FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Texto completo

(1)

Http://www.xtec.net/aula

Mòdul: Formació i Orientació Laboral

Unitat Didàctica

9

:

Ocupació pública

9.1.- Les ofertes públiques d'ocupació

Les ofertes públiques d'ocupació informen sobre les places o llocs de treball vacants a les administracions públiques, que poden ser ocupades per funcionaris/es o per personal laboral.

Apareixen al Butlletí Oficial de l'Estat, als diaris oficials de les

Comunitats Autònomes, diputacions provincials i ajuntaments, i en els mitjans de comunicació social.

L'oferta pública d'ocupació abasta una gran varietat de places que pertanyen a diversos grups professionals als quals poden accedir persones amb diferents nivells Normatius o titulacions.

Les ocupacions dels funcionaris.

Les persones funcionàries presten els seus serveis a les diferents administracions públiques, en les condicions regulades pel Dret

Administratiu. Segons la durada de la feina, els tipus de funcionaris són els següents:

• De carrera. Aquells que exerceixen una feina permanent, després d'haver superat unes oposicions.

• Eventuals. Nomenats per realitzar una feina específica o exercir una plaça de confiança durant un temps determinat. Els

seleccionen i cessen lliurement les autoritats que convoquen la plaça.

• Interins. Són els que exerceixen una plaça de plantilla fins que no sigui ocupada per un funcionari de carrera. Accedeixen a aquestes places mitjançant bosses de treball, que són llistes ordenades de candidats, d'acord amb el currículum i les feines realitzades en un altre moment en una institució pública. Hi ha acords establerts amb els sindicats a fi de controlar aquest sistema de contractació. Classificació dels funcionaris.

Els funcionaris es classifiquen en cinc categories, segons els diferents nivells formatius requerits per a l'ingrés en la funció pública. Els grups s'identifiquen per les primeres lletres correlatives de l'abecedari.

(2)

Http://www.xtec.net/aul a

Grupos Denominació Titulació mínima exigida

A Técnics superiors. Doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

B Cos de gestió i tècnics

mitjans. Diplomatura universitària.

C Administratius. Batxiller.

D Auxiliars. Graduat Escolar.

E Agents i subalterns. Certificat Escolar. Les ocupacions laborals.

Determinats llocs de treball públics estan exercits per personal laboral. Les administracions subscriuen amb aquestes persones contractes laborals fixos o temporals, que es regeixen per l'Estatut dels Treballadors.

Els seus salaris es determinen a partir de convenis col·lectius anuals, regulats mitjançant el dret laboral.

Els patrons públics.

Les diferents administracions públiques són les entitats que ofereixen ocupació pública.

• L'Administració central de l'Estat. Anuncia la seva oferta pública d'ocupació al Butlletí Oficial de l'Estat per als seus organismes centrals o perifèrics durant el primer trimestre de l'any.

• Les administracions públiques autonòmiques. Les disset Comunitats Autònomes convoquen vacants mitjançant l'oferta pública d'ocupació autonòmic.

• Les corporacions locals. Els ajuntaments i diputacions provincials anuncien els seus llocs de treball en les ofertes municipals o provincials d’ocupació.

9.2.- Els sistemes d'accés a la funció pública

A la funció pública s'accedeix mitjançant un d'aquests tres sistemes: oposició, concurs i concurs oposició.

L'oposició.

És el sistema ordinari d'accés als cossos o escales de funcionaris de l'Estat i administracions autonòmiques o locals (diputacions i ajuntaments). Les oposicions són una sèrie de proves o exàmens, orals o escrits, als quals pot presentar-se qualsevol que acompleixi els requisits de la convocatòria. Solen ser lliures i obertes a tota la població, o reservar-se un percentatge per al personal funcionari de carrera que desitgi promocionar internament. Les persones que treballen com d'eventuals només poden ser funcionàries de carrera per mitjà de qualsevol de les oposicions lliures que s'ofertin, no poden fer oposicions per promoció interna.

Les persones que treballen com interines també poden ser funcionàries de carrera per mitjà de qualsevol de les oposicions lliures que es convoquen periòdicament.

(3)

Http://www.xtec.net/aula El concurs.

Consisteix en la presentació d'un projecte i/o la documentació que acredita experiència per exercir el càrrec ofert (currículum). La informació dels aspirants s'ordena segons els mèrits establerts per a cada plaça (qualificació per mèrits). El concurs oposició.

És un sistema d'accés que combina l'oposició i el concurs. A la qualificació per mèrits se li afegeixen unes proves específiques sobre un temari. En el cas dels treballadors eventuals, l'acompliment del lloc no constitueix un mèrit per al seu accés. En canvi, l'experiència de les persones interines al lloc pot constituir mèrit en el concurs oposició. Aquest és un sistema especial d'ingrés als cossos o escales de funcionaris en les ocupacions de personal laboral.

9.3.- La participació a les oposicions

Participar en les oposicions suposa seguir un procés amb les següents fases: 1a: Comprovar si s’acompleixen els requisits de la convocatòria.

Per fer oposicions a un cos de funcionaris és necessari conèixer els requisits generals d'accés, que són una sèrie de condicions que han d’acomplir-se amb anterioritat a la convocatòria de l'oposició.

REQUISITS PER FER oposicions

Espanyola o, en determinats sectors de la funció pública, tenir la nacionalitat d'algun Nacional

itat país membre de la Unió Europea. Fins i tot sense tenir la nacionalitat comunitària, sempre que s'hagin establert tractats internacionals de lliure circulació de treballadors.

Edat Edat Mínima: 18 anys.

Titulació Titulació: La mínima exigida per la convocatòria. Condicio ns físiques Drets administ ratius

No tenir impediments per exercir aquest tipus de feina.

No haver estat separat per expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

S'ha de tenir en compte que sol reservar-se un percentatge d'admissió per a persones amb alguna minusvàlua. Si s'al·lega això com a mèrit, s'haurà de

(4)

Http://www.xtec.net/aul a

2a: Complimentar una instància. Comprovat que es reuneixen els requisits de la convocatòria, cal emplenar una sol·licitud que permetrà, en cas de ser

acceptada, tenir dret a participar en les oposicions.

Aquesta sol·licitud sol ser uniforme i apareix en la convocatòria oficial de l'oposició. Té la forma d'una instància.

És important presentar la instància en el termini establert, normalment en els 20 dies posteriors a la publicació de la convocatòria.

PARTS D'UNA INSTÀNCIA Introducció

Conté les dades personals del sol·licitant: nom, cognoms (ambdós en majúscules), domicili i DNI.

Comunicació

Es distingeixen dues parts:

- L'exposició, on s'expliquen els motius o les raons en què es basa la sol·licitud. Va

encapçalada per la paraula EXPOSA.

- La petició, on s'expressa el que es sol·licita. Va encapçalada per la paraula SOL·LICITA. Tancament

Consta de tres elements: - Lloc i data.

- Firma del sol·licitant.

- Peu: destinatari a qui va dirigida la instància i localitat del mateix.

3a: Confirmar l'admissió de la sol·licitud.

L'administració pública convocant resol l'admissió de les sol·licituds presentades mitjançant la publicació de la llista d'admesos, que és una relació nominal de les persones que poden presentar-se a l'oposició. Es publica al mateix diari oficial que va notificar la convocatòria a l'oposició.

La comprovació de la inclusió de l'interessat en la llista d'admesos implica veure inscrit el seu nom i cognoms exactes a la mateixa. També pot incloure:

• El nombre de places que s'oferten. • El requisits i condicions.

• El temaris: continguts de les proves.

• La composició del tribunal: les persones que preparen i supervisen les proves.

• El instruments i criteris de qualificació: el nombre de proves, el tipus de les mateixes.

• El calendari: les dates de realització de les proves. 4a: Verificar la superació.

Superades les proves selectives de l'oposició, es publica oficialment la relació nominal dels aprovats i la qualificació obtinguda.

L'opositor ha de verificar novament la inclusió del seu nom i cognoms exactes en aquella nova llista i que la nota que figura sigui la mateixa que va obtenir als exercicis de l'oposició.

(5)

Http://www.xtec.net/aul a

9.4.- La preparació de les oposicions

A les oposicions es presenten habitualment un nombre molt elevat d'opositors en relació amb les places convocades. Es produeix així una forta competència entre ells. Aquesta circumstància exigeix una preparació minuciosa i resulta imprescindible organitzar un bon pla de treball.

TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ I D'ESTUDI • Lectura comprensiva. • Subratllat i esquematització dels continguts essencials. • Fitxes que permetin

manipular la informació en qualsevol moment. • Tècniques de

memorització.

• Tècniques d'exposició de continguts, orals i escrits.

Això implica conèixer i aplicar correctament una sèrie de tècniques d'organització i d'estudi ajudaran a sistematitzar tot el que s'aprengui i facilitar un bon repàs posterior.

També és important una selecció de material àmplia i adequada, i una distribució del temps per estudiar intensament i equilibradament.

El material bàsic de la preparació és el temari oficial que apareix publicat en les convocatòries. Sol tenir una «part general» (la Constitució, el Dret Administratiu, l'Estatut autonòmic corresponent) i una «part específica», segons sigui el cos de funcionari que es tracti.

Resulta convenient recopilar llibres monogràfics, apunts i revistes relacionats amb els temes a estudiar, per augmentar les possibilitats d'aprovar. A més, donada la dificultat de la preparació, es requereix constància i un alt grau de dedicació. Existeixen alguns centres privats que es dediquen a impartir formació per a oposicions.

9.5.- L'accés a l’ocupació pública com a contractat laboral

Les ofertes públiques d'ocupació poden incloure llocs de treball destinats a personal laboral fix o temporal. El sistema d'accés a aquests llocs és el concurs. Les convocatòries d'aquestes places s'efectuen segons les regles generals

d'ingrés en la funció pública. És a dir, assenyalen els requisits que han de reunir els candidats i la plaça apareix classificada segons el títol corresponent a les categories professionals dels empleats públics. També indiquen els mèrits que poden al·legar els aspirants a les places.

El concurs d'ingrés consisteix en l'elecció dels candidats que més alta puntuació obtinguin, segons barem dels mèrits exigits en la convocatòria. Els mèrits dels aspirants han d'estar acreditats degudament i és necessari presentar els títols i els certificats originals, que seran oficialment compulsats.

Les persones que superen la selecció per a aquests llocs de treball subscriuen amb les administracions públiques un contracte laboral que pot ser temporal o fix, segons el que s'ha establert en la convocatòria de cada plaça.

9.6.- Les fonts d'informació sobre les ofertes d'ocupació públic

Les persones que desitgen treballar en la funció pública han de començar per familiaritzar-se amb la informació sobre les ofertes d'ocupació públic, localitzar- les i utilitzar-les correctament.

(6)

Http://www.xtec.net/aula

www.cde.ua.es

www.gencat.es/diari/ultim.htm

La premsa oficial.

Els diaris oficials són la principal font d'informació sobre ocupació pública. En aquesta premsa es publiquen les disposicions legals administratives i una altra sèrie de comunicacions d'interès públic. Entre elles, les convocatòries de les oposicions per a l'ingrés als cossos funcionarials i els concursos per accedir a les places destinades a personal laboral.

PREMSA OFICIAL

Administracions Públiques Diaris • Administració Central de

l'Estat.Administració Autonòmica. • Diputació Provincial.

• Ajuntament.

Els serveis públics d'informació.

• Butlletí Oficial de l'Estat. • Diaris oficials de les

Com. Autònomes. • Diari Oficial de la

província.

• Butlletí Municipal. Els principals organismes públics disposen de serveis d'informació que atenen directament o telefònicament les consultes que els formulen els ciutadans. Aquests serveis també disposen de publicacions informatives que poden incloure notícies sobre possibilitats d’ocupació.

Organisme Serveis Informatius

• Institut Nacional d'Administració Pública. • Serveis d'informació de Com.

Autònomes, Diputacions i Ajuntaments.

• Atenció directa o telefònica i publicació mensual d'ofertes d'ocupació pública. • Atenció directa o telefònica i

publicacions d'ofertes d'ocupació pública.

Els mitjans de comunicació social.

També s'aconsegueix informació d'ofertes d’ocupació pública a través de diaris d'informació general, ràdio, televisió i revistes especialitzades.

9.7.- La consulta dels diaris oficials

El llenguatge i l'estructura d'aquestes publicacions sol produir reticència o temor i la sensació de la inutilitat de la seva consulta.

Tanmateix, la seva lectura és imprescindible per obtenir informació sobre les ofertes d’ocupació pública.

Al sumari d'aquests diaris s'inclou un apartat sobre «Autoritats i personal» i un subapartat sobre «Oposicions i concursos». Aquí s'hi publiquen totes les

convocatòries per ingressar a les administracions públiques: central, autonòmica o local.

(7)

Http://www.xtec.net/aula Les convocatòries públiques.

Les convocatòries d'oposicions i concursos aporten informació de gran utilitat per presentar la sol·licitud, conèixer la documentació exigida i preparar les proves.

CONTINGUT BÀSIC DE LES CONVOCATÒRIES • Nombre i

característiques de les places.

• Requisits que han de reunir els aspirants. • Instància i centre on ha

de presentar-se.

• Membres del tribunal o de la comissió

seleccionadora.

• Criteris de qualificació o valoració de mèrits.

• Temari de les proves. • Calendari de les proves.

• Característiques i durada del període de pràctiques o cursos selectius, en alguns casos. • Annexos de formats i instruccions d'orientació.

En ocasions, en el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) només apareix la classe d'oferta, el procés concret de selecció i el termini de lliurament de sol·licituds, donant referència del Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o de l'organisme corresponent per a les informacions més concretes.

Així doncs, saber manejar més d'una informació oficial és una forma de preparar-se per a l'accés a la funció pública.

(8)

Http://www.xtec.net/aul a

9.8.- GUIA Objectius

En finalitzar aquesta unitat l'alumne haurà de ser capaç de:

• Diferenciar els diversos grups professionals que abasta l'oferta pública d'ocupació.

• Distingir els sistemes d'accés a la funció pública.

• Conèixer els passos a seguir a la recerca d'una ocupació dins dels organismes públics.

Continguts

9. - Ocupació pública

9.1. - Les ofertes públiques d'ocupació 9.2. - Els sistemes d'accés a la funció pública 9.3. - La participació a les oposicions

9.4. - La preparació de les oposicions

9.5. - L'accés a l’ocupació pública com a contractat laboral 9.6. - Les fonts d'informació sobre les ofertes d'ocupació públic 9.7. - La consulta dels diaris oficials

Agenda del dia

Sessions Activitats Temps

• Llegir i assimilar els continguts de tota la unitat 9 Primera • Fer l'activitat núm.1

• Autoavaluació

1 h 30'. Temps estimat per a la unitat 9 1 h. 30'

(9)

Http://www.xtec.net/aul a

9.9.- ACTIVITATS

Activitat Núm. 1 Cas Pràctic.

DOGC núm. 3121 - 14/04/2000 Departament de Sanitat i Seguretat Social Institut Català de la Salut

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2000, de convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, del lloc vacant d’adjunt/a d’infermeria d’equip d’atenció primària de l’Àrea Bàsica de Salut Sant Feliu de Llobregat-2, dependent de l’ICS (núm. de registre de la convocatòria CPA-2/2000).

Atès que, mitjançant el Decret 104/1998, de 28 d’abril (DOGC núm. 2631, de 4.5.1998), s’estableix que el lloc d’adjunt/a d’infermeria d’equip d’atenció primària s’ha de proveir pel sistema de lliure designació en convocatòria pública;

De conformitat amb el que estableix la Instrucció 04/99, de 14 d’octubre de 1999, de la Gerència de l’ICS, mitjançant la qual s’estableix el procediment per a la provisió del lloc d’adjunt/a d’infermeria dels equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut dependents de l’ICS;

Atesa la necessitat de procedir a la provisió del lloc detallat a l’annex 2 d’aquesta Resolució, que està dotat pressupostàriament;

En virtut de les competències assignades per l’article 1 del Decret 138/1993, de 7 de maig, en relació amb l’article 3 del Decret 436/1983, de 6 d’octubre, i la disposició addicional 4 del Decret 104/1998, de 28 d’abril,

Resolc: Article 1

Convocar, pel sistema de lliure designació, el lloc vacant d’adjunt/a d’infermeria d’equip d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut que es detalla a l’annex 2, d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2

D’acord amb el que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener, i el Decret 131/1994, de 30 de maig, de la Generalitat de Catalunya, contra aquesta Resolució els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el director del Servei Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació. Barcelona, 5 d’abril de 2000

Empar-Alícia Granados i Navarrete Gerent

Annex 1 Bases

—1 Característiques generals

(10)

Http://www.xtec.net/aul a

—2 Requisits dels aspirants

2.1 Trobar-se en la situació d’actiu com a ATS/DI d’atenció primària amb nomenament en propietat en l’àmbit de l’ICS.

2.2 Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana mitjançant la presentació del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o

equivalent. Si alguna de les persones aspirants no aporta aquesta documentació, la comissió de selecció avaluarà adequadament els seus coneixements de llengua catalana. En aquest darrer cas i un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s’especificarà als taulers d’anuncis del Centre Corporatiu de l’ICS (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona) i de la seu de la

direcció d’atenció primària a la qual pertany el lloc convocat, l’adreça de la qual consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria, el dia, l’hora i el lloc de realització de l’avaluació dels coneixements necessaris de llengua catalana, així com la relació dels aspirants convocats.

Resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de selecció i provisió de llocs a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la

convocatòria.

2.3 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 3.3 d’aquesta convocatòria i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió del lloc adjudicat.

—3 Presentació de sol·licituds

3.1 Les persones interessades a concórrer a aquesta convocatòria han d’emplenar el model de sol·licitud que se’ls facilitarà al Centre Corporatiu de l’ICS, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, planta baixa, 08007 Barcelona, i a les seves direccions d’atenció primària.

3.2 Les persones aspirants consignaran a l’apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del lloc al qual opten, d’acord amb l’annex 2 d’aquesta

convocatòria. En cas que un aspirant vulgui optar a més d’un lloc convocat, haurà de presentar tantes sol·licituds com llocs als quals vulgui optar. 3.3 Les sol·licituds s’adreçaran al gerent de l’ICS i es podran presentar en el Registre del Centre Corporatiu de l’ICS o en els de les seves subdivisions d’atenció primària, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

3.4 Amb la sol·licitud degudament emplenada, els aspirants adjuntaran la documentació següent:

Currículum professional complet amb indicació clara i resumida de la seva experiència en gestió sanitària, càrrecs directius ocupats, dades acadèmiques, cursos, títols i tots aquells altres mèrits que es considerin valorables, com també fotocòpia de tota la documentació que els acrediti.

(11)

Http://www.xtec.net/aul a

Així mateix, les persones que estiguin en possessió del certificat de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, n’hauran d’adjuntar una fotocòpia en compliment del que estableix la base 2.2 d’aquesta convocatòria. —4 Comissió de selecció: actuació

4.1 Els expedients dels aspirants seran valorats per una comissió de selecció. Hi haurà tantes comissions de selecció com llocs convocats. La composició

nominal dels membres de les dites comissions de selecció serà publicada oportunament en el DOGC, d’acord amb els criteris que estableix l’apartat 4.2 de la Instrucció 04/99, de 14 d’octubre de 1999, de la Gerència de l’ICS. 4.2 Una vegada la comissió de selecció hagi acreditat el compliment dels requisits per part dels aspirants i hagi avaluat els coneixements de llengua catalana dels aspirants que no estiguin en possessió del certificat de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, la comissió de selecció esmentada procedirà a valorar els currículums professionals dels concursants i la seva idoneïtat respecte de les funcions pròpies d’aquests llocs de comandament. Així mateix, la comissió podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat l’existència de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells no és considerat adient per al lloc.

4.3 Un cop valorats els concursants, el president de la comissió de selecció trametrà al gerent de l’ICS l’informe preceptiu corresponent, el qual contindrà, si escau, la proposta d’adjudicació del lloc convocat, juntament amb les actes de la comissió de selecció.

—5 Resolució de la convocatòria

5.1 La resolució definitiva de la convocatòria correspon al gerent de l’ICS, amb l’informe previ de la comissió de selecció. La resolució es publicarà al DOGC i tindrà la consideració de nomenament.

Prèviament a la resolució definitiva, es farà públic el resultat del procés selectiu en els taulers d’anuncis del Centre Corporatiu de l’ICS i de la seu de la direcció d’atenció primària corresponent.

5.2 El lloc objecte de convocatòria podrà ser declarat desert si la comissió de selecció o el gerent de l’ICS consideren que les persones aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar el lloc objecte de convocatòria.

5.3 L’aspirant seleccionat, en el termini d’un mes comptador de l’endemà de la data de publicació del seu nomenament al DOGC, prendrà possessió del lloc objecte de convocatòria a les dependències de la direcció d’atenció primària corresponent, i s’emplenarà a aquest efecte l’oportuna diligència de presa de possessió.

—6 Norma final

6.1 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta de la comissió de selecció, pot demanar a l’efecte procedent l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, que podran ser exclosos en qualsevol moment de la convocatòria si no compleixen els requisits, sens perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre l’aspirant.

(12)

Http://www.xtec.net/aul a

6.2 El domicili que figuri a les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a l’efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva dels aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Institut Català de la Salut de qualsevol canvi de domicili.

Annex 2

Lloc: adjunt/a d’infermeria d’equip d’atenció primària. Destinació: Àrea Bàsica de Salut Sant Feliu de Llobregat-2. Direcció d’Atenció Primària: Baix Llobregat Nord.

Adreça de la DAP: rambla de la Marquesa de Castellbell, 98-100, 08980 Sant Feliu de Llobregat. Telèfon: 93.666.26.00.

(00.096.004)

FEINA A REALITZAR Qui convoca la plaça?

Quantes places es convoquen? Quina titulació s´exigeix?

On s´ha de presentar la instància? Quan acaba el termini?

Quins requisits es demanen per a poder participar a les proves? Quin sistema de selecció es fa servir?

Tots els participants obtindran plaça?

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : orientació laboral