Pedagògiques de de l l ’ ’ Educaci Educaci ó ó Especial

26  Download (0)

Full text

(1)

Assignatura

Assignatura de Bases de Bases Pedagògiques

Pedagògiques de de l l ’ ’ Educaci Educaci ó ó Especial

Especial

Asunci

Asunci ó ó n Lled n Lled ó ó Carreres Carreres

(2)

M M È È TODES EN TODES EN

LA SORDESA

LA SORDESA

(3)

MÉMÉTODOLOGIA EN LA COMUNICACITODOLOGIA EN LA COMUNICACIÓÓ EN LAEN LA SORDESA

SORDESA

Els Els M M è è todes todes Orals Orals orienten orienten

l l aprenentatge aprendizaje en aprenentatge aprendizaje en l l amplificaci amplificaci ó ó del so , i en activitats del so , i en activitats d d estimulaci estimulaci ó ó i entrenament auditiu i, i entrenament auditiu i,

en la lectura de la parla.

en la lectura de la parla.

Els Els M M ètodes è todes Gestuals Gestuals i Bilingü i Biling ües es orienten orienten l l aprenentatge en activitats de aprenentatge en activitats de

comunicaci

comunicaci ó ó global, di global, di à à leg, leg, conversaci

conversaci ó ó i major apropament al i major apropament al

m m ó ó n oral de l n oral de l oient. oient.

(4)

1. M 1. M È È TODES ORALS TODES ORALS

Es Es baseen baseen en len l’’estimulaciestimulació ó de les restes auditives de les restes auditives per a la producci

per a la produccióó de la parla mitjançde la parla mitjançant ant aparells electroac

aparells electroacústics que amplifiquen el so.ústics que amplifiquen el so.

El El MMèètode tode Verb Verb Tonal .Tonal .

ÉÉs s el el mméés s representatiu representatiu i i utilitzat utilitzat dels dels mmèètodes todes oralsorals

El autor,

El autor, Guberina Guberina , considera que no hi ha , considera que no hi ha o o ï ï des des sordes sordes , sino , sino distintes distintes formes d formes d oir, oir, per això l

per això l objectiu d objectiu d aquesta aquesta metodolog

metodolog ía í a é é s: s:

l l entrenament audio entrenament audio - - fonoarticulatori per a fonoarticulatori per a desenvolupar la primera llengua en les desenvolupar la primera llengua en les

persones sordes.

persones sordes.

(5)

2. M 2. M È È TODES DE SUPORT A LA TODES DE SUPORT A LA METODOLOGIA ORAL

METODOLOGIA ORAL

2.1. Labio

2.1. Labio--lectura o lectura faciallectura o lectura facial

éés s la la percepcipercepció ó visual de la parla visual de la parla mitjanmitjanççant ant un un procprocéés s dd’’interpretaciinterpretació ó i comprenssii comprenssió ó dels dels

misatges orals observant i interpretant ls misatges orals observant i interpretant ls

cara de qui parla.

cara de qui parla.

‰‰ RequereixRequereix unes unes condicionscondicions mmíínimesnimes perper a a utilitzar

utilitzar--lo lo seuaseua utilitzaciutilitzacióó: parlar : parlar clarclar, articular , articular correctament

correctament; evitar parlar ; evitar parlar cridantcridant; mirar el ; mirar el xiquet

xiquet, , xiquetaxiqueta quanquan es parla i tenires parla i tenir--lo lo davant; davant; utilitzar

utilitzar paraulesparaules bbààsiquessiques, frases curtes , frases curtes peròperò completes de

completes de significatsignificat i i ambamb un un vocabularivocabulari conegut

conegut pelspels xiquetsxiquets, i que a poc, i que a poc a a pocpoc hemhem d’d’anar ampliant.anar ampliant.

‰‰ Encara que no permetEncara que no permet la la percepcipercepcióó i li l’’adquisicióadquisició de les estructures ling

de les estructures lingüíüístiques, afavoreix millor stiques, afavoreix millor un desenvolupament ling

un desenvolupament lingüíüístic, ja que intenta stic, ja que intenta acostar al llenguatge parlat.

acostar al llenguatge parlat.

(6)

‰‰

Requereix Requereix una una atenci atenci ó ó molt molt continuada i continuada i intencional, cosa que sol ocasionar intencional, cosa que sol ocasionar

cansament

cansament i a i a vegades vegades fa que siga fa que siga impossible

impossible de de mantenir mantenir la la comprensi comprensi ó ó del del llenguatge llenguatge . .

‰‰

Encara que Encara que amb amb aquesta aquesta metodologia metodologia no no s'intenta

s'intenta substituir la parla s substituir la parla s í í que que pret pret é é n n utilitzar

utilitzar millor millor l'activitat l'activitat visual i visual i interpretativa

interpretativa per per a descodificar el a descodificar el llenguatge

llenguatge oral i arribar a una oral i arribar a una major major comprensi

comprensi ó. ó

(7)

2.2.

2.2. Mètodetode de la de la Paraula Complementada o Paraula Complementada o ““Cued SpeechCued Speech””..

Es tractaEs tracta d'una d'una metodologia oralistametodologia oralista de de complement complement a la lectura labial,

a la lectura labial, eliminant eliminant les les possibles possibles confusions

confusions que a causa del que a causa del puntpunt d'articulacid'articulacióó poden presentar

poden presentar alguns alguns fonemesfonemes, , com com per per exemple

exemple: : els els que es que es perceben perceben com com iguals iguals perqu

perquèè tenentenen el el mateixmateix puntpunt d'articulacid'articulacióó (p/b/m),

(p/b/m), comcom els els que no es percebenque no es perceben o no so no sóónn visibles (

visibles (fonemes fonemes velars k/g/xvelars k/g/x

Esta metodologia no substitueïx a la lectura labial i oral, sinó que la complementa, basant-se en

la percepció audiovisual del parla, com a sistema per a oir pels ulls. És un mètode sil·làbic i fonètic en què els complements manuals o “Kinemas” s'ajusten a l'emissió

oral.

(8)

La Paraula Complementada intenta combinar la comunicació oral amb

una representació visual del llenguatge parlat per mitjà de:

¾

tres localitzacions de la mà (costat, barbeta i gola) que

representa les vocals.

¾

vuit configuracions o posicions de la mà que representa les

consonants.

(9)

„„

La La Paraula Paraula Complementada Complementada é é s s un un sistema que fa

sistema que fa possible possible percebre percebre la parla la parla completament

completament mitjan mitjan ç ç ant ant la vista i l la vista i l ’ú ’ú s e s e simult

simult à à ni de la lectura labial i una serie ni de la lectura labial i una serie limitada de complements manuals.

limitada de complements manuals.

„„

El El complement complement manual manual inclou inclou tres tres components

components : : posici posici ó ó , forma i , forma i moviment moviment de de

la la m m à à . .

(10)
(11)

„„

En la palabra complementada, En la palabra complementada,

aquellos sonidos con imagen visual aquellos sonidos con imagen visual

similar (por ejemplo

similar (por ejemplo « « m m » » , , « « b b » » , , « « p p » » ) ) se acompa

se acompa ñ ñ an de complementos an de complementos manuales diferentes.

manuales diferentes.

„„

Por el contrario, se emplean Por el contrario, se emplean

complementos manuales similares complementos manuales similares

cuando las im

cuando las im á á genes visuales son genes visuales son claramente diferenciables (por

claramente diferenciables (por ejemplo,

ejemplo, « « f f » » , , « « t t » » ). ).

(12)

3. M 3. M È È TODES GESTUALS TODES GESTUALS 3.1. l

3.1. l Alfabet Dactilol Alfabet Dactilol ó ó gico o Dactilologia. gico o Dactilologia

‰‰

Es Es tracta tracta d'una d'una metodologia metodologia manual que manual que consisteix

consisteix en en lletrejar lletrejar en en l'aire l'aire , , amb amb la la m m à à , en , en diferents diferents posicions posicions , les , les lletres lletres de de

l'alfabet l'alfabet . .

‰‰

No es tracta No es tracta d'un d'un llenguatge llenguatge de signes, de signes, però però si si s'utilitza s'utilitza com com com com a a m m è è tode tode de de suport

suport al al llenguatge llenguatge de signes, de signes, lletrejant lletrejant la la paraula paraula que no t que no t é é signe que la signe que la

representa.

representa.

(13)

Caracter

Caracter í í stiques stiques d d aquesta metodologia aquesta metodologia

‰ No reflectix els aspectes fonològics de les paraules i requerix en el seu ús un treball

simultani de lectura i escriptura.

‰ Requerix en el seu ús molta atenció, ja que la seua percepció sol ser aèria i fugaç per la rapidesa de la seua presentació i utilització.

‰ Al ser una metodologia lletra a lletra exigeix als alumnes una capacitat de segmentació fonètica que en edats primerenques és prou

difícil d'aconseguir i didàcticament en contraposició d'estratègies de globals.

(14)

La prLa pràcticaàctica educativa deducativa d’’aquesta metodologiaaquesta metodologia consisteix en:

consisteix en:

‰ Explicar als alumnes, alumnes l'Alfabet

Dactilológico i motivar-los en la necessitat de l'ús d'un abecedari, tenint per a això cada

alumne, alumna, el seu abecedari.

‰ Explicació dels elements que componen cada lletra, és a dir la posició, gest i moviment de

la mà i dits.

‰ Fer Exercicis i activitats de lletrejar paraules i aprenentatge d'un vocabulari.

‰ Analitzar l’Escriptura de la lletra i la seua associació amb el signe que la representa.

‰ Fer Exercicis i activitats de composició de paraules i frases en totes les activitats que

faça l'alumnat.

(15)
(16)

3.2. El

3.2. El Llenguaje Llenguaje de Signes. de Signes.

És la llengua natural de les persones sordes.

Aquesta metodologia es fonamenta en una estructura gestual estructura gestual diferent diferent

del del llenguatge llenguatge oral, utilitzant oral gestos naturals i específics, que

representa paraules, idees i

conceptes, és a dir el nom de les

coses i frases completes.

(17)

„„ " Un sordo, aunque viva en un medio de personas " Un sordo, aunque viva en un medio de personas oyentes, aislado del contacto con otros sordos, oyentes, aislado del contacto con otros sordos, desarrolla un sistema de comunicaci

desarrolla un sistema de comunicacióón basado en n basado en signos manuales espont

signos manuales espontááneos, lo que indica que neos, lo que indica que todos, sordos y oyentes, nacemos con unos

todos, sordos y oyentes, nacemos con unos principios ling

principios lingüíüísticos básticos básicos, abstractos, que sicos, abstractos, que

luego utilizamos deduciendo la lengua de nuestra luego utilizamos deduciendo la lengua de nuestra comunidad. El lenguaje de signos va surgiendo de comunidad. El lenguaje de signos va surgiendo de manera natural cuando un sordo entra en

manera natural cuando un sordo entra en

contacto con otro u otros sordos. Puede decirse contacto con otro u otros sordos. Puede decirse que las lenguas de signos gestuales existen desde que las lenguas de signos gestuales existen desde que dos o m

que dos o máás personas sordas tuvieron ocasis personas sordas tuvieron ocasióón n de comunicarse.

de comunicarse.

Apenas existen referencias sobre el lenguaje Apenas existen referencias sobre el lenguaje gestual del sordo antes del siglo XVIII. Los datos gestual del sordo antes del siglo XVIII. Los datos que se poseen tratan, sobre todo, de la educaci

que se poseen tratan, sobre todo, de la educacióón n del sordo y reflejan la injusta desestima que han del sordo y reflejan la injusta desestima que han padecido los sordos a lo largo de la historia."

padecido los sordos a lo largo de la historia."

(18)

Aquest llenguatge no es forma a partir de sons, sinó amb les mans, amb el cos i

amb l'expressió de la cara i dels ulls, desenvolupant-se de forma natural i

espontània, com esdeve en el

llenguatge oral dels xiquets, xiquetes que no pateixen sordesa.

El llenguatge de Signes s'articula amb les mans i és percep per mitjà de la vista.

El llenguatge oral s'articula amb la boca i

és percep per l'oïda.

(19)

CARACTER

CARACTERÍ ÍSTIQUES STIQUES

El Llenguatge de Signes no és universal, els signes són diferents d'uns països a uns altres.

El Llenguatge de Signes no és totalment icònic, no tots els signes tenen una imatge real que els represente, sinó que hi ha molts

signes que són arbitraris.

El Llenguatge de Signes no sols són gestos, sinó que els signes tenen uns paràmetres: la

configuració de la mà, el lloc on es troba la mà, i el moviment de la mà, tota esta

combinació produeïx el signe.

El Llenguatge de Signes si que presenta una gramàtica al contrari de com molta gent

pensa.

(20)

CARACTER

CARACTERÍ ÍSTIQUES STIQUES

Llenguatge Llenguatge

oral oral ……… ……… ..sons ..sons ……… ……… .paraules .paraules

………… ………… .FRASES. .FRASES.

Llengua

Llengua de Signes (LS) de Signes (LS)

Els Els Queremas Queremas o o par par à à metres metres formacionals formacionals . . Formen

Formen els els signes i a signes i a continuaci continuaci ó ó les les frases

frases signades signades . .

(21)

Tipus

Tipus de de Queremas Queremas

1. 1.

La forma que les las La forma que les las mans mans : : QUEIREMA (29) QUEIREMA (29)

2. 2.

El El lloc lloc o o posici posici ó ó on on es es realitza realitza el signe: el signe:

TOPONEMA (25) TOPONEMA (25)

3. 3.

El El moviment moviment de les de les mans mans : : KINEMA (18) KINEMA (18)

4. 4.

La La direcci direcci ó ó del del moviment moviment de la de la m m à à : : KINEPROSEMA (6)

KINEPROSEMA (6)

5. 5.

L L ’ ’ orientaci orientaci ó ó de la palmell de la m de la palmell de la m à à : : QUEIROTROPEMA (9)

QUEIROTROPEMA (9)

6. 6.

L L ’ ’ expressi expressi ó ó facial del signe: facial del signe: PROSOPEMA (6) PROSOPEMA (6)

(22)

CARACTER

CARACTER ÍSTICAS Í STICAS LENGUA SIGNOS

LENGUA SIGNOS LENGUA ORAL LENGUA ORAL VISUAL

VISUAL AC AC Ú Ú STICA STICA GESTUAL

GESTUAL VOCAL VOCAL ESPACIAL

ESPACIAL SIMULT

SIMULT Á Á NEA NEA TEMPORAL TEMPORAL

(23)

4. M 4. M È È TODES BILING TODES BILING Ü Ü ES. ES.

Bimodal o Idioma Signat.

Este mètode consisteix en la representació de moviments

gestuals i manuals d'una estructura morfosintàctica de la llengua oral.

Un sistema Bimodal é é s s l'expressi l'expressi ó ó simult

simult à à nia manual i oral de la nia manual i oral de la comunitat

comunitat oient oient , utilitzant per a la , seua emissió manual, el el vocabulari vocabulari

del del Llenguatge Llenguatge de Signes de la de Signes de la comunitat

comunitat sorda. sorda.

(24)

Es Es tracta tracta d'un d'un sistema sistema simultani simultani de de llengua llengua oral oral acompanyada

acompanyada de signes ambde signes amb l'objectiu l'objectiu de de visualitzar

visualitzar la la llengua llengua oral a oral a l'alumnat l'alumnat sordsord..

La metodologia Bimodal no és la utilització conjunta de dues llengües: el Llenguatge de Signes i el llenguatge oral, sinó que és tracta de l'emissió d'una sola llengua, el llenguatge

oral acompanyat de signes.

El Bimodal oferix a l'alumnat simultàniament dos canals informatius:

una paraula oral i un gest.

Els signes aporten informació semàntica.

. .

(25)

ENFOCAMENTS EN EL BIMODAL ENFOCAMENTS EN EL BIMODAL

1.

Si posem el pes en l'aprenentatge del llenguatge oral, haurem de

signar tot el que parlem, de manera que perdem en

comunicació en favor de

transmetre una estructura

lingüística completa. Se centra Se centra

m m é é s s en la forma que el en la forma que el contingut. contingut La correspondència entre paraula i

signe és molt estricta i la

comunicació més lenta i pesada.

(26)

2. Si al contrari, se signa amb una major 2.

llibertat, no afectem a la comunicació, podent adaptar millor les nostres mans al ritme del llenguatge oral. Cal tenir present que la informació lingüística que transmetem amb les mans no és totalment completa.

Es Es d d ó ó na na m m é é s s import import à à ncia ncia al al contingut contingut que que la forma

la forma.

Encara que, els signes no s'ajusten a la

gramàtica de la llengua de signes, sinó

a la de la llengua oral.

Figure

Updating...

References

Related subjects :