als caps de departament un full informatiu sobre les matèries optatives per poder elaborar un dossier informatiu per als tutors.

- Realitzar en la tutoria les activitats d’orientació acadèmica dels alumnes d’ ESO i de Batxillerat principalment durant el 2º i 3º trimestre.

- Amb els alumnes d’ESO:

- Informació de l’estructura del 2n d’ESO i 3r i 4t d’ ESO corresponents a cada curs : opcionalitat i optativitat ( explicació del contingut i metodologia i l’itinerari educatiu ). Aquest any s´incidirà amb els canvis segons la LOMCE.

- Informar als alumnes que amb l’edat de 16 anys abandonen l’ensenyament de les opcions acadèmiques ( EPA, Escola Taller, Prova d’accés als CFGM, FP Bàsica…) i/o professionals ( SERVEF, Món laboral etc…) a les que poden optar.

- Amb els alumnes de 4º ESO:

- Informar de les opcions al finalitzar l’etapa: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Situació Laboral.

- Orientació en l’elecció d’optatives del Batxillerat i els diferents itineraris a triar.

- Amb els alumnes de 1r de Batxillerat:

- Informar als alumnes de l’estructura de 2n de Batx. i de les eixides professionals de les diferents modalitats, també de la situació laboral i dels CF Grau Superior.

- Informar-los dels Cicles Formatius de Grau Mitjà per als alumnes que no superen el curs.

- Visita a la Universitat Politècnica de València

- Amb els alumnes de 2n de Batxillerat:

(11)

( universitats, Cicles formatius de grau superior, escoles privades ....)i de la situació laboral.

- Informació del programes de conèixer la universitat i dels viatges a les facultats i de les Xerrades informatives al centre.

- Xerrada d’antics alumnes per donar-los a conèixer altres aspectes paral·lels a la vida acadèmica.

- Les activitats es realitzaran amb els tutors i amb la col·laboració dels departament didàctics (professors d’àrea ), amb l’assessorament del D.O.

- Atendre als problemes que presenten els alumnes en relació a l’orientació i decisió vocacional.

- Guiar el procés d’elegir l’itinerari educatiu i formatiu del alumnes.

- Assessorar i informar a la família sobre temes educatius i d’orientació acadèmica

Procediment:

Reunions de tutors i el D.O. Reunions amb l’equip directiu Contacte amb les universitats. Reunions amb els pares.

Reunions amb altres institucions municipals o privades. Xerrades als alumnes.

En relació a la orientació educativa, psicopedagògica i professional:

Els continguts es poden classificar en quatre blocs temàtics que a continuació enumerem - AUTOCONEIXEMENT DE L’ALUMNE: Anàlisi de les característiques personals que

influeixen en la determinació del procés vocacional com: expectatives personals, motivacions, preferències, punts forts, influeixes i pressions socials i familiars.

- CONEIXEMENT DEL SISTEMA EDUCATIU: En funció del curs que ens trobem, els

continguts aniran variant des de el coneixement de la pròpia etapa educativa que cursen, fins en cursos superiors, ampliar la comprensió de l’alumnat sobre l’oferta acadèmica posterior i els diferents requisits d’accés.

- CONEIXEMENT DEL MÓN LABORAL: Mitjançant diferents activitats: anàlisi del

mercat laboral de la zona, tècniques actives de busca de treball (entrevistes de selecció personal, confecció currículum vitae), borses de treball, oposicions.

- ACTITUT PLANIFICADORA I PRESA DE DECISIONS: el que es pretén es capacitat a

l’alumnat cap a la seua pròpia presa de decisions que el comprometen en el seu futur acadèmic i professional i que respon a unes estratègies de pensament responsables, racionals i objectives.

3. TEMPORALIZACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES PEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.

(12)

- En relació al procés d’ensenyament - aprenentatge

ü PRIMER TRIMESTRE

- Revisió dels casos del curs o cursos anteriors. Seguiment dels casos i actualització de les ACIS que ho requerisquen, establint l’atenció provisional de la professora de Pedagogia terapèutica fins a determinar la llista definitiva d’alumnes en l’avaluació inicial d’octubre de 2015.

- Coordinació amb els tutors d´ ESO i caporalia d’estudis dels recolzaments, reforços, establiment d’horaris, prioritats, criteris organitzatius… A més, es realitzarà l’avaluació psicopedagògica dels casos a revisar i dels nous casos que es determinen en l’avaluació d’inici de curs.

- Recollir la informació psicopedagògica necessària dels alumnes nous incorporats en el present curs (SPE, col·legis de primària..) amb la finalitat de detectar casos en els que es precise una avaluació psicopedagògica per part del departament d’orientació. - Realitzar l’atenció psicopedagògica en els casos establits.

- Realitzar l’avaluació psicopedagògica i, en el cas,assessorar sobre les ACIS que puguen sorgir a partir de l’avaluació inicial a octubre.

- Coordinació amb els Serveis Socials per a coordinar-se en possibles actuacions educatives i familiars dels nostres alumnes.

- Mantenir contacte amb les famílies dels alumnes amb necessitats educatives especials. - Portar un seguiment personalitzat dels alumnes del programa de diversificació

curricular.

 SEGON TRIMESTRE

- Portar a terme el seguiment i el recolzament a cada alumne.

- Mantenir contacte amb les famílies amb la finalitat d’obtindre la col·laboració en casa. El reforç d’actituds i hàbits d’estudi, la orientació i informació sobre pautes educatives. - Coordinar amb els serveis socials de les localitats de procedència.

- Portar un seguiment personalitzat dels alumnes del programa de diversificació curricular.

- Previsió conjuntament amb l´equip docent d´alumnat per a cursar l´FPB.

(13)

- Realitzar una avaluació cas per cas i elaborar un informe personalitzat dels progressos de cada alumne.

- Portar un seguiment personalitzat dels alumnes del PDC.

- Elaborar una llista de casos amb la proposta d’atenció per al curs següent. - Porta a terme un procés de selecció d’alumnat per al PDC.

4.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.

En l’avaluació del Pla d’activitats del Departament d’orientació hi ha tres moments importants:  AVALUACIÓ INICIAL: Suposa establir unes línees base com a punts de partida. En aquet cas, la revisió dels plans d’orientació d’anys acadèmics anteriors ens ha servit com a punt de partida a noves intervencions, així com la col·laboració amb la resta d’agents educatius que ens formulen propostes de millora.

 AVALUACIÓ PROCESUAL: Es portarà a terme en diferents moments:

- Reunions amb tutors setmanals que es realitza el seguiment i avaluació del PAT i del POAP modificant i/o millorant les propostes realitzades a l’inici del curs.

- Seguiment de tipus trimestral amb els tutors per a fer un anàlisi del trimestre i recollir les activitats realitzades, dificultats trobades, aspectes positius i negatius, propostes per al següent trimestre.

- Amb la Comissió de Coordinació Pedagògica a on s’estableix una coordinació amb el claustre de professors mitjançant la implicació dels diferents caps de departaments didàctics. - Amb el propi Departament d’orientació en les reunions setmanals. Al tractar el tema dels processos d’ensenyança, es realitza un seguiment dels recolzaments realitzats per la professora de pedagogia terapèutica . També es realitzar el seguiment de les propostes realitzades i del funcionament del departament com equip de treball.

 AVALUACIÓ FINAL: A la fi del curs el departament realitzarà la memòria corresponent a les actuacions realitzades al llarg del curs i assenyalarà les propostes per al proper curs.

Enguera, a 22 de setembre de 2015 Signat : Cap Departament d´Orientació

(14)

Figure

Updating...

References