LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES

145  44  Download (0)

Full text

(1)Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 320 PLACES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu de 320 places de la categoria d’auxiliar d’administració general de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, el Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, fent ús de les facultats i les competències que té atribuïdes per delegació de l’Alcaldessa, i d’acord amb el que disposa la base 5 del procés selectiu, ha aprovat la llista provisional per decret de 20 de maig de 2021, per la qual cosa es fa pública d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria. D’acord amb el previst a l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es concedeix un termini d’esmena de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, del 21 de maig al 4 de juny, ambdós dies inclosos, per a la presentació d’al·legacions. Tal i com s’estableix a la base 5 de la convocatòria, a la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses s’indicarà quines persones aspirants hauran de realitzar la prova de català i castellà. ACREDITACIO DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ: Les persones aspirants que disposin de la documentació acreditativa del català i que encara no l’hagin aportat podran presentar-la: -. -. Durant el termini de presentació d’esmenes d’aquesta llista, accedint de nou al tràmit i adjuntantla a l’apartat corresponent. Presentant-la fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocòpia.. Recordem que totes les persones aspirants que es troben en les situacions recollides al punt 4 de l’Annex de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, poden aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol Institut d'Educació Secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.. Nota: Es recomana que les persones aspirants que encara no hagin aportat la documentació acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana ho facin el més aviat possible per determinar la seva exempció, si s’escau.. ACCÉS AL TORN DE RESERVA Les persones aspirants que han sol·licitat prendre part en el torn de reserva rebran un correu electrònic amb un identificador únic i personal. Página 1 de 145.

(2) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. Aquesta mesura permetrà preservar la seva identitat pel que fa a la seva condició legal de persones amb discapacitat en aquelles publicacions o tràmits en què sigui necessari indicar aquest fet. Per aquest motiu es procedeix a publicar la relació de persones que han manifestat la seva voluntat de participar en aquest torn, identificant-les únicament pel seu codi personal, en l’apartat “Persones aspirants en el torn de reserva”. La comunicació de l’identificador es durà a terme en l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud de participació, tret que en l’exercici del dret de rectificació s’hagués indicat una adreça diferent amb posterioritat.. IMPORTANT: Es recorda a les persones aspirants amb un (*) a la columna PENDENT EVO que per tal de ser defintivament incloses en aquest torn, hauràn d’aportar el dictamen emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) del Departament de Benestar Social i Família. El referit dictamen s’haurà de presentar durant el període d’esmena, fins a 10 dies hàbils posteriors a la data de publicació d’aquesta llista provisional. Igualment se’ls informa que en cas contrari passaran a integrar el TORN LLIURE.. ACREDITACIÓ D’ADEQUACIONS EN EL TORN LLIURE Les persones aspirants que han optat al torn lliure i que han indicat en la seva sol·licitud que necessiten alguna adaptació de temps i/o mitjans materials per a la realització de les proves, han d’aportar també un dictamen emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) del Departament de Benestar Social i Família indicant les adequacions necessàries. Aquest dictamen l'hauran de presentar dins els 10 dies hàbils posteriors a la data de publicació de la llista provisional. PERSONES ASPIRANTS ADMESES. DNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. COGNOMS I NOM. ****9141Y AALIEN EL SANNOUNI, NAJAT ****8404H ABAD PEREZ, MIREIA ****5028Z ABADIA CAMON, IRENE ****0140H ABADIR AYAD, MARINA ****0111X ABARCA YEBRA, EVA MARIA ****9457S ABAURREA PLANAS, LAURA ****2908N ABAURREA RUIZ, DANIEL ****7219M ABELLAN VALLE, MIRIAM ****5006P ABELLEIRA RODRIGUEZ, MARIA TERESA ****3395V ABELLO ROCA, SERGI ****3848B ABELLÓ TRILLA, FRANCESC XAVIER ****0306A ABESO ONGUENE, FELISA OSIE ****3395S ABIETAR JIMENEZ, LUISA ****2601H ABION GABALDON, RAQUEL ****0519M ABREU ABREU, MARÍA ELENA ****2401D ACEDO MARTINEZ, EVA. Página 2 de 145.

(3) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. COGNOMS I NOM. ****2265C ADEBA MARGENAT, IRATI ****3658J ADELL FONTVILA, JOSEP ****5781L ADELL GARCIA, LEONOR ****3290N ADRIA PANIAGUA, XAVIER ****5309M ADRIA PERELLO, FRANCESC ****0748Z ADROVER GARCIA, MIQUEL ****6289G ADZERIAS FORN, MARC ****8847K AFUERA CASANOVA, LORENA ****6732Z AGANA EL HICHOU, MOHAMMED ****8880N AGRAMUNT MEDINA, SANDRA ****0319K AGUADO MASMITJA, ANTONIO ****5036V AGUAYO DÍEZ, M ISABEL ****7383M AGUD LLORCA, CRISTINA ****2942Y AGUD SANCHEZ, MARTA ****1840M AGUDO MOLANO, LAURA ****2582L AGÜERA ILLESCAS, JOAQUÍN ****8058P AGÜERA ILLESCAS, MARÍA DOLORES ****7576Z AGUERO CONCHILLO, ANTONIA ****2971F AGUIAR FRANCO, MARIA CARLOTA ****2655N AGUILAR CAMPDEPADRÓS, ROSER ****2637A AGUILAR CID, MARTA ****5224P AGUILAR GARCIA, MIREIA ****5950J AGUILAR NOTARIO, SARA ****8454F AGUILAR VALLES, ROSANNA ****5448Y AGUILERA CRUZ, LIDIA ****1574Y AGUILERA CUESTA, LAURA ****7931L AGUILERA GOMEZ, REBECA ****6665C AGUILERA PEREZ, IRENE ****1791Z AGUILERA PORRAS, M LLUÏSA ****1414J AGUILO GARCIA, EVA ****8709T AGUILO INGLADA, ROSA ****3601Q AGUIRRE PERSIA, SONIA ****8223Y AGULLO COMELLA, M. ASSUMPTA ****8255Y AGULLÓ CORREA, MARC ****3759G AGUT QUIJANO, TATIANA ****4647L AHARRAT EL ALLOUCH, MOSTAPHA ****5762G AHMIDA HAMED, BUCHMA ****4865W AIMI, LUCA ****2559J AIRALDI PEREIRA, ALEJANDRA ****9252L AKHTAR AKHTAR, NURY ****8799Y ALABALL CABRERA, MARIA LOURDES ****3542D ALAMINOS MARTÍNEZ, JUDIT ****2080J ÁLAMO SALA, JORDI Página 3 de 145.

(4) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102. COGNOMS I NOM. ****5659P ALARCON LOPEZ, VERONICA ****3931K ALARCON, MERCEDES ****0900G ALASA RICO, EVA ****5631X ALBA ALCALDE, MONICA ****9263W ALBA JIMENEZ, ANA ****2486E ALBA PEREZ, LLUIS ****2117C ALBALADEJO DOMINGUEZ, SILVIA ****0709X ALBALAT GIMENO, ONA ****0865W ALBALAT SANCHO, GEMMA ****7117Y ALBAREDA I COLILLES, LAIA ****5709S ALBAREDA VALL, NURIA ****7565L ALBARRACIN HERAS, MONICA ****3659D ALBEROLA MARTINEZ, MONICA ****9070E ALBEROLA PEREZ, JOSEP FRANCESC ****5507V ALBERT CESPEDES, PILAR ****1140M ALBERT SANCHO, CARLOS ****0446Q ALBERTIN CARBO, MARIA TERESA ****2806W ALBILANI PRIETO, OLGA ****1541Z ALBIOL CABREJAS, GLORIA ****4660S ALCACER GUIRAO, ALBERT ****2200E ALCAIDE CAMACHO, BEATRIZ ****2199K ALCAIDE CAMACHO, DAVID ****2198C ALCAIDE CAMACHO, SERGIO ****1080A ALCAIDE CRUZ, DANIEL ****0088Q ALCAIDE VICENS, ANNA ****7246S ALCAINE AGUILAR, MIREIA ****5496R ALCAINE GARIZUAIN, RAQUEL ****7796C ALCALA MUÑOZ, MARINA ****1466T ALCALDE XICOLA, NURIA ****1927Q ALCÁNTARA MARTÍNEZ, ERIC ****0358T ALCANTARA MORENO, SAMUEL INALDO ****8630E ALCANTARA ODENA, NURIA ****3265K ALCAZAR ZAFRA, ESTHER ****0510F ALCODORI GARCÍA, ELISA MARIA ****7253Y ALCODORI GARCIA, MARIA JOSÉ ****6744P ALCÓN ALVAREZ, JOSÉ JUAN ****8413Q ALCOVERRO LAGUNAS, IRENE ****4809N ALCOVERRO SERRA, NÚRIA ****5077K ALCOVERRO VIDAL, MARIA ****1323C ALDANA MATO, MARCELO ****8230V ALDAO JANER, MARC ****2409L ALDEAMIL VISUS, MARGARITA ****8923J ALEDO CAÑADAS, ALEXANDRA Página 4 de 145.

(5) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145. COGNOMS I NOM. ****4551B ALEGRE CABRERA, PABLO ****3874P ALEGRE MOMPEÁN, ANDREA ****7978H ALEIXANDRE ZAMORA, RAQUEL ****5364E ALEMANY BONASTRE, JORDI ****2290L ALEMANY GOSALVES, JORDI ****4951P ALEMANY SADURNI, FERRAN ****5418H ALEU PADROS, ELISENDA ****8601V ALFARO PEREZ, ALBA ****6436J ALFONSO BERNAL, JUAN ANTONIO ****0533T ALFONSO PÉREZ, ROSA Mª ****7602E ALFONSO PORTELA, SAMARA ****2428R ALFONSO PRIETO, PATRICIA ****1258F ALFONSO ZARAGOZA, PATRICIA ****3284T ALGARA MOUY, INES ****1031E ALGARRADA MARTINEZ, IMMA ****5964G ALGAS SANTIAGO, MARIA DEL TRANSITO ****4405W ALGUACIL GALLARDO, MARIA JOSEFA ****4049T ALGUETA OSTÁRIZ, RUTH ****6983S ALIQUE PONCE, SION ****2512P ALIU ROTGER, ESTHER ****0077M ALLEPUZ AUMATELL, SILVIA ****9601V ALLOZA QUESADA, MARC ****9880C ALLOZA SANCHEZ, MARTA ****6633C ALLUT GRILLOT, DAVID ****4948L ALMAZOR ESCARTIN, ALBERTO ****3749B ALMECIJA MORA, JUAN DE DIOS ****5438B ALMENDROS ARIMANY, MARC ****9742S ALMENDROS SILVA, LORENA ****4004X ALMIRALL ELIAS, ANA ****0598Q ALMOR MARTIN, MARTA ****5451B ALONSO APARICIO, JUAN ANDRES ****7476A ALONSO ASTRAIN, CRISTINA ****1194Z ALONSO BORREGO, RUTH ****3756H ALONSO CID, BEATRIZ ****2141B ALONSO CROZET, NICOLÁS ****9399H ALONSO DAMONT, LLIVIA ****6862Z ALONSO FERNÁNDEZ, ROMAN ****1638S ALONSO FUSTER, JOAN ****0435M ALONSO GALLEGO, BEATRIZ ****7694S ALONSO GARCIA, MIGUEL ****9445X ALONSO GUTIERREZ, CARLA ****7239S ALONSO GUTIERREZ, PEDRO ****9060D ALONSO IZQUIERDO, ROSA Página 5 de 145.

(6) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188. COGNOMS I NOM. ****8654L ALONSO LORENTE, SILVIA ****9960M ALONSO MARTINEZ, MARIA ISABEL ****0317Y ALONSO MARTINEZ, MONICA ****5345H ALONSO MATEO, ELENA ****3149Y ALONSO ORTEGA, OLGA ****6033E ALONSO RODA, LUIS ****7744M ALONSO RUIZ, ANGEL ****8630B ALONSO RUIZ-RUANO, LAURA ****0938E ALONSO SAEZ, NURIA ****4050B ALONSO SÁNCHEZ, ALEX ****7346D ALONSO SANCHEZ, RUTH ****5872P ALONSO SERRASOLSAS, MARINA ****7001N ALONSO VIVAS, MIRIAM ****1175H ALOS ADELANTADO, LAURA ****1434A ALOUANE NOVOA, JESSIA NADIA ****2027X ALQUEZAR BLANES, NURIA ****0937E ALSINA CLARIANA, MIREIA ****8738D ALSINA COSTABELLA, EULALIA ****5742M ALSINA CUBILES, MERITXELL ****7051M ALSINA REQUENA, ROGER ****4326E ALTEMIR SAYAGO, MARIA DEL CARMEN ****9549W ALTIMIRA AVALOS, ELENA ****3895R ALTOZANO ADAN, ROCIO ****4206Q ALUCHA ESCOBAR, ARTUR ****1821P ALVARADO RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO ****7006B ALVAREZ ALAGUERO, AITANA ****6941G ALVAREZ AMORES, ELISABET ****1692D ALVAREZ CHIMENO, JUAN JOSE ****8374S ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO ****4886K ALVAREZ GARCIA, M. DOLORES ****4978G ÁLVAREZ IÑIGUEZ, ELENA ****5412F ALVAREZ JULIO, CARMEN MARIA ****4554E ÁLVAREZ MUÑOZ, ÀNGELA ****4555T ÁLVAREZ MUÑOZ, JOAQUÍN ****2875S ALVAREZ NADAL, REBECA ****1787J ALVAREZ PARDO, VANESA ****6523N ALVAREZ PITARQUE, JORDI ****0651X ALVAREZ PRADOS, MARIA CARMEN ****1468S ALVAREZ PUERTA, MARIA DEL MAR ****1308J ALVAREZ PUERTO, ANDREA ****5759J ALVAREZ PULPILLO, FERNANDO MANUEL ****2800P ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE ****9478H ALVAREZ SANAHUJA, PAULA Página 6 de 145.

(7) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231. COGNOMS I NOM. ****7405X ÁLVAREZ SÁNCHEEZ, ALBERT ****8570S ALVARO CABALLERO, OLGA ****0583Y ALZUETA COMIN, SANDRA ****1741L AMADO GARRIDO, MELANI ****1408K AMARILLO GARRIDO, MARTA ****7383K AMAT BOVER, JUDITH ****3560D AMAT ROCA, MAGDALENA ****5715E AMAT TAULER, GABRIEL ****3548G AMELA TOMAS, ESTHER ****6993F AMGHAR AIT MOUSSA, OUMAYA ****0559Q AMIGO BATET, NURIA ****0581E AMIGO MUR, ANA MARÍA ****0267M AMIR ALCALDE, VICTOR ****0831Q AMOR BRITO, SÍLVIA ****5077R AMORES SEGOVIA, SONIA ****8604K AMOROS ALONSO, MARTA ****0745Z AMOROS VALLS, JORDI ****0717S ANCHELERGUES ABARCA, ALBA ****1112Z ANDINO POL, LORENA ****7419E ANDORRA BORRULL, SONIA ****8597W ANDRADE QUEIROZ, LEANDRO ****7739L ANDRADES ESPINOSA, SILVIA ****2469L ANDRÉS OCAÑA, JUAN ****3611W ANDREU BARRIERAS, SUSANA ****0029C ANDREU FERNANDEZ, ESTHER ****3764H ANDREU SANAHUJA, OLGA ****5122V ANDREU SOLER, MARIA ****9381J ANFRUNS CARRERAS, ISAAC ****6653G ANGLES ESCARDIVOL, GISELA ****3903C ANGOSTO TORT, ESTER ****8091R ANGULO FEO, RICARDO ****4410F ANGULO SÁNCHEZ, ADAIA ****3450F AÑON GASCON, LAURA ****3168C ANORO BAREA, NADIA ****2543X ANTEQUERA DEVESA, FRANCESC ****5817L ANTEQUERA STEVENSON, CRISTINA ****2533E ANTIUS MISSE, LOURDES ****9749N ANTOLIN REYES, MARIA ANGELES ****5269H ANTON LUCAS, ARANZAZU ****6978V ANTON MARQUEZ, ANA MARIA ****6476Q ANTÓN SILVESTRE, MARISA ****3157D ANTONIO GARCIA, CONCEPCIO ****0816V ANWAR BARBARA, M. XAIDA Página 7 de 145.

(8) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274. COGNOMS I NOM. ****5743T ANWAR BEGUM, MOHAMMAD NADEEM ****7704D ANZALDO GOMEZ, MARIA STEFANY ****6270W APARICIO BRESCO, GISELA ****9304H AQUILES MARÍN, SILVIA ****2086B ARABOU ALVAREZ, LAILA ****7063S ARAGON GARCIA, MANEL ****4875G ARAGON VEGA, DANIEL ****5888E ARANDA AVILÉS, ADRIÀ ****2980H ARANDA GOÑI, RICHARD WALDYR ****4685V ARANDA GUADAN, ZOE ****1686V ARANDA MIRA, CARLOS ****4059F ARAUZO DIEZ, MARIA NURIA ****9009M ARAZOLA CARRETERO, RAFAEL ****7054V ARBOLI CALBET, CONXITA ****7918L ARBOS MARCHANTE, LAURA ****1978M ARCALIS GUAUS, MARTA ****4480H ARCOS ASENCIO, ALBERT ****4882S ARCOS MUÑOZ, SILVIA ****9611G ARDEBOL MATA, NEREA ****9312B ARDERIU BOFILL, RAIMON ****3099X ARENAS MARCHAL, SUSANA ****3003C ARENAS MARQUEZ, SERGIO ****8954X ARES GARABOA, RAQUEL ****0711L ARGUDO ALVAREZ, ANTONIO ****0397P ARILLA ALPIN, Mª ANTONIA ****8187V ARMAYONES BORRALLO, SOLEDAD ****8008W ARMENGOL AUGUSTO, MARIA DEL MAR ****1789R ARMENGOL ROIG, EULALIA ****9574N ARMENTEROS GARCIA, JOSE ****0349C ARNAIZ ZUAZQUITA, ANA ****1258G ARNAL JOVE, MONICA ****2031W ARNAU PAYÁ, JORDI ****0182L AROCA GARCIA, TONI ****9531M ARQUEROS LÁZARO, JOSEP ****3020X ARRANZ BOYERO, MARIA DEL MAR ****8389C ARRATIBEL, OLGA ****2570H ARRIBAS BUESO, ALEXIA ****5270C ARRIBAS MARTINEZ, MARIA ****7158L ARRIZABALAGA ARAN, FERRAN ****9769V ARROYO GARCIA, CRISTINA ****9672D ARROYO SOTERAS, VANESSA ****8966Q ARTACHO GARCIA, MARTA ****9730G ARTERO LOZANO, FELIP Página 8 de 145.

(9) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317. COGNOMS I NOM. ****5732M ARTHAUD METGE, JULIETTE ****4266D ARTIGAS GIMENO, NURIA ****2547H ARTIGUES BIGAS, ESTHER ****3165G ARTILES BRENGARET, JUANA MARIA ****9203Q ARTOLA ALONSO, ALEJANDRA ****5778X ASBERT ALSINA, MÒNICA ****3775B ASENCIO ADAMES, CRISTINA ****1629V ASENSIO BESTRATEN, EMMA ****5884A ASENSIO SAMPEDRO, MARIA PILAR ****1597H ASENSIO SÁNCHEZ, ARACELI ****9219E ASENSIO VERNET, MONTSERRAT ****0601J ASENSIO, HECTOR ****9360A ASSENS BORDA, ISABEL ****7040H ATOCHERO GIMÉNEZ, ÀNGEL ****0948R ATTARDI COLINA, DENISSE-ULLA ****8401L AUBACH ALTES, ANDREA ****2959A AULADELL PLA, EVA ****7602Z AULET RODRIGUEZ, ARANTXA ****3366X AUMATELL MAS, JORDI ****7646A AURIN SUILS, LAURA ****6630W AVALOS FERNANDEZ, ALEX ****4419P AVALOS OLAVE, GIOVANNA VALERIA ****6524N AVENDAÑO MORALES, MARIA OLGA ****7952X AVIÑON LUPIAÑEZ, RAQUEL ****3360P AYALA CRUZ, VANESSA ****1704V AYARZA PASCUAL, ANA ISABEL ****5025W AYBAR VIDAL, CRISTINA ****3131H AYLLON MARTIN, RUTH ****6624W AYMÀ DUCET, ANNA ****6510M AYMERICH ALDEA, JOAN ANTONI ****0422L AYORA SANCHO, MARTA ****0307Z AYORINDE CRAVID, SUSANA LEONILDA ****6108K AZABAL LOMAS, SILVIA ****2124V AZNAR GARCIA, CANDELA ****0810W AZNAR GONZALEZ, CARMEN ****1882V AZNAR SANTIAGO, PEDRO ****2252E AZNAR TEJON, SARA ****5438D AZORÍN GONZÁLEZ, IRIS ****4291W AZQUETA LEDO, ANGELA ****3172D BAACH MORAL, MÁRIAM ****6577Q BAALLA BOUFOUS, MARIA ****3737Z BAAMONDE CARBALLEDO, EVA ****4383Y BABA BOUKAR, FATIHA Página 9 de 145.

(10) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360. COGNOMS I NOM. ****2774Q BADIA CAMPORRO, IMMA ****1483B BADIA CAPARROS, ALBERT ****8563X BADIA CORCOLES, ALBERT ****0469G BADIA GARCIA, RAQUEL ****5585S BADOSA DE GISPERT, CARLOS ****5438M BADOSA PORCEL, MARC ****8593V BAENA CAPARROS, MARIA LUISA ****9202P BAENA TARRIÑO, JORDI ROBERT ****5988P BAEZA RUBIO, MIGUEL ****0192N BAILACH MEIRIÑO, MIRIAM ****5271A BAILE GARCIA, NATÀLIA ****6856A BAILERA FRANCO, ALBA ****4115N BALAGHLAM AHLELE, MAGDA ****9209W BALAGUE MONTERO, JOANA ****3367L BALAGUER PUIG, LAIA ****6012L BALAÑÁ MORGADES, Mª. ROSA ****5218T BALAUX TORNS, MARTA ****4093Y BALCELLS SANCHEZ, EMMA ****7143X BALDÓ FRADERA, JOSEP MARIA ****7596Q BALLABRIGA FUSTER, ALEXIA ****5133Q BALLADARES FERNANDEZ, YANCA LORENA ****6129Q BALLESTER CHIVA, JOSÉ ****8387E BALLESTEROS BALBASTRE, MARIA TERESA ****9837H BALLESTEROS MUELAS, SUSANA ****8023K BALSELLS VALVERDE, MARIA ANGELS ****9790D BALSERA ROSCO, LOURDES ****2385E BALUDA CISNEROS, NURIA ****9853G BAÑARES ROCA, WILFREDO ****2857F BANEGAS MANSILLA, JESSICA ****0563N BANUS CAMI, DAHLIA ****1331P BANUS FONTARNAU, MARTI ****2297D BARACCO PRAT, SARA ****5305E BARAHONA ALVAREZ, ROSA IVET ****4274P BARBA PAN, MONTSERRAT ****6211A BARBANCHO VELASCO, JOSEFA ****2955L BARBERA GARRE, ORIOL ****4483A BARBERA ISART, MONTSE ****2995T BARBERO SAEZ, JOSE DAMIAN ****1518F BARBEYTO COS, MIGUEL ****6339F BARBEYTO COS, RAQUEL ****6061D BARCELO PORTOLES, MERITXELL ****6578E BARCO DOMINGUEZ, IRMA ****6976E BARCOS SANCHEZ, CARLOS Página 10 de 145.

(11) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403. COGNOMS I NOM. ****6545Q BARJAU VAN DEN EYNDE, JOAN ****9326Z BARKAOUI CHEIKH, SUMAYA ****6478A BARNERA MIRET, FERRAN ****7748Z BARNILS GALICIA, VANESSA ****0724W BARO PERNAS, ROCIO ****7761L BARO VEGAS, CARLOS ANDRES ****4739G BARO VILALTA, ESTER ****8435N BARONA BARONA SIMON, VANESSA ****0741R BARRABÉS APARICIO, ESTER ****7594F BARRACHINA HIDALGO, IVETTE ****0848Z BARRADO CALDITO, JUAN ****3883Y BARRANCO GALLEGO, RAQUEL ****8066W BARRANCO SABATÉ, ROGER ****4444R BARRANCO SALAMANCA, NURIA ****6730Q BARRERA FONTRODONA, FRANCISCO JOSE ****9274X BARRERA GARCIA, RAFAEL ****6262P BARRERA LARGO, ANNA ****6978P BARRETO CHICHORRO GOMEZ, ALICIA MARIA ****5285V BARRETO VILCHEZ, DANIEL ****5530N BARRIGA AMADO, MARIA DEL MAR ****2404D BARRIGA PEREZ, FRANCESC ****2403P BARRIGA PEREZ, MARIA DEL MAR ****5654A BARRIO DE FUENMAYOR, ALICIA ****5851E BARRIO MANSILLA, ROSANA ****6252G BARRIO ZAYAS, FELICIDAD ****3426M BARRIOS CAMPOS, ANDREA ****2742P BARRIOS DEL HORNO, MARIA DEL PILAR ****5372T BARRIS URBANO, AINA ****6701L BARRULL RAMOS, XÈNIA ****1068T BARTES LORENTE, MARTA ****5418D BARTES LORENTE, RAQUEL ****5567V BARTOLOMÉ LAFUENTE, EVA MARIA ****8127Y BARTOMEU COSTA, LLUIS ****2768W BARTRINA FERRER, ALEIX ****2763C BARTRINA FERRER, INGRID ****9112J BAS ABELAIRA, EVA ****1652Q BAS CANELA, JUAN ****9022T BASAGAÑA RUSIÑOL, EVA ****0884E BASSOLS TURRÓ, CARLA ****7844W BASTANTE LOPEZ, SARA ****2101Q BASTÉ BALADIA, ANNA ****3561C BATALLA MASA, MARTA ****6090S BATET NADAL, NOELIA Página 11 de 145.

(12) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446. COGNOMS I NOM. ****6862V BATISTE PARRA, FERNANDO ****8303K BATLLE ESPELLETA, MARIA EUGENIA ****0065S BATLLE MIRALLES, MAGI ****1112X BATLLES FOSSAS, NATALIA ****8997F BATLLORI COMAS, MARIA MONTSERRAT ****5281Z BAULENAS PUBILL, ARIADNA ****2170S BAULIES ROMERO, HELIA ****9436A BAUTISTA ALCALA, NATALIA ****6959R BAUTISTA DE LISBONA PUIG, PATRICIA ****9139Y BAUTISTA ROSELL, MIRIAM ****1756J BAUTISTA TORO, DAVID ****4765N BAUTISTA ZAMORA, JOAN ****8781A BAUTISTA, MARI ÁNGELES ****9708D BAYO DE GISPERT, LORENZO ****4233N BAZACO FERNANDEZ, JACKELYNE-MARIBEL ****6449C BEANO MUÑOZ, BRYAN ****2068N BEASCOECHEA TEODORO, MONTSERRAT ****4694P BEATO MERINO, LUIS ****6823V BECANA VELASCO, LELIA ****0885W BECEDAS, ELISABET ****4217G BECERRA BESCOS, ROBERTO ****9100Z BECH VILASECA, ANIA ****7263K BEDIOUNE GARCIA, ANTONIO ****5345R BEDMAR GASCON, SILVIA ****1083W BEDMAR ZAMORA, CRISTINA ****4265Q BEITIA ALONSO, LAURA ****0766W BEJARANO SANCHEZ, MANUELA ****5753B BEL CLAPÉS, XAVIER ****7361P BELLIDO LORENTE, CRISTINA ****8797P BELLINFANTE, NALÚA ****3394T BELLO ALBELDA, ELVIRA DE LOS ANGELES ****0530G BELLO ALEJANDRO, SONIA ****9894Z BELLSOLÀ ESCÁMEZ, CARLES ****8331J BELMONTE FABREGA, ANA ****7093X BELMONTE FERREIRA D´ALMEIDA, JUAN FRANCISCO ****7347A BELMONTE MARTÍNEZ, ANA BELÉN ****9694Y BELTRÁN ACÍN, OSCAR ****5979K BELTRÁN FERNÁNDEZ, PILAR ****8785L BELTRAN FONSECA, EVA ****1407J BELTRAN GAVALDA, NURIA ****9646H BELTRAN ORTEGA, NURIA ****6842Z BELTRAN ROMA, PERE ****2704K BELTRAN VILALTA, ARNAU Página 12 de 145.

(13) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489. COGNOMS I NOM. ****1818E BELVER GARCIA, JAVIER ****1753P BENAJAS PERIAÑEZ, SERGI ****1208W BENAVIDES NAVARRETE, SERGI ****5425X BENEDICTO GIRO, SUSANA ****9445V BENETTI, RICARDO OSCAR ****7343Y BENITEZ DIAZ, RAQUEL ****5206P BENITEZ JIMENEZ, INMACULADA ****0124R BENITO JIMENEZ, AROA ****9616J BENITO MAYOR, LIDIA ****8557V BENITO MORALES, JOSÉ FRANCISCO ****9080W BENITO RELLO, ALBERT ****5295R BENJELLOUN EL HASSANI, YOSRA ****4470N BENTOHAMI, FADLA ****4199S BENTUE ANDREU, FCO. JAVIER ****5558L BENTUE JIMENEZ, FEDERICO ****8041J BERBEL GIMENEZ, MARIA ANGELES ****1591F BERCHAK EL MEJDOUBI, FATIHA ****3337H BERDALA CLEMENTE, HENAR ****0972R BERDALA ORIA, ELENA ****9641M BERENGUER GARCIA, LARA ****0647T BERET MARTIN, NURIA ****9083T BERGADA FELIP, GEMMA ****6159F BERGADÀ PONS, ALBERTO ****5570C BERGUÍO MORENO, VÍCTOR MANUEL ****2358D BERMEJO RUIZ, SONIA ****6963E BERMUDEZ DIAZ, DANIEL ****2334M BERMUDEZ PARDOS, HUGO ****9371P BERMÚDEZ TELLEZ, IVETTE ****4563E BERNAD ALBAS, MARIA DEL MAR ****9429D BERNAD GONZALEZ, YOLANDA ****1634B BERNAL BOHIGAS, MAR ****4350N BERNAL CASTILLO, BLANCA ****2393L BERNAL GONZÁLEZ, SAVINA ****8402G BERNAL LOPEZ, ESTHER ****8403M BERNAL LOPEZ, MARTA ****4132H BERNAL MARCO, ISABEL CLARA ****4820S BERNAL MARTIN, ELISA ****4375K BERNAL SAN PEDRO, SILVIA ****8046Q BERNARDINO LOPEZ, ELISABET ****3731N BERNAT ABANCÓ, JORDI ****9062R BERNAT BORRULL, MONTSERRAT ****8419B BERNAT CAMPO, ENRIC ****3782T BERNICHE CABAÑAS, JOSE LUIS Página 13 de 145.

(14) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532. COGNOMS I NOM. ****1953N BERRAL ZAPATA, MARIA EVA ****6883S BERRAQUERO PAVIA, MARTA ****6884Q BERRAQUERO PAVÍA, VERÓNICA ****4912T BERRIO LEONCIO, XAVIER ****1995W BERRIO MORGADO, ARANTXA ****7245V BERRIO NAVARRO, AURELIO ****5225W BERROCAL GOMEZ, LAIA ****3326E BERROCAL RIOS, MARIA DOLORES ****9913T BERROZPE RIVAS, CARLOS ****2113A BERRUEZO MUNIENTE, VANESSA ****4034S BESTEIRO TEJADA, OSCAR ****4338V BESTRATEN CASTELLS, ORIOL ****8171C BETBESE MELER, JAIRO ****5743E BETRIAN RIERA, EVA ****8439N BIENZOBAS MENDOZA, CARME ****7682D BIGAS GARCIA, DANIEL ****7509D BIGORDA ARRUEGO, LAURA ****0437K BISTUER FISAS, GUILLEM ****7561T BLANC CACERES, CARLOS ENRIQUE ****4460Y BLANCA MANZANO, RAQUEL ****6049P BLANCAFORT ANDREU, EMMA ****1837P BLANCH GUILLEM, AMANDA ****0761P BLANCH RIBOT, MARIA LLUISA ****9526Y BLANCO ALLES, MERCEDES ****5553L BLANCO BLANCO, JUAN JOSÉ ****0536G BLANCO EXPOSITO, ARIADNA ****9294E BLANCO MATEOS, ALEJANDRO ****0993V BLANCO NIETO, MARIA ELISA ****7928D BLANCO PEREZ, SILVIA ****8717H BLANCO PUJADA, GABRIELA ADRIANA ****3283X BLANCO RODRÍGUEZ, JULEN ****1115G BLANCO RUIZ, LORENA ****8953D BLANCO RUIZ, RUTH ****4161K BLANCO TEIJELO, DANIEL ****3081M BLANCO UBEDA, MARIO ****0515N BLANCO VILLODRE, YOLANDA ****5723V BLANCO ZAMORA, INÉS ****4776Y BLANQUE MESAS, NOELIA ****6451H BLANQUET FONTENLA, SONIA ****2469Q BLASCO AYMAMI, JOAN ****2468S BLASCO AYMAMI, LAURA ****7882Q BLASCO MORENO, JESSICA ****0770V BLASI MARQUEZ, SANDRA Página 14 de 145.

(15) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575. COGNOMS I NOM. ****0732V BLASI SANOU, NATALIA ADRIANA ****5960L BLAY IBAÑEZ, ADRIANA ****7655S BLAY IBAÑEZ, MIQUEL ****6015T BLAYA AMORÓS, ELISABETH ****7207G BLAYA NUÑEZ, JUAN ****3658W BLAZQUEZ ACOSTA, NOEMI ****8406V BLAZQUEZ ALEJO, ANGELES ****7107C BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, ANTONIO ****2305D BLÁZQUEZ MIRANDA, LARA ****2304P BLÁZQUEZ MIRANDA, MIRIAM ****3194S BLÁZQUEZ MORÁN, CRISTINA ****5971W BLAZQUEZ SANCHEZ, MIRIAM ****4553V BLAZQUEZ TEROL, FERRAN ****5783W BLESCIA, IMMA ****5370L BOADA GUISADO, ESTER ****0036H BODEA GHERMAN, ANDREEA ****3555K BODEGA MONGE, SANDRA ****7234A BOIRA BELLA, MIREIA ****3409J BOIX BERNAT, MARTA ****8836T BOIX CALBET, RICARD ****9090M BOIX MARTIN, DEBORAH ****7506V BOIX PLAJA, MARC ****3266H BOIXADÓS MUÑOZ, ELISABET ****5695P BOLADO BEDIA, MARINA ****4689A BOLAÑOS BAYARRI, LAURA ****0417F BOLUFER LEON, CARLOS ****1160M BOLUFER LEÓN, CRISTINA ****8395D BONASTRE ALUJAS, NURIA ****6569E BONASTRE ORTIZ, ROSER ****8208C BONET ALSINA, ANNA ****0889V BONET CABALLERO, LAURA ****1122R BONET CAPDEVILA, SANDRA ****0619C BONET IBEAS, PATRICIA ****5345A BONET LLUÍS, MÒNICA ****0405Q BONET MARTÍNEZ, IRENE ****2751W BONET PASCUAL, JORGE ****1818X BONET ROCHER, ROSA ****1205W BONET, CESC ****4351B BONFILL LUCAS, MARTA ****7245Z BONILLA BAÑOS, JOAQUIN ****0218J BONILLA GARCÍA, MARTA ****7827Q BORDAS MON, ANASTASIA ****2665L BORDERIAS GIMENO, MARTA Página 15 de 145.

(16) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618. COGNOMS I NOM. ****9112M BORDES CANO, DAVID ****0789F BORJAS ESTRADA, KARLA PATRICIA ****8736Z BORRÀS BELTRAN, VANESA ****1656Y BORRAS OROBITG, ANDREA ADRIANA ****0664D BORRÀS VIVÓ, JORDI ****4499P BORREDÀ MORENO, ELISENDA ****0822F BORREGO TEJEDA, ESTER ****3125M BORRELL CLARET, MARIA ****0838K BORRELL SOLÉ, ELENA ****7617D BORROMEO NÚÑEZ, ELISABET ****2787B BORRULL BORRAS, MIREIA ****6954V BORRULL SABADELL, AINHOA ****0008J BOSCA RAMÓN, CARLES ****9454G BOSCH BATLLE, BIBIANA ****2957Y BOSCH CASAS, LUIS ****4244Z BOSCH CHUECO, ANA RAQUEL ****4049P BOSCH LAFUENTE, MARTA ****3476L BOSCH LLAURO, ALEXANDRA ****8632H BOSCH MAESTRO, ARIANA ****6939Y BOSCH SERRA, SILVIA ****9696W BOSQUE LAFARGA, LAURA ****9681M BOTER UROZ, JORDI ****9400J BOU VIDAL, NURIA ****4034K BOUHAYA ABOUFADEL, STÉPHANIE ****9171D BOULBEN EL GHACHAOUI, YOUSSEF ****0428V BOURAS ENECHAR, SAMYAA ****1023Z BOVER TRAVE, JULIA ****7939B BOZZO BALBASTRE, LAIA ****7941J BOZZO BALBASTRE, NURIA ****8211P BRACERO DIAZ, DAVID ****9274P BRANZUELA SERRA, CARLES ****5390X BRAVO FUENTES, NURIA ****0034P BRAVO GÓMEZ, LIDIA ****8198Z BRAVO ROMERO, CRISTINA ****5754H BRAVO SAMANIEGO, MONICA ****5929T BREA LEDO, BLANCA ****7817C BREGOLAT AMOROS, LAIA ****7823D BRESCO CAPELL, OLGA ****7143D BRÍGIDO SOLDADO, MARTA ****7002T BRIZ MOLERO, JENNIFER ****5601Q BROGGI FONTBOTÉ, HELENA ****7429R BRONCHUD CASADO, MARGARITA ****6968T BROUWER, GWENDOLYN Página 16 de 145.

(17) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661. COGNOMS I NOM. ****7576K BRU RIBERA, MÒNICA ****1347V BRUALLA RIOS, MIREIA ****8347W BRUGADA SUBIROS, MARINA ****8847P BRUGAROLAS PEREZ, ALEX ****4339P BRUN BOSCH, CLAUDIA ****4683R BUENDIA ALFONSO, ANNA ****4351J BUENO ALBERICH, XAVIER ****7945S BUENO PERIAÑEZ, ALEXANDRE ****3414T BUIDE DEL POZO, ELENA ****5024H BUISAN CAZCARRA, ASCENSION ****8237X BUISÁN CAZCARRA, JOSE MANUEL ****3366Y BUITRAGO REYES, LUZ DARI ****3721V BUKSA, MIRIAM ****4032Q BUQUE SIMON, MARINA ****4318F BURDOY JOAQUIN, JORGE ****7775Z BURGOA AMOROS, EULALIA MARGARIDA ****1617J BURGOS JAEN, CARLOS JOSUE ****7346V BURGOS JARA, ANA ****4695L BURILLO LAGO, BLANCA ****4761X BUSCARONS PAMPLONA, JORDI ****4763N BUSCARONS PAMPLONA, XENIA ****3859Y BUSSION SANCHEZ, GISELA ****4314D BUSTELO BADIA, TANIT ****9386A BUTIÑÁ GAVALDÁ, MARIA DEL CARMEN ****0980Q CAAMAÑO HAZ, PATRICIA ****0274B CAAMAÑO MARTÍNEZ, JUDIT ****7377M CABALLERO ARJONA, ALBERT ****0456S CABALLERO BONILLA, EVA MARIA ****5037A CABALLERO BRAVO, NOELIA ****3116H CABALLERO CABALLERO, OLGA ****8147N CABALLERO GALLARDO, ANA MARIA ****9689D CABALLERO MARTINEZ, EVA MARIA ****1407E CABALLERO NADAL, MANEL ****5797C CABALLERO SUÁREZ, ANTONIO JOSÉ ****1303H CABANAS GONZALEZ, AROHA ****7962L CABANILLAS CAMPOS, MARIA ANGELES ****1579K CABANILLAS GARCIA, MERCEDES ****4467B CABELLO CASTEJÓN, JADE ****9346R CABELLO, IRENE ****4540A CABELLUD MULET, SONIA ****6050D CABESTRERO MARTINEZ, MARTA ****1222B CABEZAS PEÑAFIEL, MIRIAM ****6165W CABRAL FERNANDEZ, ELOISA Página 17 de 145.

(18) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704. COGNOMS I NOM. ****8750F CABRAL PANIAGUA, MARIA LAURA ****3298B CABRÉ BEL, MARTA ****5766E CABRE CASTRO, IRENE ****9613B CABRÉ PUIG, CRISTINA ****6462R CABREJAS NUÑEZ, MIREIA ****4789Y CABRERA LIARTE, ALBA ****7428X CABRERA SASTRIQUES, ALFREDO ****6410H CABRERO FERRERA, SILVIA ****1016W CABRERO LALUEZA, SÍLVIA ****3428T CABRERO OBACH, GERARD ****8939H CABUS SANCHEZ, MONTSERRAT ****8346Y CACERES ALEMANY, JORGE ****1132N CÁCERES REDONDO, SUSANA ****3866D CACERES TERRADOS, JANIRE ****7763F CACHO AMOROS, ANDREU ****7766X CACHO AMOROS, MARTI ****2225S CACHON VILLAMARIN, ELENA ****8811D CALAF SANJUANES, YOLANDA ****7327Q CALAHORRA ALBACETE, LIDIA ****9045N CALDENTEY ABAD, JORDI ****5835W CALDERO DOBON, LAURA ****7251C CALDERON ENCINAS, SONIA LUCKY ****7651N CALDERON GIRONA, SARA ****8848Z CALERO GALLEGO, LAURA ****5626Y CALERO RODRIGUEZ, ESTEFANIA ****6464Z CALISE, ADRIANA ****0511X CALLE AZNAR, SILVIA ****0962V CALLE VALVERDE, CRISTINA ****7978C CALM MARTINEZ, ANA ****2340A CALOMARDE GONZALEZ, YOLANDA ****9614Q CALOMARDE, ALFONSO ****2230C CALPE MONTE, ELENA ****8398M CALVERAS DE LA PORTILLA, SARA ****1524N CALVERAS JUNCAROL, MARC ****7465N CALVETE PASTOR, JUDIT ****8416T CALVIÑO ASENSIO, CESAR ENRIQUE ****5689S CALVO BERDEJO, GONZALO ****0450W CALVO CAIGA, FÀTIMA ****4980Q CALVO DE HARO, ESTHER ROSARIO ****3504B CALVO GASCON, JORDI ****4046V CALVO LUNA, JUSSARA ****0515S CALVO MARTINEZ, JESUS ****4875P CALVO MONGE, MARIA BELEN Página 18 de 145.

(19) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747. COGNOMS I NOM. ****2748G CALVÓ MOSTEIRO, EVA ****8219G CALVO PIJOAN, PATRICIA ****5955G CALVO RIVAS, ALBA ****7126G CALVO ZARDOYA, ANA ****7069X CALZADA SOBILS, MONICA ****8690X CAMA CAMA RIBES, MARTA ****9708Y CAMACHO HINOJOSA, LORENA ****5282L CAMACHO MAYOL, ALÍCIA ****9632N CAMACHO MONTES, JENNIFER ****5460G CAMARA CAMARA, FATOUMATA ****9371B CAMARA GONI, MARTA ****1856L CAMARERO, LAURA ****0939B CAMBRON ESQUINAS, CRISTINA ****1235K CAMPANÓN MARTÍN, NÚRIA ****7063F CAMPDEPADROS SIMON, NURIA ****8767B CAMPDERROS ALONSO, PAU ****1133D CAMPILLO DOMINGUEZ, SARA ****5515T CAMPILLO GUAZA, BEGOÑA ****7786N CAMPILLO JIMÉNEZ, CONCEPCIÓN ****9778G CAMPILLO ORTEGA, SILVIA ****4249M CAMPILLO PERALBA, ESTER ****4881E CAMPO ALCOLEA, ISABEL ****7267L CAMPO HUELAMO, JORGINA ****2030X CAMPO LOPEZ, ALEXIA ****2028Q CAMPOS DELGADO, IVÁN JAVIER ****9258Z CAMPOS ESCUDERO, RUBEN ****9903S CAMPOS PAMIAS, VICTOR ****9765G CAMPOS RAMIREZ, ENCARNA ****6639V CAMPOS SEPULVEDA, EVA ****9833D CAMPOS SERRANO, ROCIO ****8588G CAMPOS SORROCHE, ANA ISABEL ****9018Q CAMPOS TRUJILLO, SARA ****8773Y CAMPOS VALERA, DOLORS ****0599V CAMPOS VEIGA, MARIA TERESA ****5445J CAMPOY LOPEZ, VICTOR ****9573Y CAMPRECIOS RODRIGUEZ, FIONA ****1463Q CAMPRUBI PRATS, ORIOL ****6127M CAMPS MATEU, LAURA ****8442E CAMPS RUIZ, ELISABET ****9786B CAMPS RUIZ, MIREIA ****7928D CAÑADAS PLA, LAURA ****7520C CANALS SERRA, MARINA ****7526W CAÑAS ANTONIO, LORENA Página 19 de 145.

(20) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790. COGNOMS I NOM. ****8063S CANDELARIO VILLAGRASA, RAQUEL ****1251E CANDELAS VALLE, JOSÉ LUIS ****5827Z CANEDO ARNEDO, MARTA ****5638J CAÑETE DE CARDENAS BORRAS, ISABEL ****6510L CAÑIZARES DEL REY, JORDI ****8717Y CAÑIZARES GONZÁLEZ, VICTORIANA ****2942T CANO ALBERT, ADRIAN ****4048T CANO BUXADÉ, LARA ****8624X CANO CAMPS, PAOLA ****3552M CANO CONTRERAS, JUDITH ELISABETH ****8760X CANO DUESO, GEMA ****2238T CANO FLORES, SAMUEL ****0387A CANO FORTES, CRISTINA ****3024J CANO IZABAL, SANDRA ****9546G CAÑO LLORET, MÒNICA ****7114Q CANO LOPEZ, MÓNICA ****8439Y CANO ORTEGA, MARIA ****7797P CANO PEREZ, MARIA DEL PILAR ****3569J CANOVAS CERVERA, LIDIA ****1776Q CANTALLOPS CARNE, MARTI ****2804R CANTERO GARCIA, ANA MARÍA ****2069F CANTISANO LOPEZ, MARIA JESUS ****9577W CANTO SORIANO, RICARD ****7547R CANTORNE YEPES, JORDI ****7879Y CANTOS SANCHEZ, ISIDRO ****9299H CANUDAS SOLA, NIL ****5494G CAPABLO ALLUE, MIRIAM ****0262K CAPDEFERRO OLIVER, MARTA ****8682D CAPDEVILA AGUARON, ELISENDA ****4115Z CAPITAN FERNANDEZ, JUDIT ****8208W CAPITÁN MEDINA, MARÍA JOSÉ ****2183R CAPUZ JURADO, EVA ****6626A CARABALLO SAAVEDRA, ONEIRÚ REYINA ****2787C CARABI RUIZ, LAIA ****7184R CARAFÍ PARREÑO, ANNA ****9090X CARAVANTES LOPEZ, ROSA MARIA ****7695R CARAYOL CANDELA, SANDRA ****6795T CARAYOL ROMERO, EVA ISABEL ****3851T CARBAJALES GOMEZ, LAURA ****6704Z CARBALLO FERNÁNDEZ, MÓNICA ****5130S CARBÓ LINAZA, OLGA ****2103N CARBO MARTINEZ, PABLO ****8679P CARBONELL DIGON, MARC Página 20 de 145.

(21) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833. COGNOMS I NOM. ****3675H CARCEL ATARES, JESSICA ****7361C CARCEL FERRER, SILVIA ****6228H CARCI DURAN, LAURA ****7182F CARCI DURAN, LLUIS ****1942H CARDO ARIAS, ANA ISABEL ****3431K CARDONA ARQUÉ, CLÀUDIA ****7940N CARDONA CALVO, MARTA ****4628Q CARDONA SIERRA, ANA ****0336K CARDONA SIERRA, SILVIA ****8049M CARDONA UGENA, ALEXANDRA ****3942T CARDONER ALVAREZ, MARIA ANGE ****8906L CARDOZO VELAZQUEZ, LUZ MARIA ****2434G CARFI, BARBARA ****6161M CARIÑO PUGLIESE, PABLO-JAVIER ****6968Q CARLES MARTIN, ANNA ****4381D CARMONA BRAÑA, MARGARITA ****8038G CARMONA CASTRO, IRENE ****5265Y CARMONA MACIAS, ROSA MARIA ****1042A CARMONA PINO, DEBORA ****8650D CARMONA VALLEJOS, BEATRIZ ****5448G CARNE GASA, SONIA ****2441B CARNÉ SERRANO, MIREIA ****8688G CARNICÉ PRATS, MONTSERRAT ****1362T CARO VILLAVERDE, MARIA ROSARIO ****2092M CARO ZAMBUDIO, GLÒRIA ****7410N CAROD FERNANDEZ, GERARD ****7602R CAROL PONS, MARGA ****7769X CARRANZA LLANOS, AYLEEN ****5932D CARRARO PEREZ, CAROLINA ****2507Q CARRASCO CORTES, SUSANA ****1044F CARRASCO EXPOSITO, PATRICIA ****3256Y CARRASCO FERNANDEZ, MARIA ****4225H CARRASCO FERNANDEZ, SANDRA ****2530Q CARRASCO MARIMON, EVA ****9097C CARRASCO MONTEAGUDO, NEUS ****2932J CARRASCO MOYA, CAROLINA ****7258K CARRASCO NUÑEZ, ENRIQUE ****5928D CARRASCO PERIS, AURORA ****1868F CARRASCO PODADERA, ELISABETH ****8056P CARRASCO RAYA, ANNA ****6110A CARRASCO SANCHEZ, ERIKA ****5620S CARRASCO SANCHÓN, EVA ****1425G CARRASCO VALERO, JORGE Página 21 de 145.

(22) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876. COGNOMS I NOM. ****4305J CARRASCOSA CERVILLA, GERARD ****0296W CARRASQUILLA MARTINEZ, JENIFER ****6261M CARRATO LOPEZ, CRISTIAN ****8411W CARRÉ RÍOS, ANTONIA ****7285K CARREÑO PEÑA, SILVIA ****3412D CARREÑO SAGARRA, EVA ****9168Z CARRERA ANDREU, CLEMEN ****4760C CARRERA RESURRECCION, ISABEL ****6801S CARRERAS CARBÓ, SANDRA ****3198E CARRERAS COLINA, ANNA ****6913A CARRETERO INFANTES, ESTHER ****7091Q CARRETERO PUJOL, SILVIA ****1985L CARRILLO GARCIA, CARLOTA ****1560G CARRILLO PEREZ, MARINA ****4994B CARRIZO GONZALEZ, SONIA ****1758Z CARRO SANCHEZ, MONICA ****0110P CARTOIXÀ CARTOIXÀ, MARI CARMEN ****3031M CARTON DE LUIS, IRINA ****6080P CARTRO POVEDANO, MERCE ****8464F CASABLANCA BERROCAL, MANUELA ****6604M CASABLANCA JIMENEZ, DIANDRA ****4176L CASADEJUS SOLER, ROGER ****4862N CASADO ASENJO, ANA ****0347B CASALS ALTES, ANTONIO ****2222M CASANOVA BANDERA, IRENE ****5881D CASANOVA DÍAZ, DIANA ****5022K CASANOVA TORNE, JOAQUIN ****9405P CASANOVAS FERRER, DAVID ****6167R CASANOVAS NAVARRO, MARTA ****0413R CASAS ESCRICHE, ANNA ****2245A CASAS GRANEL, DANIEL ****7412F CASAS MONTEJANO, SANDRA ****9529G CASAS MUZAURIETA, JODIE GRACE ****1385R CASAS NAVARRO, ARIADNA ****3529Z CASAS PELEGRIN, EUGENIA ****5218R CASAS PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN ****5879W CASELLAS SULE, MIQUEL ****1614V CASERRAS BUSQUETS, MARCELINO ****5281D CASES LLORACH, MAR ****7530H CASES SENDRA, VÍCTOR ****1681C CASIN RODRIGUEZ, LAURA ****8288V CASPRETTI, STEFANO ****6421N CASSINA LOPEZ, LLUÏSA Página 22 de 145.

(23) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919. COGNOMS I NOM. ****7620H CASTAN SANTAFE, MARIA DE LAS NIEVES ****2153A CASTAÑÉ RAMOS, GEORGINA ****4008X CASTAÑÉ SEGARRA, NATÀLIA ****2026S CASTANERA LALUEZA, ELENA ****4156D CASTEJÓN PASTOR, SIRA ****5191X CASTELAO HUGUET, AITANA ****7899E CASTELL DA SILVA, MONICA ****2850F CASTELL I DELGADO, GEMMA ****5456R CASTELLANOS MORENO, RAQUEL ****6217C CASTELLÓ VIVES, ELOI ****6316R CASTELLOTE SAEZ, CECILIA ****7184R CASTELLOTE SAEZ, MARIA JOSE ****6708A CASTELLS CARNICERO, MIQUEL ****8101C CASTELLS MASSACHS, MIREIA ****7172G CASTELLS MIQUEL, CARLES ****4238A CASTELO-BRANCO CENTELLAS, GERARD-ENRIC ****9752K CASTILLA PINEDA, MARIA TERESA ****0144R CASTILLA RUIZ, JESSICA ****0178J CASTILLEJA RUIZ, NEUS ****9030K CASTILLEJOS MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN ****8517T CASTILLO ATENCIA ATENCIA, MARIA ****8869W CASTILLO CORTES, XIMENA PAMELA ****0444P CASTILLO DELGADO, ADELYS ****3808T CASTILLO DIAZ, CRISTINA ****9721R CASTILLO DOMINGO, REBECA ****2221N CASTILLO FERNÁNDEZ, SARA ****5178G CASTILLO LEÓN, DIANA MAGALY ****5637E CASTILLO MORENO, CRISTINA ****5523B CASTILLO MOYA, MARIA EVA ****5452D CASTILLO PALACIO, NYDIA ****8350F CASTILLO RUBIO, MARIA LAURA ****1771W CASTILLO TIENDA, RUT ****3238X CASTILLO VICO, SHYAM ****8779H CASTILLÓN PRAT, MARINA ****3840F CASTRILLO ALVERA, ADRIANA ****2458S CASTRO CAMÓN, IRENE ****2323B CASTRO CASALS, ANA ISABEL ****6222V CASTRO CASQUET, MONTSERRAT ****6718D CASTRO COLLADO, JORDI ****5402J CASTRO MARES, CAROLINA ****0093D CASTRO MARTINEZ, EMMA ****8406E CASTRO MONTAÑO, JULIAN ERNESTO ****3341R CASTRO OSORIO, CRISTINA Página 23 de 145.

(24) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962. COGNOMS I NOM. ****1839E CASTRO OSORIO, RAQUEL ****4893T CASTRO SÁNCHEZ, MARC ****5280W CASTRO VIVAS, MONTSERRAT ****1903L CASTRO, ISMAEL ****2166Z CASTRO-LOPES RECONDO, MIKEL ****9034H CASULLERAS RODRIGUEZ, ANDREU ****5884E CATALÁN GARRIGÓS, MIREIA ****6475S CATALAN LLORENS, MÒNICA ****5858G CATARECHA AGUSTÍ, BÀRBARA ****1014J CAYUELA CARO, ANGELA MARIA ****2803J CAZALLA CASAS, MARIA JESUS ****7604M CAZCARRA PALACIO, MONICA ****4972Z CAZORLA LANCHAZO, ANA MARIA ****8606K CAZORLA MONTERO, JOSE MARIA ****3661F CAZORLA VIEJO, MA DEL CAMINO ****6621Q CEBALLOS RODRÍGUEZ, SONIA ****3185J CEBOLLERO GARRIDO, JOSEP ALBERT ****4891D CEBRIAN BENITEZ, THAIS ****1735K CEBRIAN PEREZ, MARTA ****1801E CEBRIAN YAGÜE, LIS ****1376P CEDANO RODRIGUEZ, DESIREE ****2640P CEDÓ I ALZURIA, JUDIT ****0381T CEGARRA ESTEBAN, SONIA ****7382D CEGARRA GARCIA, RAMON ****0838Z CELA AGUILERA, MARI CARMEN ****6318K CELADA LÓPEZ, BÀRBARA ****1749Z CELADES PITARCH, LORENA ****7744L CELEIRO GONZALEZ, ISABEL ****3259H CENDRA PLANAS, CLARA ****2705B CENÓN CUELLO, NURIA ****8857P CENTELLES ALONSO, SERGI ****5122D CENTELLES MONTSERRAT, MARIA TERESA ****7140L CENTENO MARTIN, ANA MARIA ****1589F CERA MONTAÑOLA, JORDI ****7267N CERDA AMARILLA, BEGOÑA ****3662B CERDA RAMOS, JORDI ****6280Z CERDAN AGUIRREGOMEZCORTA, EMMA ****1960A CEREZO GIL, SANDRA ****2560J CEREZO MARTI, ALEJANDRO ****0110W CERNA LUNA, BRYAN ****5251F CERNUDA POSE, ANA ****2802X CERRAJERO DELGADO, MONICA ****8637K CERRON GONZALES, ISABEL VERUTSHKA Página 24 de 145.

(25) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005. COGNOMS I NOM. ****4343A CERVELLON FERRIZ, MARTA ****4272L CERVERA BELTRAN, JOAN ****9430Q CERVERA DE PABLO, MARTA ****4176S CERVERA JEREZ, NURIA ****3639Z CESTER GOMEZ, AIDA ****5840L CHACÓN ROMERO, RUTH ****3006E CHACÓN TROYANO, ESTEFANIA ****8052N CHAFINO MIRANDA, VERONICA ****5588Y CHAMORRO GARCIA, ESPERANZA ****8144M CHAMORRO GARCIA, JUANA ****4928G CHAOS LOPEZ, NOELIA ****3268C CHAPARRO BONIQUET, PAULA ****9582P CHARTE LAFITA, LOURDES JOSEFA ****9740Y CHÁVARRI FAIXES, CLARA ****1497B CHAVES SERRANO, ISAAC ****3366B CHECA AGUILERA, VANESSA ****9132Q CHEKHAMI JBRAI, KARIMA ****4913N CHEN GU, RUOMING ****1424S CHERTA PÉREZ, GEMMA ****5558E CHESA SERRAT, ESTHER ****3854R CHICA TORRES, SANDRA ****3132P CHIQUERO QUIÑONERO, DOLORS ****8809S CHIVA PEÑA, M CARMEN ****4436W CHOEZ PADILLA, JOSE ANDRES ****9997K CHOEZ REYES, PAOLA PATRICIA ****3914N CHOMPOL SALTOS, NARCISA DE LAS MERCEDES ****3985E CHUECA CASTILLO, ANGEL ****1843P CHUECA CASTILLO, LUISA ****4736N CHUST PETERS, ELENA ****8039T CIA CASTAN, SONIA ****9962K CIBANAL MARTÍNEZ, ANA MARÍA ****1678F CIFUENTES FRIAS, DANIEL ****0963T CILLEROS ORTIZ, ELBA ****4883Y CINOS MARTIN, ALBERTO ****8993Q CINTADO PRIM, ANA MARIA ****4819Y CINTORA BONDIA, ALBERTO ****2902V CIPRES MORENO, PILAR ****4507X CIRCUJANO MONTO, AINOHA ****8160V CIRERA NOGUÉS, PATRICIA ****5613J CIUDAD SANTOS, ANTONIA ****7356R CIURANA RABELLA, XENIA ****5109X CIUTAD ALVIRA, TANIA ****8969W CIVRA MASTRO VILAR, CARLA Página 25 de 145.

(26) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048. COGNOMS I NOM. ****5833H CLAPERS COMA, EULÀLIA ****3674W CLARAMONTE HERNANDEZ, DANIEL ****9911S CLARAMUNT MAGAÑA, NEUS ****4027R CLARELLA BLASCO, MARTA ****9127V CLARO SAAVEDRA, ADRIAN ****9000F CLAVERIA PUY, JUDITH ****5843V CLAVERO, LIVIA ****0718C CLAVIJO LOPEZ, RAQUEL ****9696Z CLEMENTE MATA, ALEX ****5248W CLEMENTE VIVES, LAURA ESTHER ****4939H CLERCH VALLS, CARLES ****8815B CLUA VIVER, MONTSE ****4275E COBA PUJOL, VANESSA ****3414J COBAS EXTREMERA, EDUARDO ****6428A COBO ALBA, MONICA ****1968V COBO AYLLÓN, GEMMA ****3581F COBO BENITEZ, LYDIA ****3224M COCA MANCEBO, EVA MARIA ****9408D CODINA AYMERICH, SARA ****3505N CODINA LOPEZ, MONTSERRAT ****5463J CODONY RUIZ, ANNA ****7478V COEDO SUAREZ, SOCORRO ****0393Q COLAS MARTINEZ, ELISENDA ****4495P COLERA JORDA, RAQUEL ****6931E COLET GIBERT, ROSA MARIA ****1725C COLET GONZALEZ, IRENE ****4274F COLETAS FOLQUET, MARC ****0245V COLILLES, JOAN ****5385S COLL FEMENIA, ANA MARIA ****1389B COLL GARCIA, CRISTINA ****7273J COLL LOPEZ, DANIEL ****8585J COLL ZAPATA, ALBA ****0668A COLLADO CABOT, EVA ****5818H COLLADO FORNAS, MªJOSE ****9392S COLLADO HERNANDEZ, CRISTINA ****5347J COLLBONI CUADRADO, YOLANDA ****3637Y COLL-VINENT FALP, CARLA ****3410W COLOM ARMENGOL, PILAR ****0587A COLOM ARMENGOL, SUSANA ****5690Y COLOM, LAIA ****0804Y COLOMAR MATALLANOS, NÚRIA ****5097V COLOME CENTELLAS, ANA NURIA ****2346A COLOME SARDA, MONICA Página 26 de 145.

(27) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091. COGNOMS I NOM. ****7659X COLOMINAS SEGARRA, ROSA M. ****8677J COLONIA ALVAREZ, JUAN DIEGO ****2177L COMA COLL, ANAÏS ****3326E COMA HERNÁNDEZ, NURIA ****8500Q COMBAS OLLER, EDUARD ****0543X COMELLAS SANFELIU, ALBERT ****7758A COMES, ENRIC ****8190B COMPAN PADILLA, NORMA ****5343X COMPANY PEREZ, ALEXANDRE ****6992Q COMPTE OLIVA, MARÍA DEL MAR ****0089B CONCA GONZALEZ, BEGOÑA ****7965W CONCEPCION MIGUEL, JOEL ****5668N CONCHES BARRERO, OSCAR ****2538M CONDAL MARTÍNEZ, LAURA ****7175W CONDE ALAMO, MARIA ****3497S CONDE ARJONA, ANTONIA MARÍA ****8774H CONDE DOLERA, PATRICIA ****2487Z CONDE MAÑOSAS, ARIEL ****5734E CONDE SANCHEZ, FRANCISCO ****3571T CONESA BUSCALLA, ARIADNA ****8984Q CONESA CANALS, ENRIC ****9023Z CONESA LUENGO, GINES ****4374G CONROTTO DIAZ, MARIUS ****6822K CONTRERAS CANEPA, IRENE ENRIQUETA ****8496G CONTRERAS DOBLADO, MARIA ISABEL ****2441D CONTRERAS HURTADO, ALOIS ****6534B CONTRERAS MONTOUTO, LORENA ****0265Z CONTRERAS PALOMAR, YOLANDA ****6494B CONTRERAS TORRES, PENÉLOPE ****5273W CONTRERAS VERDEJO, YOLANDA ****7687R CORANTI ÁRBOLES, JUDIT ****8099D CORBACHO DE LA FUENTE, NÚRIA ****6094M CORBI FERRER, ARIADNA ****4744G CORCOBA PEDROSA, SERGIO LORENZO ****8640Y CORCOLES MARTINEZ, MONTSERRAT ****7301C CORDOBA ABELLAN, MARIA TERESA ****2585Z CORDOBA SCHWANEBERG, ELENA ****3063R CORDÓN FERNÁNDEZ, JOSE ****8906Y CORDUENTE ABAD, ESTHER ****6812N CORENTO RUIZ, ANDREA ****0569D CORNET ARNAEZ, MARTA ****7262M COROMINAS CASTELL, CARMINA ****0938M COROMINAS MARIN, DAVID Página 27 de 145.

(28) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134. COGNOMS I NOM. ****7538N CORONADO BADILLO, EVA MARIA ****8687B CORONADO GARCIA, CRISTINA ****9548V CORREA HOME, LINDA KAROLINA ****1316R CORREA MASERO, JAVIER ****7786A CORREA RAMOS, ASCENSION ****9355T CORRIONERO SAIZ, RICARDO ****8297R CORTABITARTE AMOROS, ALBERT ****7704C CORTEL GOMEZ, MIREIA ****9721V CORTELLES RODRIGO, BLANCA MARIA ****4828K CORTES BERROCOSO, YOLANDA ****2929J CORTÉS CELDRÁN, DAVID ****0648N CORTÉS HEREDIA, EVA ****9492Q CORTES IBORRA, EVA ****7268Y CORTES LLORCA, JORGE ****7082G CORTES LOPEZ, ZAIDA ****3244A CORTES MAÑAS, MARIA ROSA ****8639K CORTES MAROTO, M ANTONIA ****9024M CORTES MARTIN, JENNIFER ****1628H CORTES MONERA, MARIA AIDA ****0309X CORTES PERALTA, Mª TERESA ****6147D CORTÉS ROMERO, MARIA JOSÉ ****7594G CORTES SANS, INGRID ****7266T CORTIELLA SEBASTIA, MARC ****7252B CORTINAS GUERRERO, LAIA ****4252L CORVINOS MEZCUA, SILVIA ****8104Q CORVO BARBA, MARIA YOLANDA ****9598C COSTA ANADON, ELISABET ****7594V COSTA CASTELLS, EULALIA ****8120G COSTA FARRE, MARIA DOLORES ****3632H COSTA RENART, AGNES ****5890D COSTA ROMAN, MARGARITA ****0368E COSTA SALVA, JORDI ****1870N COSTA WOITH, NÚRIA ****4427Y COTE FERNANDEZ, JAVIER ****0565R CREMADES BELENGUER, JOSE EMILIO ****9144D CRESPO DOMENECH, MIRIAM ****2425T CRESPO GARRIDO, MARIA ISABEL ****1911Y CRESPO JIMENEZ, LOURDES ****9708E CRESPO SERRA, LAURA ****4440B CRESPO VILAS, MARÍA DEL PILAR ****3940F CRIADO MARTINEZ, JORGE ****5442K CRIADO MILLAS, SONIA ****2441R CRIADO RUANO, ORIOL Página 28 de 145.

(29) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177. COGNOMS I NOM. ****4746L CRISTOFARO RODRIGUEZ, KARINA ANABELA ****1225G CRISTOFOL COCA, ALBERTO ****3266L CRUCES FERNANDEZ, MARGARIDA ****4493N CRUCES VAZQUEZ, MARIA ANGELES ****0178S CRUZ PEÑA, ROSA MARIA ****3734R CRUZ PLUVINS, MELANIA ****3233B CRUZ ROYO, MARIA ****4692W CRUZ VILAN, CRISTINA ****4805X CUADROS GUZMAN, JESSICA ****0826F CUARTERO CARMONA, FELICIANO ****2403J CUBEL SUÑE, ANNA ****3195K CUBERAS VALENZUELA, CRISTINA (CUQUI) ****3508L CUBET ARISO, MIRIAM ****5179D CUCURELL BIGAS, JUDIT ****4548Z CUELLO CORREA, LINDA ISABELLA ****1657Y CUELLO VAQUERO, EVA ****1649E CUERVO ORTIZ, MARIA JOSE ****9924H CUESTA BRUNET, MARIA TERESA ****3366F CUESTA GRAU, MARC ****1018E CUESTA RODRIGUEZ, ANA ****6810G CUEVA CARAVACA, MARTA ****9503W CUEVAS ASTILLERO, NEREA ****1110R CUEVAS SANTANA, ANA ISABEL ****1615F CULLELL DALMAU, LAURA ****1106Z CULUBRET CULUBRET, CRISTINA ****2839V CUÑADO PAGAN, OLALLA ****4202Q CUNIILLERA GUILLEM, ANTONI ****0821Q CUNILL CARBONELL, MARIA FALGARS ****6032D CUQUEJO VARELA, CORONA ****4799C CUTILLAS BRUNES, SUSANA ****1141M CUTURA, EVA ****2213Y DA SILVA AQUINO, MARA BEATRIZ ****5437N DACRUZ ROVIRA, CRISTINA ****5092W DALMAU VALADEZ, JESSICA ****1490N DALOUH AMGHAR, IKRAM ****5968T DAMARE FLAMARICH, GEMMA ****1712S DARGHAL OUCHFIAA, EL HOUCINE ****9706Q DAROCAS GARCÍA, GISELA ****8989J DAUDE POVILL, NURIA ****9491M DAVILA CALLE, PATRICIA ****1480E DAVILA DIAZ, ROBERTO CARLOS ****6117D DAVILA ROLLAN, JUDITH ****2218Q DAVIS JIMENEZ, ANNETTY Página 29 de 145.

(30) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220. COGNOMS I NOM. ****7489B DAVISON CALABRIA, MARIA ELISA ****5343N DE ANTONIO ESCAMILLA, ANA MARIA ****2364T DE BONIS MORA, XAVIER ****9491J DE BRU DE SALA GUITART, ANNA ****6649D DE BRUN CARABAJAL OLIVERA, DEBORAH ANABEL ****6176B DE CASTRO BAUTISTA, ANDREA MERCEDES ****4393A DE DIEGO GONZALEZ, CAROLINA ****6133W DE GRÀCIA GARCIA, CARMEN ****4083S DE JUAN BALLESTEROS, NOEMI ****6938G DE JUAN TORNOS, CAROLINA ****5448M DE LA CALLE GASCON, ALBERT ****0549C DE LA CALLE LORES, SILVIA ****3896J DE LA FUENTE CALVO, MARIA ****7682W DE LA ORDEN MORENO, CRISTINA ****5779M DE LA ROSA DE LA ROSA, JOAN ENRIC ****3164L DE LA TORRE FERNANDEZ, ELENA ****8642N DE LA VIUDA CARRASCAL, SUSANA ****4113C DE LAS CUEVAS MONTULL, NÚRIA ****8417X DE LERA PRADA, ELISABET ****3419K DE LOS COBOS CASTELL, DANIEL ****2281N DE LOS RIOS CORDOVA, LUISA ****1104Y DE LUIS ZALABARDO, LEYRE ****4909D DE MADRID SUAREZ, GRACIELA MABEL ****4800J DE MAYA ALONSO, MARIA ISABEL ****7167G DE MESAS CAMARASA, ROSER ****9063T DE MIGUEL FONT, AITANA ****1681R DE MOLINI LASCASAS, PILAR ****3100A DE PAZ MONFORT, ELENA ****4783S DE SAN CRISTOBAL LOZANO, LAURA ****3517X DE VEGA MIR, ANDREAS ****1755K DE VICENTE GRAN, CRISTINA ****0383G DECHICHA ALFONSIN, BAYA LYNDA ****1945A DEL AMO CEERADA, SONIA ****0460D DEL AMO SALES, ÁNGELA-CRISTINA ****9482E DEL BRIO MORENO, PAULA ****4643G DEL CAMPO GÓMEZ, RAFAEL ****7184H DEL CARMEN GIL, SUSANNA ****3242E DEL CARMEN MURGA, GISELA ****7897P DEL CASTILLO PALLARES, SABINA ****0771B DEL JESUS ROMERO, MARIA CARMEN ****5328Z DEL OLMO GONZALEZ, RAQUEL ****0259X DEL PERAL MELENDEZ, CRISTINA ****0604K DEL RIO FONTANALS, MARTA Página 30 de 145.

(31) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263. COGNOMS I NOM. ****4021T DEL RIO LUCAS, ERIK ****4763W DEL ROSARIO ARANDA, ORIOL ****5674A DEL VALLE GIMENEZ, ALEX ****8832Y DELFA BOUGHAZA, YASIN ****3684W DELFA NAVARRO, ANAIS ****9007G DELGADO CABALLERO, SONIA ****7346T DELGADO MONTURIOL, MONTSERRAT ****7212Y DELGADO PEREZ, JAVIER ****8357S DELGADO RODRÍGUEZ, DIEGO VALENTÍN ****4479R DELGADO SANCHEZ, ANTONIO ****0505C DELGADO SERRANO, JAVIER ****7467Q DELGADO TREVIÑO, ALBERT ****1684Y DELTREJO DE DEUS, JACQUELINE HELOISE ****9818P DESCALZO ESPEL, YOLANDA ****6285B DEU FERRER, NÚRIA ****1207Y DEULOFEU MORAGAS, JOAN ****6475K DEVESA GUTIERREZ, ALBA ****2740F DEYANOVA ATANASOVA, DZHESIKA ****5163H DHUNGANA DHITAL, SUMAN ****5419W DÍAZ ARANDA, CARLOS ****7218G DIAZ CABALLERO, VANESSA ****7057W DIAZ DE LA FUENTE, ADRIA ****1698X DIAZ ESCOFET, XAVIER ****9858C DIAZ FORT, ELISENDA ****8946W DIAZ GALDEANO, IDOYA KATERIN ****2909Z DIAZ GALLEGO, MONICA ****2726C DIAZ HERMIDA, SAMUEL ****1344G DIAZ JIMENEZ, JOAQUIM ****0757L DIAZ LLORENS, MIRIAM ****7610V DIAZ LOPEZ, EVA ****6013M DIAZ MANTEIGA, RAUL ****7895H DIAZ MARTIN, NURIA ****2110E DIAZ MORALES, DIANA ****9556K DIAZ MUÑOZ, ANA ****1915R DIAZ NAVARRO, DANIEL ****0948Q DIAZ NAVARRO, Mª BEGOÑA ****1079L DIAZ ONGIL, ALEJANDRO ****7836B DÍAZ PAREJA, CRISTINA ****9169V DIAZ PASCUAL, NEUS ****4526Q DIAZ QUILEZ, YOLANDA ****8716L DIAZ REYES, MONICA ****0881H DIAZ ROMERO, JENNIFER ****6349P DIAZ RUIZ, MARTA Página 31 de 145.

(32) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306. COGNOMS I NOM. ****3810D DÍAZ SOLEY, ERÈNIA ****3736K DIAZ ZAFRA, DOLORES ****7950M DÍAZ ZURDO, GABRIEL ****8228A DIEGUEZ HENARES, MARIA JESSICA ****3176L DIEGUEZ MURILLO, MARIA ISABEL ****4797Q DIÉGUEZ OTERO, MARÍA SONIA ****7318K DIEGUEZ VIDUEIRA, MARTA ****4570J DIEZ CERCOS, GEMMA ****2641X DÍEZ CORRAL, CARLES ****8612G DIEZ FERNANDEZ, ELISABET ****3800J DIEZ FERNANDEZ, LAURA ****6744Q DIEZ FORNE, ISMAEL ISIDRO ****2575G DIEZ PAREDES, MIREIA ****3149W DIEZ POLO, PABLO ****2546Y DIEZ ROS, Mª VICTORIA ****7527L DIEZ SEBASTIAN, OLGA ****6660Q DIGON MARTOS, ARANTZA ****6753K DIGON ROSICH, GEMMA ****7979D DIL CUADRADO, YOLANDA ****9042R DIOP DIOUF, JOHN GALASS ****1842V DIVI CASTELLON, MÒNICA ****4163K DOBLAS FERNANDEZ, CARME ****1212W DOCAL VAN DE MEIRSSCHE, VANESA ****6157R DOMENECH RODRIGUEZ, IRENE ****1777R DOMINGO DOMENECH, CRISTINA ****7954J DOMINGO MARIN, NURIA ****9621Z DOMINGO MARTI, JORDINA ****9312R DOMINGO PASCUAL, ALBA ****5073V DOMINGO PEREZ, MONTSERRAT ****5559L DOMINGO RIOS, CRISTINA EVA ****0231W DOMINGO RIOS, JORDINA ****2392C DOMINGUEZ GARCIA, EDGAR ****8359P DOMÍNGUEZ LAYOLA, Mª CARMEN ****2221S DOMINGUEZ LOPEZ, ISABEL ****7339K DOMINGUEZ MARTINEZ, SARA ****6407H DOMÍNGUEZ OSEIRA, MARIA CRISTINA ****6929Q DOMINGUEZ PELEGRI, ALBERT ****0695R DOMÍNGUEZ ROSADO, LAURA MARÍA ****5703F DOMINGUEZ RUIZ, SANTIAGO ****4902T DOMINGUEZ SUAREZ, ROSA MARIA ****1727E DOMÍNGUEZ VENTURA, JUDITH ****8606R DONAIRE ARANDA, ROSA MARIA ****7862W DONAIRE CAPEL, ALEXANDRA Página 32 de 145.

(33) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349. COGNOMS I NOM. ****6541F DONAMARIA GARCIA, ADRIÀ ****6669R DONATE DELGADO, ADRIÁN ****2459T DOÑATE GIMENEZ, JOSEFA ****1844R DONCEL PABLO, BELINDA ****5209L DONCEL PABLO, CRISTINA ****2500Q DOPACIO LEDO, MARIA JOSÉ ****9070M DORADO LABAJO, ANTONIO ****5630B DORADO, RAQUEL ****4211M DRAMMEH SILLAH, HAWAH ****2593S DUCROS PEÑAFIEL, ALBA ****4291H DUGO CLAVERO, LAURA ****9243B DURALL RASET, SERGI ****2420R DURAN ARAGON, CARLES ****3419C DURAN CARRILLO, ESMERALDA ****1956N DURAN DIAZ, ROBERT ****9933W DURAN DURAN, FERRAN ****1160T DURAN FERNANDEZ, MARC ****3673Z DURAN FERNANDEZ, SILVIA ****1814H DURAN GURNSEY, MARIA ****1005J DURAN LOPEZ, NURIA ****4030W DURAN PAREDES, LAURA ****2597A DURAN RUBIO, ELISABET ****3293M DURAN SALVANS, LOURDES ****5527P DURAN, NURIA ****1927G EDO COMELLAS, ROGER ****0357Z EDO FARRIOL, SERGI ****4572A EGEA DALMAU, ANDREA ****2661N EGEA MUÑOZ, MONICA ****0582D EIROS YAÑEZ, M CARMEN ****1358P EIXARCH CAMPILLO, JORGE ****3829D EL GARNI GHANDOUR, MOHAMED REDA ****1263L EL GARNI GHANDOUR, OUAFAA ****2753A EL JAI ER RADY, FATIMA ZAHRA ****3263V EL KHAYAT ISSAOUI, HANA ****7124H ELIMRANI CIROUKH, DINA ****9706W ELIZARI SACO, SUSANA ****1537E ELKHAYAT KHAYAT, KHITAM ****2926B ELORRIAGA PAMIES, ELISABET ****0135E ELORRIAGA PÀMIES, ELISENDA ****4634E EMANUEL VIME, MARTA ****4476K ENCUENTRA DURAN, YOLANDA ****9314H ENERO DOMINGO, NURIA ****6981R ENFEDAQUE TORRA, SONIA Página 33 de 145.

(34) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392. COGNOMS I NOM. ****5215H ENRIQUEZ MENDOZA, NAIDA JAQUELINE ****3170X ENSEÑAT ELIAS, ANNA ****2474E ENSENYAT BRUN, AMALIA ****0769N ERCILLA LAZCANO, CONSUELO ****0465W ERRASTI CARAZO, M ASUNCION ****1896W ERUSTES ALBEROLA, SILVIA ****5731D ESCALADA BRUGADA, DANIEL ****8675G ESCALADA BRUGADA, SUSANA ****1710J ESCALERA GIL, ANA BELEN ****4032B ESCALERA GOMEZ, RAQUEL ****1006E ESCOBAR MORENO, VICTÒRIA ****1145A ESCOBAR TORRES, PILAR ****6834Z ESCOBEDO MARIN, MARIA LUCIA ****6249W ESCODA CASTILLA, SARA ****6014K ESCOFET AGUIRRE, ALBERT ****1952Z ESCORSELL PAHISA, CARME ****9062K ESCRICHE GONZALEZ, YOLANDA ****1964T ESCRIG VILLAUBÍ, ISABEL ****1105D ESCUDÉ VILA, JORDI ****8360D ESCUÍN BORREGO, ALBA ****9962Q ESCUSA SANCHEZ, JANET ****2887T ESLAVA SAIZ, ESTHER ****7451G ESPADAS NAVARRO, ANTONI ****2008Y ESPAÑOL MARSE, ANNA ****9442C ESPEJO GRACIA, MARIA LUISA ****2910L ESPIAU TOLO, NOEMÍ ****6854L ESPINA SANTIAGO, THAIS ****7734H ESPIÑEIRA CAMPERO, ANA MARIA ****6621E ESPINOSA CAPARROS, MARIA ****5701J ESPINOSA GARCIA, HECTOR ****0319R ESPINOSA GONZÁLEZ, YOLANDA ****9439K ESPINOSA MORALEJO, GEMMA ****8545X ESPRIU CALABUIG, EILA ****4265K ESPRIU HERNÁNDEZ, SANDRA ****5583S ESPRIU PONCE, SANDRA ****2107X ESQUINA FLORES, MIREIA ****6968S ESTARAGUES VIDAL, ROSER ****4237R ESTARAN FERNANDEZ, EVA NURIA ****0320H ESTEBAN BAENA, PATRICIA ****3939S ESTEBAN GARCIA, ANGEL AURELIO ****16675 ESTEBAN GONZÁLEZ, JESÚS ****9585L ESTEBAN JOVE, ELVIRA ****6372X ESTEBAN LOSCOS, AGLAYA Página 34 de 145.

(35) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435. COGNOMS I NOM. ****3966F ESTEBAN RÍOS, HÉCTOR ****6656E ESTEBAN VINUESA, JOEL ****4747N ESTELLER CLARIMONT, MERITXELL ****6224N ESTELLES PEREZ, EVA MARIA ****5341W ESTEPA HABAS, SANDRA ****6706Y ESTEVE BAYOD, MARTIN ****1634S ESTEVE DONATO, MONTSERRAT ****0048L ESTEVE GOMEZ DE TRAVESEDO, VICENTE ****5806M ESTEVE QUINTANA, MIRIAM ****0813J ESTEVE SANCHEZ, SILVIA ****9222C ESTEVEZ BARRIO, OLIMPIA ****6206V ESTEVEZ COSTA, RUTH ****3188Y ESTEVEZ SEVILLA, JUAN ANTONIO ****8845S ESTRANY LOPE DE CASTRO, REYES ****0690W EXPÓSITO LATORRE, MARIA DOLORS ****7285E EXPÓSITO MARTÍNEZ, DANIEL ****0578M EXPOSITO RODRIGUEZ, SIRA ****4339R EXPOSITO SAL, SERGIO ****1372T EXTREMO GONZÁLEZ, GEMMA ****7331K FABREGAT BEL, MONTSERRAT ****7076N FABREGAT RIUS, MONTSERRAT ****0996W FACIABEN LACORTE, PATRICIA ****3513B FAIG PIJUAN, ANNA ****0574G FAJARDO FONTES, JOSE MANUEL ****4197R FALGAS NAVARRO, EVA ****7634F FALOMIR MUÑOZ, SANDRA ****7513C FAMADAS CASALS, MARTA ****1094Y FARRAN, MARTA ****4577M FARRE GONZALEZ, JUDITH ****8745J FARRE JIMENEZ, ESTHER ****5625X FARRE OBIOLS, MARTA ****8087W FARRÉ TORTAJADA, ALBA ****2049H FARRENY RUSILLO, MIREYA ****5096Q FARTAN EL KAMAS, ISMAIL ****9658Y FEIJOO LORDEN, JOSE RAMON ****6426T FELICES ZOFIO, CRISTINA ****1191P FELIP MASDEU, MAGDALENA ****7317M FELIPE BARBERO, LAURA ****7296M FELIU CRUZ, EULALIA ****4339E FELIU CRUZ, PATRICIA ****0993N FELIZ DE VARGAS GARMON, NURIA ****0411F FENOGLIO, DIEGO ****6322P FEO GIL, ROCIO Página 35 de 145.

(36) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477. COGNOMS I NOM. ****8641W FERIA LOPEZ, JORGE ****9097N FERMANDEZ HERNANDEZ, ANNA ****5789A FERMÍN HERNÁNDEZ, ANGELA ****5352E FERMIN MATAS, OLGA ****9643M FERNANDEZ ABAD, CRISTINA ****2326H FERNANDEZ ALAJARIN, THAÏS ****8801A FERNANDEZ ALONSO, JOSE MANUEL ****9677P FERNANDEZ ALVAREZ, NATALIA ****5669C FERNÁNDEZ AMADOR, CRISTINA ****5786A FERNANDEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR ****0476B FERNANDEZ BAILADOR, ROSA ****5112L FERNANDEZ BALASTEGUI, SARA ****4386S FERNANDEZ BARRERO, FRANCISCA ****9986L FERNANDEZ BENITEZ, BEGOÑA ****9755E FERNANDEZ CABALLÉ, CLARA ****0822L FERNANDEZ CABARCO, MARIA CRISTINA ****5878E FERNANDEZ CABRERA, ALBA ****1288T FERNANDEZ CARNEROS, ANA ****3027B FERNANDEZ CARRASCO, IRENE ****3028N FERNANDEZ CARRASCO, VICTORIA ****7914L FERNANDEZ CHARLEZ, CRISTINA ****7512C FERNANDEZ CHARLEZ, LIDIA ****7300V FERNANDEZ CHUQUISALA, YEASSY LISSETTE ****4328N FERNÁNDEZ DE CASTRO BIOSCA, XAVIER ****5807W FERNANDEZ DE LA FUENTE, ESTHER ****6295M FERNANDEZ DE LA TORRE, ALBERTO-NSUANGO FERNANDEZ DE SEVILLA FONTANET, MARIA ****3096E DOLORES ****3983R FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA ****7813V FERNANDEZ FERNANDEZ, RICARDO ****1825Q FERNANDEZ FIERRO, ELISA ****4773L FERNANDEZ GARCIA, Mª YOLANDA ****7262R FERNANDEZ GARCIA, MARIA ****1917T FERNANDEZ GARCIA, RAQUEL ****6888Z FERNÁNDEZ GAYÁN, NURIA ****0909A FERNANDEZ GONZALEZ, CONSOLACION ****0240F FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL ****6950E FERNANDEZ HERNANDEZ, JONATAN ****6963M FERNANDEZ HERNANDEZ, LUCIA ****9805K FERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ISABEL ****9726E FERNÁNDEZ HORTIGÜELA, LOURDES ****6441B FERNANDEZ IGLESIAS, OLGA ****0355T FERNANDEZ JARABO, ALBERTO. Página 36 de 145.

(37) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520. COGNOMS I NOM. ****2730Q FERNANDEZ LERIDA, NIEVES ****1826Q FERNÁNDEZ LERIS, MIGUEL ****2427K FERNANDEZ LLUCH, DAVID ****2398P FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBA ****2597K FERNANDEZ LOPEZ, LUIS ****0984G FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA ****9614M FERNANDEZ MAGIDE, SALVADOR ****9616F FERNANDEZ MAGIDE, SARA ****0395C FERNANDEZ MARSCHAL, MONICA ****7442F FERNANDEZ MARTINEZ, JORDI ****0635V FERNÁNDEZ MÉNDEZ, YOLANDA ****0111F FERNANDEZ MOLES, GISELA ****5757Q FERNANDEZ MOLINA, ERICA ****6729E FERNANDEZ MOLLAR, CLARA ****0210L FERNANDEZ MONTES, MARCEL ****9767L FERNANDEZ MONTOLIO, MANEL ****1150V FERNANDEZ MORALES, CLARA ****0015N FERNANDEZ MUÑOZ, ANA ****0014B FERNANDEZ MUÑOZ, NURIA ****8891J FERNANDEZ MURCIANO, ANA ****9890L FERNÁNDEZ ORRADRE, ALEJANDRO ****3969J FERNANDEZ ORTIZ, ALEJANDRO ****6199N FERNANDEZ OTERO, ANA BELEN ****7087A FERNANDEZ PARETA, OLGA ****8305M FERNANDEZ PEREZ, EVA ****6974T FERNANDEZ PLAZAS, ANAIS ****0400A FERNANDEZ PONCELA, M.PILAR ****8096C FERNANDEZ PORTA, VICTOR ****8617H FERNANDEZ PRIETO, SONIA ****8137K FERNANDEZ QUESADA, IVAN ****3522M FERNÁNDEZ REDONDO, RUBÉN ****9717Z FERNANDEZ RENAU, MARTA ****3968X FERNANDEZ REY, ROSENDO ****9246J FERNANDEZ RISQUEZ, MARIA PAZ ****6832E FERNANDEZ ROCA, HECTOR ****7888Y FERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN ****2466K FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SONIA ****6309X FERNANDEZ ROSA, VERONICA ****2839H FERNANDEZ RUEDA, ALEJANDRO ****5225Z FERNANDEZ RUIZ, ADRIAN ****5798Z FERNANDEZ SALAET, CRISTINA ****9923N FERNANDEZ SANCHEZ, MARCIAL ****2978Q FERNANDEZ SANTOS, MARIA BEGOÑA Página 37 de 145.

(38) Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans. DNI 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563. COGNOMS I NOM. ****3841Z FERNANDEZ SOLA, LAURA ****6110G FERNANDEZ VARELA, MARI CARMEN ****7697J FERNANDEZ ZAPATA, MONTSERRAT ****5301E FERNÁNDEZ, ANNA ****2321D FERNÁNDEZ-RAJAL CODESAL, LAURA ****3277G FERRAGUT PONS, MARIA SOLEDAD ****5556G FERRAN GONZALEZ, GEORGINA ****5647H FERRAN SALVADO, ANNAMARIA ****5867Q FERRANDO RIBÉ, MERITXELL ****0158H FERRE JOSE, NURIA ****6094Z FERREIRA ALONSO, JESSICA ****6591T FERREIRO BANACH, CESAR ****4538Y FERRER AGUSTÍ, BERTA ****4465R FERRER BARRIERAS, MIREIA ****9440F FERRER BARTOLI, MONTSE ****9182N FERRER CAMPO, MARTA ****4514N FERRER GUARCH, MERITXELL ****4683M FERRER GUTIERREZ, BEGONYA ****5630D FERRER JAVARES, MONICA ****5797C FERRER MORALES, ALBERT ****9810H FERRER MORALES, INES CAROLINA ****0131R FERRER MUÑOZ, CHRISTIAN ****2812D FERRER MUÑOZ, JENNIFER ****1796X FERRER NARRO, ELISABET ****0630Y FERRER VIÑAS, ALFONSO ****5286D FERRERAS MARTIN, EVA MARIA ****9662K FERRERES MUÑOZ, Mª NOEL ****1098L FERRERO FERNANDEZ, MARGARITA ****3815R FERRES FONT, JORDI ****6924X FERRES MARIN, SANDRA ****7309W FERRIZ GIL, EVA ****8814G FERRIZ VILA, ENRIQUE JUAN ****4568V FERRON VILAR, NEUS ****3267H FIBLA FERRÀ, HÈCTOR ****1409P FIDALGO SERRANO, MARCOS ****9848Q FIGUERAS CABALLE, DAVID ****0929S FIGUERAS MATUTE, EVA ****3766L FIGUERAS PÉREZ, ALEX ****8140B FIGUERAS REYNE, XAVIER ****7243V FIGUERAS SAN ROMAN, CLARA ****7242Q FIGUERAS SAN ROMAN, MARTA ****2877C FIGUERAS VALLS, JOSE JOAQUIN ****0421G FIGUERES MOLTO, INMACULADA Página 38 de 145.

Figure

Updating...

References

Related subjects :