Planta de tractament i regeneració d olis usats ALCOVER. CATOR Catalana de Tractament d Olis Residuals, S.A.

Texto completo

(1)

CATOR

Catalana de Tractament d’Olis Residuals, S.A.

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

Junta de Residus

Planta de tractament i

regeneració d’olis usats

ALCOVER

(2)

Es calcula que, a Catalunya, cada any es generen 45.000 tones d'olis minerals usats procedents de la renovació dels lubricants utilitzats per les indústries, els vehicles

d'automoció i les embarcacions. Són coneguts, d'altra banda, els efectes negatius sobre el medi ambient que provoquen l'abocament o la com-bustió en condicions inadequades d'aquests olis residuals. En conseqüència, la Generalitat de Catalunya va decidir declarar servei públic el tractament dels olis usats.

Davant les diverses opcions possibles, la Junta de Residus es va decantar per un sistema de regeneració que permetés l'obtenció de bases per a la fabricació de nous lubricants, sense minva de la seva qualitat com a producte comercial. Igualment, va decidir que la gestió del servei públic fos indirecta, és a dir, per mitjà d'una empresa concessionària.

El sistema de gestió

Catalunya no disposava de cap instal·lació per a una correcta regeneració de l'oli usat, d'acord amb els objectius de valorització impulsats per la Generalitat. És per aquesta raó que la Junta de Residus va convocar un concurs

públic per a la gestió global dels olis usats a Catalunya, resultant guanyadora la proposta presentada per RWE Entsorgung AG.

Com a resultat d'aquest procés, el grup RWE Entsorgung, a través de la seva filial RWE Ibérica de Saneamiento, va constituir la Societat Catalana de Tractament d'Olis Residuals, SA (CATOR), que s'encarrega, des de setembre de 1993, de la prestació d'aquest servei.

A la fi de maig de 1995, CATOR ja s'ocupava de la recollida dels olis usats de 7.800 tallers, 1.200 indústries i 60 ports, amb una quantitat recollida des de l'inici de gairebé 25.000 tones. Amb la progressiva ampliació de l'abast del servei, s'estima que l'any 1997 es recolliran unes 30.000 tones.

D'altra banda, amb l'entrada en

funcionament de la planta d'Alcover (Alt Camp) el juny de 1995, es podran tractar els olis recollits per tal de generar noves bases d'oli (60%), betum asfàltic (15%) i combustibles (15%). La correcta gestió ambiental dels olis comporta, doncs, I'obtenció de productes comercials, la qual cosa permet un millor aprofitament dels recursos naturals en allargar-los el temps de vida útil.

Diagrama del procés:

L'objectiu

USOS INTERNS PLANTA CREMADORS PLANTA TANC D’AIGUA TRACTADA

FILTRAT BIOLÒGIC QUÍMIC

FÍSIC-TANC D’AIGUA BRUTA DIPÒSIT COMBUSTIBLE TRACT. LLEUGERS SEPARADOR CONCENT. SALS MOD V REACTOR TANC OLI DESTIL·LAT TANC PRODUCTE FINAL CÀRREGA ASFALTS TANC RECEPCIÓ TANC D’EMMAGAT-ZEMATGE

MOD. I MOD. II MOD. III MOD. IV

TRACTAMENT D’AIGÜES TRACT AMENT DE LLEUGERS CONCENTRACIÓ SALS TRACT AMENT FINAL OLIS DESTIL·LACIÓ DESCÀRREGA, RECEPCIÓ I

(3)

T-403

T-405 T-402 T-408 PRODUCTES FINALS T-112 T-401 T-400

T-303

T-302 T-301 T-404 DESTIL·LASTS T-301A

T-107

T-301 RECEPCIÓ T -101 T-102 T-103 T-104 T-105 T-106

T-A2

T-108

T-A1

T-109

EMMAGATZEMATGE D’OLI USAT

TRACTAMENT D’AIGUA I LLEUGERS

ÀREA D’ENERGIA CÀRREGA-DESCÀRREGA PROCÉS SALA DE CONTROL

LABORA

T

ORI

RWE

Ibérica

de Saneamiento, S.A.

(4)

Les funcions de la planta de regeneració inclouen la recepció, anàlisi, transvasament, emmagatzematge de l'oli usat, pretractament, destil·lació i tractament final.

Recollida i transport de l'oli usat:

L'empresa concessionària recull l'oli usat dels centres generadors (indústria, tallers d'automoció i ports). Abans de la càrrega del camió cisterna es fa una analítica prèvia i, si aquest reuneix els requisits exigits, es transporta a la planta de tractament. Recepció de l'oli usat:

L'oli usat és descarregat en tancs d'espera abans de passar als d'emmagatzematge, per tal de com-provar més àmpliament, mitjançant les anàlisis cor-responents, que compleix amb les característiques d'acceptació requerides.

Per a la realització d'aquestes anàlisis es disposa d'un laboratori equipat amb plasma, cromatògraf de gasos, aparells de fluorescencia de raig X, infraroig, viscosímetre automatic, Cleveland automàtic, etc. Procés de regeneració:

L'oli usat abans d'entrar al procés de regeneració és filtrat per extreure les partícules i contaminants de diàmetre superior a 100 micres. Posteriorment és sotmès a un procés de destil·lació fraccionada consistent en quatre operacions d'escalfament -sota buit controlat- fins a temperatures màximes de 340°C. En cada columna s'evapora una fracció dels diferents components dels olis usats.

En la primera destil·lació se separa l'aigua i els

hidrocarburs lleugers, que són condensats en dues fraccions separades.

L'aigua és tractada en la planta depuradora i els hidrocarburs, un cop condicionats, són utilitzats com a combustible en la pròpia planta.

En la segona etapa s'obté gasoli i oli lleuger, que es destinaran a la venda.

Els olis resultants de la tercera i quarta etapa de destil·lació constitueixen l'oli base.

Aquest encara presenta compostos oxidats, compostos inestables de sofre (sulfurs) i diversos productes de descomposició dels additius, per la qual cosa és sotmès a una etapa de tractament final. Del fons de la quarta etapa de destil·lació s'extreuen betum asfàltic, que pot ser utilitzat en teles, productes asfàltics i asfalts.

Finalment l'oli base és sotmes a un procés de rentat, destil lació i fraccionament amb el qual s'obté la base regenerada, la qual és comercialitzable. Altres unitats.

La instal·lació de regeneració d'olis usats es completa amb una àrea d'emmagatzematge d'oli usat, productes intermitjos i productes finals, una planta depuradora d'aigües residuals que permet la reutilització de tota l'aigua generada, una unitat d'escalfament, un sistema de refrigeració i una unitat de tractament dels diferents productes que s'han d'emprar com a combustibles.

(5)

CATOR (Alt Camp) Ubicació Zona servida Alcover FFCC A Montblanc A Mont-ral A Reus CATOR Riu Glorieta A Vilallonga

Ubicació: Alcover (Alt Camp) Superfície: 7.700 m2

Procés de regeneració: VAXON CVFE caracteritzat per emprar evaporadors ciclonics separadors que treballen al buit.

Capacitat nominal: 30.000 Vany Capacitat maxima: 42.000 Vany Productes obtinguts:

Oli base regenerat: 60% Betum asfaltic: 15% Gasoli i oli lleuger: 15%

Aigua i hidrocarburs lleugers: 10%

Característiques generals:

Dades de la instal·lació

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

Junta de Residus

Provença, 204-208

08036 Barcelona Tel.: 934 51 41 35 Fax: 934 51 59 54

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :