PRESSUPOST ADAPTAT A PREUS DE MERCAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L ESTACIÓ DEPURADORA D AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR OEST DEL MUNICIPI DEL CATLLAR

190  Descargar (0)

Texto completo

(1)

LSA.00064/02.P

COMARCA

TERME MUNICIPAL

CONCA

DATA DE REDACCIÓ

DEPARTAMENT

ÀREA

PRESSUPOST ADAPTAT A PREUS DE MERCAT DEL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIÓ DEPURADORA

D’AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR OEST DEL MUNICIPI

DEL CATLLAR. SISTEMA 1. SISTEMA 2 (GAIÀ)

CLAU

TARRAGONÈS

EL CATLLAR

GAIÀ

MARÇ 2015

GESTIÓ TÈCNICA

EXECUCIÓ D’ACTUACIONS

TÍTOL

5.026.690,75 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)

(2)
(3)

Tel. 93 567 28 00 Fax 93 567 27 83 NIF Q 0801031 F

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

PRESSUPOST

En data gener de 2015 es va redactar el Projecte constructiu de l’estació depuradora

d’aigües residuals del sector oest del municipi del Catllar. Sistema 1. Sistema 2. Terme

municipal el Catllar (Tarragonès).

Els preus aplicats per al càlcul del pressupost van ser els existents al banc de preus. En

l’actualitat aquest banc de preus no s’adequa al preus de mercat.

Els articles 87 i 88 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’import dels contractes s’haurà

d’adequar als preus generals de mercat al moment de fixar el pressupost de licitació.

Per aquest motiu, i vist que per l’elaboració del pressupost no es van fer servir preus

adequats a mercat, s’ha procedit a revisar i adaptar el pressupost.

(4)
(5)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 120,51 m2

1A21U753 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze P- 1

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€ 44,22 m2

E4LFR010 Coberta plana de 25+5 cm de cantell, formada per biguetes de formigo pretensat, separades una distancia entre eixos de 60 cm, alleugeriments amb revoltons industrialitzats i capa de compressió de 5 cm de gruix inclosa malla d'aramdures, tot segons la normativa vigent

P- 2

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€ 56,75 m2

E4LV95HJ Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 3

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 4,09 m2

E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix, col.locat sense adherir

P- 4

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€ 30,43 m2

E52211NK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 5

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 9,57 m2

E5Z15N30 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

P- 6

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€ 19,40 m2

E5Z1EUJ0 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid P- 7

(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€ 11,26 m2

E5Z2FVKA Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

P- 8

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€ 25,66 u

E5ZH4DK4 Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 9

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 25,66 m

E5ZJJG01 Canal exterior de planxa d'acer galvanitzada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant P- 10

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 56,50 m2

E612653K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 11

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€ 17,03 m2

E614HSAK Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

P- 12

(DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€ 13,03 m2

E614TK1N Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8

P- 13

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€ 188,72 m2

E61CJG01 Paret de 8 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat de 200x200x80 mm amb cambra d'aire, incolor, col.locat amb morter de ciment blanc 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclou armat dels nervis amb rodons inoxidables i part proporcional de bastiment metàl.lic amb perfil laminar UPN-100 galvanitzat i pintat a l'esmalt, segons detall.

P- 14

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 0,97 m2

E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida P- 15

(6)

UA DESCRIPCIÓ

€ 9,82 m2

E7C23471 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locada sense adherir

P- 16

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 3,50 m2

E7Z26D11 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 1 cm acabat remolinat

P- 17

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€ 4,66 m2

E7Z26D21 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 2 cm acabat remolinat

P- 18

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 19,04 m2

E81122E2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 19

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€ 20,31 m2

E81123E2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 20

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€ 9,16 m2

E81221P2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF

P- 21

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€ 16,26 m2

E823123V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 22

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€ 15,31 m2

E84123BA Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada

P- 23

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€ 17,79 m2

E844103A Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

P- 24

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 19,06 m2

E8981110 Pintat sobre formigó en parament vertical amb dues capes de pintura epoxi P- 25

(DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€ 7,63 m2

E8985BN0 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

P- 26

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 6,63 m2

E8989C40 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 27

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 7,65 m2

E898AC40 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 28

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 3,93 m2

E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 29

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 4,49 m2

E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 30

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 39,59 m

E8J33B7K Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 31

(7)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 54,09 m

E8K3DB4K Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 32

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€ 123,71 m

E8L3JG01 Llinda de 30 cm d'amplària, amb perfil HEB-200 i pletina de remat soldada al perfil 300.10, tot en acer galvanitzat en calent, fabricada en taller i col.locada en obra, incloent-hi subestructura amb angulars per a penjar-la de sostre si s'escau, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 33

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€ 4,69 m2

E923U001 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 34

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 22,52 m2

E9C11422 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

P- 35

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 66,51 m2

E9S11420 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

P- 36

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€ 6,87 m

E9U21BAD Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 37

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€ 257,15 u

E9V8JG01 Escala metàl.lica, en acer galvanitzat en calent, alçada total 50cm i amplada 90cm, amb estructura de doble muntant d'escala amb perfil laminat UPN-80, amb platabandes de fixació als extrems, subestructura de pletines i graonat amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, col·locat a l'obra amb soldadura.

P- 38

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€ 22,77 m

E9VZN211 Formació esglaó formigó armat HA-30/P/10/IIIa i armadures segons plànols P- 39

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€ 99,46 m2

EABGM210 Porta d'acer, de fulla batent, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

P- 40

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 239,43 m2

EAF1JG01 Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb part fixa i part practicable amb fulles oscilobatents, segons disseny, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 41

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 96,33 m2

EARB1201 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 42

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€ 40,44 m2

EC171B24 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 43

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 29,68 m

ED14AA61 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 44

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 16,46 m

ED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 45

(8)

UA DESCRIPCIÓ

€ 120,22 u

ED356355 Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 46

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€ 39,07 m

ED7FBBAP Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

P- 47

(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€ 42,53 u

EJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

P- 48

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 183,79 u

EJ14BA1P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 49

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 126,68 u

EJ18DA12 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i <= 50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals

P- 50

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 76,74 u

EJ23512G Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

P- 51

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 15,88 u

EJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 52

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 69,54 u

EJ28512G Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 53

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 31,56 u

EJ33B1SF Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 54

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 27,09 u

EJ38B4SF Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 55

(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€ 55,10 u

EJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

P- 56

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€ 117,63 u

EJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 57

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 101,80 u

EJ46U015 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 58

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€ 228,22 u

EJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 59

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€ 239,61 u

EJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 60

(9)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 160,21 m2

EQ512K81 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, inclou formació de forat per a encastament pica.

P- 61

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€ 86,19 u

EQ7116BG Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

P- 62

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€ 4,05 m2

G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€ 4,84 m

G219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

P- 64

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 0,65 m2

G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 65

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 2,19 m3

G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 66

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€ 6,23 m3

G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 50% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 67

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€ 6,19 m3

G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 68

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€ 10,23 m3

G222A105 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 69

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€ 10,16 m2

G223T10 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, 40/70 mm de diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant.

P- 70

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€ 4,58 m3

G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 71

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 1,14 m3

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 72

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€ 6,20 m3

G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 73

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€ 3,74 m3

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 74

(10)

UA DESCRIPCIÓ

€ 3,01 m3

G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 75

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€ 29,42 m3

G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 76

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 22,39 m3

G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 77

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€ 0,71 m2

G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 78

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€ 8,27 m2

G231U012 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d´1 i fins a 2 m d´amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 50%

P- 79

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€ 4,93 m3

G2R6U010 Càrrega i transport a abocador dels productes sobrants de l'excavació P- 80

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 7,22 m2

G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 81

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€ 64,85 m3

G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat P- 82

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 2,37 kg

G440U020 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures P- 83

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€ 78,66 m3

G450A106 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.

P- 84

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 90,14 m3

G450A355 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 85

(NORANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€ 89,03 m3

G450A560 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat.

P- 86

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€ 88,75 m3

G450A660 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 87

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 73,68 m3

G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 88

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 90,14 m3

G450M720 Formigó HM-30/P/20/Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 89

(11)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 84,26 m3

G450N340 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 90

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€ 91,88 m3

G450N354 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 91

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 0,94 kg

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat P- 92

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 9,83 u

G4BP0003 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols P- 93

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 20,98 m2

G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical P- 94

(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 30,55 m2

G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal P- 95

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 24,27 m2

G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical P- 96

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€ 35,13 m2

G4D0U021 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical P- 97

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€ 50,98 m2

G4D0U025 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, horitzontal P- 98

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 41,96 m2

G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical P- 99

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 86,26 m3

G4D9U020 Alleugeriment perdut corb en taulers de ponts, amb poliestirè expandit tallat a mida amb la forma segons plànols, totalment col·locat

P- 100

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€ 8,55 m3

G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base P- 101

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 11,85 dm3

G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

P- 102

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 22,98 m2

G711H694 Membrana PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre polièster de 130 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació

P- 103

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 19,67 m2

G711U510 Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS)-40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2 P- 104

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€ 2,06 m2

G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 105

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€ 1,74 m2

G7B1U020 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 106

(12)

UA DESCRIPCIÓ

€ 2,18 m2

G7B1U030 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat P- 107

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€ 4,18 m2

G7J1U110 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

P- 108

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€ 24,63 m

G7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 109

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 16,57 m3

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 110

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€ 19,28 m

G9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 111

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€ 14,07 m

G974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 112

(CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€ 26,37 m2

G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 113

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€ 76,68 m3

G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 114

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 27,32 t

G9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 115

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€ 28,08 t

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 116

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€ 275,77 t

G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses P- 117

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€ 0,43 m2

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI P- 118

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 45,86 m2

G9Z3R011 Acabat de paviment de formigó mitjançant sistema tipus epoxy-ciment, incloent capa d'emprimació amb Sikafloor 80 de Sika o equivalent, capa base amb Sikafloor 81 epocem de Sika o equivalent, amb un gruix de 3 mm i capa de segellat amb resina epoxy tipus Colmasol o equivalent, colors ral 7032 i ral 3001, inclòs polit i neteja de paviment i tots els materials necessaris per a la seva col·locació

P- 119

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 335,19 m2

GAFA1000 Subministrament i muntatge de finestra de lamel·les metàl·liques insonoritzades P- 120

(13)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 25,20 m

GAR1R130 Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 121

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€ 119,77 m2

GATC2101 Porta extensible de dues fulles batents amb perfils d'acer pintat al forn amb pistons, pany, acorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 122

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€ 66,46 m

GB12JG01 Barana metàl·lica de protecció de 100 cm d'alçària, amb muntants cada 100 cm de pletina 70.6 mm, passamà superior de tub circular de 45mm de diàmetre i travesser inferior de tub circular de 30 mm de diàmetre, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent plaques i elements d'ancoratge amb tacs mecànics, totalment col·locada.

P- 123

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 112,70 m

GB131CC0 Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

P- 124

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€ 10,42 m

GB145001 Passamà d'alumini anoditzat, cargolat P- 125

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 70,18 m2

GB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 126

(SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€ 141,94 m2

GB39N001 Reixa d'entramat de polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV) de 40x40 mm de pas de malla, amb peces d'ancoratge d'acer inoxidable, sobre regularització de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 127

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 59,59 u

GD352342 Pericó de pas i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 128

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 126,33 u

GD354752 Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 129

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€ 3,45 m

GD56U010 Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 130

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 34,24 m

GD7JN146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 131

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€ 290,72 u

GDKZU082 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat P- 132

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 2,78 m

GFZVN003 Malla de senyalització no detectable de 300 mm d'amplada de color marró segons AENOR NF T 54-080 fabricada en polietilè.

P- 133

(14)

UA DESCRIPCIÓ

€ 59.922,24 ut

GG100001 Alta nou subministrament elèctric de 150 kW de potència per a la parcel·la 39, poligon 10 al municipi El Catllar (Tarragona) per la companyia Endesa, incloent treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei, treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa i les instal·lacions interiors i d'enllaç amb la xarxa, inspeccionat i comprovat per la companyia subministradora.

P- 134

(CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€ 1.392,00 ut

GG100003 Càrrec per no reservar espai per al local del C.T. en un subministre de més de 100 kW P- 135

(MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS)

€ 90.704,18 ut

GG100004 Alta nou subministrament elèctric de 50 kW de potència per a la parcel·la 13 poligon 16 al municipi El Catllar (Tarragona) per la companyia Endesa, incloent estació transformadora, treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei, treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa i les instal·lacions interiors i d'enllaç amb la xarxa, inspeccionat i comprovat per la companyia subministradora.

P- 136

(NORANTA MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€ 230,09 u

GG110010 Caixa general de protecció CGP-9 de 250 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal.lics per a cable de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat P- 137

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€ 9,31 u

GG150005 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

P- 138

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€ 54,90 u

GG150060 Subministrament i instal·lació d'arqueta quadrada de PVC, de 300x300 mm, marca GEWISS ref DX59701 o equivalent, inclosa tapa i material auxiliar d'ancoratge per a l'empotrament al terra. P- 139

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€ 15,59 u

GG150070 Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

P- 140

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 3,27 m

GG21042H Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 141

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€ 5,34 m

GG21082H Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 142

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 3,01 m

GG22U010 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 143

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€ 11,47 m

GG22U080 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 144

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€ 12,43 m

GG22U085 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 145

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 14,68 m

GG22U091 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 100 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 146

(15)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 15,36 m

GG22U092 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 140 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 147

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€ 22,33 m

GG2A0100 Canaleta de PVC de 60x120 mm, model CANALES 77 marca UNEX o equivalent, en instal·lació superficial amb part proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge P- 148

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€ 1,12 m

GG31160U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 149

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€ 1,29 m

GG31161U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 150

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€ 2,45 m

GG31170V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 151

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 3,97 m

GG31190V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 152

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€ 3,46 m

GG31191V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x25 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 153

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 4,75 m

GG311A0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x50 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 154

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 6,31 m

GG311B0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 155

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€ 8,22 m

GG311C0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x95 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 156

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€ 11,96 m

GG311E0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x150 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 157

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 14,73 m

GG311F0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x185 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 158

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 1,91 m

GG31330V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 159

(16)

UA DESCRIPCIÓ

€ 4,37 m

GG31331U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 KZ1 apantallat 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 160

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€ 2,74 m

GG31340V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 161

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 3,32 m

GG31350V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 162

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€ 4,96 m

GG31351V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 KZ1 apantallat 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 163

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 2,41 m

GG31430V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 164

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€ 3,15 m

GG31440V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 165

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€ 3,82 m

GG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 166

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 4,93 m

GG31460V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 167

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 6,55 m

GG31470V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 168

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 6,96 m

GG31B87V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 169

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 20,31 m

GG31BC2V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 KZ1 apantallat 0,6/1 kV 3x95 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 170

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€ 2.497,57 ut

GG410001 Subministrament i muntatge del sistema de parallamps, incloent punta elèctrica ionitzant NIMBUS 60 o similar, amb dispositiu de cebat per impulsos d’alta tensió i eix i llança inoxidable, màstil de 8 metres de longitud, 16 metres de cable d'aram trenat electrolític de 50 mm secció per al baixant i la presa de terra, arqueta per a registre de la presa de terra, de 300 x 300 amb barra de coure per a l'equipotencialitat de les preses de terra i 3 electrodes inoxidables de 2 metres de llargària i 16 mm de diàmetre, incloent sistema de fixació dels elements descrits.

P- 171

(17)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 9.647,51 ut

GG420001 Muntatge i subministrament de grup electrògen de 60 kva potència continua (PRP). 66 kva potencia d'emergencia (LTP) Electrogrup o similar. Motor diesel Iveco, F45SM1A o similar. Refrigerat per aigua, 1500 r.p.m. 230V. 50 Hz. Amb quadre conmutació i arranc automatic i preparat per fallo de xarxa. Certificat conformitat CE.

P- 172

(NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€ 140,98 ut

GG430001 Subministrament i col·locació de caixa d'endolls de la marca Gewiss sèrie 68 Q-DIN 14 o similar, constituïda per un endoll monofàsic tipus ´´schuko´´, un trifàsic amb neutre, un interruptor magnetotèrmic trifàsic i un de monofàsic, amb protecció IP65, inclòs el connexionat.

P- 173

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 12,50 ut

GG430002 Subministrament i col·locació d'interruptor estanc de superfície de la marca Legrand model Plexo o similar, amb protecció IP55, inclòs el connexionat.

P- 174

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€ 38,38 ut

GG430003 Subministrament i col·locació de pulsador (seta) de parada d'emergència completa, a peu de bomba incluint el pulsador complet, caixa i un contacte tancat tot muntat, inclòs el connexionat. P- 175

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 82,73 ut

GG430004 Subministrament i col·locació de caixa d'endolls constituïda per un endoll monofàsic tipus ´´schuko´´ i un trifàsic amb neutre de la marca Gewiss sèrie 68 Q-DIN 5 o similar, amb protecció IP65, inclòs el connexionat.

P- 176

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€ 5,15 ut

GG430005 Subministrament i col·locació d' endoll monofàsic tipus ´´schuko´´ de la marca Simon sèrie 15 o similar, inclòs el connexionat.

P- 177

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€ 4,89 ut

GG430006 Subministrament i col·locació d'interruptor commutador unipolar de la marca Simon serie 15 o similar, amb protecció IP55, inclòs el connexionat.

P- 178

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 1.841,27 ut

GG510001 Subministrament i muntatge de sistema anti-intrusió per als edificis de control i deshidratació incloent el cable necessari i la mà d'obra, deixant l'equip preparat i programat per al seu correcte funcionament, de central bidireccional DSC PC1616 o similar de 6 zones i 2 particions incloent mòdul d'ampliació de 16 entrades, 2 sirenes piezoelèctriques de baix perfil de potencia sonora de 101 dB a 1 m amb tamper de caixa i pared, 2 teclats amb pantalla LCD alfanumèrica amb receptor vía radio per a 32 detectors, 16 detectors infrarrojos pasiu amb sensor ´´quad´´ i alcanç fins a 15 m, 3 detectors de presència amb 120º d'angle de detecció, 1 Batería sense manteniment de 12V, 7 Ah amb terminals tipus fastón de dimensions: 151x95x65 mm. Amb certificació per a instal·lacions EN50131 Grado 3.

P- 179

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€ 82,84 ut

GG610001 Subministrament i muntatge d'enllumenat marca ´´GE´´ model ´´76973 NL MARINER 5 235T5EB R LL 220-240 ´´ o similar amb protecció IP65 i enllumenat tipus fluorescent de 63 W.

P- 180

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€ 177,17 ut

GG610002 Subministrament i muntatge d'enllumenat ´´downlight´´ marca ´´GE´´ model ´´97840 1x26W CFL HF White´´ o similar, amb enllumenat compacte tipus fluorescent de 26 W .

P- 181

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€ 803,25 ut

GG620001 Subministrament i muntatge d'enllumenat amb màstil de 6 metres LED marca ´´GE´´ model ´´524866 ALE DOUBLE/SM5/150/4000/AT´´ de 150 W amb protecció IP65.

P- 182

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€ 357,00 ut

GG620002 Subministrament i muntatge d'enllumenat amb màstil de 4 metres marca ´´GE´´ model ´´GELIGHTING 519822 IBERIA PREMIUM VT HPS´´ de 70 W amb protecció IP66.

P- 183

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

€ 267,75 ut

GG620003 Subministrament i muntatge d'enllumenat amb màstil de 3 metres, marca ´´GE´´ model ´´GELIGHTING 519623 PFE-154 HPS´´ de 150 W amb protecció IP65.

P- 184

(18)

UA DESCRIPCIÓ

€ 448,57 ut

GG620004 Subministrament i muntatge d'enllumenat amb màstil de 8 metres marca ´´GE´´ model ´´GELIGHTING 519728 EURO-2 CMH SW´´ de 150 W amb protecció IP65.

P- 185

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€ 37,49 ut

GG630001 Subministrament i instal·lació de llumenera d'emergència una làmpada de senyalització i emergència fluorescent de 8 W de potència, flux entre 250 i 350 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment al sostre.

P- 186

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€ 392,51 ut

GG710001 Subministrament i instal·lació de posta a terra composta per 3 piques d'acer amb recobriment de coure de 2,4 m de longitud cada una, clavades al terreny, unides amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, formant una filera, connectades a pont per a comprovació, dins una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclosos replanteig, excavació per a l'arqueta de registre i el cable conductor que connecta els elèctrodes, clavat dels elèctrodes en el terreny, col·locació de l'arqueta de registre, la línia d'enllaç amb el quadre general d'electricitat mitjançant cable nu de 35 mm2 de secció i 25 m de longitud, emplenat amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connexionat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.

P- 187

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€ 18.396,15 ut

GG810001 Subministrament i instal·lació del quadre elèctric general segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric. P- 188

(DIVUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€ 15.587,23 ut

GG810002 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric del procès BIOLÒGIC segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 189

(QUINZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€ 5.587,06 ut

GG810003 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric dels SERVEIS AUXILIARS segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 190

(CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€ 11.884,16 ut

GG810004 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric del procès de PRETRACTAMENT segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 191

(ONZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€ 4.367,72 ut

GG810005 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric dels processos AIGUA DE SERVEIS I OBRA DE SORTIDA segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 192

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 17.572,19 ut

GG810006 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric del procès DESHIDRATACIÓ segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 193

(19)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 6.325,60 ut

GG820001 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bufants del procès biològic de la marca ABB model ACS550-01-157A-4 o similar, de 75 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 157 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors.

P- 194

(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€ 962,29 ut

GG820002 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bombament de capçalera del procès de pretractament, de la marca ABB model ACS550-01-08A8-4 o similar, de 4 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 8,8 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors.

P- 195

(NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€ 1.296,37 ut

GG820003 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bufants del procès de recirculació i purga en la deshidratació de fangs de la marca ABB model ACS550-01-015A-4 o similar, de 7,5 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 15,4 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors.

P- 196

(MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€ 849,04 ut

GG820004 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bomba cargol de fangs espessits del procès d'espessiment de fangs, de la marca ABB model ACS550-01-06A9-4 o similar, de 3 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 6,9 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors.

P- 197

(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€ 2.853,95 ut

GG820005 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de 2 unitats (motor principal i motor secundari) de variador de freqüència per a la centrífuga del procès de deshidratació de fangs, de la marca ABB model ACS550-01-023A-4 o similar, de 11 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 23 A i model ACS550-01-015A-4 o similar, de 7,5 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 15,4 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors.

P- 198

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 631,35 ut

GG820006 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bombes de dossificació d'electròlit del procès de deshidratació de fangs, de la marca ABB model ACS550-01-03A3-4 o similar, de 1,1 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 3,3 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors. P- 199

(20)

UA DESCRIPCIÓ

€ 741,40 ut

GG820007 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de variador de freqüència per a bombes de dossificació d'electròlit del procès de deshidratació de fangs, de la marca ABB model ACS550-01-04A1-4 o similar, de 1,5 kW de potencia, amb una intensitat nominal de 4,1 A.Disposa de panell de Control, filtre RFI 1er y 2º ambient, reactància d'autoinductància variable per a la reducció d'harmònics, targetes vernissades per a treball en entorns difícils, control vectorial, targeta de relé de sortida ampliadora, rellotge integrat per a aplicacions temporitzades, enregistrador d'errors, IP21, bus de camp flexible i filtre du/dt de sortida per a protecció bobinat motors. P- 200

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€ 3.213,00 ut

GG830001 Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors de 112,5 kVA amb 15 esglaons de 7,5 kVA segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte, marca ABB, serie CLMT, model AC 301 035-BCEG amb tensió nominal de 415 V, intensitat nominal 162,38 A o similar, amb capsa d'aparellatge inclosa.

P- 201

(TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS)

€ 1.967,96 ut

GG830002 Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors fixe de 30 kVA segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte, marca ABB, serie CLMD, model AC 416 101-FF amb tensió nominal de 400 V, intensitat nominal 43,3 A o similar, amb capsa d'aparellatge inclosa. P- 202

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 6.102,96 ut

GG840001 Subministrament i instal·lació del quadre elèctric general segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric. P- 203

(SIS MIL CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 3.768,52 ut

GG840002 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric del procès PRETRACTAMENTsegons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 204

(TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 3.287,51 ut

GG840003 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric dels BIOLÒGIC segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 205

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€ 4.756,23 ut

GG840004 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric del procès de AIGUA DE SERVEIS I OBRA DE SORTIDA segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 206

(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€ 3.650,42 ut

GG840005 Subministrament i instal·lació del subquadre elèctric de SERVEIS AUXILIARS segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou armari, proteccions magnototèrmiques i diferencials, selectors, contactors, telerruptors, arrencadors suaus per a motors, analitzadors de xarxa de la marca ABB (o similar) i qualsevol altre element descrit en els unifilars, així com el connexionat entre elements a l'interior del quadre elèctric.

P- 207

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 15.456,97 ut

GG90001 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de control i automatització de la marca Rockwell, incloent 3 unitats controlador programable ´´CompactLogix 5370 L3 Controller´´, 3 unitats mòdul 1769-IF16C de 16 canals analògics, 9 unitats mòduls de 32 entrades i sortides de 24 V, 3 unitats mòdul de protocol ´´Hart´´ amb 4 entrades analògiques, mòdul Stratix ´´2000 Switch´´ per a senyals amb protocol Ethernet, módul per a l'enviament de senyals externes a la depuradora d'Altafulla mitjançant router ADSL, font d'alimentació i sistema Review SE-Station 100 pantalles, tot muntat, programat i posat en marxa, incloent tractament de senyals d'intrusió i altres alarmes. P- 208

(21)

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€ 1.308,65 ut

GG90002 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de visualització del centre de control de motors, incloent Ordinador de sobretaula amb pantalla plana de mínim 21´´ de la marca HP, processador ´´Intel Core i7 4790s´´, 3,2 GHz, Windows 8.1 64 bits, RAM de 16 GB. Projector marca Benq model MS504 amb brillantor de 3000 ANSI lúmens, mida de la imatge: 76 cm - 762 cm, resolució SVGA (800 x 600) (natiu) / 1600 x 1200 (canviant les proporcions). Pantalla marca ´´Globalscreen´´ de 100´´ o similar de 220cm i alçada 124cm, amb format de projecció 16: 9 i tela: Matte White de 0.4 mm. de gruix.

P- 209

(MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 6.041,71 ut

GG90003 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de control i automatització de la marca Rockwell, incloent 3 unitats controlador programable ´´CompactLogix 5370 L3 Controller´´, 3 unitats mòdul de protocol ´´Hart´´ amb 4 entrades analògiques, mòdul Stratix ´´2000 Switch´´ per a senyals amb protocol Ethernet, módul per a l'enviament de senyals externes mitjançant router GPRS, font d'alimentació, tot muntat, programat i posat en marxa, incloent tractament de senyals i altres alarmes.

P- 210

(SIS MIL QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€ 2,42 m

GG910001 Subministrament i instal·lació de cable de coure format per 4 parells trenats apantallat CAT 6 o similar per a la transmissió de veu i dades en xarxes d'àrea local (LAN), capaç de suportar freqüències de fins a 500 Mhz y velocitats de fins 10 Gbps. Inclosos terminals de connexió. P- 211

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€ 6,58 m

GG910002 Subministrament i instal·lació de cable de fibra óptica del tipus mono-mode dúplex (2 fibres) en cumpliment amb l'estàndard G.652. Secció del nucli i revestiment de secció 9/125 microns (um). Protecció exterior de tipus adherent o ajustada (tight buffer) de color groc i diàmetre de 2.0 mm. Cable lliure d'halògens i no propagador de la flama (LSZH = Low Smoke Zero Halogen). Inclosos terminals de connexió.

P- 212

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€ 1,35 m

GG910003 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari P- 213

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€ 9.782,30 u

GHA2N001 Suministrament i muntatge de polipast elèctric trifàsic marca VINCA o equivalent, d'alçada 9m i capacitat de càrrega 500 kg, dues velocitats d'elevació (fins 6:1). Tipus pòrtic amb biga carrliera. Longitud del carril de rodadura de 6,5m. Inclou comandament radio 2 transmisors. Segons ETP. Totalment muntat i provat.

P- 214

(NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€ 5.843,20 u

GHA2N002 Suministrament i muntatge de polipast elèctric trifàsic marca VINCA o equivalent, d'alçada 3,5 m i capacitat de càrrega 500 kg, dues velocitats d'elevació (fins 6:1). Tipus sobre sostre amb biga carrilera. Longitud del carril de rodadura de 5,80 m. Inclou comandament per botonera. Segons ETP. Totalment muntat i provat.

P- 215

(CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€ 7.104,66 u

GHA2N003 Suministrament i muntatge de polipast elèctric trifàsic marca VINCA o equivalent, d'alçada 4 m i capacitat de càrrega 2000 kg, dues velocitats d'elevació (fins 6:1). Tipus sobre sostre amb biga carrilera. Longitud del carril de rodadura de 12,5 m. Inclou comandament per botonera. Segons ETP. Totalment muntat i provat.

P- 216

(SET MIL CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€ 8.901,65 u

GHA2N004 Suministrament i muntatge de polipast elèctric trifàsic marca VINCA o equivalent, d'alçada 3,5 m i capacitat de càrrega 2000 kg, dues velocitats d'elevació (fins 6:1). Tipus sobre sostre amb doble carril i biga carrilera. Longitud del carril de rodadura de 9 m. Inclou comandament per botonera. Segons ETP. Totalment muntat i provat.

P- 217

(VUIT MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€ 11.150,86 u

GHBBN001 Suministrament i muntatge de polipast manual marca VINCA o equivalent, alçada 5 m i capacitat de càrrega 500 kg. Tipus pòrtic amb doble carril i biga carrilera. Longitud del carril de rodadura de 5 m. Segons ETP. Totalment muntat i provat.

P- 218

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...