• No se han encontrado resultados

CSV: DIHGGK3K-DCAM685Y-6BSRYY8G URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIHGGK3K-DCAM685Y-6BSRYY8G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CSV: DIHGGK3K-DCAM685Y-6BSRYY8G URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIHGGK3K-DCAM685Y-6BSRYY8G"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

Instruccions de la directora general d’Inclusió Educativa sobre el procediment d’habilitació, modificació i no funcionament d’unitats específiques ubicades en centres ordinaris d’educació primària i educació secundària de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2021/22.

PRIMER. MARC NORMATIU

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

INSTRUCCIONS de 16 de desembre de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2021-2022.

SEGON. ALUMNAT DESTINATARI

És destinatari de l’escolarització en una unitat específica en un centre ordinari l’alumnat que compleix els requisits especificats a l’apartat segon de la Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten

(2)

instruccions per a l’organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

Amb caràcter general, l’alumnat amb discapacitat intel·lectual s’ha d’escolaritzar en la modalitat d’aula ordinària, tot i que en educació secundària, excepcionalment, pot proposar- se l’escolarització en una unitat específica si es justifica que el seu desenvolupament personal, autodeterminació, relacions interpersonals, inclusió social, benestar emocional, físic i d’inserció laboral poden millorar notablement.

L’alumnat que cursa l’etapa d’educació infantil s’ha d’escolaritzar en primera instància en una aula ordinària i, sols quan està justificat que l’atenció en la unitat específica pot millorar el seu desenvolupament, es proposarà aquesta modalitat, sempre considerant que aquesta decisió ha de tindre un caràcter temporal, comptar amb la conformitat de la família i garantir la participació el màxim temps possible en l’aula ordinària de referència. Per aquest motiu, no s’informaran com a favorables les propostes d’habilitació d’unitats específiques que proposen majoritàriament alumnat d’aquesta etapa.

TERCER. HABILITACIÓ D’UNITATS ESPECÍFIQUES 3.1. Proposta d’alumnat

El personal d’orientació educativa fa les valoracions i emet els corresponents informes sociopsicopedagògics per a la determinació o la modificació de la modalitat d’escolarització al mòdul d’Inclusió d’ITACA 3, tenint en compte la informació que aporten d’altres serveis educatius, serveis amb competències en sanitat i benestar social i centres d’atenció primerenca (CAP) . S’ha de garantir la participació de la família o representants legals en el procés de presa de decisions de les diferents alternatives d’escolarització.

En les propostes sobre l’escolarització en una unitat específica en educació secundària, s'ha de tindre en compte el següent:

(3)

• S’ha de procurar que l'alumnat haja esgotat l’edat màxima de permanència en l’etapa de primària establida en la normativa vigent, llevat de circumstàncies excepcionals degudament justificades.

• Cal dissenyar un itinerari personalitzat que incloga les opcions formatives i/o laborals més ajustades a les capacitats i interessos i planificar l’adequada transició sòcio-laboral.

• La proposta de permanència extraordinària en una unitat específica de secundària s’ha de valorar amb detall i justificar adequadament, considerant altres opcions formatives i/o laborals que poden ser més adequades. Si es considera que aquesta mesura és la més adient, cal planificar les actuacions que faciliten una adequada inserció sòcio-laboral.

Finalitzat el termini per a l’elaboració dels informes sociopsicopedagògics en ITACA 3, la Unitat de Suport al Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa descarrega les dades de l’alumnat proposat per a l’escolarització en una específica i les posa en disposició del Servei d’Inclusió Educativa. El servei d’Inclusió Educativa organitza les dades i les remet, per registre departamental, a les respectives direccions territorials d’Educació.

3.2. Anàlisi de necessitats d’escolarització

La persona coordinadora de la inspecció d'educació de referència de les unitats específiques de cada Direcció Territorial d’Educació, en col·laboració amb les inspeccions de zona implicades, realitza una anàlisi de necessitats identificades i fa les propostes d’escolarització.

En el procés d’anàlisi s’han de considerar els aspectes següents:

a) Relació de l’alumnat que compleix els requisits per a escolaritzar-se en una unitat específica i raons per les quals es proposa la modalitat d’escolarització en una unitat específica en lloc de la modalitat d’aula ordinària, que s’ha de considerar com a opció preferent.

b) Places vacants a les unitats específiques de la zona.

(4)

c) Ubicació de les unitats específiques existents en la zona, a fi de garantir una distribució territorial adequada que permeta donar resposta a l’alumnat de diferents àrees geogràfiques i evitar la seua concentració en nuclis o centres docents determinats.

d) Centres docents en què es proposa la nova unitat: característiques, espais, accessibilitat, proximitat al domicili de l’alumnat proposat o al domicili laboral de les persones representats legals, si té altres unitats específiques en funcionament, proximitat a altres centres que compten amb unitats específiques, recursos especialitzats de què disposa, equipaments, situació estratègica dins d’un territori, fortaleses, barreres a la inclusió que cal eliminar, context sociocomunitari, etc.

e) Amb caràcter general, no s’autoritzarà més d’una unitat específica en un mateix centre, d’acord amb la disposició addicional huitena de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril.

f) Es prioritzaran les propostes d’habilitació en centres que imparteixen l’educació secundària obligatòria, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’alumnat que ha estat escolaritzat en una unitat específica en l’etapa d’educació primària i siga convenient continuar la seua escolarització en aquesta modalitat.

3.3. Proposta d’habilitació de la Direcció Territorial d’Educació

Partint de l’anàlisi anterior, la inspecció d'educació de referència de les unitats específiques en cada Direcció Territorial d’Educació envia al Servei d’Inclusió Educativa la proposta d’habilitació per registre departamental, incloent-hi la documentació següent:

a) Ofici de remissió de la inspectora o l’inspector en cap.

b) Annex I: Informe-proposta per a l’habilitació o modificació d’unitats específiques en centres ordinaris.

c) Annex II: Equipament material necessari , d’acord amb les modulacions establides per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a les unitats específiques, una vegada s’ha comprovat el material de què ja disposa el centre.

Per cada proposta d’habilitació s’ha de generar un expedient únic, el qual ha d’estar clarament denominat amb el codi, el nom i la localitat del centre en què es proposa l'habilitació de la unitat (12000000_IES Generalitat _Vilafranca).

(5)

3.4. Valoració de les propostes per la Direcció General d’Inclusió Educativa

El Servei d’Inclusió Educativa fa una primera valoració de les sol·licituds rebudes, per a la qual cosa pot sol·licitar informació addicional a les direccions territorials o als centres educatius. En cas que la documentació estiga incompleta, sol·licitarà a la secretaria de la inspecció territorial d’Educació que realitzen les esmenes oportunes, en el termini de 5 dies naturals des de la data màxima prevista per la recepció d'expedients, d'acord amb el calendari establit en l’apartat huité d'aquestes instruccions.

Una vegada valorats els expedients, el Servei d’Inclusió Educativa fa la proposta a la Comissió de coordinació i seguiment de les unitats específiques.

La comissió realitza la proposta definitiva i emet un informe que inclou el sentit d’aquesta, favorable o desfavorable, i la justificació. Si és favorable ha d’incloure la proposta de personal especialitzat de suport i d’equipament material i informàtic necessari. En el cas de ser desfavorable, pot plantejar les possibles solucions alternatives.

La persona titular de la Direcció General d’Inclusió Educativa remet les propostes definitives a la persona titular de la Direcció General de Centres Docents, per la seua autorització.

3.5. Autorització i comunicació per la Direcció General de Centres Docents

El Servei de Planificació Educativa ha d’informar de les unitats que han estat autoritzades, als efectes oportuns, a les unitats administratives següents:

a) Direccions Territorials d’Educació, Cultura i Esport, que han de fer la comunicació als centres docents i al personal d’orientació educativa perquè:

- Tramiten en ITACA 3 les resolucions dels dictàmens d’escolarització.

- Planifiquen les actuacions prèvies al començament de l’activitat de la unitat.

b) Inspecció General d’Educació.

(6)

d) Servei de Règim Jurídic, Econòmic i Administratiu de centres públics, perquè, si escau, realitze la provisió de l’equipament material.

e) Servei d'Informàtica per als Centres Docents, perquè, si escau, realitze la provisió d’equipament informàtic.

f) Servei de Gestió i Determinació de Plantilles de Personal Docent, perquè, si escau, realitze la provisió del personal docent especialitat de suport que es determine.

g) Servei de Gestió de Personal Laboral i Personal No Docent, perquè, si escau, realitze la provisió del personal no docent especialitat de suport que es determine.

h) Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, amb l’objecte de planificar la formació

Així mateix, la Direcció General d’Inclusió Educativa ha de remetre a les secretaries de la inspecció territorial d’Educació i a la Inspecció General d’Educació els informes de les unitats específiques valorades com a desfavorables.

QUART. MODIFICACIÓ D’UNITATS HABILITADES

Les propostes que impliquen una modificació del tipus d’unitat s’han de justificar atenent a les característiques de l’alumnat escolaritzat i les peculiaritats de la resposta, tot considerant que la modificació de la tipologia no comporta per si mateix un increment de personal especialitzat de suport addicional.

El procediment de sol·licitud de modificació es realitza de la manera següent:

1) La inspecció d’Educació de referència de les unitats específiques en la Direcció Territorial corresponent remetrà al Servei d’Inclusió Educativa, per registre departamental, l’Annex III (informe-proposta de modificació d’unitats específiques en centres ordinaris), elaborat conjuntament amb la inspecció de zona.

2) El Servei d’Inclusió Educativa fa una primera valoració de les sol·licituds, per a la qual cosa pot sol·licitar informació addicional a les direccions territorials o als centre

(7)

educatius, i en fa una proposta provisional que trasllada a la comissió de coordinació i seguiment de les unitats específiques.

3) Amb aquesta informació, la comissió realitza la proposta definitiva i emet un informe en que inclou el sentit d’aquesta, favorable o desfavorable, i la justificació. Si és el cas, inclourà la proposta de personal especialitzat de suport i d’equipament material i informàtic.

4) La persona titular de la Direcció General d’Inclusió Educativa remet les propostes definitives de la comissió a la persona titular de la Direcció General de Centres.

Tot l’alumnat de la unitat ha de comptar amb el corresponent informe sociopsicopedagògic actualitzat.

CINQUÉ. NO HABILITACIÓ, NO FUNCIONAMENT O SUPRESSIÓ

En el cas que, per al curs 2021/22, des de la Direcció Territorial d’Educació corresponent es considere que no es necessària la continuïtat d’alguna de les unitats específiques que estan habilitades durant el 2020/2021, ha de comunicar-ho, per registre departamental, al Servei de Planificació Educativa de la Direcció General de Centres Docents, mitjançant un informe justificatiu de la situació.

El Servei de Planificació Educativa, informarà al Servei d’Inclusió Educativa de les unitats que no estaran en funcionament el curs 2021/22.

SISÉ. PROPOSTA DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ADAPTADA Abans d’optar per un Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB) adaptada cal valorar la possibilitat que l’alumnat curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica (FPB), tenint en compte les possibilitats d’èxit, des de la consideració que aquesta opció permet, a més d’acreditar les competències, obtindre el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Si, fet aquest anàlisi, es considera que el PFQB adaptada és la millor opció per a una alumna o alumne, s’haurà de seguir el següent procediment:

(8)

1) El personal d’orientació educativa fa les valoracions i emet els corresponents informes sociopsicopedagògics de l’alumnat per al qual es proposa un programa formatiu de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, al mòdul d’Inclusió d’ITACA 3, garantint la participació de la família o representants legals i del mateix alumnat en el procés de presa de decisions. L’apartat de justificació de la proposta ha d’incloure la família o famílies professionals de preferència.

2) Una vegada ha finalitzat el termini per a l’elaboració dels informes sociopsicopedagògics que proposen l’accés a un PFQB adaptada, la Unitat de Suport al Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa realitza la descàrrega de les dades i les posa en disposició del Servei d’Inclusió Educativa. El servei d’Inclusió Educativa organitza les dades i les remet, per registre departamental, a les respectives direccions territorials d’Educació.

3) Cada Direcció Territorial d’Educació realitza l’estudi pertinent i la inspecció d’educació de referència envia les propostes d’habilitació al Servei d’Inclusió Educativa mitjançant l’annex IV “Proposta habilitació PFQB adaptat” per registre departamental.

4) Direcció General d’Inclusió Educativa valora les propostes i les tramita a la Direcció General de Formació Professional per a, si és el cas, la seua autorització.

SETÉ. CALENDARI

Actuació Responsable Termini màxim

Informes

sociopsicopedagògics d’alumnat per a UE i PFQB

Professorat de l’especialitat d’orientació educativa

30 març 2021

Descàrrega de dades d’ITACA

Unitat de Suport al Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa

31 març 2021

(9)

Actuació Responsable Termini màxim Organització i enviament de

les dades ITACA a les DT

Servei d’Inclusió Educativa 1 abril 2021

Anàlisi de necessitats d’escolarització de la zona (UE)

Inspecció d’Educació de zona, inspecció d'educació de referència en les unitats específiques de cada Direcció Territorial d’Educació

13 abril 2021

Valoració en la Direcció Territorial d’Educació i remissió, per registre departamental, al

Servei d’Inclusió Educativa de les propostes d’UE i PFQB

Inspecció d'educació que coordina les unitats específiques, cap territorial de la Inspecció d’Educació

16 abril 2021

Propostes provisionals d’habilitació de PFQB adaptats.

Servei d’Inclusió Educativa 21 abril 2021

Propostes provisionals d’habilitació d’UE

Servei d’Inclusió Educativa 26 abril 2021

Propostes definitives d’habilitació

Comissió de coordinació i seguiment de les unitats específiques

28 abril 2021

Enviament de la Proposta d’habilitació d’unitats específiques a la Direcció General de Centres Docents

Persona titular de la Direcció General d’Inclusió Educativa

3 maig 2021

Habilitació de les unitats específiques

Persona titular de la Direcció General de Centres Docents

Maig 2021

Informació a les unitats corresponents

Servei de Planificació Educativa Maig 2021

Referencias

Documento similar

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se deben establecer una serie de medidas de protección y prevención

Una vegada estudiades les al·legacions realitzades a les llistes provisionals, i fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel

Pel que fa als CAL de valencià, i d'acord amb les necessitats que deriven de l'aplicació del Projecte lingüístic de centre per tal de donar continuïtat als projectes lingüístics

a) Informar y asesorar a las personas aspirantes, personas tutoras y responsables de la dirección del centro respecto al procedimiento y plazos de la fase de prácticas.. b)

No obstant això, gràcies a la situació actual, la regla bàsica de funcionament a aplicar es concreta en la necessitat de mantindre en la zona d'estada una distància de seguretat

• Ús obligatori de màscara de totes les persones participants en les activitats de 6 i més anys, excepte en els supòsits que estableix la normativa. • Mantindre la

S'hauran de coordinar els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el temps en les entrades i eixides del centre. Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles.

JUSTIFICACIÓ DE GASTOS PER SUBVENCIONS CONCEDIDES EN ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS