1r semestre Informe de conjuntura socioeconòmica d Osona

Texto completo

(1)

Informe de conjuntura

socioeconòmica d’Osona

(2)

1

Índex de continguts

DESTACATS ... 2

1. Context Socioeconòmic ... 3

2. La conjuntura econòmica d’Osona ... 7

2. 1. Estructura de la població ... 7

2. 2. Teixit empresarial ... 9

2. 3. Teixit productiu ... 11

a. Llocs de treball assalariats ... 14

b. Llocs de treball autònoms ... 15

2. 4. Mercat de treball ... 17 a. Aturats ... 17 b. Contractació ... 21 2. 5. Habitatge ... 24 3. Conclusions ... 26 TAULES D’INDICADORS ... 29 AGRUPACIONS ECONÒMIQUES ... 33 a. Agrupacions productives... 33 b. Agrupacions sectorials ... 36

(3)

2

DESTACATS

 La inversió, la manufactura i el comerç internacional estan experimentant una

recuperació.

Els problemes estructurals, com el feble creixement de la productivitat i la gran

desigualtat dels ingressos, persisteixen.

 Catalunya creix a ritme superior a l’europeu, malgrat això, la demanda interna

continuarà sent el principal factor de creixement.

El 44% de la població total està ocupada a Osona i la comarca concentra 66.155

treballadors a les seves empreses.

 Més del 50% dels treballadors es dediquen a l’explotació, producció i

comercialització de productes alimentaris (29,49%) i de béns mobles (24,37%).

La indústria concentra el 32,23% dels treballadors a Osona, amb un pes

important de l’agroindústria i el metall.

 Es consolida una tendència a la baixa de l’atur amb una taxa del 10,56%, inferior

a la mitjana catalana.

Només el 54,3% dels aturats rep prestació, l’atur està afectant de forma més

intensiva als majors de 45 anys, a les dones i als fa més de 2 anys que estan a l’atur.

A Osona hi ha 5.787 empreses1, de les quals el 75,88% només té entre 1 i 5

treballadors.

 La contractació puja però de forma temporal (83,83%) i amb predomini

d’ocupacions elementals de baixa qualificació, com peons, cambrers,

dependents o empleats de la neteja.

 La construcció de nous habitatges està sota mínims, en la compravenda d’habitatges predominen els usats (79,2%) i el lloguer creix mentre el preu es

manté estable.

(4)

3

1.

Context Socioeconòmic

L’any 2016 l’economia mundial va créixer un 3,1% segons el Fons Monetari

Internacional2, un percentatge similar al de l’any passat. Segons el mateix informe,

s’espera que el creixement global per l’any 2017 sigui d’un 3,5% i per l’any 2018 d’un

3,6%. L’acceleració però, només tindrà una incidència major en les economies

avançades, emergents i de baixos ingressos. L'activitat econòmica mundial està

repuntant i, per aquest motiu, la inversió, la manufactura i el comerç internacional

estan experimentant una recuperació cíclica. És probable però, que els problemes

estructurals, com el feble creixement de la productivitat i la gran desigualtat dels

ingressos, persisteixin. La zona euro, per això, només va créixer un 1,7% el 2016, un

ritme inferior al del 2017 quan el creixement del PIB havia estat del 2,0%. Les

projeccions per als anys vinents es mostren estables i donen a la zona euro una

previsió de creixement de l’1,7% i de l’1,8% pel 2017 i pel 2018 respectivament.

Per l’altra banda, la inflació està revifant a la zona euro, de 0,2% de l'any passat a l’1,7% d’aquest any; en part gràcies a l'efecte que exerceixen els preus de l'energia i dels aliments. A poc a poc, durant els propers anys, la inflació anirà pujant un 1,9%

pel 2022.

A Catalunya, segons dades del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i

Hisenda, el primer semestre d’aquest 2017 es manté la tendència positiva de

creixement de l’economia de l’any 2016. Catalunya va créixer un 3,5% el 2016 de

2 INTERNACIONAL MONETARY FUND (FMI). World Economic Outlook, April 2017: Gaining

(5)

4

mitjana, malgrat això, s’espera una petita reducció del creixement pel 2017, ja que el primer trimestre del 2017 el creixement va ser del 2,5%. Les previsions actuals del

Departament situen el creixement mitjà del 2017 en un 2,9% i el del 2018 en un 2,6%.

La demanda interna continuarà sent el principal factor de creixement, així, el 2017

s’espera que un 82,7% del creixement vindrà de la mà de la demanda interna.

La Nota de Conjuntura Econòmica3 que recentment ha publicat el Departament de la

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, esmenta que l’any 2016 tots els sectors

3 Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els

temes següents: l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència, el sector exterior, el mercat de treball, l'evolució dels preus i dels salaris, el sector financer i el sector públic. [http://economia.gencat.cat] -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variació interanual del PIB

Món Zona euro Catalunya

Fons Monetari internacional i Departament de la Vicepredidència i d'Economia i Hisenda de la generalitat de Catalunya

(6)

5

van millorar els seus resultats, sobretot el sector agrícola i industrial. El sector

industrial està creixent per damunt de la mitjana europea i la construcció tendeix cap

a la recuperació. Les indústries que més creixen són les de maquinària i equips

mecànics, la indústria tèxtil, la de captació i subministrament d’aigua i la de productes farmacèutics. El PIB de la construcció, malgrat el creixement, encara representa el

50% del que era fa 10 anys.

En relació a les exportacions, aquestes van créixer un 2% durant el 2016, i aquest

gener-febrer del 2017 van batre un récord en créixer un 11,5%. La indústria química,

que representa més d’una quarta part del total d’exportacions, ha augmentat les

vendes a l’estranger un 6,6%, per sota del creixement total. En compensació, el sector

-25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variació interanual PIB per sectors

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Departament de la Vicepredidència i d'Economia i Hisenda de la generalitat de Catalunya

(7)

6

de l’automoció continua acumulant registres de rècord i augmenta un 14,8%, reforçant el seu paper d’indústria tractora a Catalunya.

Finalment, sobre el mercat de treball català es destaca que la població activa

catalana en edat de treballar (16 a 64 anys) es manté estable amb una taxa d’activitat

del 78,7% i amb una taxa d’ocupació (16 a 64 anys) del 66,6% durant aquest primer

trimestre del 2017.

El creixement d’ocupació iniciat l’any 2014 continua. Cal dir però, que la recuperació de llocs de treball ha arribat acompanyada d’un augment de la precarietat laboral; avui en dia hi ha població que tot i treballar es pobra.

La taxa d’atur catalana segueix disminuint, actualment es troba al 12,7% aquest primer trimestre del 2017. L’atur de llarga durada, que afectava a més de la meitat de la població aturada, ha començat també a reduir-se, tot i ser encara força elevat, ja

que representa el 49,8% dels aturats.

En relació als indicadors de risc de pobresa i exclusió social, les dades de l’Enquesta de condicions de vida a Catalunya de l’INE, posen de manifest que malgrat que la recuperació econòmica va fer disminuir lleugerament la població per sota el llindar de

la pobresa, encara que hi ha un percentatge molt elevat de persones en aquesta

situació. Segons l’indicador de referència europeu, la taxa AROPE, que mesura no

només la pobresa monetària sinó l’anomenada pobresa per carència (privació i falta d’accés a determinats béns i serveis), el 22,5% de la població catalana era pobra l’any 2016.

(8)

7

2.

La conjuntura econòmica d’Osona

2. 1. Estructura de la població

A Osona hi viuen un total de 155.641 persones segons l’últim padró municipal del

gener del 2017. D’aquestes, la gran majoria, 100.848 persones (64,80%), estan en edat de treballar. D’aquestes només es troben actives, és a dir, o treballant o cercant feina, un 76,3% del total. Osona presenta d’aquesta manera una taxa d’activitat

bruta menor que la taxa catalana, que s’eleva al 78,7%, però que ha anat evolucionant

de forma convergent a la catalana durant els últims anys.

74,9% 74,8% 74,2% 73,4% 72,6% 74,1% 75,4% 76,3% 77,6% 79,0% 78,9% 78,9% 78,8% 78,7% 79,0% 78,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució de la taxa d'activitat

Osona Catalunya

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(9)

8

L’estructura de la població d’Osona a 1 de gener del 2017 és la següent:

La meitat de la població a Osona no treballa per causes de jubilació, edat o inactivitat

i l’altra meitat està treballant o està cercant feina en l’actualitat. En total hi ha 68.031 ocupats a Osona, encara que no treballin a la comarca i un total de 8.904 aturats

segons les dades de l’1 de gener del 2017.

Jubilats 27.223 (17%) Menors de 16 anys 27.570 (18%) Inactius 23.909 (15%) Aturats 8.904 (6%) Ocupats 68.035 (44%)

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(10)

9

2. 2. Teixit empresarial

Les darreres dades del mes de maig de l’Observatori del Treball i Model Productiu

mostren que a Osona hi ha 5.787 empreses4, 822 menys que fa 10 anys però 355

més que fa 3 anys, d’ençà va començar la recuperació econòmica. És a dir, Osona no ha recuperat encara el teixit empresarial.

Aquesta dinàmica ha portat a un creixement de la mitjana d’assalariats per empresa, actualment establert en 8 treballadors per empresa. Aquesta dada però no ha crescut

perquè les empreses petites s’hagin fet grans, a l’inrevés, les grans empreses de la

comarca són més grans en volum de treballadors, mentre que les microempreses,

majoritàries a la comarca, no creixen. Per dimensió empresarial, les empreses d’1 a 5 treballadors encara representen el 75,88% del teixit empresarial.

En relació als sectors econòmics, les empreses de serveis són les predominants a la

comarca (67,37%), seguides de les empreses industrials (18,90%), les de la

construcció (9,21%) i finalment les agrícoles (4,53%). Per agrupacions sectorials

destaca el volum d’empreses dedicades al comerç (20,46%), a la construcció i les immobiliàries (12,89%), a l’agroindústria (8,52%) i a l’hostaleria i el turisme (8,43%). La majoria d’aquestes empreses malgrat el volum, són petites.

Les 11 grans empreses tractores de la comarca, que concentren el 20,4% dels

assalariats són: 1 dedicada al comerç al detall en establiments no especialitzats amb

3.549 treballadors; 3 dedicades al sacrifici del bestiar i a la conservació de carn i

elaboració de productes carnis que totes juntes tenen 1.728 treballadors; 1 dedicada

(11)

10

al treball temporal amb 1.005 treballadors; 1 dedicada a l’educació postsecundària amb 758 treballadors; 1 dedicada a la fabricació de maquinària per a usos específics

amb 443 treballadors; 1 dedicada a la fabricació de fils i cables electrònics i elèctrics

amb 395 treballadors; 1 dedicada a la forja, l’estampació i embotició de metalls amb 274 treballadors; 1 dedicada als serveis socials sense allotjament a persones grans i

persones amb discapacitat amb 269 treballadors i 1 dedicada a serveis d’informació amb 266 treballadors.

En relació a les empreses mitjanes, que tenen el 24,5% dels treballadors però només

són l’1,94% de les empreses, destaquen algunes industrials dedicades al sacrifici del bestiar i a la conservació de carn i elaboració de productes carnis, a la fabricació de

productes de fleca i de pastes alimentàries, a la fabricació de productes plàstics, a la

fosa de metalls, a la fabricació de productes metàl·lics, a la fabricació de maquinària,

a la fabricació de mobles i a la instal·lació elèctrica. També destaquen entre les

empreses mitjanes les grans superfícies comercials, dos grans restaurants, algunes

empreses de serveis de tecnologies de la informació, unes quantes empreses de

treball temporal, algunes empreses de neteja, l’administració pública i les escoles i els hospitals.

(12)

11

2. 3. Teixit productiu

La comarca d’Osona té 68.031 ocupats, amb una taxa d’ocupació del 88,4%, malgrat

això, no tots treballen a la comarca. En total, el gener del 20175 es van registrar 64.702

llocs de treball a Osona. La comarca és deficitària en llocs de treball; la diferència entre

la població ocupada resident i els llocs de treball registrats a les empreses de la

comarca és de 3.329. Durant aquest any els llocs de treball a Osona han augmentat,

passant de 64.702 treballadors afiliats al quart trimestre del 20166 fins als 66.155

actuals. Dada que manté una tendència a l’alça per damunt de Catalunya: mentre a Osona van créixer els llocs de treball un 7,14% respecte al primer trimestre del 2016,

a Catalunya només ho van fer un 3,75%.

5 1 de gener del 2017 6 31 de desembre del 2017 7,14% 6,60% -6,90% 3,75% 3,83% -7,13%

Variació interanual dels llocs de treball

OSONA CATALUNYA

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(13)

12

Actualment, per sectors predominen els llocs de treball relacionats amb els serveis

amb un 58,57% del total, seguidament els de la indústria que són el 32,23%, a

continuació la construcció, que representa el 5,95% dels llocs de treball i finalment,

l’agricultura amb el 3,26%.

Per agrupacions productives, trobem que l’explotació, producció i comercialització de

productes alimentaris ocupa al 29,49% dels llocs de treball de la comarca, una xifra

que continua creixent des del primer trimestre del 2014. D’aquests, el 61,63% estan ocupats a l’agroindústria, amb un pes majoritari dels dedicats al sacrifici del bestiar, la conservació de la carn i l’elaboració dels productes carnis. La resta dels llocs de treball estan ocupats per comerciants de productes alimentaris i de matèries agràries en

diferents tipus de superfícies comercials (23,31%) i per hostalers en bars, restaurants

i serveis de menjars preparats (15,05%).

Una altra agrupació productiva important és la que es dedica a l’explotació, producció i comercialització de béns mobles, ja que representen el 24,81% dels llocs de treball

d’Osona. Malgrat ser important, el pes d’aquesta s’ha anat reduint sobre el total a causa de la feblesa de les activitats relacionades amb les indústries tèxtils, de la fusta

i el suro, del paper, dels mobles i de les matèries plàstiques i del petit comerç no

especialitzat. En canvi, dins de la mateixa agrupació, sí que evoluciona favorablement

el metall, sobretot en la metal·lúrgia, molt especialitzada en la fosa de metalls i en les

fàbriques de productes metàl·lics i de maquinària i equips. Actualment la producció

relacionada amb el metall ja representa el 41,42% de l’agrupació dels béns mobles. Per l’altra banda, la comercialització de béns materials ocupa al 37,50% i la resta són

(14)

13

les altres indústries dedicades a la producció d’altres béns materials, en minoria i declivi.

En contrast al pes de l’agrupació dels béns mobles, la producció i comercialització de

béns immobles està molt reduïda en relació als llocs de treball que genera per la crisi

de la construcció. Actualment aquestes activitats ocupen al 7,68% dels treballadors a

Osona, una xifra que s’ha anat reduint de forma constant des de la crisi econòmica. Dins d’aquesta agrupació, la construcció d’edificis només representa el 23,38%, mentre que altres tipus d’obres a edificis arriben a ocupar al 31,11%. És a dir, la restauració i millora d’edificis encara ocupa a més treballadors que no pas la construcció de nous immobles. Per l’altra banda, les activitats immobiliàries i de promoció econòmica només ocupen al 9,47% dels llocs de treball de béns immobles,

una xifra que es manté constant.

Una altra agrupació important és la producció de serveis a empreses i a

l’administració, que ocupa al 10,40% dels llocs de treball. En aquest, es destaquen

com a majoritaris: l’administració pública (26,85%), el personal de neteja i les activitats de jardineria (22,44%) i les persones que estan en empreses de treball temporal

(18,53%). Per la resta, destaquen les activitats jurídiques i de comptabilitat (12,25%) i

en menor mesura, els serveis financers, les activitats professionals, científiques i

tècniques i les consultories.

La resta d’agrupacions són el de benestar (7,89% dels llocs de treball), on es destaquen les activitats hospitalàries i els serveis socials; seguidament de la mobilitat

i la logística (6,19%), molt especialitzada en el transport de mercaderies per carretera

(15)

14

que té a veure amb les escoles, instituts, la universitat i les activitats bibliotecàries,

d’arxius i museus.

Finalment, les activitats de comunicació i les d’oci són els que representen menys llocs de treball a la comarca. La producció de tecnologies de la informació i els serveis

d’informació, edició, ràdio i televisió, predominants a comunicació, tenen un pes encara petit pel que fa a la indústria d’Osona. Per l’altra banda, també les activitats de lleure, el turisme, les associacions, l’entreteniment i les fires, tenen un pes molt petit en relació al total de llocs de treball.

a. Llocs de treball assalariats

Els llocs de treball assalariats representen el 74,66% i actualment aquesta xifra ja és

superior a la del primer trimestre del 2008.

49.394 39.315 48.316 1e r T rim 20 17 4r t Tr im 20 16 3e r T rim 20 16 2on T rim 20 16 1e r T rim 20 16 4r t Tr im 20 15 3e r T rim 20 15 2on T rim 20 15 1e r T rim 20 15 4r t Tr im 20 14 3e r T rim 20 14 2on T rim 20 14 1e r T rim 20 14 4r t Tr im 20 13 3e r T rim 20 13 2on T rim 20 13 1e r T rim 20 13 4r t Tr im 20 12 3e r Tr im 20 12 2o n Tr im 20 12 1e r T rim 20 12 4r t Tr im 20 11 3e r T rim 20 11 2on T rim 20 11 1e r T rim 20 11 4r t Tr im 20 10 3e r T rim 20 10 2on T rim 20 10 1e r T rim 20 10 4r t Tr im 20 09 3e r T rim 20 09 2on T rim 20 09 1e r T rim 20 09 4r t Tr im 20 08 3e r T rim 20 08 2on T rim 20 08 1e r T rim 20 08

Assalariats a Osona

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(16)

15

La variació interanual (+9,05%) és molt similar a la del conjunt de llocs de treball

(+7,14%), pel pes que tenen els assalariats sobre el total, a més a més, els assalariats

estan augmentant més que els autònoms des de mitjans del 2014, amb una mitjana

de variació interanual del 6,09%, mentre que els autònoms ho han fet amb una mitjana

anual des del 2014 del 3,4%.

Per sectors, el 60,39% dels assalariats estan al sector serveis, el 33,82% a la indústria,

el 3,74% a la construcció i el 2,05% a l’agricultura. Si mirem les dades per agrupacions

sectorials, trobem que la majoria d’assalariats treballa al comerç (18,96), a

l’agroindústria (15,65%), al metall (11,83%) i als serveis a les empreses (7,49%). Malgrat això, les dues primeres agrupacions sectorials amb més treballadors

assalariats, no són les que percentualment concentren més assalariats que autònoms.

Aquelles que tenen un perfil amb predomini d’assalariats són l’administració pública (99,6% dels treballadors són assalariats), els serveis socials, la indústria química,

l’educació i la recerca, el metall, el tèxtil, la salut i els serveis a les empreses.

b. Llocs de treball autònoms

Els autònoms representen el 25,34% dels llocs de treball i actualment el nombre

(17)

16

La variació interanual (+1,85%) és molt petita en comparació amb els creixements del

2014 (+5,33%), això vol dir que, malgrat haver-hi molts més autònoms, sembla que

des de fa un any, la generació d’ocupació autònoma està estancada.

Per sectors, el 53,20% dels autònoms estan al sector serveis, el 27,53% a la indústria,

el 12,44% a la construcció i el 6,83% a l’agricultura. Si mirem les dades per agrupacions sectorials, trobem que la majoria treballa a l’agroindústria (25,64%), sobretot al sacrifici del bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis,

al comerç (15,69%) i a la construcció (14,82%). En aquest sentit, els que tenen un

perfil més predominant d’autònoms són els serveis financers (52,4% dels llocs de

treball són autònoms), la construcció, l’agroindústria i el comerç al detall en

establiments especialitzats. 16.761 14.869 15.922 1e r T rim 20 17 4r t Tr im 20 16 3e r T rim 20 16 2on T rim 20 16 1e r T rim 20 16 4r t Tr im 20 15 3e r T rim 20 15 2on T rim 20 15 1e r T rim 20 15 4r t Tr im 20 14 3e r T rim 20 14 2on T rim 20 14 1e r Tr im 20 14 4r t Tr im 20 13 3e r T rim 20 13 2on T rim 20 13 1e r T rim 20 13 4r t Tr im 20 12 3e r T rim 20 12 2on T rim 20 12 1e r T rim 20 12 4r t Tr im 20 11 3e r T rim 20 11 2on T rim 20 11 1e r T rim 20 11 4r t Tr im 20 10 3e r T rim 20 10 2on T rim 20 10 1e r T rim 20 10 4r t Tr im 20 09 3e r T rim 20 09 2on T rim 20 09 1e r T rim 20 09 4r t Tr im 20 08 3e r T rim 20 08 2on T rim 20 08 1e r T rim 20 08

Autònoms a Osona

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(18)

17

2. 4. Mercat de treball

a. Aturats

Osona va registrar 8.080 aturats el passat maig del 2017, una xifra rècord, l’atur registrat no havia estat tant baix des de finals del 2008, a l’inici de la crisi, amb una variació interanual de -14,72%. Es consolida una tendència a la baixa de l’atur amb una taxa del 10,56%, inferior a la mitjana catalana.

En conjunt, Osona ha reduït en el darrer any 1.407 aturats, la baixada més gran

registrada. Si observem les dades de la variació interanual, s’observa que els períodes de crisi i destrucció de l’ocupació ja ha passat. En total es pot observar que va

haver-0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 feb-08 ag o -08 feb-09 ag o -09 feb-10 ag o -10 feb-11 ag o -11 fe b-12 ag o -12 feb-13 ag o -13 feb-14 ag o -14 feb-15 ag o -15 feb-16 ag o -16 fe b-17 ta xa d' a tu r a tu ra ts

Evolució de l'atur registrat i la taxa d'atur

Atur registrat Taxa d'atur

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(19)

18

hi dos períodes de destrucció d’ocupació i la recuperació amb reduccions del nombre d’aturats no va arribar fins a l’octubre del 2013.

Durant aquest període de recuperació es pot observar que aquest últim mes registrat

es va produir la major baixada de l’atur en relació a la variació interanual, és a dir, eliminant els efectes estacionals.

Si mirem com evoluciona l’estacionalitat de l’atur, es pot veure que la dinàmica anual a Osona tendeix a augmentar sempre l’atur a l’agost, i no és fins setembre i octubre que s’acaba compensant la pujada de l’agost. Durant tot l’any l’atur tendeix a baixar, de forma més intensa alhora que s’apropa el juny, canvia de tendència al juliol i agost i es torna a recuperar al setembre i l’octubre, mentre que al novembre i al desembre

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% m aig-17 de s-16 ju l-16 fe br -16 se t-1 5 ab r-15 no v-14 ju ny -14 ge n-14 ag -13 m ar ç -13 oc t-1 2 m aig-12 de s-11 ju l-11 fe br -11 se t-1 0 ab r-10 no v-09 ju ny -09 ge n-09 ag -08 m ar ç -08 oc t-0 7 m aig-07 de s-06 ju l-06 fe br -06 Recuperació Segon període de crisi econòmica Primer període de crisi

econòmica

Variació interanual de l'atur registrat

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(20)

19

es modera la caiguda de l’atur i torna a començar el cicle d’acceleració de la reducció de l’atur fins al juny.

Durant aquest any l’atur masculí s’ha reduït en un grau superior al femení, la taxa

d’atur femení encara es manté 1,68 vegades més gran, mentre les dones tenen una taxa d’atur del 13,52%, els homes la tenen del 8,04%. En general, les dones tenen més dificultats per sortir de l’atur que els homes. Des que va començar la recuperació, amb baixades de l’atur registrat, el % de dones aturades ha pujat del 52,2% al 58,9%. En relació als aturats estrangers, s’observa que el 28,85% dels aturats són estrangers i que aquests estan evolucionant d’una forma similar a la de la resta dels aturats en variacions interanuals i mensual similars.

Per grups d’edat, s’observa que hi ha una millora important en totes les franges però

amb una major incidència entre els que tenen entre 35 i 44 anys. Aquests tenen una

taxa d’atur més baixa (7,02%) que la mitjana osonenca. El principal repte és reduir l’atur d’aquells que tenen més de 55 anys, ja que tenen una taxa d’atur del 20,46% i

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Variació mensual de l'atur registrat

2017 2016

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(21)

20

són un perfil de difícil reinserció al mercat de treball. De fet, els majors de 45 anys ja

representen el 57,8% de tots els aturats que hi ha a Osona.

El col·lectiu d’aturats de llarga durada, aquells que fa més de dos anys que es troben en situació d’atur, és el que mostra menys dinamisme, aquest grup es manté entre el 35% i el 40% sobre el total d’aturats des del primer trimestre del 2014.

En relació les agrupacions sectorials, els que provenen dels serveis a les empreses

són els que concentren un % més alt d’aturats (17,89% sobre el total), sobretot d’empreses de treball temporal (9,37%) i serveis de neteja i jardineria (4,73%). L’altre col·lectiu amb més atur és el que representen les persones que no tenien ocupació

anterior (11,49%). Molt a prop segueixen els aturats provinents del comerç, que són

l’11,28% del total, sobretot del comerç al detall (8,11%). La construcció segueix acumulant un % d’aturats molt alt (9,40%) en relació al % de gent que ocupa, es destaca per això els aturats que vénen de la construcció d’immobles, una activitat força aturada. El que té menys aturats és el de l’educació i la recerca (2,47%), malgrat això, aquest és precisament un dels que genera en % més atur estacional per les

persones que estan en llistes a les escoles que entren a l’atur cap al juliol-agost i després se les torna a contractar al setembre-octubre.

La dada negativa pel que fa a l’atur ve donada pel descens de la taxa de cobertura per desocupació. Aquesta ha passat del 80,5% al 54,3% actual. Amb xifres del mes

de maig, hi ha 4.549 desocupats a Osona que cobren alguna de les prestacions; de

nivell contributiu, de nivell assistencial o la renda activa d’inserció. És una dada preocupant tenint en compte l’elevat nombre de persones aturades de llarga durada que té la comarca.

(22)

21

b. Contractació

Com es pot observar al gràfic inferior d’evolució de la contractació, la tendència dels darrers anys de recuperació és molt positiva. Actualment hi ha 44.558 contractes

acumulats des del maig del 2016, quan al mateix període d’un any enrere només hi havia 39.788.

Aquestes dades impliquen una variació del 12,44% respecte al mateix període de fa

un any. De fet, la variació interanual de la contractació acumulada anual està

estretament relacionada a com evolucionen els aturats registrats. Al gràfic que hi ha a

continuació s’observa com han variat els contractes i com ha variat l’atur registrat.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 e n e -0 6 jun -0 6 n ov -0 6 a br -0 7 sep-0 7 fe b-0 8 jul-08 d ic -0 8 m a y-0 9 o c t-0 9 m a r-1 0 a g o-1 0 e n e -1 1 jun -1 1 n ov -1 1 a br -1 2 sep-1 2 fe b-1 3 jul-13 d ic -1 3 m a y-1 4 oc t-1 4 m a r-1 5 a g o-1 5 e n e -1 6 jun -1 6 n ov -1 6 a br -1 7

Contractació acumulada per any

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(23)

22

En relació a l’evolució mensual, s’observa de la mateixa manera una relació inversa amb l’atur, la contractació tendeix a l’alça fins a l’agost, que cau en nombre absolut de contractes, es recupera al setembre i comença un cicle a l’alça fins a l’agost.

El perfil dels nous contractats són homes (54,93%) de 25 a 44 anys (57,02%), dada

que contrasta amb la situació de les dones, que són el 45,07% dels contractes mentre

representen el 58,95% i amb la situació dels majors de 45 anys, que són el 18,23%

dels contractes i representen el 57,8% dels aturats. -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% ene -0 6 ju l-06 ene -0 7 ju l-07 ene -0 8 ju l-08 ene -0 9 ju l-09 ene -1 0 ju l-10 ene -1 1 ju l-11 ene -1 2 ju l-12 ene -1 3 ju l-13 ene -1 4 ju l-14 ene -1 5 ju l-15 ene -1 6 ju l-16 ene -1 7

Evolució interanual

Contractació Atur

Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Idescat

(24)

23

La dada negativa és l’alta temporalitat, encara el 83,83% dels contractes són temporals, de fet, els contractes de menys de 3 mesos són encara el 34,95% de tots

els contractes mentre que els indefinits es queden en només el 16,17%.

En relació a la contractació per sectors, destaca la contractació en serveis

(62,13%), en indústria (32,24%), en construcció (4,38%) i en agricultura (1,25%). Per

agrupacions sectorials, l’agroindústria està generant més contractació (15,8%) que la resta, encara que també destaca el comerç (12,5%), l’edició, la cultura i el lleure (10,3%), l’hostaleria i el turisme (10,2%) i els serveis a les empreses (10,3%).

Malgrat les dades positives de contractació, el tipus de contractació que s’està creant és d’activitats elementals, és a dir, peons (30,39%), operadors

d’instal·lacions i maquinària i muntadors (9,13%), treballadors de serveis personals (8,56%), dependents, comerciants, venedors i caixers (7,38%), cambrers i cuiners de

l’hostaleria (7,28%) i empleats de neteja (7,22%). El 69,95% de la contractació es correspon a aquests perfils, de baixa qualificació. La dada positiva és que els tècnics

i professionals de suport són ara el 9,70% dels contractes, encara que la resta de

professionals qualificats només són el 6,96% dels contractes. Els treballadors

qualificats en general només són el 13,38%, dada que contrasta amb les ocupacions

(25)

24

2. 5. Habitatge

Les dades d’habitatges de nova construcció mostren un lleuger increment en els darrers dos anys, però insignificant si observem l’evolució del mercat immobiliari. Aquest any 2016 se’n van iniciar 108, la xifra més alta dels darrers 4 anys però molt lluny de la de fa 10, on es van iniciar 3.826 pisos. En relació als pisos acabats,

l’evolució és molt similar a la dels iniciats, és la xifra (105) més alta dels últims 3

anys però està lluny de la quantitat de pisos que s’acabaven fa 10 anys (2.154).

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Habitatges iniciats Habitatges acabats

Elaboració pròpia a través de les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

(26)

25

Sobre la compravenda d’habitatges, en els últims 12 mesos, s’han efectuat 1.187 operacions de compravenda d’habitatges, dels quals el 79,2% són de pisos de

segona mà. El preu mitjà per m2 és de 1.208 €, un 36% inferior a la mitjana de

Catalunya (1.890 €/m2) però un 10% superior a la mitjana de les Comarques Centrals

(1.093 €/m2).

L’any 2016 va tancar amb un elevat nombre de contractes de lloguer registrats a la comarca, en total 2.875 contractes. Aquesta xifra més que duplica el nombre de

contractes de lloguer de fa 10 anys, encara que el preu mitjà al lloguer es manté

estable entre els 400 € - 500 €. L’augment dels contractes de lloguer ha estat

proporcional al descens de la construcció d’habitatge nou.

0,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Contractes de lloguer Mitjana del lloguer contractual (euros/mes)

Elaboració pròpia a través de les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

(27)

26

3.

Conclusions

Estructura de la població

Osona presenta una estructura de població amb una majoria de la població en edat de treballar. El 64,8% té entre 16 i 64 anys i el 78,7% està treballant o cercant feina de forma activa. És a dir, el 50% del total de la població d’Osona és població activa. A l’estructura piramidal de la població d’Osona no queda reflectida la problemàtica de l’envelliment que caracteritza a alguns municipis, atès que el pes dels municipis grans de la comarca, amb una estructura demogràfica jove, difumina aquesta realitat.

Teixit empresarial

Osona no ha recuperat el teixit empresarial d’abans de la crisi econòmica. La dinàmica empresarial existent implica un creixement més elevat d’assalariats de les empreses grans, en canvi, les microempreses estan en una situació d’estacament, és a dir, no augmenten en nombre de treballadors. Per aquest motiu, les empreses d’1 a 5 treballadors encara representen el 75,88% del teixit empresarial.

La comarca destaca pel seu teixit empresarial industrial. Mentre a Catalunya hi ha només un 9,84% d’empreses industrials, a Osona són el 18,90%.

(28)

27

Teixit productiu

Osona continua amb dèficit de llocs de treball, és adir, hi ha més població ocupada resident que no pas llocs de treball localitzat al territori. Tot i això, la tendència és més positiva que a Catalunya, mentre a Osona els llocs de treball van créixer un 7,14% a Catalunya ho van fer un 3,75% aquest darrer any.

A més a més, Osona destaca per una forta presència industrial de llocs de treball (32,23%), el doble que a Catalunya.

Durant els primers mesos de recuperació econòmica els autònoms estaven creixent a un ritme més elevat que els assalariats. Entre 2014 i 2015 es comença a moderar el creixement dels autònoms mentre que els nombre d’assalariats mantenia un creixement constant. Finalment continuen destacant els autònoms que estan a l’agroindústria (25,64% del total d’autònoms), molt concentrats al municipi de Vic. Tot i això, sembla que en el darrer any, la generació d’ocupació en el règim autònom s’està estancant.

Mercat de treball. Atur

Es consolida una tendència a la baixa de l’atur amb una taxa del 10,56%, inferior a la mitjana catalana (12,7%).

L’atur masculí s’ha reduït en un grau superior al femení, la taxa d’atur femení encara es manté 1,68 vegades més gran. En relació als aturats estrangers que aquests estan evolucionant d’una forma similar a la de la resta dels aturats. Per grups d’edat, s’observa que hi ha una millora important en totes les franges però amb una major incidència entre

(29)

28

els que tenen entre 35 i 44 anys. Per la contra, els majors de 45 anys segueix amb taxes d’atur elevades, de fet, ja representen el 57,8% dels aturats. Finalment en relació als aturats de llarga durada, es mantenen entre el 35-40% des del 2014.

Mercat de treball: Contractació

La tendència dels darrers anys de contractació és molt positiva. La dada negativa és l’alta temporalitat, encara el 83,83% dels contractes són temporals, de fet, els contractes de menys de 3 mesos són encara el 34,95% de tots els contractes mentre que els indefinits es queden en només el 16,17%. A més a més, el 69,95% de la contractació es correspon a perfils de baixa qualificació, és a dir, de peons, operadors, dependents, cambrers i treballadors de la neteja.

Habitatge

La construcció de nous immobles continua sota mínims. Sobre la compravenda el

79,2% és de pisos de segona mà, a causa de la nul·la construcció de nous

immobles.

Finalment destacar la consolidació d’un mercat de lloguer actiu i a l’alça i amb preus estables al voltant dels 400-500€ mensuals de mitjana.

(30)

29

TAULES D’INDICADORS

INDICADORS

I Trim 2017 I Trim 2016 Absoluts %

DEMOGRAFIA

Població 155.641 154.925 716 0,5%

de 16 a 65 anys 100.848 100.616 232 0,2%

actius 76.939 75.920 1.019 1,3%

ocupats 68.035 64.670 3.365 5,2%

Taxa bruta d'activitat 76,3% 75,4% - 1,1%

Taxa d'ocupació 88,4% 85,2% - 3,8% TEIXIT EMPRESARIAL Empreses 5.787 5.773 14 0,2% Sector primari 262 268 -6 -2,2% Sector industrial 1.094 1.100 -6 -0,5% Sector construcció 533 533 0 0,0% Sector serveis 3.898 3.872 26 0,7%

Micro (fins a 5 treb) 4.391 4.494 -103 -2,3%

Micro (6 a 10 treb) 660 584 76 13,0%

Petita (11 a 50 treb) 610 589 21 3,6%

Mitjana (51 a 250 treb) 113 113 0 0,0%

Gran (>250 treb) 13 8 5 62,5%

(31)

30

I Trim 2017 I Trim 2016 Absoluts %

TEIXIT PRODUCTIU Llocs de treball 66.155 61.749 4.406 7,1% Sector primari 2.155 2.141 14 0,7% Sector industrial 21.321 19.402 1.919 9,9% Sector construcció 3.934 3.777 157 4,2% Sector serveis 38.745 36.429 2.316 6,4% Alimentació 19.512 17.665 1.847 10,5% Béns mobles 16.119 15.284 835 5,5% Serveis a empreses i a l'administració 6.882 6.184 698 11,3% Benestar 5.222 5.065 157 3,1% Béns immobles 5.078 5.012 66 1,3% Mobilitat i logística 4.097 3.863 234 6,1% Coneixement 3.580 3.415 165 4,8% Comunicació 2.706 2.459 247 10,0% Oci 2.210 2.084 126 6,0% Altres 749 718 31 4,3% Assalariats 49.394 45.293 4.101 9,1% Comerç 9.366 8.758 608 6,9% Agroindústria 7.728 6.835 893 13,1% Metall 5.844 5.455 389 7,1%

Serveis a les empreses 3.702 3.146 556 17,7%

Educació i recerca 3.185 3.034 151 5,0%

Construcció i immobiliàries 2.514 2.228 286 12,8%

Hostaleria i turisme 2.307 1.960 347 17,7%

Salut 2.047 2.020 27 1,3%

Edició, cultura i lleure 2.027 1.827 200 10,9%

Altres 10.674 10.030 644 6,4% Autònoms 16.761 16.456 305 1,9% Agroindústria 4.298 4.014 284 7,1% Comerç 2.630 2.588 42 1,6% Construcció i immobiliàries 2.484 2.441 43 1,8% Hostaleria i turisme 1.084 1.043 41 3,9%

Serveis a les empreses 1.033 991 42 4,2%

Logística 696 671 25 3,7%

Altres 4.536 4.708 -172 -3,7%

(32)

31

OSONA

I Trim 2017 I Trim 2016 Absoluts %

MERCAT DE TREBALL Aturats registrats 8.715 9.973 -1.258 -12,6% % dones aturades 57,3% 56,8% - 1,0% % estrangers aturats 28,8% 28,5% - 1,3% % majors de 45 anys 56,0% 54,9% - 2,0% % més de 24 mesos a l'atur 35,7% 36,5% - -2,4%

Serveis a les empreses 1.612 1.767 -155 -8,8%

Comerç 991 1.141 -150 -13,1% Construcció i immobiliàries 764 1.028 -264 -25,7% Agroindústria 742 883 -141 -16,0% Hostaleria i turisme 617 661 -44 -6,7% Tèxtil-confecció 397 484 -87 -18,0% Metall 376 431 -55 -12,8%

Sense ocupació anterior 1.047 1.163 -116 -10,0%

Altres 2.169 2.415 -246 -10,2%

Sector primari 200 202 -2 -1,0%

Sector industrial 1.825 2.183 -358 -16,4%

Sector construcció 662 901 -239 -26,5%

Sector serveis 4.981 5.524 -543 -9,8%

Sense ocupació anterior 1.047 1.163 -116 -10,0%

Taxa cobertura prestacions atur 55,8% 54,8% 0 1,8%

Taxa d'atur registral 11,4% 13,2% - -13,5%

Taxa d'atur homes 8,9% 10,6% - -15,8%

Taxa d'atur dones 14,1% 16,3% - -13,2%

16-24 anys 13,3% 15,6% - -14,7% 25-34 anys 9,0% 10,9% - -17,4% 35-44 anys 7,7% 9,2% - -16,8% 45-54 anys 10,4% 12,8% - -18,4% 55-64 anys 20,9% 22,6% - -7,6% Variació anual

(33)

32

OSONA

2016-2017 2015-2016 Absoluts %

MERCAT DE TREBALL

Contractes registrats acumulats

(12 mesos) 44.355 38.058 6.297 16,5%

Ocupacions elementals i peons 35,0% 37,6% - -6,8%

Operadors 8,0% 6,8% - 17,2%

Treballadors qualificats de les

indústries 8,0% 8,0% - 0,3%

Treballadors del comerç i la

restauració 23,4% 24,4% - -4,3%

Empleats d'oficina 5,9% 6,1% - -3,0%

Tècnics i professionals 19,2% 16,7% - 15,3%

Altres 0,5% 0,5% - 4,5%

Taxa de temporalitat contractual 84,9% 85,2% - -0,4%

Indefinits 6.716 5.631 1.085 19,3%

Temporals 37.625 32.439 5.186 16,0%

HABITATGE

Habitatges iniciats 108 61 47 77,0%

Habitatges acabats 105 50 55 110,0%

Nombre contractes de lloguer 2.875 3.094 -219 -7,1%

Preu mitjà lloguer (€/mes) 420,18 406,25 14 3,4%

(34)

33

AGRUPACIONS ECONÒMIQUES

a. Agrupacions productives

Benestar i serveis a les persones:

 La fabricació de productes farmacèutics. (CCAE 21)

 Fabricació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics (CCAE 266)  La salut: amb activitats hospitalàries, mèdiques i sanitàries. (CCAE 86 i 75)  Serveis socials. (87 i 88)

 Serveis relacionats amb la cura, el personal domèstic i altres activitats de serveis personals. (96 i 97)

Béns immobles i serveis als edificis:

 Indústries extractives: amb activitats relacionades amb l’extracció de minerals no metàl·lics ni energètics per la construcció d’edificis. (CCAE 08)

 Construcció: amb activitats relacionades amb els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, la fabricació de productes minerals no metàl·lics, la preparació d’obres, la construcció d’edificis, la instal·lació de sistemes de cablejat elèctric, lampisteria i amb altres activitats especialitzades amb la construcció i amb l’acabament d’edificis. (CCAE 23, 41, 43 i 71)

 Les activitats immobiliàries i de promoció immobiliària. (CCAE 68)  Les activitats de subministrament (CCAE 35, 36, 37, 38 i 39)

Béns mobles i materials:

 Indústries extractives de materials metàl·lics, petroli... per a la fabricació de béns materials. (CCAE 05, 06, 07 i 09)

 Vivers i conreus de plantes ornamentals (CCAE 013)  Aprofitament de la fusta (CCAE 22)

 El metall: amb activitats relacionades amb la fosa de metalls, la forja, estampació i embotició de metalls, la pulverimetal·lúrgia, el tractament i revestiment de metalls, l’enginyeria mecànica general, la fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de maquinària i equips, la fabricació de materials i equips elèctrics... (CCAE 24, 25, 27, 28 i 33)

 La química: amb activitats relacionades amb les indústries químiques i la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques. (CCAE 20 i 22)

 El tèxtil i la confecció: amb activitats relacionades amb les indústries tèxtils, la confecció de peces de vestir i la indústria del cuir i del calçat. (CCAE 13, 14 i 15)

 Altres indústries: com la indústria de la fusta i del suro, la indústria del paper, la de fabricació de mobles, de joieria, bijuteria i similars, d’instruments musicals, d’articles d’esport, de jocs i joguines... (CCAE 16, 17, 31, 32, 264, 265 i 267)

 El comerç: amb activitats relacionades amb la comercialització de productes no alimentaris, com el comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments, el comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic, el comerç al detall d’articles, de mobles,

(35)

34

de joguines, de productes esportius, de plantes i jardineria... (CCAE 464, 466, 467, 469, 475, 477 i 952)

Comunicació i informació:

 Les activitats postals i de correus. (CCAE 53)

 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (CCAE 18)

 La producció i reparació de tecnologies de la informació i comunicació. (CCAE 61 i 62)

 Serveis d’informació, edició, cinema, ràdio i televisió. (CCAE 58, 59, 60, 63 i 73)

 Fabricació de components electrònics, ordinadors, equips de telecomunicacions i suports magnètics i òptics. (CCAE 261, 262, 263 i 268)

 Comerç: amb activitats relacionades amb el comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). (CCAE 474 i 465)

 Reparació d’ordinadors i equips de comunicació (CCAE 951)

Coneixement:

 Educació: amb activitats relacionades amb l’educació general primària i secundària, amb els cicles formatius de grau mitjà i superior, amb el batxillerat, l’educació post secundària i amb altres activitats relacionades amb l’educació complementàries. (CCAE 85)

 Recerca i desenvolupament. (CCAE 72)

 Activitats relacionades amb les biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals. (CCAE 91)

Alimentació:

 L’agroindústria: amb activitats relacionades amb l’agricultura, la ramaderia i la pesca, el sacrifici del bestiar i conservació de la carn i l’elaboració de productes carnis, la fabricació de begudes, la fabricació de pinsos, de productes lactis, de peix, crustacis i mol·luscos, de fruites i hortalisses, d’olis i greixos vegetals i animals... (CCAE 01 sense el 013, 02 sense el 022, 03, 10 i 11)

 El comerç: amb activitats relacionades amb el comerç de primeres matèries agràries i d’animals vius i el comerç de productes alimentaris i de begudes en diferents tipus d’establiments. (CCAE 462, 463, 472 i 471)

 L’hostaleria: amb activitats relacionades amb restaurants i establiments de menjars, establiments de begudes i establiments per la provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars. (CCAE 56)

Oci:

 Indústries del tabac (CCAE 12)

 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles. (CCAE 90)

 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes. (CCAE 92)  Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment. (CCAE 93)  Activitats associatives. (CCAE 94)

 El turisme (CCAE 55 i 79)

 El comerç al detall d’articles culturals i recreatius. (CCAE 476)  Les fires i els mercats. (CCAE 478 i 479)

(36)

35

Mobilitat i logística:

 L’automoció: amb activitats relacionades amb la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, la fabricació de materials de transport, , la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes...(CCAE 29, 30, 42 i 45)

 La logística: amb activitats relacionades amb el transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances, serveis de transport terrestre i aeri de passatgers... (CCAE 49, 50, 51 i 52)

 Comerç: amb activitats relacionades amb els intermediaris del comerç, el comerç al detall de combustibles per l’automoció... (CCAE 461 i 473)

Serveis a les empreses i a l’administració

 Serveis a les empreses: amb activitats relacionades amb les activitats jurídiques i de comptabilitat, les activitats de les seus centrals, les activitats de consultoria de gestió empresarial, les activitats professionals, científiques i tècniques, les activitats de lloguer, les relacionades amb l’ocupació i dels serveis de treball temporal, les activitats de seguretat i investigació, les activitats a serveis a edificis, neteja i de jardineria, les activitats administratives d’oficina, els serveis financers... (CCAE 64, 65, 66, 69, 70, 74, 77, 78, 80, 81 i 82)

 Administració pública: amb activitats relacionades amb l’administració pública, a ajuntaments, consells comarcals... (CCAE 84 i 99)

(37)

36

b. Agrupacions sectorials

Classificació de les activitats econòmiques (CCAE-2009) en agrupacions sectorials. Agroindústria

01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen 02 Silvicultura i explotació forestal

03 Pesca i aqüicultura

10 Indústries de productes alimentaris 11 Fabricació de begudes

12 Indústries del tabac

Extractives

05 Extracció d’antracita, hulla i lignit 06 Extracció de petroli brut i de gas natural 07 Extracció de minerals metàl·lics

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 09 Activitats de suport a les indústries extractives

Tèxtil-confecció

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir 15 Indústria del cuir i del calçat

Química

19 Coqueries i refinació del petroli 20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

Metall

(38)

37

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 30 Fabricació d'altres materials de transport 33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Automoció

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

Fusta i mobles

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 31 Fabricació de mobles

Altres manufactureres

17 Indústries del paper

32 Indústries manufactureres diverses

Energia, aigua i residus

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 36 Captació, potabilització i distribució d'aigua

37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

Construcció i immobiliàries

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 41 Construcció d'immobles

42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 43 Activitats especialitzades de la construcció 68 Activitats immobiliàries

(39)

38

Comerç

46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

Hostaleria i turisme

55 Serveis d'allotjament

56 Serveis de menjar i begudes

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen

Logística

49 Transport terrestre; transport per canonades 50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 51 Transport aeri

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

TIC

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 61 Telecomunicacions

62 Serveis de tecnologies de la informació

95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics

Serveis financers

64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria

66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

Serveis a les empreses

53 Activitats postals i de correus

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat

(40)

39

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 77 Activitats de lloguer

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 80 Activitats de seguretat i investigació 81 Serveis a edificis i activitats de jardineria

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses

Administració pública

84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 99 Organismes extraterritorials Educació i recerca 72 Recerca i desenvolupament 85 Educació Salut 75 Activitats veterinàries 86 Activitats sanitàries Serveis socials

87 Activitats de serveis socials amb allotjament 88 Activitats de serveis socials sense allotjament

97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic

Edició, cultura i lleure

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 58 Edició

59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical

60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 63 Serveis d'informació

(41)

40

90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 94 Activitats associatives

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :