Swami Vidyanand - Transformaciona Yoga.pdf

85  18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

TranSformaciona

Joga

(2)

Naziv knjige

Transformaciona Joga

Urednik

Prevod

Korektura

Lektura

Model

011 / 38 091 38

064 / 129 22 45

Štamparija

200

(3)

TranSformaciona

Joga

(4)
(5)

Predgovor

U današnje vreme joga nam je potrebna ne

samo da bismo se rešili stresa, već i da bismo

dobili odgovore na dva vrlo važna pitanja:

Ko sam Ja?

Da bismo doživeli napredak u životu, potrebno

je da znamo svoju pravu prirodu. Poznavanje

sebe je prvi korak u razumevanju povezanosti

i poimanju odnosa sa svojim izvorom (centrom

svoje najviše svesti).

Koji je moj cilj?

Bez jasno postavljenog cilja, mi smo

izgublje-ni. Trebalo bi da razumemo i definišemo

svo-ju misisvo-ju - ona pokreće našu karmičku silu.

Postavljajući sebi ova dva pitanja započinjemo

proces jogijske meditacije i na taj način

kreće-mo ka pravom cilju u svom životu.

Joga nam daje unutrašnju snagu, kao i

harmoni-ju i ravnotežu mnogih nivoa bića (tela, uma i

duše). Svako od nas u sebi ima uspavanu,

čis-tu svest. Transformacija je put koji omogućava

čistoj svesti da se ispolji, jer u današnje vreme

živimo uglavnom nezdravo, u stanju spoljašnje

svesti.

Dok se mnoge škole joge fokusiraju samo na

jed-no od naših tela, Transformaciona joga

obuhva-ta svih pet (fizičko, viobuhva-talno, menobuhva-talno, psihičko i

duhovno) i stimulišući ih podstiče razvoj

kom-pletne integrisane ličnosti. Najveći deo naših

problema, mentalnih, fizičkih i emocionalnih,

nastaje zbog blokirane energije u našim

čakra-ma (energetskim centričakra-ma) ili teličakra-ma. Za

njiho-vo potpuno rešenje, sve čakre ili tela moraju biti

zdravi i uravnoteženi.

Transformaciona joga koristi kombinaciju

ra-zličitih tehnika - uključujući asane (fizičke

vežbe), pranayame (vežbe disanja) i mantre

(energetske zvuke) - za opuštanje, za

pročišćen-je i buđenpročišćen-je čiste energipročišćen-je svih sedam čakri i

nji-hovih udruženih tela.

Rezultat pročišćenja naših tela je dobro

zdravl-je, emotivna ravnoteža, mentalna i duhovna

jas-noća, unutrašnje zadovoljstvo i mir.

(6)

Moje upoznavanje sa jogom počinje 2000.

go-dine, dok sam se profesionalno bavio

košar-kom. Joga mi je pomogla da izbegnem povrede,

pronađem sebe i otvorim nove puteve.

Go-dine 2013. upoznajem se sa Swami

Vidyanan-dom, učiteljem i osnivačem Transformacione

joge. Pod njegovim nadzorom, u Francuskoj,

završavam školu za učitelja. Iste godine

dobi-jam pravo da u Srbiji predstavim prvu knjigu

ove vrste i da budem prvi učitelj

Transforma-cione joge kod nas. Nadam se da ćete kroz ovu

knjigu, uz korisne tehnike i savete, naći

odgo-vore koje tražite na svom duhovnom putu.

Srđan Jovanović

TRANSFORMACIONA JOGA

6

(7)

20

22

23

26

31

PRANA TELO

32

35

38

39

40

41

42

APANA PRANA

43

SAMANA PRANA

44

45

UDANA PRANA

46

47

ASANE

48

50

53

57

TITALIASANA

58

61

62

MARJARI

65

66

68

69

MANTRA

70

71

72

73

77

BRZI PREGLED

79

(8)
(9)

Uvod

Koristeći tehnike Transformacione joge u

prak-tičnom životu dolazimo do zadovoljstva i mira.

Mnogi od nas traže ova osećanja u spoljašnjem,

materijalnom svetu, dok prava, beskrajna radost

leži u nama.

Kroz Transformacionu jogu učimo da

oslobod-imo i iskoristoslobod-imo neograničeni potencijal

uspa-vane energije i snage u sebi, ali i da postignemo

sveobuhvatni napredak u životu. Kroz

din-amičku meditaciju poboljšavamo sposobnost

opažanja, koncentraciju i držimo svoj život pod

kontrolom. Povećavajući kontrolu nad sobom

podstičemo najvažnije učenje, a to je da živimo

u datom trenutku, odnosno da živimo - SADA.

Transformaciona joga je jedinstvena formula,

koja individualno vodi učenike ka dubljem

ra-zumevanju joge i njenih osnovnih principa. Ova

knjiga se može koristiti i u redovnom vežbanju

Transformacione joge, jer su sve tehnike veoma

jednostavne i efikasne za svakog.

(10)

Sri Aurobindo

TRANSFORMACIONA JOGA

(11)

Mirra Alfassa

Majka

(12)

“Transformaciona joga je inspirisana

21.02.1878 – 17.11. 1973,

(13)

Swami Vidyanand je rođen u Datiyu, Madhya Pradeshu, u Indiji, 1959. godine. Sa samo dvanaest godina, Vidya je osetio potrebu ka duhovnom rastu i krenuo u potragu za učiteljem. Posle kraćeg tra-ganja, pronašao je svog gurua (učitelja) u Swami Paramhansa Pitambra Peeth-u, majstoru umetnosti kundalinija i bele tantre. Učitelj je dozvolio Vidyi da provodi određeno vreme u njegovom društvu, što je privilegija dozvoljena veoma malom broju lju-di. Učitelj je od njega zahtevao da ostane otvoren i

miran, da nauči da boravi u tišini. Posle samo šest meseci potpuni mir obuzeo je čitavo Vidyino biće. Guru mu je objasnio da se brz napredak dogodio zbog intenzivne sadhane (meditativne prakse) u prošlim životima, kao i da je u prethodnom životu bio tibetanski budistički monah. Usledile su godine intenzivnog duhovnog treninga. Zbog svog ogrom-nog unutrašnjeg razvoja, učitelj mu je dao titulu Swami Vidyanand, što znači Swami stečenog znanja (vidya) - blaženstvo (ananda).

(14)

Godine 1977. predloženo mu je da ode u Bihar školu joge zarad treniranja sa renomiranim ma-jstorom Swami Satyanand Saraswati Paramhamsom, osnivačem Bihar škole. Swami Satyanand Saraswati ga je lično učio raznim stilovima joge - Kundalini, Hatha, Prana Vidhya, Tantra Vidhya i Joga Nidra. Posle tri godine ličnog razvoja, Swami Vidyanand je dobio poziv Jallandhar Televizije da vodi prvi indijs-ki televizijsindijs-ki joga program - “Yog Sadhna”. Istovre-meno, podučavao je veliku grupu od stotinu stude-nata u Gita Hramu.

Godine 1984. dok je podučavao Hatha jogu u Mau-rya Sheraton Hotelu, primetio je da je jedna student-kinja veoma fokusirana u svojoj meditaciji i da je obasjana jedinstvenom zlatnom svetlošću. Tako neš-to nikada nije video. Upitao ju je: “Kakva je neš-to svet-lost koju nosiš sa sobom? Ko je tvoj učitelj?“ Dama je objasnila da je iskusila mnoge teškoće i izazove u životu i da je zbog toga često odlazila po utehu u ashram (hram) “Sri Aurobindo”, u blizini svoje kuće u južnom Delhiju. Svaki put kada bi odlazila tamo, bila bi ispunjena osećanjima mira i radosti i rešavala bi se svojih problema, a ta osećanja bi je ispunjavala i kada napusti svetilište.

Swami je osetio da je to poziv za njega i uputio se u hram. U svetilištu “Sri Aurobindo” osetio je jaku psi-hičku (duševnu) povezanost sa božanskom silom. U tom trenutku, znao je da je njegovo istinsko duhov-no putovanje počelo. Mduhov-nogi elementi u njegovom životu počeli su da se menjaju. Lažni ponos, sujeta i ambicija su počeli da nestaju. Bio je fokusiran na svoju ličnu sadhanu (misiju), sa jakim akcentom na dhyani (dubokoj meditaciji) i na uspostavljanju mira i unutrašnje tišine.

Zbog čestih boravaka u hramu, ponuđeno mu je da podučava pripadnike ashrama i posetioce Ha-tha jogom. U ovom periodu izučavao je učenja Sri Aurobinda i Majke i bio impresioniran “Sintezama joge” i “Božanskim životom”.

Uskoro, “Univerzitet Hong Kong” pozvao je Swami Vidyanandu da održi kurs o jogijskom životu. Tamo je formirao novi sistem joge, koji je nazvao “Trans-formaciona joga”. Nova disciplina uskladila je mnoge delove joge u celinu, izražavajući i povećavajući din-amiku i jogijsku energiju unutrašnjih tela (fizičkog, vitalnog, mentalnog i psihičkog).

Nakon uspešno vođenih kurseva “Transformacioni život jogija” i “Transformaciono jogijsko lečenje” na Univerzitetu, posle pet godina, 2003. godine, na dan Sri Aurobindovog rođenja, nastala je “Srima škola Transformacione joge”.

U to vreme Swami Vidyanand je oformio “Joga savez Pacifičke Azije”. Savez je ujedinio sve škole i uveo standarde i pravila o sertifikovanju zaslužnih učitel-ja joge. Počeli su da niču novi centri širom regiona. “Joga savez Azije” je izrastao u “Internacionalni joga savez” i “Joga savez Indije”.

Kada je doneo Transformacionu jogu u Indiju, os-novana je “Internacionalna Srima škola” u New Del-hiju. Poslednjih sedam godina, Swami Vidyanand lično je trenirao preko 200 učitelja Transformacione joge, ne samo u Indiji, već i po celom svetu.

Za dostignuća u polju Joge, počastvovan je brojnim titulama i nagradama.

TRANSFORMACIONA JOGA

14

(15)
(16)

TRANSFORMACIONA JOGA

16

(17)
(18)

Vitalna

nije bilo

postojanja

ni

bio je samo

energija

- Himna postanka,

Rig Veda

(19)

Seme tela

(Karna Sharir)

(20)

Para i Apara

“Spoljno telo samo po sebi nije previše otporno,

ono je najčešće podložno silama prirode.

Međutim, unutrašnje ili više biće, dublji nivo svesti,

gospodar je i graditelj naše sudbine.

To je razlog zašto je važno otkriti ovu suverenu svest

i ujediniti se sa njom, kako bismo stavili tačku na sve

nepovezanosti i sve nejasnoće i konflikte.“

(21)

Priroda

Para/Transformisana

Priroda

(22)

Para

Apara

Ajna/Agya

Manipura

TRANSFORMACIONA JOGA

22

(23)

Vedsko ime: Anandamaya Kosha

Vedsko ime: Vijnanamaya Kosha

Vedsko ime: Manomaya Kosha

Vedsko ime: Pranamaya Kosha

(24)

-MENTALNO TELO

(25)

(26)
(27)

(28)

-MOOLADHARA

ELEMENT Zemlja SPAJA TELO -SPAJA TELO Endokrini pankreas splet) -TRANSFORMACIONA JOGA

28

(29)

-ELEMENT Etar SPAJA TELO splet) -ELEMENT Etar

(30)

-SAHASRARA

ELEMENT Etar SPAJA TELO

-Majka

TRANSFORMACIONA JOGA

30

(31)
(32)
(33)

(34)

-UDANA

SAMANA

APANA

APANA PRANA

-SAMANA PRANA

-MAHA PRANA

-UDANA PRANA

-TRANSFORMACIONA JOGA

34

PRANA TELO

(35)
(36)

SAMANA

MAHA

FUNKCIJE

-PROBLEMI AKO JE APANA SLABA

FUNKCIJE

-PROBLEMI AKO JE SAMANA SLABA

-mentalnog stresa, dijabetes, problemi sa

FUNKCIJE -mantre Anahata APANA

(37)

VYANA UDANA

FUNKCIJE

PROBLEMI AKO JE UDANA SLABA

FUNKCIJE

(38)

Osnovna

Pranayama

(39)

-METOD

(40)

-METOD

-TRANSFORMACIONA JOGA

40

(41)

METOD

(42)
(43)
(44)

Samana Prana

TRANSFORMACIONA JOGA

44

SAMANA PRANA

(45)
(46)

Udana Prana

TRANSFORMACIONA JOGA

46

UDANA PRANA

(47)
(48)
(49)

DRUGA FAZA

-ASANA

MANTRA

(50)

METOD

-Mooladhara

Apana

TRANSFORMACIONA JOGA

50

(51)
(52)

TRANSFORMACIONA JOGA

52

(53)

METOD

(54)

METOD

Apana i Samana

TRANSFORMACIONA JOGA

54

(55)
(56)

ANAHATA

TRANSFORMACIONA JOGA

56

(57)

METOD

-Anahata

(58)

METOD

TRANSFORMACIONA JOGA

(59)
(60)

TRANSFORMACIONA JOGA

60

(61)

METOD

-nog tela)

(62)

METOD

Apana i Udana

TRANSFORMACIONA JOGA

62

(63)
(64)

TRANSFORMACIONA JOGA

64

MARJARI

(65)

METOD

(66)

METOD

-Mooladhara i Sahasrara

Apana, Udana, Samana

TRANSFORMACIONA JOGA

66

(67)
(68)

Surya Namaskara

12 poza koje otklanjaju toksine iz

MANTRA METOD -BENEFITI -KONTRAINDIKACIJE Izdisaj Udisaj Izdisaj Udisaj Izdisaj Udisaj Izdisaj Udisaj Izdisaj Udisaj TRANSFORMACIONA JOGA

68

(69)

12 poza koje otklanjaju toksine iz

MANTRA

Om Srima Chandrai Namaha METOD -BENEFITI -KONTRAINDIKACIJE -Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari Bhramari

(70)

Energija

Majka

TRANSFORMACIONA JOGA

(71)

Parameey

Om Anandamayee

(Om Anandamaji)

METOD

(72)

-Om Ma

Om Ma

Om Ma

Om Ma

-METOD

TRANSFORMACIONA JOGA

72

(73)

Transformaciona

na Zvuk

“Jedan stari kineski mudrac je napisao:

“Misao sama stvara sopstvenu patnju.”

Oni koji lažno razmišljaju, žive u laži i bedi.

Izaći iz pogrešnog razmišljanja znači izaći iz patnje.

Praktikovanje tišine uma daje

snagu o razumevanju.”

Majka

Transformaciona joga

koristi pevanje, vizualizaciju i fokus.

Mantra zvuci opuštaju, čiste i bude čakre.

Pevanje zvuka važan je element joga treninga i

pomaže u detoksikaciji i transformaciji energije

mentalnog bića. Njen umirujući efekat pomaže

u smirivanju uma pre meditacije.

(74)

DA

PA

MA

RE

SA

METOD

-TRANSFORMACIONA JOGA

74

(75)

HAM

RAM

VAM

LAM

METOD

(76)

-Om Ham Ma

Om Ram Ma

Om Vam Ma

Om Lam Ma

METOD

-TRANSFORMACIONA JOGA

76

(77)

RELAKSACIONA

MANTRA

(1-3 puta)

DETOKSIKACIONA

MANTRA

(1-3 puta)

MANTRA

(1-3 puta)

SA

LAM

OM LAM MA

RE

GA

RAM

OM RAM MA

MA

PA

DA

NI

MANIPURA

AJNA

(78)
(79)
(80)

TRANSFORMACIONA JOGA

80

BRZI PREGLED

(81)
(82)

TRANSFORMACIONA JOGA

82

BRZI PREGLED

(83)
(84)
(85)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :