2 OUTLANDER PHEV התמונות להמחשה בלבד

24  Download (0)

Full text

(1)

THE NEW

(2)
(3)

QUIET

AMAZING

(4)

תירוחא EMCU תדיחי | 4 ירוחא ילמשח עונמ | 1 תילמשח הללוס | 5

רוטרנג | 3 ימדק ילמשח עונמ | 1 ןיזנב עונמ | 2

(5)

04 03 02

םיילמשח םיעונמ ינש

םיקפסמ ,ירוחאהו ימדקה ,םינרסה לע םינקתומה םיילמשח םיעונמ ינש םע םתוא םיבלשמשכ .קרבכ תוריהמ תובוגת תלעב הלופכ הענה תעברא לכ לע הטילשל ישיבוצימ לש תמכחותמה S-AWC תכרעמ .תולועמ תוביציו שיבכ תזיחא תלבקתמ ,םילגלגה

םירטיל 2.0 ןיזנב עונמ

.םומינימל םימהזמה תטילפ תא תיחפמה דחוימב ליעיו קזח עונמ

הנבומ רוטרנג

הרוצב תילמשחה הללוסה תא ןעוט ןיזנבה עונמ י"ע ענומה רוטרנג .חיינ וא עסונ בכרה םא ןיב ,הפיצר

תירוחא

EMCU

-ו תימדק

PDU

הרקב תוכרעמ

יבטימ לוצינל תומרות רוחאמו םינפלמ תומכחותמה הרקבה תוכרעמ יברימ טנמומ םיקיפמה םיעונמב תילמיטפוא הטילשלו היגרנאה לש .ידיימ ןפואב

תילמשח הללוס

בחרמב עוגפל אלש תנמ לע בכרה תפצרל תחתמ תמקוממ הללוסה שיבכב תוביצי תבוטל דבוכה זכרמ תא דירוהל ידכו םיעסונה את תנייפואמה ,ןוי-םויתיל תייגולונכטב איה הללוסה .תורפושמ תוחיטבו .םילועמ םיעוציבבו ההובג היגרנא תופיפצב

01

05

5 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(6)

יתילכת בר הגוצת ךסמ

HD תייצולוזרו 4.2'' לדוגב LCD ךסמ תמר תא גיצמו בכרה ינותנב ןכדעמ תמירז ,הגיהנה בצמ ,הללוסה תניעט .םיפסונ םינותנו PHEV תכרעמב היגרנאה

היגרנא לוצינ יוויח דמ

הגיהנה המכ דע תוארל ןתינ יוויחה גצב העיבצמה הגוח תועצמאב .הליעי םכלש וא )ןוכסח( Eco ,)חוכ( Power ירוזא לע .)הנעטה( Charge

הרימשו הנעטה

בצמב םירחוב רשאכ עונמ ,)Charge( הנעטה הללוסה תא ןעוט ןיזנבה .תילמשחה הרימש בצמב הריחב תמר תא רמשמ )Save( עניהה תללוסב למשחה .הב שומישה תא תיחפמו

EV

גתמ

גתמ לע הציחל שומיש תענומ EV ןיזנב עונמב העיסנ תרשפאמו אלל ,תילמשח םימהזמ תטילפ .יתפומ טקשבו תושירדל ףופכב .גהנה

תמר תריחבל םיפונמ המילב תעב הניעט

לגלג לע םימקוממ םיפונמה הריחב םירשפאמו הגהה המילב תומר 6 ןיבמ החונ

*.תיביטרנגר תרקב וב בצמ טעמל*

ACC תיביטפדאה טוישה .תלעפומ

תוחונ לש שדח דמימ

(7)

Twin Motor 4WD

תילמשח הלופכ הענה

יפ לע ריהמו ידיימ טנמומ םיקפסמה םיילמשח םיעונמ גוז .םילגלגה תעבראל הקלח הענה ךות תאזו ךרוצה

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL 4x4)

ןמ תאצוי הזיחא תקפסמ וז תבלושמ הטילש תכרעמ וליפא תיביטיאוטניא שיבכ תוגהנתהו הנתיא תוביצי ,ללכה לש בוליש תועצמאב ,רתויב םירגתאמה םיחטשמה לע הלופכ הענה םע הכישמ תרקב ,תיביטקא תוביצי תרקב .תיביטקא בוביס תרקבו

ימדק ילמשח עונמ

ילמשח עונמ :םינפלמ ילמשח עונמ :רוחאמ

ןיזנב עונמ רוטרנג הללוס ירוחא ילמשח עונמ

7 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(8)
(9)

תיזחב דיוצמ שדחה PHEV רדנלטואא ישיבוצימ ירזיבאבו בכרל תוחיטב תוכרעמ לש היגולונכטה ריווא תוירכ 7 םהיניב ,ההובג המרב תוחיטב

.הנואת תעב העיגפ ינפמ םיעסונהו גהנה תנגהל

תוחיטב

תונימאו

RISE

בכרמ

PHEV רדנלטואא

RISE היגולונכטב יונב

)REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION(

דחוימב קזח הנבמ לעב .העיגפ תוחוכ טיסמו גפוסה םדקתמה יתוחיטבה ןונכתה קדבנ PHEV רדנלטואא לש םירימחמה קוסירה ינחבמב

EURO NCAP ןוגרא לש .תוחיטב יבכוכ 5 לש ןויצב הכזו

4WD

תליענ

,הקלקלח תויהל תכפוה ךרדהשכ 4WD LOCK רותפכ לע וצחל לאיצנרפידה לש הליענ המדמה ןיב חוכה תא קלחמו יזכרמה רופישל םילגלגה תעברא לכ .שיבכה תזיחאו תוביציה

9 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(10)

תומדקתמ תוחיטב תוכרעמ

תיביטפדא טויש תרקב

Adaptive Cruise Control - ACC

ראדרו המלצמב שומיש השועה ,המכח טויש תרקב תכרעמ בכרה תוריהמ יפל - ךרוצה תעב הטאמ תכרעמה .םיידועיי .הרדגוהש תוריהמל הרזחב הציאמו םינפלמש

)

Luxury

םגדב( היוצר אל תימואתפ הצאה תעינמל תכרעמ

Ultrasonic Missacceleration Mitigation System - UMS

,םיירוחא 4-ו םיימדק 4 ,םינשייח 8-ב שומיש השועה תכרעמ .העיסנ תליחתב רז םצעב תושגנתה עונמל תעייסמה

ביתנמ הייטס לע הערתה תכרעמ

Lane Departure Warning - LDW

העיסנה ביתנמ הייטס ינפמ העירתמה תכרעמ .םינווחמ חולב תילוקו תילאוזיו הערתה תועצמאב

(11)

םיהובג תורוא לע תיטמוטוא הטילשל תכרעמ

Automatic High Beam - AHB

ךרוצה תעבו בכרה תביבסב הרואתה יאנת תא ההזמה המלצמ .םיהובגה תורואה תא תלטבמ וא הליעפמ .בכרה לש ”גהנל הלעפה רפס”ב עיפומ טוריפ .םינוש תולבגמבו םיאנתב תולעופ תוחיטבה תוכרעמ .ןידכ םיריהז הגיהנ יללכ םוקמב תואב ןניאו גהנה תויחונל תושמשמה רזע תוכרעמב רבודמ

םוריח בצמב בכרה לש תימונוטוא המילב

Forward Collision Mitigation - FCM

.לגר יכלוהו בכר ילכ יוהיזל ראדרו המלצמ לש בוליש .םוריח בצמב בכרה תא יביטקא ןפואב תמלוב תכרעמה

תמ חטשב בכר יוהיזל תכרעמ

Blind Spot Warning - BSW*

.בכרה ידיצב תמה חטשב םיאצמנה בכר ילכ ינפמ העירתמו ירוחאה שוגפב םימקוממה ראדר יאלגב שומיש השועה תכרעמ

הצוח תירוחא העונת לע הערתה תכרעמ

- Rear Cross Traffic Alert - RCTA*

.הינחמ האיציבו רוחאל העיסנ ןמזב הצוח תירוחא העונת ינפמ העירתמה תכרעמ

LUXURY םגדב*

11 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(12)

לבכל הנבומ ןוסחיא את

ןעטמה אתב הניעטה הליגר הנעטה

תשרמ הניעטל תורשפא תועצמאב תיתיב למשח .חוכ עקשו MODE2 לבכ ילמשח בכר ילכ לש השדח השיג ותיא איבמ שדחה PHEV רדנלטואא

הענהה תטיש תא יטמוטוא ןפואב רחוב אוה .החרט וא תוגאד ילב

.הטושפו הלק הרוצב ןעטנו ןותנ עגר לכב רתויב הבוטה

הניעטו הגיהנ יבצמ

תומלועה לכמ תונהיל - ןיזנב וא ידירביה ,ילמשח

ילמשח עונמ :רוחאמ ילמשח עונמ :םינפלמ

ילמשח עונמ ימדק ןיזנב עונמ

רוטרנג

תילמשח הללוס ירוחא ילמשח עונמ

למשח רציימ ןיזנב עונמ

ילמשח עונמ :רוחאמ ילמשח עונמ :םינפלמ

ילמשח עונמ ימדק ןיזנב עונמ

רוטרנג

תילמשח הללוס ירוחא ילמשח עונמ

הללוסה תא ןיעטמ ףדוע חכ

ילמשח עונמ :רוחאמ ןיזנב עונמ :םינפלמ

ילמשח עונמ ימדק ןיזנב עונמ

רוטרנג

תילמשח הללוס ירוחא ילמשח עונמ

דבלב םיילמשח םיעונמ |

EV

בצמ

למשחב שומיש ךות בכרה תא םיעינמ םיילמשחה םיעונמה תכירצ אללו םימהזמ תטילפ ספא איה האצותה ,הללוסהמ תוריהמ םע המצוע ברו יקנ ,טקש הז הגיהנ בצמ .ללכ קלד .ש"מק 120 דע לש

+ תילמשח הענה | ירוט ידירביה בצמ

ןיזנבה עונממ עויס

למשח תועצמאב בכרה תא םיעינמ םיילמשחה םיעונמה הניעטה תמרשכ למשח רציימ ןיזנבה עונמ .רוטרנגב רצוימש .היילעב העיסנ וא הצאה ןמזב חוכ םרות ,הכומנ הללוסב

+ ןיזנב עונמ | יליבקמ ידירביה בצמ

םיילמשחה םיעונמהמ עויס

עונמה תלוצינ םהב םיבצמב בכרה תא עינמ ןיזנבה עונמ םיילמשחה םיעונמהמ עויס םע ,תוריהמב טויש ומכ ההובג .ףסונ חוכב ךרוצ שישכ

תילמשח הגיהנ

תידירביה הגיהנ

(13)

13 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(14)

עקשומו

שדחה PHEV רדנלטואא ישיבוצימב יתוכיאו יתרקוי רומיג לע דחוימ שגד םשוה

.תמלשומ העיסנ תיווח קינעמה רוזבא לעו

יתרקוי רוזבא

לע הטילש תוריהמ ליבגמו טויש תרקב תכרעמ לע הטילש

תירובידהו עמשה )

KOS

( חתפמ אלל הענתהו הסינכ

תייצקנופ לעב ילמשח די םלב

Brake Auto Hold

*ילמשח שמש גג תלד לש תילמשח הריגסו החיתפ

*ןעטמה את

םירוזא ינשל תלצופמ םילקא תרקב

LED

גוסמ תימדק הרואת םירדוהמ 'צניא 18'' תגוסגס יקושיח

(15)
(16)

הידמיטלומ תכרעמ

Connected Car

תרבחתמ ,רוחאל העיסנ תמלצמ תללוכו 'ץניא 8 עגמ ךסמ םע דיאורדנא תססובמה ,תינשדח תכרעמ שורדה עדימה לכשכ ,טקש שארב גוהנל םכל תורשפאמה עגמ ךסמ תועצמאב תוינויח תויצקילפאל .עגר לכב תילטיגיד הרוצב ןימז .תיסורו תילגנא ,תיברע ,תירבע :תופשב הנימזו םימושיי תלבקו הנכות ינוכדע תרשפאמ תכרעמה .םישדוח 12 ךשמל 3GB לש תישדוח הטאד תליבח םע SIM סיטרכ ףרוצמ ,ףסונב

תוריש יזכרמ תוריש יזכרמל טווינ ךיילא םיבורקה

WI-FI טנרטניא רוביח

PANGO תירלולס הינח היצקילפא תועצמאב

טווינ תייצקילפאWAZE העונת יחווידו

ביבא לת וידר ןכות יצורעל הנזאה םיידוחיי הקיזומו

בכר רפס בכר רפס תכרעמ קשממב תבלושמ ךרוצ לכל בכרה

הגוצת תומלוא םע הרזע יכסמ יזכרמ תסירפ הריכמה

HOT SPOT טנרטניאב השילג בכרב םיעסונה לכל

קראפולס תירלולס הינח היצקילפא תועצמאב

Nobex תונחת יפלאל הנזאה םלועה לכמ וידר

100FM סוידר 100FM סוידר לש ןגנ הלעמל םע הקיזומ יצורע 30-מ

(17)

בכר טרפמ

(18)

רומיג תמר

SUPREME/ LUXURY

4WD הענה

S-AWC

םיבשומ 'סמ 5

םיילמשח םיעונמ ימדק עונמ

יברימ קפסה ס"כ/ד"לס

82/14,000

טנמומ מ"גק/ד"לס

14/0.0

ירוחא עונמ יברימ קפסה

ס"כ/ד"לס 82/10,000

טנמומ מ"גק/ד"לס

19.9/0.0

הללוס גוס

ןוי-םויתיל

ללוכ חתמ טלוו

300

קפסה ש"טוק

12

**הניעט ןמז ךשמ )Mode 2( יתיב חוכ עקש תועצמאב הניעט

תועש 5-כ

)Mode 3( תלהונמ הדמע תועצמאב הניעט תועש 3.5 -כ

**SOC 80% דע הנבומ רוטרנג תוקד 40-כ

***)Mode 4( SOC 80% דע הריהמ הניעט תוקד 25-כ

עונמ

DOHC MIVEC םימותסש 16 - ןיזנב גוס

חפנ ק"מס

1,998

יברימ קפסה ס"כ/ד"לס

121/4,500

טנמומ מ"גק/ד"לס

19.4/4,500

םיעוציב

*העיסנ בצמ יפל קפסה )EV( דבלב ילמשח

ס"כ 82

ירוט ידירביה 164

ליבקמ ידירביה 203

*תילמיסקמ תוריהמ ש"מק

170

*ש"מק 0-100 הצואת תוינש

11

*)מ"ק 100/רטיל( קלד תכירצ דבלב ילמשח EV בצמ - האלמ הניעט

0

תילמינימ הניעט 5.5

תללקושמ 1.7

*)מ"ק/םרג( CO2 תטילפ דבלב ילמשח EV בצמ - האלמ הניעט

0

תילמינימ הניעט 129

תללקושמ 41

ינכט טרפמ

(19)

רומיג תמר

SUPREME/ LUXURY

*ילמיסקמ תילמשח הגיהנ חווט מ"ק

54

ילמינימ בוביס סוידר רטמ

5.3

חוכ תרבעה חוכ תרבעה יעצמא

)Transaxle( יפוס עניה

םייפוס הרבעה יסחי ימדק

ןיזנב עונמ 3.425

ילמשח עונמ 9.663

ירוחא 7.065

יוגיה תכרעמ

EPS - ילמשח רובגת םע חכ הגה גוס

םילתמ םיימדק

בציימ טומ םע ןוסריפקמ

םיירוחא יעורז בר הלתמ

םימלב םיימדק

םיררוואמ קסיד ימלב

םיירוחא קסיד ימלב

םיקושיח םיירוחאו םיימדק

'ץניא 18" הלק תגוסגס

םיגימצ 225/55R18

םילקשמו תודימ יללכ ךרוא

מ"מ 4,695

יללכ בחור 1,800

)ןוגג תוליסמ ללוכ( יללכ הבוג 1,710

םילגלג סיסב 2,670

םילגלג קשפמ 1,540

)ןעטמ אלל( עקרק חוורמ 190

השיג תיווז תולעמ

21

השיטנ תיווז 22.5

ימצע לקשמ ג"ק

1,860

השרומ ללוכ לקשמ 2,370

ןעטמ את חפנ רטיל

463-1,602

קלדה לכימ תלוביק 45

)םימלב אלל( יברימ הרירג רשוכ ג"ק

750

)םימלב םע( יברימ הרירג רשוכ 1,500

19 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(20)

SUPREME

LUXURY LUXURY SUPREME

תוחיטב :ריווא תוירכ 7

עסונלו גהנל תוימדק ריווא תוירכ גוז +

+

חתפמ תועצמאב עסונ ריווא תירכ לורטנל תורשפא +

+

עסונלו גהנל תוידיצ ריווא תוירכ גוז +

+

בכרה ךרואל ןוליו תוירכ גוז +

+

גהנה יכרב לע הנגהל ריווא תירכ +

+

הכישמו תוביצי תרקבל תיביטקא תכרעמ - TCL+ASC +

+

המילבב םילגלג תליענ תעינמל תכרעמ - ABS +

+

המילב תמצוע תקלוחל תכרעמ - EBD +

+

הילעב קוניזל רזע תכרעמ - HSA +

+

המילבל רזע תכרעמ - BAS +

+

תמדקתמ הענה תכרעמ - SAWC +

+

םיגימצב ריוא ץחל רוטינל תכרעמ - TPMS +

+

םידלי יבשומ תניגעל ISO FIX ינגוע +

+

תוירוחא תותלדב םידליל תוחיטב רגוס +

+

)םיירוחא םיסנפ בוהבה( םוריח תמילב תותיא - ESS +

+

)יפוליח לגלג אלל( דחא רוקנ גימצל םוריח ןוקית תכרע +

+

תוכרעמ תוחיטב תומדקתמ תיטסוקא בכר תרהזא תכרעמ - AVAS

+ +

לגר יכלוה יוהיז ללוכ תימדק תושגנתה תוחפיא - FCM +

+

תיביטפדא טויש תרקב - ACC +

+

ביתנמ הייטס לע הארתה - LDW +

+

םיהובג תורואב תיטמוטוא הטילש - AHB +

+

היוצר אל תימואתפ הצאה תעינמ תכרעמ - UMS -

+

תמ חטשב בכר ילכ יוהיז - BSW -

+

הצוח תירוחא העונת לע הערתה - RCTA -

+ ץוח

למשח תניעט עקש +

+

ידועיי הריהמ הניעט עקש +

+

םורכ תרגסמ :)לירג( תימדק הכבש +

+

בכרה עבצב ימדק שוגפ +

+

בכרה עבצב דצ תוארמ +

+

בכרה עבצ תוינוציח תותלד תוידי +

+

)Privacy glass( ירוחאה קלחב םיהכ תונולח +

+

בכרה עבצב ירוחא )רלייופס( חור טיסמ +

+

ןעטמה את תלדב םורכ טושיק ספ +

+

ףוסכ עבצב ןוגג תוליסמ +

+

ילמשח שמש גג -

+

ללוכ היהשה ןונגנמ םע הנתשמ תוריהמ ילעב םיימדק םיבגמ םיזתמ +

+

היהשה םע זתמ ללוכה ירוחא בגמ +

+

תונולחה ךרואל םורכ טושיק ספ +

+

םינפ רוע יופיצב תועלצ 4 הגה

+ +

הגהה לגלגמ תטלשנה טויש תרקב +

+

הגהה לגלגמ תטלשנה תוריהמ תלבגה תרקב +

+

Brake Auto Hold תייצקנופ לעב ילמשח די םלב +

+

4WD תליענ גתמ +

+

תינוכסח העיסנל ECO בצמ יוביכ/הלעפה גתמ +

+

הניעט בצמ יוביכ/הלעפהל Charge גתמ +

+

הללוסה תניעט תרימש בצמ יוביכ/הלעפהל Save גתמ +

+

רוזבא טרפמ

(21)

דבלב תילמשח העיסנ בצמ יוביכ/הלעפהל EV גתמ +

+

)תומר 6( הגההמ הטילשב תיביטנגר המילב יפונמ +

+

תודוא עדימ תללוכה תינועבצ LCD םינועש חול תגוצת תכירצ ,תינוציח הרוטרפמט ,לופיטל הערתה ,ךרד בשחמ הרהזא תרונמ ,הענה בצמ ,קלד לכימ בצמ ,תעצוממ קלד רפסמ ,היגרנא תכירצ דדמ ,תיביטנגר הניעט תמר ,עגפממ תמירז ,הללוס בצמ ,תילמשח העיסנב םירתונ םירטמוליק היגרנא +

+

תושמש לזונל היצקידניא תרונ +

+

ןעטמה אתל הלילג יוסיכ +

+

גהנל לאמש לגר ךרדמ +

+

תוארנו הרואת תינוציח הרואת

יטמוטוא המולא ןונוויכ םע LED גוסמ תישאר הרואת +

+

םיימדקה םיסנפל םיזתמ +

+

LED גוסמ DRL תרואת +

+

תוילמשח דצ תוארמ +

+

תילמשח תולפקתמו תוממוחמ דצ תוארמ +

+

דצ תוארמ לע תותיא סנפ +

+

ירוחא רלייופס לע LED גוסמ המילב סנפ +

+

םיימדק לפרע יסנפ +

+

ירוחא לפרע סנפ +

+

תימינפ הרואת םינפלמ תופמ תרואת םע םינפ תרואת +

+

םינפלמ םיילגר תרואת +

+ די תנעשמב ןוסחא את תרואת

+ +

תירוחא הרואת +

+

ןעטמה אתב הרואת +

+

יטמוטוא הרואת ןשייח +

+

בכרהמ האיצי וא בכרל הסינכ תעב יוויל תרואת +

+

תוחונ חתפמ אלל הענתהו הסינכ תכרעמ - KOS

+ +

םכח חתפממ הטילש םע תילמשח ןעטמ את תלד -

+

ירוקמ רזייליבומיא +

+

תיזכרמ הליענ +

+

תילמשח הלעפהב תונולח 4 +

+

קיזחמ ,הארמ םיללוכה עסונלו גהנל םיימדק שמש יככוס הרואתו םיסיטרכ +

+

יטמוטוא םועמע תלעב תימינפ הארמ +

+

רתסנ יליע ףדמ ללוכה ראומ תופפכ את +

+

םייפקשמל יליע את +

-

ןוסחא את תללוכה תיזכרמ די תנעשמ +

+

םילפס יקיזחמ םע תיזכרמ הלוסנוק +

+

די תנעשמ אתב הניעט עקש +

+

תצמ עקש +

+

ןעטמה אתב 12V עקש +

+

םיימדקה םיבשומה בגב ןוסחא יסיכ עסונ בשומ

דבלב +

תותלדה ןפודב םיקובקב קיזחמ +

+

תותלדב ןוסחא יאת +

+

SUPREME LUXURY

SUPREME LUXURY

21 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

(22)

ןעטמה את תפצרב ןוגיע תודוקנ 4 +

+

םיירוחאו םיימדק הינח ינשייח -

+

רוחאל העיסנ תמלצמ +

+

םירוזא ינשל תלצופמ םילקא תרקב +

+

םשג ןשייח +

+

תרושקת עמשו

CD ןגנ תללוכה Connected Car הידמיטלומ תכרעמ +

+

םירטיווט ינש + םילוקמר העברא :םילוקמר השיש +

+

הגהה לגלגמ לועפתו Bluetooth תירוביד +

+

AUX USB יעקש +

+

םיבשומ םיבשומ יוסיכ

םירדוהמ Comfort-Tec יבשומ +

-

רוע יבשומ -

+

ילמשח ןונוויכ םע גהנ בשומ -

+ םיימדיק םיבשומל םומיח

- +

הנושאר הרוש גהנ בשומ הבוג ןונוויכ +

+

תוימדק שאר תונעשמ ןונוויכ +

+

תוימדקה תוחיטבה תורוגח הבוג ןונוויכ +

+

תעב לעפומה ןחתומ םדק תולעב תוימדק תוחיטב תורוגח הנואת +

+

הינש הרוש םיבשומ ןונוויכ +

+

חוטש בצמל םיבשומ לופיקל תורשפא +

+

60:40 סחיב םיבשומ לופיק תקולח +

+

שאר תונעשמ ןונוויכ +

+

ןוגיע תודוקנ 3 םע תוחיטב תורוגח +

+

SUPREME LUXURY

SUPREME LUXURY

תוירחא

*מ"ק 100,000 וא םינש 3 תילמשחה תכרעמה יביכר לע *מ"ק 100,000 וא םינש 5 הללוסה לע *מ"ק 160,000 וא םינש 8 מ"ק תלבגה אלל תונושאר םייתנש .םהיניבמ רתוי םדקומה יפל*

(23)

*רוחש רוע

*ההכ םוח רוע

Comfort Tec

ידופיר

LUXURY םגדב*

םיעבצ טרפמ

.תמדקומ העדוה אלל יונישל ףופכ טרפמה .תואיצמב םהש יפכ םיעבצה ןיבל טרפמב םיעיפומה םיעבצה ןיב םינווג ילדבה ונכתיי

םיבשומ טרפמ

23 OUTLANDER PHEV

דבלב השחמהל תונומתה

יבור רוחש רוחש

םוינטיט רופא

םודא

טינרג

הנינפ ןבל

ףוסכ

(24)

תונומתה ,רואיתה ןיב םילדבה ונכתיי .סופדל יזעולה רוקמה תאבה דעומל םינכדועמו םלועב םינוש תומוקמב םיקוושמה םימגד ןווגמל םיסחייתמ הז טקפסורפב םיעיפומה םינותנהו עדיה םאתהב ,םייוסמ םגדב םילדבה ונכתיי ןכ ומכ .תוולנה תוכרעמהו דויצה ,םירזיבאה תניחבמ ןהו ינכטה טרפמה תניחבמ ןה ,ונתרבח ידי-לע םיקוושמה םימגדה ןיבל טקפסורפב םיאבומה םינותנהו תקפסהב הרבחה תא וא/ו ןרציה תא בייחל ידכ טקפסורפב אבומה םוסרפב ןיא .םימגדהמ קלחב םייוצמ הז טקפסורפב םיטרופמה תוכרעמה וא/ו םירזיבאה .ןמזל ןמזמ םישענה םייונישל תונומתה .טקפסורפה ןוכדיע אללו תמדקומ העדוה אלל ,רפשלו תונשל ,ףיסוהל ,לטבל תוכזה תא םמצעל םירמוש םהו וב םיראותמה תוכרעמהו דויצה ,םירזיבאהמ קלח וא לכ תא וללכיש םימגד .תמדקומ העדוה אלל יונישל ףופכ טקפסורפה .ח.ל.ט דבלב השחמהל ןניה טקפסורפב

IL17P2018 ראוני

םגד דוק םגד רואית

יתוחיטבה רוזבאה תמר

0590-125 'טוא 4X4 ,רטיל 2.0 ,PHEV SUPREME רדנלטואא

6

0590-124 'טוא 4X4 ,רטיל 2.0 ,PHEV LUXURY רדנלטואא

7 תוחיטבתמר

ההובג תוחיטבתמר

הכומנ

* 3151 םיפסונ םיטרפל

**יעונמ בכרמ ריווא םוהיז תגרד

ריווא תוירכ 7 לגר יכלוה יוהיז

ביתנמ הייטס תרקב סרוור תמלצמ

ביתנמ הייטס תעינמל תיביטקא תכרעמ ריוא ץחל ינשייח

םינפלמ קחרמ רוטינ תוחיטב תורוגח ינשייח

תמ חטשב בכר ילכ יוהיז םוריח תעב תיטמוטוא המילב

תיביטפדא טויש תרקב העונת ירורמת יוהיז

ילגלג-וד בכר יוהיז ריווא תוירכ 7

לגר יכלוה יוהיז

ביתנמ הייטס תרקב סרוור תמלצמ

ביתנמ הייטס תעינמל תיביטקא תכרעמ ריוא ץחל ינשייח

םינפלמ קחרמ רוטינ תוחיטב תורוגח ינשייח

תמ חטשב בכר ילכ יוהיז םוריח תעב תיטמוטוא המילב

תיביטפדא טויש תרקב העונת ירורמת יוהיז

ילגלג-וד בכר יוהיז

:רומיג תמרב בכרב תונקתומה תוחיטבה תוכרעמ טוריפ

SuprEME

:רומיג תומרב בכרב תונקתומה תוחיטבה תוכרעמ טוריפ

LuXurY

בכרה םגדב תנקתומ תכרעמ הנקתהל תילאנויצפוא תכרעמ בכרה םגדב תנקתומ הניאש תכרעמ :ארקמ

Figure

Updating...

References

Related subjects :