TERRITORI I TURISME TERRITORIO Y TURISMO TERRITORY AND TOURISM

11 

Texto completo

(1)
(2)

CATÁLOGO DE LA OFERTA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA CATÀLEG DE L'OFERTA

CIENTIFICOTECNOLÒGICA

CATALOGUE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SERVICES

(3)

TERRITORI I TURISME

3

5

7

9

Grup de Recerca en

Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

Grup de Recerca en Canvi Climàtic

Grup de Recerques Urbanes i Rurals

Observatori de la Fundació

d’Estudis Turístics de la Costa Daurada

(4)

LÍNIES D´ACTIVITAT

TERRITORI I TURISME

Grup de Recerca en

Anàlisi Territorial

i Estudis Turístics

Qualsevol fenomen social o econòmic afecta directament

el territori on es produeix. La recerca d’aquest grup se centra

en l’anàlisi de les repercussions territorials dels processos

econòmics i socials, el seu impacte sobre desenvolupament,

els seus efectes sobre el paisatge i la seva incidència en

l’organització del territori.

En particular, el context territorial on s’ubica la URV ha

permès l’especialització del grup en l’estudi de l’activitat

turística i en el coneixement dels resultats que produeix la seva

implantació i creixement en una zona concreta.

La seva tasca no és només descriptiva sinó que,

mitjançant eines d’anàlisi, com el desenvolupament de

sistemes d’informació geogràfica, pot realitzar treballs

d’avaluació i simulació amb l’objectiu d’oferir serveis de

planificació territorial i turística i de disseny d’accions

estratègiques sobre el territori.

Anàlisi Territorial. Estudis Turístics.

(5)

Grup de

CAMPS D’APLICACIÓ EQUIPAMENT ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

TERRITORI

I TURISME

DADES DE GRUP

GRUP DE RECERCA EN

ANÀLISI TERRITORIAL I ESTUDIS TURÍSTICS

Analitzar l’activitat turística. Valorar els recursos turístics. Dissenyar productes turístics. Estudiar la demanda turística. Fer projectes de desenvolupament i dinamització turística.

Ordenar els usos turístics es espais singulars. Planificar estratègies locals.

Realitzar diagnosis regionals. Fer plans d’ordenació del territori. Realitzar anàlisis geoeconòmiques.

Desenvolupar Sistemes d’Informació Geogràfica. Assessorar tècnicament.

Té experiència en contractes en tots els camps d’aplicació amb els sectors públic i privat.

Desenvolupa projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. Actualment té en curs el projecte:

Evaluación de los efectos territoriales de las políticas de reestructuración de los destinos turísticos litorales maduros. Aplicación al litoral mediterráneo.

Ha organitzat congressos sobre Turisme i Planificació del Territori i Amèrica Llatina.

Participa en xarxes temàtiques sobre Turisme i Desenvolupament al Mediterrani i a Amèrica Llatina.

Responsable

Salvador Antón Clavé Persona de contacte

Yolanda Pérez Albert

Telèfon: 977 558 236 - Fax: 977 559 597 ypa@fll.urv.es

Tècnic d’enllaç

Lluís Vázquez Vilamajó

Telèfon: 977 558 204 - Fax: 977 558 205 lvazquez@stq.urv.es

Adreça

Plaça de la Imperial Tàrraco, 1; 43005 Tarragona

Departament

Història i Geografia

Laboratori de cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica. (SIG). Programari especialitzat en Cartografia (Miramón, ER mapper educativo, World Construction Set v.5, ArcGIS 8.1. NT LAB KIT. Idrisi 32, Autocad 2002, Grapher de Golden, Map Viewer de Golden, Sufer de Golden)

Bases de dades estadístiques i cartogràfiques de caràcter territorial i turístic.

(6)

L Í N I E S D ´ A C T I V I T A T

TERRITORI I TURISME

Grup de Recerca en

Canvi Climàtic

El canvi climàtic, entès com l’augment progressiu de les

temperatures, és un fenomen que els experts en geografia física

han començat a detectar a partir de la dècada dels setanta.

Aquest grup es dedica a estudiar i analitzar la variabilitat i el

canvi, a llarg termini, del clima a escala regional mitjançat un

procés exhaustiu de recopilació i processament estadístic de

dades provinents d’observatoris amb una antiguitat igual o

superior a quaranta o cinquanta anys.

La seva activitat li ha permès disposar d’una completa

radiografia de l’evolució de les temperatures i les pluges durant

els darrers cent cinquanta anys a Catalunya i a tot l’Estat. Tot i

que la seva recerca és de caire descriptiu i predictiu, el cos

d’informació generat per aquest grup és de gran utilitat per a

qualsevol sector que realitzi activitats de planificació.

Detecció del canvi climàtic.

Anàlisi de les repercussions del canvi climàtic.

Estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

Climatologia aplicada.

Aplicacions de sistemes d’informació geogràfica (SIG) a l’estudi del canvi climàtic.

(7)

Grup de

CAMPS D’APLICACIÓ EQUIPAMENT ATRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

TERRITORI

I TURISME

DADES DE GRUP

GRUP DE RECERCA EN

CANVI CLIMÀTIC

Responsables

Diego López Bonillo Manuela Brunet India Persona de contacte

Enric Aguilar

Telèfon: 977 559 583 - Fax: 977 558 127 eaa@fll.urv.es

Tècnic d’enllaç

Lluís Vàzquez Vilamajó

Telèfon: 977 558 204 - Fax: 977 558 205 lvazquez@stq.urv.es

Adreça

Plaça de la Imperial Tàrraco, 1; 43005 Tarragona

Departament

Història i Geografia

Participa en diversos projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia; cal destacar-ne:

Evaluación y minimización de las desviaciones incorporadas a las series más largas de

la temperatura del aire en España, asociadas al cambio en

la exposición de los termómetros. Análisis espacio-temporal de la variabilidad de la precipitación diaria. Análisis del cambio a largo plazo de la precipitación en España. Modelización de los episodios extremos en la cuenca del Ebro. Participa en el projecte finançat per la Generalitat de Catalunya: Seguiment estacional del canvi climàtic a Catalunya a partir de dades instrumentals.

Participa en el projecte finançat per la Comunitat Europea:

European and North Atlantic Climate Variability on Daily to Multidecadal Time Scales.

Estació meteorològica convencional. Estació meteorològica automàtica. Captador de pol.len

Elaborar informes climàtics. Elaborar estudis locals i regionals de climatologia aplicada.

Assessorar en activitats de planificació. Formar personal científic.

(8)

L Í N I E S D ´ A C T I V I T A T

TERRITORI I TURISME

Grup de Recerques

Urbanes i Rurals

L’organització del territori implica la integració de

nombrosos factors, processos i agents que hi participen.

L’ocupació i transformació del territori deuria tenir present les

implicacions ambientals i socials. Tenint en compte tot això, el

Grup de Recerques Urbanes i Rurals realitza anàlisi i diagnosi

sobre diverses qüestions i àmbits geogràfics com, per exemple,

les potencialitats de les àrees rurals, els desequilibris

socio-demogràfics o la informació i característiques dels entorns

urbans. Aquests treballs són d’interès per a la planificació i gestió

dels diferents tipus de territori, especialment des de l’àmbit de

l’administració i altres institucions públiques o privades.

Recerques urbanes. Estudis geodemogràfics. Estudis agraris.

Desenvolupament rural. Recursos hídrics.

(9)

Grup de

CAMPS D’APLICACIÓ EQUIPAMENT ATRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

TERRITORI

I TURISME

DADES DE GRUP

GRUP DE RECERQUES

URBANES I RURALS

Planificar estratègicament el territori.

Planificar i gestionar el desenvolupament rural. Elaborar plans urbanístics.

Elaborar estudis territorials, generals i sectorials.

Avaluar sòls.

Analitzar cartogràficament el territori. Aplicar les noves tecnologies de cartografia i de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) a l’anàlisi del territori.

Laboratori de cartografia. Laboratori d’edafologia.

Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Equipament informàtic de suport.

Té experiència en l’elaboració

de projectes per l’administració pública i altres institucions, a destacar:

Elaboració de programes de desenvolupament rural Leader i Proder i estudis d’evolució urbanística.

Entre les publicacions del grup destaca: El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d’intervenció, de Blay, Jordi i Antón, Salvador, elaborat en col.laboració

amb el grup de recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. Ha dut a terme projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia:

Estudio comparado e integral del desarrollo turístico de las áreas rurales de interior favorecidas por los programas de iniciativa de la Unión Europea: el arco mediterráneo español. Catalunya.

Estadística territorial y cartografía parcelaria en España (1845-1895): una aproximación local.

Responsable

Santiago Roquer Soler Persona de contacte

Santiago Roquer Soler - Jordi Blay Boqué Jose I. Muro Morales

Telèfon: 977 559 581 977 558 147 -977 558 142 - Fax: -977 559 597 srs@fll.urv.es jbb@fll.urv.es -jimm@fll.urv.es

Tècnic d’enllaç

Lluís Vázquez Vilamajó

Telèfon: 977 558 204 - Fax: 977 558 205 lvazquez@stq.urv.es

Adreça

Plaça de la Imperial Tàrraco, 1, 43005 Tarragona

Departament

(10)

LÍNIES D´ACTIVITAT

TERRITORI I TURISME

Observatori de la

Fundació d’Estudis

Turístics de la Costa Daurada

L’Observatori realitza enquestes periòdicament entre els turistes.

L’Observatori va néixer l’any 2001 amb un doble objectiu:

d’una banda, establir un sistema d’informació estadística únic

i de referència sobre el mercat turístic de la Costa Daurada i,

de l’altra, desenvolupar un organisme de transferència de

coneixement sobre la dinàmica d’aquest sector que fos

innovador, operatiu, fiable i útil.

L’Observatori ha estat impulsat per la Fundació d’Estudis

Turístics, de la qual formen part la Universitat Rovira i Virgili,

associacions, institucions i empreses de l’àmbit turístic, i pels

patronats municipals de turisme de Salou, Cambrils i La Pineda

Platja, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

La Universitat Rovira i Virgili té la funció de recollir,

processar i comunicar els resultats de la recollida de dades a

totes les institucions i organitzacions que participen en el

projecte. La informació generada també està a disposició

d’empreses, organitzacions o institucions alienes a la Fundació

Investigació de mercat turístic. Diagnosi d’activitats turístiques.

(11)

Grup de

CAMPS D’APLICACIÓ EQUIPAMENT ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

TERRITORI

I TURISME

DADES DE GRUP

OBSERVATORI DE LA FUNDACIÓ

D’ESTUDIS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA

L’Observatori realitza enquestes per conèixer el perfil de turista que arriba a la Costa Daurada cada temporada.

Realitzar periòdicament estadística genèrica sobre les característiques de la demanda turística i d’ocupació d’establiments turístics a l’àmbit de la Costa Daurada. Elaborar informació estadística ad hoc a requeriment de les institucions que formen part de l’Observatori i d’altres institucions, organitzacions o empreses.

Responsable

Salvador Anton Clavé Direcció Tècnica Alícia Orellana Telèfon: 977 558 719 - Fax: 977 558 748 observatori@stq.urv.es Tècnic d’enllaç Jordi Garcia Telèfon: 977 558 719 - Fax: 977 558 748 observatori@stq.urv.es Adreça

Avinguda dels Països Catalans, 18; 43007 Tarragona

Publica anualment el recull estadístic

L’activitat turística a la Costa Daurada.

Té experiència en el disseny, individualitzat per a cada client, de processos de recollida de dades, dissenys mostrals i treball de camp, així com el tractament i anàlisi dels resultats. Té a disposició informes trimestrals sobre característiques de la demanda i informes quinzenals sobre ocupació de l’oferta.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :