Caracterització dels Turistes a l Entorn de Barcelona 2016 Presentació de Resultats

Texto completo

(1)

Caracterització dels Turistes a

l’Entorn de Barcelona 2016

Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r16006

Presentació de Resultats

(2)

1 Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió

Protegim el Medi Ambient.

No imprimiu aquest document si no és necessari.

Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright.

Departament d’Estudis d’Opinió

Gabinet Tècnic de Programació

C/ Avinyó, 32, 2a planta Tel. 934 027 918 08002 Barcelona

r16006

CARACTERITZACIÓ DELS TURISTES A L’ENTORN DE BARCELONA 2016 PRESENTACIÓ DE RESULTATS

(3)

2

ÍNDEX

03 04 05 12 15 17 20 24 26 30 34 40 47 50 53 FITXA TÈCNICA PRESENTACIÓ RESUM DE RESULTATS 1. PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 2. ESTADA MITJANA 3. ALLOTJAMENT 4. MERCAT D’ORIGEN

5. MOTIU DEL VIATGE

6. PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

7. CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE 8. DESPESA 9. ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT L’ESTADA 10. VALORACIÓ DELS MUNICIPIS 11. ALTRES TEMES

12. VISITES DELS TURISTES DE BARCELONA

(4)

3

FITXA TÈCNICA

ÀMBIT

Entorn de Barcelona: Província de

Barcelona excloent la comarca del

Barcelonès.

Concretament s’han seleccionat 95

municipis de les 11 comarques que formen l’Entorn de Barcelona.

UNIVERS

Turistes de 15 anys i més que han pernoctat entre 1 i 28 nits als municipis de referència en els mesos de febrer a desembre de 2016 en qualsevol tipus d’allotjament que no sigui una segona residència o un creuer.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 4.359 entrevistes.

METODOLOGIA

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI).

PROCEDIMENTS DE MOSTREIG

Mostreig polietàpic, estratificat

(encreuament dels mesos de visita amb les comarques) i amb conglomerats (municipis).

Els llocs d’enquestació són punts d’interès

turístic (carrers o punts concorreguts, estacions de tren, museus, etc.), hotels, càmpings i allotjaments de turisme rural. A

cadascun d’aquests llocs, els entrevistats

s’han escollit aleatòriament al llarg de tot el dia i cobrint dies feiners (de dilluns a divendres) i caps de setmana (dissabte o diumenge).

AFIXACIÓ

Fixa per cadascuna de les comarques per

tal d’aconseguir una significació estadística

territorial més alta i, dins de les comarques, l’afixació és fixa per alguns municipis d’interès i proporcional a la demanda per mesos.

PONDERACIÓ

En funció de l’estimació de l’ocupació

turística a cada municipi o agrupació de

municipis durant el 2016. En l’estimació

d’aquesta ocupació s’ha tingut present

l’oferta d’establiments turístics (Font: Oferta

municipal d'establiments turístics 2016, Generalitat de Catalunya) i el nombre de viatgers (Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta d'ocupació en hotels/càmpings/rural de l'INE).

ERROR MOSTRAL

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±1,5% per al conjunt de la mostra.

DATA DE REALITZACIÓ

Del 16 de febrer al 21 de desembre de 2016.

EMPRESA DE TREBALL DE CAMP INSTITUTO DYM.

(5)

4

PRESENTACIÓ

L’any 2009 es va iniciar l’estudi de caracterització turística dels turistes de la marca Costa de Barcelona amb l’objectiu principal de conèixer el perfil i els hàbits del turista que pernocta (entre 1 i 28 nits) en algun dels municipis que conformaven aquesta marca. La marca Costa Barcelona comprenia inicialment les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès. A finals de 2012 va créixer amb la incorporació de les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental que es van incorporar a l’estudi de 2013.

Al 2015 es va ampliar l’estudi a les marques Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona, incorporant les comarques d’Osona, Bages, Anoia i Berguedà.

Una altra diferència en l’estudi de 2015 respecte el 2014 és l’ampliació del període d’enquestació, incloent els mesos de novembre i desembre. L’any 2016 també hi ha hagut canvis: s’incorpora la nova comarca del Moianès a la marca Paisatges Barcelona i s’afegeix la comarca del

Barcelonès, exceptuant la ciutat de Barcelona, a l’estudi.

En aquest informe es presenten els resultats de la informació recollida al 2016 i per la zona que

anomenarem Entorn de Barcelona que

compren les marques turístiques Costa

Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona. Aquests resultats es comparen amb els obtinguts al 2015 sempre que no hagi variat la forma en que s’han recollit les diferents variables.

Aquest informe es divideix en diferents apartats que responen als objectius específics de l’estudi: perfil sociodemogràfic dels turistes, estada mitjana al municipi, tipus d’allotjament escollit, nacionalitat i lloc de procedència, motiu del viatge (oci, negoci o motius personals), planificació i característiques del viatge, despesa realitzada, activitats que han portat a terme, mobilitat fora del municipi on pernocten (excursions) i valoració de diferents aspectes del municipis on s’han allotjat.

Un altre dels objectius d’aquest estudi és l’anàlisi de la relació que existeix entre els turistes que visiten l’entorn de Barcelona amb la capital de la província, amb el fi de conèixer les diferències i sinèrgies entre les dues zones. El plantejament de partida és que, tot i que els perfils d’una i altra zona són molt diferenciats, poden ser complementaris de cara a la definició de productes turístics.

Per assolir aquest objectiu es fa una classificació dels turistes segons les possibles visites a Barcelona que determina nivells de relació: han pernoctat o pernoctaran; han visitat o visitaran; encara no ho han decidit o segur que no aniran a Barcelona. En funció de la relació amb la ciutat de Barcelona es feien unes preguntes o unes altres per tal de conèixer les seves motivacions. Finalment s’ha incorporat un capítol amb dades que provenen de l’estudi a turistes de Barcelona que expliquen el comportament d’aquests en les excursions que fan a algun municipi de l’Entorn de Barcelona.

(6)

5

RESUM DE RESULTATS

50% NACIONALS

50% ESTRANGERS

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC

El perfil sociodemogràfic es manté estable amb els resultats obtinguts al 2015: un 64,3% dels turistes són homes, el 35,7% dones i l’edat mitjana és de 45,7 anys.

En el nivell d’estudis i la situació laboral de la persona que aporta més ingressos a la llar també s’obtenen valors similars als de 2015 on la freqüència més alta es troba entre els que tenen estudis universitaris (52,1%) i els que treballen per compte d’altri (66,1%).

ESTADA MITJANA I TIPUS D’ALLOTJAMENT

El nombre mitjà de nits en destinació al 2016 és lleugerament inferior a la dada de l’any passat (4,9 nits al 2016; 5,2 nits al 2015). Els segments que estan més nits als municipis són els turistes de nacionalitat holandesa, britànica i russa, els que tenen 65 anys i més, els allotjats a apartament turístic, casa d’amics o familiars i els que s’allotgen a les comarques del Maresme i el

Garraf. Els que estan menys nits són els espanyols, i els que estan a les comarques de l’Alt Penedès, Osona i Moianès.

Els percentatges obtinguts per tipologia d’allotjament depenen principalment de com s’ha distribuït la mostra pels diferents punts d’enquestació. Enguany s’ha fet el 78,0% de les enquestes a turistes allotjats en hotels o pensions, el 13,9% a turistes allotjats en càmpings i el 1,8% a turistes allotjats en turisme rural.

La distribució de les categories dels tres tipus d’allotjament anomenats també depenen dels punts d’enquestació escollits per fer les enquestes. Les categories d’hotel més freqüents han estat les de 3 i 4 estrelles (34,4% i 52,7% respectivament), en càmpings ho han estat els

de primera i segona (39,8% i 51,4%

respectivament) i en turisme rural les masies (64,6%) i les cases de poble compartides (27,6%).

MERCAT D’ORIGEN

La distribució per nacionalitats es manté respecte les xifres de 2015. Fent el rànking, en primer lloc es posicionen els turistes de nacionalitat espanyola que són gairebé la meitat dels turistes de l’Entorn de Barcelona. Segueixen els francesos i britànics amb percentatges al voltant del 10%. La resta de nacionalitats no assoleixen en cap cas percentatges superiors al 5%.

Si es posa el focus en el lloc de residència es les dades són molt semblants, tant a les obtingudes al 2015 com a les obtingudes en la pregunta de nacionalitat: el repartiment és aproximadament 50-50% entre els turistes que resideixen a l’estat espanyol i els que resideixen a l’estranger. Del 49,4% que resideix en territori espanyol, un 28,8% resideix a Catalunya i un 19,5% a la resta d’Espanya.

Els turistes catalans els podem trobar principalment a les comarques del Berguedà,

(7)

6

RESUM DE RESULTATS

25,7%

PROFESSIONAL

9,1%

PERSONAL / ALTRES

el Moianès i Osona i en establiments de turisme rural; els turistes de la resta de l’estat es troben en major mesura a la comarca del Vallès Occidental i han vingut majoritàriament per motius professionals; els estrangers és més fàcil trobar-los a la comarca del Garraf i s’allotgen en primer lloc en apartaments turístics.

Als turistes residents a França se’ls preguntava el departament en el que vivien. Dels 101 departaments de França, ocupen les primeres posicions Paris (7,8%), Bouches du Rhône (6,2%), Rhône (4,9%) i Isère (4,5%).

MOTIU DEL VIATGE

La distribució en la motivació del viatge es manté estable respecte les dades de 2015: un 65,1% ha visitat l’Entorn de Barcelona per raons d’oci, un 25,7% per motius professionals i un 9,1% per motius personals o altres.

Podem trobar una proporció major de turistes d’oci a les comarques del Berguedà i el Maresme

i en els allotjaments de càmping. Els que han vingut per motius professionals és més fàcil trobar-los a la comarca del Vallès Occidentals i els que han vingut per motius personals o altres a l’Alt Penedès i a casa d’amics o familiars.

PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

Al 2016 el 64,2% dels turistes han escollit el municipi sense contemplar cap altre alternativa, una dada molt semblant a l’obtinguda al 2015. Els principals competidors dels municipis de l’Entorn de Barcelona són altres destinacions de la resta del territori espanyol (12,9%), Barcelona ciutat (10,8%) i la Costa brava (7,4%). Els que menys han contemplat el fet d’anar a una altra destinació són els que han vingut per motius professionals, personals o altres i els allotjats a casa de familiars o amics.

La principal font d’informació que van consultar per decidir la destinació és Internet, xarxes socials o blogs (49,7%), dada que s’incrementa fins al 61,4% entre els que han contractat per

compte propi i fins al 70% entre el de nacionalitat russa i els allotjats en turisme rural. Segueixen la família, amics i coneguts (18,7%) i per l’empresa o el centre d’estudis (18,4%) amb percentatges similars als de 2015.

Les webs més consultades per planificar el viatge són Booking (34,9%, guanya 13 punts percentuals respecte 2015), el buscador Google (que passa d’un 23,8% al 2015 a un 18,5% al 2016), i Tripadvisor (8,6% i perd 3,3 punts percentuals respecte 2015).

La forma de contractació del viatge obté dades molt similars a les obtingudes al 2015: un 67,6% ha contractat per compte propi, el 17,5% a través de l’empresa i el 10,7% totalment per TTOO. La resta de modes de contractació obtenen citacions per sota del 5%. La contractació per compte propi és de gairebé el 100% entre els turistes allotjats en càmpings i la contractació total per TTOO és més alta entre els turistes britànics i els que pernocten al Maresme.

(8)

7

RESUM DE RESULTATS

DESPESA EN DESTINACIÓ PER PERSONA I DIA:

42,0€

El TTOO més citat és Mundo Senior amb un

9,7% (dada similar a la de 2015), Segueixen Thomson, Solmar Torus, On the beach i Ferris Coach Holidays. La resta obtenen percentatges per sota del 2% ja que és un mercat molt disseminat.

Pel que fa al moment en el que van contractar el viatge els percentatges queden molt repartits entre les categories que es van establir. Per segments es pot veure que els turistes més previsors (fa més d’un mes que van contractar el viatge) són els britànics, belgues i holandesos, els joves de 15 a 17 anys, els que s’han allotjat a un apartament turístic o en un establiment de turisme rural, i els que han escollit el Maresme o el Garraf com a destinació.

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE

El percentatge de turistes que està a la destinació per primera vegada es manté estable (al voltant del 50% tant al 2015 com al 2016). El nombre mitjà de vegades que han estat a la

destinació és 5, dada semblant a la que es va obtenir al 2015. Els grups més repetidors són els que s’allotgen a casa de familiars o amics i els que viatgen per motius professionals.

El grup de viatge està format per 4,3 individus (xifra similar a la de 2015). El grup de viatge també es manté força estable: un 32,3% va només amb parella, el 25,9% ho fa amb família, el 19,8% sol, el 7,9% amb amics i el 14,1% amb algun altre tipus de grup. El càmping és més escollit entre els que viatgen en família, el turisme rural per anar amb amics i la casa d’amics i familiars enter els que viatgen sols. El mitjà de transport més emprat continua sent el vehicle propi (46,8%), sobretot pels que han planificat per compte propi (arribant al 60,7%) i el turisme de proximitat (més del 80% entre els residents a l’àrea metropolitana de Barcelona o de la resta de Catalunya). Segueix de l’avió (38,0%), emprat sobretot pels residents de fora del territori espanyol.

Les companyies aèries més utilitzades entre els que viatgen en avió són Vueling (19,7%) i Ryanair (13,7%). Segueixen, amb percentatges per sobre del 5% Easyjet, Lufthansa, i Iberia.

DESPESA

El cost del transport fins al municipi presenta un valor similar al del 2015, tant a nivell global (89,1€), com pel tipus de mitjà de transport amb el que han arribat (menys en el cas dels “altres tipus” però aquesta categoria té una base d’anàlisi molt baixa). Valorant aquesta xifra per segments els que tenen una despesa més alta són els que resideixen més lluny, com és raonable.

La despesa en allotjament per persona i dia passa de 43,4€ al 2015 a 48,0€ al 2016. Segons el tipus d’establiment en el que s’han allotjat, les pujades més fortes es produeixen als hotels i establiments de turisme rural.

(9)

8

RESUM DE RESULTATS

RECOMANARIA EL MUNICIPI (SEGUR + PROBABLEMENT):

80,3%

Els turistes que més gasten en allotjament són

els russos, els nord-americans i els que estan al municipi per motius professionals. Els municipis amb unes tarifes més altes són Sant Cugat del Vallès, El Prat del Llobregat i Terrassa.

La mitjana del cost del paquet turístic entre els que han planificat el seu viatge totalment amb TTOO és de 570,6€. Aquesta dada es construeix amb una base d’anàlisi més baixa i per aquest motiu té una variabilitat més alta entre els diferents anys d’estudi.

En relació a la despesa en destinació, s’incrementa respecte del 2015 un 14% arribant a 42,0€ per persona i dia. El grup de turistes que té una despesa més alta és la dels que tenen nacionalitat russa, arribant a 100,4€ per persona i dia.

La distribució d’aquesta despesa entre els diferents conceptes es manté força estable respecte del 2015. Al 2016 la despesa en menjar i beguda ha estat de 112,1€, 30,2€ en compres,

11,1€ en entreteniment, 9,2€ en transport intern i 1,1€ en altres despeses.

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT L’ESTADA

Les activitats més realitzades en els municipis de l’Entorn Barcelona són descansar (60,6%), anar de restaurants, tapes, dinar, sopar, etc. (52,5%) i passejar o caminar (49,3%).

Pel que fa a les excursions, la dada més destacable és el 81,7% dels turistes que declaren que no han visitat encara cap altre municipi. D’entre els que han fet una excursió un 10,2% ha anat a Barcelona i un 16,4% ha visitat algun municipi de la província.

Els grups de turistes més excursionistes són els que s’allotgen a la marca Pirineus de Barcelona i els que dormen en un allotjament de turisme rural.

La intenció de fer visites futures és més optimista, un 34,8% diu que en farà alguna i un 24,6% que farà una visita a Barcelona.

Els grups que tenen una previsió més alta de fer una excursió són els britànics, holandesos i russos, els que s’allotgen al Maresme i els que dormen en un apartament turístic.

D’entre els que ja han fet una excursió i han viatjat totalment amb TTOO o una organització, en el 70,8% dels casos no la tenien inclosa en el paquet turístic. D’entre els que no la tenien inclosa o han viatjat per compte propi o per l’empresa, gairebé el 90% van fer l’excursió per iniciativa pròpia sense contractar-la enlloc. El preu mitjà per persona de l’excursió ha estat de 47,4€.

El mitjà de transport més utilitzat per fer l’excursió ha estat el cotxe propi (41,6%) i el tren (Rodalies) (26,4%).

VALORACIÓ DELS MUNICIPIS

Les puntuacions mitjanes obtingudes al 2016 no varien en més de 0,2 punts en cap cas respecte a les obtingudes al 2015.

(10)

9

RESUM DE RESULTATS

TURISTES QUE S’HAN CONNECTAT AL WIFI GRATUÏT DE L’ALLOTJAMENT:

64,9%

Els aspectes millor valorats són el “Caràcter i

amabilitat” i “La seguretat ciutadana” amb una puntuació de 8,5 en una escala de 0 a 10 en ambdós casos. La valoració general del municipi se situa en 8,2 punts de mitjana, valoració idèntica a la de 2015. Els aspectes amb una puntuació més baixa són l’oferta d’aparcament i els punts d’accés a internet, amb una valoració mitjana de 7,2 i 7,3 respectivament.

En la majoria d’aspectes els turistes que donen millors valoracions són els allotjats en establiments de turisme rural. Com exemple, la valoració general creix fins a un 8,9 entre aquests turistes.

La recomanació del municipi com a destinació turística també es manté respecte a l’obtingut al 2015. Enguany la citació de que segur o probablement el recomanarien és del 80,3% i arriba al 100% entre els turistes allotjats en un establiment de turisme rural, els nord-americans, els joves de 15 a 17 anys i els allotjats a la resta de l’Alt Penedès.

ALTRES TEMES

L’smartphone és el principal dispositiu utilitzat per connectar-se a Internet i cercar informació relacionada amb la seva visita al municipi (70,5%). Aquest percentatge creix fins a gairebé el 90% entre els turistes d’oci. Segueixen amb percentatges entre el 20 i el 25% el tablet i l’ordinador portàtil. Un de cada quatre turistes no fa servir cap dispositiu per connectar-se a Internet i cercar informació relacionada amb la seva visita al municipi; entre els majors de 65 anys aquest percentatge supera el 50%.

Les formes de connexió més habituals són utilitzar el WIFI gratuït de l’allotjament (64,9%) o el servei d’internet del mòbil sense connexió a una xarxa WIFI (49,1%). Amb menys freqüència s’usa el WIFI gratuït d’altres establiments (12,7%) o WIFI gratuït pel carrer (4,7%).

Només un 1,5% dels turistes ha utilitzat una APP del municipi.

Els turistes de nacionalitat russa són els més

actius tant en l’ús dels diferents dispositius per connectar-se a internet com de les diferents xarxes que hi ha per fer-ho.

VISITA A BARCELONA

El percentatge de turistes que diu que ha visitat o visitarà Barcelona disminueix respecte al 2015: 34,8% al 2016; 39,5% al 2015. Un 10% diu que hi ha pernoctat o hi pernoctarà i un 55,1% no visitarà Barcelona de cap manera.

Un de cada tres turistes que han visitat la ciutat i van planificar el viatge amb TTOO tenien la visita a Barcelona inclosa.

Gairebé el 90% dels que ja han visitat la ciutat (sense pernoctar-hi) i viatjaven per compte propi, per l’empresa o no tenien l’excursió inclosa ho ha fet per compte propi. El preu per persona de la visita ha estat de 57,3€.

El mitjà de transport més utilitzat per arribar a Barcelona és el tren Rodalies (38,0%) seguit del cotxe propi (22,2%). Dins de Barcelona, el mitjà més utilitzat és el metro (35,0%).

(11)

10

RESUM DE RESULTATS

Les activitats més freqüents són les visites (especialment a les Rambles, la Sagrada Família, el barri Gòtic, la Catedral, els Ports i el Park Güell). Altres activitats destacades són anar de restaurants o de tapes, passejar, anar a prendre alguna cosa i anar de compres.

La despesa total que es fa a Barcelona arriba a 108,0€ per persona. Per partides la despesa més alta és per menjar i la beguda (45,1€), seguida de fer compres (31,1€), l’entreteniment, oci i cultura (17,8€), el transport intern (12,7€) i altres despeses (1,3€).

VISITES DELS TURISTES DE BARCELONA

En l’estudi a turistes de la ciutat de Barcelona, una de les variables que es recull són les visites que fan fora de la ciutat. Agafant aquestes preguntes en aquest estudi s’analitzen les respostes de les visites realitzades a algun municipi de l’Entorn de Barcelona.

En primer lloc destacar que un 4,2% dels turistes de Barcelona han visitat algun municipi de

l’entorn de Barcelona i un 3,2% declara que té intenció de fer-ho.

D’entre els que han fet la visita el preu per persona de la visita és de 35,8€ i la despesa en la destinació 40,9%. La previsió de despesa pels que tenen intenció de fer excursions a l’Entorn de Barcelona és molt semblant a la despesa dels que ja les han fet.

Els mitjans de transport més utilitzats són el tren (tant Rodalies com FGC), el cotxe propi i l’autocar. Els mateixos mitjans de transport, i en el mateix ordre, són els previstos pels turistes que tenen intenció de fer una visita a un municipi de l’Entorn.

La satisfacció de la visita realitzada a l’Entorn és molt alta: un 97,5% la valora bé o molt bé.

HAN FET UNA EXCURSIÓ A BARCELONA CIUTAT

4,2%

DELS TURISTES DE BARCELONA CIUTAT HAN FET UNA EXCURSIÓ A L’ENTORN DE BARCELONA

(12)

11 Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de

l’estudi

Número de respostes. Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera consulta.

Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per a la pregunta formulada

(13)

12

Perfil sociodemogràfic

(14)

13

GÈNERE I EDAT DELS ENTREVISTATS

EVOLUCIÓ

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC

GÈNERE DELS ENTREVISTATS EDAT DELS ENTREVISTATS

Gènere de l’entrevistat Edat de l’entrevistat Q2 Q3 4359 De 15 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys De 65 anys o més Mitjana Home Dona 5,4 5,5 15,5 15,5 28,8 28,2 23,9 23,9 15,2 16,3 11,2 10,5 45,8 45,7 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 63,4 64,3 36,6 35,7 0 20 40 60 80 100 2015 2016 %

(15)

14 Quin és el nivell d'estudis acabats de la

persona que aporta més ingressos a la llar?

NIVELL D’ESTUDIS I SITUACIÓ LABORAL DEL

SUSTENTADOR PRINCIPAL

- EVOLUCIÓ

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC

Z2 4359 Z3 Actualment, quina és la situació laboral de la 4359

persona que aporta més ingressos a la llar?

NIVELL D’ESTUDIS DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL SITUACIÓ LABORAL DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

2015 2016

OB LIGA TORIS NO FINA LITZA TS 0,5 0,4

OB LIGA TORIS 10,0 9,5 SEC. GENERA LS 21,4 19,0 SEC. P ROFESS. 18,3 18,5 UNIVERSITA RIS 47,2 52,1 NS/NC 2,4 0,5 N (3857) (4359) 2015 2016

TREB A LLA P ER COM P TE P ROP I 20,6 19,3

TREBALLA PER COM PTE D’ALTRI 62,6 66,1

JUB ILA T/A DA / P ENSIONISTA 12,3 12,7

A TURA T/A DA / B USCA FEINA 1,2 1,4

TA SQUES DE LA LLA R 0,2 0,2

ESTUDIA NT 0,7 0,3

NS/NC 2,4 0,0

(16)

15

Estada mitjana

(17)

16 Nombre de nits al municipi

DURADA DE L’ESTADA

EVOLUCIÓ

ESTADA MITJANA

4359 1 Nit 2 Nits 3 Nits 4 Nits 5 Nits De 6 a 10 Nits D’11 a 28 Nits Mitjana: 5,2 4,9 F2/F3 17,0 21,1 20,4 19,7 12,9 12,5 9,9 9,1 5,2 6,0 22,4 20,9 12,2 10,5 0 20 40 60 80 100 2015 2016 %

(18)

17

Allotjament

(19)

18

TIPUS D’ALLOTJAMENT

EVOLUCIÓ

ALLOTJAMENT

Nota: Les respostes a aquesta pregunta depenen dels punts de mostreig escollits cada un dels anys

Em podria dir on està allotjat?

Q1 4359

Hotel/ Pensió Càmping

Turisme rural Casa amics, familiars

Apartament turístic Altres 70,1 78,0 21,6 13,9 3,6 1,8 0 20 40 60 80 100 2015 2016 %

(20)

19

CATEGORIA DE L’ALLOTJAMENT

EVOLUCIÓ

ALLOTJAMENT

Nota: Les respostes a aquesta pregunta depenen dels punts de mostreig escollits cada un dels anys

Em podria dir de quina categoria és?

Q1A Q1B Q1C

Allotjat en un hotel, càmping o turisme rural Hotel: 3293, Càmping: 553, Turisme rural: 80

HOTEL 2015 2016

5 ESTRELLES – GRAN LUXE 0,3 0,3

4 ESTRELLES 51,0 52,7 3 ESTRELLES 37,5 34,4 2 ESTRELLES 10,0 11,0 1 ESTRELLA 1,1 1,6 NS/NC 0,1 0,0 N (2516) (3293) CA M P ING 2015 2016 DE LUXE 0,5 0,9 P RIM ERA 42,5 39,8 SEGONA 48,1 51,4 TERCERA 8,9 7,9 NS/NC 0,0 0,0 N (821) (553) TURISM E RURA L 2015 2016 CA SA DE P OB LE COM P A RTIDA 13,5 27,6 CA SA DE P OB LE INDEP ENDENT 48,4 3,6 M A SIA 28,3 64,6 M A SOVERIA 9,8 4,2 NS/NC 0,0 0,0 N (260) (80)

(21)

20

Mercat d’origen

(22)

21 45,9 48,2 9,6 10,5 10,1 9,3 3,6 4,1 3,5 3,7 5,5 3,5 2,4 2,6 2,1 0,7 7,1 7,2 10,2 10,2 0 20 40 60 80 100

ESPANYOLA FRANCESA BRITÀNICA ALEMANYA ITALIANA HOLANDESA BELGA RUSSA RESTA UNIÓ EUROPEA

RESTA DE PAÏSOS %

Quina és la seva nacionalitat?

DISTRIBUCIÓ SEGONS NACIONALITAT

EVOLUCIÓ

MERCAT D’ORIGEN

Q4 4359

Nota: Citacions amb percentatges iguals o superiors a 2% (+Rússia)

2016 2015 Espontània

(23)

22 28,8 29,9 17,7 19,5 53,5 50,6 0 20 40 60 80 100

CATALUNYA RESTA D’ESPANYA FORA D’ESPANYA %

LLOC DE RESIDÈNCIA

EVOLUCIÓ

MERCAT D’ORIGEN

F1A F1B

Residents a Catalunya / Espanya / Fora d’Espanya 1493 (CAT) / 2330 (ESP) / 2029 (FORA ESP)

A quina població / província exactament? A país exactament?

Em podria dir on resideix habitualment?

F1

Nota: Citacions amb percentatges iguals o superiors a 2%

Comarques Províncies Països

2016 2015 42,8 14,3 13,5 5,8 4,3 41,8 14,6 13,5 4,9 7,0 0 20 40 60 80 100 BARCELONÈS VALLÈS OCCIDENTAL BAIX LLOBREGAT MARESME VALLÈS ORIENTAL % 53,2 11,4 4,1 2,8 2,6 2,1 23,7 55,7 9,0 3,4 2,2 2,1 2,6 24,9 0 20 40 60 80 100 BARCELONA MADRID VALENCIA GIRONA TARRAGONA ALICANTE RESTA ESP % 4359 Espontània 20,8 18,9 7,7 7,1 5,8 5,3 3,5 2,1 28,8 18,4 19,2 7,9 10,5 5,9 4,6 3,0 2,8 27,7 0 20 40 60 80 100 FRANÇA GRAN BRETANYA ALEMANYA PAÏSOS BAIXOS ITÀLIA BÈLGICA ESTATS UNITS D'AMÈRICA PORTUGAL RESTA DEL MON

(24)

23 A quin departament de França resideix?

DEPARTAMENT DE FRANÇA

2016

MERCAT D’ORIGEN

Q4A Residents a França

436

2016

Nota: Citacions amb percentatges iguals o superiors a 2%

7,8 6,2 4,9 4,5 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 51,5 0,3 0 20 40 60 80 100 PARIS BOUCHES DU RHÔNE RHÔNE ISÈRE GIRONDE CHARENTE MARITIME L'AUDE INDRE ET LOIRE PYRÉNÉES ORIENTALES GARONNE, HAUTE SAVOIE LA VAL DE MARNE LOIRE VAUCLUSE ALTRES DEPARTAMENTS NS/NC %

(25)

24

Motiu del viatge

(26)

25

MOTIU PRINCIPAL DEL VIATGE

EVOLUCIÓ

MOTIU DEL VIATGE

Quin és el motiu principal de la seva visita?

P1 4359 Oci Professional Personal/ Altres 66,3 65,1 23,4 25,7 10,4 9,1 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 2015 2016 O C I 6 6 ,3 6 5 ,1 P ER VA CA NCES, OCI 62,5 61,9

ESDEVENIM ENT ESP ORTIU 2,9 2,3

ESDEVENIM ENT CULTURA L 0,4 0,7

EM B A RCA R/DESEM B A RCA R EN UN CREUER 0,4 0,2

P R O F E S S IO N A L 2 3 ,4 2 5 ,7

A LTRES FEINES, NEGOCIS O VIA TGE D'INCENTIUS 20,2 20,1

JORNA DES I REUNIONS P ROFESSIONA LS 2,6 3,7

CONGRESSOS 0,4 1,5

FIRES 0,1 0,3

P E R S O N A L / A LT R E S 10 ,4 9 ,1

VISITA A FA M ILIA RS, A M ICS 5,8 5,2

ESTÀ DE P A S 3,2 2,2

TRA CTA M ENT DE SA LUT, M ÈDIC 0,3 0,6

EDUCA CIÓ / FORM A CIÓ 0,5 0,6

RELIGIÓ / P EREGRINA CIÓ 0,2 0,1

COM P RES 0,1 0,1

A LTRES 0,3 0,4

NS/NC 0,0 0,0

(27)

26

Planificació del viatge

(28)

27 Quines altres destinacions alternatives va

contemplar abans de triar aquest municipi?

DESTINACIONS ALTERNATIVES

EVOLUCIÓ

PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

P2 4359

Espontània. Multiresposta

2015 2016 Catalunya

Resta

Espanya Fo ra Espanya A LTRES DESTINA CIONS ESP A NYOLES 14,7 12,9 17,5 10,5 11,0 B A RCELONA 9,8 10,8 1,3 6,8 18,0 COSTA B RA VA (LLORET, P LA TJA D'A RO, ETC.) 8,7 7,4 8,1 2,9 8,7 COSTA DA URA DA (SA LOU, LA P INEDA , CA M B RILS...) 4,8 3,5 4,5 1,4 3,7 A LTRES P A ÏSOS 2,5 2,1 1,2 0,6 3,2 FRA NÇA 1,4 1,6 0,0 0,0 3,2 ITÀ LIA 1,6 0,8 0,0 0,0 1,3 GRÈCIA 1,0 0,6 0,0 0,0 1,6 A LTRES 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 CA P 60,0 64,2 70,0 78,3 55,4 NS/NC 0,4 0,8 0,6 0,9 0,8 N (3857) (4359) (1493) (837) (2029) ON RESIDEIX HA B ITUA LM ENT

(29)

28

2015 2016

P ER COM P TE P ROP I 69,2 67,6

P A RCIA LM ENT A M B TTOO/A GÈNCIA DE VIA TGES 1,2 1,4

TOTA LM ENT A M B TTOO/A GÈNCIA DE VIA TGE 10,0 10,7

PER L’EM PRESA 14,3 17,5

A M B UNA A LTRA ORGA NITZA CIÓ 2,4 2,7

NS/NC 3,5 1,9

N (3857) (4359)

Com ha contractat el seu viatge?

CONTRACTACIÓ DEL VIATGE

EVOLUCIÓ

PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

P4 4359

(30)

29

QUAN VA CONTRACTAR EL VIATGE

EVOLUCIÓ

PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

Aproximadament, quan va contractar aquest viatge? P4B 4359 2016 2015 7,4 23,6 12,8 17,4 12,5 17,8 5,0 3,5 10,3 25,0 14,9 15,7 10,0 16,0 5,6 2,4 0 20 40 60 80 100

EL MATEIX DIA DEL VIATGE

LA DARRERA SETMANA

QUINZE DIES ABANS DEL VIATGE

EN EL DARRER MES

FA MÉS D'UN MES I MENYS DE 3 MESOS

FA 3 MESOS O MÉS

NO HA CONTRACTAT RES

NS/NC

(31)

30

Característiques del viatge

(32)

31

REPETITIVITAT

EVOLUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE

P5 Sense comptar aquesta visita, quantes 1/3 Aleatori de la mostra vegades ha visitat aquest municipi en els

darrers 10 anys? 1a Visita 2a Visita 4a Visita o més 3a Visita Ns / Nc 48,2 48,7 8,1 9,7 7,7 8,9 34,0 29,2 1,9 3,5 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % Mitjana: 4,7 5,0 1455

(33)

32

GRUP DE VIATGE

EVOLUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE

P6 P7

Amb qui ha vingut acompanyat/ada? Quantes persones han vingut de viatge a aquest municipi?

Només amb parella Només amb família

Només amb amics Altres grups Sol Una Dues Cinc Més de cinc Ns / Nc Tres Quatre

ACOMPANYANTS QUANTITAT DE PERSONES QUE HAN VINGUT AL MUNICIPI

31,8 32,3 26,4 25,9 16,9 19,8 5,5 7,9 19,4 14,1 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 16,9 19,8 39,7 40,3 11,8 11,9 14,7 12,9 3,8 3,3 12,9 11,8 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % Mitjana: 4,5 4,3 1/3 Aleatori de la mostra 1455

(34)

33 1/3 Aleatori de la mostra 1455 Espontània 52,5 46,8 36,5 38,0 4,9 7,0 4,6 5,1 0 20 40 60 80 100 2015 2016 %

Amb quina companyia aèria ha viatjat?

MITJÀ DE TRANSPORT PER ARRIBAR AL MUNICIPI

EVOLUCIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE

P8A El principal mitjà de transport és l'avió

482 Quin mitjà de transport ha utilitzat

principalment per venir a aquest municipi?

P8

Nota: Citacions amb percentatges iguals o superiors a 2%

Vehicle propi

Avió Altres

Ns / Nc Tren

Autocar

MITJÀ DE TRANSPORT COMPANYIA AÈRIA

Espontània

2015 2016

VUELING/ VUELING A IRLINES 20,2 19,7

RYA NA IR 15,7 13,7

EA SYJET 8,9 7,7

LUFTHA NSA 4,1 5,6

IB ERIA 6,2 5,5

A IR EUROP A 1,0 4,8

TRA NSA VIA A IRLINES / TRA NSA VIA 3,3 2,8

B RITISH A IRWA YS 3,1 2,6

A IR FRA NCE 1,2 2,2

M ONA RCH A IRLINES 3,1 2,1

NORWEGIA N A IR SHUTTLE 2,2 2,0

THOM SON FLY / THOM SON A IRWA YS 1,9 2,0

A M ERICA N A IRLINES 0,3 2,0

A LTRES 28,4 26,6

NS/NC 0,3 0,8

(35)

34

Despesa

(36)

35

COST DEL VIATGE D’ANADA (TRANSPORT)

EVOLUCIÓ

DESPESA

Quant li ha costat el transport fins a aquest municipi per persona?

P9 No ha planificat tot el viatge amb TTOO

4010 2016 2015 89,1 194,8 64,2 49,9 32,5 53,5 91,2 194,8 59,1 56,6 33,1 100,8 0 100 200 300 TOTAL AVIÓ (406) AUTOCAR (22) TREN (88) VEHICLE PARTICULAR (760) ALTRES (46)

Nota: Les bases dels mitjans de transport no sumen la base total perquè només responia 1/3 de la mostra

(37)

36 Quant li costa diàriament l’allotjament per

persona?

COST DIARI DE L’ALLOTJAMENT

EVOLUCIÓ

DESPESA

P10 No ha planificat tot el viatge amb TTOO

4010

2016 2015

COST DE L’ALLOTJAMENT PER TOTA L’ESTADA

193,7 196,6 48,0 59,5 39,4 34,7 17,2 0,7 43,4 43,4 40,4 28,8 16,2 15,3 0 10 20 30 40 50 60 TOTAL HOTEL (3026) APARTAMENT TURÍSTIC/ PIS DE LLOGUER (122) TURISME RURAL (80) CAMPING (551) ALTRES (231)

(38)

37 570,6 665,5 664,9 598,2 404,8 372,8 649,6 793,1 888,7 550,1 506,4 980,8 0 200 400 600 800 1.000 TOTAL NOMÉS FAMÍLIA (28) ALTRES GRUPS (15) SOL (12) NOMÉS PARELLA (65) NOMÉS AMICS (13)

Quant li ha costat tot el paquet turístic per persona?

COST DEL PAQUET TURÍSTIC

EVOLUCIÓ

DESPESA

P11

349

Ha planificat el viatge totalment amb TTOO 2016 2015

Nota: Les bases dels acompanyants no sumen la base total perquè només responia 1/3 de la mostra

(39)

38

DESPESA DURANT L’ESTADA

RESUM

DESPESA

Quina despesa té pensat fer durant tota la seva estada a aquest municipi (excloent transport, allotjament i paquet turístic)?

P12 4359

COST MIG TRANSPORT COST MIG ALLOTJAMENT DESPESA MITJANA DECLARADA TOTAL

2016 89,1 193,7 170,1 363,8 2015 91,2 196,6 149,1 345,7 2016 2015 + + 170,1 42,0 149,1 36,7 0 50 100 150 200 DESPESA DECLARADA PER PERSONA DURANT

L'ESTADA

DESPESA DECLARADA PER PERSONA I NIT DURANT L'ESTADA

(40)

39

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN DESTINACIÓ

PROPORCIÓ DE LA PARTIDA SOBRE EL SUMATORI

DESPESA

Com ha distribuït o pensa distribuir, aproximadament, tota aquesta despesa entre els següents conceptes?

P12B 4359 2016 2015 68,5 18,5 6,8 5,6 0,7 67,9 21,0 5,3 5,6 0,2 0 20 40 60 80 100 MENJAR I BEGUDA COMPRES ENTRETENIMENT TRANSPORT INTERN ALTRES %

(41)

40

Activitats i mobilitat durant l’estada

(42)

41 Quines activitats ha realitzat o pensa realitzar

durant aquesta estada a aquest municipi?

ACTIVITATS AL MUNICIPI

EVOLUCIÓ

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

P13 4359

Espontània. Multiresposta

2015 2016

DESCA NSA R, RELA XA R-SE, ESTA R TRA NQUILS,

DORM IR 36,8 60,6

A NA R DE RESTA URA NTS, DE TA P ES, A DINA R, A

SOP A R, ETC. 36,2 52,5

P A SSEJA R, CA M INA R 42,8 49,3

A NA R A P RENDRE A LGUNA COSA (DE DIA ),

B ERENA R, P RENDRE UN GELA T, ETC. 23,3 38,0

VISITA R O CONÈIXER LA CIUTA T (EN GENERA L) 20,4 34,7

A NA R A LA P LA TJA 25,7 30,9

TREB A LLA R, FER NEGOCIS 21,9 25,3

FER TURISM E (EN GENERA L) 7,4 22,3

A NA R DE COM P RES / VEURE B OTIGUES 15,2 19,1

P ISCINA (ESTA R A LA ZONA DE LA P ISCINA ,

B A NYA R-SE, ETC.) 18,7 16,9

FER EXCURSIONS / VISITES FORA DEL M UNICIP I 12,6 14,2

VISITA R A M ICS I/O FA M ILIA RS 7,1 9,3

P RA CTICA R A LTRES ESP ORTS 7,7 6,9

OCI NOCTURN: SORTIR DE NIT, DISCOTEQUES,

B A RS NOCTURNS, A NA R DE B A RS, ETC. 2,7 4,8

P A SSEJA R EN B ICICLETA O FER CYCLING 4,7 4,3

2015 2016

A NA R A M USEUS, VISITA R EDIFICIS EM B LEM À TICS

O M ONUM ENTS 2,3 3,5

TERM A LISM E (SP A , TRA CTA M ENTS TERM A LS) 1,3 3,5

FER A CTIVITA TS ESP ORTIVES A QUÀ TIQUES 2,7 2,1

A NA R A CONCERTS O FESTIVA LS DE M ÚSICA ,

TEA TRE, ETC. 1,3 1,9

FER D'ESP ECTA DOR D'A LGUNA P RÀ CTICA ESP ORTIVA (VEURE LES CA RRERES DE M OTOS,

UNA M A RA TÓ, UN P A RTIT DE FÚTB OL, ETC.) 1,3 1,7

A CTIVITA TS EN EL P ROP I A LLOTJA M ENT 3,5 1,2

P RA CTICA R ESP ORTS D'A VENTURA 0,6 1,0

VISITES A B ODEGUES O CA VES 0,2 0,4

B USCA R / COLLIR / CA ÇA R B OLETS 0,6 0,3

A LTRES 2,5 1,7

CA P 2,0 0,2

NS/NC 0,0 0,0

(43)

42 Durant la seva estada, quins llocs ha visitat

de fora d'aquest municipi?

MUNICIPIS HA VISITAT

EVOLUCIÓ

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

P14A/ P19A 4359 Espontània. Multiresposta Ha fet 1 visita Ha fet 2 visites Ha fet 3 o més visites

No ha fet cap visita Ns / Nc 14,5 12,5 4,3 3,1 78,2 81,7 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 2015 2016 B A RCELONA CIUTA T 8,1 10,2

A LGUN M UNICIP I DE LA P ROVÍNCIA DE

B A RCELONA (inclò s B arcelo na ciutat) 18,9 16,4

A LGUN M UNICIP I DE LA RESTA DE CA TA LUNYA 5,7 4,1

A LGUN M UNICIP I DE LA RESTA D'ESP A NYA 0,1 0,0

A LGUN M UNICIP I DE FORA D'ESP A NYA 0,1 0,2

A LTRES 0,1 0,0

CA P 78,2 81,7

NS/NC 0,1 0,3

(44)

43 Durant la seva estada, quins llocs visitarà de

fora d'aquest municipi?

MUNICIPIS VISITARÀ

EVOLUCIÓ

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

P14B/ P19B 4359 Espontània. Multiresposta Farà 1 visita Farà 2 visites Farà 3 o més visites

No farà cap visita Ns / Nc 28,1 23,7 9,6 7,6 4,6 3,5 55,4 63,4 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 2015 2016 B A RCELONA CIUTA T 27,9 24,6

A LGUN M UNICIP I DE LA P ROVÍNCIA DE

B A RCELONA (inclò s B arcelo na ciutat) 38,5 31,8

A LGUN M UNICIP I DE LA RESTA DE CA TA LUNYA 9,7 7,2

A LGUN M UNICIP I DE LA RESTA D'ESP A NYA 0,4 0,1

A LGUN M UNICIP I DE FORA D'ESP A NYA 0,5 0,4

A LTRES 0,2 0,0

CA P 55,4 63,4

NS/NC 2,3 1,8

(45)

44

EXCURSIONS INCLOSES AL PAQUET TURÍSTIC

EVOLUCIÓ

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

Les visites que ha fet fora d'aquest municipi, estaven incloses en el seu paquet turístic (o en l’organització del viatge)?

P14C/ P19C

Ha fet visita, ha planificat viatge amb TTOO o organitz. 123 2016 2015 26,0 3,2 70,8 23,5 2,4 74,1 0 20 40 60 80 100 SÍ, TOTES ALGUNES SÍ I D'ALTRES NO NO %

(46)

45

MITJÀ DE CONTRACTACIÓ I PREU DE L’EXCURSIÓ

EVOLUCIÓ

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

P14D/ P19D P14E/ P19E

Viatja per compte propi/empresa, visita no inclosa 726

P14D/ P19D Multiresposta

Per quin mitjà l’ha/les ha contractat? Quin va ser el preu per persona d’aquestes visites que ha fet fora d’aquest municipi?

2016 2015 21,8 47,4 0 10 20 30 40 50

PREU PER PERSONA DE L'EXCURSIÓ (Mitjana) € 88,3 5,3 1,4 1,0 0,7 0,4 1,9 1,1 92,2 3,5 1,6 0,9 0,3 0,7 0,6 0,3 0 20 40 60 80 100 NO ES VAN CONTRACTAR, EREN PER INICIATIVA PRÒPIA DIRECTAMENT PAGANT EL SERVEI

O ACTIVITAT A VISITAR A LA RECEPCIÓ DE L’HOTEL

A L’AGÈNCIA DE VIATGES EN ORIGEN A L’AGÈNCIA DE VIATGES AL MUNICIPI A L’OFICINA DE TURISME ALTRES NS/NC % MITJÀ DE CONTRACTACIÓ PREU DE L’EXCURSIÓ

(47)

46 Quins mitjans de transport ha fet servir per

realitzar aquesta/es visita/es fora del municipi?

TRANSPORT UTILITZAT PER LA VISITA

2016

ACTIVITATS I MOBILITAT DURANT

L’ESTADA

P14F/ P19F

Ha visitat altres llocs fora del municipi 755 Espontània. Multiresposta 2016 41,6 26,4 8,0 7,0 5,9 4,8 3,2 3,0 2,8 2,2 5,7 0,4 0 20 40 60 80 100 COTXE PROPI TREN (RODALIES) COTXE DE LLOGUER AUTOCAR AUTOBÚS CAMINANT TAXI METRO TREN (FGC) TRAM ALTRES NS/NC %

(48)

47

Valoració dels municipis

(49)

48 Quina és la seva valoració per cadascun dels

següents aspectes del municipi?

VALORACIÓ DEL MUNICIPI – MITJANES

EVOLUCIÓ

VALORACIÓ DELS MUNICIPIS

P17

*Nota: Base municipis amb platja 707 **Nota: Base municipis sense platja 902

2015 2016

EL CA RÀ CTER I A M A B ILITA T DE LA GENT 8,6 8,5

LA SEGURETA T CIUTA DA NA 8,4 8,5

L'A LLOTJA M ENT 8,4 8,4

LES P LA TGES* 8,2 8,2 V A LO R A C IÓ D E L M UN IC IP I E N G E N E R A L 8 ,2 8 ,2

L'ENTORN NA TURA L** 8,3 8,2

LA NETEJA 8,1 8,1

LA INFORM A CIÓ I OFICINES DE TURISM E 8,1 8,0

LA RESTA URA CIÓ (B A RS, RESTA URA NTS, ETC.) 8,0 8,0

EL TRA NSP ORT P ÚB LIC 8,0 8,0

ELS COM ERÇOS 7,8 7,8

LA SENYA LITZA CIÓ / A CCÉS A L M UNICIP I 7,8 7,8

EL SOROLL 7,7 7,7

ELS P UNTS D'A CCÉS A INTERNET 7,1 7,3

L'OFERTA D'A P A RCA M ENT 7,3 7,2

1/3 Aleatori de la mostra 1609

(50)

49 Recomanaria aquest municipi com a

destinació turística?

RECOMANARIA EL MUNICIPI

EVOLUCIÓ

VALORACIÓ DELS MUNICIPIS

P18 Segurament sí Probablement sí Potser sí, potser no Probablement no Segurament no Ns/Nc 60,3 59,4 22,9 20,9 10,4 10,0 4,8 6,6 0 20 40 60 80 100 2015 2016 % 1/3 Aleatori de la mostra 1609

(51)

50

Altres temes

(52)

51

DISPOSITIUS UTILITZATS

EVOLUCIÓ

ALTRES TEMES

Ha fet servir o pensa fer servir algun dispositiu per connectar-se a internet i cercar informació relacionada amb la seva visita al municipi?

P15 4359 Multiresposta 2016 2015 70,5 23,9 22,4 3,9 26,3 55,3 22,5 17,6 5,0 32,7 0 20 40 60 80 100 SMARTPHONE TABLET ORDINADOR PORTÀTIL

ALTRES DISPOSITIUS AMB CONNEXIÓ A INTERNET

NO HA FET SERVIR CAP

(53)

52

SERVEIS UTILITZATS

2016

ALTRES TEMES

P16 Quins d’aquests serveis ha utilitzat durant la

seva estada al municipi? 4359 Multiresposta 2016

64,9 49,1 12,7 4,7 1,5 6,9 0 20 40 60 80 100 WIFI GRATUIT DE L'ALLOTJAMENT

SERVEI D'INTERNET DEL MÒBIL SENSE CONNEXIO A XARXA WIFI

WIFI GRATUIT EN ALTRES ESTABLIMENTS

WIFI GRATUIT PEL CARRER

APPS DEL MUNICIPI

NO HA USAT CAP SERVEI

(54)

53

Visites dels Turistes de Barcelona

(55)

54

VISITES DELS TURISTES DE

BARCELONA

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts a l’estudi de Turistes de Barcelona 2016 sobre les excursions que els turistes de la ciutat fan, o tenen intenció de fer, a l’Entorn de Barcelona.

L’àmbit d’estudi és l’Entorn de Barcelona, que és el que s’ha tractat en aquest informe.

La base d’estudi són les 6032 enquestes obtingudes a la ciutat, per conèixer el percentatge de turistes que visiten o tenen intenció de visitar l’entorn de Barcelona, les 250 enquestes dels turistes que han visitat i les 186 enquestes dels turistes que visitaran l’Entorn de Barcelona per conèixer la despesa que han fet o faran, el mitjà de transport que han utilitzat o utilitzaran i la satisfacció d’aquesta excursió entre els que ja l’han fet.

La numeració emprada és la que constava en el qüestionari de l’estudi de Turistes de Barcelona així com el text de les preguntes i els codis de resposta.

(56)

55 Durant la seva estada, quins llocs visitarà de

fora de la ciutat (sense pernoctar)? Durant la seva estada, quins llocs ha visitat

de fora de la ciutat (sense pernoctar)?

MUNICIPIS VISITATS / QUE VISITARÀ FORA DE BARCELONA

2016

VISITES DELS TURISTES DE

BARCELONA

P26 Turistes de Barcelona ciutat

6032

Espontània. Multiresposta

P27 Turistes de Barcelona ciutat

6032

Espontània. Multiresposta

VISITES REALITZADES

VISITES REALITZARÀ

2016

CA P 94,6

DESTINA CIONS DE L'ENTORN DE B A RCELONA 4,2

DESTINA CIONS DE LA RESTA DE LA P ROVÍNCIA DE B A RCELONA (B A RCELONÈS M ENYS B A RCELONA

CIUTA T) 0,3

A LTRES DESTINA CIONS CA TA LA NES 0,2

A LTRES DESTINA CIONS ESP A NYOLES FORA CA TA LUNYA 0,0

A LTRES P A ÏSOS FORA D'ESP A NYA 0,0

A LTRES 0,0

NS / NC 0,6

N (6032)

2016

CA P 93,1

DESTINA CIONS DE L'ENTORN DE B A RCELONA 3,2

DESTINA CIONS DE LA RESTA DE LA P ROVÍNCIA DE B A RCELONA (B A RCELONÈS M ENYS B A RCELONA

CIUTA T) 0,3

A LTRES DESTINA CIONS CA TA LA NES 0,3

A LTRES DESTINA CIONS ESP A NYOLES FORA CA TA LUNYA 0,0

A LTRES P A ÏSOS FORA D'ESP A NYA 0,0

A LTRES 0,0

NS / NC 3,2

(57)

56 Quin creu que serà el preu per persona

d'aquesta visita?

Pressupost de despesa per persona previst Quin va ser el preu per persona d'aquesta

visita?

Despesa per persona durant la visita

DESPESA REALITZADA / PREVISIÓ DE DESPESA DE LES

EXCURSIONS REALITZADES A L’ENTORN DE BARCELONA

VISITES DELS TURISTES DE

BARCELONA

P28A P30A/ P31A

Ha fet excursió/ns a l’Entorn de Barcelona (P28A: i viatja per compte propi o de l’empresa) P28A: 218

P30A/P31A: 250

Farà excursions a l’Entorn de Barcelona (P28B: i viatja per compte propi o de l’empresa) P28B: 164 P30B/P31B: 186 P28B P30B/ P31B

VISITES REALITZADES

VISITES REALITZARÀ

2016 37,3 43,2 0 50 100 150 200

PREU PER PERSONA DE LA VISITA (164)

DESPESA PER PERSONA DURANT LA VISITA (186)

35,8

40,9

0 50 100 150 200

PREU PER PERSONA DE LA VISITA (218)

DESPESA PER PERSONA DURANT LA VISITA (250)

(58)

57 Quins mitjans se transport creu que farà servir

per realitzar aquesta visita? Quins mitjans se transport ha fet servir per

realitzar aquesta visita?

MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT PER REALITZAR LES

EXCURSIONS A L’ENTORN DE BARCELONA

VISITES DELS TURISTES DE

BARCELONA

P29A Ha fet excursió/ns a l’Entorn de Barcelona 250

Multiresposta

P29B Farà excursions a l’Entorn de Barcelona 186

Multiresposta

VISITES REALITZADES

VISITES REALITZARÀ

Nota: Citacions concretes amb percentatges iguals o superiors a 2%

2016

TREN (RENFE RODA LIES) 34,3

TREN (FGC) 21,4 COTXE P ROP I 12,4 A UTOCA R 10,7 COTXE DE LLOGUER 6,3 A UTOB ÚS 5,1 TA XI 3,5 M ETRO 3,0 A LTRES 14,9 NS/NC 8,5 N (250) 2016

TREN (RENFE RODA LIES) 24,8

TREN (FGC) 22,6 COTXE P ROP I 13,2 A UTOCA R 10,5 TA XI 7,4 COTXE DE LLOGUER 6,6 A UTOB ÚS 5,4 A LTRES 10,3 NS/NC 11,1 N (186)

(59)

58

ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal.

Investigació de Comunicació Pla d’Estudis Sociològics Sèrie d’Avaluació Contínua Enquestes de Sistemes de Qualitat Estudis Ad-Hoc

(60)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...