Mai més set! Mai més gana!

Texto completo

(1)

Un festival de Bitò amb la col·laboració de:

Foto: Escola La Farga

Teatre de Salt

dissabte 21 d’octubre, 18 h

www.temporada-alta.net / www.plus-ta.cat

Dossier de l’espectacle

Mai més set! Mai més gana!

Escola La Farga - La Perla 29

(2)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

“Perquè estem

convençuts que l’art

és una peça essencial

en l’educació de les

persones i l’accés a la

cultura, un dret

”.

Equip directiu l’escola La

Farga

(3)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Fitxa

Dades

Autor:

Tots els nenes i nenes de la Farga amb l’ajut de l’escriptor Carles Sala i Vila

Director:

Aleix Fauró i Oriol Broggi (La Perla 29)

Coordinació pedagògica:

Rosa Gàmiz, Oriol Broggi (La Perla 29) i mestres de

l’esco-la La Farga

Escenografia:

Alumnes de l’Escola La Farga

Il·luminació i tècnic:

Xavi Feliu

Vestuari i escenografia:

Escola La Farga

Coreografies:

Kuka Feliu i Meritxell Cardellach (Escola de dansa Nou Espiral)

Regidora:

Roser Puigdevall

Creació musical:

Judit Ferrés i mestres de l’escola

Intèrprets:

actors i actrius de l’escenari (alumnes de 6è)

actors i actrius del vídeo (exalumnes)

músics (nens i nenes de 5è)

soldats (nens i nenes de 4rt)

cantants (nens i nenes de 3r)

dansaires (nens i nenes de 2n)

Una producció de:

A TEMPO, arts i formació i Escola La Farga

Amb la col·laboració de:

La Perla 29 i Fundació Casademont

Dia i hora:

Dissabte 21 d’octubre a les 18 h

Lloc:

Teatre de Salt

Preus:

5€

Durada:

35 min

(4)

Mai més set! Mai més gana!

Escola La Farga - La Perla 29

L’Anna i els seus amics, en Samuel i la Drana, emprenen un camí trepidant que els condui-rà a diferents indrets de la galàxia a la recer-ca de la Campana Màgirecer-ca, d’on surten bole-tes pleníssimes d’aigua i de menjar. Mai més set! Mai més gana! és una iniciativa inscrita en el projecte A TEMPO, Arts i Formació, escrita pels alumnes de l’Escola La Farga de Salt, un dels centres més multiculturals de la vila, i l’escriptor Carles Sala que compta amb el suport de La Perla 29 –la companyia d’Oriol Broggi– i la direcció d’Aleix Fauró i Oriol Broggi. L’objectiu? Educar a través de l’art i, alhora, apropar les arts plàstiques, la música, la dansa i l’audiovisual als més petits de casa. Perquè educació, art i entorn han d’anar agafats de la mà.

cast

Un viaje que Anna, Samuel y Drana inician en la búsqueda de la Campana Mágica. Un proyecto de A TEMPO escrito por los alumnos de la Escola La Farga de Salt conjunta-mente con Carles Sala y con el soporte de La Perla 29 y la dirección de Aleix Fauró y Oriol Broggi. Con un objetivo muy claro, educar a través del arte

eng

A journey that Anna, Samuel and Drana start out on in the search for the Magic Bell. An A TEMPO project writ-ten by the students of La Farga School in Salt, together with Carles Sala and the support of La Perla 29 and the guidance of Aleix Fauró i Oriol Broggi. With one very clear goal: to educate through art.

fra

Un voyage qu’Anna, Samuel et Drana commencent à la recherche de la Cloche Magique. Un projet de A TEMPO écrit par les élèves de l’École La Farga de Salt avec Carles Sala et avec le soutien de La Perla 29 et la direction d’Aleix Fauró i Oriol Broggi. Avec un objectif très clair: éduquer par le biais de l’art.

Mai més set! Mai més gana!

(5)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Projecte escolar que es porta a terme a l’Es-cola La Farga de Salt i que parteix del con-venciment que educació, art i entorn han d’anar agafats de la mà.

La idea surt d’una biblioteca escolar que creu que explicar-nos històries els uns als altres crea ponts de cultura i és una font indiscuti-ble de compensació social, i es materialitza en la tasca d’un equip docent convençut que el treball en equip i per a les arts ha de ser un dels pilars bàsics de tot procés educatiu. Una història feta entre tots que s’emmarca dins d’un projecte artístic d’escola que pre-tén oferir un espai a la dansa i al teatre (dis-ciplines artístiques que no tenen una àrea curricular pròpia com seria el cas de la plàs-tica i la música). Un projecte que vetlla per-què les metodologies emprades en el treball de les arts siguin de qualitat i garanteixin tot el que puguin aportar a la formació integral dels alumnes. Un projecte que també aposta

per la formació dels mestres, que fomenta el treball transversal i que potencia la relació amb l’entorn més proper, treballant amb els agents culturals del municipi i portant artis-tes a l’escola.

Un procés de dos cursos:

Curs 2015-2016: Una història entre tots un

projecte propi de l’Escola. Treball impulsat i coordinat per la comissió de biblioteca i que consisteix en la creació d’una història (en forma d’àlbum il·lustrat) per part de tots els alumnes de l’escola.

Curs 2016-2017: Mai més set! Mai més gana!: la posada en escena de la història

es-crita el curs anterior, amb la participació de tot l’alumnat de l’escola i amb la presència de totes les disciplines artístiques.

El projecte

(6)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Una història entre tots

Tal com diu el seu nom, amb aquest projecte es realitza un treball amb l’objectiu que tots els alumnes de l’escola participin en la crea-ció d’una història. Per fer-ho es compta amb la col·laboració d’un autor: en Carles Sala i quatre il·lustradors: l’Andrea Zayas, en Pau Morales, l’Àlex Martín i la Verònica Bayó, dos maquetistes: en Ramon Casal i la Maria Palau i dos especialistes en didàctica de la llengua: la Gemma Soler i en Josep Tort

Procés de creació:

A l’àrea de llengua i a les sessions de biblio-teca es treballa la descripció. A partir d’aquí, els alumnes d’infantil creen i descriuen qua-tre objectes, els alumnes de cicle inicial sis personatges i els de cicle mitjà sis escenaris. Es lliuren les descripcions als il·lustradors, que en fan la seva interpretació. Paral·lela-ment, a les sessions de plàstica, els alumnes també fan interpretacions dels objectes, personatges i escenaris. A l’àrea de llengua i a les sessions de biblioteca els alumnes de cicle superior treballen la narració. A partir de les descripcions dels objectes, perso-natges i escenaris, en Carles Sala inicia una història. Seguidament, un grup d’alumnes de cicle superior la continua. En Carles la reprèn i la torna a l’escola perquè un altre grup la continuï, i així successivament fins que s’acaba la història. Els il·lustradors, que segueixen el procés, van il·lustrant-la.

Es posa un nom a la història: Mai més set!

Mai més gana!

Tot aquest procés es fa viure als alumnes i

es pot anar seguint a través del bloc de la bi-blioteca (http://blocs.xtec.cat/millenium).

Al darrer trimestre es fa realitat un somni: un llibre, que es presenta a tots els i les alumnes a la festa de final de curs. Bitò, Ajuntament de Salt i Llibreria 22 en fan possible l’edició.

Mai més set! Mai més gana!

El treball d’aquest curs consisteix en trans-formar el conte en una obra de teatre i en portar-la a escena. La fundació La Ciutat Invisible a través del seu projecte ATEMPO, apadrina el projecte i posa tots els recursos per a la “professionalització” del procés a través de la coordinació artística de produc-tora teatral La Perla 29. Un procés creatiu on participa tot el claustre i els alumnes del centre i on s’aborden totes les disciplines ar-tístiques.

Es compta, també, amb la col·laboració d’al-gunes famílies i del conserge del centre. Els professionals externs que han treballat con-juntament amb l’escola durant aquest curs (realitzant tallers de dansa i de teatre) pre-nen part activa en aquest projecte:

La Perla 29: adaptació teatral, direcció es-cènica, treball de teatre amb els alumnes de

Un projecte que aposta per la

formació dels mestres, el

tre-ball transversal i potència la

relació amb l’entorn.

(7)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

cinquè i coordinació general.

Escola de dansa Nou Espiral: coreografies amb els alumnes de primer.

ConArte: treball de teatre amb els alumnes de tercer i creació d’una cançó pels alumnes de segon.

ERAM: treball audiovisual amb els alumnes de sisè.

Tot el procés és seguit i coordinat per l’equip directiu, la comissió d’àrees artístiques i una subcomissió (formada per un mestre repre-sentant de cada disciplina artística), que ha treballat amb La Perla 29.

L’execució del projecte i la seva exhibició a Temporada Alta ha estat possible gràcies a la fundació La Ciutat Invisible a través del seu projecte A TEMPO, Arts i Formació i la col·laboració de Fundació Jaume Casade-mont.

Mai més set! Mai més gana! es va presentar

el 15 i 16 de juny al teatre de Salt pels alum-nes i famílies de l’escola. I ara s’estrena en el marc del Festival.

Aquest projecte ha servit de catalitzador de tot el treball fet durant aquest curs en les diferents disciplines artístiques, permetent un treball transversal. Una feina que ha es-tat possible gràcies a la implicació de tots els professionals del centre. Un inici, d’una experiència motivadora que reafirma l’equip docent del centre en la importància del tre-ball educatiu de les arts a l’escola.

(8)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Perquè és un projecte col·lectiu on tota l’es-cola hi ha participat: els nens i nenes de La Farga, les mestres, les mares, el conserge, voluntariat del poble... Perquè ens ha re-forçat la sensació de pertinença a un grup. Perquè ens ha ofert un munt d’ocasions per treballar en equip. Perquè tots, alumnat i mestres, hi hem après molt. Perquè hem po-gut gaudir del treball amb artistes del món de la literatura, la il·lustració, el teatre, la dansa i la música. Perquè estem convençuts que l’art és una peça essencial en l’educa-ció de les persones i l’accés a la cultura, un dret. Perquè des del principi hem tingut clar

que el procés era més important que el re-sultat. Perquè aquest projecte ens ha obert noves portes com a escola en el treball de les arts. Perquè és un orgull que una escola pública de Salt hagi pogut ser la protagonis-ta d’aquesprotagonis-ta “fantàstica aventura”.

VISCA LA FARGA!

Equip Directiu de l’Escola La Farga

L’escola diu...

(9)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Els alumnes diuen...

Sobre la seva experiència teatral

Abans de l’estrena de Mai més set! Mai més gana! a Temporada Alta, es va fer una repre-sentació de l’obra a porta tancada davant de les famílies dels alumnes participants. Era la primera vegada que els alumnes es posaven sobre un escenari i les seves emocions eren molt diverses:

“Vaig flipar perquè ho faríem en un teatre.” “Què bé, quan surti del pati toca teatre!” “Em vaig sentir orgullosa.”

“Em va fer una mica de por. Pensava que quan hi haguès molta gent no sabria dir ni una paraula.”

“Em vaig sentir molt important”

Afirmen que representen una obra de teatre, en un escenari de veritat, els ha servit per:

“Tenir menys vergonya.” “Estar molt concentrat.”

“Fer silenci quan no em toca actuar.” “Conèixer com és el teatre de veritat.”

El que els ha agradat més d’aquesta experiència ha estat:

“Parlar dalt d’un escenari i davant del públic perquè mai ho havia fet, actuar.” “Que m’ha passat la vergonya sense adonar-me’n.”

“La creativitat i el treball en equip, perquè ens ajuda a compartir moltes coses amb els al-tres i per donar idees al director.”

“Que ens ensenyen teatre dos professionals de fer teatre.”

(10)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Encara no fa un any, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va fer pú-blic un informe sobre la relació dels joves catalans amb la cultura. Exhaustiu i precís, l’estudi traçava un mapa dels hàbits i prefe-rències culturals de nois i noies que deixava al descobert una realitat poc encoratjadora: en general, la cultura no es troba entre les prioritats dels adolescents –a no ser, és clar, que parlem de cultura digital. I entre les ac-tivitats per què mostren menys interès s’hi troba el teatre, un art que consideren –in-sistim, en línies generals– vell, antic i, en tot cas, destinat al gaudi del públic adult.

Per sort, els darrers anys diverses iniciati-ves públiques i privades han mirat de frenar la tendència i, fins i tot, de capgirar-la. De situar la creació teatral al centre del mapa i no als marges, en el sentit més ampli del terme. Així, i en estreta col·laboració amb el món educatiu, les arts escèniques han anat entrant a les aules, fent fora els prejudicis i recels dels alumnes.

Conscient de la importància del teatre, i del poder transformador de les arts en la forma-ció dels infants i joves, la Fundaforma-ció La Ciu-tat Invisible ja fa temps que facilita l’accés i la participació de les escoles al Festival. Enguany fa un pas més. Amb la col·labora-ció de la Fundacol·labora-ció Banc Sabadell i el suport de Temporada Alta i ConArte Internacional inaugura, a Girona i Salt, un projecte que té per objectiu promoure la interacció entre els estudiants, el professorat i els professionals de les arts i la cultura. Una interacció que continuarà més enllà de les dates del Festi-val. La Fundació la Ciutat Invisible és una

fundació cultural privada, creada per Bitò, que impulsa debats, recerques, programes educatius i projectes per transformar la

societat. Les actuacions que duu a terme promouen la construcció i transmissió de coneixement, la gestació de noves idees i l’actuació de persones i col·lectius que tre-ballen per garantir l’accés públic a la cultu-ra. El projecte A TEMPO, Arts i Formació, inclou un seminari de formació (del 10 al 12 de novembre) per a mestres (amb debats i tallers oberts a professorat de centres de primària i d’institut, a escoles d’arts, artis-tes, gestors, etc.) i un ambiciós programa d’activitats, amb espectacles teatrals a les escoles (La llavor del foc, de Babou Cham i Carlota Subirós, que aborda assumptes com la diversitat i la integració, La corda, de Clàudia Cedó, sobre la violència de gènere), obres programades al Temporada Alta

(Ter-ra baixa i Lluís Homar, Pell de llarinté, cua de tiré, de Moisès Maicas) acompanyades d’un

dossier pedagògic, càpsules educatives a l’aula a càrrec de grans artistes presents al festival i creació de muntatges amb estudi-ants (Mai més set, mai més gana!, amb Oriol Broggi, Rosa Gàmiz i Ju Judith Farrés, i El

vent és això, un llargmetratge sobre

tras-torns alimentaris amb Homar, Clara Segura, Anna Alarcón i Pere Vilà).

A TEMPO es defineix com una experiència pilot, però té tots els ingredients per con-vertir-se en un dels eixos centrals d’un fes-tival compromès amb l’educació. El teatre, la cultura, fomenten la reflexió i l’esperit crí-tic. Ajuden a la cohesió social, al creixement personal. Cal que, cada cop més, siguin pre-sents a les classes.

Carme Tierz

Suplement Temporada Alta

Encartat el 7 d’octubre amb el diari La Vanguardia

L’Escena irromp als centres

educa-tius de Girona i Salt

(11)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Venda d’entrades

A qui va dirigit? Socis de Canals Hora el 6 i 7 de setembre de 10 a 13h i de 15 a 17h a partir del dia 6 de

setembre a les 10h A qui va dirigit? Al públic general Canals Lloc i hora 24 hores

des d’1h abans de l’inici de l’espectacle Al recinte de l’espectacle A qui va dirigit? Al públic general Canals Lloc i hora a partir de les 9 h Teatre Municipal (Saló de descans) Teatre de Salt de 9 h a 20h (ininterrompudament) A qui va dirigit? Al públic general Canals Lloc i hora 24 hores Teatre Municipal: de dmt. a div. de 13 a 17 h Auditori de Girona de dmt. a div. d’11 a 13 h Teatre de Salt: dij. i div. de 19 a 21h

Preferent

6 i 7 de setembre

Intensiva

8 de setembre de 9 a 20 h

Servei d’avisos de disponibilitat al web.

A la pàgina de cada espectacle amb “entrades exhaurides” et pots apuntar perquè t’avisem si s’alliberen entrades o s’obren noves funcions

General

A partir del 9 de setembre

Última hora

El mateix dia de l’espectacle (si queden

entrades disponibles)

T’has quedat sense entrada?

(12)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

A qui va dirigit? 2 adults + 2 nens als espectacles El Petit Príncep, Concerto pour deux clowns i Dolce Vita Consultar preus segons espectacle

Forfet

familiar

A qui va dirigit? Als espectacles familiars d’El Planter amb el carnet de

15 %

dte.

Paquets i descomptes

— Els descomptes no són acumulables

— Tots els descomptes s’hauran d’acreditar amb la documentació corresponent

— Tots els descomptes, excepte els de La Colla, són aplicables a tots els espectacles menys als espectacles de la programació familiar El Planter i el — VII Torneig de Dramatúrgia Catalana, Llibràlegs III, la Nit dels Sopa i les pel·lícules de Cinema i Escena i Cinema de Temporada.

— Per a la compra d’entrades per a persones amb mobilitat reduïda cal contactar amb les taquilles del festival 972 40 20 04 de dilluns a divendres de 10 a 13 h — Si ets un grup posa’t en contacte amb nosaltres a taquilla@bitoproduccions.com

— Consulta les condicions de compra a www.temporada-alta.net

Joves

a joves d’entre 14 i 25 anys A qui va dirigit? Tipus de descompte- Carnet Jove

- Targeta Girona Cultura (16/25). Més info: girona.cat - Escena 25. Més info: escena25.cat

Canal A qui va dirigit? Membres de: - Club Vanguardia - TR3SC - GEIEG - UdG

15 %

dte.

A qui va dirigit? i aturats

20 %

dte.

A qui va dirigit? - Jubilats Majors 65 anys Carnets: - Jove - Biblioteques - Club Girona Cultura Família: - Nombrosa - Monoparental Quan?

15 %

dte.

FINS A L’INICI DEL FESTIVAL

Descomptes

Canals

Paquets multiespectacle

Compra un mateix nombre d’entrades per a 6, 7, 8 o 9 espectacles

Canals

Paquet 6

20 %

dte.

Compra un mateix nombre d’entrades per a 10 o més espectacles

Canals

Paquet 10

(13)

Mai més set! Mai més gana!

Escola la Farga - La Perla 29

Més informació i venda d’entrades: www.temporada-alta.net

Amb el patrocini de: Patrons principals:

Mitjans patrocinadors: Mitjà oficial:

Un festival de Bitò, amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de: Patrons principals:

Mitjans patrocinadors: Mitjà oficial: Un festival de Bitò, amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de: Patrons principals:

Mitjans patrocinadors: Mitjà oficial:

Un festival de Bitò, amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de: Patrons principals:

Mitjans patrocinadors: Mitjà oficial:

Un festival de Bitò, amb la col·laboració de: Estrena absoluta Teatre Familiar Internacional Música Circ Creació Contemporània Connexió Iberoamèrica Cine i Escena

Estrena a l’Estat Espanyol

Connexió Flandes

Cinema de Temporada

Estrena a Catalunya Dansa

Cinema

Guia per a la identicació i l’organització d’espectacles

Un festival de amb la col·laboració de:

Patrons principals:

Mitjans patrocinadors:

Mitjà oficial:

Amb el patrocini de:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :