Comptes anuals 2011 del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch

151  Download (0)

Full text

(1)

COMPTE GENERAL

EXERCICI 2011

CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL

MENÉNDEZ PELA YO BARCELONA- CENTRE

(2)

INFORME

©

UIMPBarcelona

Centre Ernest

Lluch

de la lntervenció Delegada al Compte General de l'exercici 2011 del

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre

Ernest Lluch.

Vist i examina! el Compte General del Consorci, el qua! posa de manifest la gestió

realitzada en els aspectes económic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici

referit, de conformitat amb alió que preveu l'article 208 del Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,

de 5 de marg.

Ates que el contingut, !'estructura i l'elaboració del Compte General s'ajusta a la

lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per I'Ordre

EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, a !'empara

del que disposa l'article 210, en relació amb l'article 203.1.d) del la TRHL.

Ates que s'acompanyen al Compte general les memóries a que fan referencia l'article

211 del TRHL i la regla 101.3 de la !CAL, aixi com la documentació complementaria

constituida per les acles d'arqueig de les existencies en Caixa referides a fi d'exercici i

per les notes o certificacions de cada entitat bancaria deis saldos en elles existents, a

favor del Consorci, referits a fi d'exercici i agrupats per nombre o raó social de l'entitat

bancaria conforme determinen l'art. 209.4 del TRHL i les regles 98.3, i 101.1 de la

lnstrucció esmentada.

Ates que d'acord amb les normes d'elaboració deis comptes anuals, que figuren a la

quarta part, "Comptes anuals", del Pla General de Comptabilitat Pública adapta! a

I'Administració local,

els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balang, el

Compte del resulta! económic -patrimonial, I'Estat de liquidació del Pressupost i

la Memoria, els quals formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i

mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resulta!

económic- patrimonial i de l'execució del Pressupost de la Corporació de

conformitat amb el Pla de Comptes;

han esta! formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan

identificats, indiquen la seva denominació, l'entitat a que corresponen i

l'exercici a que es refereixen;

la seva estructura s'adapta al model establert en el Pla de Comptes;

mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació

s'han tingut en compte les prevencions que a les normes d'elaboració

s'estableixen.

Ates que tots els acles o fets que hagin donat !loe a anotacions comptables estan

degudament acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la

seva realització, segons la regla 87 de la !CAL.

Ates que la justificació deis fets incorporats a la comptabilitat esta suportada en

documents en paper, o a través de mitjans electrónics, informatics i telematics, que

s'ajusten en tot cas als requisits i garanties establerts per a cadascun deis diferents

tipus d'operacions, d'acord amb les normes que regulen els procediments

administratius a través deis quals es materialitzen els fets, restan! assegurada en tot

(3)

©

11 IMPBarcelona

cas la seva validesa i eficacia juridica, com també el compliment dedenD9r!'lilmJ1s'f!Uuch

aplicable respecte a la protecció de dades de caracter personal, d'acord amb la regla

88 de la !CAL.

Atés que el Compte general forma! per la lntervenció, sera objecte d'exposició pública.

Per tot aixó, un cop examina! el Compte general del Consorci i no havent-se observa!

des del punt de vista de legalitat cap irregularitat o inexactitud significativa per posar

de manifest, !'Interventor Delega! que subscriu,

INFORMA

Favorablement, el Compte general Consorci Universitat Internacional Menéndez

Pelayo de Barcelona Centre Ernest Lluch de l'exercici de 2011, en compliment de la

funció de control intern respecte de la gestió económica en l'accepció de funció

interventora que preveu l'article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9.

Barcelona, 29 de febrer de 2012.

L'lnterventor Delega!.

Pere Seuba Hernandez.

(4)

INFORME

©

UIMPBarcelona

Centre Ernest Lluch

de la Intervención Delegada a la Cuenta General del ejercicio

2011

del

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre

Ernest Lluch.

Examinada la Cuenta General del Consorcio, la cual pone de manifiesto la gestión

realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario del

ejercicio referido, conforme al articulo 208 de la Ley Reguladora de la Haciendas

Locales (TRHL.) aprobada por ROL 2/2004 de 5 de marzo.

El contenido y elaboración de la Cuenta General se ajusta a la Instrucción del Modelo

Normal de Contabilidad Local, (!CAL.) aprobada por !'Orden EHA/4041/2004, de 23 de

noviembre, del Ministerio d'Economia i Hacienda, y de lo que dispone !'articulo 210, en

relación con el articulo 203.1.d) de TRHL.

Se acompañan las memorias referidas en el articulo 211 del TRHL.

1 de la regla 101.3

de la !CAL, como también la documentación complementaria formada por las actas de

arqueo y las certificaciones bancarias a favor del Consorcio, referidas a fin del ejercicio

y agrupadas por entidad bancaria conforme determinan l'art. 209.4 del TRHL i les

regles 98.3, i 101.1 de la !CAL.

De acuerdo con las normas de elaboración de las cuentas anuales que figuran en la

parte 4". "Cuentas Anuales" del PGCP.

Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden el Balance de

situación, la cuenta de resultados, el estado de liquidación, la memoria y la

ejecución del presupuesto.

Estan formulados en el período de tiempo establecido por la legislación.

Su estructura se adapta al modelo establecido en el PGCP.

Todos los actos están debidamente justificados según la regla 87 de la !CAL.

La Cuenta General formada por la Intervención, será objeto de exposición publica.

Una vez examinada la Cuenta General y no observando des del punto de vista de la

legalidad ninguna irregularidad o inexactitud significativa, el Interventor Delegado que

suscribe

INFORMA

Favorablemente, la Cuenta General del Consorci Universitat Internacional Menéndez

Pelayo de Barcelona Centre Ernest Lluch del ejercicio de 2011, cumpliendo la función

de control interno respecto de la gestión económica y según el articulo 214 del Texto

refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRHL.) aprobada por ROL

2/2004 de 5 de marzo.

Barcelona, 29 de febrero de 2012.

El Interventor Delegado.P

~.

j

j

Pere Seuba

Hernandez~~

(5)

INDEX

1.-

BALAN<;: DE SITUACIÓ

11.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL

111.- L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IV.- MEMORIA

1.- ORGANITZACIÓ ·

. 2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

4.- NORMES DE VALORACIÓ

5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

7.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

8.- INVERSIONS GESTIONADES

9.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

10.-INVERSIONS FINANCERES

11.- EXISTENCIES

12.- TRESORERIA

13.- FONS PROPIS

14.- INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT

1.5.- INFORMACIO DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE

RECURSOS D'AL TRES ENS

16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE

TRESORERIA

17.- INGRESSOS

1

DESPESES

18.-INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

19.- QUADRE DE FINANQAMENT

20.- INFORMÁCIÓ PRESSUPOSTARIA

(6)

20.a.ll.- EXERCICI CORRENT - PRESSUPOST D'INGRESSOS

20.b.- EXERCICIS TANCATS

20.b.i.- OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS ·

20.b.ll. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

20.b.iii.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS

D'EXERCICIS TANCATS

20.c.- EXERCICIS POSTERIORS

20.c.l. COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIOR$

20.c.ii.- COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORS

20.d.- DESPESES EN FINAN<;AMENT AFECTAT

20.e. ROMANENT DE TRESORERIA

21.- INDICADORS

22.- ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT .

. - DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA

o ACTES D'ARQUEIG

o MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COST DELS SERVEIS

1

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL COMPLIMENT DELS

(7)

•O

~

::::>

!::

(/)

UJ

Cl

o

z

<(.

~

(8)

-CUIMPB-Centre Emest Lluch 24/0212012

EXERCICI 2011

BALAN9

COMPTES ACTIU

Ex.

2011 Ex.2010 COMPTES PASS! U Ex.2011 Ex.2010

A) IMMOBILilZA T

i

5.670,82

i

8.618,13 A) FONS PROPIS 731.661,79 677.883,99

111) lmmobilitzacions materials

'

5.670,821 8.618,13

1

1) Patrimoni

'

184.360,88 184.360,88

222 3. lnstaHacions Técniques 440,92 440,92 100 1. Patrimoni 184.360,88 i 184.360,88

223,224,226,227,228 229 4. Un altre immobilitzat 36.555,04 36.555,04 lll} Resultats d'exercicis anteriors 493.523,11 407.263,55 :

! 120

1. Resultats d'exercicis anteriors 493.523,11 407.263,55

282 5. Amortitzacions -31.325,14 -28.377,83

IV) Resultats de l'exercici 53.777,80 86.259,56

C) ACTIU CIRCULANT 770.785,44 728.388,971 129 1. Resu!tats de l'exercici 53.777,80 86.259,56

11) Deutors 62.340,S2 123.333,52.

D) CREDITORSA CURT TERMINI 44.794,47 59.123,11

43 1. Deutors pressupostaris 62.340,52 123.333,52

111) Creditors 44.794,47

i

59.123,11

111) lnversions financeres temporals 243,84 243,84 40

1. Creditors pressupostaris 27.927,59 ' 44.006,57 i

565,566 3. Fiances i dipbsits constituTts a curt termini

'

i 243,64! 243,84 41

¡

2. Creditors no pressupostaris 2.526,83 2.483,85 i

1 IV} Tresoreria 708.201,08' 604.811,61 475,476,477 4. Administracions Púb!iques 14.340,05 12.632,69

57

1 1. Tresorena 708.201,08 604.811,61

!

1

i

'

' i

!

i

TOTAL GENERAL ( A+B+C)!

(9)

::5

z

o

2

C2

~

a.

g

2

•O

z

o

(.)

w

~

~

::::>

en

w

0::

...J

w

o

w

l-a.

:E

(10)

CUIMPB~Centre Ernest Lluch 24/02/2012

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2011

COMPTES DE URE Ej: 2011 Ej: 2010 COMPTES HA VER Ej: 2011 Ej: 2010

A)DESPESES 454.638,94 509.332,49 B) INGRESSOS 508.416,74 595.592,05

3. Despeses de Funclonament deis serveis i 453.283,94 509.332,49 1. Vendes i prestacions de serveis 128.780,00

i

141.215,00 prestaclons socials

' b) Prestacions de serveis 128.780,00 141.215,00

a) Despeses de Personal 152.954,98 154.313,29: 741 b-2) Preus públics per prestacló de serveis o 128.780,00 141.215,00 640,641 a-1) Sous, salaris i assimilats 112.166,46¡ 116.586,84 realització d'activitats

.

'

642,644 a-2) carregues socials 40.788,52' 37.726,45 4. Altres ingressos de gestió ordinaria 4.105,06 8.579,44

68 i e) Dotacions pera amortitzacions d'immobilitzat

'

2.947,31 3.272,84 e) Altres ingressos de gestió 147,80 285,49 e) Altres despeses de gestió 296.471,10 350.833,94 775,776,777 c-1) lngressos accessoris i altres de gestió corrent 147,80 285,49 62 e-1) Serveis exteriors 296.234,91 350.600,79 f) Altres interessos i ingressos assimilats 3.957,26 8.293,95

63 e-2) Tributs 236,19 233,15 763,769 f-1) Altres interessos 3.957,26 8.293,95!

'

f) Despeses financeres i assimilables 910,55 912,42 S. Transferéncies i subvencions i 366.608,27 445.797,61 661,662,663,669 f-1) Per deutes 910,55 912,42i 750 a) Transferéncies corrents 237.564,34 69.000,00

5. Pérdues i despeses extraordinaries 1.355,00' 751 b) Subvencions corrents 129.043,93 376.797,61

679 e) Oespeses i pérdues d'altres exercicis 1.355,00 ¡ 6. Guanys i ingressos extraordinaris 8.923,41 1

i

779 d) lngressos i benefieis d¿altres exercicis 8.923,41

'

1

.

1

1 1 1 ' 1

(11)

~

o

o.

::::l

m

m

w

0::

o.

....J

w

o

'o

(.)

<(

o

-::::l

o

:::¡

w

o

~

~

w

·:.,¡

.

(12)

-CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

28102/2012

12:20:37PM

(2011)

Pág.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

l.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APUCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS 1 ClBÜGACTONS

PRESSUP. DESCRIPCIO DESPESES RECONEGUDES

PAGAMENTS

PENDENTSDE ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. NETES 1 PAGAMENT A 31 DECRÉDIT

1 ' DI;_Q_I;_~EMBRE

320 13000 RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL 21.448,10 21.448,10 21.448,10 21.448,10 21.448,10

LABORAL

320 13001 HORES EXTRAORDINARIES 635,49 635,49 635,49 -635,49

320 13002 AL TRES RETRIBUCIONS 6.505,80 6.505,80 6.505,80 6.505,80 6.505,80

320 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 73.817,57 73,817,57 72.027,45 72.027,45 72.027,45 1.790,12

TEMPORAL

h

320 13101 HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL 1.257,06 1.257,06 1.257,06 -1.257,06

320 13102 LABORAL TEMPORAL CURSOS 4.560,00 4.560,00 1.695,32 1.695,32 1.695,32 2.864,68

~

320 13103 LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARI 3.184,80 3.184,80 2.244,62 2.244,62 2.244,62 940,18

'

~ 320 15000 PRODUCTIVITAT 6.883,24 6.883,24 6.309,64 6.309,64 6.309,64 573,60

h

320 16000 SEGURETAT SOCIAL. 37.080,00 37.080,00 40.434,52 40.434,52 36.920,20 3.514,32 -3.354,52

320 16001 SEGURETATSOCIALCURSOS 1.750,00 1.750,00 1.750,00

320 16002 SEGURETAT SOCIAL EXTRAORDINARIA 3.995,28 3.995,28 3.995,28

320 16200 FORMACIÓ 1 PERFECCIONAMENT DEL 2.040,00 2.040,00 354,00 354,00 354,00 1.686,00

PERSONAL.

320 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 3.713,97 3.713,97 3.318,75 3.318,75 2.209,55 1.109,20 395,22

320 21601 MATENIMENT FAX 1 TELEFONIA 979,64 979,64 628,10 628,10 628,10 351,54

320 22000 ORD1NAR1 NO lNVENTARIABLE. 3.264,00 3.264,00 1.199,89 1.199,89 1.199,89 2.064,11

320 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES 1 AL TRES 1.047,54 1.047,54 503,18 503,18 503,18 544,36 PUBL1CAC10NS.

!

320 22101 AIGUA. 510,00 510,00 271,77 271,77 257,40 14,37 238,23!

320 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 12.607,20 -2.000,00 10.607,20 7.469,65 7.469,65 7.142,35 327,30 3.137,55

320 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 150,00 150,00 155,93 155,93 155,93 -5,93

320 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS. 255,00 255,00 236,19 236,19 236,19

1 18,81

320 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LARIES 4.080,00 4.080,00 3.063,88 3.063,88 3.063,88 ' 1.016,12

320 22602 PUBLICITAT 1 PROPAGANDA. 35.000,00 12.847,08 47.847,08 27.666,95 27.666,95 27.666,95 20.180,13

320 22609 ACTJVJTATS CUL TURALS 1.530,00 1.530,00 1.530,00

1 320 22700 SERVEI NETEJA 3.200,00 3.200,00 2.983,14 2.983,14 2.706,13 277,01 216,86

1 320 22706 TREBALLS 1 ESTUDIS TECNICS. 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

320 22707 GESTORIA 1.000,00 1.000,00 773,14 773,14 i 773,14 226,86

320 22709 EDICIONS 3.000,00 -3.000,00 i

320 22710 DESPESES PONENTS 60.061,29 79.600,00 139.661,29 139.235,00 139.235,00 136.680,00 2.555,00 426,29

1 320 22711 RECORDATORI D'ERNEST LLUCH 10.200,00 -10.200,00

!

1 320 22712 SERVEIS D'AL TRES EMPRESES

1 4.590,00 4.590,00 2.981,94

2.981,94 2.981,94: 1.608,06 ¡

1 320 22714 AL TRES DESPESES PONENTS 26.597,58 37.075,00 63.672,581 46.772,35 46.772,35 45.590,73: 1.181,62 16.900,23

1 320 22715 DESPESES FUNCJONAMENT CURSOS 21.734,29 33.713,00 55.447,29: 54.389,92 54.389,92 53.895,03 494,89' 1.057,37

1 320 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU.

'

2.142,00 2.142,001 753,39 753,39 753,39 1.388,61

1

Suma¡ 359.927,30 147.035,08 506.962,38 : 447.315,17 447.315,17 435.841,46

11.47~-~~~L

59.647,21

(13)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

28/0212012

12:20:37PM

(2011)

Pág.

2

l.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLICACIÓ CRÉDITS PRESSUPOSTARIS ' OBLIGACIONS

1

OBLIGACIONS

1

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES 1 RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. 1

NETES i PAGAMENT A 31 DECRÉDIT QE._D.ES.EMB.B-E

'

320

1~3020

DEL PERSONAL NO DIRECTIU. i 2.142,00 2.142,00 2.067,93 2.067,93 1.885,66 i 182,27 74,07

r

320 35900 DESPESES FINANCERES 306,00 306,00 355,31 355,31 355,31 -49,31

'

1320 :35901 SERVEIS BANCARIS 612,00 612,00

i

555,24 555,24 528,24 27,00 56,76

!

320 62500 MOSIUARI 3.000,00 3.000,00; 3.000,00

320 62600

i

EQUIPS PERA PROCESSOS O' 3.000,00 i 3.000,00 1 3.000,00:

' INFORMAC10 ' ! !

i

! 1 1

'

! ¡

!

i

!

1 1 1 ' 1

i

i ' ! ! ' '

' j

Suma 368.987,30 : 147.035,08! 516.022,38 450.293,65 450.293,65! 438.610,67: 11.682,98 65.728,73

(14)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

JI. LIQUIDACJO DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES '

APUCACIÓ DESCRIPCIÓ DRETS i DRETS DRETS

PRESSUP.

INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINrTIVES RECONEGUTS ! ANUL·LATS CANCEL·LATS

1

1 34200 MATRICULES CURSOS D'ESTIU 1 126.665,00 2.000,00 128.665,00 129.570,0~ ! 935,00

TARDOR

1 39900 AL TRES INGRESSOS DIVERSOS 147,80

1 42302 CENTRE RECERCA ECOLÓGICA 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00

APLICACIONS FORESTALS

'

1 42390 UNIVERSITAT INTERNACIONAL 52.728,96 52.728,96! 52.890,00

MENÉNDEZ PELA YO

1 45002 DEPARTAMENT GOVERNACIOÓ 1 18.000,00 18.000,00 13.384,12

RELACIONS INSTITUCIONALS.

1 45030 ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA 6,00 6,00

1 46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 85.100,00 48.385,00 133.485,00 133.485,00

1 46201 AJUNTAMENT DE BARCELONA 99.574,34 35.150,08 134.724,42 134.724,42 1 46801 UNIVERSITAT DE LLEIDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00

1 47000 TRANSFERENCIAS DE 6,00 6,00

EMPRESAS PRIVADAS

1 47001 FUNDACIÓN CARLOS AMBERES 2.300,00 2.300,00! 2.300,00

1 47002 TRANSFERENCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRIFOLS 1 LUCAS

12.000,00 12.000,00! 5.277,48

1 47003 FUNDACIÓ CASA AMERICA 4.500,00 4.500,00! 4.500,00

CATALUNYA

1 47004 OBRA SOCIAL DE 6.000,00 6.000,00 6.000,00

CATALUNYACAIXA

1 47006 FUNDACIÓ D'ESTUDIS 14.000,00 14.000,00 9.347,25

SUPERIORS D'OLOT

1 48000 INSTITUCIÓ SENSE ÁNIM DE 6,00 6,00

LUCRE

1 49700 DE L'UNIÓ EUROPEA 6,00 6,00

1 52000 INTERESES EN CUENTAS 4.895,00 4.895,00 3.957,26

BANCARIAS

i

'

1

!

.

1

Suma 368.987,30

!

147.035,081 516.022,38 500.283,33 935,00

Data obtenció12:20:24PM 2810212012

Pág.

1

DRETS DRETS EXCÉS/ RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENOENTS DE DEFECTE

NETS NETA COBRAMENTA PREvJSIÓ 31 DE

128.635,00 128.614,00 21,00 -30,00

¡

147,80: 147,80 147,80

1

2.500,00 2.500,00

52.890,00 52.890,00 161,04

13.384,12 13.384,12 -4.615,88

-6,00 133.485,00 121.388,75 12.096,25

134.724,42 134.724,42

2.200,00 2.200,00

~6,00

1

2.300,00 2.300,00

5.277,48 5.277,48 ~6.722,52

4.500,00 4.500,00

6.000,00 6.000,00

9.347,25 9.347,25 4.652,75

~6,00

1 -6.00

' !

3.957,26 3.957,26

¡

~937,74

'

'

1

499.348,33 452.222.23 • 47.126,10 -16.674,05

(15)

-CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció12:21:20PM 2810212012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

1

(2011)

Capítol:

3 TAXES, PREUS PÚBLICS 1

AL

TRES INGRESSOS.

1 CONCEPTE PREVISION$ PRESSUPOSTARIES

DRETS 1 DRETS 1 DRETS

'

DRETS

OXCÉS 1 DEFECTE DRETS '

ARTICLE RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ

SUBCONCEPTE 1 INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS 1 ANUL·LATS , CANCEL·LATS NETS NETA COBRAMENTA

1 31 DE

34 PREUS PÜBLICS. 1

i

1

'

342 SERVEIS EDUCATIUS. '

1

1

'

34200 MATRICULES CURSOS 126.665,00

i

2.000,00 128.665,00' 129.570,00 935,00 128.635,00 128.614,00 21,00 -30,00

D'ESTIU 1 TARDOR

Total Concepte 126.665,00 2.000,00 128.665,00 129.570,00 935,00 128.635,00

i

128.614,00 21,00 -30,00

Total Article 126.665,00 2.000,00 128.665,00 129.570,00

¡

935,00 1 128.635,00 128.614,00: 21,00 -30,00

i 1

39 AL TRES INGRESSOS. 1

399 AL TRES INGRESSOS DIVERSOS.

'

39900 AL TRES INGRESSOS 147,80 1 147,80 147,80 147,80

DIVERSOS

Total Concepte 1 147,80 147,80 147,80 1 147,80

Total Artide

i

147,80 147,80 147,80 147,80

Total Capítol 126.665,00 2.000,00 128.665,00 129.717,80 935,00 128.782,80! 128.761,80 21,00 117,80

(16)

CUIMPB-Centre Emest Lluch

Data obtenció12:21:20PM 2810212012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

2

(2011)

Capítol:

4 TRANSFERENCIA CORRENTS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

1

i

DRETS 1 DRETS

DRETS

fxCÉS 1 DEFECTEI

i

ARTICLE DRETS DRETS RECAPTACIÓ PENDENTS DE

RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETA COBRAMENTA PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES 1 NETS

31 DE • 42 i DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.

423 DE SOCI MERC ESTAT,ENTID ,

'

PÚBUC EMPR 1 AL TRES !'

'

ORGAN PÚBLICS

:

i

42302 CENTRE RECERCA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ' : 2.500,00 2.500,001 ECOLÓGICA 1 APLICACIONS

:

FORESTAL$

.

'

42390 UNIVERSITAT 52.728,96 ~ 52.728,96 52.890,00 i 52.890,00 52.890,00 161,04.

INTERNACIONAL MENÉNDEZ ¡ :

PELA YO

Total Concepte 52.728,96 2.500,00! 55.228,96 i 55.390,00

i

55.390,00 52.890,00 2.500,00! 161,04

TotatArticle 52.728,96 2.500,00 55.228,96 55.390,00 55.390,00 i 52.890,00; 2.500,00 161,04

i

45 DE COMUNITATS AUTÓNOMES.

i

450 DE L'ADMINISTRACIÓ

GENERAL DE LES !

'

COMUNITATS AUTÓNOMES.

45002 DEPARTAMENT 18,000,00 18.000,00

GOVERNACIOÓ 1 RELACIONS

13.384,12 13.384,12 13.384,12 -4.615,88

!

INSTITUCIONAL$. GENCAT

i

45030 ADMINISTRACIÓ 6,00 6,00' -6,00

AUTONÓMICA ¡ •

Total Concepte 6,00 18.000,00 18.006,00 13.384,12 13.384,12 13.384,12 -4.621,88

i

Total Article 6,00 18.000,00 18.006,00

i 13.384,12 \

!

13.384,12 13.384,12 -4.621,88

46 D'ENTITATS LOCALS. i

.

461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS 1

i O CABILDOS.

'

46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 85.100,00 48.385,00 133.485,00 133.485,00 1

133.485,00 121.388,75 12.096,25

Total Concepte 85.100,00 48.385,00 ¡ 133.485,00¡ 133.485,00 133.485,00 121.388,75 12.096,25

462 O'AJUNTAMENTS.

¡

134.724,42 l

146201 AJUNTAMENT DE 99.574,341 35.150,08 134.724,42 134.724,42 134.724,42

1

BARCELONA

(17)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció12:21:20PM 2810212012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

3

{2011)

Capítol:

4 TRANSFERÉNCIA CORRENTS.

ARTlCLE 1

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

!

DRETS DRETS

~ ~~

DRETS

;1

!

DRETS

$xcÉs

1 DEFECTEI

DRETS , RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS ' NETS NETA COBRAMENT A

! 31 DE '

i

~ ~

. 134.724,42, 134.724,42.

~

' .

'1

Total Concepte 99.574,34

i

35.150,08 134.724,42 134.724,42'

; 468 D'ENTITATS LOCAL$

MENOR$.

'

;

46801 UNIVERSITAT DE LLEIDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00 \ 2.200,00

'

2.200,00'

; Total Concepte ! 2.200,00' 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

;

Total Article 184.674,34 85.735,08 270.409,42 270.409,42 ' 270.409,42 256.113,17' 14.296,25'

47 D'EMPRESES PRIVADES.

470

'

,

i 47000 TRANSFERENCIAS DE 6,00 i 6,00 -6,00

EMPRESAS PRIVADAS

47001 FUNDACIÓN CARLOS 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00'

AMBERES

,

• 47002 TRANSFERENCL'< FUNDACIÓ

,

12.000,00 12.000,00 s.2n.4s 5.277,48 5.277,48 -6.722,52

VÍCTOR GRÍFOLS 1 LUCAS

47003 FUNDACIÓ CASA AMÉRICA 4.500,00 4.500,00 4.500,00: 4.500,00 4.500,00

CATALUNYA 47004 OBRA SOCIAL DE

'

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

CATALUNYACAIXA.

47006 FUNDACIÓ D'ESTUDIS 14.000,00 14.000,00 9.347,25 i 9.347,25 9.347,25 4.652,75

SUPERIOR$ D'OLOT

'

Total Concepte ! 6,00 38.800,00 38.806,00 27.424,73 27.424,73' 10.500,00 16.924,73 -11.381,27

Total Article 6,00, 38.800,00 38.806,00 27.424,73: 1 27.424,73 10.500,00 16.924,73 -11.381,27

48 DE FAMÍLIES IINSTITUCIONS 1

SENSE FIN$ DE LUCRE. 480

'

48000 FAMÍLIES SENSE FINS DE 6,00 6,00 -6,00

LUCRE

'

Total Concepte 6,00 l 6,00

'

-6,00

l_

Total Art!cle j 6,00

1

6,00

i \ 1

-6,00

L__

---~

_ l _

(18)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenci612:21:20PM 28/02/2012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

4

(2011)

Capítol:

4 TRANSFERENCIA CORRENTS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES 1 DRETS 1 DRETS

DRETS

fxCÉS 1 DEFECTE!

ARTICLE DRETS DRETS

CANCEL·LATS

¡

RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ , SUBCONCEPTE INICIALS MOOIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS , NETS NETA COBRAMENTA

¡

31 DE

49 DE l'EXTERIOR.

¡

!

¡

497 Al TRES TRANSFERÉNCIES 1

DE LA UNIÓ EUROPEA. 1

'

i

49700 DE L'UNIÓ EUROPEA 6,00 6,00 -6,00

;

Total Concepte 6,00

i

i

6,00' ' ~6,00 1 1

Total Article 6,00 6,00 '

'

~6,00

1

'

319.503,171

Total Gapítol 237.427,30 145.035,081 382.462,38 366.608,27 1 366.608,27 47.105,10' -15.854,11

(19)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenci612:21:20PM 2810212012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

5

(2011)

Capítol:

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES

!

DRETS 1 Ó

DRETS .

DRETS DRETS DRETS PENDENTS DE ~CES 1 DEFECTE

ARTICLE

!

CANCEL·LATS RECONEGUTS

i

RECAPTACI COBRAMENT A

i

PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINrriVES ! RECONEGUTS ANUL·LATS NETS NETA

'

i

31 DE

'

52 INTERESSOS DE DIPÓSITS.

520

'

1

52000 INTERESES EN CUENTAS 4.895,00 4.895,00 3.957,26 3.957,26 3.957,26 -937,74

BANCARIAS

Total Concepte 4.895,00 4.895,00 3.957,26 3.957,26 3.957,26 -937,74

i

TotalArticle 4.895,00 4.895,00 3,957,26 3.957,26 3.957,26 -937,74 i

Total Capitel 4.895,00 4.895,00 3.957,26 3.957,26 3.957,26 -937,74

(20)

CUIMPB-Centre

Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:21:41PM

(2011)

Pág.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS 68CfGACT6i<fS

ARllCLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS , DEFINITJVES COMPROMES. NETES PAGAMENT A 31 DECRtOIT

o_E.JJESEMBRE

13

i

PERSONAL LABORAL

130 LABORAL FIX.

13000 RETRIBUCIONS BASIQUES. 21.448,10 21.448,10 21.448,10 21.448,10 21.448,10

!

'13001 HORES EXTRAORDINARIES 635,49 635,49 635.49 ~635,49

13002 AL TRES RETRIBUCIONS 6,505,80 6.505,80 6.505,80 6.505,80. 6.505,80 i

Total Concepte 27.953,90

i

27.953,90 i 28.589,39 28.589,39 28.589,39 -635,49

131 LABORAL TEMPORAL

13100

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

73.817,57 73.817,57 72.027,45 72.027,45 72.027,45 1.790,12

'

13101 HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL 1.257,06 1.257,06 1.257,06 -1.257,06

13102 LABORAL TEMPORAL CURSOS 4.560,001 4.560,00 1

1.695,32; 1.695,32 1.695,32 2.864,68

i

13103 LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARI 3.184,80 3.184,80 2.244,62 2.244,62 2.244,62 940,18

1 Total Concepte

!

81.562,37

'

81.562,37 n.224,45 77.224,45 77.224,451 4.337,92

1

1

Total Article 109.516,27 i 109.516,27!

'

105.813,84 1 105.813,84 105.813,84 3.702,43 i

15 lNCENTIUS AL RENDIMENT.

i 150 PRODUCTIVITAT. !

i

15000 PRODUCTlVITAT 6.883,24 6.883,24 6.309,64 6,309,64 6.309,64 573,60!

'

Total Concepte 6.883,24 i 6.883,24! 6.309,64' 6.309,64 6.309,64 573,60

Total Article 6.883,24 6.883,24 6.309,64 6.309,641 6.309,64' 573,60

16 i QUOTES, PRESTACIONS 1 DESPESES SOC. A

!

1 CÁRREC DEL EMPLEADOR.

160 QUOTES SOCIALS.

16000 SEGURETAT SOCIAL. 37.080,00 37.080,00 40.434,52 40.434,52' 36.920,201 3.514,32 1 --3.354,52 16001 SEGURETAT SOCIAL CURSOS 1.750,00 1.750,00 1.750,00 16002 SEGURETAT SOCIAL EXTRAORDINARIA 3.995,28 3.995,28 3.995,28

'

Total Concepte 42.825,281 42.825,28 40.434,52 40.434,52 36.920,20

i

3.514,32 2.390,76

1

1

(21)

CUIMPB-Centre

Ernest Lluch

Data obtenció

28102/2012

12:21:41PM

(2011)

Pág.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CRÉ'DITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACION$ OBUGACIONS

ROMANENTS 1 ARTlCLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE

SUBCONCEPTE INICIAL$ MODJFICACIONS DEFINITlVES COMPROMÉS. NETES PAGAMENT A 31 OECREDIT 1 D_E_O.E.S.EM.B.RE

162 DESPESES SOCIAL$ DEL PERSONAL. '

'16200 FORMACIÓ 1 PERFECCIONAMENT DEL i 2.040,00' 2.040,00 354,00 354,00. 354,00 1

1.686,00

'

PERSONAL.

¡

Total Concepte 2.040,00 2.040,00 354,00! 354,00 354,00 1.686,00

TotalArticle 44.865,28 44.865,281 40.788,521 40.788,52 37.274,201 3.514,32 4.076,76

(22)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:21:41PM

(2011)

Pág.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS.

ARTICLE

i

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

i

OBLIGACIONS OBLIGACIONS

í DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

'

SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. NETES PAGAMENT A 31 DECREDIT QE_D_E$.EM.BBE

21 REPARACIONS, MANTENIMENT 1 CONSERVACIÓ.

216 EQUIPS PERA PROCESSOS 1

'

i

1

D'INFORMACIÓ.

'

'

! 21600 rvtll.NTENIMENT EQUIPS INFORMA TIC$

'

:

3.713,97 3.713,97 3.318,75 3.318,75 2.209,55 1.109,20 395,22

21601 MANTENIMENT FAX 1 TELEFONIA 979,64 979,64 628,10 628,10 628,10

:

351,54,

Total Concepte 4.693,61 4.693,61 3.946,85 3.946,85 2.837,65 i 1.109,20 746,76

Total Article 4.693,61

'

4.693,61 3.946,85 3.946,851 2.837,65 1.109,20 746,76

'

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS IALTRES. ' 1

220 MATERIAL D'OFICINA. i

22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 3.264,00 3.264,00 1.199,89 1.199,89\ 1.199,89 i 2.064,11

i

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES 1 AL TRES 1.047,54 1.047,54 503,18 503,18 503,18 544,36

PUBLICACIONS.

i 1

Total Concepte 4.311,54 4.311,54 1.703,07 1.703,07 1.703,07 2.608.47'

' 1

221 SUBMINISTRAMENTS.

'

22101 Al GUA. 510,00

'

510,00 271,77 271,77 257,40 14,37 238,23

Total Concepte 510,00; 510,001 271,77: 271,77 257,40 14,37 238,23

¡

'222 COMUNICACIONS.

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 12.607,20 ~2.000,00 10.607,20 7.469,65 7.469,65 7.142,35 327,30 3.137,55

Total Concepte

i

12.607,20 -2.000,00: 10.607,20 7.469,65

i

7.469,65 7.142,35 327,30

'

3.137,55¡

¡ 224 COSINES D'ASSEGURANCES.

' 22400

PRIMES D'ASSEGURANCES 150,00 150,00 155,93 155,93 i 155,93 -5,93

Total Concepte . 150,00 150,00 155,93' 155,93 155,93 -5,93

'

225 TRIBUTS.

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS. 255,00 255,00 236,19 236,19

'

236,19 18,81

Total Concepte 255,00 255,00 236,19¡ 236,19 236,19

i

18,81

'

(23)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:21:41PM

(2011)

Pág.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS.

ARTICLE 1

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS

DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

SUBCONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS ' OEFINITIVES COMPROMES. NETES PAGAMENT A 31 DECREDIT

i D.E_D_E.S.EMBBE

¡ 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÁRIES 1 4.080,00 4.080,00 3.063,88 3.063,88i 1 3.063,88

i

1.016,12

REPRESENTATIVES.

22602 PUBLICITAT l PROPAGANDA 35.000,00 12.847.08 47.847,08 27.666,95 27.666,95 27.666,95 i 20.180,131

22609 ACTIVITATS CULTURAL$ 1.530,001 1.530,00 1.530.00

i

1 Total Concepte 40.610,00

¡

12.847,08 53.457,08 30.730,831 30.730,83 30.730,83 22.726,25

'

'

227 TREBALLS REALITZATS PERAL TRES

'

EMPRESES 1 PROFESSIONALS. i

22700 NETEJA 1 LAVABO. 3.200,00 1 3.200,00 2.983,14

2.983,141 2.706,13

i

277,01 216,86 1 22706 ESTUDIS 1 TREBALLS TÉCNICS. 3.000,00 ~1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1

1 1

'

:22707 SERVEIS DE PROFESSIONALS 1.000,00 1.000,00 773,14 773,14 773,14 226,86¡

INDEPENOENTS 1

22709 EDICIONS 3.000,00 -3.000,00 ' i

'

22710 PONENTS 60.061,29 79.600,00 139.661,29: 139.235,00 139.235,00 136.680,00 2.555,00 426,29

i

i

22711 RECORDATORI D'ERNEST LLUCH 10.200,00 ·10.200,00:

'

22712 SERVEIS D'AL TRES EMPRESES 4.590,00 4.590,00 2.981,94 2.981,94 2.981,94 1.608,06

i

22714 DESPESES PONENTS 26.597,58 37.075,00 63.672,58 46.772,35 46.772,35 45.590,73 1.181,62 16.900,23 122715 AL TRES DESPESES CURSOS 21.734,29 33.713,00 55.447,29 54.389,92 54.389,92 53.895,03 494,89 1.057,37

Total Concepte 133.383,16 136.188,00 269.571,16 249.135,49 : 249.135,49 242.626,97 6.508,52 20.435,67

Total Article i 191.826,90: 147.035,08 338.861,98 i 289.702,93 289.702,93

¡

282.852,74! 6.850,19 i 49.159,05

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVE!. i

'

230 DIETES.

23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 2.142,00 2.142,00 753,39

¡

753,39 753,39 1.388,61 ; 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 2.142,00 2.142,00 2.067,93 2.067,931 1.885,66! 182,27 74,07

Total Concepte : 4.284,00' 4.284,00 2.821,32 2.821,32 2.639,05 182,27 1.462,68 i

Total Article 4.284,00 i 4.284,00 2.821,32 2.821,32 2.639,05 182,27 1.462,68

200.804,51 1 147.035,081 347.839,591 '

(24)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:21:41PM

(2011)

Pág.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

Capítol:

3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE 1

CONCEPTE

!

CRÉDITS PRESSUPOSTARIS j

OBLIGACIONS

-1

OBLIGACIONS

i

DESPESES

RECONEGUDES PAGAMENTS , PENDENTS DE ROMANENTS

1

SUBCONCEPTE

i

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES • COMPROMES. NETES 1 PAGAMENT A 31 DECRÉDIT D_E_D_E_S.EM.BRE

35 INTERESSOS DE DEMORA 1 AL TRES DESPESES !

!

FINANCERES.

359 AL TRES DESPESES FINANCERES. i

35900 DESPESES FINANCERES 306.00

i

306,00 355,31

i

355,31 355,31 -49,31

'

35901 SERVEIS BANCARIS 612,00 612,00 555,24 555,24 528,24 27,00 56,76

Total Concepte 918,00 918,00 910,55 910,55 883,551 27,00 7,45

Total Article 918,00 918,00 910,55 910,55 883,55 27,00 7,45

(25)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

28/0212012

12:21:41PM

{2011)

Pág.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE 1 CONCEPTE

i CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

OBUGACIONS ! OBLIGACIONS

j DESPESES RECONEGUDES

PAGAMENTS

1

~~~:J~ Á'~1

ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS : DEFINITIVES COMPROME:S. NETES DECRÉDIT

'

D.E_D.E.SEM.B.B.E.

i

INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM

'

'

:

62

i

!

OPERAT DEL$ SERV. i

'

625 MOBILIARI.

1

62500 MOBILIARI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

'

Total Concepte 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1 1

626 EOUIPS PERA PROCESSOS

1 D"INFORMACIÓ.

'

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 3.000,00 i 3.000,00: 3.000,00

JNFORMACION

'

Total Concepte

!

3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total Article 6.000,00 1 6.000.00 6.000,00

'

i

Total Capítol 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1

Total 368.987,30 147.035,0~ 516.022,38 450.293,65 450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728,73

(26)

-CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

28102/2012

12:22:04PM

(2011)

Pág.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Área de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÁCTER PREFERENT.

GRUPPROG. CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGAéTbNS

POLITICA DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTSDE ROMANENTS SUBPROGRAMA 1 INICIALS MODIFICACIONS 1 OEFINITIVES COMPROMES. NETES PAGAMENT A 31 DECRÉDIT

DE DE.~EMBRE

32 EDUCACIÓ. 1

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

i

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. 368.987,30 147.035,08 516.022,38 !. 450293,65 450293,65 438.610.67 11.682,98 65.728,73 Total Gr. Progra ...

!

368.987,30 147.035,08' 516.022,38 450.293,65

i

450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728,73

Total Política 368.987,30 147.035,08

'

516.022,38 450.293,65 450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728,73 Total Area de Despesa 368.987,30 147.035,08 516.022,38 450.293,65 450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728,73

1

(27)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:22:04PM

(2011)

Pág.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Área de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÁCTER PREFERENT.

GRUPPROG. CRÉDITS PRESSUPOSTARIS 1 OBLIGACIONS

OBLrGAc"iOÑS

1 POLITICA DESPESES i RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTSDE ROMANENTS

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINrfNES COMPROMES. NETES PAGAMENT A31 OECRtDIT DE_{l_I;_!?_EMBRE 1

32 EOUCACIÓ. 1

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D"EDUCACIÓ.

320 AOMINISTRACIÓ GENERAL O"EOUCACIÓ. 368.987.30 147.035.08 516.022.38 i 450293.65 450293.65 438.610.67 11.682.98 65.728.73

i

1

Total Gr. Progra ... i

:

368.987.30 147.035,08 516.022,38 450.293,65 450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728,731 Total Política 368.987,30 147.035,081

1 516.022,38 450.293,65 450.293,65 438.610,67 11.682,98 65.728.731

(28)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

28/0212012

12:23:19PM

(2011)

Pág.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 1 PROGRAMA

OBLIGACIONS

PROGRAMA

CAPÍTOL

ARTICLE

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

RECONEGUDES

NETES

320

ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

1

152.912,00

!

13

105.813,84

'

130

28.589,39

i

i

13000

21.448,10

13001

635.49

13002

6.505,80

\

'

131

77.224,45

13100

72.027,45

'

!

1

13101

1.257,06

'

i

13102

1.695,32

13103

2.244,62

15

6.309,64

150

6.309,64

15000

6.309,64

1

16

40.788,52

1

160

40.434,52

16000

40.434,52

162

354,00

1

16200

354,00'

J

2'

296.471,10:

.

i

21 '

3.946,85

i

i

l

!

(29)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:23:19PM

(2011)

Pág.

2

RESUM D"OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 1 PROGRAMA

1

1 OBLIGACIONS

PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES

!

216

3.946,85

21600

3.318,75

1

21601

628,10

1

22

289.702,93

220

1.703,07

1

22000

1.199,89

!

22001

503,18

'

1

221

271,77

22101

271,77

1

1

222

7.469,65

22200

7.469,65

224

155,93

22400

155,93

225

236,19

22502

236,19

226

30.730,83

22601

3.063,88

22602

'

27.666,95

227

249.135,49

22700

2.983,14

22706

2.000,00

(30)

CUIMPB-Centre Emest Lluch

Data obtenció

2810212012

12:23:19PM

(2011)

Pág.

3

RESUM D"OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 1 PROGRAMA

' OBLIGACIONS

PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES

22710

139.235,00

'

22712

2.981,94

'

22714

46.772,35

!

!

'

22715

54.389,92

!

23

'

2.821,32

'

230!

2.821,32

23010

753,39

23020

2.067,93

3

910,55

!

35

910,55

359

910,55

35900

355,31

35901

555,24

TOTAL PROGRAMA 320

450.293,65

'

TOTAL GENERAL

1

(31)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch Data obtenció 28/02/2012

Pag.

1

ESTAT DE UQUIDACIO DEL PRESSUPOST

111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCJCJ 2011

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBUGACIONS AJUSTOS RESULTAT

NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 499.348,33 450.293,65 49.054,68

b. Altres operacions no financeres

1.Total operacions no financeres (a+b) 499.348,33 450.293,65 49.054,68

2.Actius financers 3.Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L"EXERCJCI 499.348,33 450.293,65 49.054,68

AJUSTO$

4.Crédits gastats finan<;ats amb romanent de tresoreria per despeses generals 5.Desviacions de finan<;ament negatives de l'exercici

6.Desviacions de finan<;ament positives de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 49.054,68

(32)
(33)

-Memoria de l'exercici 2011

1. Organització

La finalitat del CUIMPB- Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la

Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona. El nostre centre

universitari coordina i desenvolupa les activitats propies de la UIMP: centre universitari

d'alta cultura, investigació i especialització, en qué convergeixen activitats de diversos

graus i especialitats universitaries, i que té per missió difondre la cultura i la ciencia,

així com fomentar relacions d'intercanvi i d'informació cientlfica i cultural d'interés

internacional i interregional.

La seu de la Universitat és el Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (e/

Montalegre, 5). Aquest centre acullla majoria de les activitats académiques i culturals

que organitza la Universitat.

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest

Lluch esta constitu'ít per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la

Diputació de Barcelona, I'Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura

Contemporania de Barcelona.

D'aleshores enga algunes activitats académiques segueixen les disciplines que va

estudiar Ernest Lluch, es realitzen activitats -especialment al voltant de la música- i es

treballa en la recopilació de la seva obra.

El Centre es va inaugurar el 28 de juny de l'any 2001 amb un acle on van assistir com

a conferenciants el pare Miquel Batllori, S.

J.,

i el professor d'Historia i lnstitucions

Economiques de la Universitat de Valencia Salvador Almenar.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposara deis recursos

següents:

a) Aportacions de les entitats consorciades.

b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o

indirecta de serveis.

e) Subvencions i altres ingressos de dret públic o priva!, incloent els procedents

d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.

d) Operacions de crédit.

e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord ambla legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns que li siguin adscrits o cedits en ús per les entitats consorciades.

b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títollegítim, tot incloent

les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les

seves creacions propies, així com els drets de propietat industrial sobre els

seus signes i denominacions distintius.

2.- Gestíó indirecta deis serveis públics:

Sense contingut.

(34)

Els comptes del Consorci es presenten seguint la Ordre EHA/4041/2004 de 23 de

noviembre , Modelo Normal de Contabilidad Local.

4.- Normes de valoració:

S'han aplica! les normes de valoració que figuren en l'apartat V de l'annex a la

Ordre EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, Modelo Normal de Contabilidad Local.

Les principals normes de valoració utilitzades per I'ENTITAT en

l'elaboració deis seus Estats i Comptes Anuals per a l'exercici, han esta!

les següents:

4.1

-

lmmobilitzat material

a) Les inversions realitzades per I'ENTITAT figuren valorades al seu preu

d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que

representen un augment de la productivitat, capacita! o eficiencia, o un

allargament de la vida útil deis béns, es capitalitzen com a major cost

d'aquests. Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al

compte de resultats de l'exercici en el moment en qué es produeixen.

Les dotacions pera les amortitzacions es calculen d'acord amb el métode lineal,

distribuint el cost deis béns entre els anys de vida útil estimada,

4.2

-

lmmobilitzat immaterial

El present epfgraf inclou les marques i aplicacions informatiques adquirides a

tercers, les quals figuren valorades al seu preu d'adquisició, així com les aplicacions

informatiques elaborades perla propia ENTITAT, les quals figuren valorades al seu

cost de producció.

El béns que integren l'immobilitzat immaterial són objecte d'amortització

lineal.

4.3

-

lmmobilitzat financer

Les inversions financeres permanents en el capital d'altres entitats figuren

valorades a preu d'adquisició.

Si el valor teórico-comptable de la participació al tancament de l'exercici és

inferior al preu d'adquisició es doten les corresponents provisions.

4.4

-

Deutors

Els imports pendents de cobrament figuren enregistrats pel seu valor

nominal.

Els drets reconeguts i els altres saldos deutors considerats de dubtós

cobrament figuren corregits aplican! els criteris seguits per Sindicatura

(35)

Els passius exigibles figuren per l'import nominal a pagar, classificats en

Creditors a llarg o curt termini en funció que les diferents quotes a pagar

presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament.

4.6

Transferéncies corrents i de capital

a) Transferéncies corrents rebudes de tercers

Les transferéncies corrents atorgades per tercers es registren en el

moment en qué aquestes són aprovades.

b) Transferéncies de capital

Tenen com a objecte el finanvament d'actuacions inversores, i

s'enregistren com a Subvencions de capital en l'exercici en qué

s'atorguen. Aquestes subvencions, que tenen la consideració de no

reintegrables.

4. 7

lngressos i des peses

a) Els ingressos i despeses són registrats en la comptabilitat financera en

funció del criteri de l'acreditament, és a dir, quan es produeix el flux real

deis béns i serveis que representen amb independencia del moment en

qué es produeix el flux monetari o financer genera! per aquells. No

obstan! aixó, seguint el principi de prudencia, I'ENTITAT únicament

comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de

l'exercici, mentre que els riscos i les pérdues previsibles, fins i tot

eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

(36)

l

(37)
(38)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA 1 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI:

2011

1

1 SALDO INICIAL ENTRADESO AUGMENTS PER

DOTACIONS TRANSFERÉNCIES

COMPTE DESCRIPCIÓ OTRASPAS

i

D¿ALTRE COMPTE

i

i

TOTAL i

Data obtenció 28/0212012

Pág.

SORTIDES, 1 DISMINUCIONS SALDO FINAL

BAIXES O , PER REDUCCIONS 1 TRANSFERÉNCI

(39)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 2810212012

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA 1 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

Pag. 2

EXERCICI:

2011

(40)

1

(41)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 2810212012

IMMOBILITZAT INMATERIAL

Pag.

1

EXERCICI: 2011

COMPTE 1 DESCRIPCIO SALDO INICIAL ENTRADESO AUGMENTS PER SORTIDES,

l

DISMINUCIONS 1 SALDO FINAL

DOTACIONS TRANSFERENCIES BAIXESO PER OTRASPÁS REDUCCIONS f!:RANSFERÉNCIE

1 D¿ALTRE COMPTE

iSA~T~~~~~~~

1

i

1

i

!

1

i

i

¡

'

TOTAL

1

1

(42)
(43)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 2810212012

IMMOBILITZA T MATERIAL

Pág. 1

EXERCICI:

2011

ENTRADESO AUGMENTS PER 1 SORTIDES, DISMINUCIONS SALDO FINAL

DOTACIONS TRANSFERÉNCIE 1 BAIXESO PER

COMPTE DESCRIPCIO SITUACIO SALDO INICIAL SOTRASPAS

i

REDUCCIONS TRANSFERÉNCIE

1 D¿ALTRE SO TRASPASA

1 COMPTE AL TRE COMPTE

1 1

1

\

i

'

1

¡

TOTAL

1

(44)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28/02/2012

IMMOBILITZAT MATERIAL

Pág. 2

EXERCICI:

2011

(45)

~

~

z

o

ffi

(!)

t/)

z

o

~

w

5;

'7'

(46)
(47)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28/02/2012

INVERSIONS GESTIONADES

Pág. 1

EXERCICI:

2011

i COMPTE DESCRIPCIO SALDO INICIAL ENTRADESO AUGMENTS PER SORTIDES, DISMINUCIONS 1 SALDO FINAL

DOTACIONS TRANSFERÉNCIES BAIXESO PER

OTRASPAS REDUCCIONS RANSFERÉNCIE 1

: O ¿AL TRE COMPTE '

~O

TRASPASA

ALTRE COMPTE i

'

TOTAL 1

1 - - -

(48)

...1

o

en

...1

UJ

Cl

(.)

::¡

ca

•::::l

0..

z

o

·:¡¡:

i2

~

0..

1

(49)
(50)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28102/2012

PATRIMONI PÚBLIC DELSÓL

Pa

9. 1

EXERCICI:

2011

1 COMPTE DESCRIPCIO SALDO INICIAL 1 ENTRADES O AUGMENTS PER SORTIDES, j DISMINUCIONS SALDO FINAL

DOTACIONS TRANSFERÉNCIES BAIXESO • PER

1

OTRASPÁS REDUCCIONS frRANSFERÉNCIE

D¿ALTRE COMPTE SOTRASPÁSA

i

AL TRE COMPTE

i

i

!

1

i

TOTAL

i

1

(51)

ti)

w

"

w

()

~

z

u.

ti)

z

o

~

~

z

-

1

o

(52)
(53)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28/02/2012

INVERSIONS FINANCERES

Pag.

1

EXERCICI:

2011

SA[llO-iÑTCIAL

ENTRADES-O~UGMENT1n>E:~SORfTDES~DiSMINUCTONSrSALDOFTÑAL-COMPTE DESCRIPCIÓ DOTACIONS TRANSFERÉNCIES BAIXES O PER

O TRASPÁS REDUCCIONS TRANSFERÉNCIE D¿ALTRE COMPTE \S O TRASPÁS A

\ , ALTRE COMPTE ,

1

'

TO~

1

1 - - · · - - 1 1

(54)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28/02/2012

INVERSIONS FINANCERES

Pag.

2

EXERCICI:

2011

PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE 1 DESCRIPCIÓ

1

'

CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR 1 IMPORT

j_

1

(55)
(56)
(57)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

GRUP 1. PREU D¿ADQUISICIO O COST DE PRODUCCIO

'

TOTAL 1

OBSERVACIONS.

Data obtenció 28/02/2012

EXISTENCIES

Pag.

1

EXERCICI:

2011

(58)

•.

N

(59)

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Data obtenció 28/02/2012

TRESORERIA

Pa9. 1

EXERCICI:

2011

COMPTE 1 DESCRIPCIÓ

c. c. e

1

DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGAMENTS SALDO FINAL

'

5700 CAIXA OPERATIVA CAIXA FIXA METAL·LICA

i

!

TOTAL

'1

5700 5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 1 0081.0081.87.0001146421 COMPTE DESPESES BANC

1

COMPTES OPERATIUS SABADELL

5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 2100.3272.90.2200087772 LACAIXA

:

COMPTES OPERATIUS 1

5710 l BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 2013.0500.10.0213394726 CAIXA CATALUNYA 11.887,96 6.626,88 11.925,56 6.589,28 COMPTES OPERATIUS

5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 0081.0057.35.0001403244 CAIXA FIXA • VL COMPTES OPERATIUS

5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CREDIT. 12100.3272.90.2200087772

i

LA CAIXA BCF COMPTES OPERATIUS

5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CREDIT.

¡

2100.3272.90.2200087772 1 LA CAIXA BCF

COMPTES OPERATIUS

5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 1 21 00.3272.95.2200087 433 \ LACAIXA

1 148.643,44 1 934.359,72 1 931.923,56

i

151.079,60

COMPTES OPERATIUS

5710

i BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT.

1 0081.0057.36.0001403145

1 BANC SABADELL 2.477,08 290,00 306,19 2.460,89

COMPTES OPERATIUS

TOTAL 5710 163.008,48 941.276,60 944.155,31 160.129,77

5730 1 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT.

1 0081.0057.37.0001403046 1 COMPTE D'INGRESSOS • VL

1 310,00 1 310,00

COMPTES RESTRINGITS DE RECA

5730 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÉDIT. 12100.3272.94.2200087659

1 LACAIXA 1.803,12 550.280,03 552.011,85 71,30

COMPTES RESTRINGITS DE RECA

TOTAL 5730 1.803,12 550.590,03 552.321,85 71,30

5741 1 CAIXAFIXA

1 CAIXA EFECTIU DE LA

Figure

Updating...

References