POO - Programació Orientada a Objectes

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Resultat de l'aprenentatge:

Entendre en què consisteix el paradigma de la programació orientada a objectes. Entendre els conceptes fonamentals: classe, objecte, encapsulació, agregació, herencia i polimorfisme.

Saber aplicar les nocions d'algorismia mostrades a 1A en el llenguatge Java.

Saber generar un programa Java a partir de un disseny especificat usant diagrames de classes UML i especificació dels metodes de les classes.

Altres: Fornes De Juan, Jorge Macías Lloret, Mario Perello Muntan, Jordi Bofill Soliguer, Pablo Guerrero Zapata, Manel Morillo Pozo, Julián David

Responsable: Cruellas Ibarz, Juan Carlos

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

701 - AC - Departament d'Arquitectura de Computadors 2017

GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2015). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència: Català, Castellà

Unitat responsable: 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Titulació:

Professorat

Transversals:

06 URI N1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes expositives Classes laboratori

Treball en grup (no presencial) Prova de respostes curtes (Control)

(2)

Dedicació total: 150h Hores grup gran: Hores grup petit:

Hores aprenentatge autònom:

39h 26h 85h 26.00% 17.33% 56.67%

(3)

Continguts

Tema 1. El paradigma de la orientación a objetos:

clases y objetos.

Tema 2. Classes i objectes en Java

Tema 3. Tipus primitius en Java i classes

rellevants

Dedicació: 3h 30m Dedicació: 21h Dedicació: 7h Grup gran: 1h 30m Aprenentatge autònom: 2h Grup gran: 6h Aprenentatge autònom: 15h Grup gran: 2h Aprenentatge autònom: 5h Presentació del paradigma de l'orientació a objectes. Conceptes d'objecte i classe. Atributs i mètodes.

Sintaxi de definició de classes en Java.

Definició d'atributs. Modificadors d'accés: public, private.

Definició de mètodes. Mètodes especials: constructors, mètodes d'accés a atributs (set i get). Creació d'objectes: operador new. Gestió dinàmica de memòria

Atributs i mètodes estàtics. La seva raó de ser i el seu ús. Modificadors constant i final.

Tipus primitius en Java: tipus d'enters, tipus de reals, tipus caràcter (diferència respecte a C), booleà, byte. Classes corresponents als tipus primitius: Integer, Double, Float, Character, Boolean, Byte.

Classe String. Concepte i mètodes més rellevants.

De valors numèrics a la seva representació textual com Strings i viceversa.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Objectius específics:

Formalitzar el concepte d'objecte com a entitat que aglutina dades (atributs) i funcions (mètodes). Formalitzar el concepte de classe.

(4)

Tema 4. Contenidors

Tema 5. Introducció a UML. Diagrama de classes

Tema 6. Herència i polimorfisme

Dedicació: 28h Dedicació: 11h Dedicació: 24h Grup gran: 8h Aprenentatge autònom: 20h Grup gran: 3h Aprenentatge autònom: 8h Grup gran: 8h Aprenentatge autònom: 16h Concepte d'objecte contenidor.

Tipus de contenidors: seqüències, diccionaris i conjunts.

Implementació de seqüències en Java: ArrayList i LinkedList. Mètodes més rellevants. Iteradors. Concepte i el seu paper en el recorregut de seqüències.

Implementació de diccionaris en Java: HashMap. Mètodes més rellevants. Obtenció de vistes parcials d'un diccionari: mètodes keySet (), values ??() Implementació de conjunts en Java: HashSet. Mètodes més rellevants. Identificació del tipus de contenidor que cal utilitzar en cada cas.

L'UML com un llenguatge de representació gràfica d'un programa. El diagrama de classes.

Relacions entre classes: associacions i dependències.

Definició completa d'una associació: nom, direccionalitat, cardinalitat. Implementació de les associacions en el codi Java.

Concepte d'herència. Superclasses i classes derivades (subclasses). Herència d'atributs i mètodes. Constructors en les subclasses.

Descripció:

Descripció:

(5)

Tema 7. Excepcions

Tema 8. Entrada/Sortida en Java

Dedicació: 11h 30m Dedicació: 18h Grup gran: 4h 30m Aprenentatge autònom: 7h Grup gran: 6h Aprenentatge autònom: 12h contingut català

Concepte de fluxe de dades ("stream").

Jerarquia de classes Java per Entrada/Sortida basada en fluxes com a exemple de patró Decorador. Classes per Entrada/Sortida de bytes.

Classes per Entrada/Sortida de caracters.

Descripció:

Descripció:

Objectius específics:

El concepte d'excepció. Generació, llançament i recollida d'excepcions en Java. Tractament d'excepcions.

(6)

Planificació d'activitats

PROVES DE RESPOSTA CURTA (CONTROL)

PRÀCTICA DE LABORATORI 1

PRÀCTICA DE LABORATORI 2

PRÀCTICA DE LABORATORI 3

PRÀCTICA DE LABORATORI 4

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:

Prova de consolidació de coneixements

Introducció a l'entorn NetBeans. Creació de projectes. Edició de codi. Depuració.

Us de vectors en Java.

Ús d'objectes en Java: String i StringBuffer. Sessió amb mètodes rellevants de String: split (), indexOf (), etc

Definició i instanciat d'una classe.Tema 4. Java avançat

Grup gran: 2h Grup petit: 2h Grup petit: 2h Grup petit: 2h Grup petit: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 2h

(7)

PRÀCTICA DE LABORATORI 7

PRÀCTICA DE LABORATORI 8

PROVES DE RESPOSTA LLARGA (EXAMEN

FINAL)

PRÀCTICA DE LABORATORI: ENTREGABLE 1

PRÀCTICA DE LABORATORI: ENTREGABLE 2

Pràctiques de laboratori, Treball en grup i Prova de laboratori 25% Prova curta 20%

Examen final 55%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Petita aplicació amb contenidors, herencia, polimorfisme, excepcions i entrada/sortida (2)

Petita aplicació amb contenidors, herencia, polimorfisme, excepcions i entrada/sortida (3)

Sessió de trevall en l'entregable 1 del projecte.

Sessió de trevall en l'entregable 2 del projecte.

Grup petit: 2h Grup petit: 2h Grup petit: 3h Grup petit: 2h Grup petit: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 2h Dedicació: 3h Dedicació: 2h Dedicació: 2h

(8)

Bibliografia

Java Development Kit

https://netbeans.org/ Material informàtic

Java Development Kit

NetBeans

Altres recursos: Bàsica:

Complementària:

Eckel, Bruce. Piensa en Java. 4a ed. Madrid: Prentice Hall, 2007. ISBN 9788489660342.

García de Jalón de la Fuente, Javier [et al.]. Aprenda Java como si estuviera en primero [en línia]. San Sebastián: Universidad de Navarra. Escuela Superior de Ingenieros Industriales, 1999 [Consulta: 08/07/2015]. Disponible a:

<http://www1.ceit.es/asignaturas/Informat1/ayudainf/aprendainf/Java/Java2.pdf>.

Documentació d'API de Java [en línia]. [Consulta: 16/07/2015]. Disponible a: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :