FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA. Joana Palou Mir

Texto completo

(1)

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA

INORGÀNICA

(2)

Nomenclatura de composició

amb utilització de prefixes

1) Utilització de prefixes

multiplicadors.

2) El prefix mono NO

resulta necessari si no

dona lloc a confusió.

3) NO es poden realitzar

CONTRACCIONS

excepte en el cas

“MONÒXID”.

SIMPLE

COMPLEXES*

1

MONO-

-

2

DI-

BIS-

3

TRI-

TRIS-

4

TETRA-

TETRAKIS-

5

PENTA-

PENTAKIS-

6

HEXA-

HEXAKIS-

7

HEPTA-

8

OCTA-

9

NONA-

10

DECA-

(3)

Nomenclatura de Composició

amb l’estat d’oxidació.

1) Nombre l’oxidació amb NOMBRES ROMANS.

2) SENSE DEIXAR ESPAI entre el nom del element i l’estat

d’oxidació.

3) Si l’element només té un estat d’oxidació aquest NO s’ha

d’indicar.

1) Nombre de càrrega amb NOMBRES ARÀBICS i el SIGNE.

2) SENSE DEIXAR ESPAI entre el nom del element i el nombre

de càrrega.

3) NOMÉS es pot utilitzar per COMPOSTS IÒNICS.

Nomenclatura de Composició

amb el nombre de càrrega.

(4)
(5)

CÀLCUL DEL ESTATS D’OXIDACIÓ

HClO

4

H

+

Cl

?

O

2-

H

2

SO

3

H

+

S

?

O

2-

Fe

2

O

3

Fe

?

O

2-

CO

3

2-

KAl(SO

4

)

2

Cr

2

O

7

2-

C

?

O

2-

K

+

Al

3+

S

?

O

2-

Cr

?

O

2-

(6)

Nomenclatura dels elements

Normes

• S’anomenen amb el nom

del element.

• Si forma substàncies

moleculars s’han de indicar

el nombre d’àtoms amb un

prefix multiplicador.

• El prefix MONO s’utilitza

només en el cas de que

l’element no estigui en

forma atòmica en estat

natural.

Exemples

Fórmula Nom sistemàtic Nom acceptat

Ag Plata N Mononitrogen N2 Dinitrogen O2 Dioxigen Oxigen O Monoxigen O3 Trioxigen Ozó P4 Tetrafòsfor Fòsfor Blanc Cl2 Diclor

(7)

Nomenclatura Cations

Normes

• Nom de l’element amb el

nombre de càrrega amb

NOMBRES ARÀBIC entre

parèntesi i SENSE deixar cap

espai.

• Si tenen més d’un àtom,

s’indica amb un prefix

multiplicador

Exemples

Fórmula Nom amb nombre de càrrega

Na

+

Sodi(1+)

Co

3+

Cobalt(3+)

H

+

Hidrogen(1+)

Fe

2+

Ferro(2+)

Fe

3+

Ferro(3+)

Hg

22+

Dimercuri(2+)

Hg

2+

Mercuri(2+)

Fórmula Nom de substitució Nom tradicional H3O+ Oxidani Oxoni NH4+ Azani Amoni

(8)

Nomenclatura Anions

Normes

• Nom del element acabat amb

–ur (excepte l’oxigen que

s’anomena ÒXID) continuat

per el nombre de càrrega amb

NOMBRES ARÀBICS i SENSE

deixar espai.

• El nombre de càrrega es pot

suprimir si no dona lloc a

ambigüitat.

• Si estan formats per més d’un

àtom amb un prefix

multiplicador.

Exemples:

Fórmula Nom amb nombre de càrrega Nom acceptat Cl- Clorur(1-) o Clorur S2- Sulfur(2-) o Sulfur S22- Disulfur(2-) O2- Òxid(2-) o Òxid O22- Diòxid(2-) Peròxid C22- Dicarbur(2-) Acetilur N3- Nitrur(3-) o Nitrur CN- Cianur OH- Hidròxid

(9)

Nomenclatura de Composts Binaris

PREFIXOS MULTIPLICADORS

Prefix-electronegatiu-UR de prefix-electropositiu

NOMBRES D’OXIDACIÓ

Electronegatiu-UR de Electropositiu(estat d’oxidació en

nombres romans)

NOMBRE DE CÀRREGA

*si el compost és iònic: metall - no metall

Electronegatiu-UR de Electropositiu(nombre de càrrega

en nombres aràbics)

*Si l’element més electronegatiu és l’oxigen s’anomena

ÒXID.

(10)

Ordre d’electronegativitat

En una fórmula química ben escrita l’element electronegatiu sol

coincidir amb l’element que està escrit a la dreta i el més

(11)

Nomenclatura de Composts Binaris

Fórmula Nomenclatura de composició. Amb prefixos

multiplicadors

Amb estat d’oxidació. Amb nombre de càrrega

FeH2 Dihidrur de ferro Hidrur de ferro(II) Hidrur de ferro(2+) PS3 Trisulfur de fòsfor Sulfur de fòsfor(III) Sulfur de fòsfor(3+) HCl Clorur de hidrogen Clorur de hidrogen No té caràcter iònic. Fe2O3 Triòxid de diferro Òxid de ferro(III) Òxid de ferro(+3)

O5Cl2 Diclorur de pentaoxigen

- No té caràcter iònic

K2O Òxid de dipotassi Òxid de potassi Òxid de potassi Au3N Nitrur de trior Nitrur d’or(I) Nitrur d’or(1+)

Na2S Sulfur de disodi Sulfur de sodi Sulfur de sodi SF6 Hexafluorur de sofre Fluorur de sofre(VI) No té caràcter iònic CBr4 Tetrabromur de

Carboni

(12)

Hidrurs dels grups 16 i 17

• Aquests hidrurs quan estan es dissolució aquosa es poden

anomenar com a àcids:

Àcid (nom del element)-hídric

Fórmula

Nom acceptat

Fórmula

Nom acceptat

HF (aq)

Àcid Fluorhídirc

H

2

S (aq)

Àcid Sulfhídiric

HCl (aq)

Àcid Clorhídric

H

2

Se (aq)

Àcid Selenhídric

HBr (aq)

Àcid Bromhídric

(13)

Hidrurs del grups 13 al 17

• S’utilitza la nomenclatura de substitució.

• Al nom acabat amb el sufix –à.

Nom Nom Nom Nom Nom

BH3 Borà CH4 Metà NH3 Azà o amoníac

H2O Oxidà o aigua

HF Fluorà

AlH3 Alumà SiH4 Silà PH3 Fosfà H2S Sulfà HCl Clorà

GaH3 Gal·là GeH4 Germà AsH3 Arsà H2Se Selà HBr Bromà

(14)

Peròxids

• Composts formats per la combinació d’un element amb O

22-

• Per prefixes multiplicadors s’anomenen com els òxids.

• Per estat d’oxidació s’anomenen com a peròxids

• Per el nombre de càrrega com a diòxid(2-)

Fòrmula Prefixes Multiplicadors Nombre d’oxidació Nombre de càrrega H2O2 Diòxid de dihigrogen Peròxid d’hidrogen No té caràcter iònic CuO2 Diòxid de coure Peròxid de coure(II) Diòxid(2-) de

coure(2+) Na2O2 Diòxid de disodi Peròxid de sodi Diòxid(2-) de sodi

(15)

Hidròxids

• Composts formats per combinació de un metall amb ions

OH

-

• S’anomenen com els composts binaris amb l’ús de la

paraula HIDRÒXID

Fòrmula Prefixes multiplicadors Nombre d’oxidació Nombre de càrrega NaOH Hidròxid de Sodi Hidròxid de Sodi Hidròxid de Sodi Cu(OH)2 Dihidròxid de coure Hidròxid de coure(II) Hidròxid de coure(2+) Ca(OH)2 Dihidròxid de calci Hidròxid de calci Hidròxid de calci

KOH Hidròxid de potassi Hidròxid de potassi Hidròxid de potassi Pb(OH)4 Tetrahidròxid de plom Hidròxid de plom(IV) Hidròxid de plom(4+)

(16)

Oxoàcids. Nomenclatura tradicional

Nombre d’oxidació Prefixes i sufixes Grup 17

El més petit àcid hipo- element-ós HClO Àcid hipoclorós àcid element -ós HClO2 Àcid clorós àcid element-ic HClO3 Àcid clòric El més gran àcid per- element-ic HClO4 Àcid perclòric

* Igual per la resta d’halògens: Br i I.

Grup 16

H2SO3 Àcid sulfurós H2SO4 Àcid sulfúric

* Igual per Se i Te.

Dobles

H2S2O7 Àcid disulfúric H2Cr2O7 Àcid dicròmic H4P2O7 Àcid difosfòric

Altres

HNO2 Àcid nitrós H4SiO4 Àcid silícic HNO3 Àcid nítric H3PO3 Àcid fosforós H3BO3 Àcid bòric H3PO4 Àcid fosfòric H2CO3 Àcid carbònic H2CrO4 Àcid cròmic

(17)

Oxoàcids: Nomenclatura d’hidrogen

• Utilitza prefixes multiplicadors per indicar la composició

del àcid.

Prefix-hidrogen(prefix-òxid-element-at)

Fórmula Nomenclatura tradicional Nomenclatura d’hidrogen HClO Àcid hipoclorós Hidrogen(òxidclorat) HClO2 Àcid clorós Hidrogen(diòxidclorat) HClO3 Àcid clòric Hidrogen(triòxidclorat) HClO4 Àcid perclòric Hidrogen(tetraòxidclorat) H4SiO4 Àcid silícic Tetrahidrogen(tetrasilicat) H2Cr2O7 Àcid dicròmic Dihidrogen(heptaòxiddicromat)

(18)

Oxosals: Nomenclatura tradicional

Nombre d’oxidació Prefixes i sufixes Exemple Prefixes i sufixes Exemple El més petit Àcid hipo- -ós HClO Àcid hipoclorós

Hipo- -it ClO- Hipoclorit

àcid -ós HClO2 Àcid clorós -it ClO2- Clorit àcid -ic HClO3 Àcid clòric -at ClO3- Clorat El més

gran

àcid per- -ic HClO4 Àcid perclòric Per- -at ClO4- Perclorat

Grup 16

H2SO3 Àcid sulfurós SO32- Sulfit H2SO4 Àcid sulfúric SO42- Sulfat

Dobles H2S2O7 Àcid disulfúric S2O72- Disulfat H2Cr2O7 Àcid dicròmic Cr2O72- Dicromat H4P2O7 Àcid difosfòric P2O74- Difosfat

* Igual per la resta d’halògens: Br i I.

(19)

Oxosals: Nomenclatura tradicional

• Es substitueix el prefix –ic per –at i el –ós per –it.

• S’indica la càrrega o l’estat d’oxidació del catió.

Nom de anió de element(estat d’oxidació o càrrega)

Altres

HNO2 Àcid nitrós NO2- Nitrit HNO3 Àcid nítric NO3- Nitrat H3BO3 Àcid bòric BO33- Borat H2CO3 Àcid carbònic CO32- Carbonat H4SiO4 Àcid silícic SIO44- Silicat

H3PO3 Àcid fosforós PO33- Fosfit H3PO4 Àcid fosfòric PO43- Fosfat H2CrO4 Àcid cròmic CrO42- Cromat HMnO4 Àcid permangànic MnO4- Permanganat

(20)

Oxosals: Nomenclatura de composició

• S’utilitzen els prefixes multiplicadors.

• Primer es descriu l’anió i després el catió.

prefix*-(prefix-òxid-element-at) de prefix-element

Fórmula Nom tradicional Nomenclatura de composició Fe(ClO3)2 Clorat de ferro(II)

Clorat de ferro(2+)

Bis(triòxidclorat) de ferro

Au2(SO4)3 Sulfat d’or(III) Sulfat d’or(3+)

Tris(tetraòxidsulfat) de dior

CaCO3 Carbonat de Calci Triòxidcarbonat de calci K2Cr2O7 Dicromat de potassi Heptaòxiddicromat de dipotassi

NaClO Hipoclorit de sodi Òxidclorat de sodi Pb(NO3)4 Nitrat de plom(IV)

Nitrat de plom(4+)

Tetrakis(triòxidnitrat) de plom

(21)

Sals Àcides derivades de Oxoàcids

• Nomenclatura tradicional: afegir en nombre de hidrògens abans

del nom del anió.

• Nomenclatura de composició:

Prefix*[prefix-hidrogen(perfix-òxid-element-at)] de prefix-element

Fórmula Nom tradicional Nom de composició

NaHCO3 Hidrogencarbonat de sodi Hidrogen(troòxidcarbonat) de sodi

Fe(HCO3)2 Hidrogencarbonat de ferro(II) Bis[hidrogen(triòxidcarbonat)] de ferro

NH4H2PO4 Dihigrogenfosfat d’amoni Dihidrogen(tetraòxidfosfat) d’amoni

(22)

Sals Àcides derivades de Hidràcids

• Nomenclatura tradicional:

hidrogen-element-ur de element(estat d’oxidació)

• Nomenclatura de composició:

prefix-[hidrogen(element-ur)] de prefix-element

Fórmules Nomenclatura tradicional Nomenclatura de composició

NaHS Hidrogensulfur de sodi Hidrogen(sulfur) de sodi

Ca(HSe)2 Hidrogenselenur de calci Bis[hidrogen(selenur)] de calci Ni(HTe)3 Hidrogentel·lurur de Níquel(III) Tris[hidrogen(tel·lurur)] de Níquel

(23)

Ions Heteropoliatòmics

• Nomenclatura tradicional: s’anomenen com a les sals

indicant la paraula ió al davant.

• Nomenclatura de composició: s’anomenen com a les

sals indicant la càrrega entre parèntesi.

Fórmula Nom tradicional Nomenclatura de composició

PO43- Ió fosfat Tetraòxidfosfat(3-)

H2PO4- Ió dihidrogenfosfat Dihidrogen(tetraòxidfosfat)(1-)

(24)

Sals Hidratades

nom de la sal prefix-hidrat

Fórmula Nom

CuSO4 · 5 H2O Sulfat de Coure(II) pentahidrat o Tetraòxidsulfat de coure pentahidrat CaHPO4 · 3 H2O Hidrogenfosfat de calci trihidrat o

Hidrogen(tetraòxidfosfat) de calci trihidrat FeCl3 · 6 H2O Clorur de ferro(III) hexahidrat o

Triclorur de ferro trihidrat Cu3(PO4)2 · 2H2O Fosfat de coure(II) dihidrat o

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :