PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

Texto completo

(1)

   

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE 

VIGILÀNCIA I SEGURETAT

    I.‐  Objecte de les presents condicions   

Aquestes  condicions  tenen  per  objecte,  definir  les  prescripcions  tècniques  que  hauran  de  portar‐se terme en la contractació i prestació del servei de vigilància de seguretat del Consorci  Mercat  de  les  Flors  /  Centre  de  les  Arts  de  Moviment  situat  al  carrer  Lleida,  59  (Plaça  Margarida  Xirgu,  s/n),  des  del  dia  1  setembre  de  2013  fins  a  31  d’agost  de  2014,  amb  possibilitat de pròrroga per un any més, és a dir, fins a 31 d’agost de 2015 amb la finalitat de  realitzar aquest servei amb la major eficàcia i eficiència, garantint la seguretat de les persones,  instal∙lacions i activitats que es desenvolupin a les dependències del teatre.      II.‐  Condicions per a la prestació del servei.    Organització operativa del servei     1. Tots els serveis descrits fan referència a Vigilants de Seguretat sense arma.    2. Tot el personal que presti el seu servei en el MERCAT DE LES FLORS, dependrà a tots els  efectes  única  i  exclusivament  de  l’empresa  adjudicatària.  En  conseqüència,  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  laboral,  de  Seguretat  Social  i  de  Seguretat  i  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  referides  al  personal  propi  al  seu  càrrec. 

 

3. A  l’Annex  1  del  present  plec  de  clàusules  tècniques  s’adjunta  el  quadrant  model  dels  serveis de tot el període de vigència del contracte. Correspondrà a l’Empresa adjudicatària  l’ajust del quadrant de servei amb tot el personal que estigui treballant en la vigilància de  les  dependències  del  Mercat  de  les  Flors.  Aquest  quadrant  es  lliurarà  i  coordinarà  amb  mensualment a el interlocutor nomenat a tal efecte pel Mercat de les Flors. El Mercat es  reserva el dret a ajustar el serveis d’acord amb l’activitat del Centre. 

 

4. L’empresa adjudicatària comptarà amb un centre de control o comandament propi, amb el  qual el servei de vigilància es podrà posar en contacte a qualsevol hora del dia o de la nit  per  tal  de  resoldre  incidències  pròpies  del  servei.  Aquest  centre  de  control  haurà  de  comptar com a mínim amb un departament operatiu i un altre de control i supervisió de  serveis. 

 

5. Tot  el  personal  que  presti  el  seu  servei  en  el  MERCAT  DE  LES  FLORS  quan  estiguin  de  servei, hauran de complir la normativa interna d’actuació del MERCAT DE LES FLORS.   

(2)

6. L’empresa  adjudicatària  està  obligada  a  subrogar‐se  en  els  contractes  dels  treballadors  adscrits al contracte del servei de vigilància del MERCAT DE LES FLORS actual. Tanmateix,  es compromet a cobrir tots els llocs de treball sol∙licitats pel MERCAT DE LES FLORS en el  supòsit que l’empresa que actualment presta el servei de vigilància en el MERCAT DE LES  FLORS  exerceixi  la  facultat  que  li  reconeix  l’article  14,  C.1,  4,  del  conveni  col∙lectiu  del  sector en vigor de quedar‐se amb els treballadors afectats per la subrogació.    7. L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari per cobrir  les tasques objecte d’aquesta adjudicació amb personal habilitat, durant el temps que duri  la contractació.    8. L’empresa adjudicatària proveirà personal estable assignat exclusivament al Centre per tal  de  garantir  el  correcte  coneixement  de  les  instal∙lacions  i  dinàmica  interna,  segons  els  criteris següents: 

 

 Sempre que la totalitat d’hores diàries individuals del servei ho permeti, serà el mateix  durant  el  període  contractual.  Cal  exceptuar  els  casos  on  la  Direcció  del  Consorci  determini  el  màxim  d’hores  de  servei  a  realitzar  per  una  mateixa  persona,  segons  el  tipus de tasques a realitzar. 

 

 L’empresa adjudicatària preveurà un equip estable de personal en actiu i de reserva  per tal de garantir aquest requisit i l’esmentat als punts 3 i 4. 

 

9. L’empresa  disposarà  dels  efectius  suplents  degudament  formats  per  tal  de  substituir  als  que prestin el servei en cas de qualsevol absència. La presentació del substitut es realitzarà  sense cap demora.    

 

10. En  cas  que  l’adjudicatari  consideri  necessari  substituir  l’efectiu  destinat  al  servei,  ho  comunicarà per escrit al Mercat de les Flors, amb la suficient antelació. 

 

11. El Mercat de les Flors es reserva el dret d’ampliar, reduir i modificar els horaris, dispositiu i  numero  d’efectius  assignats  al  servei  sempre  dintre  dels  marges  legals  establerts  per  llei  que en qualsevol cas, no afectarà al preu / hora ofert per part de l’adjudicatari del servei.   

12. L’empresa adjudicatària es compromet a elaborar les operatives dels serveis referits en les  presents condicions, així com els derivats d’actes no previstos i/o de variacions del servei.  Aquestes  operatives  es  confeccionaran  d’acord  amb  els  responsables  del  Mercat  de  les  Flors  i  hauran  de  ser  conegudes  i  d’obligat  compliment  per  tot  el  personal  que  presti  el  servei. 

 

13. En  el  supòsit  que  es  produís  una  modificació  del  servei  segons  com  s’estableix  en  els  apartats 11 i 12 precedents, de manera que en algun moment s’establís un servei superior  a 1 persona, l’empresa adjudicatària haurà d’assignar una d’elles com a cap d’equip, que  en aquest cas serà l’interlocutor vàlid entre el responsable designat pel Mercat de les Flors  i la totalitat del personal assignat al servei.  

(3)

14. L’empresa haurà de garantir que tots els punts de prestació del servei estiguin coberts en  tot moment en el cas d’incidències ordinàries o extraordinàries (p.e. descansos, anades al  lavabo, etc) sense cap cost addicional.      Material   

15. L’empresa  adjudicatària  proveirà  a  disposició  del  Centre  i  mentre  duri  l’adjudicació  del  servei, de 10 punts de control de rondes autònoms, que l’empresa instal∙larà i mantindrà  en  perfecte  estat  de  funcionament.  Una  vegada  finalitzada  la  contractació,  l’empresa  retirarà tot el material i repararà els possibles danys efecte d’aquesta instal∙lació. 

 

16. L’empresa  adjudicatària  facilitarà  al  personal  destinat  al  servei  llanternes  per  tal  de  garantir  el  correcte  desenvolupament  de  les  seves  tasques,  així  com  els  mitjans  auxiliars  d’utilització que l’operativa del servei requereixi per la seva execució. 

 

Funcions   

17. L’acció  protectora  dels  vigilants  de  seguretat  tindrà  caràcter  eminentment  preventiu  i  s’exercirà per mitjà de:     La vigilància de caràcter general sobre els locals i els béns.   Suport al Cap de Sala en el manteniment de l’ordre durant les activitats programades.   El control d’accessos als edificis, instal∙lacions i dependències.   Les rondes fetes per dependències internes dels edificis.   La inspecció periòdica d’instal∙lacions i dependències.   La protecció de les persones i la propietat.   La previsió d’evitar la comissió de fets delictius o infraccions.   La manipulació dels mitjans de seguretat de que disposi el centre.    L’àmbit d’actuació dels serveis de vigilància, serà el comprès per les edificacions, l’interior  d’elles,  les  parts  exteriors  afectades  a  les  mateixes  i  les  instal∙lacions  del  subsòl.  Es  realitzaran tal com consta a l’apartat “Objecte de les presents condicions”. 

 

Igualment, tot el personal que presti el seu servei en el MERCAT DE LES FLORS participarà  en  els  diferents  plans  d’actuació  dissenyats  en  funció  de  les  diferents  situacions  que  es  produeixin.    18. El servei de vigilància a prestar comprendrà:     El control d’accessos als immobles, tant de persones com de vehicles, per a descàrrega  de material.   

 Suport  al  Cap  de  Sala  i  l’equip  d’acomodadors  i  en  general  a  els  esdeveniments  per  garantir el correcte funcionament dels espectacles i altres activitats que es programin  en la seva jornada de servei, en termes de seguretat i control. 

(4)

 

 Servei de rondes interiors nocturnes i diürnes. En aquestes, el personal marcarà en els  dispositius instal∙lats o a instal∙lar, en el seu cas, en les diferents zones dels immobles.   

 Inspecció  de  l’estat  aparent  de  tot  tipus  d’instal∙lacions  (serveis,  seguretat,  etc.).  Qualsevol  incidència  o  avaria  que  observin  haurà  de  ser  reflectida  en  els  informes  diaris que hauran de presentar a l’interlocutor del MERCAT DE LES FLORS (apartat 31),  incloent‐hi  qualsevol  aspecte  o  fet  que  afecti  o  pugui  afectar  a  la  seguretat  del  MERCAT DE LES FLORS.  

 

 Prestar  tota  la  col∙laboració  que  sigui  necessària  a  les  Forces  i  Cossos  de  Seguretat,  d’acord amb el que estableixen les disposicions vigents. 

 

 Custodia de claus i lliurement de les mateixes a les persones autoritzades.   

 Suport  administratiu  en  tasques  relacionades  amb  l’organització  de  la  seguretat  del  Consorci. 

   

Característiques del personal i formació   

19. Les  empreses  licitadores  hauran  de  presentar  un  programa  de  formació  i  reciclatge  del  personal que s’assigni a criteri de l’empresa adjudicatària per servei, que ha de consistir  com a mínim de:     Matèries a impartir.   Calendari.   Centre homologat on s’impartiran les matèries    La formació abans esmentada s’haurà de realitzar com a mínim cada dos anys i en el cas  que algun dels vigilants no la tingui actualment, la realitzarà de forma immediata.   

20. L’empresa  adjudicatària  acreditarà  documentalment  que  el  personal  que  s’assigni  al  servei, hagi realitzat els diferents cursos de formació establerts legalment.    21. S’exigirà que tot el personal que presti servei tingui coneixements acreditats  de Primers  Auxilis i hagi realitzat un curs pràctic d’Extinció d’Incendis, amb una antiguitat màxima de  dos anys, en la seva realització o reciclatge.   

22. El  personal  destinat  al  servei  haurà  de  tenir  un  tracte  correcte  amb  el  públic  i  amb  les  persones dependents del lloc on es realitza el servei. 

 

23. Les  persones  que  prestin  el  servei  hauran  de  vestir  en  tot  moment  i  amb  correcció  l’uniforme de l’empresa adjudicatària, a la vegada que s’abstindran de menjar i fer altres  activitats no ajustades al servei mentres aquest tingui lloc.  

(5)

24. El personal destinat al servei haurà de presentar un aspecte correcte d’higiene personal.   

25. El personal destinat al servei haurà d’entendre i parlar el català i el castellà.   

26. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  modificar  o  suprimir,  sempre  dins  dels  marges  legals  establerts, elements del vestuari del personal que presti servei, que el Mercat de les Flors  no consideri apropiats. 

 

27. El  Consorci  Mercat  de  les  Flors  es  reserva  el  dret  a  sol∙licitar  el  canvi  de  la  persona  destinada al servei, en cas de que aquesta no compleixi els criteris definits en les presents  condicions. Aquest tipus de substitució s’haurà de realitzar per part de l’adjudicatari amb  un temps màxim de dues hores. 

Coordinació i seguiment del servei   

28. L’empresa  adjudicatària  es  compromet  a  facilitar  un  numero  de  telèfon  de  contacte  a  disposició  del  Mercat  de  les  Flors  per  a  notificar  incidències  de  qualsevol  tipus,  amb  operativitat durant les 24 h. del dia.    29. L’empresa adjudicatària es compromet a supervisar la prestació del servei periòdicament  i/o en la temporalitat que determini el Mercat de les Flors.    30. L’empresa adjudicatària facilitarà 1 telèfon mòbil a disposició d’un dels assignats al servei  sempre dins de l’horari establert a Objecte de les presents condicions.   

31. L’empresa  adjudicatària  passarà  comunicat  de  les  incidències  en  cadascun  dels  diferents  torns del servei amb el full d’incidències facilitat per la pròpia empresa i/o en els impresos  que el Mercat de les Flors faciliti. Aquests informes hauran d’incloure forçosament:     Data i torn (matí, tarda o nit)   Nom del vigilant   Servei   Incidències    32. El personal destinat al servei haurà d’estar dotat, per part de l’empresa adjudicatària, del  suport  tècnic  necessari  per  tal  de  garantir  la  correcta  coordinació  i  funcionament  del  servei, segons els criteris següents: 

 

 L’assignació  d’un  walkie  per  cada  punt  de  prestació  del  servei  i,  un  walkie  pel  responsable  assignat pel Mercat de les Flors. 

 

 L’empresa adjudicatària facilitarà tanmateix els accessoris per tal de garantir la qualitat  de les comunicacions (orelleres, còfies, bateries, etc...) 

 

33. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  coordinar  les  seves  tasques  amb  la  resta  de  personal  que presti serveis al mateix centre, sempre seguint els criteris establerts pel Mercat de les  Flors. 

(6)

34. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  nomenar  un  interlocutor  per  a  fer  el  seguiment  del  contracte comunicant‐ho per escrit al Mercat de les Flors. D’altra banda el Mercat de les  Flors  nomenarà  un  interlocutor  propi  per  tal  de  garantir  la  coordinació  i  seguiment  dels  serveis amb l’empresa. 

