VISAT L PROJECTE D ACTIVITAT PER CENTRE D EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE BIOMASSA

Texto completo

(1)

VISAT L-47939

Joan Tous,1 local 3 25300 Tàrrega Tel : 973501702 Fax: 973500025

e-mail: tecnur@tecnur.com

PROJECTE D’ACTIVITAT PER CENTRE D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE BIOMASSA

TITULAR: CARBONS MIRAVALL SITUACIÓ: Carrer dels Teixidors, 14 POBLACIÓ: Agramunt

ENGINYER INDUSTRIAL: Albert Farràs i Balasch - Col: 8997 EXP: 20130022/1107 – 27.05.2013

(2)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 2

DOCUMENTS DEL PROJECTE

DOCUMENT 1: MEMÒRIA

DOCUMENT 2: PRESSUPOST

DOCUMENT 3: PLÀNOLS

(3)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

DOCUMENT 1: MEMÒRIA

(4)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 4

ÍNDEX:

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 2.- LEGISLACIÓ APLICABLE 3.- DADES GENERALS

4.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ O ESTABLIMENT 5.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

5.1.- Classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de setembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

5.2.- Classificació segons la Llei 3/2013, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

6.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT

6.1.- Superfícies

6.2.- Alçades dels locals 6.3.- Accessos i vials

6.4.- Ventilació natural i/o forçada 6.5.- Serveis sanitaris. Vestidors 6.6.- Il·luminació

7.- DADES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT 7.1.- Horari de funcionament

8.- DADES D’ENERGIA

8.1.- Tipus d’energies emprades i procedència 8.2.- Potència nominal

8.3.- Consum anual 9.- PERSONAL

9.1.- Nombre de treballadors 9.2.- Torn i personal de cada torn 10.- INSTAL·LACIONS

10.1.- Instal·lació elèctrica 10.2.- Instal·lació de gas

10.3.- Instal·lació d’aparells a pressió 10.4.- Instal·lació de climatització 10.5.- Instal·lació frigorífica

10.6.- Instal·lació d’aparells elevadors 10.7.- Instal·lació d’aigua sanitaris

10.8.- Altres instal·lacions subjectes a la reglamentació específica de seguretat industrial 11.- ALTRES JUSTIFICACIONS

12.- PRESSUPOST

(5)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

Annex 1: Memòria ambiental

Annex 2: Condicions de protecció contra incendis Annex 3: Justificació CTE DB SU Seguretat d’utilització Annex 4: Justificació CTE DB HE Estalvi d’energia

(6)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 6 1.- OBJECTE DEL DOCUMENT

Es redacta el present document amb l’objectiu d’obtenir la llicència ambiental de l’activitat per un centre d’emmagatzematge i distribució de biomassa (pellet, os d’oliva, clòfia d’ametlla, avellana...).

2.- LEGISLACIÓ APLICABLE

En la redacció del present projecte s’ha complert en tot moment amb l’establert per la reglamentació vigent, especialment amb la normativa esmentada a continuació:

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 Decret 143/2003 de 10 de juny de modificació del Decret 136/1999 de 18 de maig.

 Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries, segons Decret 2413/1973, de 20 de setembre.

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

 Condicions acústiques en els edificis NBE-CA-88.

 Llei 21/1992, de 16 de juliol d’indústria.

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

 Ordenances municipals.

 RD 486/1997 de 14 d’abril referent a disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

3.- DADES GENERALS

L’activitat que es durà a terme és l’emmagatzematge i distribució de biomassa.

El peticionari és CARBONS MIRAVALL; SL amb les següents dades:

Raó social: CARBONS MIRAVALL; SL

NIF: B-25413618

Domicili: Carrer dels Teixidors, 14 Població: Agramunt Província: LLEIDA

Codi Postal: 25310

Telèfon: 973 39 20 45

E-mail: carbonsmiravall@tgmail.com Coordenades UTM: X- 341.872

Y- 4.628.162

(7)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 4.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ O ESTABLIMENT

L’activitat que es durà a terme és l’emmagatzematge i distribució de biomassa, per fer-ho es disposa de dues naus existents i es projecta la construcció d’una nova nau per emmagatzematge i unes oficines.

Annex a una de les naus existents es construirà un magatzem per eines i un vestidor.

La parcel·la disposa d’un antic cobert que s’adequarà també com a magatzem d’eines.

Es preveu l’espai per en un futur construir una nova nau d’emmagatzematge de biomassa.

Classificació i Qualificació del sòl que ocupa la instal·lació

D’acord amb el Plantejament urbanístic vigent de l’ajuntament d’Agramunt, la parcel·la on es pretén ubicar l’activitat es troba en sol industrial.

5.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

5.1.- Classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

L’activitat està classificada en l’Annex II: activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

Grup 12.12.- Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.

5.2.- Classificació segons la Llei 3/2013, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Establiment amb ús industrial que ocupa diverses naus separades entre elles més de 3 metres. Per la seva configuració i ubicació amb relació al seu entorn es tracta d’un establiment TIPUS C.

La superfície construïda és de 2.117,31 m².

El nivell del risc intrínsec vindrà determinat pel càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de l’establiment. (Càlcul justificat en Annex Protecció Contra Incendis).

S’avalua la càrrega de foc de l’establiment calculant la següent expressió:

(8)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 8

Sector incendi MJ/m² MJ

Nau 1 505,74 40.864 20.666.559

Nau 2 495,07 33.316 16.493.752

Nau 3.1 493,75 95.658 47.231.138

Nau 3.2 493,75 95.658 47.231.138

Oficines 75 600 45.000

Magatzem eines 54 200 10.800

Total (MJ) ………: 131.678.387

Superfície establiment (m²) ………: 2.117,31

Càrrega de foc (MJ/m²) ……….: 62.191

La càrrega de foc corresponent a l’establiment és de: 62.191 MJ/ m² - Risc intrínsec alt 8 -

Per tot l’exposat anteriorment, l’activitat no està sotmesa a control preventiu de l’Administració de la Generalitat.

6.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT 6.1.- Superfícies

L’activitat es desenvoluparà en una parcel·la de 8.037 m² dels quals 2.117,31m² corresponen a les diferents edificacions.

En la taula següent s’indica la superfície construïda, útil i la destinada a emmagatzematge per cada una de les naus.

ZONA

Superfície construïda

(m²)

Superfície útil nau

(m²)

Superfície útil emmagatzematge

(m²)

Sector Nau 1 (existent) 505,74 469,31 289,00

Sector Nau 2 (existent) 495,07 440,69 233,36

Sector Nau 3.1 (nova planta) 493,75 478,11 382,50

Sector Nau 3.2 (nova planta) 493,75 478,11 382,50

Sector Oficines (nova planta) 75,00 63,36

Sector Magatzem eines (existent) 54,00 45,98

SUPERFÍCIE TOTAL INSTAL·LACIÓ 2.177,31 1.975,56 1.287,36

6.2.- Alçades dels locals

L’alçada de les naus destinades a emmagatzematge està compresa entre 3,95 i 9 m. En la nau d’oficines es disposarà d’una alçada mínima de 2,50 m.

(9)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 6.3.- Accessos i vials

L’accés a la finca es realitzarà pel carrer dels Teixidors.

6.4.- Ventilació natural i/o forçada

La ventilació de les naus es realitzarà de forma natural mitjançant obertures en façana a les naus existents, i ventilació estàtica lineal a coberta en la que s’ha de construir.

6.5.- Serveis Sanitaris. Vestidors

Annex a la nau 2 s’ha adaptat una zona de vestuaris seguint els requeriments del RD 486/1997.

6.6.- Il·luminació

L’enllumenat en les naus d’emmagatzematge es realitzarà mitjançant fluorescents de 1x58W.

En les oficines es disposarà de pantalles fluorescents de 3x36W.

7.- DADES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT

L’activitat que es durà a terme no comporta cap procés productiu. Es tracta d’una activitat d’emmagatzematge i distribució.

L’abastiment de biomassa a la instal·lació es realitza, mitjançant camions, els quals descarreguen la biomassa en els espais habilitats a tal efecte.

La posterior venda i distribució es realitza mitjançant camions propis, arrendats i/o dels propis clients.

L’empresa disposa d’un equip de càrrega i descàrrega pneumàtica per la biomassa a granel.

La capacitat màxima d’emmagatzematge d’aquesta instal·lació a ple funcionament s’estima en 3.591.630 kg de biomassa.

7.1.- Horari de funcionament

L’activitat es durà a terme de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

8.- DADES D’ENERGIA

8.1.- Tipus d’energies emprades i procedència

L’energia emprada serà l’electricitat, que serà subministrada per la companyia FECSA mitjançant la xarxa de distribució que té a la localitat d’Agramunt.

La instal·lació elèctrica alimentarà els punts de llum de les diferents naus i oficines, i preses de corrent.

(10)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 10 8.2.- Potència nominal

La potència nominal és de 9,72 kW. (s/ previsió de càrregues RBT) - Potència màxima admissible: 9,2 kW

- Potència contractada: 8,05 kW

8.3.- Consum anual

Donat que l’activitat encara no s’ha iniciat no es disposa d’aquesta informació.

9.- PERSONAL

9.1.- Nombre de treballadors

El funcionament de l’activitat es realitzarà amb la següent ocupació:

2 persones a oficina 4 persones magatzems

9.2.- Torn i personal de cada torn

Pel tipus d’activitat no es necessari la realització de torns de treball.

10.- INSTAL·LACIONS 10.1.- Instal·lació elèctrica

La instal·lació s’haurà d’executar per instal·lador autoritzat, complint el Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries, segons Decret 842/2002, de 2 d’agost.

10.2.- Instal·lació de gas

Pel tipus d’activitat NO és preveu la instal·lació de gas.

10.3.- Instal·lació d’aparells a pressió

Pel tipus d’activitat NO és preveu la instal·lació d’aparells a pressió.

10.4.- Instal·lació de climatització

Les oficines disposaran d’una instal·lació de climatització, aquesta serà realitzada per instal·lador autoritzat complint la reglamentació que li és d’aplicació.

10.5.- Instal·lació frigorífica

L’establiment NO disposa d’instal·lació frigorífica.

10.6.- Instal·lació d’aparells elevadors

La instal·lació NO disposarà d’aparells elevadors.

(11)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 10.7.- Instal·lació d’aigua sanitària

Es disposarà d’una xarxa d’aigua freda sanitària per abastir els banys i vestidors.

10.8.- Altres instal·lacions subjectes a reglamentació específica de seguretat industrial NO existeixen instal·lacions subjectes a reglamentació específica de seguretat industrial.

11.- ALTRES JUSTIFICACIONS Normativa urbanística

Normativa vigent: Normes subsidiàries de planejament Qualificació urbanística: S3 – Solars per indústria aïllada

Tipus d’edificació: edificis industrials separats del límit de parcel·la Paràmetres d’ordenació urbanística

CONDICIONS D'ORDENACIÓ ORDENANÇA PROJECTE

Ús industrial industrial

Densitat 1 indústria / parcel·la 1 indústria / parcel·la

Parcel·la mínima 1.000 m² 8.037 m²

Edificabilitat (0,7 m²t/m²sòl) 8.037x0,7= 5.626 m² 2.117,31 m² Ocupació màxima (70%) 8.037x0,7= 5.626 m² 2.117,31 m² Distància mínima a perímetre

parcel·la 4 m 4 m

Alçada màxima sense limitació 9 m sota jàssera en

nau de nova planta Aparcaments

(1 vehicle /100 m² parcel·la) 8.037/100= 80,3 unitats 81 unitats Nº arbres (1 / 50 m² solar) 8.037/50= 160,74 unitats 161 unitats

L’accés a la instal·lació es realitza pel carrer Teixidors, l’entrada i sortida de camions es realitza de forma directa, ja que a l’interior de la parcel·la es disposa d’espai suficient per realitzar les maniobres.

La descàrrega de camions es realitzarà dins les naus.

La zona arbrada es disposarà seguint el perímetre de la parcel·la tal com mostra la documentació gràfica.

12.- PRESSUPOST

El pressupost total de les instal·lacions de protecció contra incendis per la seguretat i prevenció en cas d’incendi ascendeix a la quantitat de VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.- (22.900,15 €).

(12)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 12 ANNEX 1: MEMÒRIA AMBIENTAL

(13)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

ÍNDEX:

1.- ASPECTES MEDI AMBIENTALS 1.1.- Emissions a l’atmosfera 1.2.- Emissions aigües residuals

1.2.1.- Caracterització de les aigües residuals 1.2.2.- Quantificació de les aigües residuals 1.2.3.- Tractament de les aigües residuals 1.3.- Generació de residus

2.- CONDICIONS ACÚSTIQUES

(14)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 14 La memòria ambiental s’ha fet en base a:

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

1.- ASPECTES MEDI AMBIENTALS 1.1.- Emissions a l’atmosfera

L’activitat que es preveu dur a terme no emet cap tipus d’emissió.

1.2.- Emissions d’aigües residuals

Tan sols es genera aigües de tipus sanitari procedents del lavabo.

1.2.1.- Caracterització de les aigües residuals

Aigües residuals sanitàries: originades en lavabos i piques són de composició estàndard assimilable a domèstica, d’acord amb els barems de l’ACA.

Aigües de procés: no existeixen.

1.2.2.- Quantificació de les aigües residuals

Es preveu la següent generació màxima d’aigües residuals de tipus sanitari 20 l/pers./d x (6 p x 220 d/a) = 26.400 l/any

1.2.3.- Tractament de les aigües residuals

Aigües residuals sanitàries: descarregaran directament a la xarxa de clavegueram municipal.

Aigües de procés: No existeixen.

L’activitat no produeix pols, fums ni gasos capaços de contaminar l’aigua ni l’atmosfera.

1.3.- Generació de residus

Els únics residus produïts seran els generats a l’oficina.

Vies de gestió orientatives

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR

200301 Envasos i embalatges de

paper i cartró Recollida selectiva NE V51, V61, V11 T21, T12 200302 Envasos i embalatges de

plàstic Recollida selectiva IN V51, V12 T21, T11

200101 Paper Recollida selectiva NE V11, V61 T21, T12

200122 Tòners Recollida selectiva IN V54 T11

200111 Productes de neteja Neteja oficines NE T31, T21

A) Classificació del residu - NE: no especial - ES: especial - IN: inert

(15)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 B) Tractament i deposició de rebuig

- T11: Deposició residus inerts - T12: Deposició residus no especials - T21: Incineració de residus no halogenats - T31: Tractament fisicoquímic i biològic C) Vies de valorització

- V11: Reciclatge de paper i cartró - V12: Reciclatge de plàstics

- V51: Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos - V54: Reciclatge de tòners

- V61: Utilització com a combustible

2.- CONDICIONS ACÚSTIQUES

No es disposa de motors ni maquinària fixa pel desenvolupament de l’activitat, cal dir també que les edificacions existents al perímetre de la parcel·la corresponen a magatzems i granges en desús.

Per tot lo exposat anteriorment es considera que no es produiran molèsties a tercers a causa de sorolls o vibracions.

(16)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 16 ANNEX 1: CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

(17)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

ÍNDEX:

1.- ASPECTES GENERALS 1.1.- Usos de l’activitat 1.2.- Normativa d’aplicació

1.3.- Configuració i ubicació en relació a l’entorn

1.4.- Superfície

1.5.- Nivell de risc intrínsec

1.6.- Justificació de la ubicació permesa 2.- ACCESSIBILITAT ALS BOMBERS

2.1.- Condicions de l’entorn i de l’edifici 2.2.- Façanes accessibles i obertures d’accés 3.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

3.1.- Morfologia dels materials de construcció

3.2.- Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius 4.- COMPARTIMENTACIÓ

5.- EVACUACIÓ

5.1.- Càlcul d’ocupació 5.2.- Altura evacuació 5.3.- Nombre de sortides 5.4.- Evacuació – Ocupació

6.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

7.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ I EMERGÈNCIA 8.- SENYALITZACIÓ

(18)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 18 1.- ASPECTES GENERALS

1.1.- Usos de l’activitat

L’activitat que es pretén dur a terme és l’emmagatzematge i distribució de biomassa.

1.2.- Normativa d’aplicació

En la redacció del present projecte s’ha complert en tot moment amb l’establert per la reglamentació vigent, especialment amb la normativa esmentada a continuació:

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, d'aprovació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i se’n revisa l’Annex I i els Apèndixs.

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Correcció d'errors i d'errates del Reial Decret 2267/2004, 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s’aprova el Document Bàsic "DB-HR Protección frente al ruído" del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Correcció d’errors i errates del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI), (inclou modificacions i correccions de 2007, 2008, 2009 i 2010)

Document bàsic seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA), (inclou modificacions i correccions de 2007, 2008, 2009 i 2010)

Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

(19)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de comprovació.

1.3.- Configuració i ubicació en relació a l’entorn

Per l’emmagatzematge i distribució biomassa es disposa de dues naus existents i es projecta la construcció d’una nova nau per emmagatzematge i unes oficines.

Annex a una de les naus existents es construirà un magatzem per eines i un vestidor.

La parcel·la disposa d’un antic cobert que s’adequarà també com a magatzem d’eines.

També es contempla la possibilitat en un futur de construir una quarta nau per l’emmagatzematge de biomassa.

Totes les naus estaran separades entre elles i dels veïns una distància superior a 3 metres.

Es tracta doncs d’establiments tipus C.

1.4.- Superfície

L’activitat es desenvoluparà en una parcel·la de 8.037 m² dels quals 2.117,31m² corresponen a les diferents edificacions.

En la taula següent s’indica la superfície construïda, útil i la destinada a emmagatzematge per cada una de les naus.

ZONA

Superfície construïda

(m²)

Superfície útil nau

(m²)

Superfície útil emmagatzematge

(m²)

Sector Nau 1 (existent) 505,74 469,31 289,00

Sector Nau 2 (existent) 495,07 440,69 233,36

Sector Nau 3.1 (nova planta) 493,75 478,11 382,50

Sector Nau 3.2 (nova planta) 493,75 478,11 382,50

Sector Oficines (nova planta) 75,00 63,36

Sector Magatzem eines (existent) 54,00 45,98

SUPERFÍCIE TOTAL INSTAL·LACIÓ 2.177,31 1.975,56 1.287,36

(20)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 20 1.5.- Nivell de risc intrínsec

A continuació es calcula la càrrega de foc i el nivell de risc intrínsec de cada una de les naus.

Sector Nau 1 (existent)

Es tracta d’un edifici existent amb una superfície construïda de 505,74 m². L’edifici es destinarà a l’emmagatzematge de biomassa ja sigui en palets, en sacs o granel amb una superfície construïda de 441,52 m². En la part anterior de la nau es disposa d’una zona d’oficines de 64,22 m² construïts.

La superfície útil d’emmagatzematge és de 412,86 m² dels quals es considera que un 30% estan destinats a zona de pas i maniobra per la maquinària. L’alçada mitja d’emmagatzematge es considera de 2,5 m.

Per calcular la càrrega de foc de la nau es parteix de les següents dades:

Emmagatzematge

Superfície emmagatzematge: 289 m² Alçada emmagatzematge: 2,5 m Poder calorífic: 17,64 MJ/kg Densitat: 700 kg/m³

C=1; Ra=2

Material Densitat (kg/m³)

Volum (m³)

Quantitat total Gi (kg)

Poder calorífic qi (MJ/kg)

Total:

Gi x qi (MJ)

Biomassa 700 722,5 505.750 17,64 8.921.430

8.921.430 1

441,5 2 . / ²

Previssió Oficines

ZONA SUPERFÍCIE

(m²) q (MJ/m²) C Ra SxqxCxhxRa Previssió Oficina 1 22,74 600 1 1 13.64 Previssió Oficina 2 22,22 600 1 1 13.332

Vestíbul 19,25 100 1 1 1.925

TOTAL 64,23 28.907

Càrrega de foc (MJ/m²) ...: 450

La càrrega de foc total de la nau és de: 40.864 MJ/m² - Risc intrínsec alt 8 -

(21)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 Sector Nau 2 (existent)

Es tracta d’un edifici existent amb una superfície construïda de 434,83 m². L’edifici es destinarà a l’emmagatzematge de biomassa ja sigui en palets, en sacs o granel. La superfície útil de la nau és de 388,94 m² dels quals es considera que un 40% estan destinats a zona de pas i maniobra de la maquinària.

L’alçada mitja d’emmagatzematge es considera de 2,5 m.

Annex a la nau d’emmagatzematge i formant part del mateix sector d’incendis es troben situats els vestidors i un magatzem d’eines amb una superfície de 10,78 m² i 49,75 m² respectivament.

Per calcular la càrrega de foc de la nau es parteix de les següents dades:

Emmagatzematge

Superfície emmagatzematge: 233,36 m² Alçada emmagatzematge: 2,5 m

Poder calorífic: 17,64 MJ/kg Densitat: 700 kg/m³

C=1; Ra=2

Material Densitat (kg/m³)

Volum (m³)

Quantitat total Gi (kg)

Poder calorífic qi (MJ/kg)

Total:

Gi x qi (MJ)

Biomassa 700 583,4 408.380 17,64 7.203.823

7.203.823 1

434,83 2 . / ²

Vestidors i magatzem eines

ZONA SUPERFÍCIE

(m²) q (MJ/m²) C Ra SxqxCxhxRa

Vestidor 10,78 100 1 1 1.078

Magatzem eines 49,75 200 1 1 9.550

TOTAL 60,53 11.028

Càrrega de foc (MJ/m²) ...: 182

La càrrega de foc total de la nau és de: 33.316 MJ/m² - Risc intrínsec alt 8 -

(22)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 22 Sector Nau 3 (nova planta)

Es tracta d’un edifici de nova planta amb una superfície construïda de 987,50 m² i dividida amb dos sectors d’incendi de 493,75 m² cadascun.

L’edifici es destinarà a l’emmagatzematge a granel de biomassa. La superfície útil de cada sector és de 478,11 m² dels quals es considera que un 20% estan destinats a zona de pas i maniobra per la maquinària.

Es considera una alçada mitja d’emmagatzematge de 5 m.

Per calcular la càrrega de foc de la nau es parteix de les següents dades:

Sector nau 3.1

Superfície emmagatzematge: 382,5 m² Alçada emmagatzematge: 5 m

Poder calorífic: 17,64 MJ/kg Densitat: 700 kg/m³

C=1; Ra=2

Material Densitat (kg/m³)

Volum (m³)

Quantitat total Gi (kg)

Poder calorífic qi (MJ/kg)

Total:

Gi x qi (MJ)

Biomassa 700 1.912,5 1.338.750 17,64 23.615.550

23.615.550 1

493,75 2 . / ²

La càrrega de foc del sector nau 3.1 és de: 95.658 MJ/m² - Risc intrínsec alt 8 – Sector nau 3.2

Superfície emmagatzematge: 382,5 m² Alçada emmagatzematge: 5 m

Poder calorífic: 17,64 MJ/kg Densitat: 700 kg/m³

C=1; Ra=2

Material Densitat (kg/m³)

Volum (m³)

Quantitat total Gi (kg)

Poder calorífic qi (MJ/kg)

Total:

Gi x qi (MJ)

Biomassa 700 1.912,5 1.338.750 17,64 23.615.550

23.615.550 1

493,75 2 9 . / ²

La càrrega de foc del sector nau 3.2 és de: 95.658 MJ/m² - Risc intrínsec alt 8 –

(23)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 Sector Oficines (nova planta)

Es tracta d’un edifici de 75 m² destinat a oficines per la gestió i administració de l’activitat.

Per calcular la càrrega de foc de la nau es parteix de les següents dades:

S= 75 m² q= 600 MJ/m² C=1

Ra= 1

La càrrega de foc de les oficines és de: 600 MJ/m² - Risc intrínsec baix 2 –

Sector Magatzem eines (existent)

En la part posterior de la parcel·la es disposa d’un cobert de 54 m² el qual s’ha adaptat per utilitzar-lo com a magatzem d’eines.

Per calcular la càrrega de foc de la nau es parteix de les següents dades:

S= 54 m² q= 200 MJ/m² C=1

Ra= 1

La càrrega de foc de la nau és de: 200 MJ/m² - Risc intrínsec baix 1 –

1.6.- Justificació de la ubicació permesa

Cada nau configura un sector d’incendi independent.

Sector 1: Nau 1

Risc intrínsec ... Alt 8 Disposició ... C Superfície total ... 505,72 m2 Àrea màxima del sector d’incendi ... 2.000 m² Sector 2: Nau 2

Risc intrínsec ... Alt 8 Disposició ... C Superfície total ... 494, 87 m2 Àrea màxima del sector d’incendi ... 2.000 m² Sector 3: Nau 3.1

Risc intrínsec ... Alt 8 Disposició ... C Superfície total ... 493,75 m2 Àrea màxima del sector d’incendi ... 2.000 m²

(24)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 24 Sector 4: Nau 3.2

Risc intrínsec ... Alt 8 Disposició ... C Superfície total ... 493,75 m2 Àrea màxima del sector d’incendi ... 2.000 m² Sector 5: Oficines

Segons CTE DB-SI la superfície construïda de tot sector d’incendis amb ús administratiu no pot superar els 2.500 m². Aquesta premissa es compleix ja que la superfície del sector en projecte és de 75 m².

Sector 6: Magatzem eines

Risc intrínsec ... Baix 1 Disposició ... C Superfície total ... 54 m2 Àrea màxima del sector d’incendi ... sense límit

Es determina com a correcta la distribució predefinida dels sectors d’incendi.

2.- ACCESSIBILITAT ALS BOMBERS 2.1.- Condicions de l’entorn i de l’edifici

Es tracta d’edificacions en planta baixa, amb una alçada d’evacuació de 0 m.

2.2.- Façanes accessibles i obertures d’accés

Totes les naus disposen d’almenys una façana accessible. Les dimensions de les portes compleixen sobradament les prescripcions establertes en Annex II del RSCIEI.

3.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 3.1.- Morfologia dels materials de construcció

L’establiment disposa de diferents naus amb les següents característiques constructives:

Sector Nau 1 (existent)

- Murs de tancament realitzats amb bloc de formigó de 40 cm de gruix.

- Pilars realitzats a base de blocs ceràmics.

- Coberta inclinada a dos aigües, realitzada amb encavallades i bigues de formigó armat, encadellat ceràmic i teula àrab agafada amb morter.

(25)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 Sector Nau 2 (existent)

Emmagatzematge:

- Murs de càrrega de 50 cm realitzats amb bloc ceràmic.

- Coberta inclinada a dos aigües, realitzada a base d’encavallades i bigues de formigó armat, encadellat ceràmic i teula àrab agafada amb morter.

Vestuaris i magatzem eines:

- Paret de càrrega de 30 cm realitzada amb bloc ceràmic.

- Coberta realitzada amb forjat de bigueta, revoltó ceràmic, capa de compressió i teula àrab agafada amb morter.

Sector Nau 3.1 (nova planta)

- Estructura portant a base de pilars de formigó armat.

- Murs de tancament de 20 m de gruix realitzats amb formigó armat els 3 primers metres d’alçada i paret prefabricada de formigó a continuació.

- Paret compartimentació nau realitzada amb mur de formigó armat els 3 primers metres d’alçada i paret prefabricada de formigó a continuació. Aquesta paret s’elevarà 1 metre per damunt la coberta i la seva sectorització serà EI-240.

- Coberta inclinada a dos aigües, realitzada amb placa Sandwich sobre corretges i encavallades de formigó.

Sector Nau 3.2 (nova planta)

- Estructura portant a base de pilars de formigó armat.

- Murs de tancament de 20 m de gruix realitzats amb formigó armat els 3 primers metres d’alçada i paret prefabricada de formigó a continuació.

- Paret compartimentació nau realitzada amb mur de formigó armat els 3 primers metres d’alçada i paret prefabricada de formigó a continuació. Aquesta paret s’elevarà 1 metre per damunt la coberta i la seva sectorització serà EI-240.

- Coberta inclinada a dos aigües, realitzada amb placa Sandwich sobre corretges i encavallades de formigó.

Sector Oficines (nova planta)

- Murs de càrrega de 30 cm de gruix a base de bloc ceràmic.

- Coberta a una vessant realitzada amb forjat de bigueta, revoltó ceràmic, capa de compressió i teula àrab agafada amb morter.

Magatzem eines (existent)

- Murs de càrrega de 25 cm de gruix a base de bloc ceràmic.

- Coberta realitzada amb forjat de bigueta, revoltó ceràmic, capa de compressió i teula àrab agafada amb morter.

(26)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 26 3.2.- Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius

Sector Nau 1

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

encavallades i bigues de formigó armat, encadellat ceràmic i teula àrab agafada amb morter

--- R-90

Es protegirà l’estructura portant principal amb pintura ablativa, per obtenir una classificació d’estabilitat al foc de 90 minuts.

Sector Nau 2 * Emmagatzematge

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

encavallades i bigues de formigó armat, encadellat ceràmic i teula àrab agafada amb morter

--- R-90

Es protegirà l’estructura portant principal amb pintura ablativa, per obtenir una classificació d’estabilitat al foc de 90 minuts.

* Vestuaris i magatzem eines

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

forjat de bigueta, revoltó ceràmic, capa de compressió i teula àrab agafada amb morter

R-120 R-30

Sector Nau 3.1

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

placa sandwich sobre corretges i

encavallades de formigó R-90 R-30

Sector Nau 3.2

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

placa sandwich sobre corretges i

encavallades de formigó R-90 R-30

(27)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

Sector Oficines

Tancament Tipus R R exigida

Coberta

forjat de bigueta, revoltó ceràmic, capa de compressió i teula àrab agafada amb morter

R-120 R-60

Sector Magatzem eines

Tancament Tipus R R exigida

Coberta biguetes de formigó i placa sandwich R-15 ---

4.- COMPARTIMENTACIÓ

Cada una de les naus configura un sector d’incendi independent, excepte la nau 3 que està dividida en 2 sectors d’incendi.

La paret que divideix en dos sectors d’incendi la nau 3 s’elevarà 1 m per damunt de la coberta i tindrà una estabilitat al foc EI-240.

5.- EVACUACIÓ

5.1.- Càlcul d’ocupació

Les densitats utilitzades en el càlcul de l'ocupació han estat les següents:

Zones destinades a ús administratiu ... 1 pers. / 10 m²

Superfície

Densitat (pers/m²)

Ocupació (persones)

Oficina 75 0,1000 8

Pels treballs d’emmagatzematge es disposa de 4 treballadors, aplicant els criteris donats en Annex II del RSCIEI s’obté:

P= 1,1 x 4= 5 persones

5.2.- Altura d’evacuació

Es tracta de naus en planta baixa, essent l’atura d’evacuació de 0 metres.

5.3.- Nombre de sortides

Les naus destinades a l’emmagatzematge de biomassa disposen de més d’una sortida i el recorregut d’evacuació en cap cas supera els 25 m.

Les oficines disposen d’una sortida a l’exterior i el recorregut d’evacuació és inferior a 25 m.

(28)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 28 6.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

A continuació es detallen i justifiquen els equips de protecció contra incendis per cada una de les naus.

Sector Nau 1

 Detectors Nau tipus C

Risc alt

S= 505,74 m² < 800 m²

En naus de tipus C amb risc alt i superfície inferior a 800 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

 Sistema manual d’alarma S= 505,74 m² < 800 m²

No requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi

Es necessària la instal·lació de polsadors d’alarma.

 Sistema de comunicació d’alarma

Suma sectors incendi establiment industrial < 10.000 m²

NO es necessari sistema de comunicació d’alarma.

 Hidrants exteriors Nau tipus C Risc alt

S= 505,74 m² < 2.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 34A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades Nau tipus C

Risc alt

S= 505,74 m² > 500 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície superior a 500 m² destinades a emmagatzematge, es requereix instal·lació de BIE’s.

S’instal·laran BIE de 45mm, col·locades dins d’armaris metàl·lics amb portes de metacrilat. La separació màxima entre cada BIE i la més pròxima serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins la BIE més pròxima en cap cas superarà els 25 m.

El cabal mínim serà de 198l/min amb una pressió mínima a punt de llança de 2 bar. Autonomia 90 minuts.

(29)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

 Sistema d’abastament d’aigua

La instal·lació disposarà d’un dipòsit per ABA per alimentar les BIE’s. La reserva d’aigua serà de 35.640 litres.

 Ruixadors automàtics Nau tipus C Risc alt

S= 505,74 m² < 1.000 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 1.000 m² destinades a emmagatzematge, NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums Risc alt

S= 505,74 m² < 800 m² Svent= 0,5 m²/150 m²

Es disposarà d’obertures en façana per la ventilació natural de la nau. La superfície total de ventilació serà de 1,7 m².

L’entrada d’aire queda garantida amb les portes de la nau.

Sector Nau 2

 Detectors Nau tipus C

Risc alt

S= 495,07 m² < 800 m²

En naus de tipus C amb risc alt i superfície inferior a 800 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

 Sistema manual d’alarma S= 495,07 m² < 800 m²

No requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi

Es necessària la instal·lació de polsadors d’alarma.

 Sistema de comunicació d’alarma

Suma sectors incendi establiment industrial < 10.000 m²

NO es necessari sistema de comunicació d’alarma.

 Hidrants exteriors Nau tipus C Risc alt

S= 495,07 m² < 2.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

(30)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 30

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 34A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades Nau tipus C

Risc alt

S= 495,07 m² < 500 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 500 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de BIE’s.

 Ruixadors automàtics Nau tipus C Risc alt

S= 495,07 m² < 1.000 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 1.000 m² destinades a emmagatzematge, NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums Risc alt

S= 495,07 m² < 800 m² Svent= 0,5 m²/150 m²

Es disposarà d’obertures en façana per la ventilació natural de la nau. La superfície total de ventilació serà de 1,7 m².

L’entrada d’aire queda garantida amb les portes de la nau.

Nau 3

Sector Nau 3.1

 Detectors Nau tipus C

Risc alt

S= 493,75 m² < 800 m²

En naus de tipus C amb risc alt i superfície inferior a 800 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

 Sistema manual d’alarma S= 493,75 m² < 800 m²

No requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi

Es necessària la instal·lació de polsadors d’alarma.

 Sistema de comunicació d’alarma

Suma sectors incendi establiment industrial < 10.000 m²

(31)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 NO es necessari sistema de comunicació d’alarma.

 Hidrants exteriors Nau tipus C Risc alt

S= 493,75m² < 2.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 34A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades Nau tipus C

Risc alt

S= 493,75 m² < 500 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 500 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de BIE’s.

 Ruixadors automàtics Nau tipus C Risc alt

S= 493,75 m² < 1.000 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 1.000 m² destinades a emmagatzematge, NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums Risc alt

S= 493,75 m² < 800 m² Svent= 0,5 m²/150 m²

La nau disposarà de ventilació estàtica lineal a coberta. La superfície de ventilació serà de 2,5 m².

L’entrada d’aire queda garantida amb les portes de la nau.

Sector Nau 3.2

 Detectors Nau tipus C

Risc alt

S= 493,75 m² < 800 m²

En naus de tipus C amb risc alt i superfície inferior a 800 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

 Sistema manual d’alarma S= 493,75 m² < 800 m²

No requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi

(32)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 32 Es necessària la instal·lació de polsadors d’alarma.

 Sistema de comunicació d’alarma

Suma sectors incendi establiment industrial < 10.000 m²

NO es necessari sistema de comunicació d’alarma.

 Hidrants exteriors Nau tipus C Risc alt

S= 493,75m² < 2.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 34A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades Nau tipus C

Risc alt

S= 493,75 m² < 500 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 500 m² destinades a emmagatzematge, NO es requereix instal·lació de BIE’s.

 Ruixadors automàtics Nau tipus C Risc alt

S= 493,75 m² < 1.000 m²

Amb establiments tipus C amb risc alt i superfície inferior a 1.000 m² destinades a emmagatzematge, NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums Risc alt

S= 493,75 m² < 800 m² Svent= 0,5 m²/150 m²

La nau disposarà de ventilació estàtica lineal a coberta. La superfície de ventilació serà de 2,5 m².

L’entrada d’aire queda garantida amb les portes de la nau.

Sector Oficines

 Detectors

S= 75 m² < 5.000 m²

NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

(33)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

 Sistema manual d’alarma S= 75 m² < 1.000 m²

NO es requereix instal·lació de polsadors manuals d’alarma.

 Hidrants exteriors S= 75 m² < 5.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 21A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades S= 75 m² > 2.000 m²

NO es requereix instal·lació de BIE’s.

 Ruixadors automàtics

Alçada evacuació nau: 0 m

NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums

Ocupació= 8 persones < 500 persones

No requereix la instal·lació de sistemes de control de fums d’incendi.

Magatzem eines

 Detectors Nau tipus C Risc baix

S= 54 m² < 800 m²

NO es requereix instal·lació de detecció automàtica.

 Sistema manual d’alarma S= 54 m² < 1.000 m²

No requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi

Es necessària la instal·lació de polsadors d’alarma.

 Hidrants exteriors S= 54 m² < 5.000 m²

NO es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors.

(34)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 34

 Extintors

Serà necessària l’existència d’extintors portàtils d’eficàcia 21A. Aquests han d’estar a menys de 15m des de qualsevol punt d’evacuació.

 Boques d’incendi equipades Nau tipus C

Risc baix

NO es requereix instal·lació de BIE’s.

 Ruixadors automàtics Nau tipus C Risc baix

NO es necessària la instal·lació de ruixadors automàtics.

 Ventilació i eliminació de fums

Ocupació= 0 persones < 500 persones

No requereix la instal·lació de sistemes de control de fums d’incendi.

L’entrada d’aire queda garantida amb les portes de la nau.

A continuació es mostra una taula resum dels equips de protecció contra incendis a instal·lar en cada una de les naus.

Sector incendi Detectors Polsadors Alarma Hidrant Extintors BIE's Ruixadors Control fums i ventilació

Nau 1 NO SI NO NO SI SI NO NO

Nau 2 NO SI NO NO SI NO NO NO

Nau 3.1 NO SI NO NO SI NO NO NO

Nau 3.2 NO SI NO NO SI NO NO NO

Oficines NO NO NO NO SI NO NO NO

Magatzem eines NO SI NO NO SI NO NO NO

7.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ I EMERGÈNCIA

S’instal·laran equips autònoms (ubicats segons plànols) que compleixin les normes UNE 20-062-73 i 20-392-15, de manera que s’asseguri en tot moment la il·luminació del local i dels accessos i sortides per una eventual evacuació.

(35)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 En cas de fallida de l’enllumenat general, aquests equips instal·lats proporcionaran un enllumenat d’emergència alimentats amb la font pròpia d’energia, que permeti l’evacuació fàcil i segura dels ocupants cap a l’exterior.

Aquest enllumenat d’emergència haurà de poder funcionar durant un mínim d’una hora i proporcionant un nivell d’il·luminació de 1 lux en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en les zones de control de les instal·lacions tècniques i processos industrials. Aquestes condicions s’obtindran a nivell de terra considerant un factor de reflexió nul a les parets i sostres, així com un factor de depreciació de les bombetes i difusors de 0,8.

Aquesta instal·lació entrarà en servei automàticament al produir-se la fallida en la xarxa elèctrica (reducció de 70% de la tensió de subministrament).

Per tal de garantir l’eficàcia i el bon funcionament de l’enllumenat d’emergència, s’instal·larà un sistema de desactivat automàtic del mateix que permeti que romanguin els aparells carregats permanentment. Aquests aparells cal que quedin en repòs en desconnectar el corrent elèctric o quan aquest falli i no calgui llum d’emergència.

8.- SENYALITZACIÓ

Es senyalitzaran les sortides d’ús habitual i d’emergència, així com els equips de protecció contra incendis descrits en els punts anteriors mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1, amb les següents dimensions:

- 210 x 210mm quan la distància d’observació de la senyal no passi de 10m.

- 420 x 420mm quan la distància d’observació sigui entre 10 i 20 metres.

- 594 x 594mm quan la distància d’observació sigui entre 20 i 30 metres.

Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament de l’enllumenat normal.

(36)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 36 Annex 2: JUSTIFICACIÓ CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

(37)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

ÍNDEX:

1.- RISC DE CAIGUDES

2.- RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 3.- RISC D’AÏLLAMENT EN RECINTES

4.- RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ NO ADEQUADA 5.- RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 6.- RISC D’OFEGAMENT

7.- RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 8.- RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN RAIG 9.- ACCESSIBILITAT

(38)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 38 1.- RISC DE CAIGUDES (DB SU 1)

1.1.- Lliscament del terra

S’utilitzarà un terra de classe 3 amb una resistència al lliscament superior a 45 per les naus d’emmagatzematge.

En les zones comuns i els banys s’utilitzarà un terra de classe 2 amb una resistència de lliscament compresa entre 35 i 45. En les oficines s’utilitzarà un terra de classe 1 amb una resistència al lliscament compresa entre 15 i 35.

1.2.- Discontinuïtats del paviment

El sòl complirà amb les següents condicions:

a. Desnivells i buits: el terra estarà anivellat i no presentarà buits b. Barreres per limitar zones de circulació: no n’hi ha

c. Esglaons aïllats: no n’hi ha

1.3.- Desnivells

Protecció dels desnivells: Les naus disposen de finestres fixes, sent nul el risc de caiguda des de les mateixes.

 Escales i Rampes

Escales d’ús restringit NO PROCEDEIX

Escales d’ús general NO PROCEDEIX

Rampes NO PROCEDEIX

Passadissos escalonats d’accés a localitats en grades i tribunes NO PROCEDEIX

Escales fixes NO PROCEDEIX

 Neteja de vidres exteriors: (h  6m) NO PROCEDEIX

2.- RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT (DB SU 2)

 Impactes

Impactes amb elements fixes

 Els llindars de les portes serà de 2,00 m com a mínim

 Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i estiguin situats sobre zones de circulació estaran situats a una altura mínima de 2,20 m

 Els elements sortints de les parets de les zones de circulació no volaran més de 0,15 m en les zones d’altura compresa entre 1,10 i 2,20 m a partir del terra

 Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats d’altura inferior a 2,00 m (trams d’escala) disposant elements fixes que restringeixin l’accés

(39)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

Impactes amb elements practicables NO PROCEDEIX

Impacte amb elements fràgils

La composició i tractament del vidre de les portes li permetrà resistir un impacte de nivell 3 (segons UNE EN 12600:2003) sense trencar-se.

Impacte amb elements insuficientment perceptibles

Les superfícies envidriades que puguin confondre’s amb portes o obertures estaran proveïdes de senyalització situada a una altura inferior entre 0,85 m i 1,10 m i a una altura superior de 1,50 m i 1,70m.

 Atrapament NO PROCEDEIX

3.- RISC D’AÏLLAMENT EN RECINTES (DB SU 3) NO PROCEDEIX

4.- RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ NO ADEQUADA (DB SU 4)

 Enllumenat normal en zones de circulació: s’instal·larà un enllumenat capaç de proporcionar un nivell d’il·luminació mínim 50 lux.

 Enllumenat d’emergència a. Posició

- Es col·locaran a una alçada mínima de 2,00 m - Es situaran: (veure plànol)

o Portes de sortida.

o Marcant equips de protecció contra incendis i quadres elèctrics.

o Marcant recorregut d’evacuació.

b. Característiques

- Es tractarà d’una instal·lació fixa, proveïda de font pròpia d’energia i entrarà en funcionament quan la tensió sigui menor que el 70% del seu valor normal.

- L’enllumenat d’emergència arribarà al 50% del nivell d’il·luminació requerit als 5 s d’entrar en funcionament i al 100% als 60 s.

- Durant 1 h, a partir del moment en que es produeix la fallada, la instal·lació complirà les següents condicions de servei:

a. En el recorregut d’evacuació la il·luminància horitzontal en el terra serà superior o igual a 1 lux al llarg de l’eix central i de 0,5 lux a la banda central que compren la meitat de l’amplada del recorregut.

b. En els punts on es trobin situats equips de seguretat i quadres de distribució d’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà com a mínim de 5 lux.

c. Al llarg de la línia central del recorregut d’evacuació la relació entre la il·luminància màxima i la mínima serà menor que 40:1

d. El nivell de il·luminació establert s’ha obtingut considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i considerant un factor de manteniment que contempli la

(40)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 40 reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i l’envelliment de les làmpades.

e. El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades serà 40.

 Il·luminació de les senyals de seguretat

 La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal serà almenys de 2 cd/m² en totes les direccions de visió.

 La relació entre luminància màxima i mínima dins del color blanc o de seguretat no serà superior a 10:1

 La relació entre luminància L blanca i luminància L color >10, no serà menor que 5:1, ni major que 15:1

 Les senyals de seguretat estaran il·luminades al menys al 50% de la il·luminació requerida als 5 s, i al 100% als 60 s.

5.- RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ (DB SU 5) NO PROCEDEIX

6.- RISC D’OFEGAMENT (DB SU 6) NO PROCEDEIX

7.- RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT (DB SU 7)

Al tractar-se d’un establiment industrial, aquest document no li és d’aplicació.

8.- RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN RAIG (DB SU 8) NO PROCEDEIX

9.- ACCESSIBILITAT (DB SUA 9) NO PROCEDEIX

(41)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107

Annex 3: JUSTIFICACIÓ CTE DB HE ESTALVI D’ENERGIA

(42)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 42 ÍNDEX:

1.- LIMITACIÓ DEMANDA ENERGÈTICA

2.- RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

3.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 4.- CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 5.- CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTÀICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA

(43)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 1.- LIMITACIÓ DEMANDA ENERGÈTICA

L’ús de l’establiment projectat és un dels exclosos per aquest document bàsic.

NO PROCEDEIX 2.- RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Les instal·lacions de calefacció i climatització compliran el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

3.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

Malgrat l’ús de l’establiment projectat és un dels exclosos per aquest document bàsic, es justifiquen a continuació les solucions adoptades per l’estalvi d’energia en la instal·lació d’il·luminació de les oficines.

- Amb les obertures realitzades a la façana assegurem l’aprofitament de la llum natural.

- El sistema d’encesa i apagat serà manual. Les zones d’ús esporàdic disposaran de control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència o sistema de temporització.

4.- CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA L’ús de l’establiment projectat és un dels exclosos per aquest document bàsic.

NO PROCEDEIX

5.- CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA

L’ús del local projectat no és un dels que fa referència aquesta secció del present document bàsic.

NO PROCEDEIX

(44)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 44

DOCUMENT 2: PRESSUPOST

(45)

VISAT L-47939

Exp: 20130022/1107 CAPÍTOL 01 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

01.01 u Extintor automàtic pols seca,abc,12kg,eficàcia

34A-144B,manòmetre,percussor tèrmic+dispar man.,inst.

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

_______________________

13,00 109,55 1.424,15 01.02 u Extintor automàtic pols seca,ABC,6kg,eficàcia

13A-89B,manòmetre,percussor tèrmic+dispar manual,inst.

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

_______________________

3,00 93,38 280,14 01.03 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN

54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

_______________________

10,00 21,16 211,60 01.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

_______________________

175,00 1,90 332,50 01.05 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió

roscada+munt.superf.

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

_______________________

175,00 3,01 526,75

01.06 u Sirena

electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,col.ext.

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

_______________________

4,00 41,03 164,12 01.07 u BIE-45,armari xapa pintada,porta xapa pintada,(mànega 20m

)p/col.superf. inclòs p.p.acces.+connexió+muntatge

Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial

abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar

superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

_______________________

2,00 437,36 874,72

(46)

VISAT L-47939

Tècniques Energètiques Urgell SLU – Joan Tous,1 local 3 – 25300 Tàrrega 46

01.08 Xarxa canonades per a BIE's

Xarxa de canonades per a boques d'incendi equipades

_______________________

1,00 3.644,00 3.644,00

01.09 u Grup pressió incendis 50m3/h,5bar-6bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jockey,munt.s/bancad.

Grup de pressió per a instal·lacions contra incendis de cabal 50 m3/h, com a màxim, pressió mínima de 5 bar i màxima 6 bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i muntat sobre bancada

_______________________

1,00 4.843,62 4.843,62 01.10 u Llum d'emergència,no

permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 200-240lúmens,auton<2h, preu mitjà,col.superf.

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

_______________________

24,00 122,77 2.946,48 01.11 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies

evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

_______________________

43,00 11,24 483,32 01.12 Protecció estruct. ppal. port. naus existents

Protecció estructura principal portant de les naus existents d'emmagatzematge amb pintura ablativa, per una classificació d'estabilitat al foc de 90 minuts.

_______________________

1,00 7.168,75 7.168,75 _______________

TOTAL CAPÍTOL 01 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ... 22.900,15 ______________

TOTAL ... 22.900,15

El pressupost d’execució material de la instal·lació objecte d’aquest projecte ascendeix a VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.- (22.900,15 €).

17. 06. 2013 Num. L-47939

Albert Farrás Balasch (col. 8997)

SERVEI CERTIFICAT ISO 9001:2000

VISAT

(47)

VISAT L-47939

(48)

VISAT L-47939

(49)

VISAT L-47939

(50)

VISAT L-47939

(51)

VISAT L-47939

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :