Manual d usuari de l aplicació informàtica de la prova d avaluació de quart d ESO [Centres]

Texto completo

(1)

Versió 2.1

Manual d’usuari de l’aplicació informàtica de la

prova d’avaluació de quart d’ESO

[Centres]

(2)

Índex

0.Presentació ... 3 1.Flux de treball ... 3 2.Accés a l’aplicació ... 4 3.Gestió de grups ... 5 3.1Creació de grups ... 5 3.2 Modificació de grups ... 8 3.3 Eliminació de grups ... 9 4.Gestió de l’alumnat ... 10 4.1Modificació d’alumnes ... 10 4.2Exportació d’alumnes ... 13

5.Gestió dels aplicadors/es ... 14

5.1Creació proposta d’aplicadors/es ... 14

5.2Modificació de propostes d’aplicadors/es ... 17

5.3Eliminació de proposta d’aplicadors/es ... 19

5.4Exportació de propostes d’aplicadors/es ... 20

6.Festes locals i dies de lliure disposició ... 20

7.Preguntes més freqüents ... 22

(3)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 3

0.

Presentació

Aquest manual presenta les instruccions per a l’aplicació informàtica que els centres d’educació secundària heu d’utilitzar per verificar que les dades del vostre alumnat de quart d’ESO són correctes i per indicar l’alumnat que, per alguna circumstància, no pot fer la prova o ha de ser objecte d’una correcció diferenciada. També l’heu de fer servir per proposar els aplicadors/es que aniran a vigilar un centre el dia de la prova i/o participaran en la correcció de les proves.

A partir de dades preexistents, s’ha preparat la relació d’alumnes i centres que han de fer la prova. Aquestes dades s’han d’utilitzar per a la distribució dels quaderns de la prova, la seva posterior correcció i la tramesa dels informes d’avaluació als centres educatius. Abans de la prova, cal contrastar les dades de l’alumnat per assegurar que són les reals.

Per a un correcte desenvolupament de la prova d’avaluació de quart d’ESO, és molt important que el procés de verificació es faci amb la màxima cura. Tot l'alumnat no assignat correctament tindrà dificultats a l’hora de la recollida de dades o de la confecció de l’informe.

Les tasques que els centres educatius heu de fer amb el suport d’aquesta aplicació informàtica són:

- Assignar l’alumnat de 4t d’ESO al grup-classe corresponent.

- Indicar quins alumnes han de ser objecte d’un tractament diferenciat a l’hora de fer la prova.

- Donar d’alta l’alumnat de 4t d’ESO que no consti en la relació d’alumnes que apareix a l’aplicació.

- Donar de baixa les persones que, en el moment de la prova, no estiguin entre el vostre alumnat de 4t d’ESO.

- Proposar 5 persones aplicadores, una per cada especialitat/competència, tot indicant l’especialitat del docent i la idoneïtat per a la correcció.

- Indicar si hi ha algun dia festiu al centre entre el 8 i el 17 de febrer del 2016.

Més endavant s’obriran noves opcions per poder extreure llistes d’alumnat, introduir incidències i descarregar informes.

El termini per fer la verificació de dades d’alumnes, creació de grups, assignació d’alumnes a grups i proposta d’aplicadors comença el dia 7 de desembre i s’acaba el dia 18 de desembre del 2015.

1.

Flux de treball

Accés a l’aplicació Creació de grups / classe Assignació d’alumnes a grups Alumnes amb tractament diferenciat Proposta d’ aplicadors [Pàg.4] [Pàg.5] [Pàg.6] [Pàg.11] [Pàg.14] Correcció externa Correcció interna Exclòs NEE Nouvinguts Malaltia Discapacitat auditiva o visual Diversificació curricular Declaració dies festius [Pàg.20] Dislèxia TDAH USEE

(4)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 4

2. Accés a l’aplicació

Heu d’accedir a l’aplicació a través del portal de centres del Departament

(http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioAcademica) per als centres de titularitat pública, o del portal de centres d'altres titularitats

(http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica) per als centres de titularitat privada.

Premeu el botó Accepta.

Un cop validat l’usuari, es mostra la pantalla següent amb avisos importants, si n’hi ha. Per entrar a l’aplicació, premeu el botó Continua.

Un cop dins de l’aplicació, es mostra el menú següent.

Als apartats:

Gestió d’aplicadors: es creen, modifiquen i eliminen els aplicadors proposats del vostre centre.

Gestió dels grups: es creen, modifiquen i eliminen els grups del centre que es connecta a l’aplicació. Des d’aquesta opció es relacionen els alumnes amb un grup. És recomanable haver completat les actuacions incloses en aquest apartat abans de passar al següent.

Gestió de l’alumnat: es verifiquen les dades, s’afegeixen, es modifiquen i eliminen els alumnes.

Festes locals i dies de lliure disposició: el centre indicarà, si s’escau, les festes locals i els dies de lliure disposició que afectin el centre, que pugui haver-hi entre les dates del 8 al 17 de febrer del 2016 (ambdues incloses), per així facilitar les tasques de logística de les proves.

(5)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 5

3.

Gestió de grups

3.1 Creació de grups

D’entrada, l’aplicació no té grups d’alumnes definits. Per tant, en primer lloc, cal crear-los. Per crear un grup, aneu a l’opció de menú Gestió dels grups. Premeu el botó Afegeix.

Escriviu el grup (només pot ser d’un dígit) i premeu el botó Afegeix.

Nota: Si premeu el botó Surt, es torna a la pàgina anterior (Llistat de grups) sense crear el grup. Si el grup que introduïu ja existeix, l’aplicació mostra un missatge d’error i no deixa crear el grup.

(6)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 6

Un cop s’ha creat el grup, cal indicar quins alumnes pertanyen al grup.

Per assignar un/a alumne/a, seleccioneu-lo de l’apartat d’Alumnes sense grup i premeu el botó

Tingueu en compte que:

Si voleu assignar diversos alumnes en bloc al mateix grup, heu de mantenir premuda la tecla Ctrl mentre feu clic sobre els seus noms. Així us quedarà seleccionat un conjunt d’alumnes i, quan premeu el botó > , passaran tots junts a la columna de la dreta.

Si premeu el botó >> , tots els alumnes sense grup quedaran assignats al grup actual (tots els alumnes de la columna esquerra passen en bloc a la dreta), sense necessitat de seleccionar-ne cap en concret. Si voleu desfer alguna assignació:

Per treure l’assignació d’un/a alumne/a concret, seleccioneu-lo d’entre els Alumnes del grup (columna de la dreta) i premeu el botó < per passar-lo al conjunt d’Alumnes sense grup.

Si voleu treure l’assignació de diversos alumnes en bloc, mantingueu premuda la tecla Ctrl mentre feu clic sobre els seus noms. Així us quedarà seleccionat un conjunt d’alumnes i, quan premeu el botó < , passaran tots junts al conjunt d’Alumnes sense grup (columna de l’esquerra).

Si premeu el botó << , tots els alumnes del grup actual quedaran sense assignació i retornaran al conjunt d’Alumnes sense assignar (tots els alumnes de la columna dreta passen en bloc a l’esquerra), sense necessitat de seleccionar-ne cap en concret.

Important: Heu d’assignar a grups tot l’alumnat matriculat a quart d’ESO del centre, fins i tot els exempts (NEE, nouvinguts i malaltia prolongada) i els assignats a unitats d’escolarització compartida (UEC).

(7)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 7

D’aquesta manera, ja sigui individualment o col·lectivament, podeu anar completant la relació d’alumnes de grup. Premeu el botó Desa per guardar els canvis.

(8)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 8

3.2 Modificació de grups

Per modificar un grup, aneu al Llistat de grups i premeu la icona Edita del grup que voleu actualitzar, tal i com es mostra a la imatge següent.

Un cop dins del detall del grup, feu els canvis necessaris i premeu el botó Desa per guardar els canvis.

(9)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 9

3.3 Eliminació de grups

Si voleu eliminar un grup, aneu al Llistat de grups i premeu la icona Edita del grup que voleu eliminar, com es mostra a l’apartat 2.2 per entrar al detall del grup.

Un cop dins del detall, premeu el botó Elimina grup.

Abans d’eliminar un grup s’ha de tenir en compte si té alumnes assignats o no. En el cas que en tingui, primer s’ha de treure l’assignació dels alumnes o es mostrarà el següent missatge d’error:

“Primer heu de treure l’assignació dels alumnes del grup.”

(10)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 10

4.

Gestió de l’alumnat

Un cop determinats els grups del centre i assignats els alumnes que ja constaven en la relació d’alumnat, cal procedir a la actualització de les seves dades si s’escau.

IMPORTANT: No es pot donar d’alta els alumnes directament sinó que s’han de fer servir les dades centralitzades. Totes les incidències d’alumnat que no apareguin a les llistes cal adreçar-les al Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU telèfon 900 82 82 82) per detectar el problema i corregir les bases de dades del Departament mitjançant el procediment adient

4.1 Modificació d’alumnes

És necessari modificar les dades d’un/a alumne/a si:

- Detectem alguna dada errònia.

- Volem indicar que l’alumne/a ha de ser objecte d’un tractament diferenciat.

Indiqueu el grup al qual pertany i el nom i cognoms de l’alumne/a. Premeu el botó Cerca.

(11)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 11

Un cop mostrat el llistat d’alumnes, premeu la icona Edita de l’alumne/a a modificar, tal i com es mostra a la imatge següent.

ALUMNAT AMB TRACTAMENT DIFERENCIAT

A la pantalla de la pàgina següent, “Detall de l’alumne/a”, s’haurà d’indicar si l’alumne/a té algun tractament diferenciat segons els criteris següents:

A) CONDICIONS D’EXEMPCIÓ: Marcar alguna d’aquestes caselles si es dóna alguna de les condicions d’exempció previstes en la resolució del Departament d’Ensenyament ENS/2484/2015 de 29 d’octubre:

1. Alumnat nouvingut d’un país estranger incorporat al sistema educatiu en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

2. Alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixin en desfasaments greus de l’aprenentatge.

3. Alumnat que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no pugui assistir al centre.

B) DISCAPACITATS VISUALS i/o AUDITIVES: En aquestes caselles s’ha de marcar l’alumnat amb discapacitats visuals o auditives que tingui o bé la correcció interna d’alguna de les proves o bé la necessitat d’un suport addicional en el moment de l’aplicació (proves adaptades, temps addicional, logopeda, etc.)

C) DISLÈXIA i TDAH: Cal indicar aquells alumnes amb dislèxia o amb dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat. Per a aquest alumnat s’ha previst, si s’escau, la possibilitat d’un temps addicional en la realització de les proves.

D) UNITAT ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA: L’alumnat que pertanyi a una unitat d’escolarització compartida (UEC) s’haurà de marcar en aquesta casella.

E) TIPUS DE CORRECCIÓ: Tots els alumnes han de tenir una correcció externa de les proves. Només amb aquell alumnat definit en els supòsits A i B, el centre tindrà la possibilitat opcional de marcar-lo, en una o en diverses competències, com a alumnat exclòs, com a alumnat de correcció interna o bé mantenir-lo com a alumnat de correcció externa. L’alumnat UEC definit en el supòsit D s’ha de marcar com exclòs.

(12)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 12

(13)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 13

4.2 Exportació d’alumnes

Un cop completat el procés, podeu conservar una còpia del llistat d’alumnes amb les dades que heu introduït a l’aplicació informàtica. Per això teniu la possibilitat d’exportar el llistat a un full de càlcul.

Per exportar el llistat d’alumnes, aneu a l’opció de Gestió de l’alumnat, indiqueu el filtre necessari per a l’exportació (tot l’alumnat, per grups…) i premeu el botó de Cerca.

(14)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 14

5. Gestió dels aplicadors/es

5.1 Creació proposta d’aplicadors/es

Per crear una proposta d’aplicador/a, aneu a l’opció de menú Gestió dels aplicadors/es i premeu el botó Afegeix.

IMPORTANT: Heu de proposar 5 aplicadors, un per a cada una de les competències. Un cop introduïts tots cinc, el botó Afegeix desapareixerà de l’aplicació.

Un cop dins del detall de l’aplicador/a, introduïu el NIF i premeu el botó Cerca per buscar si existeix la persona dins de les taules Mestres d’Ensenyament.

(15)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 15

a) En el cas que existeixi, es mostraran les dades de la persona. IMPORTANT: És obligatori introduir les següents dades:

• El telèfon personal de l’aplicador

• L’adreça electrònica personal de l’aplicador (no la del centre), que caldrà confirmar dues vegades per evitar errors de transcripció

• La disponibilitat per a la correcció: s’indicarà si l’aplicador està disponible per ser seleccionat per a la correcció i en quines competències, ja sigui per la seva especialitat docent o bé per la seva formació i experiència.

En acabar premeu el botó Afegeix.

(16)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 16

b) En el cas que no existeixi la persona dins de les taules Mestres d’Ensenyament, els camps apareixeran en blanc.

Introduïu els valors que es demanen i premeu el botó Desa.

(17)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 17

5.2 Modificació de propostes d’aplicadors/es

Per modificar una proposta d’aplicador/a, aneu a l’opció de menú Gestió dels/les aplicadors/es. Escriviu el NIF o el nom i cognoms de l’aplicador/a. Premeu el botó Cerca.

Nota: Si premeu el botó Esborra, es neteja el criteri de cerca.

Un cop mostrat el llistat de les propostes aplicadors/es que compleixen els criteris de cerca, premeu la icona Edita de l’aplicador/a a modificar, tal i com es mostra a la imatge següent.

(18)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 18

Dins del detall de l’aplicador/a, feu els canvis corresponents i premeu el botó Desa.

NOTA: Si l’aplicador/a ja existia a les taules Mestres d’Ensenyament només podreu modificar el número de telèfon, l’adreça electrònica i la idoneïtat per a la correcció.

(19)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 19

5.3 Eliminació de proposta d’aplicadors/es

Per localitzar una proposta d’aplicador/a, heu de procedir com s’ha explicat a l’apartat 4.2: aneu a l’opció de menú Gestió dels aplicadors/es i introduïu el nom i cognoms de l’aplicador/a. Premeu el botó Cerca i seleccioneu l’aplicador/a a eliminar.

(20)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 20

5.4 Exportació de propostes d’aplicadors/es

Per exportar el llistat d’aplicadors/es proposats a un full de càlcul, aneu a l’opció de Gestió dels/les aplicadors/es, indiqueu el filtre necessari per a l’exportació i premeu el botó de Cerca.

Premeu el botó Exporta a full de càlcul.

6. Festes locals i dies de lliure disposició

Per evitar problemes en la fase d’aplicació i facilitar la logística de distribució del material, es demana que els centres indiquin si hi ha alguna data, entre el 8 i el 17 de febrer del 2016 (ambdós inclosos) que el centre tanqui per motiu de festa local o de dia de lliure disposició.

Selecioneu l’opció Festes locals i dies de lliure disposició al menú principal. Un cop us apareix la pantalla següent, premeu Afegeix.

(21)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 21

Podeu prémer la icona del calendari i seleccionar la data festiva. No oblideu de guardar-ho amb Desa

(22)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 22

7. Preguntes més freqüents

Pregunta: Què es fa si apareixen alumnes duplicats en el llistat d’alumnes de l’aplicació informàtica ?

Resposta: Només s’ha d’assignar al grup un dels alumnes duplicats. S’ha de deixar l’altre sense assignar a cap grup.

Pregunta: Què es fa amb els alumnes desconeguts que apareixen en el llistat d’alumnes ?

Resposta: Cal comprovar que efectivament no estiguin matriculats al centre i que no pertanyin a una UEC. En cas de ser alumnes totalment desconeguts no s’han d’assignar a cap grup. És convenient avisar de la

incidència al SAU per mirar de corregir les bases de dades del Departament d’Ensenyament.

Pregunta: Malgrat els esforços, no hem aconseguit donar d’alta a temps un alumne a l’aplicació. Es

quedarà sense poder fer la prova?

Resposta: No. Per a aquests casos hi hauran unes etiquetes amb codis contingents el dia de l’aplicació i s’obrirà un període per poder afegir manualment aquests alumnes al procés.

Pregunta: Tenim un alumne en situació d’escolarització compartida (UEC) i, seguint les seves

instruccions, l’hem assignat a un dels grups del centre. S’afegirà als resultats d’avaluació del grup o del

centre?

Resposta: Una vegada marcat l’alumne com a UEC, s’haurà de configurar en les diferents competències com a “exclòs”. Aquests alumnes podran participar en el procés d’avaluació des de les seves respectives UECs i tindran una correcció interna.

Pregunta: Tinc un alumne amb necessitats educatives especials, però encara no té un pla

individualitzat aprovat. Puc marcar aquest alumne com a exempt?

Resposta: Es pot comentar el cas a l’inspector del centre i/o al president de la comissió que són els qui han de supervisar i validar els casos d’alumnes amb tractament diferenciat.

Pregunta: Quan un alumne entra dintre dels casos d’exempció, vol dir que no fa les proves?

Resposta: No. Un alumne considerat exempt vol dir que el centre té la possibilitat, segons el seu criteri, de excloure’l d’alguna de les proves o bé de corregir-les amb correcció interna. Per exemple, un alumne exempt per ser nouvingut podria, a discreció del centre, no fer la prova de català (exclòs), fer la prova de castellà amb correcció interna i fer les proves de matemàtiques i llengua estrangera com la resta d’alumnat, amb correcció externa.

Pregunta: Tinc un alumne amb una discapacitat visual important que podria fer les proves, però li cal

un suport específic. Què he fer?

Resposta: Només cal que s’indiqui la discapacitat visual i/o auditiva a la pantalla de detall de l’alumne. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu farà arribar aquesta informació a les entitats col·laboradores com l’ONCE o CREDA perquè, en coordinació amb els centres, es pugui analitzar el cas i oferir el suport necessari.

Pregunta: Se’ns demana proposar cinc aplicadors, però el centre és petit i no podem prescindir de

tants professors el dia de l’aplicació. Hi ha alguna solució?

Resposta: Es demana proposar cinc professors, un per a cada especialitat i competència avaluada, però cal tenir en compte que, d’aquests cinc aplicadors proposats, només se’n designaran com a màxim, tants com grups de quart d’ESO tingui el centre d’origen. Per exemple, un centre amb dos grups de quart d’ESO ha de proposar cinc aplicadors de diferents especialitats, però només seran designats dos aplicadors.

Pregunta: Qui farà de corrector?

Resposta: El president de cada comissió designarà els correctors d’entre els aplicadors proposats pels centres i que hagin marcat la seva disponibilitat per a la correcció, tan per especialitat docent com per formació i experiència.

(23)

Manual de l’aplicació informàtica Versió 2.1

Data: 03/12/2015 18:03 23

8. Solució de problemes

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :