Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria de Economía Sostenible,

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, del Servei

Ter-ritorial d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual s’ator-ga a Gas Natural Ces’ator-gas, SA, autorització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat de les urbanitza-cions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria, així com el tancament de les instal·la-cions d’emmagatzematge de GLP a granel de subminis-trament a la dita xarxa, en el terme municipal d’Orihuela. Expedient número CBREDE/2015/24/03. [2018/512]

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2017, del Servi-cio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red de distribu-ción de gas canalizado de las urbanizaciones Casas Nue-vas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel de suministro a dicha red, en el térmi-no municipal de Orihuela. Expediente número CBRE-DE/2015/24/03. [2018/512]

Antecedentes de hecho

La mercantil Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debi· damente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, con fecha 10 de septiembre de 2015, solicitud de autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas GLP a gas natural a suministrar en la red de distribución existente de gas cana· lizado en las urbanizaciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Alta· mira, Los Lirios y La Feria de Orihuela Costa, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel de suministro a dicha red de distribución, ubicadas en la avenida Ramblas de Oleza y calle Ánfora, en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante.

A la citada solicitud se adjuntaba el proyecto técnico de ejecución denominado «Proyecto de conversión de GLP a gas natural en la red de distribución de las urbanizaciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria», redactado por técnico competente, acompañado de la declaración responsable de 4 de septiembre de 2015. Posteriormente con fecha 3 de diciembre de 2015, se adjuntó el proyec· to de cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP existentes, redactado por técnico competente, acompañado de la declaración res· ponsable de 30 de noviembre de 2015.

Por su relación con la autorización solicitada constituyen anteceden· tes a reseñar los siguientes actos administrativos:

– Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Conselleria de Indus· tria y Comercio sobre concesión administrativa a Repsol Butano, SA, para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2.ª y 3.ª familia en las localidades de Agost, Muro de Alcoy y Orihuela (Alicante), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias. Expediente número 1531/96.

– Puesta en servicio de 17 de noviembre de 1999, del Servicio Terri· torial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la red de distribución y almacenamiento de GLP, en la Urbanización Los Lirios, de Orihuela Costa. Expediente número CBDFCP/1998/510.

– Puesta en servicio de 15 de noviembre de 1999, del Servicio Terri· torial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la red de dis· tribución y almacenamiento de propano, en la Urbanización Altamira, de Orihuela Costa. Expediente número CBDFCP/1999/150.

– Puesta en servicio de 14 de marzo de 2001, del Servicio Terri· torial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la red de distribución y almacenamiento de GLP, en el Plan Parcial Las Ramblas, Urbanización Casas Nuevas, de Orihuela Costa. Expediente número CBDFCP/2000/455.

– Puesta en servicio de 24 de mayo de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la ampliación de la red de distribución de GLP, en el Plan Parcial Las Ramblas, Urba· nización Casas Nuevas, de Orihuela Costa. Expediente número CBD· FCP/2000/455.

– Puesta en servicio de 23 de enero de 2003, del Servicio Terri· torial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la red de distribución y almacenamiento de GLP, en el Plan Parcial Las Ramblas, Urbanización La Feria, de Orihuela Costa. Expediente número CBDF· CP/2002/437.

– Puesta en servicio de 27 de mayo de 2003, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la ampliación de la red de distribución de GLP, en el Plan Parcial Las Ramblas, Urba· nización Casas Nuevas, de Orihuela Costa. Expediente número CBD· FCP/2000/455.

Antecedents de fet

La mercantil Gas Natural Cegas, SA, a través de representant degu· dament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, amb data 10 de setembre de 2015, sol·licitud d’auto· rització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas GLP a gas natural a subministrar en la xarxa de distribució existent de gas canalit· zat en les urbanitzacions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria d’Orihuela Costa, així com el tancament de les instal·lacions d’emmagatzematge de GLP a granel de subministrament a la dita xarxa de distribució, ubicades en l’avinguda Ramblas de Oleza i carrer Ánfora, en el terme municipal d’Orihuela, província d’Alacant.

A l’esmentada sol·licitud s’adjuntava el projecte tècnic d’execució denominat «Projecte de conversió de GLP a gas natural en la xarxa de distribució de les urbanitzacions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria», redactat per tècnic competent, acom· panyat de la declaració responsable de 4 de setembre de 2015. Poste· riorment amb data 3 de desembre de 2015, es va adjuntar el projecte de tancament de les instal·lacions d’emmagatzematge de GLP existents, redactat per tècnic competent, acompanyat de la declaració responsable de 30 de novembre de 2015.

Per la seua relació amb l’autorització sol·licitada constitueixen ante· cedents a ressenyar els següents actes administratius:

– Resolució de 22 d’octubre de 1996, de la Conselleria d’Indús· tria i Comerç sobre concessió administrativa a «Repsol Butano, SA», per a la prestació del servei públic de subministrament i distribució per canalització de combustibles gasosos de la 2a i 3a família en les locali· tats d’Agost, Muro d’Alcoi i Orihuela (Alacant), per a usos domèstics, comercials i xicotetes indústries. Expedient número 1531/96.

– Posada en servei de 17 de novembre de 1999, del Servei Territori· al d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a la xarxa de distribució i emmagatzematge de GLP, en la urbanització Los Lirios, d’Orihuela Costa. Expedient número CBDFCP/1998/510.

– Posada en servei de 15 de novembre de 1999, del Servei Territori· al d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a la xarxa de distribució i emmagatzematge de propà, en la urbanització Altamira, d’Orihuela Costa. Expedient número CBDFCP/1999/150.

– Posada en servei de 14 de març de 2001, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a la xarxa de distribu· ció i emmagatzematge de GLP, en el Pla parcial Las Ramblas, urba· nització Casas Nuevas, d’Orihuela Costa. Expedient número CBD· FCP/2000/455.

– Posada en servei de 24 de maig de 2002, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a l’ampliació de la xarxa de distribució de GLP, en el Pla parcial Las Ramblas, urbanització Casas Nuevas, d’Orihuela Costa. Expedient número CBDFCP/2000/455.

– Posada en servei de 23 de gener de 2003, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a la xarxa de distribució i emmagatzematge de GLP, en el Pla parcial Las Ramblas, urbanització La Feria, d’Orihuela Costa. Expedient número CBDFCP/2002/437.

– Posada en servei de 27 de maig de 2003, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a l’ampliació de la xarxa de distribució de GLP, en el Pla parcial Las Ramblas, urbanització Casas Nuevas, d’Orihuela Costa. Expedient número CBDFCP/2000/455.

(2)

– Puesta en servicio de 18 de noviembre de 2003, del Servicio Terri· torial de Industria y Energía de Alicante, correspondiente a la amplia· ción de la red de distribución de GLP, en el Plan Parcial Las Ramblas, Urbanización Casas Nuevas, de Orihuela Costa. Expediente número CBDFCP/2000/455.

– Resolución de 7 de julio de 2006, del Servicio Territorial de Ener· gía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa y apro· bación del proyecto de ejecución a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para la construcción de las instalaciones de distribución de gas natural en la localidad de Orihuela Costa, en la provincia de Alicante. Expe· diente número CBREDE/2005/10/03.

– Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa previa para la transmisión de la titularidad a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, actualmente titularidad de Repsol Butano, SA. Expediente CBREDE/2015/9/03.

Con fecha 22 de noviembre de 2017, se recibe la documentación requerida relativa a la acreditación de la puesta en servicio de las ins· talaciones de distribución de gas natural que alimentarán a las redes de GLP a transformar.

El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, se encuentra inscrito defini· tivamente en el Registro Administrativo de Distribuidores de Combus· tibles Gaseosos por Canalización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con ámbito de actuación nacional y número 7.

Gas Natural Cegas, SA, es titular de una red de distribución de gas natural en explotación a la entrada de las urbanizaciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria, de Orihuela Costa, por lo que se dispone de la infraestructura necesaria para suministrar gas natural a la red de distribución existente de GLP a transformar en el término municipal de Orihuela.

Las instalaciones de gas canalizado a transformar en las urbaniza· ciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria, cuya autorización se solicita, pasarán a formar parte de la red existente de distribución de gas natural en Orihuela Costa, titularidad de Gas Natural Cegas, SA.

Fundamentos de derecho

La instrucción y resolución del presente procedimiento administra· tivo corresponde a la Generalitat, al estar las instalaciones objeto del mismo radicadas íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadradas en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis.1 y 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, y el artículo 26 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que aprue· ba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis punto 8 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, la transformación de las instalaciones de distribución de GLP a granel para su utilización con gas natural, requieren autorización administrativa, debiendo cum· plir las condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, y sometiéndose en todo a las disposiciones normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.

De acuerdo con el artículo 46 bis punto 1 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del sector de hidrocarburos, el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel requiere autorización administrativa previa.

Considerando lo dispuesto en el capítulo III, «Gases licuados del petróleo», del título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el Real decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de com· bustibles gaseosos y en el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer· cialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural. – Posada en servei de 18 de novembre de 2003, del Servei Terri·

torial d’Indústria i Energia d’Alacant, corresponent a l’ampliació de la xarxa de distribució de GLP, en el Pla parcial Las Ramblas, urba· nització Casas Nuevas, d’Orihuela Costa. Expedient número CBD· FCP/2000/455.

– Resolució de 7 de juliol de 2006, del Servei Territorial d’Energia d’Alacant, per la qual s’atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució a l’empresa Gas Natural Cegas, SA, per a la construcció de les Instal·lacions de distribució de gas natural en la loca· litat d’Orihuela Costa, en la província d’Alacant. Expedient número CBREDE/2005/10/03.

– Resolució de 17 de juny de 2015, de la Direcció General d’Ener· gia per la qual s’atorga autorització administrativa prèvia per a la trans· missió de la titularitat a favor de Gas Natural Cegas, SA, de les instal· lacions d’emmagatzematge i distribució de GLP a granel, en el terme municipal d’Orihuela, província d’Alacant, actualment titularitat de Repsol Butano, SA. Expedient CBREDE/2015/9/03.

Amb data 22 de novembre de 2017, es rep la documentació requeri· da relativa a l’acreditació de la posada en servei de les Instal·lacions de distribució de gas natural que alimentaran les xarxes de GLP a trans· formar.

El sol·licitant, Gas Natural Cegas, SA, es troba inscrit definitiva· ment en el Registre Administratiu de Distribuïdors de Combustibles Gasosos per Canalització del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, amb àmbit d’actuació nacional i número 7.

Gas Natural Cegas, SA, és titular d’una xarxa de distribució de gas natural en explotació a l’entrada de les urbanitzacions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria, d’Orihuela Costa, per la qual cosa es disposa de la infraestructura necessària per a submi· nistrar gas natural a la xarxa de distribució existent de GLP a transfor· mar en el terme municipal d’Orihuela.

Les instal·lacions de gas canalitzat a transformar en les urbanitzaci· ons Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria, l’autorització de la qual se sol·licita, passaran a formar part de la xarxa existent de distribució de gas natural a Orihuela Costa, titularitat de Gas Natural Cegas, SA.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució del present procediment administratiu cor· respon a la Generalitat, per estar les instal·lacions objecte del procedi· ment radicades íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrades en les que són competència de l’Administració general de l’Estat d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

D’acord amb el que disposa l’article 46 bis.1 i 5 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, l’Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, i l’article 26 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant la resolució del present procediment.

D’acord amb el que disposa l’article 46 bis, punt 8, de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del sector d’hidrocarburs, la transformació de les instal·lacions de distribució de GLP a granel per a la seua utilització amb gas natural, requereixen autorització administrativa, han de complir les condicions tècniques de seguretat que siguen aplicables i s’han de sotmetre en tot a les disposicions normatives vigents per a les Instal·la· cions de distribució de gas natural.

D’acord amb l’article 46 bis, punt 1, de la Llei 34/1998, de 7 octu· bre, del sector d’hidrocarburs, el tancament de les instal·lacions d’em· magatzematge de GLP a granel requereix autorització administrativa prèvia.

Considerant el que disposa el capítol III «Gasos liquats del petroli» del títol III de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocar· burs, el Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli, el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procedi· ments d’autorització de gas natural.

(3)

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, este Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, resuelve:

Primero

Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red existente de distribución de gas canalizado de las urbanizaciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria, de gas GLP a gas natural, así como, para el cierre de las 6 instalaciones existentes de almacenamiento de GLP a granel, ubicadas en la avenida Ramblas de Oleza y calle Ánfora, en Orihuela Costa, en el momento que se haya realizado el cambio de gas autorizado, cuyas características principales y actuaciones se relacionan a continuación:

– Tipo de gas a suministrar: Gas natural.

– Conexión: se realizará mediante la conexión por fases de la red de GLP a transformar con diferentes puntos de la red existente de distribu· ción de gas natural de Orihuela Costa, con MOP 0,4 bar, titularidad de Gas Natural Cegas, SA, según se detalla a continuación:

· Fase 1. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 200 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la avenida Ramblas de Oleza (Norte Urbani· zación Casas Nuevas).

· Fase 2. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 160 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la calle Río Segura (Sur Urbanización Casas Nuevas).

· Fase 3. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la calle Polígono Ramblas R·1 (Urbanización Los Claveles III).

· Fase 4. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la avenida Ramblas de Oleza (Urbanización Altamira).

· Fase 5. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la avenida Ramblas de Oleza (Urbanización Los Lirios).

· Fase 6. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la avenida Ramblas de Oleza (Urbanización Los Claveles II).

· Fase 7. Conexión en DN 90, con válvula desde DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en la calle Ánfora (Urbanización La Feria).

– Presión máxima de operación: 0,4 bar.

– Red de distribución con MOP 0,4 bar: 7858 m de canalizaciones existentes de polietileno PE 100 SDR 17,6 y diámetro de 40 mm, con 594 usuarios conectados a dicha red.

– Zona geográfica: urbanizaciones Casas Nuevas, Los Claveles II y III, Altamira, Los Lirios y La Feria de Orihuela Costa, conforme al plano denominado «Planta de trazado de la red de distribución» del proyecto.

– Adaptación de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio de gas y transformación de aparatos.

– Desconexión y cierre de los centros de almacenamiento de GLP existentes:

– Inertizado y retirada de 2 depósitos existentes aéreos de 4000 l (LP·990638 y LP·990623), de la planta de GLP·064·03, en la avenida Ramblas de Oleza de la urbanización Los Lirios.

– Inertizado y retirada de 2 depósitos existentes aéreos de 24 350 l (LP·002685 y LP·002734), de la planta de GLP·068·03, en la avenida Ramblas de Oleza de la urbanización Casas Nuevas.

– Inertizado y retirada de 2 depósitos existentes aéreos de 49 500 l (LP·033268), de la planta de GLP·070·03, en la avenida Ramblas de Oleza de la urbanización Altamira.

– Inertizado y retirada de 2 depósitos existentes aéreos de 16 050 l (LP·672200009 y LP·672200010), de la planta de GLP·074·03, en la calle Ánfora de la urbanización La Feria.

– Inertizado del depósito existente enterrado de 19 070 l (LP· 1905500126), de la planta de GLP·075·03, en la avenida Ramblas de Oleza de la urbanización Los Claveles III.

– Inertizado del depósito existente enterrado de 6650 l (LP· 546200026), de la planta de GLP·075·03, en la avenida Ramblas de Oleza de la urbanización Los Claveles II.

La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:

En consideració d’això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, aquest Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, resol:

Primer

Atorgar autorització administrativa a l’empresa Gas Natural Cegas, SA, per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa existent de distribució de gas canalitzat de les urbanitzacions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria, de gas GLP a gas natural, així com, per al tancament de les 6 instal·lacions existents d’emmagatzematge de GLP a granel, ubicades en l’avinguda Ramblas de Oleza i carrer Ánfora, a Orihuela Costa, en el moment que s’haja realitzat el canvi de gas autoritzat, les característiques principals i actuacions del qual s’indiquen a continuació:

– Tipus de gas a subministrar: gas natural.

– Connexió: es realitzarà per mitjà de la connexió per fases de la xarxa de GLP a transformar amb diferents punts de la xarxa existent de distribució de gas natural d’Orihuela Costa, amb MOP 0,4 bar, titularitat de Gas Natural Cegas, SA, segons es detalla a continuació:

· Fase 1. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 200 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en l’avinguda Ramblas de Oleza (nord, urbanit· zació Casas Nuevas).

· Fase 2. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 160 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en el carrer Río Segura (sud, urbanització Casas Nuevas).

· Fase 3. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en el carrer Polígono Ramblas R·1 (urbanització Los Claveles III).

· Fase 4. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en l’avinguda Ramblas de Oleza (urbanització Altamira).

· Fase 5. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en l’avinguda Ramblas de Oleza (urbanització Los Lirios).

· Fase 6. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en l’avinguda Ramblas de Oleza (urbanització Los Claveles II).

· Fase 7. Connexió en DN 90, amb vàlvula des de DN 90 (GN) a DN 40 (GLP), L= 4 m, en el carrer Ánfora (urbanització La Feria).

– Pressió màxima d’operació: 0,4 bar.

– Xarxa de distribució amb MOP 0,4 bar: 7858 m de canalitzacions existents de polietilé PE 100 SDR 17,6 i diàmetre de 40 mm, amb 594 usuaris connectats a la dita xarxa.

– Zona geogràfica: urbanitzacions Casas Nuevas, Los Claveles II i III, Altamira, Los Lirios i La Feria d’Orihuela Costa, conforme al pla denominat «Planta de traçat de la xarxa de distribució» del projecte.

– Adaptació de les instal·lacions receptores afectades pel canvi de gas i transformació d’aparells.

– Desconnexió i tancament dels centres d’emmagatzematge de GLP existents:

– Inertització i retirada de 2 depòsits existents aeris de 4000 l (LP· 990638 i LP·990623), de la planta de GLP·064·03, en l’avinguda Ram· blas de Oleza de la urbanització Los Lirios.

– Inertització i retirada de 2 depòsits existents aeris de 24 350 l (LP·002685 i LP·002734), de la planta de GLP·068·03, en l’avinguda Ramblas de Oleza de la urbanització Casas Nuevas.

– Inertització i retirada de 2 depòsits existents aeris de 49 500 l (LP· 033268), de la planta de GLP·070·03, en l’avinguda Ramblas de Oleza de la urbanització Altamira.

– Inertització i retirada de 2 depòsits existents aeris de 16 050 l (LP· 672200009 i LP·672200010), de la planta de GLP·074·03, en el carrer Àmfora de la urbanització La Feria.

– Inertització del depòsit existent soterrat de 19 070 l (LP· 1905500126), de la planta de GLP·075·03, en l’avinguda Ramblas de Oleza de la urbanització Los Claveles III.

– Inertització del depòsit existent soterrat de 6650 l (LP· 546200026), de la planta de GLP·075·03, en l’avinguda Ramblas de Oleza de la urbanització Los Claveles II.

La present autorització quedarà sotmesa a les condicions que figu· ren a continuació:

(4)

1. Las instalaciones de distribución de gas natural cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utiliza· ción de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complemen· tarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementa· ria ITC·ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo las instalaciones deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales deri· vadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario.

2. Gas Natural Cegas, SA, cumplirá estrictamente con las obligacio· nes que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen regla· mentariamente establecido para las acometidas.

3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

4. Gas Natural Cegas, SA, una vez realizado el cambio de gas, debe· rá realizar el cierre de los centros de almacenamiento de GLP, en el plazo máximo de 3 meses, procediendo a inertizar los depósitos ade· cuadamente y comunicará al Servicio Territorial, el cierre efectivo de dicha instalación.

5. Gas Natural Cegas, SA, queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los ele· mentos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aque· llos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, con la finalidad de dejar la instalación receptora en condi· ciones de seguridad y sin que esto pueda reportar ningún coste para el usuario, conforme al artículo 38 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

6. La Administración, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas.

7. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.

8. Las instalaciones receptoras de gas, deberán cumplir con lo dis· puesto en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, en su Instrucción Técnica ITC·ICG 07 «Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos».

9. El plazo de ejecución de las actuaciones a desarrollar será de 6 meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

10. Personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren nece· sarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la ade· cuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimien· to de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la ade· cuada antelación a dicho Servicio Territorial el inicio de las actuaciones. 11. La presente autorización en ningún caso concederá a su titu· lar derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e indepen· dientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o 1. Les instal·lacions de distribució de gas natural compliran, en tot

cas, el que estableix el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i en especial, la instrucció tècnica complementària ITC·ICG 01 «Instal· lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització», així com les disposicions i normes tècniques que li siguen aplicables. Així mateix les instal·lacions hauran d’ajustar·se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria i el seu desplegament reglamentari.

2. Gas Natural Cegas, SA, complirà estrictament les obligacions que s’assenyalen en l’article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. En especial, estarà obligada a procedir a l’ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l’àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d’igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjudici del que resulte de l’aplicació del règim reglamentària· ment establit per a les connexions.

3. El titular de la present autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l’article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i l’article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribu· ció, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.

4. Gas Natural Cegas, SA, una vegada realitzat el canvi de gas, haurà de realitzar el tancament dels centres d’emmagatzematge de GLP, en el termini màxim de 3 mesos, inertitzarà els depòsits adequadament i comunicarà al Servei Territorial, el tancament efectiu de la dita ins· tal·lació.

5. Gas Natural Cegas, SA, queda obligada amb els titulars dels contractes en vigor en aqueix moment a substituir o adaptar tots els elements de les instal·lacions receptores afectades pel canvi, i aquells aparells d’utilització declarats en el contracte i, si és el cas, el comp· tador, amb la finalitat de deixar la instal·lació receptora en condicions de seguretat i sense que açò puga reportar cap cost per a l’usuari, con· forme a l’article 38 del Reglament general del servei públic de gasos combustibles.

6. L’Administració, amb el tràmit previ del procediment oportú, dei· xarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en el cas que s’observe l’incompliment o inobservança de les condicions imposades.

7. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que siguen aplicables per al subministrament de gas natural es regiran per les dis· posicions vigents en cada moment.

8. Les instal·lacions receptores de gas, hauran de complir el que disposa el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i en especial, en la instrucció tècnica ITC·ICG 07 «Instal·lacions receptores de combustibles gasosos».

9. El termini d’execució de les actuacions a desenvolupar serà de 6 mesos, comptat a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, abans de la finalització del termini podrà sol·licitar una ampliació concreta d’aquest per mitjà de sol·licitud motivada davant del Servei Territorial d’Indústria i Energia, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

10. Personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàri· es durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar amb l’adequada antelació al Servei Territorial l’inici de les actuacions.

11. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d’ús, i s’atorga sense perjudici de tercers, deixant a part els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessi· ons, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d’aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d’acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que

(5)

con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relati· vas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Segundo

Ordenar:

– La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

– La notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA. La presente resolución podrá ser revocada, previo trámite de audien· cia, en el momento que se observe el incumplimiento de lo resuelto o la inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra· tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (Carrer de la Democràcia, 77, ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 2, 46018 València) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Alicante, 27 de noviembre de 2017.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.

resulten aplicables i, en especial, les relatives a l’ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l’article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

Segon Ordenar:

– La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

– La notificació de la present resolució a Gas Natural Cegas, SA. La present resolució podrà ser revocada, previ tràmit d’audiència, en el moment que s’observe l’incompliment d’allò que resol o la inob· servança de les condicions imposades en aquesta.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar·se un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Indústria i Energia (carrer de la Democràcia, 77, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2, 46018 València) en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació de la pre· sent, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alacant, 27 de novembre de 2017.– El cap del Servei Territorial d’Indústria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.

Figure

Updating...

References

Related subjects :