 

35. L’empresa adjudicatària presentarà al Mercat de les Flors la relació del personal destinat  al  servei,  adjuntant  fotocòpia  del  document  acreditatiu  oficial  del  Ministeri  de  l’Interior  per a la prestació de serveis de vigilància.  

 

36. L’empresa  adjudicatària  presentarà  al  Mercat  de  les  Flors,  el  currículum  professional  de  cada una de les persones  que prestin els seus serveis. 

   

III.‐  Servei Objecte de les presents condicions.   

Les tasques  objecte  d’aquesta contractació  corresponen bàsicament a les pròpies de Vigilant  de Seguretat sense arma. 

 

1  Vigilant  de  Seguretat  uniformat,  tant  per  el  primer  període  de  contracte,  com  per  la  pròrroga.    Funcions.    Sense perjudici de les directrius específiques que puguin impartir les respectives direccions del  Centre, les funcions genèriques i pròpies dels servei de vigilància i seguretat es duran a terme  segons  la  reglamentació  del  sector  i,  específicament  les  definides  a  l’Objecte  de  les  presents  condicions.      Períodes del contracte:    1er període, de l’1 de setembre de 2013 fins el 31 d’agost de 2014.  2on període, en cas de pròrroga, de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015    Horari previst:    De dilluns a dissabte  ... en horari de 20:00 h. a 06:00 h.  Diumenges  ... en horari de 18:00 h. a 06:00 h.     Durant el mes d’agost el servei es preveu de 24 h.    El Mercat és reserva el dret a modificar els horaris i reduir el servei si ho considera adient.     

(7)

   

IV.‐ Quadres orientatius de càlcul de l’import del concurs   

Diur  Noct.  F/D diu  F/D noct Totals 

Hores     1.893  4.772 678 1.068 8.411  Preu unitari (s/iva)  14,34  16,01 15,67 17,34 15,78  s/iva  a/iva  Import     27.146  76.400 10.624 18.519 132.689  160.553   Hores previstes    Horari habitual, excepte agost 

Any  Diur  Noct.  F/D diu  F/D noct

Hores  tot.  2013  193  772  102 204 1.271 2014  400  1.600  172 344 2.516 2014  200  800  88 176 1.264 2015  400  1.600  172 344 2.516 1.193  4.772  534 1.068 7.567 Extra agost fins a cobrir serveis 24h  2014  350  0  72 0 422 2015  350  0  72 0 422 700  0  144 0 844 hores  1.893  4.772  678 1.068 8.411   Imports previstos    Horari habitual per tot l’any  Prórroga 

Any  € s/iva  € a/iva  2013/14  2014/15  2013  20.263,04  24.518,28 24.518,28    2014  40.012,20  48.414,76 48.414,76    2014  20.106,80  24.329,23    24.329,23 2015  40.012,20  48.414,76    48.414,76 120.394,24  145.677,03       Extra agost fins a cobrir serveis 24h        2014  6.147,24  7.438,16 7.438,16    2015  6.147,24  7.438,16    7.438,16 12.294,48  14.876,32 80.371,20 80.182,15 Total  132.688,72  160.553,35  

(8)

    V.‐  Oferta econòmica i de servei.     Segons el dispositiu definit amb anterioritat a servei Objecte de les presents condicions.    Períodes del contracte:    1er període, de l’1 de setembre de 2013 fins el 31 d’agost de 2014.  2on període, en cas de pròrroga, de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015      Preu i hores previstes per la licitaci, referent a tot el període de durada del contracte.  Unitats contractades (hores):       8.411,00 hores s/iva  a/iva  Preu unitari mig:  15,78 19,09 Import màxim:  132.688,72 € 160.553,35 €     El preu del concurs s’estableix a preu unitari (preu hora) pel conjunt del servei, per tant la xifra  de referència a valorar serà la que defineixi el total de l’oferta. Malgrat això, es demana que es  faci també un detall econòmic que defineixi els següents conceptes:     Preu total (IVA inclòs, desglossat) de l’oferta.   Preu hora diürna laborable,    Preu hora nocturna laborable,    Preu hora diürna festiva,    Preu hora nocturna festiva.    Preu hora mig per tot el període, s’utilitzarà com element de valoració i referència.      (tots els preus amb l’IVA inclòs, desglossat)      Barcelona,  14 de juny de 2013        Antoni Tarrida  Cap de Producció       

(9)

Annex 1 – Criteris de valoració tècnics 

 

L’únic  criteri  vinculat  a  l’objecte  del  contracte  depenent  d’un  judici  de  valor  i  que  servirà  de  base per a l’adjudicació serà el següent:  

 

a) Criteri  1:  la  valoració  global  (viabilitat,  coherència,  grau  de  detall...)  del  projecte  operatiu per al desenvolupament de l’objecte del contracte.     a.1. Puntuació: fins a 45 punts.  a.2. Ponderació:    1.1 ‐  Per la planificació operativa dels efectius destinats al servei, fins a 10 punts. Aquesta  planificació ha de preveure:  Pel nombre de persones destinades al servei   Fins a 2,5 punts  Pels torns de treball i efectius diaris i horaris que aquests faran    Fins a 2,5 punts  Pels torns de treball i efectius destinats al servei els dies festius   Fins a 2,5 punts  Pel nombre d’efectius que es mantindran en reserva per tal de fer la  cobertura en períodes de vacances i/o baixes dels efectius destinats de  forma habitual al servei  Fins a 2,5 punts      1.2 – Per la descripció detallada i la freqüència de les tasques que han de realitzar cadascun  dels punts de servei que cal cobrir. Aquests punts de servei bàsicament consten de...           Per la descripció detallada de les tasques, (fins a 10 punts)  Per l’atenció telefònica i presencial als abonats i clients del Consorci   Fins a 2,5 punts   Pel control d’accessos a les instal∙lacions del Mercat tant del personal  propi de la casa com de visites  Fins a 2,5 punts  Pel control d’entrades i sortides de material i altres objectes de les ins‐ tal∙lacions del Mercat i prohibició quan calgui.    Fins a 2,5 punts   servei de centraleta telefònica, derivant trucades al personal de la casa, i a  la venda per internet en cas de sol∙licitud de compra d’entrades de les  diverses activitats del Mercat    Fins a 2,5 punts   1.3 ‐ Per la coordinació de serveis.  En aquest apartat cal explicar la sistemàtica i la metodologia  que proposa l’empresa per tal de detectar, intervenir i pal∙liar les diferents anomalies que  es produeixin al servei, en relació a (fins a 10 punts)          Per la coordinació de serveis, (fins a 10 punts)    Pel mètode de detecció de les baixes del personal actiu i l’organització de  les cobertures oportunes.  Fins a 2 punts  Pel mecanisme que utilitzarà per tal de garantir que tots els serveis es  troben en actiu.  Fins a 2 punts 

(10)

Per la formació i la selecció del personal en actiu i de reserva.  Fins a 2 punts  Per les inspeccions del servei (periodicitat, torns…)  Fins a 2 punts  Per la capacitat operativa per fer ampliacions del servei a petició del  consorci.  Fins a 2 punts  1.4 ‐ Pel sistema de control del pressupost.  Es valorarà la mecànica de control administratiu que  l’empresa proposi per tal que en tot moment es pugui saber quina és la part de serveis  prestada, el consum del import consumit i una previsió del cost del servei a tenir en compte  fins a la seva finalització)          Sistema de Control de Pressupost (fins a 2,50 punts)  Mecànica de control administratiu serveis prestats.      Mecànica de control part de contracte consumit.      Sistema de previsió del cost del servei fins a final d'exercici / contracte.               1.5 ‐ Per la descripció del programa de formació Es valorarà el pla de formació i reciclatge  del personal destinat a aquest servei i el centre escollit per a la seva realització, d’acord  amb la qualitat de les matèries tant per als treballs de atenció telefònica a les persones  abonades i espectadores en general, així com la part corresponent a seguretat,  emergència i evacuació          Descripció del programa de formació (fins 2,5 punts)  Valoració pla de formació i reciclatge segons centre.        Valoració matèries de seguretat, emergència i evacuació.        Tècniques de control de pànic en masses.        1.6 ‐ Per altres millores complementàries presentades per a la prestació del servei, amb el  següent detall. Detallar les prestacions que s’ofereixen relatives a cada apartat.           (fins a 10 punts)  Millores al sistema comunicatiu de les urgències.  Fins a 2 punts  Disponibilitat i celeritat en la prestació del servei amb el personal adequat  en casos d’urgència.  Fins a 2 punts  Habilitats en idiomes  Fins a 2 punts  Altres propostes que faci el contractista que impliquin una millora real sense  incrementar el pressupost .  Fins a 4 punts   

 

 

 

 

(11)

 

 

Annex 2 – Criteris de valoració oferta econòmica 

 

 

Ponderació:  55% 

 

Fórmula: 

 

PL = PM x (IL-OL) / (IL-MO)

(IL) Import de licitació

(PM) Puntuació màxima (OL) Oferta del licitador

(MO) Millor Oferta

 

 

Valor desproporcionat:  10% respecte del promig de les ofertes. 

 

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :