Primera. S aplicarà a les sol licituds presentades per a la realització de les següents línies d actuació:

Descargar (0)

Texto completo

(1)

CONVOCATÒRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ANÀLISI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA, I PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT A MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DURANT L’EXERCICI 2017.

De conformitat amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València (Butlletí Oficial de la Província de València número 65, de 3 d’abril de 2017), que a tots els efectes tindrà la consideració de bases reguladores, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, s’efectua la present convocatòria per a la prestació del servei d’Anàlisi de prevenció i control de la legionel·la, i per al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut a municipis de la província de València durant l’exercici 2017.

Primera. S’aplicarà a les sol·licituds presentades per a la realització de les següents línies d’actuació:

a) Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la. Aquest servei està destinat als municipis de la província de València amb menys de 10.000 habitants, i està orientat a l’elaboració de les anàlisis de legionel·la que, per la normativa vigent, tenen l’obligació de realitzar en les instal·lacions pròpies.

b) La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital, i està orientat a l’acció estratègica d’acostament a les comunitats i famílies d’un servei de salut programat i preventiu.

Ambdós programes tenen caràcter gratuït, hauran d’efectuar-se necessàriament l’any 2017 i els prestarà el Consorci Hospital General Universitari de València.

Els ajuntaments sol·licitants hauran de reunir els requisits per a obtindre la condició de beneficiaris, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança de les bases reguladores.

Segona. La Diputació Provincial de València finançarà aquestes línies d’actuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 607.311.01.462.00, per un import màxim de 126.500 €, distribuïts de la manera següent:

a) 24.500 € per a la prestació del servei d’Anàlisi per a la prevenció i control de la

legionel·la en un màxim de 84 ajuntaments, tot realitzant fins a 4 analítiques per

cada un. De la quantitat pressupostada, es reservaran 5.180 € per a noves

analítiques, en cas que les primeres hagen sigut positives, després del tractament

que corresponga efectuar a l’ajuntament.

(2)

b) 102.000 € per al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut en un màxim de 85 ajuntaments, tot seleccionant els peticionaris, si fóra necessari, en raó del nombre de sol·licituds i d’acord amb el barem següent:

Habitants Municipis Sol·licitants

Fins a 5.000 187 62

De 5.001 a 15.000 41 12

De 15.001 a 25.000 19 6

De 25.001 a 35.000 10 3

Més de 35.000 8 2

Total 265 màxim 85

En el cas que en algun dels intervals no s’aconseguisca el nombre de sol·licituds previstes, la quantitat sobrant s’aplicarà als ajuntaments de menys població.

En cap cas no es realitzarà el programa als municipis als quals ja se’ls haja concedit en l’exercici 2016. Els municipis als quals se’ls va adjudicar en anys anteriors podran sol·licitar-ho novament, encara que tindran preferència aquells que mai no n’hagen sigut beneficiaris.

En ambdós programes tindrà preferència el municipi que primer haja presentat la petició.

Per a la determinació de la població, es tindrà en compte l’últim padró municipal d’habitants fixat anualment per l’Institut Nacional d’Estadística, degudament aprovat i publicat en la data de concessió de les ajudes.

Tercera. Per a la prestació del servei d’Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la, la determinació dels punts on es farà l’arreplega de les mostres, es farà conjuntament entre el municipi i la Secció de Microbiologia del Consorci Hospital General Universitari de València.

Quarta. El programa de La Ruta de la Salut consistirà en xarrades i proves que es faran en els municipis i versaran sobre les matèries següents:

XARRADES

- Obesitat, nutrició, exercici físic. La diabetis.

- Factors de risc cardiovascular. Prevenció de l’ictus i l’infart.

- Malalties respiratòries: EPOC, apnea de la son, la grip i la vacunació.

- Osteoporosi, artrosi i altres malalties reumatològiques i dels ossos.

(3)

PROVES

- Estació risc cardiovascular: càlcul del risc, presa de tensió, glucèmia i electrocardiograma.

- Estació pneumologia: espirometria, cooximetria, prevenció i vacunació de la grip.

- Estació nutrició: consells de nutrició i exercici físic, massa corporal i bioimpedianciometries.

- Estació osteoporosi: càlcul fractura òssia, osteoporosi, consells per a previndre l’osteoporosi.

- Estació prevenció del càncer: informació sobre programes existents de càncer de mama, còlon, etc.

El programa inclou, a més, una taula informativa sobre hàbits saludables.

Excepcionalment, i a sol·licitud dels municipis corresponents, es podrà pactar una jornada monogràfica entre les següents:

- El pacient oncològic: nutrició, exercici, salut i bellesa.

- Nutrició sana i intel·ligent: majors i joves.

- Malalties respiratòries i grip.

- Malaltia reumàtica i osteoporosi; esport i salut.

Cinquena. Les peticions es formalitzaran per mitjà d’instància dirigida al president de la Diputació Provincial de València (Àrea de Benestar Social), plaça de Manises, 4, 46003 València, i hauran de contindre:

a) Per a la sol·licitud del servei d’Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la, la descripció dels llocs d’actuació proposats, com també de les conduccions d’aigua, incloent-hi tots els sistemes i elements singulars d’aquestes, torres de refrigeració i altres dispositius pareguts, banys amb moviments, humidificadors, etc.

b) Per al programa La Ruta de la Salut, en la instància haurà de constar:

• Designació d’un responsable i coordinador local de la jornada amb número de telèfon i correu electrònic.

• Compromís per part del responsable i coordinador local d’acudir a la reunió informativa i organitzativa de la ruta. Hi haurà només dues convocatòries de reunió en dates distintes i en un temps màxim de 10 dies.

• Compromís per part de l’ajuntament de disposar del següent:

(4)

- Un espai per a xarrades, amb ordinador i projector amb les cadires corresponents.

- Un espai annex o el mateix lloc per a les proves mèdiques, amb almenys 6 taules i de 15 a 20 cadires.

- Un habitacle amb privacitat per a facilitar la realització d’electres o consultes.

Les sol·licituds, amb els continguts descrits, podran presentar-se en el Registre General de la Diputació Provincial de València, o per qualsevol altre mitjà dels establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan la sol·licitud no tinga els requisits establits o no incorpore les dades exigides, es requerirà l’entitat peticionària perquè, en el termini de deu dies (article 68 de la Llei 39/2015), i pels mateixos conductes anteriorment citats, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la mateixa Llei.

Sisena. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s’exigeix serà de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El termini màxim per a adoptar la resolució expressa respecte de les peticions que es formulen és de sis mesos, comptats a partir de la finalització del període de presentació d’instàncies.

La resolució de concessió o denegació correspondrà a la Junta de Govern de la corporació.

L’acord resolutori es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, de conformitat amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i també en la pàgina web de la Diputació Provincial de València, www.dival.es.

Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se per

l’Administració interessada, directament, recurs contenciós administratiu davant dels

jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos comptats

a partir de l’endemà de la seua publicació o notificació, de conformitat amb el que

estableixen els articles 44 i 46.6 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa

Administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjudici que puga exercitar-se

qualsevol altre recurs que s’estime procedent. No obstant això, la dita Administració

podrà efectuar el requeriment previ previst en l’article 44 de la llei esmentada, dins del

termini de dos mesos des de la publicació o el coneixement de l’acord transcrit; el

requeriment s’entendrà rebutjat si dins del mes següent a la seua recepció no es

(5)

contestara per la Diputació, i llavors s’obriria el còmput del termini per a interposar el recurs contenciós.

Setena. Per al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut, una vegada publicada la relació de peticions estimades, en el termini d’una setmana es convocarà el responsable o coordinador proposat, per mitjà de correu electrònic, a una reunió informativa i organitzativa d’assistència obligada. Si no assistira a la reunió, s’entendria que desisteix de la petició de la realització de la ruta al seu municipi. En aquesta reunió s’explicarà en què consisteix el programa, les necessitats d’espai, mobiliari, difusió, mobilització dels destinataris, calendari, resolució de dubtes, etc.

Huitena. Per a l’abonament per part de la Diputació de l’import del servei prestat pel Consorci Hospital General Universitari de València, aquest haurà de presentar informe tècnic i certificació del fedatari municipal confirmant la realització del servei.

Es fixa com a termini per a la presentació de la documentació abans esmentada el dia 24 de novembre de 2017, la qual ha de presentar-se en el Registre General de la Diputació Provincial de València o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Novena. Serà competència de la Presidència de la corporació la resolució de totes les incidències que es plantegen al llarg de la vigència d’aquesta convocatòria, com també la interpretació de qualsevol dubte que puga suscitar-se en la seua aplicació.

Desena. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena de la convocatòria

en tots els seus termes, com també la de les seues bases reguladores.

(6)

SOL·LICITUD

PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA 2017

1

. DADES DEL SOL·LICITANT

AJUNTAMENT NIF

NOM DE L’ALCALDE/ESSA

DOMICILI CODI

POSTAL

TELÈFON FAX CORREU-E

PERSONA DE CONTACTE ANÀLISI LEGIONEL·LA

TELÈFON CORREU-E

COORDINADOR LOCAL RUTA DE LA SALUT

TELÈFON CORREU-E

2

. SOL·LICITA

Que es concedisca la realització al seu municipi del programa o programes seleccionats:

 Anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la

Caldrà adjuntar a la present instància una descripció dels llocs d’actuació proposats i de les conduccions d’aigua, d’acord amb l’ordinal cinqué de la convocatòria.

 La Ruta de la Salut

3

. DECLARA

No estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de conformitat amb allò establert per l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, i està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a més de les obligacions de reintegrament de subvencions amb aquesta corporació.

En cas de sol·licitud del programa La Ruta de la Salut, s’assumeix el compromís per part de l’

ajuntament de facilitar l’assistència del coordinador local de la jornada a la reunió informativa de la Ruta, como també de disposar d’un espai adequat amb el material necessari per a la realització de les xarrades i proves, tal com es descriu en l’ordinal cinqué de la convocatòria.

4

. DATA I SEGELL DE L’AJUNTAMENT FIRMA DE L’ALCALDE/ESSA

IL·LM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SERVEI DE BENESTAR SOCIAL

PLAÇA DE MANISES, 4 – 46003 VALÈNCIA

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :