FONS ASSOCIACIONS I ENTITATS Descripció i inventari del fons

265  Descargar (0)

Texto completo

(1)

FONS ASSOCIACIONS I ENTITATS

Descripció i inventari del fons

705.000 CAMBRA AGRÀRIA DE LLORET DE MAR

Cessió: Agricultors de Lloret SAT

Actualització: 26 febrer 2021

(2)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 1.1. Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM Codi 705.000 1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons documental d’associacions i entitats 1.3. Títol

CAMBRA AGRÀRIA DE LLORET DE MAR 1.4. Dates de formació

-Dates de creació: 1865 / 1996; predomina 1906 / 1996 -Dates d’agregació: 1970 / 2019

Nota: tot i que l’activitat de les entitats comença al 1906, el fons inclou documentació d’anys anteriors.

1.5. Volum i suport

Total: 16,50 ml (165 capses normalitzades de documentació en suport paper)

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

Cambra Agrària de Lloret de Mar i entitats associades: Sindicat Agrícola de Lloret de Mar;

Fraternitat Agrícola Lloretenca; Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar; Agricultors de Lloret SAT; Cooperativa Agrícola de Lloret de Mar.

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor

El fons documental identificat globalment com a Cambra Agrària de Lloret de Mar correspon, en realitat, a la producció documental derivada de l’activitat de sis entitats anàlogues i successives.

Totes sis tenen en comú el fet d’haver-se constituït com a resposta a la necessitat que tenien els

pagesos lloretencs de defensar llurs interessos comuns i poder prestar als afiliats un seguit de

serveis i ajuts. Les cinc, a més, es van anar succeint de tal manera que, generalment, la

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

posterior recollia la major part dels socis i la personalitat de l’entitat anterior. La documentació generada per cada entitat s’ha tractat com a subfons inclòs dins del fons global:

1.Sindicat Agrícola de Lloret de Mar. Aquesta va ser la primera entitat fundada a Lloret al servei dels agricultors locals. La primera sessió de la junta de govern es va celebrar el 7 de març de 1906. Dos mesos més tard es presenta solemnement a la societat lloretenca amb una gran festa inaugural el dia 13 de maig, dos dies abans de la diada del sant patró Sant Isidre, celebrada al saló teatre de l’Associació Catequística. Com a convidat d’honor hom va portar a Isidre Aguiló, enginyer agrònom i catedràtic de la Granja Institut de Barcelona, que va presentar una conferència molt celebrada.

Els principals impulsors de l’entitat van ser el president, mossèn Carles de Grassot, i Hermenegildo de Urréjola, que actuava de primer secretari i era ben conegut per haver estat responsable del setmanari local El Distrito Farnense, publicat entre 1893 i 1898.

Els estatuts deixen ben clar l’objecte de l’associació en el seu article segon: el fomento de la Agricultura y anexos de la misma, atendiendo a la protección y defensa de las clases agrícolas, al establecimiento de relaciones entre los que las componen, al propio tiempo que a su cultura, instrucción y bienestar

1

.

Cal fer un esment especial a l’article quart, que ens diu que atendiendo a la mayor intervención que en la vida social moderna se concede a la mujer, éstas podrán pertenecer al Sindicato en cualquier concepto de socios, con la sola limitación de no poder ser designadas para los cargos del Comité directivo. Aquest article ens mostra la important evolució social que experimentava el país en aquells moments de principis del segle XX i, alhora, la resistència a acceptar els canvis en el si del nucli masculí dominant.

L’article sisè explicita que el Sindicat es col·loca sota el patronatge del dogma catòlic i l’advocació de Sant Isidre. Aquest article va ser probablement inspirat pel president fundador, mossèn Carles de Grassot.

Per poder ser membre afiliat calia ser propietari de finca rústica dins del terme de Lloret, ser treballador o arrendatari agrícola de qualsevol categoria o bé simplement estar interessat en els temes del camp. Curiosament en cap cas s’hi fa esment de la ramaderia, cosa que pot indicar que no constituïa un sector de pes dins de l’activitat econòmica de la vila.

En total es van aplegar trenta-dos socis fundadors, entre els quals es trobava la flor i la nata de la societat local, com ara Agustí Cabañas i Font, Joaquim Serrahima i Sureda, l’alcalde Gerard Font i cognoms il·lustres com Gelats, Frigola, Vilallonga o Llobet, entre d’altres.

La seu social de l’entitat es va instal·lar a l’immoble situat als números 38 i 40 del carrer de Sant Pere, un conjunt de cases construïdes vers 1860 que arribava fins al carrer de Sant Carles i que

1 SAMLM 56.64.2.

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

serà conegut des de llavors com El Sindicat. El va cedir i, finalment, vendre a l’associació Josep Mundet i Vilallonga, més tard primer secretari. L’any 1920 es va remodelar.

Des d’un bon començament el Sindicat es va mostrar com una de les entitats més emprenedores del teixit associatiu local. L’any 1909 impulsa la creació d’una escola gratuïta nocturna per a adults, adreçada especialment als afiliats però oberta a qualsevol interessat. Simultàniament comença a publicar el seu òrgan d’expressió, el butlletí El Sindical, amb una periodicitat mensual. Feia funcionar també un forn de pa que, si hem de fer cas a les cròniques del mateix sindicat, va contribuir a trencar el monopoli de preus que tenien establerts els flequers de la vila.

Una de les primeres decisions de la junta de govern va ser la d’adquirir un tros de terra destinat a campo de experimentación. De fet, va ser donat per Ramon Vilallonga i Botet. La idea suposava la introducció dels mètodes de l’agricultura moderna amb l’objectiu de millorar la producció i el rendiment de les collites. Desconeixem, però, quin resultat va tenir aquesta iniciativa.

D’altra banda, van aconseguir del diputat a Corts pel districte Ramiro Alonso de Villapadierna dues col·leccions de llibres atorgades pel Ministeri d’Instrucció Pública i una pel d’Agricultura.

Aquestes tres col·leccions serien el germen de la biblioteca de l’entitat.

A 1 de gener de 1912 el Sindicat disposava de 277 afiliats. A partir de 1911 el Sindicat ofereix als seus afiliats la possibilitat d’obtenir crèdits agraris. Aviat s’integrarà en la Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral, amb seu a Vilassar de Mar, i participarà en el naixement de la Unió de Propietaris Surers Catalans de Girona. Durant la dècada dels trenta arribarà a oferir serveis de pensions i de mutualitat agrària. Sempre va mantenir altres prestacions bàsiques com les de cooperativa de venda de la producció i la de compra comunal de llavor, fertilitzant i maquinària.

El conreu més destacat era el de la patata primerenca: la de Lloret tenia fama de ser especialment bona i, a més, era de les primeres en recollida i venda dins del calendari, amb la qual cosa gaudia d’un avantatge comercial important

2

. La varietat conreada era la Royal Kidney, d’origen anglès. La pròpia entitat organitzava l’exportació del producte als mercats europeus, preferentment al francès i al britànic.

Només el trasbals de la guerra civil va ser capaç d’aturar l’intens ritme de treball de l’entitat, que fa la seva darrera sessió plenària l’any 1938. El nou Estat franquista la reconvertirà en la Hermandad, tot enquadrant-la dins l’esquema del nacionalsindicalisme de caràcter vertical i corporatiu, tal com veurem més endavant.

2. Fraternitat Agrícola Lloretenca. Aquesta entitat va funcionar de manera paral·lela i alternativa al Sindicat. De les cinc entitats és la que ofereix més buits i llacunes a causa de la poca documentació que ens n’ha arribat. La primera referència de què disposem és el testament de Jaume Casals i Saragossa, redactat l’any 1916 i en el qual fa donació dels seus béns a la

2 Domènech i Moner, Joan, 1992: Lloret de Mar, Quaderns de la Revista de Girona núm. 38, Diputació de Girona;

pp. 56 i 57.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Fraternitat. El primer text estatutari disponible, però, és una modificació dels estatuts originals feta al 1919. L’article segon ens explica l’objecte de la societat: fomentar entre sus asociados la instrucción e ilustración sobre los modernos cultivos agrícolas, laborarse mutuamente las tierras en caso de enfermedad, abonarse, en parte, las pérdidas ocasionadas por incendios en la cosecha de cereales, vigilar sus tierras para que nadie las perjudique [...]

3

. Els estatuts fan un especial esment als casos d’ajut mutu entre pagesos a causa de malaltia, accident o pèrdua de collita, tot establint un sistema de contribucions personals a càrrec dels afiliats. No diu res de les dones, per tant hem de suposar que no hi eren pas admeses.

En aquell moment el president era Joan Moner i el secretari Ramon Mas, i el local estava situat al carrer Nou, ara d’Agustí Cabañas, número 12. Un any més tard els trobem traslladats de lloguer al Cafè Vidal, al número 5 del Passeig Verdaguer. El llibre d’actes de les sessions del ple de la societat testimonia una activitat ininterrompuda fins l’any 1933 i una última acta del 1935 en la qual es renova la junta directiva i s’aprova l’estat de comptes de l’entitat

4

. Després, res de res.

Desconeixem, doncs, les circumstàncies de la seva dissolució o la fi de les seves activitats. És possible que també la guerra en fos la causant.

3. Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar. El Sindicat Agrícola no va perdre temps després de la guerra civil. El mateix any 1939 reprèn l’activitat, tot centrant-se en la campanya patatera. El context polític obliga, òbviament, a ajustar l’associació als principis rectors del règim franquista: al 1943 la Hermandad es dota d’un reglament segons les normes marcades pel Movimiento. L’article primer del reglament és prou explícit en aquest aspecte: En el nombre de Dios, al servicio de España, y como instrumento del Estado, se constituye la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar encuadrada en la Comunidad Nacional- Sindicalista

5

.

L’estructura interna i el funcionament s’acollien de manera estricta a aquests principis: l’afiliació podia prendre tres formes (com a familia campesina, com a empresa agrícola o com a productor independent). L’entitat s’havia d’organitzar en tres seccions: social, grups econòmics i obra assistencial. Els òrgans de govern eren els clàssics: president, cabildo local o junta de govern, assemblea plenària i comissions delegades.

Bé, tot això era la teoria que emanava del dogma del Movimiento. A l’hora de la veritat, la Hermandad es va adaptar una mica a la situació particular local. A grans trets, trobem, d’una banda, l’organització de funcionament intern (càrrecs, òrgans de govern, control de finances) i, d’altra, quatre grans àrees de prestacions als afiliats: serveis agropecuaris, serveis econòmics, policia rural, Seguretat Social agrària i serveis recreatius:

-Els serveis agropecuaris feien referència al control de la producció agrícola, les subvencions ministerials i la salut veterinària. Hi havia els grups de patata, blat i sanitat i moviment de bestiar.

3 SAMLM 56.64.4.

4 SAMLM 56.45.2.

5 SAMLM 56.189.11.3.

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Dins d’aquesta àrea trobem també la cooperativa agrícola que comercialitzava i distribuïa els productes dels afiliats de manera conjunta. Es va fundar l’any 1945 i tenia un caràcter autònom, ja que disposava de juntes general i de govern pròpies i redactava llibres d’actes diferents dels de la Hermandad. La cooperativa, sota aquesta forma, es mantindrà trenta anys fins al 1975.

6

. -L’àrea de serveis econòmics se centrava fonamentalment en l’atorgament de crèdits agraris d’ajut i millora a la producció i l’elaboració de les estadístiques i enquestes de producció i superfícies conreades que sol·licitava periòdicament la Central Nacional Sindicalista o la Cambra Sindical Agrària de Girona.

També es va encarregar de gestionar les indemnitzacions que va concedir el Ministeri d’Agricultura amb motiu dels aiguats d’octubre de 1962 i octubre de 1970. Gràcies a aquesta documentació sabem, per exemple, que les terribles inundacions que assolaren el Vallès l’any 1962 van deixar a Lloret un rastre de destrucció entre els pagesos quantificat en 176.000 pessetes de l’època i amb conseqüències com ara la inutilització de pous d’aigua potable i el desviament del curs de la riera de Montbarbat

7

.

Encara com a servei econòmic hom pot parlar de la cooperativa de consum creada l’any 1966.

Molts lloretencs encara la recordaran com la botiga del Sindicat, situada al mateix local del carret de Sant Pere: allà els socis i el públic en general podien adquirir tota mena de productes d’alimentació i estris per al camp. També disposava d’un elevat grau d’autogovern, amb juntes i llibres propis i diferenciats fins al 1975.

-El servei de policia rural es va instituir l’any 1956. És quan es va començar a aplicar l’Ordre de 23 de març de 1945 per la qual es traspassava la competència de policia rural dels ajuntaments a les organitzacions sindicals agràries. Tal competència incloïa la vigilància de l’ordre i la seguretat en l’entorn rural, així com el manteniment de les infraestructures agràries comunes, els camins i les lleres del les rieres i altres cursos fluvials. El fons documental conserva l’acta de la reunió entre l’alcalde, el president de la Hermandad i un representant del Govern Civil celebrada el 25 de maig de 1956 en la qual es va materialitzar el traspàs competencial, consistent en una carrabina i cap suma de diner, tal com s’indica, per no tenir consignat l’Ajuntament partida per a aquests afers en l’exercici en curs, tot i que sí l’havia tingut amb anterioritat

8

.

-El servei de Seguretat Social agrària és el que més documentació va generar. Va controlar la gestió dels expedients de prestació social i la liquidació de les quotes de cotització dels afiliats entre 1942 i 1978. Per a tals efectes es va constituir una comissió local de la Mutualitat Nacional

6 Els estudiosos de la ramaderia gironina Pere Miquel Parés i Teresa Vilaró són, però, molt crítics amb el

funcionament de les cooperatives durant la dictadura. Per a ells es limitaven a ser un instrument de control polític del règim sobre la pagesia i no responien a les autèntiques necessitats de l’agricultor (Parés , Pere Miquel / Vilàró, Teresa, 1994: La ramaderia, Quaderns de la Revista de Girona, 52; Diputació de Girona; pp. 48 i 49).

7 SAMLM 56.72.12.

8 SAMLM 56.175.4.

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

de Previsió Social Agrària, de caràcter públic. A més, els afiliats que ho desitgessin podien contractar assegurances privades amb la Mútua Sindical d’Assegurances Agràries.

-Finalment, els socis disposaven dels serveis de local social i centre recreatiu i d’esbarjo. Dins d’aquest epígraf hom pot incloure les festes patronals de Sant Antoni Abat (17 de gener) i Sant Isidre (15 maig) i els balls setmanals que es van fer molt populars al Lloret de les dècades dels cinquanta i els seixanta. També disposava d’una biblioteca auxiliar de temàtica agropecuària per a consulta dels afiliats.

La Hermandad és la forma associativa agrària que més anys va prolongar les seves activitats. El període coincideix, a més, amb el moment de més rellevància relativa del sector al municipi, especialment les dècades dels quaranta i dels cinquanta, quan Lloret ha deixat enrere el comerç indià i el suro i la indústria turística de masses encara està a les beceroles. És llavors quan el camp i el mar es converteixen en refugi econòmic de bona part de la població.

L’extinció de les seves estructures no es produeix pas: de la mateixa manera que la Hermandad és l’antic Sindicat adaptat a les circumstàncies polítiques, la fi del règim en propiciarà la reconversió en la nova Cambra Agrària.

4. Cambra Agrària de Lloret de Mar. Les eleccions sindicals de l’any 1978 marquen l’inici de la trajectòria de la nova entitat o, millor dit, de la nova denominació de la vella entitat. De fet, l’associació s’encarna llavors en dues entitats separades: d’una banda la Cambra Agrària, que assumirà les competències més institucionals de relació amb les Administracions, així com el control de la gestió del crèdit agrari i de les prestacions socials. D’una altra, la societat agrària de transformació (SAT) Agricultors de Lloret, que s’encarregarà de gestionar l’organització de la producció i el funcionament de l’antiga cooperativa. Finalment, la introducció del nou règim laboral agrari durant la dècada dels noranta provocarà l’extinció de les cambres agràries locals i només Agricultors de Lloret SAT romandrà com a entitat supervivent i hereva de l’esperit i el patrimoni de l’antic Sindicat.

Però anem a pams. La Cambra Agrària es constitueix de manera definitiva en sessió de 29 de juny de 1978; el 22 de setembre el ple aprova els nous estatuts que en regiran el funcionament

9

. De fet, tal com hem comentat, el funcionament de la Cambra segueix fil per randa la inèrcia que es portava des de la Hermandad. La situació, però és molt diferent. A començaments de la dècada dels vuitanta el sector agrari lloretenc està pràcticament liquidat. Comparat amb les dècades anteriors són molt pocs els pagesos que subsisteixen, generalment en explotacions no gaire extenses i amb una producció limitada. Ara les principals funcions de la Cambra seran les de gestió d’ajuts i crèdits agraris, de les pensions dels agricultors jubilats, l’elaboració d’estadística (cens agrari) a requeriment d’altres Administracions i el Centre Recreatiu. Sabem, per exemple, que per a les eleccions de l’any 1994 el cens constava de vint-i-cinc electors

10

.

9 SAMLM 56.166.1.

10 SAMLM 56.100.3.3.

(8)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

L’últim document és de l’any 1996, tot i que no disposem de les actes que certifiquin la seva extinció.

5. Agricultors de Lloret SAT. Si la constitució de la Cambra Agrària com a entitat diferenciada és més aviat ambigua i el seu funcionament conté un important element de connexió amb l’antiga Hermandad, la d’Agricultors de Lloret és molt més clara. El perfil d’aquesta entitat té un caràcter marcadament empresarial molt proper a la cooperativa, per contraposició al més institucional i administratiu que tenia la Cambra Agrària. Totes dues coexisteixen paral·lelament fins a la dissolució de la segona i ofereixen dos aspectes diferents d’un mateix conjunt associatiu.

Agricultors de Lloret es constitueix com a societat agrària de transformació al setembre de 1983.

L’article segon dels estatuts especifica que és objecte de la present Societat el servei de subministres agraris als seus associats, organització de serveis comunitaris, assessoraments, aprovisionaments de productes per a l’explotació de les finques [...]

11

. S’autogoverna mitjançant l’assemblea general, una junta rectora, la presidència i una gerència. En total s’hi van aplegar trenta socis fundadors. El primer president va ser Joan Valls i Planet. La societat va iniciar les seves activitats amb el començament de l’exercici 1984. Tot sovint la societat celebra plens conjunts amb la Cambra Agrària; de fet, tots els socis d’Agricultors són també membres de la Cambra.

En aquest temps el sector agrari lloretenc experimenta canvis importants: s’implanta de manera generalitzada el conreu intensiu en hivernacle i es van introduint progressivament les noves tecnologies en aspectes com el rec o la fertilització, tot optimitzant el rendiment mentre es redueixen els costos.

En consonància amb les noves tendències, a partir de l’any 1985 es planteja la necessitat de canviar la seu social d’ambdues entitats: el vell edifici del carrer de Sant Pere s’ha quedat petit i antiquat, poc preparat per a les noves necessitats del sector agrari. Al 1989, en una sessió conjunta, es presenta la proposta d’edificar una nau fora del nucli urbà de la vila per acollir els serveis que forneixen les dues entitats

12

. El projecte es materialitzarà finalment a la nova zona industrial de Can Nan Bord, lloc on actualment té la seu Agricultors de Lloret, així com la popular Agrobotiga. L’antic edifici fou enderrocat l’any 2000 i en el seu lloc s’hi va aixecar l’equipament municipal conegut com Antic Sindicat, amb oficines, sales d’exposició i els estudis de Nova Ràdio Lloret.

Agricultors de Lloret continua la tasca econòmica i social iniciada l’any 1906, mantenint viu l’esperit i l’activitat del sector agrícola local i conservant la memòria de la vida de pagès a Lloret durant els últims cent anys.

6. Cooperativa Agrícola de Lloret de Mar. Es va constituir oficialment l’any 1947, tot i que a principis de la dècada de 1940 ja exercia les seves funcions, almenys pel que fa l’exportació de patates primerenques. El primer president va ser Esteve Utset.

11 SAMLM 56.95.5.

12 SAMLM 56.76.3.

(9)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

2.3. Història arxivística

La documentació de totes les entitats es va anar concentrant a la seu social de l’antic Sindicat Agrícola, al número 36 del carrer de Sant Pere. Al gener de l’any 2000 Agricultors de Lloret es trasllada definitivament a la nova nau de Can Nan Bord. Aprofitant el trasllat, i tenint en compte que l’entitat no disposava pas d’instal·lacions de conservació documental adequades, el fons va entrar al Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar com a ingrés documental extraordinari.

La documentació va arribar en un estat de conservació força variable. Es van trobar molts casos de documents afectats a causa de les humitats o de l’acció d’insectes xilòfags, artròpodes i altres invertebrats. En general el fons patia un grau elevat de brutícia i pols acumulada. Entre març del 2001 i maig del 2002 el fons va ser desinfectat, netejat, encapsat i inventariat gràcies a la primera Beca Vila de Lloret de Mar per Jordi Padilla Delgado. Posteriorment Fèlix Rabassa i Martí ha fet la classificació i descripció de l’ingrés extraordinari 2020052 de data 05 octubre 2020.

El fons documental no és pas íntegre. Es troben buits i llacunes en algunes seccions documentals.

2.4. Dades sobre l’ingrés

El mes de gener de l’any 2000 el gerent d’Agricultors de Lloret SAT, Josep Valls, va avisar al Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar sobre l’existència del fons documental als magatzems de l’entitat. El 14 de juny de l’any 2000, Joan Campmajó i Mas, com a representant d’Agricultors de Lloret, signa la proposta de cessió documental, acceptada en Comissió de Govern el 7 d’agost. Finalment se signa el conveni definitiu entre les dues entitats el 2 de març de l’any 2001.

La documentació va ingressar a les instal·lacions del Servei en caixes de cartró no normalitzades de gran capacitat i de diverses mides.

L’any 2020 el SAMLM va rebre un nou ingrés relatiu a la Cambra Agrària, procedent de l’entitat Agricultors de Lloret SAT. La persona que es va encarregar de fer-nos arribar aquest ingrés van ser Josep Blanch i Soler i Rafael Roig i de Llobet.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 3.1. Abast i contingut informatius

La documentació cedida evidencia l’estructura i el funcionament de les diferents entitats

organitzades per la comunitat d’agricultors locals des de la fundació del Sindicat Agrícola al 1906

fins al 1996, any del document més recent pertanyent a Agricultors de Lloret SAT. Sota

organitzacions heterogènies i contexts diversos, totes tenien com a objectiu bàsic la defensa dels

interessos comuns dels camperols lloretencs mitjançant l’organització de la producció agrícola i

la constitució d’un espai comú de socialització i ajut mutu que es materialitzava en la prestació

(10)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

de serveis de caràcter social. La documentació s’organitza al voltant de les cinc entitats seguint en cada cas un patró força homogeni: òrgans de govern, administració, serveis, organització econòmica i biblioteca auxiliar. Els òrgans de govern ens proporcionen les sèries més interessants per conèixer la història de les entitats, especialment els llibres d’actes dels plens i de les juntes directives. En canvi, l’apartat de serveis ens permet de saber què oferien les associacions i què necessitaven els afiliats en el desenvolupament de la seva feina diària.

3.2. Sistema d’organització

La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones condicions de conservació en els dipòsits del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

L’organització documental s’ha fet seguint els quadres de classificació de caràcter orgànic i funcional dissenyats ad hoc per a cadascuna de les cinc entitats agrupades en forma de subfons.

Per una banda s’ha utilitzat el criteri orgànic per diferenciar els cinc subfons segons cada entitat, i per altra el criteri funcional per classificar la documentació dins dels subfons:

1-Agricultors de Lloret SAT

2-Cambra Agrària de Lloret de Mar 3-Fraternidad Agrícola Lloretense

4-Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar 5-Sindicat Agrícola de Lloret de Mar

6-Cooperativa Agrícola de Lloret de Mar

Dins de cada subfons s’ha establert un primer nivell de classificació pràcticament comú a totes les associacions:

1-Òrgans de govern 2-Administració 3-Serveis 4-Hisenda

5-Biblioteca auxiliar

En el cas de la Fraternidad només s’arriba als punts 1 i 2 i en el cas de la Cooperativa Agrícola només s’arriba als punts 1 i 4. El Sindicat, en canvi, incorpora un punt 6 que inclou la documentació generada per la participació en la fundació i funcionament de la Unión de Propietarios Corcheros Catalanes.

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental

Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no se n’ha fet cap procés d’avaluació i/o

eliminació de la documentació. Cap document no pot ésser eliminat si no se segueix la normativa

establerta per la Generalitat de Catalunya. Els decrets 117 / 1990 de 3 de maig sobre avaluació i

tria de documentació de l’Administració pública (DOGC 1.297 de 25 de maig de 1990) i 128 /

1994 de 16 de maig sobre modificació del decret anteriorment esmentat (DOGC 1.907 de 10 de

juny de 1994), així com les ordres emeses pel Conseller de Cultura de la Generalitat, configuren

(11)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

el marc normatiu bàsic. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental és l’òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, responsable de l’elaboració i revisió de les taules d’avaluació documental (TAD).

Com a norma general, no pot ser objecte d’avaluació i tria la documentació anterior a l’1 de gener de l’any 1940.

3.4. Increments documentals

És possible que en un futur s’hi facin noves aportacions.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 4.1. Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de conservació i l’entitat cedent no s’hi manifesti en contra i es respecti en tot moment la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de drets de propietat intel·lectual.

4.2. Condicions de reproducció

Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la conservació adequada de la documentació.

4.3. Llengua i escriptura

La pràctica totalitat de la documentació està redactada en català i castellà en alfabet llatí.

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18ºC i a una humitat relativa del 50%.

En general es troba en bon estat de conservació, excepte una part de la biblioteca auxiliar.

L’accés a la documentació es pot fer de manera directa. Calen dispositius electrònics auxiliars (hardware i software) per accedir a les imatges digitalitzades.

4.5. Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar del SAMLM.

Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica, i a través

de la pàgina web del SAMLM.

(12)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 5.1. Existència i localització dels originals

La major part de la documentació dipositada és original.

5.2. Existència i localització de còpies

No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. Alguns documents esparsos són fotocòpia d’originals possiblement en poder de l’entitat cedent o bé desapareguts.

5.3. Documentació relacionada

El quadre de classificació del subfons de la Hermandad inclou documentació de la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar. Aquest fet està motivat per la coincidència d’afiliats i pel fet que el secretari de la primera va intervenir també a determinades gestions en el si de la segona. El fons complet de la Confraria de Pescadors es troba dipositat també al Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar (codi 703).

El SAMLM conserva igualment els fons d’altres famílies i persones relacionades amb l’entitat:

-505.000 Guinart – Ball·llatinas - Xiberta -699.023 Josep Blanch i Soler

-699.052 Rafael Roig i de Llobet

5.4. Bibliografia

PADILLA DELGADO, Jordi, 2006. “La Cambra Agrària de Lloret de Mar”. Article publicat a la secció Fons Documentals, butlletí Sesmond, n. 6. SAMLM, 2006.

6. ÀREA DE NOTES 6.1. Notes

La informació continguda en aquest fons permet obtenir una visió prou completa de

l’associacionisme agrari lloretenc al llarg del segle XX, de l’abast i la importància del sector

primari a la vila, especialment a la primera meitat del segle, i de la transformació patida durant la

segona meitat en el trànsit cap al predomini del sector terciari dins l’economia local.

(13)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 7.1. Autoria i data(es)

-Classificació, descripció i inventari inicial: Jordi Padilla Delgado (2001)

-Classificació, descripció i inventari ingrés extraordinari 2020052: Fèlix Rabassa i Martí (febrer 2021) Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM.

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del propi fons, així com les següents publicacions:

DOMÈNECH i MONER, Joan

-1986. Estampes retrospectives lloretenques. Museu Municipal. Lloret de Mar, 1986.

-1992. Lloret de Mar. Quaderns de la Revista de Girona, n. 38. Diputació de Girona, 1992.

RABASSA i MARTÍ, Fèlix, 2006. Un segle de cooperativisme agrari a Blanes. En el 60è aniversari de la Cooperativa Agrícola de Blanes. Ajuntament de Blanes, 2006.

7.3. Regles o convencions

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC),

redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers i Gestor Documentals de Catalunya i la

Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

(14)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

705.000.– CAMBRA AGRÀRIA DE LLORET DE MAR

705.001.- AGRICULTORS DE LLORET SAT

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 1200.- Assemblea Plenària 2000.- ADMINISTRACIÓ

2100.- Secretaria 2200.- Patrimoni 3000.- SERVEIS

3100.- Cooperativa Agrícola 3200.- Centre Recreatiu 4000.- HISENDA

4100.- Intervenció 4200.- Finançament 4300.- Tresoreria

4301.- Recaptació

4302.- Caixa

(15)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

5000.- BIBLIOTECA AUXILIAR 5100.- Sindical i agrolegislativa 5200.- Agrocientífica

5300.- Comercial 5400.- Altres

705.002.- CAMBRA AGRÀRIA DE LLORET DE MAR

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 1200.- Assemblea Plenària 1300.- Presidència

1400.- Eleccions 2000.- ADMINISTRACIÓ

2100.- Secretaria 2200.- Patrimoni

2300.- Recursos Humans 3000.- SERVEIS

3100.- Cooperativa Agrícola 3200.- Serveis Econòmics

3201.- Crèdit Agrícola

3202.- Control Explotacions

(16)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

3300.- Seguretat Social Agrària 3400.- Centre Recreatiu

4000.- HISENDA 4100.- Intervenció 4200.- Tributació 4300.- Tresoreria

4301.- Recaptació 4302.- Caixa

5000.- BIBLIOTECA AUXILIAR 5100.- Sindical i agrolegislativa 5200.- Comercial

5300.- Altres

6000.- CAMBRES AGRÀRIES D’ALTRES MUNICIPIS

705.003.- FRATERNITAT AGRÍCOLA LLORETENCA

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 1200.- Assemblea Plenària 2000.- ADMINISTRACIÓ

2100.- Patrimoni

(17)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

705.004.- HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS DE LLORET DE MAR

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 1200.- Assemblea Plenària 1300.- Presidència

1400.- Comissions Delegades 1500.- Eleccions

2000.- ADMINISTRACIÓ 2100.- Secretaria

2200.- Registre General 2300.- Patrimoni

2400.- Recursos Humans 3000.- SERVEIS

3100.- Aigües

3200.- Serveis Agropecuaris

3201.- Agricultura 3202.- Ramaderia 3203.- Grups Locals 3300.- Serveis Econòmics

3301.- Crèdit Agrícola

(18)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

3302.- Gestió Ajuts

3303.- Control Explotacions 3304.- Cooperativa de Consum 3400.- Policia Rural

3500.- Seguretat Social Agrària

3501.- Mutualitat Pública 3502.- Mutualitat Privada

3600.- Seguretat Social No Agrària 3700.- Serveis Culturals

3701.- Centre Recreatiu 3702.- Festes

4000.- HISENDA 4100.- Intervenció 4200.- Finançament 4300.- Tributació 4400.- Tresoreria

4401.- Recaptació 4402.- Caixa

5000.- BIBLIOTECA AUXILIAR

5100.- Sindical i agrolegislativa

(19)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

5101.- Tractats 5102.- Hemeroteca 5103.- Memòries 5104.- Ponències 5105.- Prospectes 5106.- Enquestes 5107.- Circulars 5108.- Legislació 5200.- Agrocientífica

5201.- Tractats 5202.- Hemeroteca 5203.- Memòries 5204.- Ponències 5205.- Prospectes 5206.- Enquestes 5207.- Circulars 5208.- Legislació 5300.- Comercial

5301.- Tractats

5302.- Hemeroteca

5303.- Memòries

5304.- Ponències

(20)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

5305.- Prospectes 5306.- Enquestes 5307.- Circulars 5308.- Legislació 5400.- Altres

5401.- Tractats 5402.- Hemeroteca 5403.- Memòries 5404.- Ponències 5405.- Prospectes 5406.- Enquestes 5407.- Circulars 5408.- Legislació 6000.- FOTOGRAFIA 7000.- ALTRES ENTITATS

7100.- Central Nacional Sindicalista

7200.- Cambres agràries d’altres municipis

7300.- Confraria de Pescadors de Lloret de Mar

7400.- Altres

(21)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

705.005.- SINDICAT AGRÍCOLA DE LLORET DE MAR

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 1200.- Assemblea Plenària 1300.- Presidència

1400.- Correspondència 2000.- ADMINISTRACIÓ

2100.- Secretaria 2200.- Patrimoni

2300.- Recursos Humans 3000.- SERVEIS

3100.- Agricultura 3200.- Crèdit Agrícola

3300.- Seguretat Social Agrària 3400.- Festes

4000.- HISENDA

4100.- Intervenció

4200.- Finançament

4300.- Tributació

4400.- Tresoreria

(22)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

4401.- Recaptació 4402.- Caixa 4500.- Accions

5000.- BIBLIOTECA AUXILIAR 5100.- Sindical i agrolegislativa

5101.- Tractats 5102.- Hemeroteca 5103.- Memòries 5104.- Ponències 5105.- Prospectes 5106.- Enquestes 5107.- Circulars 5108.- Legislació 5200.- Agrocientífica

5201.- Tractats

5202.- Hemeroteca

5203.- Memòries

5204.- Ponències

5205.- Prospectes

5206.- Enquestes

5207.- Circulars

5208.- Legislació

(23)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

5300.- Comercial

5301.- Tractats 5302.- Hemeroteca 5303.- Memòries 5304.- Ponències 5305.- Prospectes 5306.- Enquestes 5307.- Circulars 5308.- Legislació 5400.- Altres

5401.- Tractats 5402.- Hemeroteca 5403.- Memòries 5404.- Ponències 5405.- Prospectes 5406.- Enquestes 5407.- Circulars 5408.- Legislació

6000.- UPCC UNIÓN DE PROPIETARIOS CORCHEROS CATALANES

(24)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

705.006.- COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LLORET DE MAR

1000.- ÒRGANS DE GOVERN 1100.- Junta de Govern 2000.- ADMINISTRACIÓ 3000.- SERVEIS

4000.- HISENDA 4100.- Intervenció

5000.- BIBLIOTECA AUXILIAR

(25)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Inventari del fons

705.000 Cambra Agrària de Lloret de Mar

(26)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1100 ÒRGANS DE GOVERN / JUNTA DE GOVERN / /

1981 056.095.005

FORMAT A5 / 10 UNITATS Estatuts

1983 - 1994 056.076.003

FORMAT A4 / TAPES DURES bordeus / P. 50 escrit fins la 46 / 15 novembre 1983 a 10 maig 1994 / segell Jutjat Pau / les actes de la junta de govern estan escrites des Llibre actes junta de govern

(27)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1200 ÒRGANS DE GOVERN / ASSEMBLEA PLENÀRIA / /

1983 - 1994 056.076.003

FORMAT A4 / TAPES DURES bordeus / P. 50 escrit fins la 46 / 15 novembre 1983 a 10 maig 1994 / segell Jutjat Pau / les actes del ple estan escrites fins a la p. 7 i a la p.

LLIBRE ACTES PLE ASSEMBLEA GENERAL SOCIS

(28)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2100 ADMINISTRACIÓ / SECRETARIA / /

1992 056.076.005

Format A4 / 05 novembre 1992 / acta junta de govern eleccions per als càrrecs principals de la societat Certificat

1992 / 1994 056.076.004

Formats diversos / classificat per anys / actes junta de govern per sol·licitar crèdits a La Caixa Pensions Certificat

1983 056.076.007

Format A4 apaïsat / tapes dures negres / p. 100 escrit fins la p. 3 / segell Jutjat Pau / 21 maig 1983

Llibre registre socis afiliats

1985 056.118.006

Format A4 / 2 fulls

Llistat informatiu activitats econòmiques socis afiliats

1993 056.118.009

Format A4 / enquadernació espiral metàl·lica doble / EME-V BARCELONA

Projecte millora gestió

1987 / 1993 056.076.006

Llistat informàtic / 20 fulls / tres exemplars de dates 17 abril 1987 / 31 desembre 1992 / 10 març 1993 Relació socis afiliats

(29)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2200 ADMINISTRACIÓ / PATRIMONI / /

1992 056.118.008

Format a4 / enquadernació cuc plàstic / projecte a càrrec Construcciones y Cálculos Tau SA Girona

DOCUMENTACIÓ CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL

1992 056.060.012

FORMATS DIVERSOS / PRESSUPOST ORIENTATIU DE " GESTA " / LLIBRET COMERCIAL DE " GESTA " / LLIBRET COMERCIAL DE " REFA NAUS " / 07 JULIOL DOCUMENTACIÓ CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL

(30)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4100 HISENDA / INTERVENCIÓ / /

1991 - 1992 056.167.005

Format similar A3 / llistat informàtic / exercicis 1991 i 1992 / 10 fulls / mancat de títol i segell

Balanç

1993 056.168.003

Fotocòpia

Balanç situació i actiu

1983 056.069.001

Format A4 / tapes dures bordeus / p.100 totes en blanc / segell inicial Jutjat Pau / 16 desembre 1983

Liibre major comptabilitat

1983 056.068.007

Format A4 / tapes dures bordeus / p.100 totes en blanc / segell inicial Jutjat Pau / 16 desembre 1983

Llibre balanços i inventaris

1983 056.068.006

Format A4 / tapes dures bordeus / p.100 totes en blanc / segell inicial Jutjat Pau / 16 desembre 1983

Llibre diari comptabilitat

(31)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4200 HISENDA / FINANÇAMENT / /

1992 / 1994 056.062.001 LIQUIDACIONS COMPTE CRÈDIT AMB LA CAIXA DE

PENSIONS

1990 / 1994 056.062.002

Crèdits amb bancs BANC SABADELL I LA CAIXA DE PENSIONS

Pòlisses i contractes

1988 056.120.005

Inclou sobre

Sol·licitud contracte CRÈDIT BANC SABADELL

(32)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4300 HISENDA / TRESORERIA / /

1983 / 1988 056.054.001

FORMAT DOS TERÇOS A4 / ALFABÈTIC / 31 DESEMBRE 1983 A 29 GENER 1988

Llistat comptes CREDITORS

1983 / 1987 056.053.006

FORMAT A4 / ALFABÈTIC / 31 DESEMBRE 1983 A 21 DESEMBRE 1987 / LLETRES A - C

Llistat comptes PROVEÏDORS

1983 / 1987 056.053.007

FORMAT A4 / ALFABÈTIC / 31 DESEMBRE 1983 A 23 gener 1988 / LLETRES CH a Z

Llistat comptes PROVEÏDORS

1993 056.120.005

Plec xecs sobre compte corrent La Caixa Pensions

1984 / 1993 056.169.003

Format similar A6 / per a liquidacions pressupost general Banc Sabadell i La Caixa Pensions

