XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Anuncio

Resolución do 9 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baralla. (Expediente IN407A 2017/5-2- 8473-AT).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº.. 310) do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, Velle, Ourense

- Denominación: ampliación de potencia CT Mazaílle (27AS49) - Situación: concello de Baralla

- Características Técnicas:

1. Substitución do transformador existente (50 KVA) no CT 27AS49 Mazaílle por outro de 100 KVA e relación de transformación de 20.000/400-230V.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.

Lugo, 9 de febreiro de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 0518

Anuncio

Resolución do 8 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Carballedo. (Expediente IN407A 2016/142-2-8451-AT).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº.. 310) do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, Velle, Ourense

- Denominación: retranqueo LMT PRS803-Tramo entre CR A Barrela (27CD92) e CT Lobelle (27AN07) por execución autovía Ourense-Lugo (A-56)

- Situación: concello de Carballedo

(2)

- Características Técnicas:

1. Modificación no PK 7+310 da traza da autovía A-56.

Liña de media tensión aérea a 20 KV PRS803 tramo entre Centro de Reparto A Barrela (27CD92) e centro de transformación Lobelle (27AN07) con orixe na celosía metálica existente tipo C FL 14/2000 e final no apoio metálico proxectado nº B6-3 tipo C FL-16/3000, cunha lonxitude de 219 metros en condutor tipo LA-56, reténsanse o vano entre o apoio B6-3 proxectado e o B6-4 existente.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.

Lugo, 8 de febreiro de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 0519

Anuncio

Resolución do 9 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Carballedo. (Expediente IN407A 2017/14-2-8482-AT).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº.. 310) do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, Velle, Ourense

- Denominación: retranqueos LMT CHA814 por execución autovía Ourense-Lugo (A-56) - Situación: concello de Carballedo

- Características Técnicas:

1. Liña de media tensión aérea a 20 KV xeral CHA814 tramo entre centros de transformación Pradeda (27AG74) e Estibada (27AD39) con orixe na celosía metálica proxectada nº 73 tipo C-A-AG-14/4500 e final no apoio metálico proxectado nº 74 tipo C-A-A-AG-16/3000, cunha lonxitude de 286 metros en condutor tipo LA- 110, reténsanse os vanos entre os apoios 73 proxectado e o 71 existente e o vano entre o apoio 74 proxectado e o apoio 75 existente.

2. Liña de media tensión aérea a 20 KV derivada CHA814 dirección ao centro de transformación Quinta (27AL90) con orixe na celosía metálica proxectada nº 73-1 tipo C-FL-16/4500 e final no apoio metálico proxectado nº 5 tipo C-FL-16/3000, cunha lonxitude de 514 metros en condutor tipo LA-56, reténsanse os vanos entre o apoio 5 proxectado e o apoio de madeira.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.

Lugo, 9 de febreiro de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 0520

Anuncio

Resolución do 8 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Carballedo. (Expediente IN407A 2016/151-2-8460-AT).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº.. 310) do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

(3)

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, Velle, Ourense

- Denominación: retranqueo LMT PRS803-Tramo entre CR A Barrela (27CD92) e CT Vilar de Mulleres (27AD36) por execución autovía Ourense-Lugo (A-56)

- Situación: concello de Carballedo - Características Técnicas:

1. Modificación no PK 7+150 da traza da autovía A-56.

Liña de media tensión aérea a 20 KV PRS803 tramo entre Centro de Reparto A Barrela (27CD92) e centro de transformación Vilar de Mulleres (27AD36) con orixe na celosía metálica proxectada no expediente 8451-AT tipo C FL 16/3000 e final no apoio metálico proxectado nº B8 tipo C A-AG-18/3000, cunha lonxitude de 316 metros en condutor tipo LA-56, reténsanse o vano entre o apoio B8 proxectado e o B9 existente.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.

Lugo, 8 de febreiro de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 0521

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA N.º 1 DE LUGO

Anuncio

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA 6/16

En Lugo, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis.

Vistos por mí, Dña. Diana Vales Laguna, Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Lugo, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el número 128/2014 en los que han intervenido: como demandante D. MANUEL RIVERA ALVAREZ, asistido del letrado D. Marco Antonio Candal Quiroga y representado por el procurdor D. Carlos Cabo Silva, y como demandados DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ, declarada en rebeldía procesal, y ALLIANZ, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, asistida de la letrada Dña. Rocío García-Puertas Taboada y representada por el procurador D. Alvaro Martín-Buitrago Calvet, teniendo por objeto una acción de responsabilidad contractual y una acción de responsabilidad extracontractual.

FALLO

ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA y:

A) DEBO DECLARAR y DECLARO la responsabilidad de DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ con respecto a las filtraciones litigiosas y sus consecuencias.

B) DEBO DECLARAR y DECLARO que ALLIANZ, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ha incumplido sus obligaciones con respecto al contrato de seguro suscrito desde el 29 de noviembre de 2007, fecha de presentación de la demanda del Procedimiento Ordinario 1031/2007 del Juzgado de Primera Instancia N° 3 de Lugo.

C) DEBO CONDENAR y CONDENO:,

1. A DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ a realizar a su exclusiva costa cuantas reparaciones, obras y actuaciones constructivas en la vivienda sita en la Calle Río Navia, n° 21, 4° D, Lugo, sean precisas para impedir de modo definitivo que se sigan produciendo filtraciones que causen daños en la vivienda sita en la Calle Río Navia, n°21,3° D, Lugo.

II. Subsidiariamente, para el supuesto de que DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ no cumpliese voluntariamente la sentencia y se mandase ejecutar a su costa, DEBO CONDENAR y CONDENO a DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ a permitir y soportar la entrada de los profesionales, técnicos, operarios, materiales, etc. y la ejecución de las obras que sean precisas en su vivienda para poner fin a la entrada de agua en la vivienda del demandante.

D) DEBO CONDENAR y CONDENO solidariamente a DÑA. TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ y a ALLIANZ, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, una vez arregladas las filtraciones y valorados los daños causados, a abonar los gastos derivados de la reparación de los daños causados en la vivienda sita en la Calle Río Navia, n° 21, 3° D, Lugo, así como los que se sigan produciendo durante la sustanciación del presente procedimiento hasta la ejecución material de las obras necesarias para que dejen de producirse, fijando como límite de la cuantía a abonar por ALLIANZ, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la que aparece como “sumas aseguradas” en el apartado E) del artículo

(4)

1°.1 Daños Materiales del Capítulo II de las Condiciones Particulares de la póliza de contrato de seguro n°

994922052, más los intereses legales del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro en relación a ALLIANZ, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes, debiendo cada una de ellas abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación para ser resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Lugo, siendo necesario que para ello se proceda a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado el Depósito establecido por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, cuyo original se llevará al libro de sentencias de este Juzgado dejando las actuaciones testimonio literal de la misma, la pronuncio, mando y firmo.”

Y como consecuencia de la imposibilidad de notificar personalmente a TRINIDAD REBOLO FERNANDEZ, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En LUGO, a seis de febrero de dos mil diecisiete.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

R. 0522

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 DE LUGO

Anuncio

Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 126/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. MARTIN BARREIRO CELA contra la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS PENA SERVIZOS LUCENSES sobre CANTIDAD, se ha dictado resolución de fecha 9/01/2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS PENA SERVIZOS LUCENSES en situación de INSOLVENCIA, por importe de 2.718,48 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324 en el BANCO SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS PENA SERVIZOS LUCENSES, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

(5)

En LUGO, a nueve de enero de dos mil diecisiete.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA R. 0413

Anuncio

Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 187/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª MARIA JOSE RIVERA VIDAL, contra “DOÑA COSTURA, C. B.”, DOÑA MARÍA CONSUELO DIÉGUEZ CASTRO Y DON ALFONSO JAIME LÓPEZ DIÉGUEZ, sobre DESPIDO, se han dictado resoluciones en fecha 17.10.16, 11.11.16, 27.01.17 y 15.02.17, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Vista a última información rexistral obrante en autos onde aparece unha única finca de titularidade de Doña María Consuelo pero con moitas cargas, requíreselle ao actor para que no prazo de cinco días inste o que ao seu dereito conveña con apercibimento de arquivo.- Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LJS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e no seu caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo de TRES DÍAS hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén a mesma, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.-

A LETRADO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA”

“Visto o contido do escrito presentado pola parte executante, acordo:-Remitir oficio ao BBVA e exhorto a Instancia nº 2 e 5, e Social nº 2, para que informen do importe pendente da débeda actual que pesa sobre a Finca Rexistral nº 12.728-N, do Rexistro da Propiedade número Catro de A Coruña.- Notifíquese ás partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo de TRES días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén a mesma, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respeto á resolución recorrida.- A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA,”

“A anterior información recibida únase á presente execución.- Visto o elevadísimo importe das cargas que ainda pesan sobre o inmoble e non existindo outros bens sobre os que continuar a vía de apremio, acórdase o arquivo da execución.-Notifíquese a presente ás partes e, unha vez conste a súa firmeza, arquívense as actuaciones.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a presentar neste Xulgado no prazo de TRES días hábiles seguintes a súa notificación, con expresión da infracción que a xuizo do recorrente contén a mesma, sin que a súa interposición teña efectos suspensivos con respeto á resolución recorrida.- A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA,”

“Resultando negativa la diligencia de notificación del Cuerpo de Auxilio Judicial a la parte ejecutada, acuerdo:- Notificar a medio de edictos las anteriores resoluciones y la presente, remitiéndole el mismo acompañado de oficio a la Excelentísima Diputación de Lugo.- Una vez conste y firme que sea la presente archívense las actuaciones.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa "DOÑA COSTURA, C. B.", DOÑA MARÍA CONSUELO DIÉGUEZ CASTRO Y DON ALFONSO JAIME LÓPEZ DIÉGUEZ, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

(6)

En LUGO, a quince de febrero de dos mil diecisiete.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, R. 0523

Anuncio

D/Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 003 DE LUGO.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª GREGORIO MORENO SANTOS contra PABLO BARJA VEIGA, CASTROBARREDO SL , LINEANORTE MULTISERVICIOS SL , en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000070 /2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a LINEANORTE MULTISERVICIOS SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13/3/2017 a las 11:10 horas, en Planta 4 - Sala 8 - Edif.

Xulgados, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a LINEANORTE MULTISERVICIOS SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En LUGO, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

R. 0524

Anuncio

Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 47/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª MARIA CRISTINA NOGUEIRA, contra la empresa “SONIA Y ELIAS, C. B.”, DON JOSÉ ELÍAS VÁZQUEZ TIZÓN y DOÑA SONIA IGLESIAS RGUEZ, sobre ORDINARIO, se han dictado resoluciones, en fecha 02.02.17 y 16.02.17, cuya parte dispositiva es del tenor literal si siguiente:

“DISPOÑO:- 1.- Desestimar o recurso de reposición contra o auto ampliando a execución de data 15 de novembro de 2016, polos motivos expostos na presente resolución, confirmándoo nos seus exactos termos.- 2.- Acordar a remisión ao Tesouro Público o depósito consignado para recorrer e continuar coa execución.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra a presente resolución, dado que resolve unha cuestión non incluída na sentenza, como é a extensión da execución aos comuneiros, cabe recurso de suplicación, que debe ser anunciado no prazo dos cinco días seguintes á notificación na oficina do xulgado.- A MAXISTRADA.- A SECRETARIA XUDICIAL.”

“ACUERDO:- Retener los saldos a favor de los ejecutados, DOÑA SONIA IGLESIAS RODRIGUEZ, DON JOSE ELIAS VAZQUEZ TIZON Y SONIA Y ELIAS CB, en las entidades que obran en la consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:- 8762,24 euros, más el 10%, de principal, y la de 1.752,44 euros presupuestados para intereses y costas provisionales.- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se remitirá directamente a este órgano judicial.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros

(7)

datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”

“Resultando negativa la notificación realizada por el Cuerpo de Auxilio Judicial a la empresa “SONIA Y ELÍAS, C. B.”, acuerdo:- Notificar a medio de edictos las resoluciones de fecha 02.02.17 y la presente, remitiéndose a la Excelentísima Diputación de Lugo el mismo acompañado de oficio.- Notifíquese a las partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa “SONIA Y ELÍAS, C. B.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En LUGO, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, R. 0525

Anuncio

Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 140/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia del letrado DON XERMÁN VÁZQUEZ DÍAZ contra la empresa ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA, SL sobre CANTIDAD, se ha dictado resolución de fecha 10/02/2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA SL en situación de INSOLVENCIA, por importe de 243,80 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324 en el BANCO SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA, SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

(8)

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En LUGO, a diez de febrero de dos mil diecisiete.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA R. 0526

Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO Data: 01.03.2017 08:00:00 CET

Razón:

Localización: España

Signature Not Verified

Figure

Updating...

References

Related subjects :