INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs ) Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat - 1 -

154  Download (0)

Full text

(1)

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs 2015-2016)

Educació primària

Educació secundària obligatòria

Batxillerat

(2)

Indicadors de resultats acadèmics de les Illes Balears (curs 2015-2016) Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears Col·lecció: «Estudis i Informes»

Informe elaborat per l’equip de l’IAQSE

Pere Moyà Niell, director Antoni Bauzà Sampol Joan F. Borràs Seguí Javier Gámez Bauzá Javier Real Vila

Anastasia Isabel Jiménez Cava

Edició:

Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

(3)

ÍNDEX

P

RESENTACIÓ

... 5

I

NTRODUCCIÓ

... 7

I

NDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE L

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

(RAEP) ... 9

RAEP 1. Matrícula escolar a l’EP ... 10

RAEP 1.1. Matrícula escolar a l’EP (curs 2015-2016) ... 10

RAEP 1.2. Evolució de la matrícula escolar a l’EP en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 13

RAEP 2. Resultats acadèmics per àrees a l’EP ... 15

RAEP 2.1. Percentatge d’alumnat de 6è d’EP que aprova les diferents àrees (curs 2015- 2016) ... 15

RAEP 2.2. Evolució del percentatge d’alumnat aprovat a les àrees de llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi / ciències de la naturalesa i ciències socials en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 18

RAEP 3. Promoció dins l’etapa d’EP ... 22

RAEP 3.1. Promoció dins l’etapa d’EP (curs 2015-2016) ... 22

RAEP 3.2. Promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses (curs 2015-2016) ... 25

RAEP 3.3. Evolució de la promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses en el període comprès entre 2010 i 2016... 29

RAEP 3.4. Evolució de la promoció dins l’etapa d’EP en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 32

RAEP 4. Idoneïtat a l’EP el curs 2015-2016 ... 37

RAEP 4.1. Idoneïtat de l’alumnat dins l’etapa d’EP (curs 2015-2016) ... 37

RAEP 5. Repetició a l’EP ... 40

RAEP 5.1. Repetició dins l’etapa d’EP (curs 2015-2016) ... 40

RAEP 5.2. Evolució de la repetició dins l’etapa d’EP en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 43

I

NDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE L

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

(RAESO) ... 49

RAESO 1. Matrícula escolar a l’ESO ... 50

RAESO 1.1. Matrícula escolar a l’ESO (curs 2015-2016) ... 50

RAESO 1.2. Evolució de la matrícula escolar a l’ESO en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 53

RAESO 1.3. Evolució de la matrícula als programes de diversificació curricular (PDC) en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 55

(4)

RAESO 2. Resultats acadèmics per matèries a l’ESO ... 56

RAESO 2.1. Percentatges d’aprovats a les diferents matèries dels quatre cursos de l’ESO (curs 2015-2016) ... 56

RAESO 2.2. Evolució dels percentatges d’aprovats a les matèries de llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques, ciències de la naturalesa / BG / FQ i ciències socials, geografia i història / GH en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 68

RAESO 3. Promoció i titulació dins l’etapa d’ESO ... 74

RAESO 3.1. Promoció i titulació als cursos de l’etapa d’ESO (curs 2015-2016) ... 74

RAESO 3.2. Promoció segons el nombre de matèries suspeses als tres primers cursos de l’ESO (curs 2015-2016) ... 77

RAESO 3.3. Titulació de l’alumnat d’ESO segons l’edat de finalització de l’etapa (curs 2015-2016) ... 84

RAESO 3.4. Evolució de la promoció i la titulació a l’etapa d’ESO en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 87

RAESO 3.5. Evolució de la promoció de 2n d’ESO segons el nombre de matèries suspeses en el període comprès entre 2011 i 2016... 92

RAESO 4. Idoneïtat a l’ESO el curs 2015-2016 ... 95

RAESO 4.1. Idoneïtat de l’alumnat de les Illes Balears a l’etapa d’ESO (curs 2015-2016) .. 95

RAESO 5. Repetició a l’ESO ... 98

RAESO 5.1. Repetició dins l’etapa d’ESO (curs 2015-2016) ... 98

RAESO 5.2. Evolució de la repetició dins l’etapa d’ESO en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 101

I

NDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DEL BATXILLERAT

(RABATX) ... 107

RABATX 1. Matrícula escolar al batxillerat ... 108

RABATX 1.1. Matrícula escolar al batxillerat (curs 2015-2016) ... 108

RABATX 1.2. Evolució de la matrícula escolar al batxillerat en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 112

RABATX 2. Resultats acadèmics per matèries al batxillerat ... 114

RABATX 2.1. Percentatges d’aprovats a les diferents matèries dels dos cursos de l’etapa de batxillerat (curs 2015-2016) ... 114

RABATX 3. Promoció i titulació dins l’etapa de batxillerat ... 136

RABATX 3.1. Promoció i titulació als cursos de l’etapa de batxillerat. Curs 2015-2016.... 136

RABATX 3.2. Evolució de la promoció i la titulació a l’etapa de batxillerat en el període comprès entre 2010 i 2016 ... 141

C

ONCLUSIONS

...150

(5)

P

RESENTACIÓ

L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) presenta els resultats acadèmics de l’alumnat de les Illes Balears referits a l’ensenyament obligatori i al batxillerat corresponents a l’any acadèmic 2015-2016.

Mitjançant aquest informe, que actualitza la situació dels ensenyaments obligatoris i del batxillerat a la nostra comunitat, es pretén, per una part, informar la societat en general sobre la situació del sistema educatiu de les Illes Balears i, per l’altra, aportar dades referencials als centres que els facilitin l’anàlisi i la reflexió referides als seus resultats acadèmics, però també posar les dades a disposició de la recerca per poder elaborar estudis de prospectiva respecte a l’educació a la nostra comunitat.

Aquests indicadors són un complement dels indicadors del sistema educatiu que anualment ha anat elaborant l’IAQSE i està previst integrar-los en les noves edicions.

A l’hora d’avaluar el sistema educatiu de la nostra comunitat, l’anàlisi dels resultats que ens proporciona l’avaluació interna de l’alumnat duta a terme als centres educatius constitueix un valuós complement de la informació que s’obté mitjançant les avaluacions de diagnòstic externes.

La informació recollida en el document se centra bàsicament en l’alumnat matriculat i avaluat, així com en els seus resultats acadèmics a les diferents àrees i la seva idoneïtat, promoció i titulació.

L’anàlisi conjunta d’aquestes dades amb els resultats dels cinc cursos escolars anteriors ens permet disposar d’informació referida a les tendències evolutives en el període comprès entre els anys 2010 i 2016.

La condició d’insularitat obliga a desagregar les dades globals per a cada una de les illes. També es presenten desagregacions segons el gènere de l’alumnat, la titularitat dels centres i, en alguns casos, la nacionalitat (alumnat estranger i alumnat de nacionalitat espanyola).

Els indicadors confirmen, en general, una millora en els resultats acadèmics dels alumnes, així com en les dades de promoció i titulació al llarg de l’ensenyament obligatori, millora que és significativa el curs 2015-2016, i positiva si s’analitza la seva evolució al llarg dels darrers sis cursos acadèmics.

L’objectiu de l’IAQSE és anar ampliant, en un futur immediat, els estudis dels resultats que ara es presenten amb la incorporació d’indicadors referits als ensenyaments de formació professional, a l’educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial.

Des de l’Institut, també es voldrien fer algunes recomanacions de millora directament relacionades amb les dades que es presenten. La primera és la necessitat que els centres reflexionin sobre els resultats que aconsegueixen: el qüestionament comporta estímuls

(6)

addicionals a l’hora d’introduir canvis en els processos de millora. La segona, és la necessitat d’establir un sistema de detecció primerenca del risc de fracàs escolar basat en la implantació d’indicadors d’absentisme i de comportament. Finalment, també es fa necessari detectar els centres d’alta complexitat a causa de les situacions contextuals o de partida més problemàtiques, amb la finalitat d’establir-hi mecanismes específics de suport. Experiències i estudis internacionals com PISA assenyalen que una de les mesures més efectives per millorar els resultats educatius és la detecció, com més aviat millor, dels problemes d’aprenentatge i l’adopció de mesures per corregir-los.

(7)

I

NTRODUCCIÓ

En aquest informe s’incorporen les dades de matrícula, encara que s’ha de precisar que, per al càlcul dels percentatges de promoció, idoneïtat i d’aprovats per àrees, s’ha eliminat de les xifres de matrícula l’alumnat que al GESTIB no disposa del registre d’avaluació/promoció, que hem anomenat alumnat avaluat i que és lleugerament inferior a la matrícula activa total.

D’altra banda, s’ha de tenir present que la matrícula de l’alumnat fluctua durant el curs, ja que es produeixen altes i baixes. Aquet fet provoca que es puguin trobar lleugeres diferències entre el nombre d’alumnes matriculats que s’aporta i l’alumnat avaluat a final de curs, que s’utilitzen per calcular els percentatges.

Quan es parla de centres privats es fa referència tant a centres concertats sostinguts amb fons públics com a centres privats sense concert amb l’Administració educativa. Les dades dels centres privats es presenten conjuntament, sense desagregar segons aquesta doble tipologia.

En alguns indicadors també es presenten dades desagregades segons la variable de nacionalitat.

S’entén per alumnat estranger el que està registrat a l’aplicació GESTIB amb una nacionalitat que no és l’espanyola.

Una altra consideració que s’ha de tenir present en analitzar les dades referides a l’alumnat d’educació primària és que entre els anys 2010 i 2014 les dades apareixen per a cada un dels cicles, mentre que, a partir del curs 2014-2015, apareixen per curs o nivell educatiu. Aquest canvi en la presentació de les dades es justifica per les modificacions en l’estructura, l’organització i l’avaluació introduïdes a l’etapa d’educació primària per la LOMCE. Així mateix, l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural es divideix en dues àrees diferenciades: ciències de la naturalesa i ciències socials.

A l’educació secundària obligatòria i al batxillerat també s’ha de tenir present que el curs 2015- 2016 s’han implantat per primera vegada els currículums de la LOMCE a 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de batxillerat, mentre que a 2n d’ESO, 4t d’ESO i 2n de batxillerat han continuat amb els currículums establerts en la LOE. Això comporta que les comparacions de les dades d’anys escolars anteriors al 2015-2016 amb aquest curs s’han de fer amb una certa cautela i tenint present aquests canvis en l’ordenació i l’estructuració de l’etapa.

A més, hem de fer constar que els resultats de l’alumnat que va cursar programes de diversificació curricular o de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR), en els anys que han coexistit, s’han integrat en els resultats de l’alumnat de 3r d’ESO i 4t d’ESO.

(8)
(9)

I NDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE

L EDUCACIÓ PRIMÀRIA (RAEP)

(10)

RAEP 1. Matrícula escolar a l’EP

Definició

Alumnat escolaritzat als diferents nivells de l’etapa d’educació primària de tots els centres públics i privats registrats a l’aplicació informàtica GESTIB.

RAEP 1.1. Matrícula escolar a l’EP (curs 2015-2016)

Aquest indicador recull informació sobre l’alumnat escolaritzat durant el curs 2015-2016 en els diferents nivells de l’etapa, desagregat segons el seu gènere, la titularitat dels centres on estudia i l’illa on resideix. També s’informa del nombre d’alumnes de nacionalitat estrangera.

Anàlisi

En el curs 2015-2016, el nombre d’alumnat d’EP als diferents nivells educatius és molt semblant, exceptuant l’escolaritzat a 5è i 6è d’EP, on la matrícula és lleugerament inferior. El nivell en què hi ha més alumnat matriculat és 2n d’EP.

L’escolarització a centres públics gairebé duplica la dels privats. Als primers hi estudia un 65,3%

del total de l’alumnat matriculat a l’educació primària, mentre que als segons hi estudia un 34,7%.

Per illes, com sembla evident per l’extensió territorial i les característiques demogràfiques, on es concentra el major nombre d’alumnat matriculat és a Mallorca (79,3%) i on menys, a Menorca (8,2%).

Pel que fa a l’alumnat estranger, aquest representa un 13,7% de l’alumnat de les Illes Balears.

(11)

Illes

Balears nins nines públics privats Mallorca Menorca Eivissa-

Formentera estrangers 1r EP 11.283 5.996 5.287 7.441 3.842 9.000 868 1.415 1.868 2n EP 11.788 6.448 5.340 7.819 3.969 9.338 973 1.477 1.652 3r EP 11.354 6.040 5.314 7.529 3.825 8.945 936 1.473 1.543 4t EP 11.026 5.716 5.310 7.151 3.875 8.742 876 1.408 1.394 5è EP 10.828 5.718 5.110 6.995 3.833 8.561 971 1.296 1.384 6è EP 10.655 5.815 4.840 6.783 3.872 8.485 881 1.289 1.313 total EP 66.934 35.733 31.201 43.718 23.216 53.071 5.505 8.358 9.154

% 100% 53,4% 46,6% 65,3% 34,7% 79,3% 8,2% 12,5% 13,7%

Taula RAEP 1.1.1. Alumnat matriculat a l’EP (curs 2015-2016), per gènere, titularitat, illa i nacionalitat

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

Illes Balears nins nines

Gràfic RAEP 1.1.1. Alumnat matriculat a l’EP (curs 2015-2016), per gènere

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

Illes Balears públics privats

Gràfic RAEP 1.1.2. Alumnat matriculat a l’EP (curs 2015-2016), per titularitat

(12)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa-Formentera

Gràfic RAEP 1.1.3. Alumnat matriculat a l’EP (curs 2015-2016), per illes

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

tot l'alumnat alumnat estranger

Gràfic RAEP 1.1.4. Alumnat estranger matriculat a l’EP (curs 2015-2016)

(13)

RAEP 1.2. Evolució de la matrícula escolar a l’EP en el període comprès entre 2010 i 2016

Aquest indicador informa de les variacions que s’han produït en l’escolarització a l’etapa d’educació primària entre els anys 2010 i 2016. Les dades estan referides a la matrícula de tota l’etapa i a les desagregacions per illa i nacionalitat de l’alumnat.

Anàlisi

Tot i que el període objecte d’anàlisi coincideix amb el moment més àlgid de l’anomenada crisi econòmica, les dades globals de matrícula presenten una evolució creixent, amb un increment d’un 6,8% de l’alumnat d’EP entre 2010 i 2016, exceptuant l’alumnat estranger, ja que la matrícula d’aquest alumnat va disminuint fins al curs 2013-2014.

L’augment de matrícula s’ha produït sobretot a partir del curs 2014-2015, coincidint també amb un increment de l’alumnat estranger.

Si bé és a l’illa de Mallorca on el nombre d’alumnes ha augmentat més al llarg d’aquest període (3.403 alumnes, un 6,9%), Eivissa i Formentera són les illes que presenten, en proporció, un increment major (un 14,2%). A Menorca, l’alumnat matriculat pràcticament es manté constant.

L’alumnat de nacionalitat estrangera s’incrementa un 10% en aquest període.

(14)

Illes

Balears Mallorca Menorca Eivissa-

Formentera alumnat estranger

2010-2011 62.689 49.668 5.703 7.318 8.323

2011-2012 63.150 50.021 5.695 7.434 8.118

2012-2013 63.778 50.593 5.541 7.644 7.983

2013-2014 64.332 50.977 5.528 7.827 7.884

2014-2015 66.023 52.304 5.602 8.117 8.365

2015-2016 66.934 53.071 5.505 8.358 9.154

Taula RAEP 1.2.1. Evolució de l’alumnat matriculat a l’EP entre 2010 i 2016, per illa i nacionalitat

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa-Formentera

Gràfic RAEP 1.2.1. Evolució de l’alumnat matriculat a l’EP entre 2010 i 2016, per illes

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 tot l'alumnat alumnat estranger

Gràfic RAEP 1.2.1. Evolució de l’alumnat estranger matriculat a l’EP entre 2010 i 2016

(15)

RAEP 2. Resultats acadèmics per àrees a l’EP

Definició

S’entén per percentatge d’aprovats el percentatge d’alumnat avaluat que obté avaluació positiva en cada una de les àrees objecte d’estudi.

RAEP 2.1. Percentatge d’alumnat de 6è d’EP que aprova les diferents àrees (curs 2015-2016) Aquest indicador aporta informació referida a l’alumnat de 6è curs d’educació primària que ha estat avaluat durant el curs 2015-2016. Les dades es presenten com a percentatges d’aprovats a les diferents àrees amb desagregacions per gènere, illa, titularitat del centre i nacionalitat de l’alumnat.

Anàlisi

Pel que fa als percentatges globals d’alumnes que aproven les diferents àrees de 6è, s’observa que els percentatges es troben per damunt del 90% en totes les àrees, manco a l’àrea de matemàtiques (86,9%) i a la d’anglès (89,8%). A l’àrea de llengua castellana aprova un 92% de l’alumnat i a la de llengua catalana, només 1,4 punts percentuals menys.

Atenent la variable de gènere de l’alumnat, les nines obtenen uns percentatges d’aprovats més alts en totes les àrees. Destaquen les diferències a les àrees lingüístiques, on les nines superen els nins en més de 5 punts percentuals.

Pel que fa a la titularitat dels centres, no s’observen diferències significatives en aquesta etapa entre els resultats dels alumnes dels centres públics i els dels centres privats.

De l’anàlisi dels resultats a les diferents illes, cal destacar-ne que a l’illa de Menorca els percentatges d’aprovats són clarament superiors als de la resta d’illes. Les diferències més remarcables es donen a les àrees lingüístiques i científicomatemàtiques.

Segons la nacionalitat de l’alumnat, les diferències més grans en els percentatges d’aprovats es donen en les àrees de llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques, ciències socials i ciències naturals, mentre que a les àrees de religió / valors socials i cívics, educació física i educació artística els resultats són similars.

(16)

Illes

Balears nins nines públics privats Mallorca Menorca Eivissa- Formentera ciències de la naturalesa 92,7 90,8 94,9 92,5 92,9 92,3 96,3 92,8 ciències socials 90,2 88,1 92,7 90,1 90,3 89,5 95,1 91,1 educació artística 96,4 94,6 98,5 96,1 96,8 95,9 98,8 98,0

educació física 99,2 99,1 99,2 99,0 99,4 99,1 99,8 99,2

llengua castellana 92,0 89,6 94,9 91,9 92,3 91,6 95,2 92,7 llengua catalana 90,6 87,9 94,0 90,6 90,8 90,3 94,8 90,1

llengua anglesa 89,8 87,0 93,1 89,6 90,1 89,2 95,0 90,2

matemàtiques 86,9 85,0 89,2 86,9 86,9 86,3 90,9 88,3

religió catòlica 98,8 98,4 99,3 99,4 98,3 98,7 99,7 99,6 valors socials i cívics 98,8 98,5 99,2 98,8 98,5 98,7 99,2 98,8 Taula RAEP 2.1.1. Percentatges d’aprovats a les diferents àrees de 6è d’EP (curs 2015-2016), per gènere,

titularitat i illa

90,8 88,1 94,6 99,1

89,6 87,9 87,0 85,0

98,4 98,5 94,9 92,7 98,5 99,2

94,9 94,0 93,1

89,2

99,3 99,2 92,7 90,2

96,4 99,2

92,0 90,6 89,8

86,9

98,8 98,8

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

nins nines Illes Balears

Gràfic RAEP 2.1.1. Percentatges d’aprovats a les diferents àrees de 6è d’EP per gènere (curs 2015-2016)

92,5 90,1 96,1 99,0

91,9 90,6 89,6 86,9

99,4 98,8 92,9 90,3

96,8 99,4

92,3 90,8 90,1 86,9

98,3 98,5 92,7 90,2

96,4 99,2

92,0 90,6 89,8

86,9

98,8 98,8

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

públics privats Illes Balears

(17)

92,3 89,5

95,9 99,1

91,6 90,3 89,2

86,3

98,7 98,7 96,3 95,1

98,8 99,8

95,2 94,8 95,0

90,9

99,7 99,2

92,8 91,1

98,0 99,2

92,7 90,1 90,2

88,3

99,6 98,8

92,7 90,2

96,4 99,2

92,0 90,6 89,8

86,9

98,8 98,8

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Illes Balears

Gràfic RAEP 2.1.3. Percentatges d’aprovats a les diferents àrees de 6è d’EP per illes (curs 2015-2016)

tot l’alumnat estrangers no estrangers ciències de la naturalesa 92,7 87,7 93,3

ciències socials 90,2 84,8 90,9

educació artística 96,4 93,9 96,7

educació física 99,2 98,9 99,2

llengua castellana 92,0 85,7 92,9

llengua catalana 90,6 84,9 91,4

llengua anglesa 89,8 86,9 90,1

matemàtiques 86,9 82,1 87,6

religió catòlica 98,8 99,0 98,8

valors socials i cívics 98,8 97,7 99,0

Taula RAEP 2.1.2. Percentatges d’aprovats a les diferents àrees de 6è d’EP segons la nacionalitat de l’alumnat (curs 2015-2016)

87,7 84,8

93,9 98,9

85,7 84,9 86,9 82,1

99,0 97,7 93,3 90,9

96,7 99,2

92,9 91,4 90,1 87,6

98,8 99,0 92,7 90,2

96,4 99,2

92,0 90,6 89,8

86,9

98,8 98,8

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

estrangers no estrangers tot l'alumnat

Gràfic RAEP 2.1.3. Percentatges d’aprovats a les diferents àrees de 6è d’EP segons la nacionalitat de l’alumnat (curs 2015-2016)

(18)

RAEP 2.2. Evolució del percentatge d’alumnat aprovat a les àrees de llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi / ciències de la naturalesa i ciències socials en el període comprès entre 2010 i 2016

Aquest indicador informa sobre l’evolució dels resultats acadèmics de l’alumnat avaluat a l’educació primària a les àrees de llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi1 / ciències de la naturalesa i ciències socials en el període comprès entre els cursos 2010-2011 i 2015-2016.

Anàlisi

A partir de l’anàlisi dels resultats, en general s’observa una evolució positiva de totes les àrees dins aquest període. En el curs escolar 2015-2016 cal destacar l’increment d’aprovats que es produeix a les àrees de llengua anglesa i de llengua catalana.

En comparar les àrees lingüístiques, s’observa que en el curs 2015-2016 el percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua castellana és més de 2 punts percentuals superior al de llengua catalana en tots els cursos, llevat del 6è curs, en el qual la diferència és només d’1,4 punts.

També cal remarcar una millora del rendiment dels alumnes a les àrees de ciències de la naturalesa i de ciències socials a partir del curs 2014-2015, coincidint amb la implantació de la LOMCE, en relació amb els resultats a l’àrea de coneixement del medi, que fins aquest curs les integrava.

A les àrees de llengua anglesa i matemàtiques s’observa una disminució important en el percentatge d’alumnes aprovats a mesura que el nivell acadèmic és més alt. Durant el curs 2015- 2016, a l’àrea de llengua anglesa disminueix 5,7 punts percentuals i a la de matemàtiques, 7.

(19)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 95,9 95,5

2n EP 95,2 95,0 95,2 94,2 94,4 95,7

3r EP 92,8 92,9

4t EP 89,1 89,2 90,3 90,4 90,8 93,0

5è EP 89,2 89,0

6è EP 83,3 85,2 85,6 85,8 86,9 89,8

Taula RAEP 2.2.1. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua anglesa a l’etapa d’EP

80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 2.2.1. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua anglesa a l’etapa d’EP

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 94,2 93,7

2n EP 92,7 93,0 92,9 93,2 93,1 94,8

3r EP 93,7 94,5

4t EP 91,1 91,3 91,2 91,7 93,2 95,0

5è EP 92,5 93,2

6è EP 87,7 88,7 89,5 89,7 90,7 92,0

Taula RAEP 2.2.2. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua castellana a l’etapa d’EP

80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 2.2.2. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua castellana a l’etapa d’EP

(20)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 91,7 91,2

2n EP 89,2 89,7 90,0 90,2 90,0 92,4

3r EP 91,1 92,0

4t EP 89,1 88,7 89,7 89,6 90,6 92,8

5è EP 90,4 90,9

6è EP 86,0 86,6 87,4 87,3 87,4 90,6

Taula RAEP 2.2.3. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua catalana a l’etapa d’EP

80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 2.2.3. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de llengua catalana a l’etapa d’EP

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 94,3 93,9

2n EP 91,7 91,4 92,0 91,9 92,1 93,6

3r EP 89,4 89,9

4t EP 87,7 88,4 87,4 88,6 89,1 90,3

5è EP 85,8 87,3

6è EP 82,5 84,0 83,6 85,2 85,2 86,9

Taula RAEP 2.2.4. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de matemàtiques a l’etapa d’EP

84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2n EP 4t EP 6è EP

(21)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP c. nat. 97,2 97,6

c. soc. 97,0 97,6

2n EP c. medi 95,5 94,5 94,9 94,9 95,3

c. nat. 96,6

c. soc. 96,4

3r EP c. nat. 92,8 93,4

c. soc. 91,9 91,9

4t EP c. medi 89,3 90,8 90,7 91,3 92,2

c. nat. 94,1

c. soc. 93,5

5è EP c. nat. 91,4 91,9

c. soc. 88,6 89,4

6è EP c. medi 85,5 87,2 88,1 88,1 88,3

c. nat. 92,7

c. soc. 90,2

Taula RAEP 2.2.5. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de coneixement del medi, de ciències de la naturalesa i de ciències socials a l’etapa d’EP

80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2n EP c. medi 4t EP c. medi 6è EP c. medi 2n EP c. nat. 4t EP c. nat. 6è EP c. nat.

Gràfic RAEP 2.2.5. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de coneixement del medi i de ciències de la naturalesa a l’etapa d’EP

80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2n EP c. medi 4t EP c. medi 6è EP c. medi 2n EP c. soc. 4t EP c. soc. 6è EP c. soc.

Gràfic RAEP 2.2.6. Evolució del percentatge d’aprovats a l’àrea de coneixement del medi i de ciències socials a l’etapa d’EP

(22)

RAEP 3. Promoció dins l’etapa d’EP

Definició

S’entén per percentatge de promoció el percentatge d’alumnat avaluat que passa al nivell educatiu següent.

RAEP 3.1. Promoció dins l’etapa d’EP (curs 2015-2016)

Aquest indicador informa del percentatge d’alumnes de les Illes Balears que han estat avaluats en els diferents nivells de l’educació primària i que passen al curs següent, amb les desagregacions per illa, titularitat del centre, gènere i nacionalitat de l’alumnat.

Anàlisi

En general, s’observa que els percentatges de promoció dins l’etapa fluctuen entre un 95,7% al 1r curs i un 96,9% al 4t. Els dos primers nivells de l’etapa són els que presenten percentatges més baixos (per davall d’un 96%).

Per illes, els percentatges de promoció més alts corresponen a l’illa de Menorca per a 2n, 3r i 6è d’EP (entre 0,9 i 2 punts percentuals per damunt del global de les Illes Balears) i a Mallorca per a 4t i 5è d’EP (0,1 i 0,2 punts per damunt del global de les Illes Balears). A Eivissa i a Formentera es dóna el percentatge més alt de promoció al 1r curs (1,7 punts per damunt del global de les Illes Balears).

Llevat dels dos primers nivells, en els quals els centres privats tenen un percentatge de promoció de 2,2 i 2,7 punts percentuals per damunt dels centres de titularitat pública, al darrer curs d’aquesta etapa la diferència es redueix a 0,4 punts.

Si s’analitzen les dades segons la variable de gènere de l’alumnat, s’observa que, en tots els cursos de l’etapa, les nines presenten percentatges de promoció més alts que els nins, amb diferències que varien entre els 0,7 punts al 5è curs i els 2,2 a 1r.

(23)

Illes Balears nins nines públics privats Mallorca Menorca Eivissa-Formentera

1r EP 95,7 94,7 96,9 95,0 97,2 95,4 96,0 97,4

2n EP 95,9 95,5 96,4 95,0 97,7 95,8 97,1 95,9

3r EP 96,4 96,0 96,8 96,1 96,8 96,3 97,3 96,3

4t EP 96,9 96,5 97,4 96,6 97,6 97,0 96,8 96,9

5è EP 96,7 96,4 97,1 96,5 97,2 96,9 96,7 96,1

6è EP 96,6 95,9 97,4 96,4 96,8 96,4 98,6 96,0

Taula RAEP 3.1.1. Percentatges de promoció dins l’etapa d’EP (curs 2015-2016), per gènere, titularitat i illa

94,7 96,9 95,5 96,4 96,0 96,8 96,5 97,4 96,4 97,1 95,9 97,4

95,7 95,9 96,4 96,9 96,7 96,6

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

nins nines Illes Balears

Gràfic RAEP 3.1.1. Percentatges de promoció a l’etapa d’EP (curs 2015-2016), per gènere

95,0 97,2 95,0 97,7 96,1 96,8 96,6 97,6 96,5 97,2 96,4 96,8

95,7 95,9 96,4 96,9 96,7 96,6

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

públics privats Illes Balears

Taula RAEP 3.1.2. Percentatges de promoció a l’etapa d’EP (curs 2015-2016), per titularitat

(24)

95,496,0 95,897,1 96,397,3 97,0 96,9 96,4

96,8 96,7 98,6

97,4

95,9 96,3 96,9 96,1 96,0

95,7 95,9 96,4 96,9 96,7 96,6

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Illes Balears

Gràfic RAEP 3.1.3. Percentatges de promoció a l’etapa d’EP (curs 2015-2016), per illes

tot l’alumnat estranger no estranger

1r EP 95,7 91,4 96,6

2n EP 95,9 91,7 96,6

3r EP 96,4 93,6 96,8

4t EP 96,9 95,0 97,2

5è EP 96,7 94,2 97,1

6è EP 96,6 92,1 97,2

Taula RAEP 3.1.2. Percentatges de promoció a l’etapa d’EP (curs 2015-2016), segons la nacionalitat de l’alumnat

91,4 96,6 91,7 96,6 93,6 96,8 95,0 97,2 94,2 97,1 92,197,2

95,7 95,9 96,4 96,9 96,7 96,6

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

estranger no estranger tot l'alumnat

Gràfic RAEP 3.1.3. Percentatges de promoció a l’etapa d’EP (curs 2015-2016), segons la nacionalitat de l’alumnat

(25)

RAEP 3.2. Promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses (curs 2015- 2016)

Aquest indicador informa de l’alumnat que passa de l’etapa d’educació primària a la d’educació secundària obligatòria amb un progrés adequat o amb algunes mancances a l’hora d’aconseguir els objectius de l’etapa. Aquest indicador també es calcula per a l’alumnat que passa a l’educació secundària obligatòria amb l’edat teòrica d’acabament de l’etapa (12 anys).

Anàlisi

Del total d’alumnes que passen de l’etapa d’educació primària a la d’educació secundària obligatòria, un 75,8% ho fa amb un progrés adequat, atès que aprova totes les àrees; un 14,3%

passa a l’altra etapa amb una o dues àrees suspeses i un 6,5% d’alumnat presenta un alt risc de fracàs escolar a l’etapa d’educació secundària obligatòria pel fet d’accedir-hi amb tres matèries suspeses o més.

En desagregar les dades per illes, s’observa que l’alumnat de l’illa de Menorca que passa a l’altra etapa adequadament, és a dir, amb cap àrea suspesa, supera en 8,2 punts percentuals la mitjana de les Illes Balears i que solament un 3,3% de l’alumnat d’aquesta illa suspèn tres àrees o més, percentatge que és del 7% en el cas de Mallorca.

Els percentatges de promoció de l’alumnat dels centres públics i el dels centres privats són molt similars al final de l’etapa.

Si s’analitzen les dades atenent el gènere de l’alumnat, s’observen diferències significatives. Els resultats de les nines són superiors als dels nins; concretament, el nombre de nines que progressa adequadament és aproximadament 10 punts percentuals superior al dels nins, tant si es comparen els percentatges de promoció de l’alumnat de totes les edats com els de l’alumnat idoni (que passa al curs següent l’any que compleix 12 anys).

Gairebé un 78% de l’alumnat que passa a l’altra etapa ho fa als 12 anys, és a dir, a l’edat teòrica de finalització de l’etapa, sense haver repetit cap curs. La majoria d’aquests alumnes hi passa sense cap matèria suspesa.

(26)

Illes

Balears nins nines públics privats Mallorca Menorca Eivissa- Formentera

total 96,6 95,9 97,4 96,4 96,8 96,4 98,6 96,0

cap de suspesa 75,8 71,2 81,3 75,7 75,9 74,6 84,0 78,1

una de suspesa 8,9 9,5 8,2 8,8 9,1 9,3 6,6 7,9

dues de suspeses 5,4 6,6 3,8 5,3 5,4 5,5 4,8 4,5

tres o més de suspeses 6,5 8,5 4,1 6,5 6,5 7,0 3,3 5,5

Taula RAEP 3.2.1. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO (curs 2015-2016), per gènere, titularitat i illa

96,6 96,4 98,6 96,0

75,8 74,6

84,0 78,1

8,95,46,5 9,35,57,0 6,64,83,3 7,94,55,5 0 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa-Formentera total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.1. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO (curs 2015-2016), per illes

96,6 96,4 96,8

75,8 75,7 75,9

8,9 8,8 9,1

5,4 6,5 5,3 6,5 5,4 6,5

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears públics privats

total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.2. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO (curs 2015-2016), per titularitat

(27)

96,6 95,9 97,4

75,8 71,2

81,3

8,9 5,4 6,5 9,5 6,6 8,5 8,2 3,8

4,1 0 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears nins nines

total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.3. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO (curs 2015-2016), per gènere

Illes

Balears nins nines públics privats Mallorca Menorca Eivissa- Formentera

total 77,8 74,6 81,8 75,2 82,5 77,3 80,3 79,4

cap de suspesa 68,2 63,8 73,5 66,6 71,1 67,3 73,5 70,5

una de suspesa 5,8 6,1 5,5 5,4 6,6 6,1 4,0 5,5

dues de suspeses 3,1 3,7 2,3 2,7 3,6 3,2 2,4 2,8

tres o més de suspeses 0,8 1,0 0,5 0,5 1,2 0,8 0,5 0,6

Taula RAEP 3.2.2. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO als 12 anys (curs 2015-2016), per gènere, titularitat i illa

77,8 77,3 80,3 79,4

68,2 67,3 73,5 70,5

5,83,10,8 6,13,20,8 4,02,40,5 5,52,80,6 0 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa-Formentera total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.4. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO als 12 anys (curs 2015-2016), per illes

(28)

77,8 75,2

82,5

68,2 66,6 71,1

5,8 3,1 0,8 5,4 2,7 0,5 6,6 3,6 1,2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears públics privats

total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.5. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO als 12 anys (curs 2015-2016), per titularitat

77,8 74,6

81,8

68,2 63,8

73,5

5,8 3,1 0,8 6,1 3,7 1,0 5,5 2,3 0,5

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Illes Balears nins nines

total cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.2.5. Percentatges de promoció de l’EP a l’ESO als 12 anys (curs 2015-2016), per gènere

(29)

RAEP 3.3. Evolució de la promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses en el període comprès entre 2010 i 2016

Aquest indicador informa de l’evolució del percentatge d’alumnes que finalitzen l’etapa d’EP i passen a l’etapa d’ESO en els anys compresos entre 2010 i 2016. Les dades, a més de reflectir els percentatges globals de l’alumnat que promociona, també inclouen els percentatges de l’alumnat que passa a ESO amb 12 anys i del que ho fa amb més de 12 anys.

Anàlisi

El percentatge d’alumnes que passa de l’etapa d’EP a la d’ESO presenta una evolució positiva dins el període analitzat; concretament, l’increment és de 2,5 punts percentuals. Cal destacar que 1,4 punts d’aquest increment s’han produït el curs 2015-2016.

Si s’analitza el percentatge d’alumnes que finalitza l’etapa amb totes les àrees aprovades, es constata també una millora de 6,6 punts percentuals en aquest període. A més, es dóna una reducció de 2,1 punts percentuals de l’alumnat que suspèn tres àrees o més.

Amb relació al percentatge de promoció de l’alumnat de 12 anys (edat teòrica en què s’ha de finalitzar l’etapa), també es dóna un increment en aquest període (5,7 punts). De forma similar, es dóna un augment del percentatge d’alumnes que passa a l’altra etapa sense cap àrea suspesa (6,7 punts).

Pel que fa al percentatge de promoció de l’alumnat de més de 12 anys –és a dir, dels alumnes que han repetit algun curs al llarg de l’etapa–, es va reduint progressivament, concretament en 3,3 punts percentuals. Tot i això, al curs 2015-2016 hi ha un 8% de l’alumnat de més de 12 anys que promociona amb dues àrees suspeses o més.

(30)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

total 94,1 94,6 94,5 95,1 95,2 96,6

cap de suspesa 69,2 70,9 71,7 72,7 73,1 75,8

una de suspesa 10,2 9,8 9,7 9,9 9,6 8,9

dues de suspeses 6,2 6,0 5,8 5,5 5,7 5,4

tres o més de suspeses 8,6 7,8 7,3 7,0 6,7 6,5

Taula RAEP 3.3.1. Evolució del percentatge de promoció de l’EP a l’ESO entre 2010 i 2016 de tot l’alumnat

69,2 70,9 71,7 72,7 73,1 75,8

10,26,28,6 9,86,07,8 9,75,87,3 9,95,57,0 9,65,76,7 8,95,46,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.3.1. Evolució del percentatge de promoció de l’EP a l’ESO entre 2010 i 2016 de tot l’alumnat

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

total 72,1 73,1 74,1 75,5 76,2 77,8

cap de suspesa 61,5 63,0 64,2 65,2 66,0 68,2

una de suspesa 6,6 6,4 6,4 6,4 6,2 5,8

dues de suspeses 3,4 3,0 3,0 3,1 3,2 3,1

tres o més de suspeses 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8

Taula RAEP 3.3.2. Evolució del percentatge de promoció de l’EP a l’ESO entre 2010 i 2016 de l’alumnat de 12 anys

61,5 63,0 64,2 65,2 66,0 68,2

6,63,40,6 6,43,00,8 6,43,00,6 6,43,10,7 6,23,20,7 5,83,10,8 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

(31)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

total 22,0 21,4 20,5 19,6 19,0 18,7

cap de suspesa 7,7 7,9 7,6 7,5 7,1 7,6

una de suspesa 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,1

dues de suspeses 2,8 3,0 2,8 2,3 2,5 2,3

tres o més de suspeses 8,0 7,1 6,8 6,3 6,0 5,7

Taula RAEP 3.3.3. Evolució del percentatge de promoció de l’EP a l’ESO entre 2010 i 2016 de l’alumnat de més de 12 anys

7,7 7,9 7,6 7,5 7,1 7,6

3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,1

2,8 3,0 2,8 2,3 2,5 2,3

8,0 7,1 6,8 6,3 6,0 5,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 cap de suspesa una de suspesa dues de suspeses tres o més de suspeses

Gràfic RAEP 3.3.3. Evolució del percentatge de promoció de l’EP a l’ESO entre 2010 i 2016 de l’alumnat de més de 12 anys

(32)

RAEP 3.4. Evolució de la promoció dins l’etapa d’EP en el període comprès entre 2010 i 2016 Aquest indicador informa de l’evolució de les dades de promoció global dels alumnes d’educació primària en els anys compresos entre 2010 i 2016. Les dades es presenten per al conjunt de les Illes Balears i amb les desagregacions per illa, titularitat del centre i nacionalitat de l’alumnat.

Anàlisi

El percentatge d’alumnat que passa al nivell següent ha millorat sobretot al llarg dels darrers tres anys acadèmics, encara que en general s’observa que a 2n, 4t i 6è el major increment s’ha produït el 2015-2016. El fet que els percentatges de promoció siguin lleugerament inferiors en els dos primers nivells pot ser conseqüència de la importància que té la iniciació dels processos lligats a l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul. També s’explica pel fet que l’alumnat que ja ha repetit durant l’etapa ha de promocionar per imperatiu legal, com a conseqüència d’haver exhaurit aquesta mesura en cursos anteriors de l’etapa.

Pel que fa a la promoció per illes, s’observa que a Mallorca les dades de promoció dins l’etapa són més estables que a Menorca i a Eivissa i a Formentera. Concretament, es pot destacar que a Menorca els percentatges de promoció són més alts al 6è curs (98,6%) i a Eivissa i a Formentera, al 1r curs (97,4%).

L’anàlisi per titularitat ens indica que els percentatges dels alumnes que passen al nivell següent als centres de titularitat privada és superior als dels alumnes que ho fan als de titularitat pública;

concretament, dos punts més als primers nivells educatius, mentre que la diferència es redueix a 0,4 punts al final de l’etapa.

En el cas de l’alumnat estranger, el percentatge de promoció presenta una millora més remarcable als cursos 2n i 4t de l’etapa.

(33)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 95,9 95,7

2n EP 93,6 93,1 93,4 93,7 93,7 95,9

3r EP 96,1 96,4

4t EP 94,5 94,7 94,3 94,5 95,6 96,9

5è EP 97,2 96,7

6è EP 94,1 94,6 94,5 95,1 95,2 96,6

Taula RAEP 3.4.1. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de les Illes Balears

85 % 88 % 91 % 94 % 97 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 3.4.1. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de les Illes Balears

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 95,6 95,4

2n EP 93,7 93,0 93,4 93,6 93,5 95,8

3r EP 95,8 96,3

4t EP 94,5 94,9 94,3 94,4 95,4 97,0

5è EP 97,1 96,9

6è EP 93,9 94,4 94,4 94,8 94,9 96,4

Taula RAEP 3.4.2. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de Mallorca

85 % 88 % 91 % 94 % 97 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 3.4.2. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de Mallorca

(34)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 96,5 96,0

2n EP 92,2 92,7 93,3 93,1 92,9 97,1

3r EP 96,9 97,3

4t EP 94,6 94,2 94,9 93,6 96,0 96,8

5è EP 97,7 96,7

6è EP 95,7 96,5 96,2 96,7 96,9 98,6

Taula RAEP 3.4.3. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de Menorca

85 % 88 % 91 % 94 % 97 % 100 %

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2n EP 4t EP 6è EP

Gràfic RAEP 3.4.3. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP de Menorca

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1r EP 97,9 97,4

2n EP 93,7 94,0 93,2 94,5 95,2 95,9

3r EP 97,0 96,3

4t EP 94,1 94,0 94,1 96,0 96,5 96,9

5è EP 97,5 96,1

6è EP 94,0 94,1 94,6 95,8 95,2 96,0

Taula RAEP 3.4.4. Evolució dels percentatges de promoció a l’etapa d’EP d’Eivissa i Formentera

88 % 91 % 94 % 97 % 100 %

2n EP 4t EP 6è EP

Figure

Updating...

References