GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS MÉS DE 18 ANYS FORMACIÓ I EDUCACIÓ, ELS TEUS GRANS REPTES!

Texto completo

(1)

FORMACIÓ

I EDUCACIÓ,

ELS TEUS GRANS

REPTES!

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

CURS 2014-2015

MÉS DE 18 ANYS

(2)

ENSENYAMENTS INICIALS

... 4

CICLE INSTRUMENTAL

... 4

EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)

... 4

CURS ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

DE GRAU MITJÀ (CAM)

... 5

PREPARACIÓ PER A LES PROVES

D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS REGLATS

... 5

1. CURS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ... 5

2. CURS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ... 6

3. CURS D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 I 45 ANYS ... 6

COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

... 7

CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

... 7

CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

... 9

SUMARI

FORMACIÓ

PER A TOTA LA VIDA

Ara fa més de trenta anys, Reus va ser una

de les ciutats pioneres a Catalunya a l’hora

d’impulsar la formació d’adults, amb l’objectiu

de posar a disposició de les persones eines i

recursos per a la millora de la seva formació.

S’iniciava així un nou capítol en una llarga

tra-jectòria ciutadana en favor de l’educació,

en-tesa des d’un plantejament ampli i integrador

i com a motor de desenvolupament col·lectiu.

Avui, Reus continua aquesta trajectòria

ofe-rint als alumnes una oferta àmplia i variada

que va des de la formació bàsica fins al

co-neixement de les TIC o de les llengües

es-trageres. Amb les portes sempre obertes als

alumnes de la ciutat i del conjunt de la

co-marca, l’oferta formativa de la ciutat adreçada

a les persones adultes s’ha consolidat com

una peça bàsica i insubstituïble del nostre

model educatiu, refermant any rere any el

seu compromís amb la societat.

En la perspectiva de l’inici d’un nou curs,

amb una oferta de formació ja a punt, vull

reconèixer i agrair des d’aquest espai la tasca

de tots els professionals que, juntament amb

els alumnes, han fet possible aquest llarg

camí d’èxit, i animar-vos a tots a seguir el seu

exemple.

Carles Pellicer i Punyed

Alcalde de Reus

FORMACIÓ I EDUCACIÓ:

ELS TEUS GRANS REPTES

Com a professora i com a regidora de

Forma-ció per la IntegraForma-ció de l’Ajuntament de Reus,

tinc entre altres responsabilitats, la de vetllar pel

funcionament del Centre de Formació d’Adults

Escola Marta Mata.

Sóc conscient que la formació és més

necessà-ria que mai en el context actual, en què trobar

feina s’ha tornat una tasca complexa. Més enllà

del benefici individual que suposa una bona

formació, una ciutadania ben formada és capaç

d’afrontar nous reptes i de contribuir a

l’enriqui-ment humà que la societat necessita.

En aquest context, es fa més evident que

l’aprenentatge és un camí apassionant per

re-córrer al llarg de tota la vida. I, malgrat que en

ocasions es pugui interrompre, sempre tenim

l’oportunitat de començar de nou.

Reus compta, a més a més de l’Escola

Munici-pal Marta Mata, amb altres centres de formació

d’adults que també us poden acompanyar en

aquest camí cap a l ‘èxit formatiu.

Així, doncs, amb l’inici d’aquest nou curs

2014-2015, teniu la possibilitat de dedicar-vos a la

vostra formació, que és el millor regal que us

podeu fer per continuar aprenent i millorant.

Montserrat Duch Cartañà

(3)

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

EnsEnyamEnts inicials

Són diversos cursos d’iniciació a diferents àmbits temàtics (informàtica, idiomes, català i castellà). En general, estan destinats a persones amb pocs o cap coneixement de cadascun dels àmbits.

Edat: 18 anys. Les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any 2014 poden accedir al curs d’acolliment lingüístic del bloc d’ensenyaments inicials i bàsics.

Incorporació trimestral. Es poden fer

CFA ESCOLA MARTA MATA

· COMPETIC Inicial. Curs d’iniciació a la informàtica CFA MAS PELLICER

· Iniciació a la llengua anglesa: curs de nivell inicial (matí i tarda) · Iniciació a la informàtica: curs de nivell inicial (matí, tarda i vespre)

ciclE instRUmEntal

S’adreça a persones que volen aprendre a llegir i escriure i a les persones que volen millorar les seves competències comunicatives lingüístiques, de càlcul i de coneixement del medi i de l’entorn.

El treball de l’alumne va encaminat a:

• Millorar la comunicació oral i adquirir destreses en la comunicació escrita.

• Aprendre les operacions i els conceptes matemàtics bàsics per tal de resoldre situacions de la vida diària. • Comprendre els principals mecanismes que regeixen el medi físic i natural i la importància de conservar-lo. • Introduir-se en l’ús de les noves tecnologies.

• Millorar la confiança d’un mateix i augmentar l’autonomia, a la vegada que tot allò que s’ha après s’aplica a la vida personal, social i laboral.

El cicle es divideix en tres nivells i té una durada de tres cursos que es poden allargar o escurçar segons el nivell formatiu i les circumstàncies de cada alumne.

Hi ha la posibilitat d’incorporació a l’inici de cada trimestre.

En finalitzar el cicle instrumental (I, II i III) s’obté el certificat de formació instrumental. Es pot fer

CFA ESCOLA MARTA MATA

Instrumental I, Instrumental II i Instrumental III (tarda) CFA MAS PELLICER

Instrumental I, Instrumental II i Instrumental III (tarda)

El GRaDUat En EDUcaciÓ sEcUnDÀRia (GEs)

Curs que ofereix a les persones adultes la possibilitat de reprendre els seus estudis i aconseguir, al final, el títol de graduat en educació secundària (GES).

Els estudis consten de tres àmbits i cada àmbit està estructurat en mòduls:

• Àmbit de comunicació: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera (anglès) • Àmbit científic tecnològic: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologia, educació per a la salut i el medi ambient, física i química, biologia i geologia

Alguns mòduls del GES poden ser convalidats per estudis anteriors i altres mòduls poden ser acreditats mitjançant una prova d’avaluació inicial.

Cada persona segueix un itinerari formatiu personalitzat que el confeccionen l’alumne i el tutor que l’orientarà i acompanyarà al llarg de tot el procés formatiu.

Els estudis acaben quan es completen tots els mòduls de l’itinerari formatiu personal i es fa la proposta de títol de graduat en educació secundària.

Es pot demanar la baixa en qualsevol moment i, més endavant, en altres trimestres, reprendre els estudis. Es pot fer

CFA ESCOLA MARTA MATA Nivell I i Nivell II (matí, tarda i vespre) CFA MAS PELLICER

Nivell I i Nivell II (matí i vespre) CFA AULA

Nivell I i Nivell II (matí i vespre)

cURs EsPEcÍFic PER a l’accÉs als ciclEs FORmatiUs DE GRaU mitJÀ

(cam)

Aquests estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professional d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: • Àmbit de la comunicació.

• Àmbit social.

• Àmbit cientificotecnològic.

La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores (18 hores setmanals).

Poden accedir al curs les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria, o qualsevol altre equivalent acadèmic, i que l’any que es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

On es pot fer? CFA MAS PELLICER CAM. Grup horari (matí)

PREPaRaciÓ PER a lEs PROVEs D’accÉs als EnsEnyamEnts REGlats

Cursos adreçats a persones que volen cursar cicles formatius o estudis universitaris i no tenen la titulació requerida.

1. cURs D’accÉs a ciclEs FORmatiUs DE GRaU mitJÀ

Adreçat a persones de més de 16 anys que, sense el títol de GES, volen accedir a algun dels cicles formatius de grau mitjà i millorar, d’aquesta manera, el seu futur professional.

Els estudis s’organitzen per a treballar les competències següents, que seran matèria d’examen: • Competència en llengua castellana.

(4)

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

• Competència social i ciutadana. • Competència matemàtica.

• Competència d’interacció amb el món físic. • Competència en tecnologies.

El curs comença al setembre i acaba just abans de les proves que convoca el Departament d’Ensenyament. Es pot fer

CFA ESCOLA MARTA MATA

Accés a cicles formatius de grau mitjà (tarda) CFA AULA

Accés a cicles formatius de grau mitjà (matí i vespre)

2. cURs D’accÉs a ciclEs FORmatiUs DE GRaU sUPERiOR

Adreçat a persones que han de tenir 19 anys l’any que es convoca la prova i no tenen el títol de Batxillerat LOGSE ni el COU aprovat ni un títol de FP2 i volen cursar un cicle formatiu de Grau Superior. Amb 18 anys es pot accedir al curs si es té el títol de tècnic mitjà.

Durant el curs es treballen els continguts de les assignatures definits en els temaris oficials de cadascuna de les parts de la prova, que són les següents:

• Part comuna: català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques.

• Part específica: dues matèries en funció del cicle formatiu a què es vol accedir.

Segons l’experiència laboral hi ha la possibilitat d’obtenir l’exempció de la part específica si es demana mitjançat una sol·licitud normalitzada a l’Administració del Departament d’Ensenyament.

Es pot fer

CFA ESCOLA MARTA MATA

Accés a cicles formatius a grau superior (2 grups: matí i vespre)

Assignatures específiques ofertades (presencials): química, biologia, psicologia i geografia

Les assignatures específiques que no s’oferten presencialment poden realitzar-se a l’IOC (seguiment tutorial). CFA MAS PELLICER

Accés a cicles formatius de grau superior (3 grups: matí, tarda i vespre) Assignatures específiques ofertades (presencials): francès, geografia i física

Possibilitat de cursar assignatures específiques a l’Institut Obert de Catalunya (seguiment tutorial). CFA AULA

Accés a cicles formatius de grau superior (3 grups: 2 al matí i 1 al vespre)

Oferim totes les assignatures específiques, si en alguna no hi ha suficients alumnes es fan des de l’Institut Obert de Catalunya (amb classes de seguiment i tutories setmanals i presencials).

3. cURs D’accÉs a la UniVERsitat PER a maJORs DE 25 i 45 anys

A les persones més grans de 25 anys (cal complir els 25 abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fan les proves) que no tinguin cap titulació que els permeti accedir a la universitat.

El curs serveix per a preparar els continguts, segons temaris oficials, de les assignatures que formen part de les dues parts de la prova:

• Part comuna: comentari de text, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera. • Part específica: dues assignatures en funció d’alguna de les modalitats d’accés als diferents graus.

El curs s’inicia a finals de setembre i acaba immediatament abans que es dugui a terme la prova oficial que convoca el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Es pot fer

CFA ESCOLA MARTA MATA 1 grup, vespre

CFA MAS PELLICER 1 grup, vespre CFA AULA 1 grup, vespre

cOmPEtÈnciEs PER a la sOciEtat DE la inFORmaciÓ

Són les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per a desenvolupar-se en la societat actual.

Els cursos s’adrecen a persones amb coneixements inicials de tecnologies de la informació i anglès. Es pot fer

CFA MAS PELLICER

• INFORMÀTICA A NIVELL D’USUARI

Té com a objectiu millorar el nivell de coneixements de les tecnologies de la informació i les aplicacions informàtiques més habituals.

COMPETIC 1 (3 grups) matí, tarda i vespre COMPETIC 2 (2 grups) matí i tarda COMPETIC 3 (1 grup) vespre • ANGLÈS A NIVELL FUNCIONAL

Parteix dels coneixements mínims de la llengua per tal d’arribar a l’adquisició d’unes competències comunicatives que en garanteixin l’ús funcional en les situacions més quotidianes.

Anglès 2 (matí) Anglès 3 (vespre)

catalÀ PER a PERsOnEs aDUltEs

En què consisteix?

NIVELL INICIAL

El curs de nivell inicial es destina a aquelles persones alfabetitzades que parlen llengües molt allunyades del català i que no saben expressar-se en cap llengua romànica. El curs de nivell inicial els facilita l’accés a l’aprenentatge de llengua catalana i els aporta els elements lingüístics necessaris per poder iniciar els cursos de nivell bàsic amb igualtat de condicions que la resta d’alumnes. La matrícula a aquest nivell és gratuïta.

NIVELL BÀSIC DE LLENGUA CATALANA (B1, B2 i B3)

Els cursos de nivell bàsic s’adrecen a les persones alfabetitzades que no entenen el català o bé s’expressen amb força dificultats en aquesta llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs B3, s’obté el certificat oficial de nivell bàsic (A bàsic).

NIVELL ELEMENTAL (E1, E2 i E3)

Els cursos de nivell elemental s’adrecen a les persones que saben expressar-se en català en converses senzilles, però tenen problemes de correcció i fluïdesa. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs E3, s’obté el certificat oficial de nivell elemental (A elemental).

(5)

M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y

S NIVELL INTERMEDI (I1, I2 i I3)

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les persones que parlen en català, però tenen un domini baix de l’expressió escrita. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs I3, s’obté el certificat oficial de nivell intermedi (B). NIVELL DE SUFICIÈNCIA (S1, S2 i S3)

Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les persones que necessiten perfeccionar l’expressió oral i escrita en situacions formals. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs S3, s’obté el certificat oficial de nivell de suficiència (C).

NIVELL SUPERIOR (D)

Els cursos de nivell superior s’adrecen a les persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts del domini pràctic de la llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al final de curs, s’obté el certificat oficial de nivell superior (D).

ALTRES

Tallers d’ortografia, de tècniques d’expressió escrita i altres, per a persones que volen perfeccionar les seves habilitats comunicatives.

a qui s’adreça?

S’adreça a persones majors d’edat que ja tenen assolida una formació bàsica general i a joves de 16 anys amb una autorització dels pares, sempre que no hagin fet l’escolarització obligatòria a Catalunya, que volen centrar-se, de manera específica, en l’aprenentatge de la llengua catalana.

On es pot fer?

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ÀREA DE REUS MIQUEL VENTURA C. de l’Àliga de Reus, 1 (entre el pg. de Misericòrdia i el c. del Pare Manyanet), 43205 Reus com es poden fer?

La majoria de nivells s’imparteixen en modalitat presencial i en semipresencial en línia (www.parla.cat). matrícula i horaris

Els quatre períodes de matriculació són al setembre, al desembre, al març i al juny.

Podeu consultar les dates exactes de matriculació, de les proves de nivell i de els horaris (matí, tarda, vespre i nit) a www.cpnl.cat/reus o al telèfon 977 128 861.

altres serveis del cnl

• Programa «Voluntariat per la llengua»

L’alumnat dels nivells B3, E1, E2 i E3 i les persones no catalanoparlants que ja són capaces de parlar mínimament en català poden participar com a aprenents en les parelles lingüístiques del programa «Voluntariat per la llengua». • Assessorament lingüístic

Adreçat a particulars, entitats o empreses que volen utilitzar la llengua catalana amb garantia de qualitat. - Revisió de textos breus.

- Informació sobre recursos lingüístics: bibliogràfics, informàtics, Internet… - Anàlisi de la situació lingüística i planificació d’actuacions.

calEnDaRi OFicial DE PREinscRiPciÓ i matRÍcUla

DEls EnsEnyamEnts DE FORmaciÓ DE PERsOnEs aDUltEs

Publicació de l’oferta: 16 de maig de 2014.

Sol·licitud de continuïtat dels alumnes del centre: del 9 al 12 de juny de 2014.

Matrícula dels alumnes del centre: del 10 de juny a l’11 de juliol de 2014, segons el calendari

que estableixi cada centre o aula.

El centre que ho consideri necessari pot condicionar la matrícula al fet que la persona afectada

confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que

manté l’interès per ocupar la plaça reservada.

Publicació de l’oferta de places: 19 de juny de 2014.

Preinscripció dels nous alumnes: del 23 al 30 de juny de 2014.

Publicació de la llista de sol·licituds: 7 de juliol de 2014.

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 8 de juliol de 2014 a les 11 hores, als

serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difondrà a partir de les 14 hores.

Termini per presentar al·legacions: 7 i 8 de juliol de 2014.

Publicació de la llista de sol·licituds ordenades: 9 de juliol de 2014.

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos, exclosos i de la llista d’espera: 11 de juliol

de 2014.

Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 8 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

A partir del 9 de setembre, si queden vacants un cop finalitzada la matrícula dels alumnes

assignats en la preinscripció, s’obrirà la matriculació dels alumnes de la llista d’espera. Esgotada la

llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà procedir a la matriculació de les persones que ho sol·licitin.

Per a la preinscripció cal portar:

• Una fotocòpia del DNI.

• Una fotocòpia de la TIS.

Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler

d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari

d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi

més sol·licituds que places disponibles.

Els centres podran establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que

ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que hauran de

fer públics en el centre a l’inici del procés de preinscripció.

(6)

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S

adreces

CFA ESCOLA MARTA MATA

Carrer de Terol, 1

43202 Reus

Tel. 977 010 850

Fax 977 010 855

cfaescolamartamata@xtec.cat

escolamartamatareus.blogspot.com

CFA MAS PELLICER

Plaça del Mas del Pellicer, bloc 55

43204 Reus

Tel. i fax 977 773 052

e3008857@xtec.cat

AULA CENTRE DE FORMACIÓ

(Centre de titularitat privada)

Carrer de Joan Maragall, 8

43202 Reus

Tel. 977 320 042

www.aula.cat

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DE L’ÀREA DE REUS MIQUEL VENTURA

Carrer de l’Àliga de Reus, 1

43205 Reus

Tel. 977 128 861

Fax 977 128 914

www.cpnl.cat/reus

IMFE MAS CARANDELL

Servei d’orientació acadèmica i laboral

Carrer de Terol, 1

43202 Reus

Tel. 977 010 850

Fax 977 010 855

www.mascarandell.org

Per a més informació

REGIDORIA DE FORMACIÓ PER LA INTEGRACIÓ

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

Ubicació

Carrer de Rosselló, 2-8

43201 Reus

Tel. 010 (per trucar des de Reus)

Tel. 977 010 046 (per trucar des de fora de Reus)

ome.educacio@reus.cat

www.reus.cat/educacio

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

AVINGUDA PAÏSOS PASSEIG PRIM PAÏSOS CATALANS PASSEIG SUNYER EL CE RI MON IÓ S PA SS EIG AV INGU DA MI SER ICÒR DIA PE RE EL CE RI MON IÓ S AVINGU DA JAUME I I AVIN GUDA LA SALLE PL AÇA DE LA PA ST OR ET A DE BELLI SSEN S RA VA L DE RAVA L MARTÍ FOLGU ERA DE L VENT LLOVER A DE RIERA MIRÓ DE LA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AV INGU DA MA RIÀ FOR TUNY AVINGUDA MARIÀ FORTUNY RO BU STER AVIN GUDA DE SALE S PL AÇA RASE TA RIERA D'ARAGÓ PASSEIG C. S ERRA PÀM IES PL

AÇA DEL NEN DE

LES OQU ES C. AVINGU DA CARR ER CATALANS AVINGUDA AVINGU DA JAUME I C. DR . GI MB ER NA T AVINGUDA DE SALOU DELS DE DE DE DE DE PL AÇA M ERC AD AL PL AÇ A DE PR IM I C. DEL MOR ELL

MAP

A D’U

B

IC

ACIÓ

(7)

INFORMA-TE’N A L’OME

Carrer de Rosselló, 2-8 (entre la plaça del Teatre i la plaça del Baluard)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :