PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL

23  Descargar (0)

Texto completo

(1)

I L L E S B A L E A R S

Passeig d’Es Pouàs, 23 · 07450 SANTA MARGALIDA (Mallorca) · Tels. 971 523030/971 856116 · Fax. 971 523777 · http://www.ajsantamargalida.net

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

PPT. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTE

EXPEDIENT

DATA COMUNICACIÓ INICI

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ Ajuntament Santa Margalida

OBJETE DEL CONTRACTE Servei de telecomunicacions de l’Ajuntament de

Santa Margalida

(2)

1.Introducció i objecte

L’objectiu del present plec, és definir les característiques i condicions tècniques per realitzar el servei de telecomunicacions de l’Ajuntament de Santa Margalida i i totes les seves dependències que venen especificades a l’Annex 1, Annex2 i Annex3 El contracte inclou telefonia mòbil, telefonia fixa, xarxa corporativa de veu i dades, accés a Internet, la infraestructura de telecomunicacions i la seva administració, gestió i manteniment.

1.1 Situació actual

La situació actual de l’Ajuntament és que estam fent feina amb diferents operadors de telecomunicacions per donar servei a les necessitats de telefonia fixa, dades, i mòbil. Es pot veure detallat a l’inventari de línies i serveis de l’Annex 1, Annex 2 i Annex 3

Actualment, es considera la xarxa corporativa de dades la formada pels serveis de telecomunicacions del Edifici de l’Ajuntament i el Casal de cultura Joan Mascaró i Fornés que formen una infraestructura única. Les altres dependències disposen de serveis diversos amb diferents operadors, entre d’altres serveis que permeten la connectivitat amb la xarxa corporativa mitjançant VPN.

Amb aquest contracte és pretén que l’Ajuntament de Santa Margalida i totes les dependències emprin el mateix operador de telecomunicacions i es disposi d’un contracte global que doni cabuda a totes les necessitats existents.

1.2 Descripció general

Els serveis que són objecte d’aquest plec es divideixen en dos apartats , de forma general els apartats inclouen:

1.2.1 Apartat I: xarxa multiservei de comunicacions.

Aquest apartat inclou la dotació, gestió, administració i manteniment de la xarxa corporativa de dades i veu de la Institució. Inclou els circuits de connexió a Internet, la infraestructura d’interconnexió i les línies necessàries per a la connexió dels diferents centres de l’Ajuntament de Santa Margalida.

El servei de manteniment i la gestió de la xarxa corporativa de veu i dades així com de la seva electrònica, i totes les centraletes dels edificis i terminals telefònics fixos.

Servei d’accés a la Xarxa Telefònica Pública per connectar qualsevol dependència de l’Ajuntament de Santa Margalida amb el servei telefònic tant interior com exterior, així com el consum de totes les cridades (metropolitanes, provincials, interprovincials i internacionals, i altres 9xx ).

1.2.2 Apartat II: servei de telefonia mòbil.

Servei corporatiu de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida. Inclou el consum de totes les cridades amb origen i/o destí a un línia mòbil

El servei inclou la dotació dels terminals mòbils necessaris pels treballadors de la Institució, així com els serveis de SMS, MMS, GPRS i UMTS per donar suport a diferents projectes de la Institució, així com incorporar els serveis de nova generació mòbil.

2.Descripció dels serveis a contractar apartat I: multiservei de comunicacions

En aquest apartat es descriuen els serveis que es volen contractar, les condicions d’aplicació específiques en cada cas i les característiques i funcionalitats mínimes exigides a aquest apartat.

L’Ajuntament necessita adquirir un sistema de comunicacions que cobreixi totes les seves necessitats. Aquest sistema s'estructura en dues grans parts que es detallen a continuació.

Hauríem de disposar d’un sistema de comunicacions que ens permeti comunicar en qualsevol edifici de l’Ajuntament com si fos una extensió interna i telefonades entre les distintes seus i mòbils de l’Ajuntament ja sigui amb numeració curta o completa a cost zero.

A més de tenir accés a Internet fiable i d'altes prestacions en totes les dependències de l’Ajuntament i amb els mateixos serveis que es disposa actualment com a mínim. (Veure annex 1i 2)

Totes aquestes necessitats s’han de cobrir aprofitant al màxim els sistemes actuals.

En qualsevol cas, s'han d'especificar, de la forma més detallada possible, la xarxa proposada per a la prestació dels serveis, identificant els nodes d'accés proposats, els nodes primaris i secundaris i la interconnexió amb la xarxa de l’Ajuntament de

(3)

Santa margalida i dependències. S'han d’incloure les capacitats que la xarxa suporta, una descripció de la seva configuració i la tecnologia que l’operador proposa.

2.2 Servei de Xarxa Corporativa

La xarxa corporativa l’Ajuntament i dependències és la infraestructura comú que interconnecta els diferents centres de la Institució, tant pel servei de veu com pel de dades.

Actualment, aquest servei es redueix a la interconnexió amb un enllaç de fibra òptica entre l’edifici de l’Ajuntament i el casal de cultura Joan Mascaró i Fornés que dona servei de dades. Si be ja es disposa d’una centraleta ip en règim de lloguer al Casal Joan Mascaró i Fornés.

Com a mínim s’haurà d’oferir una xarxa amb les mateixes prestacions que l’actual, afegir el servei de veu amb centraleta única entre els dos edificis amés de contemplar la possibilitat de afegir nous centres de l’Ajuntament a aquesta xarxa Gibabit i ha d’incloure el manteniment dels equips d’interconnexió de telefonia, la LAN i la WAN.

El proveïdor del servei ha de proporcionar, instal·lar i mantenir els enllaços, tots els elements accessoris i l’obra civil requerida per a la prestació del servei definit, i sempre que sigui possible els enllaços seran soterranis i s’evitarà l’accés per les façanes dels centres.

2.3 Servei d’accés a Internet corporatiu

Dins l’abast d’aquest contracte s’inclou la connexió de la xarxa corporativa de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències amb Internet, per mitjà de circuits amb un cabdal mínim igual o superior a l’actual, especificat a l’annex1 en els apartats de serveis i necessitats. Malgrat això, durant el període de vigència del contracte, aquest circuit ha de ser ampliable segons les variacions de les necessitats de l’Ajuntament de Santa Margalida

2.4 Servei de connexió dels centres remots a la xarxa corporativa (VPN)

Actualment l’Ajuntament de Santa Margalida per tal de donar una solució de connectivitat als centres que no formen part de la LAN Gigabit disposa d’una VPN tal com es descriu als annexos.

L’objectiu d’aquesta xarxa és proporcionar els següents serveis a aquests centres remots:

- Donar als centres remots els serveis corporatius de correu electrònic, intranet, accés a Internet, accés a aplicacions corporatives (comptabilitat, registre general, etc.).

- Centralitzar les aplicacions específiques de cada centre i tractar-les com si fossin un servei corporatiu més.

- Garantir una comunicació segura i flexible al creixement.

- Tenir la possibilitat de disposar d’extensions de veu corporatives, segons les necessitats de cada centre.

En general, aquests usuaris necessiten accedir a la totalitat dels recursos corporatius; per tant, es requereix que el nivell de seguretat que es garanteixi en aquestes connexions sigui molt alt.

A més, independentment de que s’ofereixin diferents tipus d’accessos, en qualsevol cas s’ha de garantir una velocitat suficient per permetre el futur creixement en serveis addicionals.

És objecte d’aquest contracte la gestió, manteniment i administració de tot l’equipament que forma aquesta VPN i totes les línies de telecomunicacions necessàries que la configuren. En la proposta es detallaran possibles millores d’aquesta VPN, ja sigui per l’ampliació dels cabdals principals, com dels cabdals de cada centre i les propostes de backup.

Aquest servei també podrà ser utilitzat per la gestió i administració remota de la xarxa i sistemes corporatius.

En cas que es proposi alguna solució diferent a l’actual, en la proposta s’han de tenir en compte com a principals paràmetres de disseny la seguretat, la velocitat, i la disponibilitat. En aquest cas, a la proposta s’han d’incloure almenys els següents punts: (assegurar que aquests punts consten a l’apartat de contingut de la proposta)

- Plantejament de connexió per les diferents ubicacions.

- Seguretat del sistema.

- Equipament necessari a les instal·lacions de l’Ajuntament i dependències

- Línies i circuits a instal·lar a oficines centrals i als centres remots de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències

(4)

- Dotació i configuració de la infraestructura de comunicacions de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències

- Instal·lació i posada en funcionament del servei d’accés remot segur.

- Altres consideracions que es considerin pertinents.

2.5 Servei Wi-Fi públic

Per tal de facilitar l’accessibilitat a les TIC als ciutadans de Santa Margalida es preveu que a les principals places i platges donar servei d’Internet a través de wifi obert.

Es pretén disposar d’un mínim de 3 punts WI-FI en un principi, que seran a la plaça de Santa Margalida, Plaça Cervantes i platja de Son Bauló a Can Picafort.

És objecte d’aquest contracte la dotació de tota la infraestructura necessària per fer front a aquestes necessitats .

Es responsabilitat de la empresa licitadora que es facin complir les restriccions que marca la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, on es regulen les condicions d'explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques

2.6 Seguretat de la xarxa

La xarxa de comunicacions ha de ser segura tant a nivell físic com a nivell lògic, per la qual cosa el mitjà no deurà ser compartit i, en cas que ho hagués de ser, el licitador haurà de posar les condicions necessàries perquè la seguretat de la informació no esdevingui compromesa, sempre sense que això suposi una minva en les prestacions d’accessibilitat, velocitat, etc.

També és objecte d’aquest contracte la renovació global del firewall , tant a nivell de maquinari com de programari. La proposta feta ha de suposar la migració de l’equipament que es té actualment. Es pretén l’adquisició d’un equipament més modern, amb més capacitat i funcionalitats, i integrable a xarxes Gigabit. Una vegada feta la migració, l’administració diària serà a càrrec del personal de l’Ajuntament de Santa Margalida i el Consorci d’Informàtica Local

En la solució proposada s’han de tenir en compte com a principals paràmetres de disseny la seguretat, la velocitat, i la disponibilitat. Així, la proposta ha de contemplar, com a mínim, els següents punts:

- Connectivitat Gigabit

- Nombre de ports de la LAN

- Redundància i alta disponibilitat de l’equipament.

- Seguretat del sistema.

- Software de seguretat o de gestió proposat.

- Equipament necessari a les instal·lacions de l’Ajuntament de Santa Margalida.

- Instal·lació i migració de l’equipament.

- Servei d’atenció a l’usuari 12x5x365.

- Característiques bàsiques de l’equipament i capacitat de creixement,

- Altres consideracions que es considerin pertinents.

2.7 Servei a usuaris remots

S’entén que un usuari remot és aquell que, tot i formar part de l’organigrama de l’Ajuntament de Santa Margalida, geogràficament no es troba en condicions de connectar-se a la Xarxa Corporativa de la Institució, i, per tant, no té accés als serveis que se subministren per aquesta xarxa.

Es vol dotar de connectivitat remota a diferents tipus d’usuaris. Com per exemple els usuaris que, com a posseïdors d’un ordinador portàtil, romanen ocasionalment connectats a la Xarxa Corporativa, però també necessiten accedir als serveis corporatius quan no es troben en disposició de connectar-s’hi directament.

(5)

En la proposta s’han de tenir en compte com a principals paràmetres de disseny la seguretat, la velocitat, l’economia per l’usuari final i la disponibilitat. El projecte ha d’incloure almenys els següents punts:

- Plantejament de connexió pels diferents sistemes d’accés.

- Seguretat del sistema.

- Instal·lació i posada en funcionament del servei d’accés remot segur.

- Proposta d’equipament per l’usuari final (o programari necessari)

- Servei d’atenció a l’usuari 12x5x365.

- Altres consideracions que es considerin pertinents

2.8 Telefonia fixa

El servei de Telefonia fixa inclou el proveïment de la interconnexió i el consum generat des de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències cap a la xarxa telefònica pública per a les cridades metropolitanes, provincials, nacionals i internacionals, i d’altres, de les quals se n’ha de proporcionar tarifes detallades, serveis de xarxa intel·ligent i d’inserció en guies públiques telefòniques, per exemple pàgines blanques. A mes l’adjudicatari ha d’assumir totes les possibles penalitzacions de contractes vigents per canvi d’operador dels serveis i línies especificats als annexos 1 i 2 si es el cas. El contracte inclou:

2.8.1 Telefonia

Actualment, el centres remots disposen d’una multitud de petites centraletes o simplement algunes línies individuals, tal com es descriu en els annexos. En alguns casos aquest centres estan connectats a la VPN per ADSL i la XTB associada és la única infraestructura telefònica.

És objecte d’aquest contracte la gestió, manteniment de les línies i terminals, així com tot el consum telefònic generat pels centres tal com es descriu als annexos.

És objecte d’aquest contracte la interconnexió,gestió, administració i manteniment d’una xarxa de centraletes, així com totes les tasques necessàries en la gestió diària per a la programació de noves extensions, canvis de lloc, etc.

És objecte d’aquest contracte l’ampliació d’aquest equipament si durant el període del contracte així ho requereix, i s’han d’incloure les línies i les plaques necessàries per assolir aquests requeriments futurs. El licitador n’ha d’explicar clarament tots els components, topologia, etc. així com l’evolució prevista d’acord amb l’aparició de tecnologies emergents, per exemple telefonia IP, i d’acord amb l’expansió del propi Ajuntament de Santa Margalida.

Es objecte d’aquest contracte dotar d’una solució integrada als centres remots per tal de proporcionar extensions de veu a aquests centres. La implantació d’aquesta solució serà progressiva en funció del nombre d’extensions existents en els centres remots, la importància del centre, l’evolució tecnològica, etc. Es considera d’especial interès disposar de línies de backup. Es considera que la veu IP és una solució que s’ajusta a aquestes necessitats. En aquest sentit, es suggereix l’elaboració d’un pla de migració a la tecnologia VoIP per aquests centres remots.

Els requisits mínims son els següents:

A.- Instal·lacions al Ajuntament de Santa Margalida i Casal Joan Mascaró i Fornés A.1.-Telefonia

Centraleta IP amb les següents característiques Ampliable mínim a 75 extensions IP

Llicències de telefonia IP per als terminals telefònics

Creació de grups de cridades, commutació entre terminals, entrada/sortida d'un grup, programació d’extensions, numeració interna/externa

Operacions avançades

60 Terminals telefònics IP gama mitja (empleats) 1 Terminal telefònic IP gama alta (centraleta) B.-Seus Ajuntaments

(6)

Les diferents seus han de mantenir els serveis que actualment disposen i cobrir les necessitats que venen descrites a l ‘annex1. A més ens ha de permetre comunicar en qualsevol edifici de l’Ajuntament com si fos una extensió interna i telefonades entre les distintes seus i mòbils de l’Ajuntament ja sigui amb numeració curta o completa a cost zero.

2.8.2 Connectivitat a la xarxa de veu

Es considera adient l’actual dimensionament d’accés a la xarxa de veu, i per això és objecte del contracte el manteniment i administració dels actuals enllaços primaris,RDSI i altres línies.

Tenint en compte que es poden eliminar serveis amb la possible reestructuració de centraletes i nous nodes amb connectivitat corporativa.

2.8.3 Pla de numeració

Es pretén conservar l’actual numeració, així considerant que la legislació actual permet la portabilitat de números entre diferents operadors, el licitador ha d’assegurar la conservació dels números de telèfon actuals de l’Ajuntament de Santa Margalida (XTB, XDSI, capçalera, etc.)

Per altra banda, es requereix disposar d’una reserva d’un nou rang de 20 números que s’hauran d’integrar amb l’actual pla de numeració.

No es podrar presentar una numeració mòbil en telefonades amb destí a xarxes fixes realitzades per extensions fixes

2.8.4 Terminals

És objecte del contracte el manteniment dels actuals terminals telefònics. Per altra banda, i com element de valor afegit el licitador pot proposar un sistema de renovació i manteniment dels aparells telefònics existents a tots els centres, així com la possibilitat de disposar d’un estoc d’aparells en el Servei d’Informàtica i Telecomunicacions per a substitucions o noves extensions.

A l’oferta s’han de detallar l’equipament telefònic ofert (terminals tant analògics, digitals, IP amb les principals característiques, auriculars, terminals sense fil, mans lliures, etc.)

2.8.5 Consum i Tarifes

És objecte del contracte tot el consum telefònic generat per totes les línies descrites als annexos, així com aquelles que es puguin dotar durant el contracte.

Per l’avaluació del sistema de tarifes i facturació proposat pel licitador, es fa distinció entre els tipus de trànsit que tot seguit s’especifiquen, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta és la diferenciació dels tipus de trànsit:

- Trànsit corporatiu: És el trànsit originat per usuaris amb un terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, amb destinació a usuaris fixos de l’Ajuntament de Santa Margalida no integrats a la xarxa corporativa (seus Ajuntament) i mòbils corporatius.

- Trànsit Metropolità: És el trànsit que origina un usuari amb un terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, la destinació del qual és un terminal fix extern a l’Ajuntament de Santa Margalida, no integrat a la xarxa corporativa de la mateixa zona metropolitana.

- Trànsit Provincial: És el trànsit que origina un usuari amb un terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, la destinació del qual és un terminal fix extern a l’Ajuntament de Santa Margalida, no integrat a la xarxa Corporativa de la mateixa província.

- Trànsit Interprovincial: És el trànsit que origina un usuari amb un terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, la destinació del qual és un terminal fix extern a l’Ajuntament de Santa Margalida, no integrat a la xarxa Corporativa ubicat al territori nacional.

- Trànsit internacional: És el trànsit que origina un usuari amb un terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, la destinació del qual és un terminal fix extern a l’Ajuntament de Santa Margalida, no integrat a la xarxa Corporativa ubicat fora del territori nacional.

(7)

- Trànsit mòbil: És el trànsit que originen usuaris amb terminal fix de l’Ajuntament de Santa Margalida no integrats a la xarxa corporativa amb destinació a terminals mòbils. És a dir, que no té possibilitat de sortida pels sistemes corporatius de la xarxa de mòbils.

A l’oferta s’han de detallar les tarifes aplicades per tipus de cridada, i s’omplirà la taula descrita en el model normalitzat d’oferta.

2.8.6 Programari de control de cridades i informes trimestrals

Es requereix que l’adjudicatari ofereixi la disponibilitat d’un sistema de gestió de manera que permeti controlar l’accés dels usuaris als serveis, particularment que es pugui establir:

- Restricció de cridades sortints en funció de la destinació, configurable segons horaris i llistes de números privats, i origen.

- Definició de grups d’usuaris amb els seus perfils associats.

- Definició de límits de consum de tal manera que s’avisi a l’administrat quan es superin aquests límits.

- Control de nombre de cridades pels números associats a les operadores de cada centre.

- Facturació detallada per extensió.

- Possibilitat de bústia de veu per a determinades extensions.

L’aplicació ha de permetre l’elaboració de relacions de consum mensual de les extensions de cada departament, així com el càlcul del cost d’aquest consum segons les tarifes aplicables a cada moment. El licitador ha de proporcionar el hardware i el software necessaris per subministrar aquest servei que podrà ser una aplicació web.

2.9 Manteniment d’equipament, enllaços, centraletes, etc

Es objecte d’aquest contracte el manteniment hardware i software de les línies, de les centraletes i de l’equipament necessari per a la interconnexió d’aquestes línies.

Això inclou:

Manteniment de l’electrònica de xarxa descrita als annexos (commutadors, routers, firewall, SAIs, etc.). La versió de software instal·lada a qualsevol equipament ha de ser sempre la darrera disponible (considerada estable), tant per les ja existents com per les que s’instal·lin durant el període de vigència del contracte, incloent tot allò que pugui afectar a aquestes actualitzacions. Per la part de hardware, en el manteniment s’inclouen les plaques que s’hagin d’afegir en el període de vigència d’aquest contracte per poder donar servei a nous usuaris. A més, sempre s’ha de disposar d’un estoc d’equipament. Manteniment del firewall. Inclou el cost anual de manteniment de les llicències de programari, l’obtenció de noves versions de programari i, el suport per a la instal·lació de les mateixes. L’adjudicatari recomanarà de forma pro activa l’actualització cap a noves versions disponibles, justificant la conveniència de l’actualització, però la decisió d’instal·lar-les correspondrà sempre a l‘Ajuntament de Santa Margalida.

1. Manteniment de les centraletes: actualitzacions, reparacions i còpies de seguretat de totes les extensions, tant integrades com no integrades, per part de tècnics especialitzats.

2. La versió de software instal·lada a qualsevol centraleta ha de ser sempre la darrera disponible, tant per les centraletes ja existents com per les que s’instal·lin durant el període de vigència del contracte, incloent tot allò que pugui afectar a aquestes actualitzacions.

3. Per la part de hardware, en el manteniment s’inclouen les plaques que s’hagin d’afegir en el període de vigència d’aquest contracte per poder donar servei a nous usuaris. A més, sempre s’ha de disposar d’un estoc de línies lliure configurades a cada centraleta.

4. Manteniment de les línies telefòniques, enllaços primaris, etc. 5. Manteniment del terminals telefònics

6. Despeses de desplaçament per a qualsevol actuació. 7. Materials i components necessaris per a les reparacions.

8. Un període de garantia mínim de dos anys de tots els components subministrats, a partir de la seva recepció i instal·lació a les dependències del Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Santa Margalida, sense cap tipus de cost associat. Aquesta garantia ha de cobrir qualsevol defecte de disseny, fabricació i instal·lació.

(8)

El manteniment realitzat ha de ser tant preventiu com correctiu. El manteniment preventiu inclou la revisió de les instal·lacions i amb la realització de totes les proves i ajustaments que siguin necessaris pel correcte funcionament dels equips i la infraestructura de transmissió. El manteniment correctiu es refereix als casos en què hi hagi un mal funcionament, ja sigui hardware o software. Les intervencions, tant si són per problemes de hardware com de software, i, en aquest segon cas, tant si es fan en remot com presencials, s’han de fer per part de personal qualificat.

S’ha de proporcionar un sistema de comunicació d’avaries o reclamacions, principalment per mitjà telefònic però que també pot fer-se per correu electrònic o via web, l’horari del qual ha de ser permanent i que els temps de resposta s’ajustin als paràmetres definits a l’apartat de Qualitat de servei.

2.10 Gestió i administració de la xarxa

Atenent a la gestió, l’administració, el manteniment i la qualitat de servei, l’Ajuntament de Santa Margalida considera la xarxa de dades i la xarxa de veu una única xarxa.

En aquest punt s’enumeren les activitats mínimes que l’Ajuntament de Santa Margalida demana a l'adjudicatari que realitzi en aspectes de gestió de xarxa; malgrat això l’adjudicatari pot proposar qualsevol altra tasca que cregui escaient per a una gestió més òptima .

- Supervisió de l'estat de la xarxa. Aquesta tasca implica la recopilació de tots els esdeveniments produïts en la xarxa i el seguiment continu de tots els paràmetres d'interès pel correcte funcionament del sistema. En tot moment, l’Ajuntament ha de tenir disponible en línia la informació recopilada.

- Gestió i resolució d'errors. Gràcies al seguiment continu requerit en el punt anterior, el licitador detectarà els errors en el moment en que es produeixin i podrà preveure problemes potencials. En cas d’avaria o d’actuació preventiva, el licitador ha d’avisar al Ajuntament de Santa Margalida, proposar un pla d’actuació i coordinar tot el procediment des de l'aparició fins a la resolució del problema. Amb el seguiment continu i la gestió preventiva es pretén minimitzar les interrupcions del servei.

- Altes i modificacions en infraestructura. L'operador ha de coordinar la incorporació de nous equips i qualsevol tasca associada fins que estigui totalment integrat i funcionant correctament.

Serà responsabilitat de l’operador controlar qualsevol modificació en la infraestructura i comunicar-ho al Ajuntament de Santa Margalida abans de que es produeixi, sempre que això sigui possible.

2.10.1 Informació de Xarxa

- Informació sobre l'espai d’adreçament extern i la numeració de la xarxa per a cada centre connectat a la xarxa de l’Ajuntament de Santa Margalida

- Informació de recursos utilitzats i lliures: extensions, centrals digitals, etc.

- Informació de xarxa, com enllaços traçats entre dependències, capacitat d’aquests enllaços, etc.

- Informes sobre els canvis efectuats a la xarxa, especificant la situació inicial, el detall de l’actuació i la situació final. En aquests informes sempre s’ha d’indicar el propòsit de l’actuació: noves incorporacions, proves, modificacions, etc.

- Gràfics permanentment actualitzats de la topologia de xarxa, amb la situació i localització dels equips, enllaços, línies o accessos juntament amb les dades de configuració i l’estat.

- Estadístiques periòdiques del trànsit, l’ocupació i el rendiment de la xarxa, tant a nivell de línies com d'equips.

- Informes individuals de les incidències o errors destacables, especificant les característiques del problema i el procediment seguit per a la seva resolució.

- Informes periòdics sobre la qualitat del servei aportat per qualsevol element de xarxa, els quals seran la base per a concloure la correctesa de la qualitat del servei total ofert.

2.10.2 Històrics o informes d’evolució

- Històric d'errors. Recopilació dels informes de les incidències i errors, juntament amb els procediments seguits per a la seva resolució.

- Històric de rendiment. Recopilació dels informes periòdics de trànsit i qualitat del servei, que permetrà detectar situacions anòmales, funcionaments inadequats, possibles colls d'ampolla, etc.

(9)

2.10.3 Planificació

La tasca de planificació es realitza en base a la interpretació de la informació recollida segons el que s’especifica en els punts anteriors. Davant l’observació de qualsevol mal funcionament, error o saturació de recursos (i, per tant, necessitat d’ampliació), el licitador ha de proposar un pla d’actuació, consensuar-lo i coordinar les tasques que inclogui amb l’Ajuntament de Santa Margalida.

2.10.4 Inventari de Serveis

El licitador serà l’encarregat de disposar d’un inventari actualitzat de tots els serveis al detall (línies existents a cada centre, equips de commutació, primaris, routers, centraletes, extensions telefòniques, esquema de cablejat, etc.)

2.10.5 Qualitat de servei (SLA)

Degut a la importància fonamental que la xarxa de veu i dades té pel funcionament de l’Ajuntament de Santa Margalida, és imprescindible establir paràmetres mínims i òptims de qualitat de servei de la xarxa, tant pel que fa a veu com pel que fa a dades i, si és el cas, també per a cada tipus de tecnologia oferta. Aquests paràmetres s’avaluaran en els criteris de valoració. El licitador ha d'especificar els principals paràmetres de qualitat, diferenciant veu de dades, que caracteritzen la xarxa sobre la qual se suportaran tots els serveis de la Institució. Alguns paràmetres poden ser, per exemple, duració mitjana d'una avaria, temps mitjà entre avaries, nombre mitjà d'avisos per tipus, temps màxim per la instal·lació de cada servei (XTB, ADSL, XDSI, etc.) , nombre de reclamacions totals pel servei, temps mitjà d'espera als centres d'atenció al client o percentatge de connexions fallides, temps de reparació en cas de tall de circuits crítics, etc.

S’han d’especificar amb el màxim nivell de detall i amb la documentació pertinent les mesures de suport i els recursos que s’utilitzaran per assolir aquests paràmetres de qualitat.

Si és el cas, el proveïdor haurà de fer front a les penalitzacions econòmiques previstes per incompliment dels compromisos de qualitat de servei concertats amb l’Ajuntament de Santa Margalida.

El licitador es farà càrrec de totes les tasques i procediments necessaris per a la reparació i/o substitució de qualsevol component, circuit o equipament electrònic inclòs en la descripció de la xarxa. A nivell general, l’Ajuntament de Santa Margalida estableix els 4 següents nivells d’incidència que hauran de complir els següents temps de resposta (SLA’s):

- Molt greu: Pèrdua de servei provocada per un element comú que afecti al menys a un edifici, trencament de circuits

d’interconnexió, etc. Inclourà qualsevol avaria de l’electrònica catalogada com a nivell I, i les centraletes principals: 2 hores.

- Greu: Pèrdua de servei massiva, que afectar a més del 70 % d’usuaris d’un edifici (les que superin aquest llindar es

consideraran molt greus). Inclourà qualsevol avaria de l’electrònica catalogada com a nivell II: 4 hores.

- Normal: les que afectin a menys del 70% d’un edifici i més d’un usuari: Inclourà qualsevol avaria de l’electrònica

catalogada com a nivell III: 8 hores.

- Individual: Incidència que afecti a un línia telefònica, un ADSL, una placa de la centraleta, i qualsevol incidència a

nivell baix, no presentació d’informes, retard altes de línies, etc. : El següent dia hàbil.

Degut a la dificultat actual de concretar tots els tipus de serveis que es puguin oferir, a l’inici del contracte s’ajustaran i s’establiran cada un dels serveis, les seves incidències al 4 tipus d’incidències i SLA's abans descrits.

Per satisfer aquest requeriment, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’elements de substitució suficients en funció de l’electrònica actualment instal·lada i dels temps de resposta exigits per a cada element.

3.Descripció dels serveis a contractar apartat II: serveis de telefonia mòbil

L’objectiu d’aquest apartat és contractar el conjunt de serveis de telecomunicacions mòbils que l’Ajuntament de Santa Margalida necessita, els quals es descriuen a continuació.

El contracte inclou el servei de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida, i la interconnexió amb el servei fix de veu de la Xarxa Corporativa de l’Ajuntament de Santa Margalida , les diferents seus i vic eversa

.

(10)

3.1 Descripció dels serveis a contractar

El Servei de Telefonia Mòbil és el servei corporatiu de veu a través de terminals mòbils, però també els serveis associats i la interconnexió amb el servei fix de veu de la Xarxa Corporativa d l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències

L’objectiu d’aquest apartat és contractar un conjunt ampli de serveis relacionats amb les telecomunicacions mòbils per fer front a les necessitats de la Institució i dependències.

Per altra part, s'han d’especificar els objectius pels principals paràmetres de qualitat de la xarxa i s’han de detallar de forma documentada les mesures de suport i els recursos que s'utilitzaran per arribar i garantir aquests paràmetres

Es objecte del contracte tot el consum telefònic generat per a tots les línies descrites als annexos, així com aquelles que es puguin dotar durant el contracte. És objecte d’aquest apartat el següent trànsit:

Trànsit cursat des dels terminals mòbils de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències amb destinació a altres terminals mòbil o línies fixes (siguin o no de l’Ajuntament de Santa Margalida).

Trànsit cursat des de les extensions corporatives de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències cap a un terminal mòbil (sigui o no corporatiu).

Trànsit de dades cursat des de terminals mòbils (SMS, MMS, WAP, GPRS, UMTS i futurs).

3.1.1 Connexió a la xarxa de telefonia

El licitador ha d’acreditar que és capaç de donar cobertura a tota Mallorca, realitzar les gestions necessàries i tenir la capacitat tècnica suficient per mantenir el pla de numeració actual. A més, ha d’especificar de manera detallada els procediments que s’hauran de fer per interconnectar la seva xarxa amb la de l’Ajuntament de Santa Margalida, indicant quines parts seran responsabilitat seva. En qualsevol cas i de cara a garantir la interconnexió entre xarxes, s’utilitzaran, de manera genèrica, estàndards de senyalització i interconnexió d’ús comú. Els costos d’interconnexió amb la xarxa de l’Ajuntament de Santa Margalida aniran sempre a càrrec del licitador; el qual, a més, s’haurà de coordinar amb l’operador que subministri servei a aquesta xarxa pel que fa a numeració i adreçament.

3.1.2 Tipus de trànsit

El tipus de trànsit es segmentaran en funció de l’origen i la destinació de la cridada per tal de minimitzar els costos d’acord amb els criteris especificats a l’apartat de facturació.

Per l’avaluació del sistema de tarificació i facturació proposat pel licitador, es fa distinció entre els tipus de trànsit que tot seguit s’especifiquen. :

- Trànsit nacional: És el trànsit que origina un usuari amb un terminal mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències, la destinació del qual és un terminal fix, extern, ubicat en territori nacional (fora de la xarxa corporativa)

- Trànsit internacional: És el trànsit que origina un usuari amb terminal mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències, la destinació del qual és un terminal fix, extern, ubicat fora del territori nacional.

- Trànsit corporatiu: És el trànsit originat per usuaris amb un terminal mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida, amb destinació a usuaris amb terminal mòbil o fixe de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències

- Trànsit mòbil extern: És el trànsit que originen usuaris amb terminal mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències o des d’una ubicació fixa de la Xarxa Corporativa, amb destinació a terminals mòbils aliens a l’Ajuntament. Si és el cas, cal distingir les tarifes per a diferents operadors, i en aquest sentit, segons es detalla a la taula de puntuació de tarifes, es distingirà entre trànsit del mateix operador i trànsit entre diferents operadors.

- Trànsit en itinerància: És el trànsit que té l’origen a usuaris amb terminal mòbil de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències desplaçats fora del territori nacional.

- Trànsit de dades: És el trànsit originat des d’un dispositiu mòbil per a trànsit de dades d’usuaris remots.

(11)

3.1.3 Pla de numeració

El sistema de comunicacions mòbils ha d’incloure marcació de dígits entre els terminals mòbils corporatius, i de quatre o cinc dígits des de qualsevol extensió corporativa als mòbils corporatius, com si fossin extensions corporatives, sempre d’acord amb el pla de numeració existent.

Una funcionalitat mínima exigida al servei de comunicacions mòbils és l’establiment de diferents graus de restriccions sobre l’ús del terminal, entre ells:

- Cridades a l’exterior, nacionals, internacionals, serveis de xarxa intel·ligent, etc.

- Itinerància internacional.

- Restricció de cridades entre terminals mòbils corporatius o a una llista predefinida de números.

- Restricció per rebre cridades a l’estranger només entre membres de grups preestablerts.

- Tarifes detallades.

- Definició de límits de consum per determinats perfils d’usuaris.

- Ocultació de número.

- Restricció de cridades o bloqueig de terminal segons la distribució horària, o bé restricció de cridades a grup d’usuaris segons la distribució horària.

- Facturació detallada per extensió.

Per a totes aquestes restriccions ha de ser possible definir perfils genèrics d’usuari i assignar-los als usuaris reals.

Es pretén conservar l’actual numeració, així considerant que la legislació actual permet la portabilitat de números entre diferents operadors, el licitador ha d’assegurar la conservació dels números de telèfon actuals d l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències.

3.1.4 Terminals mòbils

Es objecte del contracte la dotació de les 75 targetes SIMM necessàries, els terminals, mòdems UMTS, i altres dispositius (mans lliures, recanvis, bateries, i altres complements) necessaris per front a les necessitats d l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències.

El licitador ha d’oferir diferents tipus de terminals, concretament de dues gammes segons els percentatges següents:

Gamma mitja (50%): Terminals destinats a càrrecs tècnics que per raons professionals requereixen alta mobilitat. Tendran les següents característiques: processador dual core 1,2Ghz, 512Mb de Ram i pantalla de 4” i tots disposaran de connexió a Internet.

Convencional (50%): Terminal destinat exclusivament al servei bàsic de telefonia. Tots disposaran de connectivitat bluetooth i sempre compatibles amb GPRS, UMTS.

A l’oferta s’ha d’incloure una descripció detallada de les característiques dels terminals oferts i un preu màxim per a cada gamma.

Per altra banda, s’ha de proposar un sistema àgil de provisió d’accessoris diversos (fundes, carregadors, etc.).

L’Ajuntament de Santa Margalida i dependències ha de disposar a les seves instal·lacions d’un estoc mínim de cada tipus de terminal, aproximadament un 10% dels terminals, amb l’objectiu de que el temps d’entrega a l’usuari sigui mínim.

Per altra banda, a l’oferta s’ha d’incloure un servei postvenda que permeti gestionar de manera àgil i flexible qualsevol incidència, ja siguin avaries, pèrdues, etc. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses de transport tant per la recollida com per al lliurament dels terminals a les instal·lacions de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències, aquest servei de avaries no es comptabilitza com a renovació del terminal. En l’oferta s’indicarà quin serà el termini màxim per fer les reparacions, en cas d’incompliment es penalitzarà com una incidència individual i per a cada dia de retard s’aplicarà la penalització corresponent.

Els terminals seran d’ús lliure i utilitzables amb targetes SIMM d’altres operadors.

3.1.5 Serveis mòbils de suport a la administració electrònica

Els nous serveis de telefonia mòbil permeten acostar l’administració als ciutadans, tant des del punt de vista de l’accés als serveis i tramitacions, com de l’accés a la informació que genera (agenda culturals, informació turística, etc.).

(12)

Actualment l’Ajuntament de Santa Margalida ha iniciat un procés de modernització la Institució per fer-la més eficient i propera als ciutadans, i convertir l’Ajuntament de Santa Margalida en una administració electrònica i participativa.

Així, es pretén dotar a l’Ajuntament de Santa Margalida d’un conjunt eines tecnològiques i serveis que conjuntament amb la modernització dels processos interns han de permetre apropar l’administració als ciutadans i facilitar-ne les seves gestions. Es objecte d’aquest contracte disposar d’un passarel·la d’enviament de SMS i MMS per l’enviament de missatges als treballadors i als ciutadans.

3.2 Manteniment i gestió de la xarxa 3.2.1 Manteniment d’enllaços i terminals

En aquest servei s’inclou el manteniment hardware i software de qualsevol equipament necessari per a la connexió amb la xarxa pública de telefonia mòbil, així com la substitució de terminals quan aquests, per qualsevol raó, esdevenguin inutilitzables. Això inclou:

1. Manteniment de l’enllaç o enllaços amb la xarxa pública de telefonia mòbil, ubicats a qualsevol dependència de l’Ajuntament de Santa Margalida.

2. Despeses de desplaçament per a qualsevol actuació. 3. Materials i components necessaris pera a les reparacions.

4. Terminals nous requerits per creixement, renovació, substitució per trencament o per avaria del parc mòbil. 5. Altres despeses generades en les actuacions.

S’ha de proporcionar un sistema de comunicació d’avaries o reclamacions, principalment per mitjà telefònic però que també pot fer-se per correu electrònic o via web, l’horari del qual ha de ser permanent i que els temps de resposta s’ajustin als paràmetres definits a l’apartat de Qualitat de servei.

3.2.2 Gestió de la xarxa i Qualitat de servei

El Servei de Telefonia Mòbil s’ha d’oferir amb molt alta disponibilitat, amb un servei garantit de 24 hores els 7 dies de la setmana.

El servei ha de proporcionar cobertura al municipi i una cobertura d’alta qualitat a tot l’estat.

El sistema ha d’assegurar nivells òptims de qualitat de servei, amb les prestacions més altes existents en el mercat, d’acord amb els estàndards vigents acceptats pels organismes internacionals.

Si és el cas, el proveïdor haurà de fer front a les penalitzacions econòmiques previstes per incompliment dels compromisos de qualitat de servei concertats amb l’Ajuntament de Santa Margalida.

El licitador es farà càrrec de totes les tasques i procediments necessaris per a la reparació i/o substitució de qualsevol component, circuit o equipament electrònic inclòs en la descripció de la xarxa. A nivell general, l’Ajuntament de Santa Margalida estableix els 4 següents nivells d’incidència que hauran de complint els següents temps de resposta (SLA’s)

- Molt greu: Pèrdua de servei provocada per un element comú que afecti a la xarxa de telefonia mòbil o equips

d’interconnexió (primari): 2 hores.

- Greu: Pèrdua de servei massiva, que afectar a més del 70 % dels usuaris mòbils: 4 hores. - Normal: Les que afectin a menys del 70% dels usuaris mòbils: 8 hores.

- Individual: Incidència que afecti a un línia o qualsevol incidència a nivell baix (o retard en més en les

reparacions o entrega de terminals): El següent dia hàbil.

Per satisfer aquest requeriment, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’elements de substitució suficients en funció de l’electrònica actualment instal·lada i dels temps de resposta exigits per a cada element.

3.2.3 Administració de la xarxa

L’objectiu d’aquest servei és generar i mantenir la informació suficient per permetre qualsevol operació, modificació o expansió en el Servei de Telefonia Mòbil.

(13)

El licitador haurà de realitzar, apart dels informes que s'enumeren a continuació, tots aquells que consideri oportuns d’acord amb les característiques del Servei de Telefonia Mòbil requerit. Així mateix, haurà de mantenir tots aquests informes actualitzats en tot moment, però els haurà de classificar i guardar-ne els històrics per tal que puguin ser consultats, preferentment en línia, en qualsevol moment.

3.2.4 Informació de Xarxa

1. Informació sobre la numeració per a tots els terminals contractats i connectats a la Xarxa Corporativa de l’Ajuntament de Santa Margalida, amb el corresponent perfil associat.

2. Informes sobre l’ús de cada perfil de configuració i dels canvis efectuats en les configuracions de cada terminal en particular.

3. Consum acumulat i per terminals individuals, d’acord amb les especificacions requerides a l’apartat de facturació 4. Estadístiques periòdiques del trànsit, també d’acord amb el que s’especifica a l’apartat de facturació.

5. Informes individuals de les incidències, especificant les característiques del problema i el procediment seguit per a la seva resolució.

6. Informes periòdics sobre la qualitat del servei, els quals seran la base per a concloure la correctesa de la qualitat del servei total oferit.

3.2.5 Històrics o informes d’evolució

1. Històric d'errors. Recopilació dels informes de les incidències i errors, juntament amb els procediments seguits per a la seva resolució.

2. Històric de rendiment. Recopilació dels informes periòdics de trànsit i qualitat del servei, que permetrà detectar situacions anòmales, funcionaments inadequats, etc.

3. Històric detallat de cridades. El detall assolit en aquests històrics ha de ser a nivell de terminal individual

Aquesta informació està on-line i s’haurà de poder descarregar per cada compte de facturació per realitzar anàlisi de consum i evolució del servei.

La facturació en Internet ha de permetre poder realitzar anàlisis detallats (per mòbils, per tràfics, franges ...), establir patrons d’anàlisi i poder exportar les dades en Excel o equivalent.

3.3 Suport i atenció al client per part de l’operador

L’Ajuntament de Santa Margalida i dependències considera fonamentals el suport i l'atenció al client que el licitador proporciona.

L’operador posarà a disposició de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències responsables tècnics que el representin. Es considera important la disponibilitat d’un tècnic/assessor a les instal·lacions de l’Ajuntament de Santa Margalida que realitzi aquestes tasques de forma extraordinària (canvis massius de terminals etc.). Aquesta possibilitat podria ser de forma puntual i realitzar una gestió completa de totes les accions relacionades amb la gestió i administració de terminals i servei d’atenció als usuaris. Aquests tècnics seran els interlocutors entre els usuaris i l'operador i tindran la capacitat suficient per exercir, entre d'altres, les següents funcions:

1.

Resoldre problemes menors o avaries bàsiques.

2.

Donar informació bàsica sobre assumptes relacionats amb el servei de telefonia mòbil.

3.

Encaminar els mecanismes administratius necessaris en tots aquells temes que ho requereixin (per exemple altes, canvi de configuracions, etc.).

4.

Comunicar al licitador tots aquells assumptes sobre els que aquesta empresa hagi d'intervenir directament, tal com ja s'ha definit anteriorment (problemes, avaries, modificacions a realitzar, etc.).

El licitador enregistrarà cada consulta, per mitjà d’un informe d'incidència, amb totes les dades i procediments utilitzats fins a la seva resolució. Aquesta informació servirà de base per altres consultes, però també perquè l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències pugui saber, en tot moment, l’estat en què es troba cada consulta, la seva natura, la qualitat del servei que el licitador està oferint davant aquestes peticions, etc.

(14)

4.Instal·lació, gestió i planificació 4.1 Direcció del contracte de servei

La direcció dels contractes que es facin en base al present PPT correspon a l’Ajuntament de Santa Margalida.De manera general, la direcció i gestió del contracte es resumeix en els següents punts:

1. l’Ajuntament de Santa Margalida té la facultat d’establir les directrius oportunes per a aconseguir els objectius, i proposar les modificacions pertinents en la continuació o la suspensió del servei.

2. L’adjudicatari és el responsable de la qualitat tècnica del servei, així com de les conseqüències que les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte impliquin tant l’Ajuntament de Santa Margalida com per a tercers.

3. L’adjudicatari nomenarà un director de Contracte de Servei, prèvia aprovació de l’Ajuntament de Santa Margalida, que serà el responsable davant aquesta Institució de la correcta marxa de la migració, del manteniment de la configuració i del bon servei de l'operador. Per substituir aquest titular, l’adjudicatari requerirà la conformitat prèvia d l’Ajuntament de Santa Margalida.

4. Es faran reunions de seguiment amb la periodicitat que l’Ajuntament de Santa Margalida determini en cada moment. En aquestes reunions hi intervindrà el responsable del contracte designat per l'adjudicatari i el director de contracte designat per l’Ajuntament de Santa Margalida. L’objectiu de les reunions periòdiques és revisar el grau de compliment dels objectius, les especificacions funcionals i la validació de la programació de les activitats realitzades.

5. Periòdicament es farà un seguiment dels consums i, si n’hi hagués, dels canvis de les infraestructures, establint un sistema d'informació cap a les autoritats d l’Ajuntament de Santa Margalida.

4.2 Pla de transició de serveis

Si es el cas, el licitador ha d'especificar un pla de transició en què es detalli la migració dels serveis des de la situació actual fins la situació d'explotació i operació del servei per part del licitador adjudicatari. En cap cas, aquest temps no ha de superar un mes a partir del dia de la signatura del contracte.

El pla ha d’incloure, de manera detallada, totes les fases de què consta, incloses les interaccions amb l'actual operador, i, especialment, el calendari de transició. Així mateix, ha d'incloure l'objectiu i l’abast de les proves de funcionament que es faran durant el pla de transició i les proves finals d'explotació

El pla ha de garantir la migració amb el mínim perjudici per a l'usuari, tant en temps com en disponibilitat de servei, la qual cosa implica que, sempre que sigui possible, els treballs que suposin una interrupció de servei s’han de fer en les hores de menor incidència o activitat. De la mateixa manera, s'han d'indicar les accions que l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències ha de dur a terme, amb el temps suficient com per poder prendre les mesures oportunes per garantir el treball diari en les millors condicions possibles.

Aquest pla d’actuació que inclourà:

- Canvi del terminals (els terminals actuals són d’ús exclusiu per l’operador actual).

- Pel traspàs de les agendes telefòniques emmagatzemades al terminals i a les targetes.

- Altres tasques administratives relacionades amb el traspàs de la numeració telefònica.

Totes aquestes aniran a càrrec de l’adjudicatari que destinarà personal específic a les instal·lacions de l’Ajuntament de Santa Margalida i dependències per fer-ho.

5. Aspectes generals i condicions econòmiques 5.1 Àmbit del contracte

Tal com s’ha descrit l’objectiu del contracte és satisfer les necessitats d’aquesta Institució i les seves dependències en matèria de telecomunicacions durant el període de vigència del contracte.

(15)

5.2 Duració del contracte

L’inici efectiu de la vigència del contracte serà dia 1 de març de 2015 o l’establerta amb la formalització del contracte si aquesta fos posterior. La La duració del contracte serà de dos anys prorrogable de mutu acord per dos anys més d’any en any.

5.3 Import màxim del contracte

El pressupost màxim de licitació previst és de 97.000 € pels dos anys mes el 21% d’IVA

Els preus s’han d’indicar en euros, sempre especificant els preus unitaris de tots els elements inclosos dins l’oferta. Aquests preus no seran susceptibles de modificació, qualsevol que en sigui la causa, exceptuant els casos previstos en aquest plec. Es consideraran inclosos tots els imposts, els costs de transport i instal·lació dels equips en el lloc indicat per l’Ajuntament de Santa Margalida i també la formació adient per a la seva explotació. En el cas que s’efectuïn descomptes, han d’aparèixer a l’oferta.

Qualsevol penalització de lloguers, rènting..etc per canvi d’operador o altres motius que esdevingui per la baixà o modificació dels serveis actuals aniran a càrrec de l’empresa a la que s’adjudiqui del contracte

Aquesta quantitat es finançarà a càrrec a les partides del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Santa Margalida

5.4 Facturació

L’adjudicatari emetrà una factura mensual que correspondrà a una dotzena part de l’import total d’adjudicació anual.

En el cas del consum telefònics, una alternativa possible que el licitador pot proposar per oferir aquesta informació és mitjançant sistemes d’informació personalitzats, amb accés restringit per diferents usuaris de la Institució, preferentment amb accés via web. En qualsevol dels casos la informació subministrada ja aplicarà les tarifes proposades i els descomptes proposats.

5.5 Ampliació de recursos dins del període d'execució del contracte

Actualment l’Ajuntament de Santa Margalida considera que la seva xarxa, està consolidada i té un funcionament estable. D’aquest forma, es consideren dos supòsits:

1) Ampliacions ordinàries(incloses): Petits ampliacions de consum, ampliació de serveis puntuals, dintre de la dinàmica ordinària del contracte. Es considera que ampliacions que no superin el 10% corresponen a l’anualitat, per tant estan incloses en el contracte.

2) Ampliacions extraordinàries: Es preveu que poden existir variacions en la capacitat de comunicacions a subministrar, increments notables del consums telefònics, ja sigui pel propi creixement vegetatiu, pel desenvolupament de nous projectes i, sobretot, per l’assumpció de noves competències. Es considera que ampliacions que no superin el 10 % corresponent a l’anualitat, per tant estan incloses en el contracte. Així, des del punt de vista tècnic, a l’oferta, el licitador ha d'especificar el temps mitjà de resposta garantit davant peticions d'augment de la demanda, i les mesures a prendre en aquests supòsits.

Pel que fa a la part econòmica i administrativa d'aquestes ampliacions, es considera fer una revisió anual d’aquests ampliacions, per als dos lots s’aplicaran els següents criteris:

A. Les ampliacions ordinàries estan incloses dintre del concurs (Els volums inicials es calculen a partir les propostes realitzades per a cada licitador anualment). Els càlculs de volum consumit i serveis realitzats es faran sempre a partir de:

- Ampliació de nombre de punts de la xarxa, circuits contractats.

- Les cridades fetes, considerant els segons parlats, la franja horària i el tipus de cridada, si és el cas.

- Com a màxim, les tarifes especificades a l’oferta.

- Els descomptes aplicables, si és el cas.

B. Les ampliacions extraordinàries En la revisió anual de la quota fixada inicialment, d’acord amb els criteris del punt anterior, si l’increment del volum de servei supera el 10% esmentat, només el percentatge que superi aquest llindar s’inclourà a la factura addicional (a imputar a cada organisme) que s’emetrà durant el primer trimestre de l’any següent al que es revisa.

(16)

C. En cas que l’Ajuntament de Santa Margalida i/o les dependències minvessin les seves necessitats de comunicacions respecte del volum especificat en aquest PPT, l'operador adjudicatari estarà obligat a fer una factura d’abonament per l’import que s’hagués pagat en excés, o en el seu cas, una ampliació dels serveis (si així ho considera oportú l’Ajuntament de Santa Margalida i/o dependències).

5.6 Seguretat i confidencialitat

El licitador proporcionarà una memòria descriptiva de les mesures de seguretat que adoptarà per assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades i de la documentació facilitada.

En l’oferta s’inclourà una descripció per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de la instal·lació i configuració dels components i la instal·lació d l’Ajuntament de Santa Margalida.

Per altra banda, els operadors estan obligats a complir el compromís de confidencialitat sobre la documentació dels annexos entregats per aquest concurs.

5.7 Penalitzacions

Paral·lelament a la resta de penalitzacions que preveu la LCAP, així com les corresponents al Plec de Clàusules Administratives, el contracte inclou les següents penalitzacions específiques.

5.7.1 Penalitzacions en la transició del serveis

L’adjudicatari que no aconsegueixi cobrir el 100% del servei contractat al finalitzar el període de transició, és a dir, com a màxim, dos mesos després signar el contracte, estarà obligat a compensar a l’Ajuntament de Santa Margalida amb la mateixa quantitat que hagi hagut de pagar a altre(s) operador(s) per a cobrir temporalment els serveis que l’adjudicatari no ha prestat.

5.7.2 Penalitzacions aplicables a l’Apartat I

Les penalitzacions específiques per si no es compleixen els nivells de qualitat de servei descrits en els punts 2.10.5 de l’adjudicatari d’aquest lot que no aconsegueixi cobrir el 100% del serveis contractats, per causa injustificada, es produeixin retards o mal funcionaments en els serveis, són els següents:

Molt greu: 3.000 euros per a cada hora posterior a les 2 hores Greu: 2.000 euros per a cada hora posterior a les 4 hores. Normal: 500 euros per a cada hora posterior a les 8 hores. Individual: 100 euros per a cada dia posterior a nivell descrits.

Les penalitzacions seran descomptades de les facturació del mes següent.

5.7.3 Penalitzacions aplicables a l’Apartat II

Les penalitzacions específiques per si no es compleixen els nivells de qualitat de servei descrits en els punts 3.2.2 de l’adjudicatari d’aquest lot que no aconsegueixi cobrir el 100% del serveis contractats, per causa injustificada, es produeixin retards o mal funcionaments en els serveis, són els següents:

Molt greu: 2.000 euros per a cada hora posterior a les 2 hores Greu: 1.000 euros per a cada hora posterior a les 4 hores. Normal: 300 euros per a cada hora posterior a les 8 hores. Individual: 100 euros per a cada dia posterior a nivell descrits

Les penalitzacions seran descomptades de les facturació del mes següent.

Santa Margalida, 23 de març de 2015 El Batle

(17)

Annex1:Estat actual i necessitats (Telefonia/dades)

OFICINA TURISME Can Picafort / Plaça Cervantes

Telèfon Serveis Necessitats

971850758 ADSL 6MB + Telèfon Nova línia per Fax

Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

L’oficina de turisme compte en aquest moment de connexió Internet i telèfon damunt la mateixa línia i no disposa de fax. OFICINES MUNICIPALS I POLICIA Can Picafort / Plaça Enginyer Gabriel Roca

Telèfon Serveis Necessitats

971850310 2 ACC.BASICO ENL/CENT.RDSI Y TR1 RDSI multi numeració 971851413 / 971851128 Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

Centraleta única per oficines CP i policia

971851836 ADSL 6Mb (512 Kb pujada) + VPN_NETLAN + Fax Oficina CP ADSL 10Mb i VPN amb 5Mb baixada/ 1Mb pujada assegurats

971853077 Fax Policia Opció desviament del numero de la policia a un telèfon mòbil

971851909 Línia associada a centraleta virtual Vodafone de la Policia Local

Centraleta Vodafone per cridades a mòbils des de fixa Oficines CP

647781089

647781092

Les oficines municipals de Can Picafort compte en aquest moment d’una centraleta ELITE 8 de telefònica amb 2 RDSI i (4 Canals de veu ) amb un numero de capçalera que es el 971850310 i dos números associats de multi numeració RDSI (971851413 / 971851128) .

El número 971851836 dona servei d’Internet, a més de donar el servei de VPN i Fax a l’oficina de Can Picafort. El número 971853077 dona el servei de Fax a la POLICIA LOCAL.

El número 971851009 es una línea fixa que està associada a la centraleta virtual de Vodafone per la Policia Local.

Els mòbils 647781089 i 64781092 de Vodafone son els números de sortida per les cridades des d’un telèfon de les oficines de CP fix a qualsevol mòbil.

Les necessitats passarien per tenir una única centraleta per tot l’edifici amb l’opció de poder desviar quan es vulgui el número associat a la policia a qualsevol extensió fixe o mòbil.

(18)

Telèfon Serveis Necessitats

971853004 LÍNEA ADSL ADSL 6 MB + Telèfon + Fax Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

971851021 Línea Emergència Ascensor

El Centre Cívic de Can Picafort en aquest moment te connexió Internet, telèfon i Fax damunt la mateixa línea 971853004 El número 971 851021 es la línea d’emergència de l’ascensor

BIBLIOTECA CAN PICAFORT / C/Josep Maria Llompart 15

Telèfon Serveis Necessitats

971850130 Fax Centraleta per 7 llocs de feina amb 7 extensions corporatives Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament

gratuïtes

971851734 ADSL 6Mb + Telèfon ADSL 10 Mb + IP Fixa

971851852 Línea Emergència Ascensor

La biblioteca de Can Picafort disposa de connexió Internet i línea de telèfon damunt el número 971 851734 i a més disposa de número de fax 971850130 apart, ja que tramita el sellat de l’atur.

El número 971 851852 es la línea d’emergència de l’ascensor

CLAVEGUERAM Can Picafort / Marina

Telèfon Serveis Necessitats

971852012 Bombes del Clavegueram

Aquesta línea ens avisa de les possibles anomalies amb les bombes

ESCOLA VELLA Santa Margalida / Plaça Abeurador 4

Telèfon Serveis Necessitats

971856300 Centraleta veu IP Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

20 terminals (extensions) Telefonades a mòbil mitjançant targeta GSM

(19)

MULTINUMERACIÓ Biblioteca 971 52 38 95 / Jutjat 971 52 30 01

971856301 ADSL 6Mb Biblioteca + fax Biblioteca ADSL 10Mb + IP Fixa

971856320 Línea Emergència Ascensor

971856344 Fax Jutjats

A l'escola vella es disposa d' una centraleta amb veu IP NETCOM OXO on tenim associades 20 extensions amb terminals de veu IP (1 terminal de gama alta + 19 de gama baixa), a mes disposem de 4 RDSI (8 canals) i el numero de capçalera 971856300 du associats amb multi numeració els números de Biblioteca 971 52 38 95 / Jutjat 971 52 30 01 que ens permeten poder telefonar directament a aquests serveis sense passar per centraleta.

Disposem per donar servei d’Internet a la Biblioteca d'una Adsl amb el número 971856301 que al mateix temps ens dona el servei de fax de la Biblioteca. El número 971 856344 dona el servei de fax als Jutjats i el 971856320 es la línea d'emergència de l'ascensor.

Cal esmentar que tenim unit amb fibra òptica aquest centre amb la seu central de l'Ajuntament situat al carrer Pouas 23 i que actualment dona servei de LAN entre els dos edificis, però que podríem utilitzar aquesta centraleta de veu IP per donar aquest servei ambdós edificis i permetria funcionar les dues seus com una sola a nivell de veu.

POLICIA LOCAL Santa Margalida / C/ Constitució 2

Telèfon Serveis Necessitats

971856359 Fax Policia Local Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

971856366 ADSL 6Mb + Telèfon VPN o connexió Fibra òptica (centraleta comú + Dades)

La Policia Local de Santa Margalida disposa de connexió Internet i línea de telèfon damunt el número 971 856366 i a més disposa del número de fax 971856359.

ESCORXADOR Santa Margalida / Miquel Ordínes

Telèfon Serveis Necessitats

971523587 Telèfon Escorxador

CENTRE DE DIA Santa Margalida / C/Ponent 10

Telèfon Serveis Necessitats

971523398 ADSL 6Mb + VPN_Netlan + Fax centre de dia Passar la centraleta actual amb l’operador comú

(20)

871852200 Centaleta ONO Fibra òptica (centraleta comú + Dades) ? El número 971522398 dona servei d’Internet, a més de donar el servei de VPN i Fax al centre de dia

Tenim una centraleta NEXSPAN S amb 4 extensions (1 terminal gama alta M740E i 3 terminals gama baixa M730) a més disposem de dues RDSI (4 canals) d'ONO amb el numero 871852200

Es una opció contemplar com a millora i estalvi fer un pressupost per fer arribar fibra des de l’Ajuntament fins el centre de dia.

AJUNTAMENT Santa Margalida / Passatge Pouas 23

Telèfon Serveis Necessitats

971523340 ADSL PREMIUM (512Kb Pujada) Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

DIRECCION ESTÀTICA PREMIUM DE PAGO 80.36.218.104 Emprar només 1 centraleta (Escola vella + Casa de la vila + ...)

971856102 ADSL PREMIUM + VPN Node Central ADSL 10Mb Assegurats

971859351 Línea Emergència Ascensor

971523777 Línea ONO per Fax

971856108

Centraleta ONO Multi numeració

971851004**871850006**871850026**871850034**971523629** 971523030**971523050**971523108**971523033**971856116** 971856117**971856099**971523553*

64781103

64781104 Centraleta Vodafone per cridades a mòbils des de Ajuntament

971856321 VPN TICMALLORCA connexió xarxa SARA

L'Ajuntament disposa de dues ADSL Premium que garanteix una velocitat de baixada assegurada de 6Mb, una de les quals es per donar serveis a internet amb una adreça ip estàtica 971523340 i l'altre és el node central de les VPN's 871856102.

També disposa d’una VPN amb TicMallorca per accessos a serveis de xarxa SARA damunt la línea 971856321 Per altra banda tenim el 971859351 que és el numero d'emergència de l'ascensor.

Tenim una centraleta 6501-L amb 16 extensions analògiques + 16 extensions digitals (1 terminal gama alta operadora M760 i 13 terminals gama baixa M700) a més disposem d'un primari (23 canals B + 1D) + una RDSI addicional d'ONO amb el numero de capçalera 971856108 i multi numeració dels següents números

971851004** 971851017** 971523030** 971523050** 971523108** 971523033** 971856116** 971856117** 971856099** 971523553.

(21)

Telèfon Serveis Necessitats

971856259 Línea Emergència Ascensor escoleta 0 a 3

CENTRE SALUT Santa Margalida / Vila

Telèfon Serveis Necessitats

971859231 Línea emergència ascensor

ESCOLA DE MUSICA Santa Margalida

Telèfon Serveis Necessitats

971523008 Telèfon + ADSL 6Mb

OFICINES MUNICIPALS Son Serra de Marina /C/ Llarg 1

Telèfon Serveis Necessitats

971854230 ADSL 6Mb (Biblioteca + Oficines Municipals) + Telèfon + Fax

Telefonades a qualsevol seu de l’Ajuntament i mòbil Ajuntament gratuïtes

Línea Telefònica addicional per Biblioteca

Disposam d’una línea que dona servei a d’Internet, telèfon i fax a la biblioteca i a les oficines de Son Serra

CENTRE MULTIFUNCIONAL Son Serra de Marina /Ancora

Telèfon Serveis Necessitats

971854865 Línea emergència ascensor

971854373 ADSL 6Mb + Telèfon

(22)
(23)

Annex 3:Llistat Telèfon Mòbils 610748564 605989314 699362358 658881421 657834903 658881419 678406682 671640040 678453115 678453436 678454323 678455756 678455767 678456156 678458738 678442102 607020550 600121283 600469562 647300207 647445795 673656762 673656761 647781108 647740531 667597030 677420838 673655862 673655861 673398517 661661322 660472650 658881420 657834901 629627682 687789333 658881417 637418012 637420063 672620006 663736059 672620022 672620044 672620052 672620059 673656181 673656188 673656186 658813408 619051136 657918163 670999029 671040024 672616128 672616250 678678179 657918165 663196720 647781089 647781092 647781103 647781104

Figure

Actualización...

Referencias