Neuregulin reduces glycaemia by targeting liver metabolism

198  Descargar (0)

Texto completo

(1)Neuregulin reduces glycaemia by targeting liver metabolism Katrin Niisuke. . ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) +-/( )/*!$*# ($./-4)*' 0'-$*'*"4 0'/4*!$*'*"4 )$1 -.$/4*!- '*)     . 

(3) 

(4)  

(5) 

(6) 

(7)          .

(8) /-$)$$.0& - '*)Hb`ac. .

(9) .

(10)  . 

(11) 

(12)  

(13) 

(14) 

(15)  

(16) 

(17) 

(18) 

(19)  .  (@-$+- . )/+ -J

(20) .,%)%%-/&!  -*+/-'"-0 *.*,+!,')%0!,-%.. !,!'*)8 ,0 .// .$# .//- '$/5.*/'$- $A '-K))  ' +-/( )/  $*,0=($ $ $*'*"$ *' 0'-H 0'//  $*'*"$H  ' )$1 -.$//  - '*) ) ' -*"-(  */*-/ ) $*( $$)  $- /*-H. */*-)H.  -K))  .

(21) /-$)$$.0& .  - '*)Hb`ac .

(22) . .

(23) .

(24) .

(25) . 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>@ >8   8888888888888888888888888888888888888888888888888888888>B aKaK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKae 81818!*$()'#(%$')'(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118= 81819 #(*!#(#!#('*!)#!*$(")$!("1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118> aKaKbKaK ).0'$)- +/*-U VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKag aKaKbKbK ).0'$)- +/*-.0./-/ U VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKag aKaKbKcK#*.+#/$4'$)*.$/*'cL&$). U c

(26) VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKah aKaKbKdKcL#*.+#*$)*.$/$ + ) )/-*/ $)

(27) $). U

(28) aVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKai aKaKbKeK&/U

(29) VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKb` aKaKbKfK(('$)/-" /*!-+(4$)U(VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKb` aKaKbKgKg`&-$*.*('+-*/ $)f&$). U+g`f

(30) VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbb aKaKbKhK*3aKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbc aKaKbKiK

(31) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbe aKaKbKa`Kf. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbf aKaKbKaaK

(32) cβKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbg aKaKbKabK

(33) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbg. aKbK     KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKbh ?8 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888@? bKaK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKcb bKbK R   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKcd 919181'811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:> 919191'911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:? 9191:1':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:? 9191;1';11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:@ bKcK    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKci  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A@ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AD >8   88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AF aKa U H  V  KKKKKKKKdi 818181*'*!#)$#$#!."##(*!#"*#'(!$#)$#(#()"1<7 818191*'*!#)$#$#!."##(*!#"*#'!*$()$!'#)()45# ()"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<8 8181:1*'*!#)$#$#!."*#'%.'*+))$!'#)()45#()"1111111<9 8181;1*'*!#)$#$#!)"*#'(!33$#)$#(#()"111<:. .

(34) 8181<1*'*!#)$#$#)'!.'"*#'(!33$#)$#(#()" 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<; 8181=1*'*!#)$#$#!."*#'(!$#)$#(#"11111111111111111111111111111111111111111<< 8181>1*'*!#)$#$#!."*#'!*$()$!'#)()#"111111111111111111111111111111<= 8181?1*'*!#)$#$#!."*#'%.'*+))$!'#)()#"111111111111111111111111111<> 8181@1*'*!#)$#*#'33$#)$#(##(*!#2#)"1111111111111111111111111<? aKaKiKaK!! /.*).'"'4 ($KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeh aKaKiKbK!! /.*)"'4 ($$)..4.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKei aKaKiKcK!! /.*)"'4 ($$)..4.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKei aKaKiKdK!! /.*)'/$ ($$).'QQ*)$/$*).KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKf` aKaKiKeK!! /.*)/-$"'4 -$ ($$).'QQ*)$/$*).KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKfa. aKbK    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKfc 819181*'*!#'%)$'(#)!+'1)$#':!$ ##)$.$#)#*'*!# )$#'*#!."11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=: 819191*'*!#)$#':#$##(*!#'%)$'(*()')(4 8# 95).'$(# %$(%$'.!)$#1$#(&*#($#)!).)$''*) :

(35) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111== 8191:1*'*!#)($# )#$#

(36) ζ)+)$#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=@ 8191;1*'*!#)($#$,#()'" ))+)$#%'$)#(#+$!+#)'*!)$#$ !*$(")$!("#)!+'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111>8 aKbKdKaK!! /.*)*3aJ*). ,0 ) .!*-/# ) 0- "0'$) !! /- +- ..$)"# +/$"'0*. +-*0/$*)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKga aKbKdKbK!! /.*)

(37) cβJ*). ,0 ) .!*-) 0- "0'$) !! /$)0$)""'4*" ).4)/# .$.KKKKKKKKKKKKKh` aKbKdKcK!! /.*)/# (aL+g`f

(38) +/#24J*). ,0 ) .*) . /$1/$*)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKhb aKbKdKdK!! /.*)

(39) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKhd. ?8  ?  ;:<8888888888888888888888EB bKaK   U H  V.  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKhf. 918181*'*!#)($#(!!."##(*!#"#()"111111111111111111111111111111111111?= 918191*'*!#)($#!."##(*!#"*#'!*$()$!'#)()#() "11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111?> 9181:1*'*!#)($#!."*#'%.'*+))$!'#)()#()3"111111?@ 9181;1)($#*'*!#$#!)"#)'!'"*#'(!33 $#)$#(#()3"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@7 9181<1*'*!#)($#!."*#'(!33$#)$#(#3"1@9 bKbK    Q KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKie 919181*'*!##)('%)$'(-%'(($##)!+'$)"1111111111111111111111111111111111111111@< 919191 :

(40) ''*)"#))$':0 8# 911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@= 9191:1*'*!#)$# ))+)$##3"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@> 9191;1*'*!#)($#$,#()'" ))+)$#%'$)#(#+$!+#)'*!)$#$ !*$(")$!("#)!+'$)3"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@?. .

(41) bKbKdKaK!! /.*)*3a)*2)./- (/-" / )54( .$)1*'1 $)"'0*) *" )$)"'4*'4/$ +/#24.K!! /.*) bKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKih bKbKdKbK!! /.*)

(42) cZ)"'4*" )*)/ )/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKa`b bKbKdKcK!! /.*)/# (aL+g`f

(43) +/#24J*). ,0 ) .*) . /$1/$*))

(44) +#*.+#*-4'/$*)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKa`c. @8  9>    6:9 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>=B cKaK     KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKa`e :18181'#'.)"$'*!)##*'*!#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111187< :18191 #(*!#"*'#$+'#)"$#)$'#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111187= :181:1!."*'#$+'#)"$#)$'#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111187>  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>=F aK     88888>>? aKaK 

(45)      K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaab aKbK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaac aKcK  L  MKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaad aKdK c   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaae aKeK  

(46) H

(47) ζKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaf aKfK    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaf aKgK    . KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaag aKhK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaai ?8    ? 8 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>?= bKaK  Q Kab` bKbK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKab` bKcK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabb bKdK      Q KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabc bKeK    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabd @8      9 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>?B cKaK MKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabe cKbK LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabf cKcK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabf cKdK      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKabg  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>?F  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>@@. .

(48) >8  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>@B ?8    8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>@B bKaK UVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKace bKbK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacf bKcK UVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacf bKd1  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacf bKeK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacg bKfK UVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacg bKgK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacg @8 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>@E cKaK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKach cKbK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKach cKcK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKach cKdK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKach cKeKa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaci cKfK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaci A8    88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>A= dKaK  U k VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKad` dKbK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKada dKcK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKadb dKdK UVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKadc ;1;181"%!%'%')$#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;: ;1;1912!)'$%$'((1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;: ;1;1:1'#'#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;< ;1;1;1 ""*#$))$#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;= dKeK 

(49)  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKadh B8   888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>AF eKaK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKae` eKbK   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKae` eKcK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKae` eKdK L KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaea <1;181!2)"%'"'($'.''#")$11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118<9 <1;191!)"%'$($'&"#")$1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118<9 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>B@ 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>E> 7  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888>FB . .

(50) .

(51) .

(52) .

(53) 

(54) . .

(55) . .

(56) I@&!3!2+ 1!$4)3&,+,#$)4,2!%,*!,232&2  # +- 1' ) *! $ / . $. "-*2$)" $) /- ( )*0. -/ . 2*-'2$ K *-$)" /*. )/ -)/$*)'$ / . -/$*)U#//+JQQ222K$!K*-"Vcff($''$*)+ *+' #$ / .$)b`aa ) $/ $. 3+ / /* -$. /* eeb ($''$*) 4 b`c`K 4+ b $ / . UbI '.* &)*2) . )*)L $).0'$) + ) )/ $ / . *- 0'/L*). / $ / .V *0)/. !*- / ' ./ i`j *! '' . . *! $ / . ) $. *!/ ) '$ 1 /*  ..*$/ 2$/# "-*2$)" * .$/4H . )/-4 '$! ./4' H ) "'*' +*+0'/$*) "$)" U(4/# ) -*)H b``fVK -$/$*)''4 *).$ -  $. . *! 0'/.H b $. $)- .$)"'4 $")*. $) #$'- ) +-'' ' 2$/# -$.$)" * .$/4 -/ .K .$/4 ' . /* $).0'$) - .$./) H /# !$-./ / /' !! / *! bH $) + -$+# -' /$..0 . 0 /* '/ - 3+- ..$*) *- . - /$*) *! $+*&$) . ) $)!$'/-/$*) *! (-*+#" . ) .0. ,0 )/'4 0. . /4+ b $ / .H #4+ -'$+$ ($ ) #4+ -/ ).$*) ) !$)''4 /# -*.' -*.$. U .+- . / 'KH b``fVK# +/#*" ) .$.*!/#$.(0'/$L!/*-$. . $)1*'1 .)*-('$/$ .$)*/#$).0'$)/$*) ). - /$*)U'/$ 'Hb``aV . I@I@!$4)3&,+,#$)4,2!*!3,)&2*8&+24)&+ '0*. #*( *./.$. $. !$) '4 /0) +-* .. *(+-$. *! "'0*. +-*0/$*) ) 0+/& 4 . 1 -' *-").K ) - +#4.$*'*"$' *)$/$*). '** "'0*. ' 1 '. - ($)/$) 2$/#$) )--*2 -)" H +-/'4 4 /# /$*) *! #*-(*) .H 2#$# ./$(0'/ *- $)#$$/ "'0*. +-*0/$*) U# --$)"/*)H aiiiV ) - "0'/ "'0*. 0+/& 4 + -$+# -' /$..0 . U --))$)$ / 'KH aifeI -*)5* /'KHaiheVK' 1/$*)*!'**"'0*. ' 1 '.$.-+$'4. ). 4+)- /$βL ''.K # . -# /4+$'( /*'$. ).*-.- .+*)/# ' 1/$*)4. - /$)"$).0'$)*-4$)- .$)" $).0'$)+-*0/$*)/#-*0"#$)- . +-*'$! -/$*)U

(57) *0./ )$Hb`abVKβL ''./& 0+/# "'0*. ) ,0$&'4 ( /*'$5 $/H - .0'/$)" $) /# $)- . *! $)/- ''0'- Q -/$* U-*.. / 'KH b``hVK #$. -$. $) - .0'/. $) '*.$)" *! +*/..$0( #)) '.H +*'-$5/$*) *! /#  '' ) .0. ,0 )/ *+ )$)" *! 1*'/" L"/ '$0( #)) '. U-*.. / 'KH b``hVH 2#$# $) /0-) ' . /* /# . - /$*) *! $).0'$)L*)/$)$)" "-)0' .K U 2"- ) --4H aiieI /-0 ) #-+Hb``bVK & ' /' (0.' - "0'/ . ) -"4 ( /*'$.( 4 *)/-$0/$)" /* (*- /#) c`j *! - ./$)" ( /*'$-/ )h`j*!2#*' *4"'0*. 0+/& U )" Hb``gVH2#$' $+*4/ .%0./ ) -"4 #*( *./.$. $/# - /#-*0"# . - /$*) *! 4/*&$) . *)/-*''$)" ++ /$/ ) $).0'$) . ).$/$1$/4*-4./*-$)" 3 ..(*0)/*! ) -"4$)/& ./-$"'4 -$ .)(*$'$5$)"/# (/* *3$$5 0-$)" ) -"4 +-$1/$*)U

(58) *0./ )$Hb`abVK )$/$*)/*"'0*. 0+/& $)(0.' ) $+*4/ .H $).0'$) - "0'/ . ()4 */# - +/#24. $)'0$)" /# ./$(0'/$*) *! +-*/ $). . ae.

(59) .4)/# .$. $) (0.' ) '$1 -H '$+$ .4)/# .$. ) ./*-" $) '$1 - ) $+*. /$..0 H "'4*'4.$. ) "'0*. ./*-" $) (0.' H '$1 - ) $+*4/ .H ) /# $)#$$/$*) *! & /*" ) .$. ) "'0*) *" ) .$.$)'$1 -)&$) 4U- . /'KHb``eI##( /'KHb``hVK. ).0'$) $). /* $).0'$) - +/*- U VH 2#$# $) /0-) 0/*+#*.+#*-4'/ . / .+ $!$ /4-*.$) - .$0 .K#/' ./*- /$*)*!.+ $!$*&$)".$/ .2# - $).0'$)- +/*-.0./-/ U V a) b) - -0$/ K .$)$)"/* $)- . . a) b/4-*.$) +#*.+#*-4'/$*) U#$/ H b``bVH 2#$# ' . /* - -0$/( )/ *! +/*- (*' 0' .H .0# . /# +he - "0'/*-4 .00)$/*!'..a c

(60) U-0() /'KHaiihI& - /'KHaiibVK'..a c

(61) $.'$+$&$). ) -$)"$)" $/ '*. /* /# ( (-) ' . /* /# +-*0/$*) *! /# . *) ( .. )" - +#*.+#/$4'$)*.$/*'LcHdHeL/-$+#*.+#/ U cVK )- . .$)/# ( (-) *)/ )/*! c''*2 /* - -0$/ &/H 2# - $/ $. +#*.+#*-4'/ 4 +#*.+#*$)*.$/$ L + ) )/ +-*/ $) &$). a U

(62) aV U' ..$ / 'KH aiigI /*&* / 'K aiigV ) ( *(+' 3 b U(bH +- 1$*0.'4 &)*2).

(63) bVU-..*1 /'KHb``eVK) /$1/ H&/+#*.+#*-4'/ .)(*0'/ ./# !0)/$*) *! )0( - *! $(+*-/)/ - "0'/*-4 +-*/ $).H - .0'/$)" $) $)#$$/$*) *! +*+/*.$.H +-*(*/$*)*! ''$1$.$*))./$(0'/$*)*!"'0*. 0+/& )./*-" U*- /'KHb``dVK $1 -($)/$).'**"'0*. ' 1 './#-*0"#/2*+-* .. .H*($)/$*)*!2#/(& .0+/# # +/$ "'0*. +-*0/$*) U VJ UaV "'0*) *" ) .$. R " ) -/$*) *! "'0*. !-*( )*)L -*#4-/ -*) .0./-/ . U"'4 -*'H '// H ')$) VH ) UbV "'4*" )*'4.$. R  "-/$*) *! "'4*" )K )$/$''4H /# "'0*. /#/ $. +-*0 - .0'/. !-*( /# - &*2) *! '$1 - "'4*" ) ./*- . U"'4*" )*'4.$.VH 2# - . 2$/# +-*'*)" !./$)"H "'0*) *" ) .$. $. /# +-$(-4 .*0- *! "'0*. U-*.. / 'KH b``hVK # . +-* .. . *( $)#$$/ 4 /-).-$+/$*)' .0++- ..$*) *! /# & 4 "'0*) *" ) /$ ) "'4*" )*'4/$. )54( .H. +#*.+#* )*'+4-01/ -*34&$). U

(64) V)"'0*. LfL+#*.+#/. Uf. V2# )$).0'$) ' 1 '. $) '** - -$.$)"K '/#*0"# $/ $. " ) -''4 +/ /#/ $. #$"# $) +/$ )/. 2$/# $ / .H/# +#4.$*'*"4*!/#$.)*-('$/4- ($).$.+0/ K I@I@I )4,2!31+2/,13!12 '0*. $. #4-*+#$'$ (*' 0' H 2#$# ))*/ $!!0. /#-*0"# /# '$+$ $'4 -K / ) . ( (-) /-).+*-/ -./* )/ -$)/*/# ''K*./((('$) ''.$(+*-/"'0*. 4+-* .. *! !$'$//$1 $!!0.$*) ( $/ 4 ( ( -. *! /#  U'0*. /-).+*-/ -.V !($'4 *! ( (-) /-).+*-/ +-*/ $).K *0-/ ) $!! - )/ $.*!*-(. *!  - 3+- .. $) #0() *-")$.(U# + -. /'KHb``dVH$)'0$)"'.*/-).+*-/ -.!*-.0./-/ .*/# -/#)"'0*. H .0# . !-0/*. H (4*$)*.$/*' ) 0-/ K *./ . /'45 /# !$'$//$1 U ) -"4L $) + ) )/V$$- /$*)'/-).! -*!/# $-.0./-/ .-*..( (-) .H)/# 4(4 3#$$/ $/# - .4(( /-$ *- .4(( /-$ /-).+*-/ &$) /$.K # 2 ''L ./'$.# "'0*. /-).+*-/ - $.*!*-(.H .aLdH- &)*2)/*#1 $./$)/- "0'/*-4)Q*-&$) /$+-*+ -/$ ./#/- !' / /# $-.+ $!$-*' .$) ''0'-)2#*' *4"'0*. #*( *./.$.K. af .

(65) a $. 0$,0$/*0.'4 3+- .. ) $. - .+*).$' !*- .' "'0*. .0++'4 U0 &' - / 'KH aiieVK a $. #$"#'4 3+- .. 0-$)" !* /' 1 '*+( )/H $) -4/#-*4/ . ) )*/# '$' ''.K / $. '.* !- ,0 )/'4 0+L- "0'/ 0-$)" *)*" ) .$. $) ()4 /$..0 . U)+/#4 / 'KH b``iVK b #. 0)$,0 '4 #$"#

(66) ( !*- "'0*. U∼ag(VH ) $/ $. 3+- .. / 1 -4 #$"# ' 1 ' $) +)- /$βL ''.H)$)/# .*'/ -'( (-) .*!$)/ ./$)')&$) 4 +$/# '$' ''.) *!# +/*4/ .U'-4)#*- ).Hb``dVK )''/# . /$..0 .H"'0*. /-).+*-/$.)*/ + ) )/ *)/# )0( -)/$1$/4*!"'0*. /-).+*-/ -.0/*)/# '**"'0*. *) )/-/$*)K# -/ *!"'0*. ( /*'$.($)/# . ''.$.*)/-*'' //# "'0*. +#*.+#*-4'/$*)./ +K c#.#$"#!!$)$/4!*-"'0*. )#./# #$"# ./'0'/ "'0*. /0-)*1 -*!/#  $.*!*-(. U$(+.*) / 'KH b``hVK # - !*- $/ $. +- *($))/'4 3+- .. $) /$..0 . 2$/# #$"# "'0*. - ,0$- ( )/H.0#.) 0-*).)+' )/U

(67) 4)* /'KHaihhVK d$.(%*-"'0*. /-).+*-/ - 3+- .. $)(*./$).0'$). ).$/$1 /$..0 .H.0#..& ' /' (0.' H # -/ ) 2#$/ $+*. /$..0 U0&0(*/* / 'KH aihiVK ).0'$) ./$(0'/ . d /-).'*/$*) !-*( $)/- ''0'- ( (-) *(+-/( )/. /* /#  '' .0-! H - .0'/$)" $) $(( $/ $)- . $)"'0*. /-).+*-/U-4)/ /'KHb``bVK I@I@J

(68) +24)&+2&$+)&+$2 !1!$4)3&+$$)4,2!*!3,)&2* 4.4.5.4. $&#!% #1 2. ).0'$) - +/*- $. 3+- .. $) $).0'$) . ).$/$1 /$..0 . ) $. '*'$5 *) /# +'.( ( (-) K # - +/*- $. # / -*/ /-( -$ $!0)/$*)' *(+' 3H 2#$# *).$./. *! /2* 3/- ''0'- $).0'$)L$)$)" αL.00)$/. ) /2* /-).( (-) βL.00)$/. *)/$)$)" $)/- ''0'- /4-*.$) &$). *($)K . ( )/$*) *1 H 0+*) $).0'$) $)$)"H 0) -"* . 0/*+#*.+#*-4'/$*)/$!! - )//4-*.$) - .$0 .K# . - .$0 .- *&$)".$/ .!*-. 1 -' *2)./- (.$")'$)"(*' 0' .(*)"/# ($).0'$)- +/*-.0./-/ U Va)bK 4.4.5.5. $&#!% #$&$%#%1 2 *0- +-*/ $).H )( '4 aLdH - 3+- .. $) -* )/.H 0/ *)'4 /#- $) #0(). 2# - . ) *!!0)/$*)' c" ) #.. )- +*-/ U%*-)#*'( /'KHb``bVK#$' d$.'-" '4. - ./-$/ /*#4+*/#'(0.)/#4(0.U0())0.. ''HaiiiVH a) b- 3+- .. $) -$)H (0.' # -/H $+*. /$..0 H '$1 - &$) 4H *1-4 ) (((-4 "') 2# - /# 4 *)/-$0/ /* -* --4 *! +#4.$*'*"$ !0)/$*). $)'0$)" '' "-*2/# ) ( /*'$ - "0'/$*) U -/# / 'KH b``gVK *-& 2$/# /-)." )$ ($ #. - 1 ' /#/ (*./ $! )*/ '' $).0'$) ) - .+*). . ..*$/ 2$/# .*(/$ "-*2/#H -*#4-/ ) '$+$ ( /*'$.( - $)$/$/ /#-*0"# a) bU#$/ Hb``cVK. . ag.

(69) +-*/ $). #1 #*.+#*4-*.$) $)$)" UV *($) ) ' &./-$) *(*'*"4 U V *($)$)/# $-L/ -($)0.K#$' *($)$.). /*$) +-*/ $)./* H/# )/#-*0"#. ./-0/0-''4.$($'-0/!0)/$*)''4$./$)/ *($)$/$)./*. 1 -'*/# -+-*/ $).U# L ")*) /'KHaiiiVK ' /$*)*!/#/*($)#)" ./# .$")'$)"+*/ )/$'*! a) b U )0.# /'KHaiihVK #  / -($)$ *! a ) bH 2#$# - +**-'4 *). -1 H *)/$) . 1 -' - *")$5' /4-*.$) +#*.+#*-4'/$*) (*/$!. $) .$($'- +*.$/$*). /#/ )  +#*.+#*-4'/ 4 ) /# - !/ -. -1 .*&$)".$/ ..$")'$)"(*' 0' .*)/$)$)"-L#*(*'*"4LbU bV*($).K )4$./$)/+/#24.- 1 '*+ $)/# ''./**2)L- "0'/ a) b4$)#$$/*-4 . -$) +#*.+#*-4'/$*)K *- $)./) H +-*'*)" 3+*.0- /* $).0'$) $/. '! $. ' /* $)#$$/ +-*/ $). $)$)" /* U($/# / 'KH aiieH 0$ / 'KH b``aVK /$1/$*) *! (Lf

(70) -)# *2)./- ( *! /#  c

(71) L&/ +/#24 ++ -. /*  -$/$' 1 )/ - ) -$)" a ) b 0)- .+*).$1 /* $).0'$) ) L ) $. &)*2) . ) "/$1 ! & '**+ ( $/ /#-*0"# . -$) Q/#- *)$) &$). (Lf

(72) U -0/ /'KHb```I- ) /'KHb``cI-'.*) /'KHb``dI )* / 'KH b``eVK /$1/$*) *! ./- ..L. ).$/$1 &$). . .0# . -*/ $)

(73) $).  U

(74) VH κ

(75) $). U

(76)

(77) V ) L 0) L/ -($)'

(78) $). U 

(79) V - '.* *).$ - - .+*).$' !*- +#*.+#*-4'/$)")$)/$1/$)" a) bU *2 '')#0'()Hb``eVK.+-*1 )$)($ H $+*.  -$1 (*' 0' .H .0# . /0(*- ) -*.$. !/*- α UαV ) !- !//4 $. UVH ./$(0'/ )$)#$$/*-4+#*.+#*-4'/$*)*! a4 

(80) U */($.'$"$' /'KHaiifI"0$-- /'KH b```I $-*.0($ /'KHb``bVK 1 -' 3+ -$( )/. 2$/# &)*&*0/ ($ .0++*-/ /# *) +/ *! /# /$..0 .+ $!$$/4 *! $).0'$) /$*)H . 2 '' . /# $./$)/ *(+ )./*-4 ( #)$.(. $) /# $!! - )/ $).0'$) - .+*).$1 /$..0 .K*-$)./) H a !$$ )/($ ' - . -# ./*.0"" .//#/ b*0' (%*- +'4 - $) # +/$ $).0'$) /$*) ) /#/ b ) *(+ )./ a !$$ )4 (*- !! /$1 '4$)'$1 -)βL ''./#)$)(0.' )$+*. /$..0 U(0#$ /'KHaiifI $"&$ / 'KHaiiiI

(81) #) /'KHb```VK*)/--4/* a&)*&*0/($ H2# - /# $)$)"*! c

(82) /* b$. $)- . bKhL!*' U%) / 'KH b``dVH '& *! b $) # +/*4/ . * . )*/ - .0'/ $) )#) . aL..*$/ c

(83) /$1$/4)+#*.+#*-4'/$*)*!. 1 -'*2)./- (&$). .$)'0$)"&/H 

(84) cH *3a ) 

(85) U'1 - / 'KH b``cVK / /# .( /$( H &)*&*0/ *! b * . )*/ $)#$$/$).0'$) !! /.*)"'0*. /-).+*-/$)(0.' U $"&$ /'KHaiiiVK 4.4.5.6. $!%* $% 60$1 6 2 # /4+ a c

(86) $. '$+$ &$). /#/ ..*$/ . 2$/# a ) b 0+*) $).0'$) ./$(0'/$*) ) +#*.+#*-4'/ . /# +'.( ( (-) $)*.$/*' +#*.+#*'$+$. / cNL +*.$/$*) *! /# $)*.$/*'K# (*./*((*).0./-/ +-*0/.- +#*.+#/$4'$)*.$/*'U VH dL+#*+#/ )  dHeL$.+#*.+#/ H 2#$# *(  cL+#*.+#/ H  cHdL$.+#*.+#/ )  cHdHeL /-$+#*.+#/ U cV - .+ /$1 '4K c +-*0 4 c

(87) - -0$/. . 1 -' -Q#- &$). . /#/ *)/$) *($)./*+'.(( (-) H(*)"/# (

(88) a)&/UagVK ah .

(89) # # / -*$( -$.*(+*. *!aa`&/'4/$.00)$/R $/# -+aa`αH+aa`β*-+aa`δL) *) *! /# !$1 he & - "0'/*-4 .00)$/ $.*!*-(. )* 4 /#- $!! - )/ " ) . R :'8H :'9) :':U))$)"))/' 4Hb``gI &$ /'KHb``cI &$ /'KHb```VK c

(90) *( . /$1/ 2# ) /#  bL*($). *! $/. - "0'/*-4 .00)$/ U+heV - *0+4$)" /4-*.$) L +#*.+#*-4'/ .$/ . *! +-*/ $). U& - / 'KH aiibVK # - "0'/*-4 +-*/ $) $) c

(91) )*/ *)'4 +-*(*/ . /# ./$'$5/$*) ) '*'$5/$*) *! /'4/$ .00)$/ /$1$/4H 0/ '.* $). $- /'4/*) )#) ./# '$+$+#*.+#/. /$1$/4($)/$)$)"$)/#/24/# ') *! c

(92) Q .$")'$)" U#"+- / 'KH b`a`VK -/$' '*.. *! /#  c

(93) - "0'/*-4 .00)$/. $)- . .$).0'$). ).$/$1$/4U. -$)" /'KHb``gI -0#$ /'HaiiiVH2#$' &)*&*0/($ !*-. /'4/$ .00)$/ - $).0'$) - .$./)/ ) "'0*. $)/*' -)/ U-#())H b``eVK )'4.$. *! #0() .0% /. ) )$(' (* '. $)$/ . /# 3$./ ) *! *-- '/$*) /2 ) $(+$- /$1/$*) *! c

(94) $) $).0'$) /-" / /$..0 . ) $).0'$) - .$./) # ++$ U

(95) $( / 'KH aiiiI 4-$& /'KHaiicI.0#$ /'KHb``aVK 4.4.5.7.60 $! $%!%# % $1 42 

(96) a $. fc& . -$) Q/#- *)$) )54( 2$/# &$). *($) / $/. L/ -($)0. )  *($) / $/. L/ -($)0.K # '// - $)/ -/. 2$/# #$"# !!$)$/4 2$/# c ) *) *! $/. $(( $/ - &*2) +-*0/. b U/ +# ). / 'KH aiihI ' ..$ / 'KH aiigI 0--$ / 'KH aiiiVK 

(97) a/$1$/4$.)*/$- /'4'/ - 4"*)$././$(0'/$*)..0"" ./ 4/# - .0'/..#*2$)" /# .( #$"# /'4/$ /$1$/4 2. */$) $((0)*+- $+$//$)" 

(98) a !-*(. $/# -. 0)./$(0'/ *- "-*2/# !/*-Q$).0'$) ./$(0'/  ''. U' ..$ / 'KH aiigVK *- *1 -H /# $)"$)"*! c

(99) +-*0/./*

(100) a#+)'$* .)*/!! /$/./'4/$/$1$/4 $/# -U/ +# ). / 'KH aiihI ' ..$ / 'KH aiigI 0--$ / 'KH aiiiVK 

(101) a '*)". /* ) !($'4 *! +-*/ $) &$). .U)( !/ -+-*/ $)H)!($'$ .H2#$#.#- *). -1 /'4/$*($)V/#/H $) *- - /*  /$1/ H - ,0$- +#*.+#*-4'/$*) / $/. L'**+ - .$0 U -bdaVH '.* &)*2) . /$1/$*) '**+ U.(4*- / 'KH aiiiVK 

(102) a #. /# $'$/4 /* +#*.+#*-4'/ $/. *2) L'**+ - .$0 H( $/ 4)$)/ -(*' 0'-U/-).V- /$*)H-/# -/#)$)/-(*' 0'-U$.V- /$*) U' ..$ / 'KH aiigI /*&* / 'KH aiigI $& / 'KH b``cVK /$1/$*) '**+ +#*.+#*-4'/$*) $. /# )!*''*2 4. *)-4+#*.+#*-4'/$*).(*)"*/# -(*$!$/$*).K#/(4 3+'$)2#4 

(103) a$.*)./$/0/$1 '4/$1 $)((('$) ''.K 

(104) a'.*/'45 . !!$$ )/'4/# +#*.+#*-4'/$*)*!/#- *)$) - .$0 .$)/# /$1/$*)'**+*! &/ U' ..$ / 'KH aiigI /*&* / 'KH aiigVH -$*.*(' f

(105) $). Uf

(106) V U0'' ) / 'KH aiihI ' ..$ / 'KH aiihVH -0(L ) '0&**-/$*$ $)0 +-*/ $)

(107) $). U

(108) V U

(109) *4.#$ ) *# )H aiiiI

(110) *4.#$ / 'KH aiiiI -& / 'KH aiiiVH ) /4+$' -*/ $)

(111) $).  U

(112) V U ** / 'KH aiihI #*0 / 'KH aiihVK 3+ -$( )/. ./'$.# /#/ /# - $. $!! - ) $) /# ( #)$.( #*2 

(113) a - *")$5 . &/ ) f

(114) Q

(115) Q

(116) K 0/0' $'$/4 *! &/ ) 

(117) a /* $)/ -/ 2$/# c ) b 1$ /# $-  *($)H +'4. ) $(+*-/)/ -*' $) *L'*'$5$)" /# . . ai.

(118) )54( .//# +'.(( (-) ) )'$)"

(119) a/*+#*.+#*-4'/ H)# ) /$1/ &/ U' ..$ / 'KH aiigI /*&* / 'KH aiigI )% '&*1$ / 'KH aiigVK # */# - &$). . * )*/ *)/$)  *($) )H /# - !*- H $)/ -/ 2$/# 

(120) a /#-*0"# #4-*+#*$ (*/$! *) 

(121) a U R

(122) )/ -/$)"-"( )/V/#/!0)/$*)...0./-/ L*&$)".$/ U*''$). /'KHb``cI $*)$ /'KHb``aVK 

(123) a$.$(+*-/)/$)- "0'/$*)*! ''.$5 K*-$)./) H/# 

(124) aL !$$ )/# -/.- .('' - 0 /* - 0/$*) $) -$*(4*4/ .$5 -/# - /#) )0( - U*- / 'KH b``cVK 

(125) a $. '.* - ,0$- !*- )*-(' (-4* 1 '*+( )/K $ (-4*. '&$)" 

(126) a $ / 4 iKeH $.+'4$)" (0'/$+' )*-('$/$ .H $)'0$)" '& *! .*($/ .H !*- -$) ) ) 0-' - ./ -$1 /$..0 .U 2'*- /'KHb``bVK 4.4.5.8.%1 2 &/H'.*&)*2).-*/ $)&$). U

(127) VH$.. -$) Q/#- *)$) &$). /#/#./#- $!! - )/ $.*!*-(.J&/aU

(128) αVH&/bU

(129) βVH)&/cU

(130) γVK.( )/$*) +- 1$*0.'4H/# *($) $) /# &/ L/ -($)0. #. #$"# !!$)$/4 /* c

(131) +-*0/.H 2#$# ..$./ $/. /$1/$*)K *2 1 -H $)$)"/* c$/. '!* .)*//$1/ &/U' ..$ /'KHaiigI ( . /'KHaiifVH0/$)0 . *)!*-(/$*)' #)" /#/ "- /'4 )#) . /# -/ / 2#$# $/ )  +#*.+#*-4'/ / #-c`h 4 

(132) a U$'0-) / 'KH b``cI #*(. / 'KH b``bVK ) $/$*) &/ ). .. +#*.+#*-4'/$*) / -dgc - .$0 H *)0/ 4 (bH /*  !0''4 /$1 U - .&* ) 0 &' -Hb``eI-..*1 /'KHb``eVK /$1/ &/)+#*.+#*-4'/ 2$ -)" *!.0./-/ .- ' 1)/!*-. 1 -'/$*).H$)'0$)" 

(133) cαQβ U'4*" ) 4)/#. 

(134) $). cαQβH $)#$$/$)" /#$. &$). ) ''*2$)" ) $)- . $) "'4*" ).4)/#. /$1$/4VHaf`U+-*(*/ . d/-).'*/$*)VH/# L b# / -*$( - U$)#$$/.+*+/*.$.VH/# *3/-).-$+/$*)!/*-.U- "0'/ " ) 3+- ..$*)$)'$1 -Hβ ''.) #4+*/#'(0.VH +ba a ) +bg

(135) a U'*&. '' 4' $)#$$/$*)VH U./$(0'/ . .4)/# .$.)1.*$'/$*)VHcU#4-*'45 .VH)(aU- 1$ 2 $)# )" /'KH b`a`V *2)2#/.$")'$)" 1 )/.&/- "0'/ . + ).'.**)$!! - )/&/$.*!*-(.) /#/-$)".*0/&/b./# $.*!*-(*)/-$0/$)"/*( /*'$- "0'/$*)U /'KHb``cI#* / 'KHb``aI *-" /'KHb``dI (+' /'KHb``iVK 4.4.5.9. %#% #!*1 2 # ((('$) /-" / *! -+(4$) U(V $. . -$) Q/#- *)$) &$). 2$/# #$"#'4 *). -1 #*(*'*"0 ./#/- !*0)$)'' 0&-4*/ .U#( '5 ) ''Hb```VK# +-*/ $)$.!*0)$) /2**(+' 3 .H(*(+' 3aU(aV)(*(+' 3bU(bVH2#$#- +- . )/ ) $(+*-/)/ *(+*) )/ *! .$")'$)" ) /2*-& - .+*).$1 /* $).0'$) ) "-*2/# !/*- .$")'.H ) -"4.//0.H*34" )1$'$'$/4)($)*$*) )/-/$*).U +')/ )/$)$Hb``iVK. b` .

(136) # +-$(-4 +/#24 4 2#$# (*./ "-*2/# !/*-. ) 4/*&$) .H $)'0$)" $).0'$)H /$1/ (.$")'$)" + ).*)/$1/$*)*! c

(137) +/#24U$)"-)' )$.Hb``dVK. )(aH-+/*-U

(138) $( /'KHb``bI - /'KHb``bI * 2$/# /'KHb``bV)+-*/ $) /L .00)$/L $& +-*/ $) Uβ V U

(139) $( / 'KH b``cV - ..*$/ 2$/# (H !*-($)" *(+' 3K. ).0'$)L. ).$/$1 .$")'$)" +-*/ $). *2)./- ( *! c

(140) ) 0+./- ( *! (a $)'0 /# &/H /# 0 -*0. ' -*.$. # / -*$( - *(+' 3 aQb /# ) .('' +-*/ $) # K aQb *(+' 3 !0)/$*). . . /#/ -$1 . # U("/ / 'KH aiidV $)/* /# $)/$1 L*0).// U-($ /'KHb``cI0 * /'KHb``cI/*& - /'KHb``cI#)" / 'KH b``cV ) /# - 4 $)/ --0+/. /# $- / # L(a $)/ -/$*)H *)/-$0/$)" /* /# $)#$$/$*)*!(aK ).0'$)$)#$$/./# aQb/$1$/44&/( $/ +#*.+#*-4'/$*) *!bU*)/") /'KHb``aI )*&$ /'KHb``bI))$)" /'KHb``bI*// - /'KHb``bVK#$. +#*.+#*-4'/$*) $.-0+/. b ..*$/$*) 2$/# a U )*&$ / 'KH b``bH *// - / 'KH b``bI ))$)" /'KHb``bV)/-" /.b!*- "-/$*)U'.)#*(+.*)Hb``cV*-$)$)"/* adLcLc+-*/ $)H/#0.& +$)"b$)/# 4/*.*')24!-*(( (-) L*0)aU $ /'KH b``bVK # '// - ' . /* /# /$1/$*) *! (aK *2 1 -H $) - .+*). /*  - . $) ''0'- ' 1 '.H L/$1/ +-*/ $)

(141) $). U

(142) V *1 --$ . /# &/ .$")' ) .0++- .. .# L(a.$")'$)"4/$1/$)"bU*-- //$ /'KHb``dI )*&$ /'KHb``cI #2 / 'KH b``dVK #/ ).0- . /#/ (a $. /$1/ *)'4 0) - *)$/$*). *! ) -"4 .0!!$$ )4K . . . 

(143) . 

(144) . . .   . . $"0- aK&/( $/ /$1/$*)*!(aQf

(145) +/#24. . ) ((('.H /# /2* 2 ''L#-/ -$5 *2)./- ( /-" /. *! (a - -$*.*(' f

(146) $). .Uf

(147) a)f

(148) bV)/# 0&-4*/$ )$/$/$*)/*-dU dVL$)$)"-*/ $)aUdL aVU *)" /'KHb``eVK# *(+' 3$)/ -/.2$/#$/.*2)./- (.0./-/ ./#-*0"#-+/*-H 2#$#- *")$5 ..0./-/ ./#-*0"#/# $-$")'$)"UV(*/$!.U#'( /'KHb``cV) ' ./*f

(149) aQb+#*.+#*-4'/$*))/$1/$*))/*dLa+#*.+#*-4'/$*))- ' . !-*( /# +L + ) )/ /-).'/$*) !/*- d U$)"-. / 'KH b``aVK # . /2* 1 )/. ' /* ) $)- . $) -$*.*(' $*" ) .$. ) /# . ' /$1 /-).'/$*) *! .+ $!$ ( +*+0'/$*).K (a '.* +'4. ) $(+*-/)/ -*' $) '$+$ $*.4)/# .$. 4 +-*(*/$)" /# ' 1" ). . ba.

(150) /$1/$*) *! aH 2#$# $. /# & 4 - "0'/*- *! '$+*" )$ " ) . U +')/ ) /$)$H b``iVH.+- 1$*0.'4( )/$*) K # */# - *(+' 3 $) 2#/ ( '.* 3$./.H (bH $)'0 . -$/*-H β ) ($)a U((('$)/- ..L/$1/ +-*/ $)&$). $)/ -/$)"+-*/ $)aVU $)/* /'KHb``dI-$. / 'KH b``fI -..*1 / 'KH b``eVK . .-$ *1 H (b $. /# (%*- &$). $)1*'1 $) - "0'/$)" /# +#*.+#*-4'/$*) *! -dgc - .$0 *) &/ ) $. ($)'4 - "0'/ 4 )0/-$ )/. U +')/ )/$)$Hb``iVK 4.4.5.:.:3# $ !# %9$1!:39 2 # g`& -$*.*(' +-*/ $) f &$). .H f

(151) a ) f

(152) b - /2* #$"#'4 #*(*'*"*0. . -$) Q/#- *)$) &$). .K # f

(153) a " ) )* . /2* +-*/ $).H +g`f

(154) ) +hef

(155) K # +g`f

(156) $. /# +- *($))/ !*-( ) $. 3+- .. 0$,0$/*0.'4 ) '*'$5 '-" '4 0/ )*/ 3'0.$1 '4 $) /# 4/*+'.(K +*) "-*2/# !/*- ./$(0'/$*) +g`f

(157) (4 '.* .#0//' !-*( 4/*+'.( /* /# )0' 0. U'*1& / 'KH b``cVK # */# -H +hef

(158) H *)/$). )0' - '*'$5/$*). ,0 ) $)$/.L/ -($)0.)/-" /.H/# - !*- H/# )0' 0.K# /2*$.*!*-(.*! f

(159) bH+eff

(160) )+edf

(161) H*/#'*/ +- *($))/'4$)/# )0' 0.*!,0$ . )/ ''.U

(162) *# / 'KH aiiiVK f &$). . - /$1/ $) - .+*). /* "-*2/# !/*-.H 4/*&$) .H )0/-$ )/.H ) $)/- ''0'-'$0(U *) .)

(163) 5'0&.Hb``aI *) . /'KHaiiiI$)5)$ /'KHaiiaVK +g`f

(164) a $. - ) - /$1 !*''*2$)" +#*.+#*-4'/$*) *! -$/$' #-bbi - .$0 $) /# /$1/$*) '**+ 4 /# 

(165) a U*- / 'KH b``dI 0'' ) / 'KH aiihI ' ..$ / 'KH aiihVK # +#*.+#*-4'/$*) *! /#/ L'**+ - .$0 $. *)'4 +*..$' *) . -$ . *! . -$) ) /#- *)$) - .$0 . $) /# L/ -($)' - "0'/*-4 *($) #1  ) +#*.+#*-4'/ K *- !0'' /$1/$*) *! +g`f

(166) /# +-*/ $) ). . (a /* +#*.+#*-4'/ $/. #-chiH 2#$# '$ . $) /# &$). . 3/ ).$*) *($) $) /# *). -1 . ,0 ) &)*2) . /# #4-*+#*$ (*/$! U $)/* / 'KH b``dI

(167) $( /'KHb``cI )*&$ /'KHb``bVK# /$1/$*)/4+$''4+ &.2$/#$)a#*0-!*''*2$)" /# ./$(0'/$*)2$/#"-*2/#!/*-.).'*2'4 '$) .*1 -/$( K +#*.+#*-4'/$*)*!f

(168) a$. ( $/ 4 b U /-$/.# / 'KH b```VK ) $/$*) /* 0/ #)" . $) /# '*'$5/$*) ) &$). /$1$/4*!f

(169) H'/ -/$*).$)/# *1 -''' 1 '*!f

(170) )'.*#1 )$(+*-/)/ !! /*) ''0'-!0)/$*)K -*2/#!/*-./$(0'/$*)*! ''.$)0 .)*/*)'4+#*.+#*-4'/$*)*!(0'/$+' . -$) Q/#- *)$) - .$0 . *! f

(171) H 0/ '.* +#*.+#*-4'/$*) / . 1 -' /4-*.$) .$/ . U #*'5 / 'KH b``fV ) /4'/$*)*! 4.eaf'*. /*/# L/ -($)'U+*./L.4)+/$ ).$/4+-*/ $)V$)$)"(*/$! U )/*) / 'KH b`a`VK # . (*$!$/$*). * )*/ ++ - /* !! / f

(172) /$1$/4 ) (4  $(+*-/)/ - -0$/$)" $/ $)/* .+ $!$ *(+' 3 . )Q*- .0 ''0'- *(+-/( )/.K '.* 0$,0$/$)/$*))+-*/ .*(' "-/$*)*!f

(173) .H/#/#. )- )/'4*. -1 H(4+'4 -*' $)f

(174) L( $/ .$")'$)" 1 )/.U2'/ - /'KHb``iI)" /'KHb``hVK # f&$). .#1 . )'$)& /*$1 -. ''0'-+-* .. .H$)'0$)"+-*/ $).4)/# .$.H(. +-* ..$)"H"'0*. #*( *./.$.H ''"-*2/#).0-1$1'U0"#/ /'KHb``dI)" /'KHb``aI bb .

(175) $#-.*) /'KHb``dI01$).&4 /'KHb``eI*-- ''* /'KHb``fI - /'KHb``aVK/0$ . 2$/#f

(176) aLQL($ #1 - 1 ' /#//# &$). '.*#.-*' $).0++- ..$)"/*'$ 1 )/.H .0#.'$+*'4.$.$)$+*. /$..0 )!//4$*3$/$*)$)(0.' U( /'KHb``dVH0/*)*/ - "0'/ La 3+- ..$*)H2#$#$.'.*( $/ /#-*0"#(aU $ /'KHb`a`VK .$ $)- . '$+*'4.$.)βL*3$/$*)H($ '&$)"f

(177) a'.*$.+'4#4+*$).0'$) ($) "'0*. $)/*' -) H +*..$' - .0'/ *! .$")$!$)/'4 .('' - +)- /$ βL ''. ) /# - !*- $(+$- +$/4 !*- $).0'$) +-*0/$*) U ) / 'KH b```VK .+$/ $.+'4$)" ! /. $) $).0'$). - /$*)H/# . ($ .#*2$)- . . ).$/$1$/4/*$).0'$)U( /'KHb``dVK/0$ .H*/# #+)'$)#++$H#1 .#*2)f

(178) $- /'4+#*.+#*-4'/$)" a*). -$) - .$0 .H2#$#$. &)*2)/*$)#$$/.$")'$)"/* c

(179) U --$)"/*) /'KHb``dI( /'KHb``dI -) - /'KHb``dVK *2 1 -H $) f

(180) aLQL ($ H /# . -$) .$/ . *) a - )*/ +#*.+#*-4'/ H ) &/ - ($). - .+*).$1 /*$).0'$)U( /'KHb``dVH$)$/$)"/#/*/# -&$). .#1 )*1 -'++$)"/$*) *) a+#*.+#*-4'/$*)Kf

(181) )*/*)'4 /$1/ .$).0'$).$")'$)"4. -$) +#*.+#*-4'/$*)*!. aH 0/ '.* $)0 . *2)L- "0'/$*) *! a +-*/ $) ' 1 '. U --$)"/*) / 'KH b``dV ) $)#$$/$*) *! &/ /$1/$*) 4 +#*.+#*-4'/$)" /# (b *(+*) )/H $/*-H / #-aace U$' /'KHb``iI 0'$ ) /'KHb`a`I- $). /'KHb``iVK 4.4.5.;. ) 4 *3a$.*) *!/# !*0-*3$.*!*-(.*!*-&# *3/-).-$+/$*)!/*-.$)((('./#/ '*)"/*/# '..*!/# !*-&# !($'4/#/$.#-/ -$5 4) 1*'0/$*)''4*). -1  $)$)" *($) / -( /# O!*-&# *3PK *3 +-*/ $). *).$./ *! !*0- - "$*).J L / -($)'#$"#'4*). -1 L$)$)"*($)H0' - *'$5/$*) ,0 ) *($)U VH 0' - 3+*-/ $")' UV ) L/ -($)' /-)./$1/$*) *($)K *3 /-).-$+/$*) !/*-. - - "0'/ 4 2$ -)" *! 3/ -)' ./$(0'$H $)'0$)" $).0'$)H L H )0/-$ )/.H 4/*&$) .H ) *3$/$1 ./- .. ) /# - !*- +'4 ) $(+*-/)/ -*' $) /0(*- .0++- ..$*)H ) -"4 ( /*'$.(H ) '$! .+) 3/ ).$*)H +*+/*.$.H ) -"4 ( /*'$.(H ) *3$/$1 ./- .. - .$./) U'$#)-0) /Hb``hI$/*&0)0&($50Hb``gVK*( *!/# !0)/$*).*!*3a ) /# */# - /#- ( ( -. *! /# !($'4H )( '4 *3cH *3d ) *3fH - *1 -'++$)" U$& /'KHb``gVH0/ #*!/# ('.*++ -./*#1 .*( 0)$,0 !0)/$*).U- )Hb``hVK *3a $. #$"#'4 3+- .. $) $).0'$)L- .+*).$1 /$..0 .H $)'0$)" +)- .H '$1 -H .& ' /' (0.' H #4+*/#'(0.H 2#$/ ) -*2) $+*. /$..0 K *3a !0'!$''. $/. !0)/$*). $) '' /# . $!! - )//$..0 ../-).-$+/$*)'(*0'/*-*!$).0'$). ).$)"" ) ..2 ''." ) ./#/- $)1*'1 $)'$+$*3$/$*))( /*'$.(H($/*#*)-$'/$1$/4) ) -"40+/& U

(182) *0./ )$H b`abVK ).0'$) $)#$$/. *3a /-).-$+/$*)' /$1$/4 1$ +#*.+#*-4'/$*) / -bef ) .0. ,0 )/)0' - 3'0.$*)U1) - *-./)0-" -$)"Hb``gVK*3/$1$/4) '/ - '.* 4 ) $)/-$/ *($)/$*) *! */# - +*./L/-).'/$*)' (*$!$/$*). .$ . +#*.+#*-4'/$*)H .0# . /4'/$*)H 0$,0$/$)/$*)H ) ( /#4'/$*)H 2#$# $) /0-) - "0'/ .0 ''0'- '*'$5/$*)H +-*/ $) ' 1 '.H L$)$)" +-*+ -/$ .H ) /-).-$+/$*)' /$1$/4 . bc.

(183) U$'$)- )Hb``dI $)" /'KHb``gI')))-0) /Hb``hI $ /'KHaiicI/.05&$ / 'KH b``eI /.05&$ / 'KH b``cI 0)" / 'KH b``eI

(184) $/(0- / 'KH b``eVK / '.* #. . ). ./'$.# /#/+#4.$'$)/ -/$*). /2 )*3+-*/ $).)/# $-1-$*0.$)$)"+-/) -. #1 .$")$!$)/*). ,0 ) .*)/-).-$+/$*)'/$1$/4)*/# -*3!0)/$*).U1) -*. )*!! -Hb``hVK. )/# +)- .H*3a- "0'/ .βL ''!*-(/$*))!0)/$*)4') 0'(* *!/$*) /#/.0++- .. .βL ''+-*'$! -/$*)U

(185) $/(0- /'KHb``bI& /'KHb``bI0/ 0 /'KHb``fV 0/+-*(*/ ..0-1$1'4( ).*!+-*/ /$)" βL ''!0)/$*)!-*($)- . .$)*3$/$1 ./- .. ' 1 '. U

(186) $/(0- / 'KH b``fVK ) '$1 -H *3*a +-*(*/ . 4 -$1$)" /# 3+- ..$*) *! "'0*) *" )$ )54( . U'/*(*)/ / 'KH b``cI 0$". -1 - / 'KH b``cI (0 ' / 'KH b``fI /.0(*/* / 'KH b``gV ) - "0'/ . '$+$ ( /*'$.( U'/*(*)/ / 'KH b``dVK ) .& ' /' (0.' *3a($)/$). ) -"4#*( *./.$.0-$)"!./$)")+'4.-*' $)(4*4/ Q(4*/0 !*-(/$*).2 ''..& ' /'(0.' .$5 U*$.)-*.1 'Hb``cI -$' /'KHb``cI

(187) ( $ / 'KHb``dVK )0'!0)/$*)H*3a- "0'/ . ) -"4))0/-$ )/#*( *./.$./#-*0"# ) -"4 ./*-" $) 2$/# $+*. /$..0 H 0/ +-*(*/ . ) -"4 3+ )$/0- $) -*2) $+*. /$..0 U

(188) *0./ )$Hb`abVK #-*)$ 3+- ..$*)*!)/$1 *3a(0/)/$)/# '$1 -' ./*$)- . 3+- ..$*)*!" ) . $)1*'1 $) "'0*) *" ) .$.H - .0'/$)" $) ' 1/ +'.( "'0*. ) $).0'$) ' 1 '.H 2#$# - )*/ ' /* ($)/$) )*-(' "'4 ($ U#)" / 'KH b``fVK *- *1 -H # +/$ 3+- ..$*) *! *($))/ ) "/$1 *3a $) ($ - 0 . "'0*) *" )$ " ) 3+- ..$*) ) - .0 . /# $ /$+# )*/4+ *!$).0'$)- .$./) U'/*(*)/ /'KHb``cVK *2 1 -H*3aL)0''($ $ $) (-4*" ) .$. 0 /* 1 '*+  ! /. $) -/ -$' ) 1 )*0. 1 '*+( )/ U *.& / 'KH b``dVK (&(&)&,&(&"! ( *3a !0)/$*). . ( /*'$ .2$/# /#/ .#$!/. ( /*'$ - .+*). . 2$/# /# +0-+*. *! - L ./'$.#$)" ) -"4 #*( *./.$.K ) '$1 -H *3a ( $/ . /# 3+- ..$*) *! " ) . $)1*'1 $) */#"'0*. )'$+$( /*'$.(K) -!./$)"*)$/$*).*3a$./$1/ )'*/ .$)/# )0' 0.H 2# - $/ -$1 . /# 3+- ..$*) *! "'0*) *" )$ )54( . U'/*(*)/ / 'KH b``cI 0$". -1 - / 'KH b``cI (0 ' / 'KH b``fI /.0(*/* / 'KH b``gVK ) /# ! .// # +/$ *3a$.$)#$$/ 4$).0'$)) 3'0 !-*(/# )0' 0.U& /'KHaiiiVK#$.!0)/$*)$) /# '$1 -.#$!/."'0*. ( /*'$.(/* /4'*!*-*3$/$*)*-*)1 -.$*)/*!//4$.U*)" /'KHb``hVK. ) # +/*4/ .H *3a $- /'4 $)/ -/. 2$/# /# + -*3$.*( +-*'$! -/*-L/$1/ - +/*- γ UγV*/$1/*-aα/*+-*(*/ /# 3+- ..$*)*!% )=%)/# - 4./$(0'/$)" "'0*) *" ) .$. U**) / 'KH b``aI 0$". -1 - / 'KH b``cVK / /# .( /$( *3*a '.* - "0'/ . +*.$/$1 '4 aα 3+- ..$*) / /# /-).-$+/$*)' ' 1 ' 4 $)$)" /* /#- $).0'$). bd .

(189) - .+*). ' ( )/. $) $/. +-*(*/ - U$/*&0 / 'KH b``cVK */# *3a /$1$/4 ) aα 3+- ..$*)- $)#$$/ 4$).0'$)1$&/U$/*&0 /'KHb``cVK  . .    .  . . .   .  . 

(190) 

(191)  . $"0- bK*3aL( $/ - "0'/$*)*!"'0*) *" ) .$.- "0'/$*). )*/# - ( #)$.( /#/ +-*(*/ . "'0*) *" ) .$. $)1*'1 . $)#$$/$*) *! /# +4-01/  #4-*34" ). *(+' 3 U *(+' 3VK ) # +/*4/ .H *3a $)0 . /# /-).-$+/$*) *! 

(192) d U

(193) 2*) / 'KH b``dVH 2#$# +#*.+#*-4'/ . /# b .00)$/ *! /#  H /# - 4 $)#$$/$)" /# *)1 -.$*) *! +4-01/ /* /4'L*H - .0'/$)" $) .#$!/ *! +4-01/ !-*( /# /-$-*34'$ $4' *-!//4$.4)/# .$./*2-"'0*) *" ) .$.U)' HaihfVK )/#$.. H+4-01/ 2$''  *)1 -/ 4 +4-01/ -*34'. /* *3'* // H 2#$# $. .0./-/ !*- 

(194) K ) $/$*)/**3a/#$.+-* ..'.*) .+- . ) *!αU 0)" /'KHb``bVK *3a 3+- ..$*) .#-+'4 $)- . . !*- $-/#K / ++ -. /#/ 0-$)" '/ " .//$*) *3a $)./*QαH-$/$'- "0'/*-*!+ -$)/'"'0*) *" ) .$..2 ''."'4*" ).4)/# .$.H U)" / 'KH aiieVH 2#$# ' . /* $)$)" /* 

(195) +-*(*/ - ) ) $)- . *! $/. /-).-$+/$*)U &$) /'KHb``gVK #$' +-*(*/$)""'0*) *" ) .$.H*3a'.*+'4.-*' $)*2)L- "0'/$)"/# 3+- ..$*)*! " ) . $)1*'1 $) "'4*'4.$. U"'0*&$). ) +4-01/ &$). V ) !//4 $ .4)/# .$. U/ -*' "0'/*-4' ( )/L$)$)"-*/ $)aUaVH//4$4)/#. UVH$/-/ '4. V U#)" /'KHb``fVK 4.4.5.<. . ) /# +*./L.*-+/$1 .// H /# '$1 - $. /# ($) .*0- *! !- "'0*. " ) -/ 1$ "'4*" )*'4.$.)"'0*) *" ) .$.K'/#*0"#/# &$) 4*-/ 3$.' -'4"'0*) *" )$#+)'$ U$.#$$/.0%$L2* / 'KH aifgI $ () )

(196) - .H aifiVH /# *)/-$0/$*) *! /# &$) 4. /* 2#*' L*4 "'0*. +-*0/$*) #. . ) / !*- )0( - *! 4 -.K # & 4 -/ L'$($/$)". )54( - .+*).$' !*-"'0*) *" ) .$.$.

(197) K 

(198) .- 0$,0$/*0.)#$"#'4*). -1 /#-*0"#*0//# +#4'K )1 -/ -/ .H/# - - /2* $.*54( .*!

(199) H($/*#*)-$'U

(200) LV)4/*.*'$U

(201) LVH2#$#- )* 4. . be.

(202) . +-/ )0' -" ) .K .+$/ *!/#/H/# . /2* )54( .#1 1 -4.$($'-/'4/$+-*+ -/$ . )/'45 +- $. '4/# .( - /$*)J 3' // k↔#*.+#* )*'+4-01/ kbk *./((('.#1 .$($'- 3+- ..$*)*!

(203) L)

(204) L$)/# $-'$1 -.H0/$)-/.) ($ iej*!/# 

(205) )54(/$/$1$/4*( .!-*(

(206) LK*)/--4/*

(207) LH2#$#$. *)./$/0/$1 '4 3+- .. $) -* )/. ) #0().H 

(208) L $. /$"#/'4 - "0'/ / /# ' 1 ' *! /-).-$+/$*)K # /$1$/4 *! 

(209) L $) /# '$1 - )  -+$'4 $)0 4 '/ -$)" /# *) )/-/$*) *! /# K # #'!L'$! *! /# ( $. c` ($) U ' / 'KH aihaI ' / 'KH aihbI.&$ /'KHaihdI#-+&$ 2$5 /'KHaihbV)/# #'!L'$! *!/# +-*/ $)1-$ .!-*(f /*h#*0-.U *+"** /'KHaigcVK # +-*(*/ - *! 

(210) $. -*0./ ) $)/ "-/ . 2$/# )0( -*0. .$")'. $)'0$)" H "'0**-/$*$.H$).0'$)H/#4-*$#*-(*) H!//4$.)"'$/5*) ./*- "0'/ /-).-$+/$*)*! 

(211) L " ) K #$'  ) "'4**-/$*$. )#) 

(212) L " ) /-).-$+/$*) $) '$1 - U ( -. / 'KH aihbVH $).0'$) *($))/'4 - +- .. . $/ 1$ $)#$$/$*) *! *3a U0$". -1 - / 'KH b``cI '')-)) -HaiiiI '' /'KHb```I& /'KHb``aI "' 4 /'KHb``aVK /$.'.* .0"" ./ /#/$).0'$)$)#$$/.

(213) L 3+- ..$*)4$)- .$)"/# *) )/-/$*)*!QβLa U'.* &)*2) . R $1 -L )-$# )#$$/*-4 -*/ $)VH 2#$# $. ' /* *(+' / 24 /# /$1/$)" *0)/ -+-/ *! 

(214) L " ) /-).-$+/$*) QβLa U'.* &)*2) . R $1 -L )-$# /$1/*- -*/ $)V U0*)" / 'KH b``bVK 

(215) L " ) +-*(*/ - '.* *)/$). ) La $)$)" .$/ K

(216) )*2) /*  /# (%*- - "0'/*- *! '$+$ ( /*'$.(H La $. '.* $)1*'1 $) *2)L- "0'/$)" " ) . $) -*#4-/ ( /*'$.(H .0# . f. ) 

(217) U#&-1-/4 /'KHb``dI&.#$ /'KHb``dVK .$ . $)" $)1*'1 $) "'0*) *" ) .$. $) '$1 - ) &$) 4H 

(218) L #. . 1 -' */# - +-*+*. ( /*'$ -*' .H .0# . "'4 -*) *" ) .$. $) '$1 - ) $+*. /$..0 U''- ) ).*)HaifgV)/+' -*.$.K $..0 L.+ $!$&)*&*0/..2 ''./$..0 L.+ $!$*1 -L 3+- ..$*)*!

(219) L#1 - .0'/ $) /4+ b $ / . ) . 1 -' */# - +# )*/4+ . $)'0$)" * .$/4H '$+*4./-*+#4H !//4 '$1 -H ) /#U ).*)) .# !HaiigI# /'KHb```I'.2)" /'KHb``bVK /#.. )- +*-/ /#/. 

(220) *1 - 3+- ..$*)$)/# '$1 -- .0'/.$). ' /$1 *2)L- "0'/$*)*! b 3+- ..$*)) !$'0- *!$).0'$)/*.0++- .. U0) /'KHb``bVK 4.4.5.43.9$. ) '$1 -H f. U'0*. LfL#*.+#/. /'4/$ .00)$/V /'45 . /# !$)' ./ + $) /# "'0*) *" )$ ) "'4*" )*'4/$ +/#24.H /# #4-*'4.$. *! '0*. LfL#*.+#/ UfV /* "'0*. )$)*-")$+#*.+#/ U1)#!/$)" )) -$)Hb``bVK$/#$)(0'/$L*(+*) )/ )54( .4./ (f. $.)#*- /*/# )*+'.($- /$0'0(UV4)$) /-).( (-) bf .

(221) # '$3 . 2#$/ $/. L/ -($)' /'4/$ .$/ $- / /*2-. /# '0( ) *! /#  ) L/ -($)0. $)/*4/*+'.(K# f/-).+*-/ -.!$'$// /# '$1 -4*!.0./-/ !-*(/# 4/*.*'/*/# /$1 .$/ *!/# f. )/# - !/ -H/-).+*-/ -.*!$)*-")$+#*.+#/ )"'0*. - /0-) /# - /$*)+-*0/.&/*/# 4/*.*'U1)#!/$)" )) -$)Hb``bVK f. " ) /-).-$+/$*) $. - "0'/ 4 (0'/$+' !/*-.K # /-).-$+/$*) *! f. $. ./$(0'/ 4"'0*. H"'0**-/$*$.H"'0"*))!//4$.)- +- .. 4$).0'$)H0(*- ) -*.$./*-αUαVH+$ -('-*2/#/*-UV)+#*-*' ./ -.K 4.4.5.44. 6β 

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :