Preinscripció a llars d infants curs

13  Download (0)

Full text

(1)

FULLS INFORMATIUS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I PRIVADES

SENSE FINALITAT LUCRATIVA

CURS 2015-2016

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL RODÓ LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA TRACA

LLAR D’INFANTS PRIVADA EL CARGOL

Amb el suport de:

ON S’HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

La preinscripció s’ha formalitzar presencialment a l’Ajuntament de Molins de Rei:

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (CA N’AMETLLER), c/ Verdaguer, 95 bis.

Solament als matins.

Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC), plaça de Catalunya, 1.

Matins i tardes.

Horari: de dilluns a dijous, de 8.00 a 20.00 hores (migdia inclòs), i els divendres, de 8.00 a 15.00 hores.

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

Es pot demanar cita prèvia, telefònicament (OAC 93 680 33 40 – ASP 93 680 37 31) o presencialment en els horaris assenyalats anteriorment. Un cop concertada la cita prèvia, aquesta s’efectuarà a l’OAC (pl. de Catalunya 1) solament a les tardes, de dilluns a dijous, de 17.00 a 19.30 hores.

QUAN? Del 4 al 15 de maig de 2015, ambdós inclosos

(Qualsevol sol·licitud de preinscripció presentada abans de l’inici d’aquest període té la consideració de nul·la)

PER A MÉS INFORMACIÓ

A la pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei: www.molinsderei.cat/temes/tota-la-informació-del-curs- escolar-2015-2016

O bé posant-se en contacte amb el correu electrònic següent: llarinfants@molinsderei.cat

(2)

CRITERIS D’ADMISSIÓ

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ PUNTS Existència de germans matriculats al centre o

pares/tutors que hi treballin 40

Proximitat del domicili al centre o proximitat del lloc de

treball del pare, la mare, el tutor/a, guardador/a de fet (alternativament, punts no

acumulables)

Domicili familiar de l’alumne/a a

Molins de Rei 30

Domicili laboral del pare, l a mare, tutor/a,

guardador/a de fet a Molins de Rei

20

Pare/mare, tutor/a beneficiaris de Renda Mínima d’Inserció

10

Discapacitat = 33% de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a, germans/es

10

Si es produeixen situacions d’empat, aplicació dels CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ

PUNTS

Família nombrosa o monoparental 15

Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els

celíacs

10

Família en que treballin ambdós progenitors 5 Família que sol·licita escolaritzar més d’un fill/a

(germans/es bessons/es, ...)

5 En cas de persistir l’empat, SORTEIG PÚBLIC

QUÈ CAL PORTAR?

(La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l’imprès que es facilitarà a les famílies. Tota la documentació s’ha d’aportar durant el període de preinscripció)

1) Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

(Es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que es presenta).

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació de l’infant. Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger es podran acreditar amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. Si s’està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, s’haurà de presentar el resguard de la sol·licitud.

Quan l'alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies.

Aquesta documentació la valorarà l’Ajuntament de Molins de Rei i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

CRITERIS

D’ADMISSIÓ

(3)

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s’al·leguen

a) Criteris generals de prioritat:

- Existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballin.

S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies; per tant, no cal presentar cap document. També es considerarà que hi ha germans al centre en el cas de fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar. (Famílies reconstituïdes: els fills no comuns de parelles estables que formen una parella reconstituïda i viuen en el nucli familiar es poden considerar germans a efectes d’aplicació del criteri general de barem de germans al centre. Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’acreditarà, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys. Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’acreditarà amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència. En cas que no es tracti de cap dels supòsits descrits no es considerarà família reconstituïda i no es podrà aplicar la consideració de germà a efectes de barem).

- Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a sol·licitant.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. El DNI o el NIE no poden estar caducats.

Només en el cas que el domicili familiar que s'al·lega no coincideixi amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, l’Ajuntament comprovarà al Padró Municipal que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

Quan per a aquest criteri es consideri l’adreça del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès amb aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

- Renda anual de la unitat familiar

(4)

Original i fotocòpia de la resolució d’atorgament de la renda mínima d’inserció (RMI).

- Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%.

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició. També s'admetran els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteris complementaris d’admissió d’alumnat:

- Condició legal de família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de Benestar i Família.

En el cas que no se’n disposi, s’aportarà el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit. La sol·licitud del carnet no serveix per acreditar aquesta condició.

- Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en el qual s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'especifiqui de quina malaltia es tracta.

- Família en que treballin ambdós progenitors/tutors.

Original i fotocòpia del contracte laboral o un certificat emès amb aquest efecte per l'empresa i de l’última nòmina.

En el cas de treballadors en el règim d’autònoms s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

- Família que sol·licita escolaritzar més d’un fill/a (germans bessons, etc).

Aquesta circumstància, si s’al·lega, l’acreditarà el servei.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat i les mesures legals que puguin correspondre.

(5)

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2015-2016

Període de presentació de sol·licituds del 4 al 15 de maig de 2015, ambdós inclosos Publicació de les llistes amb puntuació provisional 26 de maig de 2015 Termini de reclamació a les llistes amb puntuació

provisional 27, 28 i 29 de maig de 2015

Sorteig públic del número de desempat 29 de maig de 2015

Resolució de les reclamacions 3 de juny de 2015

Publicació llistes d'alumnat admès i llista d’espera 5 de juny de 2015

Període de matricula Del 8 al 12 de juny de 2015,

ambdós inclosos

SORTEIG PÚBLIC PER ORDENAR SOL·LICITUDS EMPATADES

D’acord amb el procediment establert per la Generalitat de Catalunya (Annex 12.4 de la Resolució ENS/280/2015) per tal de resoldre les situacions d’empat que eventualment es puguin produir un cop aplicats els criteris generals i els complementaris d’admissió, s’assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb les llistes amb puntuació provisional.

Data del sorteig públic: divendres 29 de maig de 2015 Hora: 12.30

Lloc, que té la condició de centre a efectes del sorteig: Sala d’Actes de Ca n’Ametller

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre, se’ls assignarà llocs de desempat correlatius.

Procediment que s’utilitzarà:

(6)

CONDICIONS D’EDAT PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

GRUP DE 16 SETMANES A 1 ANY (*) (Només a les llars El Molí i La Traca)

GRUPS D’1 A 2 ANYS (A totes les llars)

GRUPS DE 2 A 3 ANYS (A totes les llars) Infants nascuts l'ANY 2015 (entre

l’01/01/15 i el 12/05/15, inclòs) (*)

Infants nascuts l'ANY 2014

Infants nascuts l'ANY 2013

(*) Per ser admès en un centre que atengui infants de fins a tres anys, l’infant haurà de tenir, com a mínim, setze setmanes l’1 de setembre de 2015, això vol dir que podran fer la preinscripció pel curs 2015-16, els infants nascuts entre l’01/01/2015 i el 12/05/2015 (inclòs).

Aquests centres també poden admetre al llarg del curs nens i nenes de més de setze setmanes.

ORDRE DE PREFERÈNCIA DELS CENTRES

El model de sol·licitud de preinscripció a ensenyaments d’educació infantil de primer cicle en llars d’infants municipals i privades sense finalitat de lucre (curs 2015-2016) disposa d’un apartat de places sol·licitades, amb una graella que demana que s’ompli el número del codi del centre i el nom del centre sol·licitat, en ordre de preferència.

En el procés de preinscripció del curs escolar 2015-2016 hi ha les següents llars d’infants que es poden sol·licitar:

LLAR D’INFANTS CODI

Llar d’Infants Municipal EL MOLÍ 08061671 Llar d’Infants Municipal EL RODÓ 08046098 Llar d’Infants Municipal LA TRACA 08069657 Llar d’Infants Privada El CARGOL 08050399

ZONA ÚNICA: L’Ajuntament de Molins de Rei manté la no-delimitació territorial de la vila en àrees d’influència de les llars, de manera que totes les sol·licituds de les persones residents a la vila obtindran la mateixa puntuació per raó de la proximitat del domicili familiar al centre escolar.

En conseqüència, les mares/pares o tutors/ores podran omplir la sol·licitud de preinscripció amb diverses variants:

• Sol·licitant una sola llar. En aquest cas només s’opta a tenir plaça a l’única llar indicada, i per tant es renuncia a obtenir plaça a les altres llars.

• Sol·licitant plaça en diverses llars. En aquest cas la primera opció tindrà la condició de sol·licitud preferent i la resta la tindran de no preferents.

L’assignació de places escolars es farà tenint en compte l’ordre de preferència dels centres de cada sol·licitud, ordenades en primer lloc segons

(7)

els criteris generals de prioritat i en segon lloc segons els criteris complementaris. Si tot i així persisteix l’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig.

Seguint aquest ordre, s’aniran adjudicant les sol·licituds preferents, fins que s’exhaureixin les places vacants a cada llar. Si un cop adjudicades les sol·licituds preferents segueixen quedant vacants, es seguirà el mateix procés per a les sol·licituds no preferents. Quan s’hagi assignat una plaça vacant a un infant entre les triades pels sol·licitants, l’infant causarà baixa automàtica en totes les llistes d’espera de la resta de llars sol·licitades.

LLISTES D’ESPERA

Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir a cadascuna de les llars es gestionaran seguint els mateixos criteris d’assignació de llocs escolars.

En conseqüència, inicialment formaran part de les llistes d’espera, exclusivament, les preinscripcions a les quals no s’hagi pogut assignar cap plaça vacant en alguna de les opcions triades. Així, si es posa una segona, tercera o quarta opció i s’adjudica una plaça a qualsevol d’elles, es perd el lloc a la llista d’espera a les altres opcions a la que s’optava. S’afegiran a les llistes d’espera, a continuació de les preinscripcions formalitzades dins de termini, les sol·licituds de plaça fetes fora de termini, incloses les sol·licituds de persones que, havent obtingut plaça, facin instància sol·licitant canvi de llar. Totes les sol·licituds fora de termini s’ordenaran en funció de la data de registre de la sol·licitud, o de la data posterior de compliment de les condicions d’edat de l’infant, si fos el cas.

En cas de no obtenir plaça, o d’haver sol·licitat canvi de llar, la sol·licitud quedarà en llista d’espera a cadascuna de les llars sol·licitades i mantindrà l’ordre d’assignació obtingut. Quan es produeixi una vacant en una d’aquestes llars i la seva sol·licitud sigui la primera a tenir en compte, se l’informarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. La no resposta a l’avís durant la setmana posterior al seu enviament o la renúncia expressa de la família a la plaça vacant, suposarà la baixa de la seva sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals formi part.

És responsabilitat de cada família actualitzar la informació de la sol·licitud en cas de canvi d’adreça o telèfons a altres mitjans de contacte.

La presentació de la sol·licitud de preinscripció implica l’autorització de les persones sol·licitants perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les dades declarades, i a rebre informació personalitzada per al seguiment d’aquest procés a través de correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament consideri oportú.

Totes les llistes d’espera, llevat de les d’infants de 2 anys, quedaran anul·lades un cop s’aprovi l’oferta escolar del període de preinscripció següent, amb l’objectiu que no es generin noves altes a les llars a partir d’aquesta data, atès que podrien generar drets de matrícula per al proper curs sense haver passat pel procés de preinscripció.

(8)

INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES (NEE)

(Per tal que es consideri que un infant té necessitats educatives específiques –NEE-, caldrà aportar els informes dels serveis especialitzats que ho acreditin -atenció precoç, informes hospitalaris, EAP, Serveis Socials.)

La normativa vigent contempla la reserva d’una plaça escolar per grup per a infants amb NEE. Si la plaça reservada està vacant, en cas que hi hagi més d’una sol·licitud d’infants amb NEE serà assignada a l’infant que hagi obtingut una puntuació més alta per criteris generals d’admissió, després pels criteris complementaris i, finalment, per l’ordre del sorteig, si encara continués la situació d’empat. Les reserves són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció, que es considera acabat en el moment en què es procedeix a l’assignació de places amb caràcter definitiu.

Un cop ocupada la plaça reservada a NEE, la resta de sol·licituds seguiran el sistema ordinari d’admissió.

PREUS DEL SERVEI DE LLARS D’INFANTS CURS 2015-2016

PREUS DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (LIM MOLÍ, LIM RODÓ, LIM TRACA)

Els preus del servei de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016 (el Rodó, el Molí i la Traca) es regulen en la Taxa per la prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat municipal del curs 2015-2016, i es mantenen congelats respecte de cursos anteriors.

Aquesta taxa incorpora un sistema de tarifació social, en funció de la renda mensual disponible per càpita de les famílies usuàries, que es calcula d’acord amb les dades tributàries del darrer exercici fiscal (any 2014), amb reduccions de l’import general. Les famílies que vulguin acollir-se a les reduccions per tarifació social hauran de sol·licitar-ho, en el moment de la matrícula, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP) mitjançant un imprès de sol·licitud específic i presentar la documentació acreditativa que consta a la sol·licitud.

Pel curs 2015-2016, de la mateixa manera que en cursos anteriors, l’Ajuntament no preveu aplicar drets d’inscripció (nova matrícula i reserva de plaça). Per aquest motiu, l’import general i les reduccions per tarifació social es mantenen a zero euros en aquest apartat.

IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL (% de reducció sobre l’import general)

CONCEPTE IMPORT

GENERAL

10%

(Renda de 405,01 a 470,00€

mensuals)

20%

(Renda de 343,01 a 405,00€

mensuals)

40%

(Renda de 278,01 a 343,00€

mensuals)

60%

(Renda de 219,00 a

278,00€

mensuals)

75%

(Renda

<219,00€

mensuals) 1.- Drets d’inscripció (nova

matrícula i reserva de plaça)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

2.- Quota mensual d’escolarització (jornada completa)

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95€

3.- Ampliació d’horari, per

cada hora, mensualment 34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€

4.- Hora esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 470,00€ abonaran l’import general.

En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir l’import fins al 100% del preu general.

La fórmula que s’emprarà per calcular el nivell de renda per càpita mensual dels membres de la unitat familiar és la següent::

-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C

(9)

On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels ingressos nets anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan referència al darrer exercici fiscal.

On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de l’any corresponent.

On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.

(*) Nota: Els ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència, s’obtenen a partir de la suma dels valors de determinades caselles de la declaració de la renda que tot seguit relacionem (s’han de sumar la declaració de tots els membres que conviuen en el domicili i que tinguin obligació de presentar declaració):

CONCEPTE A - RENDIMENTS DEL TREBALL

Rendiment net del treball B - RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Rendiment net del capital mobiliari

Rendiment net del capital mobiliari (rendiments generats en més de 2 anys)

C – BÉNS MOBLES NO AFECTES A ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EXCLOSA L’HABITATGE HABITUAL E IMMOBLES ASSIGNATS

Renda immobiliària imputada Rendiment net d’immobles arrendats

E1 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN ESTIMACIÓ DIRECTA Rendiment net d’activitats econòmiques en estimació directa

E2 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (excepte agrícoles, ramaderes i forestals) EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Rendiment net d’activitats econòmiques en estimació objectiva

E3 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA Rendiment net d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva

F - RÈGIMS ESPECIALS

Rendiment net de capital mobiliari atribuït per l’entitat (BG) Rendiment net de capital mobiliari atribuït per l’entitat (BE) Rendiment net de capital immobiliari atribuït per l’entitat Rendiment net d’activitats econòmiques atribuït per l’entitat

Imputacions d’agrupacions d’interès econòmic i unions temporals d’empreses Imputacions de rendes en el règim de transparència fiscal internacional Imputacions de rendes per la cessió de drets d’imatge

Imputacions de rendes per la participació en institucions d’inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

G5 –INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS DE L’EXERCICI Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials (BG)

Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials (BE)

PREU DE LA QUOTA MENSUAL D’ESCOLARITZACIÓ DE LES LLARS PRIVADES SENSE FINALITAT LUCRATIVA DE MOLINS DE REI QUE PARTICIPEN EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I OBTINGUIN

SUBVENCIÓ D’HARMONITZACIÓ DE TARIFES DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

L’Ajuntament de Molins de Rei convocarà un concurs obert per tal que les llars d’infants privades de Molins de Rei sense finalitat lucrativa puguin sol·licitar subvenció amb l’objectiu d’harmonitzar el preu mensual d’escolarització amb els de les llars d’infants municipals (183,79€). Aquestes subvencions s’atorgaran a aquelles llars que reuneixin els requisits de la convocatòria i fins al límit de les disponibilitats pressupostàries. La condició principal per accedir-hi a la subvenció serà la seva participació en el sistema d’admissió d’alumnes establert per l’Ajuntament de Molins de Rei pel curs escolar 2015-2016.

No s’harmonitzaran, però, qualsevol altre concepte (ampliacions d’horaris, hores esporàdiques, material, etc). Les famílies que obtinguin plaça en aquestes llars no podran acollir-se a la tarifació social ni a les bonificacions que l’Ajuntament estableix per a les llars municipals. Aquesta subvenció d’harmonització de l’Ajuntament a les famílies usuàries de les llars privades sense finalitat lucrativa resta supeditada a l’aprovació de la mateixa per l’òrgan competent perquè sigui efectiva.

BONIFICACIONS A LES LLARS MUNICIPALS

Les bonificacions que contempla l’ordenança fiscal vigent són aplicables, solament, a les llars d’infants municipals (LIM el Molí, LIM el Rodó, LIM la Traca).

(10)

No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, per la qual cosa, s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti, en el moment de formalitzar la matrícula, ambdós conceptes simultàniament. La sol·licitud de bonificació s’haurà de formalitzar mitjançant un imprès específic que s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Àrea de Serveis a les Persones i presentar la documentació acreditativa que consta a la sol·licitud.

S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies monoparentals amb residència a Molins de Rei. Aquestes bonificacions no són compatibles amb altres bonificacions regulades a la taxa:

-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals.

-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills.

-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.

Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a les llars d’infants municipals, i que tinguin la seva residència a Molins de Rei, que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa general segons el criteri següent:

-Dos germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €, bonificació del 10%.

MATRÍCULA A LES LLARS DEL CURS 2015-2016

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (LIM el Molí, LIM el Rodó, LIM la Traca)

La matrícula a les llars d’infants municipals es formalitzarà abonant per avançada la primera quota mensual d’escolarització (la corresponent al mes de setembre de 2015), d’acord amb l’import general aprovat a l’ordenança fiscal corresponent. Aquest abonament s’efectuarà, en el cas de la LIM el Rodó, a l’Ajuntament de Molins de Rei o en les entitats col·laboradores que dicti el mateix Ajuntament, i en el cas de les LIM el Molí i LIM la Traca, en la llar respectiva.

En el moment de formalitzar la matrícula es podrà sol·licitar la tarifació social o les bonificacions a les quals les famílies considerin que són creditores (solament llars d’infants municipals: el Molí, el Rodó i la Traca). La sol·licitud de la tarifació social i/o les bonificacions, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP), presentant la sol·licitud específica. Mentre no es resolgui administrativament la tarifació social o les bonificacions, els usuaris estan obligats a abonar mensualment l’import general, llevat del cas d’informe social en sentit contrari. Posteriorment, si fos el cas, un cop resolt l’import que pertocaria abonar a les famílies d’acord amb la tarifació social i/o les bonificacions, es regularitzarà aquest primer o primers pagaments a favor de l’usuari en la mensualitat o mensualitats següents.

En casos excepcionals, es podrà demanar hora al departament municipal de Rendes per a l’aplicació de la tarifació social en el mateix moment de la matrícula.

LLAR D’INFANTS PRIVADA EL CARGOL

La matrícula a la LIP el Cargol es formalitzarà, a la mateixa llar, abonant per avançada la mensualitat del mes de juliol de 2016.

PREUS DELS MENJADORS ESCOLARS 2015-2016

 LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL RODÓ (menjador gestionat per l’AMPA del Rodó) DINAR FIX PER DIA: 10,05 euros

DINAR ESPORÀDIC: 10,75 euros

 LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ i LA TRACA (menjadors gestionats pel concessionari)

DINAR FIX PER DIA: 11,00 euros DINAR ESPORÀDIC: 12,00 euros

BERENAR (mensual): 34,00 euros mensuals

(Nota: en el cas de les llars d’infants municipals, els preus del menjador escolar es podran reduir en funció de les subvencions que hi destinin l’Ajuntament de Molins de Rei i altres administracions públiques).

 LLAR D’INFANTS PRIVADA EL CARGOL (menjador gestionat pel titular de la llar) DINAR FIX PER DIA: 11,00 euros

DINAR ESPORÀDIC: 12,00 euros

BERENAR (mensual): 34,00 euros mensuals

(11)

CALENDARI I HORARI ESCOLAR DE TOTES LES LLARS

Pendent de concretar algunes dates a partir de l’Ordre del Departament d’Ensenyament que estableixi el calendari escolar 2015-2016 i posterior aprovació per l’Ajuntament pel que fa al calendari definitiu de llars d’infants municipals.

Calendari:

-Data d’inici de l’activitat escolar: A partir del 1 de setembre de 2015: fase prelectiva, de preparació i entrevistes amb pares i mares. Inici de l’activitat lectiva amb els infants:

14 de setembre de 2015. A l’inici de la fase d’activitat lectiva, els centres aplicaran el plans d’acollida progressiva dels infants aprovats pel Consell Escolar respectiu.

-Data d’acabament del curs escolar: 29 de juliol de 2016 (del 18 al 29 de juliol de 2016 l’activitat de les llars de titularitat municipal tindrà la consideració d’activitats d’estiu).

L’últim dia de juliol l’activitat podrà acabar a les 15.00 hores, si el consell escolar del centre així ho aprova.

-Vacances i dies festius: Les que determini el Departament d’Ensenyament per al conjunt dels centres escolars.

-Festes locals del curs escolar 2015-2016: dies festius any 2015: dimarts 29/09/15 (Sant Miquel). Per a l’any 2016, les que determini el Ple de l’Ajuntament.

-Festes laborals del curs escolar 2015-2016: dies festius any 2015: 11/9/2015, 12/10/2015, 8/12/2015. Dies festius any 2016: les dates que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

-Dies de lliure disposició del curs escolar 2015-2016: els que aprovin els consells escolars de les llars a partir de les dates recomanades pel Consell Escolar Municipal.

-Horari escolar: de dilluns a divendres, matins: de 9 a 12 i tardes: de 15 a 17 hores.

L’últim dia de curs, les llars podran acabar la seva activitat a les 15 hores, si ho aprova el consell escolar de centre.

SERVEI D’ACOLLIDA DE MATÍ I DE TARDA

- El servei d’acollida de matí (ampliació horària de 8.00 a 9.00 hores) es realitzarà sempre, amb independència del nombre d’infants inscrits.

- El servei d’acollida de tarda (l’ampliació horària de 17.00 a 18.00 hores) es durà a terme sempre que hi ha hagi un mínim de 4 infants fixos a cadascuna de les llars d’infants (el Rodó, el Molí, la Traca i el Cargol). Un cop iniciat, tindrà continuïtat encara que el nombre d’infants sigui inferior a 4, llevat que les baixes produïdes no siguin justificades segons criteri exclusiu de l’Ajuntament, pel que fa a les llars de titularitat municipal. Es podrà iniciar, també, un cop començat el curs escolar, sempre i quan hi hagi el nombre d’infants mínim esmentat.

(12)

OFERTA ESCOLAR - CURS 2015-2016

0 2 2 4

0 13 20

0 26 40 66

0 0 0 0

0 0 23 23

0 26 17 43

0 2 2 4

0 0 0 0

0 2 2 4

1 1 2 4

8 13 20

8 13 40 61

0 0 0 0

0 8 13 21

8 5 27 40

1 1 2 4

0 0 0 0

1 1 2 4

1 3 2 6

8 13 20

8 39 40 87

0 0 0 0

0 8 39 47

8 31 1 40

1 3 1 5

0 0 0 0

1 3 1 5

0 1 1 2

0 13 20

0 13 20 33

0 0 0 0

0 2 9 11

0 11 11 22

0 1 1 2

0 0 0 0

0 1 1 2

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S

GRUP 0 A 1 A NY (infants nascuts entre l'01/01/15 i el

12/05/15) No mbre de grups

No mbre de places per grup (*) N o m bre de v a c a nt s de N E E

TOTA L GRUP 0 A 1 A NY (no

s'o fereixen places en aquesta llar)

GRUP 0 A 1 A NY (infants nascuts entre l'01/01/15 i el

12/05/15)

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

TOTA L GRUP 1 A 2 A NYS

(infants nascuts l'any 2014)

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2013)

T O T A L

No mbre de grups No mbre de places per grup (*) No mbre to tal de places esco lars

No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r

Reserva de places de NEE (**) No mbre de places o cupades de NEE

Reserva de places de NEE (**)

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2013)

No mbre de places o cupades de NEE N o m bre de v a c a nt s de N E E

No mbre de places o cupades de NEE

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2013)

No mbre de grups No mbre de places per grup (*) No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2013)

TOTA L Reserva de places de NEE (**)

N o m bre de v a c a nt s de N E E No mbre de grups

No mbre de places per grup (*) No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S N o m bre de v a c a nt s de N E E

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I PRIVADES SENSE FINALITAT DE LUCRE

(*) Del co njunt d'aquestes places es reserva una per grup per a infants amb necessitats educatives específiques.

(**)No mbre de places reservades a infants amb necessitats educatives específiques (NEE), d'aco rd amb la no rmativa vigent.

OFERTA DE LLOCS ESCOLARS CURS 2015-2016

No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r

Reserva de places de NEE (**) No mbre de places o cupades de NEE

GRUP 0 A 1 A NY (infants nascuts entre l'01/01/15 i el

12/05/15)

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL RODÓ

Camí antic Sta. Creu d'Olorda, 2 Codi del centre:

08046098

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ

Avinguda de Caldes, 20 Codi del centre:08061671

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA TRACA

C. Ferran Agulló, 5 Codi del centre:08069657

LLAR D'INFANTS PRIVADA EL CARGOL

C. St. Isidre, 2 Codi del centre:08050399

(13)

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, 16-7-2009).

-Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics – DOGC núm. 4852 – 29/03/2007.

-Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

-Conveni de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Molins de Rei en matèria d’admissió d’alumnes en llars sufragades amb fons públics, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 28-03-2007.

-Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016. – DOGC núm. 6818 – 25/02/2015.

-Decret d’Alcaldia 697, de 09/04/2015, d’aprovació del procés de preinscripció i matrícula a les llars d’infants municipals i privades sense finalitat lucrativa de Molins de Rei per al curs 2015-2016.

-Reglament de les llars d’infants municipals de Molins de Rei (BOPB de 06/10/2014)

-Acord de Ple de l’Ajuntament de 27 de març de 2014 d’aprovació de l’Ordenança Fiscal C-10 annex 3 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en les llars d’infants de titularitat municipal, curs escolar 2014-2015 i següents.

Figure

Updating...

References

Related subjects :