I Trobada de Mutualitats de Previsió Social

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Col·legi d’Actuaris de Catalunya

I Trobada de Mutualitats de

Previsió Social

Taula Rodona. Mutualitats. Estructures d’Estat.

Miquel Viñals President

www.actuaris.org

(2)

AGENDA

• Problemàtica de les Prestacions Públiques

• Consideracions davant de possibles solucions

• La col·laboració i les estructures d’estat com eines principals.

www.actuaris.org

(3)

Els motius que originen la problemàtica són : - Demogràfics

- Econòmics

i la seva evolució determinarà las possibles solucions a implementar.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES

www.actuaris.org

(4)

• Envelliment de la població. Augment de l’esperança de vida.

Comporta augment tant en les prestacions sanitàries com en el nombre de pensionistes i del període de pagament de la prestació

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES. FACTORS DEMOGRÀFICS.

www.actuaris.org

Sexe/Any 1992 2012 2022 2051 2012 2051

Homes 73,9 79,4 81,8 86,9 18,7 24,0

Dones 81,2 85,1 87,0 90,7 22,8 27,3

Esperanza de Vida (al naixement) EV (als 65 anys)

(5)

• Envelliment de la població. Disminució taxa de natalitat.

• Comporta disminució del nombre i recursos dels actius que finança als passius.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES.FACTORS DEMOGRÀFICS.

www.actuaris.org

Any Taxa Natalitat(*) Any Taxa Natalitat(*)

1975 18,73 2007 10,86

1980 15,21 2008 11,27

1985 11,87 2009 10,65

1990 10,32 2010 10,42

1995 9,23 2011 10,07

2000 9,85 2012 9,69

2005 10,65 2013 9,10

2006 10,85 2014 ??

(*) Nombre de naixements per 1000 persones

(6)

• Saldo migratori negatiu

• Comporta disminució del nombre i recursos dels actius que finança als passius així com pèrdua de talent.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONES PÚBLIQUES. FACTORS DEMOGRÀFICS.

www.actuaris.org

(7)

• Augment de la taxa d’atur

Font : INE

Comporta disminució del nombre i recursos dels actius que finança als passius. Cal tenir en compte que el deteriorament social produït per l'atur empitjora també la Sanitat.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES.FACTORS ECONÒMICS.

www.actuaris.org

Taxa d'Atur Periode 2002-2014

Trim./Any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1er. Trim. 11,55 11,99 11,50 10,17 9,03 8,42 9,60 17,24 19,84 21,08 24,19 26,94 25,93 2on. Trim. 11,15 11,28 11,09 9,32 0,44 7,93 10,36 17,77 19,89 20,64 24,40 26,06 24,47 3er- Trim. 11,49 11,30 10,74 8,41 8,08 8,01 11,23 17,75 19,59 21,28 24,79 25,65 23,67 4rt. Trim. 11,61 11,37 10,53 8,71 8,26 8,57 13,79 18,66 20,11 22,56 25,77 25,73 ??

(8)

• Taxa elevada de pre-jubilacions

Comporta disminució del nombre i recursos dels actius que finança als passius.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES.FACTORS ECONÒMICS.

www.actuaris.org

Periodo Edad Nº Pers. Pre o Jub. Pers. Pre-Jub.

16-19 -

20-24 200

25-29 -

30-34 400

35-39 1.800

40-44 10.300

45-49 20.400

50-54 52.700 52.700

55-59 145.700 145.700

60-64 487.200 487.200

65-69 1.133.800

Mayor 70 3.142.000

Total 4.994.500 685.600

% 100,00 13,73

(9)

• Taxa Dependència Majors de 64 anys

PROBLEMÀTICA DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES. Conseqüències Factors

www.actuaris.org

Any Taxa Dependència +64

anys Nº Persones

2012 26,14 3,83

2022 33,30 3,00

2032 45,23 2,21

2042 62,19 1,61

2052 73,00 1,37

Font: Projecció de Població a llarg termini.

(10)

• Evolució Cotització i Despesa en Pensions

PROBLEMÀTICA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. Conseqüències Factors

www.actuaris.org

65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(11)

• Fons Reserva Seguretat Social

PROBLEMÀTICA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. Conseqüències Factors

www.actuaris.org

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(12)

Segons preveuen els Pressupostos del 2015 les pensions pujaran un 0,25% igual que aquest any (moderació). Càlcul sobre la base dels ingressos i despeses de la

seguretat social durant 11 anys (cicle econòmic) compostos pels 5 anys anteriors a l'any de pressupost, el propi pressupostat i la previsió dels 5 posteriors. Tenim dèficit en el sistema de pensions des del 2011 i està previst que també hi hagi en 2015.

Aquest índex de revaloració té el límit inferior del 0,25% i superior de l'IPC+0,5% quan el resultat és molt positiu.

Al 2015 les despeses en pensions contributives seran de 115.669,23 milions, un 3,2%

més del previst per aquest any :

• Revaloració (0,25%) : 263,49 Mios. €

• Altres factors (2,95%) : 3.303,13 Mios. € augmento pensió mitjana (els nous jubilats tenen millors cotitzacions que els que moren) i l'augment en el nombre de pensionistes (envelliment demogràfic).

PROBLEMÀTICA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. Reforma Pensiones

www.actuaris.org

(13)

• Els pressupostos del 2015 han aixecat la prohibició d'usar més del 3% del Fons de Reserva per als anys 2015 i 2016.

• Es preveu utilitzar en 2015 8.446,7 Mios de € del Fons de Reserva, que han de sumar-se als 6.000 Mios de € retirats en aquest any 2014, 11.648 Mios € del 2013 i als 7.003 milions de 2012.

• L'import del Fons de Reserva a 15.09.2014 se situa en 49.598 Mios. € enfront dels 66.815 milions que tenia en 2011

• El Factor de sostenibilitat previst pels experts tenia 2 components :

• Factor de Revaloració Anual (FRA)

• Factor d'Equitat Intergeneracional (FEI)

Si bé, la reforma no va aplicar el FEI, traslladant la seva aplicació a partir del 2027 i mantenint el desequilibri motivat per l'increment de l'esperança de vida.

PROBLEMÀTICA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. Reforma Pensiones

www.actuaris.org

(14)

PROBLEMÀTICA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES. Reforma Pensiones

www.actuaris.org

Esperança de vida en complir els 65 anys i Factor d'Equitat Intergeneracional (FEI)

Any e₆₅ FEI Any e₆₅ FEI Any e₆₅ FEI

2014 20,27 1,0000 2027 22,12 0,9165 2040 23,80 0,8518

2015 20,42 0,9928 2028 22,25 0,9109 2041 23,92 0,8474

2016 20,56 0,9857 2029 22,38 0,9055 2042 24,04 0,8432

2017 20,71 0,9788 2030 22,52 0,9001 2043 24,16 0,8390

2018 20,85 0,9720 2031 22,65 0,8948 2044 24,28 0,8349

2019 21,00 0,9653 2032 22,78 0,8897 2045 24,39 0,8309

2020 21,14 0,9588 2033 22,91 0,8846 2046 24,51 0,8269

2021 21,28 0,9524 2034 23,04 0,8797 2047 24,63 0,8230

2022 21,42 0,9461 2035 23,17 0,8748 2048 24,74 0,8192

2023 21,56 0,9399 2036 23,30 0,8700 2049 24,85 0,8155

2024 21,70 0,9339 2037 23,42 0,8653 2050 24,97 0,8118

2025 21,84 0,9280 2038 23,55 0,8607 2051 25,08 0,8082

2026 21,98 0,9222 2039 23,67 0,8562

(15)

• Participació d'experts sense que existeixi prèviament un marc d'actuació, i sobre la base d'un plantejament integral del problema que consideri els 3 pilars.

El resultat hauria de ser un conjunt de diferents solucions amb una valoració precisa d'avantatges i inconvenients.

En aquest moment, és quan ha de prendre's una decisió sobre la base d'una visió col·laborativa que generi un ampli consens.

• No estem sols al món. Això significa experiència a nivell d’altres sistemes de Pensions Públiques i el reconeixement internacional de drets o cotitzacions.

• Diferents solucions per diferents tipus de perfils:

• Empleats de Grans Empreses

• Empleats de PIME’s i comerços

• Autònoms

• Professionals

• Necessitat de complementar els SPP per garantir unes pensions suficients determina el impuls dels Sistemes de Previsió Complementària (Empresarial i estalvi individual).

CONSIDERACIONS DAVANT DE POSSIBLES SOLUCIONS

www.actuaris.org

(16)

• Amb salaris mitjans entorn de 23.700 € i més freqüents de 18.500 € en homes i 14.500 € en dones l'estalvi individual voluntari es fa realment difícil.

• El desenvolupament de la Previsió Complementària Empresarial necessita canviar la relació laboral empleat-empresa on una part del salari s’hauria de percebre com a diferit, garantint al moment de la jubilació una prestació adient. Estalvi basat en petites quanties i llargues durades.

• Bonificacions fiscals a instrumentar amb l’Administració competent quan es donin condicions específiques com:

• Estalvi de llarga durada

• Instruments d'inversió amb característiques pròpies.

• …….

• Inversions en instruments lligats al territori (Deute país, Desenvolupament Industrial,...) i incorporant criteris d'Inversió Socialment Responsable.

• Informació dret de jubilació plantejada com una oportunitat

CONSIDERACIONS DAVANT DE POSSIBLES SOLUCIONS

www.actuaris.org

(17)

La lectura de "La solució comença per CO” d’ Alfons Cornella em permet plantejar :

La complexitat del problema exigeix col·laboració, construïda sobre la confiança que deriva de la generositat. La col·laboració a nivell d'empreses té sentit per assegurar que cadascuna d'elles pugui seguir competint individualment.

El caràcter social de les Mutualitats així com el treball realitzat els donen un paper protagonista en les solucions de Previsió Complementària plantejades.

La col·laboració entre Mutualitats ha de permetre entre altres coses :

- Una co-innovació que determina una millor oferta - Una gestió més òptima de les inversions

- Uns costos de gestió encara més reduïts (0,3% vs 1,3%)

Per dur a terme el desenvolupament de les solucions plantejades, així com la funció de supervisió que es precisa fa necessari l'establiment d'estructures d'estat.

LA COL·LABORACIÓ I LES ESTRUCTURES D’ESTAT COM EINES PRINCIPALS.

www.actuaris.org

(18)

Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Moltes Gràcies

www.actuaris.org

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :