Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Sectors Productius, Comerç i Treball

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Resolució de 17 de maig de 2017, del Servei Territorial

d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de determina-des finques afectadetermina-des pel projecte de la línia elèctrica aerosubterrània en 20 kV, S/C, d’alimentació a la urba-nització Montepinar, als termes municipals d’Orihue-la i Redován. Expedients número ATLINE/2013/90/03 i ATLINE/2015/39/03. Expedient d’expropiació forçosa número JUEXPR/2017/1/03. [2017/4718]

Resolución de 17 de mayo de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determi-nadas fincas afectadas por el proyecto de la línea eléctrica aéreo-subterránea en 20 kV, S/C, de alimentación a la urba-nización Montepinar, en los términos municipales de Ori-huela y Redován. Expediente número ATLINE/2013/90/03 y ATLINE/2015/39/03. Expediente de expropiación forzosa número JUEXPR/2017/1/03. [2017/4718]

Amb data 28 d’abril de 2016, el Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, va dictar una resolució per la qual es va autoritzar Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i es va aprovar el projecte d’exe-cució de l’instal·lació elèctrica de la línia elèctrica aerosubterrània en 20 kV, S/C, d’alimentació a la urbanització Montepinar, en els termes municipals d’Orihuela i Redován, província d’Alacant, i, amb data 16 de febrer de 2017, va declarar, en concret, l’utilitat pública mitjançant una resolució.

La dita declaració d’utilitat pública, d’acord amb el que disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de trans-port, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, porta implícita la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats i implica l’urgent ocupa-ció d’aquests, sent-los d’aplicaocupa-ció el procediment d’urgència que deter-mina l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.

En virtut d’això aquest Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, en compliment del que disposa el mencionat article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, ha resolt convocar les persones titulars dels béns i drets afectats en l’ajuntament on radiquen les finques afectades, com a punt de reunió per a, de conformitat amb el procediment que estableix l’esmentat article, dur a terme l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació i, si procedira, les d’ocupació definitiva.

Totes les persones interessades o titulars de qualsevol classe de dret o interés sobre els béns afectats, hauran d’acudir personalment o repre-sentades per mitjà de la deguda autorització i aportaran els documents acreditatius de la seua titularitat i l’últim rebut de la contribució; podran estar acompanyades de persones que periten i un/a notari/a, si ho esti-men oportú, amb despeses a càrrec seu.

L’alçament d’actes tindrà lloc el pròxim dia 4 de juliol de 2017, a partir de les 09.30 h, en l’Ajuntament de Redován i el dia 5 de juliol de 2017, a partir de les 09.30 h. en l’Ajuntament d’Orihuela.

L’orde d’alçament d’actes es comunicarà per mitjà de l’oportuna cèdula de citació, i hi figurarà la relació de les persones titulars con-vocades al tauler d’edictes dels ajuntaments assenyalats i en l’annex.

És de significar que aquesta publicació es realitza igualment, als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’aquesta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s’haguera pogut practicar.

En l’expedient expropiatori Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, assumirà la condició de beneficiària.

Alacant, 18 de maig de 2017.– El cap del Servei Territorial d’Indús-tria i Energia: Matías Pablo Mas Gisbert.

Con fecha de 28 de abril de 2016, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, dictó resolución por la que se autorizó a Iberdro-la Distribución Eléctrica, SAU, y se aprobó el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de la línea eléctrica aéreo-subterránea en 20 kV, S/C, de alimentación a la urbanización Montepinar, en los térmi-nos municipales de Orihuela y Redován, provincia de Alicante, y, con fecha de 16 de febrero de 2017, declaró, en concreto, la utilidad pública mediante resolución.

Dicha declaración de utilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud este Servicio Territorial de Industria y Energía de Ali-cante, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, ha resuelto convocar a las personas titulares de los bienes y derechos afectados en el ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformi-dad con el procedimiento que establece el citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

Todas las personas interesadas o titulares de cualquier clase de dere-cho o interés sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representadas mediante la debida autorización, aportando los documen-tos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de personas que periten y un/a notario/a, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 4 de julio de 2017, a partir de las 09.30 h, en el Ayuntamiento de Redován y el día 5 de julio de 2017, a partir de las 09.30 h, en el Ayuntamiento de Orihuela.

El orden de levantamiento de actas se comunicará mediante la opor-tuna cédula de citación, figurando la relación de las personas titulares convocadas en el tablón de edictos de los ayuntamientos señalados y en el anexo.

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de notificación de la presente resolución a los titulares des-conocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

En el expediente expropiatorio Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, asumirá la condición de beneficiaria.

Alicante, 18 de mayo de 2017.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías Pablo Mas Gisbert.

(2)

ANNEX

Relació concr

eta i individualitzada de béns i dr

ets afectats pel pr

ojecte de la línia elèctrica de mitjana tensió en 20 kV

d’alimentació del PRI Montepinar a Orihuela.

Tram subterrani: Finca T. M. Polígon / illa Par c. Titular Domicili Superfície expr . m² Rasa m Serv . de pas subter . m² Ocup. temp. Cultiu/ús Data i hora AL-RE-1 Redován Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 480 480 1920 V ial 04.07.2017 09.30 AL-RE-2 Redován 16258 1 Autos Ramón, SA

Ctra. Múrcia-Alacant, km 29, 2 03370 Redován

41

41

356

Accessos

04.07.2017 09.30

Repuestos Mar Menor

, SL

Av

.Arturo

Guirao, 125

30740 S. Pedro del Pinatar

AL-RE-3

Redován

16258

12

Hispamóvil, SA

P. I. San Carlos Parc. 1

1.3 03317 Redován 13 13 68 Accessos 04.07.2017 09.30 Creditor hipotecari: BBV A Gran Vía, 1 48001 Bilbao AL-RE-4 Redován Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 4 4 16 V ial 04.07.2017 09.30 AL-RE-6 Redován 1 9024 Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 203 203 812 Camí 04.07.2017 09.30 AL-OR-14 Orihuela 33 9067 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 390 390 1560 V ials 05.07.2017 09.30

Tram aeri Finca

T. M. Polígon / illa Par c. Titular Domicili Suport núm. Superfície expr . m² Volada m Serv . de pas aeri Ocup. temp. Cultiu/ús Data i hora AL-RE-6/1 Redován 1 11 6 Aforiol, SL

Camí Los Benitos 40 Bº San Carlos 03370 Redován

1 y 2 17 149 596 596 Accessos 04.07.2017 10.00 AL-RE-6/2 Redován 1 11 7

José Manresa Galiana

C/ Bajo, 9 03360 Callosa de Segura

2 y 3 17 151 604 604 Cítrics 04.07.2017 10.00 AL-RE-1 1 Redován 1 11 8 Piensos Esprin, SL

Pje. Badén, s/n 03300 Orihuela

4 16 48 192 192 Cultiu de secà 04.07.2017 10.30 AL-RE-12 Redován 1 214

Ma. Pilar Martínez Cartagena

C/ Menéndez Pelayo, 1 1 03370 Redován 5 1 18 72 111 Cultiu de regadiu 04.07.2017 10.30

(3)

Finca T. M. Polígon / illa Par c. Titular Domicili Suport núm. Superfície expr . m² Volada m Serv . de pas aeri Ocup. temp. Cultiu/ús Data i hora AL-RE-13 Redován 1 11 9 Francisco Alberto Serna Illán Carlos Arniches, 5 03370 Redován 5 1 29 11 6 736 Cultiu de secà 04.07.2017 11.00 María T eresa Rocamora V ilella

Francisco José Serna Rocamora Camí Fortuna, 2 03370 Redován

Elisabeth Cayuelas Clemente

Camí

V

iejo de

Almoradí-La Campaneta

03314 Orihuela

Alberto Serna Rocamora

Desconegut

Ma. Luisa Serna Rocamora

Desconegut

Teresa Serna Rocamora

Desconegut

Manuel Serna Rocamora

Desconegut

AL-RE-14

Redován

1

139

Hereus de Julia Ruiz Medina Campaneta, 26 03300 Orihuela 6 1 56 224 263 Cítrics 04.07.2017 11.00 AL-RE-15 Redován 1 208

Carmen Ruiz Casanova

C/ Manolo Bienvenida, 17 03300 Orihuela

6 1 58 232 271 Cultiu de secà 04.07.2017 11.30

Francisco Ruiz Casanova

C/ Laurel, 4, La Campaneta 03314 Orihuela

AL-RE-16

Redován

1

120

Pedro Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia 30 120 120

Cítrics i cultiu de regadiu 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia AL-RE-17 Redován 1 138

Pedro Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia 5 20 20

Cítrics i cultiu de regadiu 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia AL-RE-19 Redován 1 137

Pedro Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia 7 1,5 78 312 390

Cítrics i cultiu de regadiu 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, esc. 2, 7é B 30008 Múrcia AL-RE-20 Redován 1 9026 Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 7 28 28 Camí 04.07.2017 09.30 AL-RE-21 Redován 1 136

Pedro Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, esc. 2, 7é B 30008 Murcia 8 1,5 86 344 513

Cítrics i cultiu de regadiu 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, esc. 2, 7é B 30008 Murcia AL-RE-22 Redován 1 135

Manuel Amorós Salinas

Av . T eodomiro, 37, 2n B 03300 Orihuela 26 104 104 Cultiu de regadiu 04.07.2017 12.00 AL-RE-23 Redován 1 9025 Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 5 20 20 Camí 04.07.2017 09.30 AL-RE-24 Redován 1 124

E. S. San Bartolomé La Campaneta, SL. Ctra. Orihuela-Almoradí 03300 Orihuela

75

300

300

Cultiu de regadiu 04.07.2017 12.00

(4)

Finca T. M. Polígon / illa Par c. Titular Domicili Suport núm. Superfície expr . m² Volada m Serv . de pas aeri Ocup. temp. Cultiu/ús Data i hora AL-RE-25 Redován 1 125

Andrés Martínez Cartagena

C/ Hermanos Monera, 16 03370 Redován

9

1,5

150

600

929

Cítrics i cultiu de regadiu 04.07.2017 13.00

AL-RE-26

Redován

1

126

Fernando Bellés López

C/ Pintor Sorolla, 7 03370 Redován

10 1,5 17 68 128 Cultiu de regadiu 04.07.2017 13.00 AL-RE-27 Redován 1 9017 Ayuntamiento de Redován Pl. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 5 20 20 Camí 04.07.2017 09.30 AL-OR-1 Orihuela 31 142

E. S. San Bartolomé La Campaneta, SL. Ctra. Orihuela-Almoradí 03300 Orihuela 11 y 12 3 234 936 1092 Cultiu de regadiu 05.07.2017 09.30 AL-OR-3 Orihuela 31 95 Manuel Cañizares Torres

Ctra. Múrcia-Alacant, km 28,7 03300 Orihuela 13, 14 y 15

4,5

275

1100

1898

Cítrics i cultiu de regadiu 05.07.2017 10.00

M.ª Consuelo Ruiz Martínez

AL-OR-5

Orihuela

31

60

Social de Inversiones, SA.

C/ Valencia, 1, 1r 03300 Orihuela 16 1,5 167 668 746 Cultiu de regadiu 05.07.2017 10.00 AL-OR-6 Orihuela 31 9010 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 5 20 782 Camí 05.07.2017 09.30 AL-OR-7 Orihuela 31 57

Social de Inversiones, SA.

C/ Valencia, 1, 1r 03300 Orihuela 17 1,5 11 8 472 2714

Cítrics i cultiu de regadiu 05.07.2017 10.00 AL-OR-8 Orihuela 31 9008 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 8 32 2196 Camí 05.07.2017 09.30 AL-OR-9 Orihuela 31 63 Trinitario Cárceles Aniorte Av . T eodomiro, 52, 1r G 03300 Orihuela 18 y 19 3 127 508 2792

Cítrics i cultiu de regadiu 05.07.2017 10.30

Plácido

Cárceles

Aniorte

C/ Molino, 1 Desamparados 03300 Orihuela

AL-OR-10 Orihuela 31 9014 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 5 20 2247 Camí 05.07.2017 09.30 AL-OR-1 1 Orihuela 31 56 E. S. Martínez Meseguer , SA.

Plaza Nueva, 1 03300 Orihuela

20 1,5 190 760 838 Cultiu de regadiu 05.07.2017 09.30

Creditor hipotecari: Caja Rural Central S.C.C.

C/ Doctor José María Sar

get, 29 03300 Orihuela AL-OR-13 Orihuela 33 483

Hereus de José López Granero (Diego i Josefa López López)

Av . T eodomiro, 9, 1r 03300 Orihuela 21 16 72 288 344 Cultiu de regadiu 05.07.2017 11.00 * * * * * *

(5)

ANEXO

Relación concr

eta e individualizada de bienes y der

echos afectados por el pr

oyecto de la línea eléctrica de media tensión en 20 kV

para alimentación del PRI Montepinar en Orihuela

Tramo subterráneo Finca

T. M. Polígono/ manzana Par c. Titular Domicilio Superf. expr op. Zanja ml Serv . paso subt. ocup. TEMP . m² cultivo/uso Fecha y hora AL-RE-1 Redován Ayuntamiento de Redován Pza. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 480 480 1920 viario 04.07.2017 09.30 AL-RE-2 Redován 16258 1

Autos Ramón, SA.

Ctra. Murcia – Alicante km 29,2 – 03370 Redován 41 41 356 accesos 04.07.2017 09.30

Repuestos Mar Menor

, SL.

av

. Arturo Guirao, 125

30740 S. Pedro del Pinatar

AL-RE-3

Redován

16258

12

Hispamóvil, SA.

P. I. San Carlos Parc. 1

1.3 03317 Redován 13 13 68 accesos 04.07.2017 09.30 Acreedor hipotecario: BBV A Gran Vía, 1 48001 Bilbao AL-RE-4 Redován Ayuntamiento de Redován Pza del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 4 4 16 viario 04.07.2017 09.30 AL-RE-6 Redován 1 9024 Ayuntamiento de Redován Pza del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 203 203 812 camino 04.07.2017 09.30 AL-OR-14 Orihuela 33 9067 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 390 390 1560 viarios 05.07.2017 09.30

Tramo aéreo: Finca

T.M. polígono/ manzana par c. Titular Domicilio Apoyo núm. superf. expr op. Vuelo m.l. serv . paso aér eo ocup. temp. cultivo/uso Fecha y hora AL-RE-6/1 Redován 1 11 6 Aforiol, SL.

Cº Los Benitos 40 Bº San Carlos 03370 Redován

1 y 2 17 149 596 596 accesos 04.07.2017 10.00 AL-RE-6/2 Redován 1 11 7

José Manresa Galiana

C/ Bajo, 9 03360 Callosa de Segura

2 y 3 17 151 604 604 cítricos 04.07.2017 10.00 AL-RE-1 1 Redován 1 11 8 Piensos Esprin, SL.

Pje. Badén, S/N 03300 Orihuela

4 16 48 192 192 labor secano 04.07.2017 10.30 AL-RE-12 Redován 1 214

M.ª Pilar Martínez Cartagena

C/ Menéndez Pelayo, 1 1 03370 Redován 5 1 18 72 111 labor riego 04.07.2017 10.30

(6)

Finca T.M. polígono/ manzana par c. Titular Domicilio Apoyo núm. superf. expr op. Vuelo m.l. serv . paso aér eo ocup. temp. cultivo/uso Fecha y hora AL-RE-13 Redován 1 11 9 Francisco Alberto Serna Illán Carlos Arniches, 5 03370 Redován 5 1 29 11 6 736 labor secano 04.07.2017 11.00 María T eresa Rocamora V ilella

Francisco José Serna Rocamora Camino Fortuna, 2 03370 Redován

Elisabeth Cayuelas Clemente

V

iejo de

Almoradí – La

Campaneta – 03314 Orihuela

Alberto Serna Rocamora

Desconocido

M.ª Luisa Serna Rocamora

Desconocido

Teresa Serna Rocamora

Desconocido

Manuel Serna Rocamora

Desconocido

AL-RE-14

Redován

1

139

Hdros. de Julia Ruiz Medina

Campaneta 26 03300 Orihuela 6 1 56 224 263 cítricos 04.07.2017 11.00 AL-RE-15 Redován 1 208

Carmen Ruiz Casanova

C/ Manolo Bienvenida, 17 03300 Orihuela

6 1 58 232 271 labor secano 04.07.2017 11.30

Francisco Ruiz Casanova

C/ Laurel, 4 La Campaneta 03314 Orihuela

AL-RE-16

Redován

1

120

Pedro

Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia 30 120 120

Cítricos y labor riego 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia AL-RE-17 Redován 1 138 Pedro

Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia 5 20 20

Cítricos y labor riego 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia AL-RE-19 Redován 1 137 Pedro

Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia 7 1,5 78 312 390

Cítricos y labor riego 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia AL-RE-20 Redován 1 9026 Ayuntamiento de Redován Pza. del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 7 28 28 camino 04.07.2017 09.30 AL-RE-21 Redován 1 136 Pedro

Antonio Sánchez Larrosa

Av . Europa, 23, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia 8 1,5 86 344 513

Cítricos y labor riego 04.07.2017 11.30

Carolina Soriano Rubio

Av . Europa, 25, Esc. 2, 7º B 30008 Murcia AL-RE-22 Redován 1 135 Manuel Amorós Salinas av . T eodomiro, 37 – 2.º B 03300 Orihuela 26 104 104 labor riego 04.07.2017 12.00 AL-RE-23 Redován 1 9025 Ayuntamiento de Redován Pza del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 5 20 20 camino 04.07.2017 09.30 AL-RE-24 Redován 1 124

E. S. San Bartolomé La Campaneta, SL.

Ctra. Orihuela – Almoradí 03300 Orihuela 75 300 300 labor riego 04.07.2017 12.00

(7)

Finca T.M. polígono/ manzana par c. Titular Domicilio Apoyo núm. superf. expr op. Vuelo m.l. serv . paso aér eo ocup. temp. cultivo/uso Fecha y hora AL-RE-25 Redován 1 125

Andrés Martínez Cartagena

C/ Hermanos Monera, 16 03370 Redován

9

1,5

150

600

929

cítricos y labor riego 04.07.2017 13.00

AL-RE-26

Redován

1

126

Fernando Bellés López

C/ Pintor Sorolla, 7 03370 Redován

10 1,5 17 68 128 labor riego 04.07.2017 13.00 AL-RE-27 Redován 1 9017 Ayuntamiento de Redován Pza del Ayuntamiento, 1 03370 Redován 5 20 20 camino 04.07.2017 09.30 AL-OR-1 Orihuela 31 142

E. S. San Bartolomé La Campaneta, SL.

Ctra. Orihuela – Almoradí 03300 Orihuela 11 y 12 3 234 936 1092 labor riego 05.07.2017 09.30 AL-OR-3 Orihuela 31 95 Manuel Cañizares Torres

Ctra. Murcia–Alicante km 28,7 03300 Orihuela 13, 14 y 15

4,5

275

1100

1898

cítricos y labor riego 05.07.2017 10.00

M.ª Consuelo Ruiz Martínez

AL-OR-5

Orihuela

31

60

Social de Inversiones, SA.

C/ Valencia, 1 – 1.º 03300 Orihuela 16 1,5 167 668 746 labor riego 05.07.2017 10.00 AL-OR-6 Orihuela 31 9010 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 5 20 782 camino 05.07.2017 09.30 AL-OR-7 Orihuela 31 57

Social de Inversiones, SA.

C/ Valencia, 1 – 1.º 03300 Orihuela 17 1,5 11 8 472 2714 cítricos y camino 05.07.2017 10.00 AL-OR-8 Orihuela 31 9008 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 8 32 2196 camino 05.07.2017 09.30 AL-OR-9 Orihuela 31 63 Trinitario Cárceles Aniorte av . T eodomiro, 52 – 1.º G 03300 Orihuela 18 y 19 3 127 508 2792 cítricos y camino 05.07.2017 10.30 Plácido Cárceles Aniorte

C/ Molino, 1 Desamparados 03300 Orihuela

AL-OR-10 Orihuela 31 9014 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 5 20 2247 camino 05.07.2017 09.30 AL-OR-1 1 Orihuela 31 56 E. S. Martínez Meseguer , SA.

Plaza Nueva, 1 03300 Orihuela

20 1,5 190 760 838 labor riego 05.07.2017 09.30

Acreedor hipotecario: Caja Rural Central S.C.C.

C/ Doctor José María Sar

get, 29 03300 Orihuela AL-OR-13 Orihuela 33 483

Hdros. de José López Granero (Diego y Josefa López López)

av . T eodomiro, 9 – 1.º 03300 Orihuela 21 16 72 288 344 labor riego 05.07.2017 11.00

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :