LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS. INTRODUCCIÓ

18  Download (0)

Full text

(1)

LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES

ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS. INTRODUCCIÓ

Isabel Alonso Cap de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme

26 de novembre 2012

(2)

Evolució de la intervenció administrativa de les activitats

Anys 60-1999

Activitats classificades: Decret 2114/1964 d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses (RAMINP):

– Llicència integrada (llicència d’instal·lació) – Acta de comprovació (llicència d’obertura) – Llista oberta.

Activitats innòcues: Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya de 1995 (ROAS):

– Llicència o comunicació amb efectes diferits.

Espectacles i activitats recreatives: Llei 10/1990 de policia dels espectacles, les activitats recreatives i establiments públics de Catalunya.

–Llista oberta (inclou equipaments esportius, socials, culturals....).

–Llicència específica segons Reglament de policia de l’espectacle estatal (1982).

• Els equipaments públics no estan subjectes a intervenció específica. Havien de complir la normativa sectorial: prevenció d’incendis...

(3)

Incorporació Espanya a l’UE

1. Directiva IPPC 96: control integral de la contaminació (Directiva 2008 i Directiva 2010)

2. Directiva Bolkenstein o de Serveis 2006: del control preventiu al control a posteriori

Evolució de la intervenció administrativa de les activitats

(4)

Any 1999-2009

Activitats classificades: Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA).

– Integra aspectes ambientals i prevenció d’incendis.

– Llista oberta.

– Llicència o comunicació en funció de la incidència ambiental.

– Inclou activitats de titularitat pública i privada.

– Els equipaments esportius, culturals i d’espectacles i activitats recreatives es subjecten a llicència ambiental.

– S’estableix expressament que en els establiments de titularitat pública la intervenció ambiental s’inclou en la tramitació municipal del projecte (ROAS).

– L’ordenança tipus de la Diputació preveu que quan l’activitat es gestioni de forma indirecta (concessions) els concessionaris hauran de demanar la llicència i seran responsables del manteniment de les condicions.

Espectacles i activitats recreatives: No hi ha canvis.

Activitats innòcues: No hi ha canvis.

Evolució de la intervenció administrativa de les activitats

(5)

Des del 2009

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

– Només contempla els aspectes ambientals i accidents greus-

– Subjecta les activitats a llicència o comunicació en funció de la seva incidència ambiental.

– Llista tancada.

– No hi ha reglament.

– La intervenció ambiental dels espectacles i les activitats recreatives s’integra en els procediments d’intervenció regulats a la Llei 11/2009, d’espectacles i activitats

recreatives.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives (LEPAR)

– Desplegada pel Decret 112/2010 que conté el catàleg. És una llista tancada?

– Subjecta les activitats a llicència o a comunicació prèvia en funció de l’aforament.

– La intervenció integra els aspectes de policia d’espectacle (seguretat de les persones); prevenció d’incendis i intervenció ambiental.

Evolució de la intervenció administrativa de les activitats

(6)

Evolució de la intervenció administrativa de les activitats

Des del 2009

Llei 3/2010, del 18 de febrer, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestrctures i edificis

– Annex I: Informe preventiu Generalitat i acte de comprovació EAC

– Resta: Intervenció segons el que disposin els ajuntaments per ordenança

Activitats amb llicència específica: centres de culte, habitatge d’ús turístic, piscines..

Activitats sense regulació: activitats socioculturals (museus, biblioteques....); comerços de menys de 400 metres; comunicació o declaració responsable segons estableixin les ordenances però intervenció en matèria d’incendis, intervenció en matèria de seguretat alimentària.

• Els ajuntaments han de simplificar i coordinar tots aquests procediments.

(7)

• Drets constitucionals:

– Dret a la inviolabilitat del domicili.

– Dret a la intimitat personal i familiar.

Dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i deure de conservar-lo.

Dret a la llibertat d’empresa.

• Competències que els ens locals han de prestar obligatòriament (art. 25 LBRL):

– Seguretat en llocs públics.

– Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

– Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística.

– Patrimoni històric artístic.

– Protecció del medi ambient.

– Protecció de la salubritat pública.

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

Àmbits en què poden intervenir: competències de l’Administració local

(8)

• Aquestes competències s’exerceixen d’acord amb allò que estableixin les lleis estatals i autònomiques (p.ex: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

determina quines són les competències municipals en aquesta matèria).

• Les lleis han de reconèixer competències als ens locals en les matèries de l’article 25 de la LBRL.

• Què passa si no hi ha llei estatal o autonòmica? Principi de subidiarietat (art. 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local):

“El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos".

Exemple: Ordenança d’olors de Lliçà de Vall (sentència TS 30/1/2008

)

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(9)

Instruments per exercir les competències relatives a l’activitat dels ciutadans (art. 84 LBRL):

• Ordenances i bans (potestat normativa).

• Sotmetiment a llicència prèvia i altres actes de control preventiu.

• Sotmetiment a comunicació prèvia i declaració responsable.

• Sotmetiment a control posterior a l’inici de l’activitat, als efectes de verificar el compliment de la normativa que la reguli.

• Ordres d’execució i prohibicions.

I el planejament urbanístic: Article 27 Llei 11/2009

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(10)

Com ha afectat la Directiva 2006/123/CE de relativa als serveis en el mercat interior la potestat d’intervenció de les activitats?

•El règim normal d’intervenció administrativa de les activitats i establiments és el de comunicació prèvia i declaració responsable.

•La intervenció prèvia mitjançant llicència, autorització o qualsevol altra forma és excepcional.

•Només es pot exigir llicència quan concorri una de les raons d’interès general següents:

•Protecció del medi ambient

•Protecció del patrimoni històric artístic

•Seguretat i salut públiques

•Ús privatiu i ocupació del domini públic

•La llicència ha de ser una mesura proporcionada i no discriminatòria.

•El silenci administratiu és positiu llevat que raons imperioses d’interès general justifiquin el silenci negatiu.

•La responsabilitat és dels titulars i dels tècnics que signen els projectes i certificats.

•Els ajuntaments hauran de fer plans d’inspecció amb la finalitat de comprovar que les activitats compleixin la normativa sectorial que els sigui aplicable.

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(11)

Què és una llicència?

• Acte administratiu de control previ a l’exercici d’una activitat per mitjà del qual es permet l’exercici d’un dret que ja té el ciutadà.

• Controla amb caràcter previ que es compleixen els requisits per exercir un dret o iniciar una activitat.

• Té caràcter reglat.

És “real”.

Què és una comunicació prèvia?

“Document subscrit per la persona interessada amb què posa en coneixement de

l’Administració pública competent fets o elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat tot indicant els aspectes que el poden condicionar, i que

s’acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial” (art. 36 Llei 26/2010).”

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(12)

Què és una declaració responsable?

“...el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva

responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat per al seu exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici.” (art. 35 Llei 26/2010).

Trets comuns a la de declaració responsable i a la comunicació prèvia

• La presentació de la comunicació o de la declaració responsable habiliten per a l’exercici de l’activitat.

• Són independents d’altres llicències (p.ex: ocupació de domini públic).

• L’Administració ha de comprovar la documentació.

• Es poden subjectar a taxa.

• Els titulars i els tècnics que signen projectes i certificats són responsables del compliment dels requisits previstos a la normativa sectorial aplicable a l’activitat.

• Els ajuntaments han de fer plans d’inspecció.

• La inexactitud, la falsedat, o l’omissió de dades de caràcter essencial comporten deixar sense efecte la comunicació o la declaració responsable.

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(13)

Diferències:

• Els efectes de la comunicació són “reals”: se’n poden transmetre els efectes.

• Les declaracions responsables són “personalíssimes”. Si hi ha una transmissió de l’activitat s’han de tornar a presentar les declaracions responsables

.

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(14)

Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans d’acord amb les competències que els atribueixen les lleis estatals i autonòmiques.

Principi de subsidiarietat: els ajuntaments poden regular els àmbits materials sobre els quals tinguin competència encara que no estiguin regulats per cap llei

.

Els ajuntaments tenen potestat per intervenir l’activitat dels ciutadans en els àmbits sobre els quals tinguin competència i amb els mitjans de l’article 84 LBRL

El fet que la comunitat autònoma hagi atorgat una llicència per a una activitat no eximeix el seu titular de sol·licitar la llicència municipal o de presentar la comunicació o declaració

responsable que correspongui a l’administració municipal

La potestat dels ens locals d’intervenir les activitats

(15)

Principi d’aplicació a la intervenció de les activitats i instal·lacions:

– Intervenció mínima – No discriminació

– Respecte a la llibertat individual – No arbitrarietat

– Eficàcia i eficiència

– Bona fe i confiança legítima – Proximitat

– Imparcialitat

– Simplificació i racionalitat administrativa – Transparència i accessibilitat

Principis que regeixen la intervenció administrativa

(16)

Els principi d’intervenció mínima (art. 33 Llei 26/2010), de proporcionalitat i de no discriminació:

“Les administracions públiques de Catalunya que en l’exercici de les competències respectives estableixin mesures que limitin l’exercici de drets individuals col·lectius o exigeixin el compliment de requisits per al desenvolupament d’una activitat, han

d’escollir la mesura menys restrictiva, motivar la necessitat de la mesura per a la protecció de l’interès general i justificar-ne l’adequació per a aconseguir les

finalitats que es persegueixen, sense que en cap cas es produeixin diferències de tracte discriminatòries.”

Principis que regeixen la intervenció administrativa

(17)

Drets establerts a les lleis reguladores del procediment administratiu (Llei 30/1992 i Llei 26/2010):

– Dret a una bona administració:

 Dret a què l’actuació administrativa sigui proporcional.

 Dret al tràmit d’audiència i a formular al·legacions.

 Dret a què l’Administració resolgui dins de termini.

 Dret a no haver d’aportar documents que ja té l’Administració:

“Els ciutadans només han de presentar les dades o els documents exigits per les normes aplicables al procediment i, no han de presentar els que ja es trobin en poder de les administracions públiques, si bé en aquest cas se’ls pot requerir que facilitin informació sobre l’expedient, actuació o arxiu en què es troba la dada o el document.”

– Dret a fer servir el canal de comunicació que desitgin d’entre els disponibles.

Drets dels ciutadans en la seva relació amb l’administració

(18)

– Dret a presentar documents en qualsevol registre de l’administració destinatària i per qualsevol mitjà.

Els documents dirigits als ajuntaments es poden presentar en qualsevol registre de la Generalitat.

– Dret dels interessats en un procediment en tràmit a accedir a l’expedient i a obtenir còpia dels documents que en formen part.

– Dret a obtenir informació veraç i de qualitat: dret a obtenir informació sobre els procediments de competència de les administracions públiques.

– Finestreta única: En els procediments sobre l’exercici d’activitats econòmiques els promotors han de poder fer els tràmits per via telemàtica i obtenir via web la

informació següent en relació amb l’activitat que vulguin dur a terme: requisits, procediments i tràmits, òrgans competents

Drets dels ciutadans en la seva relació amb l’administració

Figure

Updating...

References

Related subjects :