DOCUMENT TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE DETECCIÓ CONTRA INCENDIS I ALARMA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Download (0)

Full text

(1)

DOCUMENT TÈCNIC PER A LA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

DE

MANTENIMENT DELS SISTEMES DE

DETECCIÓ CONTRA INCENDIS I

ALARMA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

(2)

1.- CONDICIONS TÈCNIQUES

1.1 Abast del servei

Serà el del manteniment, control i funcionament de les instal·lacions dels sistemes automàtics de detecció contra incendis i alarma dels edificis i dependències municipals amb el fi de realitzar el seguiment programat dels medis materials disponibles per la lluita contra el foc.

1.2 Noves instal·lacions

El contractista adjudicatari del servei que regula el present Plec es farà càrrec del manteniment de les noves instal·lacions municipals que a dia d’avui no estan incloses en el contracte, modificant-se el preu del contracte amb efectes des del dia d’inici real del nou manteniment.

1.3 Treballs inclosos

Es realitzarà el control de funcionament i manteniment de: - sistemes automàtics de detecció

- alarma

dels edificis que es relacionen a l’Annex. Per a la correcta realització de les tasques senyalades el contractista adjudicatari comptarà amb el personal adequat, així com amb la suficient dotació, qualificativa i quantitativa, de mitjans materials.

1.4 Control de funcionament i manteniment

El contractista realitzarà amb la periodicitat que s’indica, les operacions de manteniment previstes al “Reglament d’instal.lacions de protecció contra incendis” que es detallen a continuació:

1. Els mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran al programa mínim de manteniment que s’estableix en les taules I i II.

2. Les operacions de manteniment recollides en la taula I seran executades per personal del adjudicatari del servei.

3. Les operacions de manteniment recollides en la taula II seran efectuades per personal del fabricant, instal·lador autoritzat per als tipus d’aparells, equips o sistemes de que es tracti.

4. En tots els casos, el titular de la instal·lació, conservarà constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu, indicant, com a mínim: les operacions efectuades, el resultat de les

(3)

verificacions i proves i la substitució d’elements defectuosos que s’hagi realitzat. Les anotacions hauran de dur-se al dia i estaran a disposició dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

TAULA I

Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis. Operacions a realitzar pel personal del titular de la instal·lació de l'equip o sistema

Aquestes operacions seran realitzades pel personal de l’empresa mantenidora. Equip o sistema Cada

Tres mesos Sis mesos

Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis

Comprovació de funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos.

Manteniment d’acumuladors (neteja de bornes, reposició d’aigua destil·lada, etc.).

Sistema manual d’alarma d’incendis

Comprovació del funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament) Manteniment d’acumuladors (neteja de bornes, reposició d’aigua destil·lada, etc.).

TABLA II

Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis. Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal·lador del equip o sistema

(4)

Equip o sistema Cada

Any 5 anys

Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis.

Verificació integral de la instal·lació.

Neteja de l’equip de centrals y accessoris.

Verificació d’unions enroscades o soldades.

Neteja i reglatge de relés. Regulació de tensions i intensitats.

Verificació dels equips de transmissió d’alarma. Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.

Sistema manual d’alarma d’incendis.

Verificació integral de la instal·lació.

Neteja dels seus components.

Verificació d’unions enroscades o soldades.

Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.

1.5 Execució i control dels treballs 1.5.1. Forma de prestació dels serveis

Les diferents tasques incloses en el Plec s’executaran conforme a l’indicat en els punts anteriors.

Quan calgui realitzar alguna tasca que devingui factura es presentarà prèviament un pressupost dels treballs als Serveis Tècnics Municipals per a la seva aprovació. No podrà iniciar-se cap treball sense disposar de l’aprovació del seu cost per l’òrgan municipal competent llevat de que es tracti d’una actuació de reconeguda urgència.

Els abonaments s’efectuaran mitjançant factures/certificacions mensuals específiques.

(5)

1.5.2. Inspeccions tècniques municipals

Sens perjudici de les inspeccions que es puguin portar a terme en qualsevol moment, s’estableixen en principi dues visites d’inspeccions sistemàtiques anuals a tots els edificis per a vetllar per la correcta execució dels programes de manteniment. En aquestes visites serà imprescindible la presència d’un representant tècnic del contractista juntament amb el tècnic municipal corresponent.

1.5.3. Informes dels treballs i fitxes de manteniment

Periòdicament es lliurarà als Serveis Tècnics Municipals un informe de l’estat de les diverses instal·lacions de tots els edificis i dependències municipals per així poder actuar en conseqüència. Aquests informes es redactaran a partir de les anomalies observades pel contractista.

Serà obligació del contractista disposar de fitxes de manteniment on s’indiquin totes les operacions a realitzar i els resultats de les mateixes. L’operari mantenidor haurà d’omplir degudament la fitxa de manteniment cada vegada que faci les revisions periòdiques. Aquestes fitxes podran ser sol.lcitades pels Serveis Tècnics Municipals en qualsevol moment i hauran de ser lliurades a aquests quan finalitzi la vigència del contracte.

2.- MITJANS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 2.1 Personal

L’adjudicatari disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les exigències d’aquest Plec i abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues socials d’acord amb la legislació i els convenis vigents que l’afectin.

En la seva proposta els licitadors expressaran clarament la plantilla de personal encarregada del servei.

L'incompliment de les obligacions que es relacionen a continuació, es consideraran faltes greus sancionables d'acord amb el disposat en el present plec.

1 Facilitar tota la informació que requereixi l'Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i responsables de cada treball.

2 Prendre les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol tipus d'accidents.

2.2 Mitjans materials

Com a norma general el material necessari per a la realització dels serveis de la contracta, seran propietat de l’empresa adjudicatària, sens perjudici del que discrecionalment pugui aportar l’Ajuntament al llarg de la vigència d’aquella.

Els licitadors hauran d’especificar amb tota classe de detall en les seves ofertes la informació i característiques dels materials, equips, vehicles, etc. que pretenguin utilitzar en la prestació del servei. En cap cas la reparació o revisió de qualsevol

(6)

d’aquests elements ha de poder afectar el correcte funcionament de les tasques regulades en aquest Plec, per la qual cosa caldrà disposar-ne de reserva pels casos d’emergència.

L’adjudicatari estarà obligat a mantenir en magatzem un stock suficient dels materials més habituals que es precisin per a poder atendre qualsevol avaria o incident a la major brevetat i no s’endarrereixin els treballs per manca dels mateixos. Tots aquests materials podran ésser comprovats en qualsevol moment pels Serveis Tècnics Municipals.

3.- RÈGIM ECONÒMIC

3.1 Tipus o preu de la licitació

El tipus de la licitació es fixa en DOS MIL CENT SEIXANTA EUROS (2160 €) anuals, IVA no inclòs, amb una durada de 4 anys prorrogable a dos més.

3.2 Pressupost de licitació

El preu del contracte s’abonarà amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Centres Partida

pressupostària €/any Tipus alarma Ajuntament 8012121300 150 Sistema Seguretat d’intrusió

Casal municipal 8046421300 130 Sistema Seguretat d’intrusió CEIP Sol Cunit 8042221300 280 Sistema Seguretat d’intrusió CEIP Pompeu

Fabra 8042221300

140 Sistema Seguretat d’intrusió Llar infants Trenet 8042221300 90 Sistema Seguretat d’intrusió Casal Avis 8031321300 110 Sistema Seguretat d’intrusió Casal Els Jardins 8046421300 90 Sistema Seguretat d’intrusió Biblioteca 8045121300 210 Sistema Seguretat d’intrusió Oficina Turisme 8075121300 90 Sistema Seguretat d’intrusió Llar infants

Marietes 8042221300

90 Sistema Seguretat d’intrusió Cal Cego 8046421300 90 Sistema Seguretat d’intrusió Serveis Socials 8012121300 90 Sistema Seguretat d’intrusió Ajuntament 8012121300 110 Sistema Seguretat Foc CEIP Pompeu

Fabra 8042221300

120 Sistema Seguretat Foc Biblioteca 8045121300 160 Sistema Seguretat Foc CEIP Sol Cunit 8042221300 130 Sistema Seguretat Foc Cal Cego 8046421300 80 Sistema Seguretat Foc

Atès que la durada d’aquest contracte és superior a l’anualitat, la revisió de preus es farà d’acord amb les variacions que experimenti l’índex General de Preus al Consum (IPC) d’Espanya, per als 3 anys següents.

(7)

3.3 Oferta econòmica

Els concursants presentaran un pressupost desglossat per edifici, especificant en cada cas l’import corresponent a la conservació de les instal·lacions incloses a l’apartat 1.1.1, d’acord amb les exigències del Plec.

3.4 Oferta de preus unitaris

Per tal de que es pugui valorar qualsevol tipus de tasca que es pugui presentar al llarg de la vigència de la contracta, caldrà adjuntar una proposta de preus de materials en base a una llista de descomptes sobre els preus vigents en cada moment de l’ITEC, o del Butlletí Econòmic de la Construcció, etc. Es permet oferir baixes diferents en funció de cada tipus genèric de material.

Els preus unitaris que s’ofertin no inclouran l’IVA.

Si en el transcurs de l’execució de la contracta fos necessari modificar la prestació del servei contractat introduint noves prestacions, materials o equips que no figurin en els quadres de preus del contracte, es redactarà l’oportú preu contradictori. L’òrgan municipal competent aprovarà els nous preus que quedaran incorporats a tots els efectes en el quadre de preus del pressupost - base de la contracta.

Cunit, 6 de juliol de 2009 L’enginyera tècnica municipal

(8)

ANNEX 1. D’EDIFICIS MUNICIPALS

Centres Tipus alarma

Ajuntament Sistema Seguretat d’intrusió Casal municipal Sistema Seguretat d’intrusió CEIP Sol Cunit Sistema Seguretat d’intrusió CEIP Pompeu

Fabra

Sistema Seguretat d’intrusió Llar infants Trenet Sistema Seguretat d’intrusió Casal Avis Sistema Seguretat d’intrusió Casal Els Jardins Sistema Seguretat d’intrusió Biblioteca Sistema Seguretat d’intrusió Oficina Turisme Sistema Seguretat d’intrusió Llar infants

Marietes

Sistema Seguretat d’intrusió Cal Cego Sistema Seguretat d’intrusió Serveis Socials Sistema Seguretat d’intrusió Ajuntament Sistema Seguretat Foc CEIP Pompeu

Fabra

Sistema Seguretat Foc Biblioteca Sistema Seguretat Foc CEIP Sol Cunit Sistema Seguretat Foc Cal Cego Sistema Seguretat Foc

Figure

Updating...

References

Related subjects :