Saldo comptes corrents bancs

1992...1994 056.169.003

Format similar A6 Banc Sabadel i La Caixa Pensions Saldo comptes corrents bancs

1990 056.061.003

BANC SABADELL

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

1991 056.061.004

BANC SABADELL

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

1992 056.061.001

BANC SABADELL

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

(33)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4300 HISENDA / TRESORERIA / /

1994 056.061.005

BANC SABADELL

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

1988 / 1994 056.061.006

La Caixa Pensions

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

(34)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4301 HISENDA / TRESORERIA / RECAPTACIÓ /

1981 - 1983 056.099.002

FORMAT A4 / 31 DESEMBRE 1981 A 31 DESEMBRE 1983

Fitxer clients deutors

(35)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4302 HISENDA / TRESORERIA / CAIXA /

1987 056.065.004

Format A6 / impresos / en sobres / ordre alfabètic Albarans vendes a socis afiliats

1987 056.066.001

format a6 / impresos / en sobres / ordre alfabètic Albarans vendes a socis afiliats

1984 - 1985 056.119.001

Format A6 / impresos paper rosa / en sobres / ordre alfabètic

Albarans vendes a socis afiliats

1987 - 1988 056.121.001

Format A6 / impresos paper rosa / en sobres / ordre alfabètic

Albarans vendes a socis afiliats

1989 056.127.001

Format A6 / impresos paper rosa / en sobres / ordre alfabètic

Albarans vendes a socis afiliats

(36)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5100 BIBLIOTECA AUXILIAR / SINDICAL I AGROLEGISLATIVA / /

1996 056.172.004

Barcelona. Edita Federació Cooperatives Agrícoles Catalunya FCAC. Col·lecció Apunts de cooperativisme

Aspectes socials de les cooperatives agrícoles

(37)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5200 BIBLIOTECA AUXILIAR / AGROCIENTÍFICA / /

1980 056.118.010

Formats diversos

Llistats informàtics productes comercials antiplaga

(38)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5300 BIBLIOTECA AUXILIAR / COMERCIAL / /

1994

OBJECTES / METALL / PIN 056.100.007 Dos cartrons amb 50 unitats. Inclou albarà de compra.

Agulla ornamental amb motiu agrícola.

PIN DEL PAGÈS.

(39)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5400 BIBLIOTECA AUXILIAR / ALTRES / /

1987 - 1988 056.118.011

Inclou 2 proves impressora / retalls La Vanguardia Barcelona amb programes informàtics llenguatge BASIC Recull premsa

(40)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1100 ÒRGANS DE GOVERN / JUNTA DE GOVERN / /

1978 - 1986 056.166.001

FORMAT A4 / P. 50 / 29 maig 1978 a 17 octubre 1986 / segellat i signat

LLIBRE ACTES junta govern

(41)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1200 ÒRGANS DE GOVERN / ASSEMBLEA PLENÀRIA / /

1981 - 1982 056.049.004

FORMAT A4 / TAPES DURES / P. 100 escrit fins la 4 / només hi ha dues actes: de 19 febrer 1981 i de 22 abril 1982

LLIBRE ACTES PLE ASSEMBLEA GENERAL SOCIS

(42)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1300 ÒRGANS DE GOVERN / PRESIDÈNCIA / /

1978 - 1979 056.057.016

MECANOSCRIT AMB MEMBRET / FORMAT A5 / QUATRE UNITATS / SETEMBRE 1978 A JULIOL 1979 CONVOCATÒRIA SESSIÓ

(43)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

1400 ÒRGANS DE GOVERN / ELECCIONS / /

1978 i 1994 056.100.003

4 FULLS

ELECCIONS SINDICALS

(44)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2100 ADMINISTRACIÓ / SECRETARIA / /

1988 - 1990 056.168.001 Certificat

1985 - 1988 056.100.003 CERTIFICAT AVAL SOL·LICITUD CRÈDIT BANC DE

SABADELL

1985 - 1986 056.100.003 CERTIFICAT SOL·LICITUD CRÈDIT BANC DE

SABADELL

1990 - 1993 056.168.001 Correspondència

1988 - 1993 056.167.002

Circulars i instruccions

Correspondència CAMBRA AGRÀRIA PROVINCIAL GIRONA

1991 056.189.012

FORMAT A4

Correspondència LLETERA DE LA SELVA MAÇANET DE LA SELVA

1991 circa 056.168.001

Funcionament de la Cambra Agrària Enquestes i censos

1980 circa 056.123.006

Format similar A6 / fitxes cartolina / inclou núms. DNI i Seguretat Social

Fitxer identificació socis afiliats

1980 circa 056.051.002

Mides plaques 20 x 15 cm / dues unitats / segells deu unitats / plaques alumini nom i escut Cámara Agraria Local " / segells goma tipus tampó noms afiliats Material ESCRIPTORI

(45)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2100 ADMINISTRACIÓ / SECRETARIA / /

1980 circa 056.099.003

Segell tampó goma suport fusta / format allargassat / Entrada / Stock / Comptabilitat "

Material escriptori

1980 056.189.012

Conté anotacions sobre els conreus més importants de Lloret / FORMAT A5 / manuscrit Cosmos / tapes cartró color taronja

Quadern escolar a nom de Jordi Roig i Blanch

(46)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2200 ADMINISTRACIÓ / PATRIMONI / /

1981 056.060.010

CONSTA DE : 1 PERSPECTIVA ( ORIGINAL I CÒPIA ) / 2 FOTOCÒPIES ESTAT ACTUAL / 1 PLANTA BAIXA I ZENITAL / 1 FACTURA / 15 FOTOGRAFIES ESTAT AVANTPROJECTE DECORACIÓ CAMBRA AGRÀRIA I SINDICAT AGRÍCOLA

1985 - 1989 056.100.003 Construcció nova seu social i requalificació vella seu

social

1979 056.100.003

2 cartes i 1 resguard / arrendament local comercial a Caixa de Girona

Correspondència

1990 circa 056.168.003

Planta baixa seu social / planta distribució sense mobiliari / format similar A4 / vegetal a tinta i escairat Plànol arquitectònic

1984 056.060.010

CONSTA DE : 1 FULL MEMÒRIA / 1 ALÇAT I EMPLAÇAMENT / GENER 1984

PROJECTE COL·LOCACIÓ PORTA GARATGE

1984 056.060.010

CONSTA DE : 1 FULL MEMÒRIA / 1 FOTOCÒPIA EMPLAÇAMENT / GENER 1984

PROJECTE REPARACIÓ COBERTA MAGATZEM

1992 056.060.010

CONSTA DE : 1 PERMÍS OBRA MENOR / 1 INSTÀNCIA OBRA MENOR / 1 FULL MEMÒRIA / 2 PLÀNOLS ( EMPLAÇAMENT I SECCIÓ ) / AGOST PROJECTE SUBSTITUCIÓ 6 BIGUES ALUMINOSI

(47)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

2300 ADMINISTRACIÓ / RECURSOS HUMANS / /

1976 - 1980 056.174.003

Inclou documentació esborranys i sobre confraria pescadors

Nòmina treballadors

(48)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3100 SERVEIS / COOPERATIVA AGRÍCOLA / /

1980 circa 056.068.005

Format similar A6 / en blanc / categoria extra Etiquetes productes agraris amb origen a Lloret

(49)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3201 SERVEIS / SERVEIS ECONÒMICS / CRÈDIT AGRÍCOLA /

1983 056.050.002

Grup de butlletes acusament rebuda correus cartró rosa / butlletes de cartró rosa format A6 / segellades i

omplertes / tenen diverses dates de la segona meitat de CORRESPONDÈNCIA

1980 circa 056.050.001

Fitxes cartolina format A6 ratllades / ofereixen molt poca informació / estaven dins d' un arxivador amb la llegenda Créditos / ordre alfabètic

Fitxer identificació personal

(50)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3202 SERVEIS / SERVEIS ECONÒMICS / CONTROL EXPLOTACIONS /

1982 056.059.012

Esborrany de les fitxes personals de conreus, ramaderia i maquinària / FORMAT A4

CENS AGRARI

1982 056.059.007

Expedient de constitució de la comissió municipal / format A4

CENS AGRARI

1982 056.059.013

Fichero directorio de explotaciones agrarias / FORMAT A5 / inclou dues cartes explicatives

CENS AGRARI

1982 056.059.017

FORMAT A4 / formularis en blanc CENS AGRARI

1982 056.059.008

Legislació / fotocòpia de l' ordre de 23 de juny 1982 sobrE EL CENS AGRARI ( BOE 156 D' 11 JULIOL 1982 ) / format A4

CENS AGRARI

1982 056.059.010

LLISTAT D' EXPLOTACIONS AGRÀRIES / FORMAT A4 CENS AGRARI

1982 056.059.015

Llistat de contribució rústica / FORMAT A4 / còpia del número de referència 186

CENS AGRARI

1982 056.059.014

Llistat de contribució rústica / FORMAT A4 / fotocòpia CENS AGRARI

1982 056.059.009

LLISTAT DE LES CITACIONS CONCERTADES PER A L' ELABORACIÓ DEL CENS / FORMAT A4

CENS AGRARI

(51)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3202 SERVEIS / SERVEIS ECONÒMICS / CONTROL EXPLOTACIONS /

1982 056.059.005

Manuals d' elaboració i normes / tres exemplars : per a l' assessor local, per a l' agent censal i normes del secretari de la cambra agrària / inclou correspondència CENS AGRARI

1982 056.059.016

Parte semanal / FORMAT A4 / fulls despresos CENS AGRARI

1982 056.059.011

QÜESTIONARI SOBRE LES SUPERFÍCIES OCUPADES PER CONREUS AGRÍCOLES A L'

EXERCICI 1981 AL TERME DE lLORET / FORMAT A4 / CENS AGRARI

1985 circa 056.062.005

FORMAT A3 / IMPRÈS ORDINADOR

DIRECTORI EXPLOTACIONS AGRÀRIES MINISTERI AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ / INSTITUT

1975 circa 056.062.003

CENS TITULARS EXPLOTACIONS AGRÀRIES I FAMILIARS QUE HI TREBALLEN / FORMAT A3 / 4 FULLS IMPRESOS

Enquestes i censos

1992 - 1993 056.100.003

MINISTERI AGRICULTURA / 3uts. / LLORET 1992 I 1993 / TOSSA 1992 / ENQUESTA SUPERFÍCIES OCUPADES CONREUS AGRÍCOLES I CENS Enquestes i censos

1987 - 1993 056.168.001

Enquesta superfície ocupada conreus agrícoles / exercicis 1987 / 1988 / 1990 / 1993

Enquestes i censos MINISTERI AGRICULTURA

1975 - 1986 056.058.002

FORMAT A4

INSCRIPCIÓ MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I DECLARACIÓ CONREUS

1980 circa 056.191.003

Carpeta etiqueta INE directorio del censo agrario / Format a4 / cartró vermell amb gomes / buida Material escriptori

(52)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3300 SERVEIS / SEGURETAT SOCIAL AGRÀRIA / /

1991 056.168.001

Circulars i instruccions

Correspondència amb Ministeri Treball / TGSS Tresoreria General Seguretat Social

1974 - 1987 056.056.003

Cens mutualistes comissió local mutualitat nacional agrària / inclou expedients i llistats

Enquestes i censos

1992 - 1993 056.139.001

TGSS Tresoreria General Seguretat Social Notificació butlletins cotització

1989 056.168.001

Resum recaptació corresponsalia local règim agrari Seguretat Social

1993 056.189.012

Justificante presentación solicitud con requerimiento de documentación / a nom Esteve Ruhí i Xarbau, Maçanet de la Selva / FORMAT A4

Sol·licitud amb requeriment documentació INSS INSTITUT NACIONAL SEGURETAT SOCIAL

(53)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3400 SERVEIS / CENTRE RECREATIU / /

1987 - 1994 056.100.003

5 FULLS

ACORD I SUPERVISIÓ CESSIÓ 2 PIANOS A AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

1977 056.060.010

CONSTA DE : 1 CERTIFICAT I MEMÒRIA ( 2 CÒPIES ) / 3 PLÀNOLS ( 2 CARÀTULES I UNA PLANTA BAIXA ) / 25 JULIOL 1977

CERTIFICAT CONDICIONS SALA BINGO

1990 - 1993 056.100.003 Correspondència

1975 - 1976 056.100.003 EXPEDIENT REOBERTURA SALA BALl

1980 circa 056.179.005

Format A6 / cartolina / Impremta Santa Cristina Fitxes pagament quota soci

1984 - 1985 056.100.004

9 fulls / diligències judicials i documentació associada Procès judicial contra consergeria i arrendataris

1983 056.100.004

Balanç i inventari

Procès judicial contra consergeria i arrendataris

1978 - 1979 056.100.004

Factures diverses

Procès judicial contra consergeria i arrendataris

1978 056.100.004

Factures maquinària restauració

Procès judicial contra consergeria i arrendataris

(54)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

3400 SERVEIS / CENTRE RECREATIU / /

1981 056.100.003

2 cartes i 1 certificat

Sol·licitud autorització reobertura

(55)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4100 HISENDA / INTERVENCIÓ / /

1984 056.062.004

FULLS PAUTATS ORDINADOR EXISTÈNCIES MAGATZEM

1983 / 1987 056.050.003

Fitxes impreses cartolina / format un terç A4 apaïsat / hi ha indicats els productes i els proveïdors / inclou entrades i sortides de magatzem / ordre alfabètic de Fitxer proveïdors i entrades i sortides magatzem

1983 / 1987 056.051.001

Fitxes impreses cartolina / format un terç A4 apaïsat / hi ha indicats els productes i els proveïdors / inclou entrades i sortides de magatzem / ordre alfabètic de Fitxer proveïdors i entrades i sortides magatzem

1983 / 1987 056.052.001

Fitxes impreses cartolina / format un terç A4 apaïsat / hi ha indicats els productes i els proveïdors / inclou entrades i sortides de magatzem / ordre alfabètic de Fitxer proveïdors i entrades i sortides magatzem

1983 / 1987 056.052.002

Fitxes impreses cartolina / format un terç A4 apaïsat / hi ha indicats els productes i els proveïdors / inclou entrades i sortides de magatzem / ordre alfabètic de Fitxer proveïdors i entrades i sortides magatzem

1984 - 1986 056.169.001 Rebuts pagaments i ingressos usats per liquidació

pressupost

(56)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4200 HISENDA / TRIBUTACIÓ / /

1990 - 1994 056.100.003

INCLOU SOBRE ETIQUETES FISCALS

DECLARACIONS IMPOST VALOR AFEGIT / IVA

1990 circa 056.168.003 Etiqueta identificació fiscal a nom de la Cambra

1981 056.100.003

LIQUIDACIÓ LLICÈNCIA FISCAL ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1993 056.100.003

Llistat cadastre immobiliari rústic

(57)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4300 HISENDA / TRESORERIA / /

1970 / 1996 056.061.007

BANC SABADELL I CAIXA DE PENSIONS

MATRIUS TALONARIS COMPTES CORRENTS bancs

1981 - 1990 056.123.007

Banc Sabadell i Caixa de Pensions / format xec / mig buides

Plecs xecs comptes corrents bancs

1979 - 1989 056.123.002

Banc de Sabadell / formats diversos / classificat per anys / inclou exercicis 1986 a 1989 / i del centre recreatiu 1979 a 1983

Saldo comptes corrents bancs

1979 - 1989 056.123.004

Banc de Sabadell / formats diversos / classificat per anys / inclou exercicis 1986 a 1989 / i del centre recreatiu 1979 a 1983

Saldo comptes corrents bancs

1979 - 1989 056.123.005

Banc de Sabadell / formats diversos / classificat per anys / inclou exercicis 1986 a 1989 / i del centre recreatiu 1979 a 1983

Saldo comptes corrents bancs

1983 056.061.002

BANC SABADELL

Saldo COMPTES CORRENTS bancs

1979 - 1989 056.123.001

Banc Sabadell / classificat per anys / inclou exercicis 1986 a 1989 / i del centre recreatiu 1979 a 1983 Saldo comptes corrents bancs

1979 - 1989 056.123.003

Banc de Sabadell / formats diversos / classificat per anys / inclou exercicis 1986 a 1989 / i del centre recreatiu 1979 a 1983

Saldo comptes corrents bancs

1980 - 1985 056.122.001

Banc Sabadell / classificat per anys Saldo comptes corrents bancs

(58)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4301 HISENDA / TRESORERIA / RECAPTACIÓ /

1978 056.056.007

LLISTAT COBRATORI SOBRE RIQUESA RÚSTICA

1981 056.056.005

LLISTAT COBRATORI SOBRE RIQUESA RÚSTICA

1980 circa 056.118.004

Format A4 / ordre alfabètic i per núm. albarà Llistats comptes clients socis afiliats

1978 - 1980 056.100.001

2 uts. / 1 EN BLANC

TALONARI APORTACIONS PRESTACIÓ SERVEIS COMUNS

(59)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

4302 HISENDA / TRESORERIA / CAIXA /

1977 - 1982 056.167.003

Format A4 / cartolina / ordre alfabètic / Sai - San Fitxer albarans vendes a socis afiliats

1984 - 1987 056.113.003

FORMAT A5 / CARTOLINA BLANCA

FITXES PRODUCTES VENDA I PROVEÏDORS

1980 - 1981 056.047.004

Format A4 apaïsat / tapes dures / p. 100 escrit fins la 55 / consta de tres columnes: cambra agrària, serveis comercials i centre recreatiu

Llibre caixa classificada

1977 - 1980 056.138.003

Format A4 / tapes dures / 14 octubre 1977 a 29 maig 1980 / inclou annex amb esborranys

Llibre diari caixa

1980...1982 056.062.008

Format A4 / tapes dures / p. 100 escrit TOT / SEGELLAT I SIGNAT / 02 GENER 1980 A 30 OCTUBRE 1982 Llibre diari caixa

1982 - 1983 056.062.007

Format A4 / tapes dures bordeus / p. 100 escrit fins la 31 / SERVEI COMERCIAL / 02 NOVEMBRE 1982 A 30 NOVEMBRE 1983

Llibre diari caixa

1986 056.058.004

Format A4 / FULLS DESPRESOS / 1 GENER 1986 A 31 DESEMBRE 1986

LLISTATS registre albarans i factures

1983 - 1984 056.118.005

Format A5 / paper quadriculat / 3 unitats : 07 febrer 1983 a 26 març 1983 / 27 maig 1983 a 13 setembre 1983 / 14 setembre 1983 a 09 gener 1984

Quaderns caixa

(60)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5100 BIBLIOTECA AUXILIAR / SINDICAL I AGROLEGISLATIVA / /

1985 circa 056.060.008

Formats diversos / manuscrit

Apunts i model aportació i resguard a societat agrària transformació SAT

1985 056.060.005

Barcelona / format A3 / diari / núm. 06 desembre 1985, retall, p. 51 i s/n / periodicitat diària / articles sobre la

LA VANGUARDIA

1991 circa 056.180.009

Format similar A5 / imprès / exemplars en blanc Butlletes certificació cotització règim especial agrari TGSS TRESORERIA GENERAL SEGURETAT SOCIAL

1991 circa 056.180.007

Format similar A6 / imprès / exemplars en blanc Carnet afiliació Seguretat Social

1985 056.060.008

FORMAT A4 / imprès / BARCELONA / 10 DESEMBRE 1985

CIRCULAR CONTRA EL PROJECTE DE LLEI DE CAMBRES AGRÀRIES ALIANZA POPULAR DE

1981 056.060.008

Format a4

Circular informativa sobre societat agrària transformació SAT CAMBRA AGRÀRIA PROVINCIAL GIRONA

1982 056.060.008

Format A4 / 12 abril 1982

Circular informativa sobre societat agrària transformació SAT MINISTERI AGRICULTURA

1984 056.060.008

Format A4 / 16 gener 1984

Circular informativa sobre societat agrària transformació SAT MINISTERI AGRICULTURA

1984 056.060.008

Format A4 / gener 1984

Circular informativa sobre societat agrària transformació SAT MINISTERI AGRICULTURA

(61)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5100 BIBLIOTECA AUXILIAR / SINDICAL I AGROLEGISLATIVA / /

1990 - 1991 056.180.005

Format A4 / imprès / 3 unitats 1990 i 4 unitats 1991 Conveni col·lectiu de treball agropecuari de la província de Girona

1984 056.060.007

Format A4 / fotocòpia

Conveni col·lectiu treball agropecuari província de Girona 1984

1985 056.060.007

Format A4 / fotocòpia / BOP 130 de 29 octubre 1985 Conveni col·lectiu treball agropecuari província de Girona 1985

1980 circa 056.172.003

Format A5 / fitxes cartolina / en blanc / Explotaciones ubicadas totalmente en el término municipal

Fitxer

1981 056.060.007

Format A6 / mecanoscrit

Fitxes de resum de legislació sobre cambres agràries i altres temes relacionats

1980 circa 056.085.002

FORMAT A5 apaïsat / en blanc

Fitxes registre explotacions ubicades totalment en el terme municipal

1985 circa 056.060.008

Format A5 / mecanoscrit

Fitxes resum funcionament societat agrària transformació / sat

1985 056.060.008

FORMAT A4 / imprès

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN PARA

1985 056.060.001

Format A4 / núms. 34 de juliol agost 1985 i 35 de setembre octubre 1985 / article sobre les cambres

BUTLLETÍ INFORMATIU

(62)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

5100 BIBLIOTECA AUXILIAR / SINDICAL I AGROLEGISLATIVA / /

1982 056.060.008

Format similar A5 / imprès / monografies Obra agrícola de La Caixa de Pensions de Barcelona / Tecnologia i

El estado de las sociedades agrarias de transformación

1990 - 1991 056.180.004

Format A4

Formularis en blanc MINISTERI AGRICULTURA

1990 - 1993 056.180.003 Formularis en blanc TGSS Tresoreria General Seguretat

Social

1986 / 1992 circa 056.180.010

Format similar A4 / imprès / exemplars en blanc Formularis sol·licitud prestacions socials i declaració estat seguretat social TGSS TRESORERIA GENERAL

1992 056.180.011

Format similar A4 / quadern / imprès / exemplars en blanc

Formularis sol·licitud prestacions socials i declaració estat seguretat social TGSS TRESORERIA GENERAL

1985 056.060.004

Girona / format A3 / diari / núm. 26 octubre de 1985, retall, p. 10 / periodicitat diària / articles sobre la

LOS SITIOS / DIARI DE GIRONA

1985 - 1986 056.060.003 Girona / format A3 / diari / núms. octubre de 1985 ( dies

20-p. 11, 26-p. 12 i 29-p. 10 ) retalls / 25 gener 1986

EL PUNT

1980 circa 056.060.008

Format A4 / fotocòpia

Informació sobre societat agrària transformació SAT

1977 056.060.007

Format A4 i A5 / fotocòpia / BOE 80 de 04 abril 1977 Llei 19/1977 d' 01 abril de dret associació sindical

Figure

Actualización...

Related subjects :